20M-21M 650 B - 652 B - 651 BK Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

20M-21M 650 B - 652 B - 651 BK Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
TSE-EN-ISO 9001:2008
“ÇÝFTÇÝMÝZÝN DOSTU”
“FARMERS FRIENDLY”
21M
20M
TARAL
20M-21M
650 B - 652 B - 651 BK
MOTORLU KENDÝ YÜRÜR TOPRAK FREZESÝ
MOTOR-HOE
Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu
Owner’s Manual
BU KILAVUZU DÝKKATLÝCE OKUYUNUZ !
PLEASE READ THIS MANUAL THOROUGHLY!
Bu sembol önemli güvenlik kurallarýna dikkat etmek için kullanýlmýþtýr. Eðer bu uyarýlar ihmal
edilirse kullanýcýnýn, çevresindeki nesnelerin ve canlýlarýn zarar görmesine yol açabilecek durumlar
oluþabilir.
This symbol is used to point out the important safety rules.If these rules are disregarded,situations
that may lead to harms to the user and the nearby objects and living creatures may occur.
Bu sembol önemle dikkat edilmesi gereken konularda kullanýlmýþtýr.
This symbol is used for subjects required to note seriously.
Motor tanýtma ve kullanma kýlavuzu
Engine introduction and operating manual.
Ellerinizi kesilmekten koruyunuz.
Save your hands from being cut.
Makine tanýtma ve kullanma kýlavuzu.
Machine introduction and operating manual.
Emniyet mesafesini koruyunuz.
Please keep the safety distance.
Ýþitme kaybý riski.
The risk of hearing loss.
Kullanma komutlarýný okuyun.
Read carefully.
‘’Tehlike’’ çocuklarý makinadan uzak tutun.
Keep children away.
Býçaklar ve dönen parçalar çalýþýrken el ve ayaklarýnýzý uzak tutun
Risk of cut.Keep your foot away from blades.
Yanma tehlikesi.
Hot zone.
Yangýn tehlikesi..
Fire risk.
ALETÝN MARKASI/
TRADEMARK OF THE MACHINE : TARAL
ALETÝN MODELÝ/
MODEL OF THE MACHINE
ALETÝN CÝNSÝ/
TYPE OF THE MACHINE
: 20M-21M
650 B - 652 B - 651 BK
: MOTORLU KENDÝ YÜRÜR
TOPRAK FREZESÝ/MOTOR-HOE
(2)
ÝÇÝNDEKÝLER/INDEX
1-KULLANIM ÞARTLARI./CONDITIONS OF USAGE.....................................................................................4
2-GÜVENLÝ KULLANIM KURALLARI/SAFETY INSTRUCTIONS...............................................................4
3-GARANTÝ ÞARTLARI/WARRANTY TERMS...................................................................................................5
4-ÝLK ÇALIÞTIRMA /FIRST OPERATION.........................................................................................................6
5-MAKÝNANIN KULLANIMI/OPERATION OF THE MACHINE...................................................................6
5.1-MONTAJ/ASSEMBLY...........................................................................................................................................7
5.2-KUMANDALAR/CONTROLLERS.......................................................................................................................7
5.3-MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI VE DURDURULMASI/STARTING AND STOPPING THE ENGINE...............8
5.4-AKTARMA ORGANLARI/TRANSMISSION PARTS.............................................................................................9
5.5-TAÞIMA/TRANSPORT........................................................................................................................................10
6-BAKIM/MAINTENANCE..................................................................................................................................10
6.1-PERÝYODÝK BAKIM/PERIODIC MAINTENANCE..........................................................................................10
6.2-EKÝPMANLAR/EQUIPMENTS..........................................................................................................................11
6.3-MAMULÜN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI/NON-USAGE OF THE MACHINE FOR A LONG TERM...11
7-TEKNÝK ÖZELLÝKLER/TECHNICAL SPECIFICATIONS.........................................................................12
8-SES VE TÝTREÞÝM/NOISE AND VIBRATIO..................................................................................................13
9-ARIZA ÇÝZELGESÝ/TROUBLE SHOOTING.................................................................................................14
10-MAMUL TANITIM ETÝKETÝ/PRODUCT LABEL........................................................................................15
11-CE UYGUNLUK BEYANI/CE DECLARATION OF CONFOR MITY..........................................................16
12-FÝRMA ADRESÝ VB. / CONTACT INFO OF THE COMPANY......................................................................16
(3)
1- KULLANIM ÞARTLARI/CONDITIONS OF USAGE
Bu el kitabý size makinanýn kullaným ve bakýmý hakkýnda genel bilgi verecektir.Herhangi bir teknik problemle
karþýlaþmanýz halinde lütfen size en yakýn bayimizi veya servisimizi arayýnýz.
- Bu makina bir toprak çapa makinasý olarak tasarlanmýþ olup ve makina tanýtýmý ile el kitabýndaki güvenlik
uyarýlarýna göre kullanýlýr.
- Belirtilen þekilde kullanýlmayan makinalarda meydana gelecek hasarlardan þirketimiz sorumlu deðildir.
Sorumluluk tamamiyle kullanýcýya aittir.
- Ýmalatçý tarafýndan tavsiye edilen kullaným, bakým ve tamir malzemeleri makina kullanýmýnýn eksiksiz bir
parçasýdýr.
- Yanýzca makinayý tanýyan ve tehlikelerden haberdar olan kiþiler kullaným, bakým ve onarým yapabilirler.
- Bu makinada yetkisiz kiþilerce ve imalatçý onayý olmadan yapýlan deðiþikliklerin yol açacaðý hasarlardan imalatçý
sorumlu deðildir.
This manual will inform you about the operation and maintenance of the machine in general. If you encounter any
technical problem, please contact our suppliers or authorized services.
-This machine has been designed to be a power hoe and in compliance with what specified in the machine
description and safety warnings of this instruction manual.
-Any other use is not allowed. Our company is not responsible for the damages caused by the not prescribed
operation.
The user is fully responsible.
-Use, maintenance and repair clauses prescribed by the manufacturer are also integral part of machine intended
use.
-Only people familiar with this power hoe and well aware of its risks can use, repair and maintain it.
-The manufacturer is not responsible for damages caused by non-authorized changes made on this machine.
2- GÜVENLÝ KULLANIM KURALLARI/SAFETY INSTRUCTIONS
1.Makinanýn kontrol ve kullanýmýný tamamýyla anlayana kadar bu kýlavuzu okuyun. Makinanýn nasýl kontrol ve
stop ettirileceðini öðrenin.
2. 18 Yaþýndan küçükler ve makinayý yeterince tanýmayanlar makinayý kullanamazlar.
3. Makinayý kullanan kiþi çalýþýrken diðer insanlar ve eþyalardan yeterince uzak olduðundan emin olmalýdýr.
Direkt ve dolaylý hatalardan kullanýcý sorumludur.
-Ýnsanlar (özellikle çocuklar) ve hayvanlar yakýnýnda iken çalýþmayýn.
4. Çalýþýrken el ve ayak yaralanmalarýna karþý maksimum dikkati gösterin.
5. Güvenli bir kullaným için daima orjinal yedek parça kullanýn.
6. Asla bu makinayý kapalý alanlarda çalýþtýrmayýn ve kullanmayýn.Egzoz gazý
saðlýða zararlýdýr.
7. Motorun egzost sýcaklýðý 80°'yi aþar yanma tehlikesi.!
8. Kapalý elbiseler ve tamamen kapalý güvenlik ayakkabýlarý giyin.Motorlu
toprak frezesine bakým yaparken veya frezeleri takarken mutlaka dayanýklý
eldiven takýn.
9. Bütün baðlantý elemanlarýnýn sýkýlýðýný kontrol edin.
10. Çalýþacaðýnýz alandaki taþ, tel, cam parçasý, geniþ çalýlar,metal cisimler ve aðaç kütüklerini temizleyin.
11. Güvenlik cihazlarý iyi durumda deðil ise makinayý çalýþtýrmayýn.
12. Eðer çalýþýrken bir cisme çarpýlýrsa makinayý durdurun ve hasarý kontrol edin.
13. Gün ýþýðýnda yada yeterince aydýnlatýlmýþ ortamda çalýþýn.
14. Asla makinayý çalýþýr vaziyette kullanýcýsýz býrakmayýn.
15. Makina için uygun olmayan aþýrý dik ve eðimli yerlerde çalýþmayýn.
16. Motoru sadece vites kolu boþta '0' iken çalýþtýrmaya baþlatýn.
17. Freze muhafazasý takýlmadan kesinlikle toprak frezelemesi yapmayýn.
18. Frezenin ve biçme býçaðýnýn çýkarýlmasý, takýlmasý temizlenmesi sýrasýnda motor kesinlikle durdurulmalýdýr.
19. Makinanýn orjinal parçalarýný çýkarmayýnýz. Tamir veya tadil ettirmeyiniz.
20. Aletinizi kullanýrken vitesi boþa almayýnýz.
(4)
21.Yangýn tehlikesinden kaçýnmak için;
-Yakýt ikmalinde motor ve þasiye yakýt dökülmemesi için geniþ bir huni kullanýn.
-Yakýt deposunun seviye göstergesine uygun þekilde doldurun.
-Yakýt doldururken sigara içmeyiniz ve yanýcý maddelarden uzak durun.
-Aleti parlayýcý ve patlayýcý ortamlarda kullanmayýn.
-Motor çalýþýrken yakýt deposunu doldurmayýn.
-Bakým ve ayar yapmak için yakýt deposunda yakýt varsa makinayý devirmeyin.
22. Aletinizi kullanma ve bakým klavuzunda belirtilen ilerleme hýzlarýndan daha hýzlý kullanmayýnýz.
23. Alet üzerindeki emniyet stop tertibatýný kesinlikle iptal etmeyiniz. Alet üzerinde hiçbir deðiþiklik yapmayýnýz.
1.Read this manual until fully understanding the control and operation techniques of the tractor. Learn to control
and stop the machine.
2.People younger than age 18 and people, who are not familiar enough to the machine, cannot use it.
3.While operating the device, be sure of keeping distance from other people as well as items. The operator is
responsible of the direct and indirect harms resulting from disobeying the regulation.
Do not operate the machine if you are in the vicinity of people (especially children) and animals.
4.Take care of your foot and hands to prevent injury.
5.For a safety operation, always use original spare parts.
6.Never start up or operate the device in closed areas. Exhaust gas is hazardous to human health.
o
7.The temperature at the exhaust of the engine exceeds 80 C. Burning hazard!
8.Wear only closed clothes and safety shoes.During the maintenance of the motor-hoe or assembly of the hoes
wear safety gloves.
9.Check all the tightness of the joining elements.
10.Clear the area that you work on from particles such as stone, wire, glass, large bushes, metal parts and logs etc.
11.Check controls and safety devices before use. In case of not functioning get them repaired.
12.If you hit substance while operating the machine, stop and check any possible damage in the machine
13.Use the machine during daylight or well-illuminated areas if no headlights provided.
14.Never leave the device while in operation.
15.Do not use the machine in too steep and sloped areas, which are not appropriate for the machine.
16.Start the engine only when gearshift control lever is at “0” position.
17.Do not use hoe without safety cover.
18.Any repair or cleaning works on the hoe should be carried out while engine is not working.
19.Do not dismantle the original parts. Do not repair or modify them.
20.Never use the machine without clutch engagement.
21.To avoid risk of fire:
·Use suitable funnel to avoid split of fuel over the engine and vehicle.
· Do not overfill the fuel tank.
· Do not smoke and keep fuel away from fire.
· Do not use the machine in an environment, which contains flammable and explosive ingredients.
· Do not fill the fuel tank while engine is working.
· Do not overturn the machine while servicing if there is fuel in fuel tank.
22.Do not exceed given speeds in this manual.
23.Do not remove the safety stop mechanism on the machine.Do not make any change on the machine.
3- GARANTÝ ÞARTLARI/WARRANTY TERMS
-TARAL Tarým Makina ve Aletleri Sanayi A.Þ. tarafýndan imal edilmiþ olan bu makinanin garanti þartlarý, makina
ile birlikte verilen Garanti Belgesinde belirtilmiþtir. 23.02.1995 tarihli 4077 no'lu Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda
Kanun ile bu kanuna istinaden yayýnlanmýþ yönetmelik ve tebliðlere göre hazýrlanan bu Garanti Belgesi, Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðünce verilmiþtir.
1.Bu klavuzda belirtilen ilk çalýþtýrma iþlemi yapýlmadan kullanýlmasý halinde makina garanti kapsamý dýþýnda kalýr.
2.Ýmalatçý firmanýn sorumluluðu,defo veya imalat hatalarýna baðlý olsa bile, makinanýn kullanýmý esnasýnda kiþilere
ve eþyalara verilen zararý kapsamaz. Buna baðlý olarak dolaylý ve doðrudan verilen zarar ve hasarý bedeli
ödenmeyecektir.
(5)
3.Makina üzerinde damgalanmýþ seri numarasý deðiþtirilmiþ ise, herhangi bir deðiþiklik yapýlmýþ ise, makina bir
kazaya uðramýþ ise, satýn alan sözleþmedeki ödeme yükümlülüklerde gerektiði gibi uymamýþ ise, montaj firmanýn
yetkili elemanlarý tarafýndan yapýlmamýþ ise, imalatçý firmanýn onayý alýnmadan deðiþiklik veya onarým yapýlmýþ
ise, garanti geçerli deðildir.
4.Tüketici herhangi bir anlaþmazlýk durumunda, ilgili yasa, yönetmelik ve tebliðlerde belirtildiði üzere, ilgili hakem
heyetine ve tüketici mahkemelerine baþvurma hakkýna sahiptir.
5.Aletin kullaným ömrü (10) yýldýr.
6.Makinanýzla birlikte size TARAL YETKÝLÝ SERVÝS KÝTAPÇIÐI verilecektir. Servis ve yedek parça istekleriniz
için bu kitaptan yararlanabilirsiniz.
The warranty specifications of this machine, which is produced by TARAL are given in the warranty certificate
supplied together with this machine. This warranty certificate, which is prepared regarding the regulations based on
the Law About the Protection of the Consumer with the date of 23.02.1995 and number of 4077, is given with the
permission of the Ministry of Industry and Trade, Istanbul Industry and Trade City Management.
1- The machine is out of the framework of the warranty, if the machine is operated disregarding the first operation
procedure described in this manual.
2- The responsibility of the producer company does not include the damages to the human beings and other items
during operation, even if they depend on the flaw or production errors. Therefore the cost of any direct and indirect
damage and loss will not be paid.
3- If the serial number stamped on the machine is changed, if any modification is made, if the machine is involved in
an accident, if the buyer does not obey the responsibilities in the contract appropriately, if the assembly is not done
by the authorized personnel of the producer company, if any modification or maintenance is performed without the
permission of the producer company, the warranty is not valid.
4- In the case of any disagreement, as stated in the corresponding regulations and laws, the consumer has the right to
apply to the arbitration committee and consumer courts.
5- The operation life of the machine is 10 years.
6- TARAL AUTHORIZED SERVICE BOOKLET will be given to you with the machine. You can make use of this
booklet for your service or spare parts needs.
4- ÝLK ÇALIÞTIRMA/FIRST OPERATION
DÝKKAT/WARNING
Nakliye esnasýnda makinanýzýn þanzýman yaðýnýn dökülmemesi için havalandýrma tapasý yerine plastik kör tapa
takýlmýþtýr.Çapa makinanýzý çalýþtýrmadan önce mutlaka plastik kör tapayý sökerek yerine havalandýrma tapasýný (1)
takýnýz, taktýrýnýz. Aksi halde çapa makinanýzda arýza meydana gelebilir.
Deðerli müþterimiz, ürünümüzü kullanmaya baþlamadan önce, ürünle birlikte verilen ÝLK ÇALIÞTIRMA
KUPONU ile birlikte size en yakýn TARAL Yetkili Servisine baþvurarak makinenizin ÝLK ÇALIÞTIRMASINI
yaptýrýnýz. Bu iþlem için, makinaya eklenecek yað, yakýt vb. sarf malzemeleri hariç herhangi bir ücret
ödemeyeceksiniz. Bu iþlem sýrasýnda size makinanýn kullanýmý ve bakýmý hususunda bilgi verilecektir. TARAL
Yetkili Servisince Ýlk Çalýþtýrma Ýþlemi yapýlmamýþ makineler GARANTÝ KAPSAMI DIÞINA ÇIKACAKTIR.
In order to prevent gear-box oil leakage, during the transport a plastic plug is mounted instead of ventilation
plug.Before starting the machine remove the plastic plug and replace it with ventilation plug(1). Otherwise your
machine can be damaged.
Dear consumers, before starting to use our product, make the first operation of your machine by visiting the TARAL
authorized service, which is nearest to your location, together with the FIRST OPERATION COUPON supplied with
the machine. You will not be charged for this, except for the materials to be added to the machine like oil, fuel, etc.
During this procedure you will be informed about the operation and maintenance of the machine. The machines,
which are not gone through the first operation procedure performed by TARAL authorized service, will be
EXCLUDED FROM THE SCOPE OF WARRANTY.
5- MAKÝNANIN KULLANIMI/OPERATION OF THE MACHINE
Taral daima ürettiði malýn tasarým ve kalitesini sürekli geliþtirmeye gayret eder.Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu
basýldýðýnda en son ve en yeni bilgileri içermesine raðmen toprak frezesi ile tanýtma ve kullanma kýlavuzu arasýnda
bazý küçük farklýlýklar olabilir. Kýlavuzla ilgili herhangi bir þüpheli durumda lütfen bir yetkili satýcýmýza baþvurun.
Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu toprak frezesinin eksiksiz bir parçasýdýr. Ve daima makina satýldýðýnda makina ile
birlikte verilir.
(6)
Önce stop manetini (1) daha sonra debriyaj manetini (2) sýkarak
kilit mandalý (3) ile iki maneti kilitleyin.Daha sonra motor el
kitabýna göre motorunuzu çalýþtýrýn.Stop manetini (1)sýký
vaziyette iken debriyaj manetini býrakarak aletinizi kullanýnýz.
Taral is engaged in improving the design and quality of its product
continuously. Although this manual contains the last and newest information when it is prepared, there may be
some small differences between the manual and the motor-hoe itself. In case of any ambiguity about the
manual, please apply to our authorized supplier. This operation and maintenance manual is an integral part of
the motor-hoe. And it is given together with the machine when the machine is sold.
Clamp the engine stop lever (1) first, then the clutch lever (2) and using the lock lever (3) fix these two levers. Then
run the engine according to the instructions given in the engine manual. While clamping the engine stop lever (1),
release the clutch lever and use your machine.
5.1- MONTAJ/ASSEMBLY
Býçaklar bir ünite üzerinde sað ve sol olarak dizilidir. Üniteler birbirine baðlandýðýnda býçaklar arasýnda 60°'lik
farklýlýk olmaktadýr. Bu þekilde Haksagonal bir diziliþ meydana gelir.Ýþe baþlamadan önce civatalarý kontrol ederek
gevþemiþ olanlarý sýkýþtýrýnýz. Býçak kesici aðzý daima yürüme istikametine bakmalýdýr.
1
Makinanýn sökülmesi:
Makinayý aþaðýdaki sýrayla sökün.
Sökme iþlemine üst kýsýmdan baþlayýn ve bütün ayrý parçalarý çýkarýn.
1- Didonlar
2- Býçak muhafaza
2
3- Kaz ayaðý
4
3
4- Freze býçaklarý
The blades are aligned along a unit as left and right oriented. After the
Þekil: 1(Fig:1)
Units are connected, there is a difference of 60o between the blades. In this
way the alignment is hexagonal. Before starting to work check the bolts
and tighten the loose ones. The cutting side of the blade should always be aligned with the walking direction.
Disassembly of the machine:
Disassemble the machine in the following order:
Begin with dismantling of the upper parts and disassemble all the parts.
1)Handle bar
2)Hoe protection cover
3)Spur unit
4)Hoe blades
5.2- KUMANDALAR/CONTROLLERS
Her 10 saatte: Mekanizma baðlantllarýnýn saðlam ve emniyetli olup olmadýðýný kumanda telleri gerekli þekilde
gerilmiþ durumlarýný koruyup korumadýklarýný sýk sýk kontrol ediniz.(Gerek duyuldukça vidalarý,somunlarý,
baðlantý parçalarýný v.b.dikkatle sýkýþtýrýnýz.)Bir çalýþma gününün baþlangýcýnda,
-Motor yað seviyesini,
-Depodaki yakýt seviyesini, kontrol ediniz.
Traktör vites kutusundaki ve freze diþli kutusundaki yað seviyelerini kontrol ederek gereken ilaveyi yapýnýz.
Ana Parçalar/Main parts
2
1- Gaz kolu.
1
2- Motor stop
4
3- Didon ayarlayýcý
4- Motor çalýþtýrma kolu
9
5- Yakýt filtresi
5
3
6- Býçak muhafaza
6
7- Býçaklar
8- Kaz ayaðý
9- Kavrama kolu
7
(7)
Þekil: 2(Fig:2)
8
Every 10 hours: check the safety and rigidity of the joints of the mechanism and tightness of the controller wires very
often. (If necessary, tighten the bolts, nuts and other joining elements carefully)
At the start of a working day check
-Engine oil level,
-Fuel level in the tank.
Check the oil level in the gearbox of the tractor and the hoe and make the necessary addition.
1)Gas lever
2)Engine stop lever
3)Handle bar adjuster
4)Engine starter lever
5)Air filter
6)Hoe protection cover
7)Blades
8)Spur unit
9)Clutch lever
5.3- MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI VE DURDURULMASI/STARTING AND STOPPING THE
ENGINE
Motor tanýtma ve kullanma kýlavuzuna bakýnýz. Motoru çalýþtýrmadan önce daima þunlarý kontrol edin.
- Yakýt deposu dolumu?
- Diþli kutusundaki yað doðru seviyesinde mi? ( Þekil-3 )
Þekil: 3(Fig:3)
Þekil: 4(Fig:4)
Þekil: 5(Fig:5)
Motor stop kolu ile kavrama kolu bir yay sayesinde beraberce bloke edilir. ( Þekil-4 ) Aksi taktirde motor
çalýþmaz. Motoru çalýþtýrmak için kontrol kolunu (start) çalýþtýrma konumuna getirin. Çalýþtýrma ipini “ E “
tutamaðýndan tek elle kavrayýn.Yavaþça diþli mandalý tutana kadar çekin ve sonra hýzla çekin. Motor bir kez
çalýþtýktan sonra tutamaðý hemen býrakmayýn. Ýp tamamen sarýlýncaya kadar gevþekçe tutun. Sonra gaz kolunu “
C “ kursun ortasýna getirin. ( Þekil-5 )
Read the engine manual. Always check the following points before starting the engine.
-Is the fuel tank full?
-Is the oil level in the gearbox at the correct position? (Figure-3)
Press safety device and clutch lever and lock them with hinge (Figure-4). Otherwise the engine does not start. To
start the engine, adjust the control lever to the working (start) position. Hold the operation rope at the “E” holder
with one hand. Pull slowly until the gear grips the lever and then pull it fast. Once the engine is run, do not release
the handle. Hold it loosely until the rope is completely wound. Then put the gas lever “C” in the middle (Figure-5).
Ýle
ri
Ge
ri
MAKÝNAYI GERÝ VÝTESE TAKMA/ENGAGING THE REVERSE GEAR
Makinayý geri vitese takmak için önce debriyaj manetini basarak vites kolunu kendinize doðru çekerek vitesi boþa
alýn.Vites boþta iken vites kolunu geriye doðru çektiðinizde geri vites konumuna geçecek ve býraktýðnýzda boþa
çýkacaktýr. (Þekil- 6)Makina vites kolunu çektiðiniz sürece geri gidecektir.Vites kolunu býraktýðýnýz anda tekrar
kendiliðinden boþ vitese geçecektir.
To pass reverse gear first, disengage any gear by pulling gear arm to yourself while you press
clutch handle.When gear is null,reverse gear is engaged in case gear arm pulled backwards
and disengaged incase the gear arm left.(Figure 6) Machine will Move backwards
while gear arm pulled backwards.When gear arm left reverse gear will be disengaged itself.
Þekil:6(Fig:6)
MOTOR STOP EMNÝYETÝ/ENGINE STOP SAFETY
Þekil-7’deki ‘’A’’ kolunun ana fonksiyonu elciði býrakýnca motorun stop etmesidir.Herhangi bir sebeple makina
sürücünün elinden kurtulduðunda alet durmaktadýr.Emniyet kolu, herzaman motoru yeniden çalýþtýrma
pozisyonunda olmalýdýr.Aksi hade motor çalýþmaz.’’A’’ yukarýda ise motor stop,aþaðýda ise motor çalýþma
pozisyonundadýr.
‘’A’’emniyet ve ‘’B’’kavrama kolu beraberce bloke edilmelidir.(Þekil-4)
(8)
Motor tanýtma ve kullanma kýlavuzundaki kurallara kesinlikle uyun.Rodaj (50 saat)
Makinanýn ilk 50 çalýþma saati boyunca çok aðýr iþler yapmayýn.
The main function of the lever “A” shown in Figure-7 is stopping the engine when the handle is released. The
machine is stopped immediately after it is released from the hand of the operator for any reason. The safety lever
must be on the position of restart. Otherwise the engine does not start. If the lever “A” is up, the engine is in the stop
position, if it is down the engine is in the start position.The safety lever “A” and the clutch lever “B” should be locked
simultaneously (Figure-4).Use your machine according to the instructions given in the engine manual.The time
period for the first operation is 50 hours. Do not use the machine intensively during the first 50 hours of operation.
5.4- AKTARMA ORGANLARI/TRANSMISSION PARTS
Debriyaj- Kuru konik kavrama, mekanik kumanda, tutamaklar üzerinde elle kumanda edilen debriyaj kolu.Vites
kutusu-20M’ de, 1 ileri ve 1 geri vites. 21M ‘de 2 ileri ve 1 geri vites. Ýki vites kolu yardýmýyta mekanik
kumanda.
Clutch- Dry conical clutch, mechanical control, hand driven clutch lever on the handles. Gearbox- 20M for 2
forward and1 reverse. 21M for 2 forward and 1 reverse. Mechanical control by two gear levers.
ÞANZIMAN/GEARBOX
Ýlk 50 çalýþma saatinden sonra(rodaj)Yaðý deðiþtirin. Yað deðiþtirme iþlemi eski yaðýn kolaylýkla boþaltýlmasý
için motor sýcakken yapýlmalýdýr.
a. Yað doldurma tapasýný çýkarýn.
b. Vites kutusunun sað alt tarafýndaki boþaltma tapasýný ve ayaðýn aþaðý kýsmýndaki boþaltma tapasýný çýkarýn;
yaðýn boþalmasýný bekleyin ve tapalarý geri takýn.
c. Aþaðýdaki özelliklere sahip olacak yeni yaðý dökün (gereken miktar 2,5 litredir)
- Sýcaklýðýn -6 ile +32°C arasýnda olduðu ortamlarda SAE 90.
- Sýcaklýðýn +32 ile +60°C arasýnda olduðu ortamlarda SAE 140.
Yað ikmali iþlemini tamamen dolana kadar önce tapadan yapýlmasý ve daha sonra iþlemin doldurma tapasý
aracýlýðýyla bitirilmesi tavsiye edilir.
Her 20 çalýþma saatinde bir yað seviyesini kontrol edin, bunun için tapayý gevþetin ve tapa yataðýnda yað çýkýþý
olmasýna dikkat edin.
NOT:Yað seviyesinin kontrolü motor soðukken ve motorlu çapa düz bir zemin üzerindeyken yapýlmalýdýr. Her
300 çalýþma saatinde bir “Rodaj” bölümündeki açýklamalarý izleyerek vites kutusunun yaðýný deðiþtirin.
After the first operation time of 50 hours;
Add the oil. The procedure of oil addition should be done when the engine is warm (after usage) so that the used
oil will leak easily.
a. Remove the oil tap
b. Remove the tap at the right side of the gearbox and that at the lower end; wait until the oil is drained and put
the taps back to their positions.
c. Use the oil with the specifications given below (Required volume is 2.5 lt):
- SAE 90 in the ambience with temperature values between 6 oC and +32 oC.
o
o
- SAE 140 in the ambience with temperature values between +32 C and +60 C.
The oil addition procedure should be performed through the oil tap until the gearbox is full and then it is
recommended to finish the procedure using the adding tap.
Check the oil level every 20 hours of operation, release the tap and make sure that there is oil drainage at the
tap housing.
NOTE:The control of the oil level should be done when the engine is cold and the motor-hoe is on a plain ground.
Each 300 hours of operation change the oil of the gearbox.
MOTORLU TOPRAK FREZELERLE RÖMORK KULLANIMI/USE OF TRAILER WITH MOTOR-HOES.
Motorlu çapa makinalarý ile römork kullanýmýný firmamýz tavsiye etmemektedir. Aksi kullanýmlarda sorumluluk
tamamen kullanýcýya aittir ve garanti kapsamý dýþýndadýr.
We do not recommend the use of the trailer with the motor-hoes. In the case of its use the operator is responsible
and the machine is out of the framework of the warranty.
(9)
5.5- TAÞIMA/TRANSPORTATION
Kýsa mesafede aletin taþýnmasý gerektiðinde küçük ön tekerleði kullanýnýz. Bu aksesuar yoksa uygun bir taþýma
vasýtasý üzerinde veya bagajda uygun bir þekilde yerleþtirilerek taþýnabilir.
Use the small front wheel if the machine has to be transported for short distance. In the absence of this
equipment it can be carried using a suitable vehicle or in the baggage in an appropriate way.
1
Nakliye pozisyonu
(Position during trasport)
DÝKKAT / WARNING
Nakliye esnasýnda makinanýzýn þanzýman yaðýnýn
dökülmemesi için havalandýrma tapasý yerine
kýrmýzý(1) plastik kör tapa takýlmýþtýr.Çapa
makinanýzý çalýþtýrmadan önce mutlaka plastik kör
tapayý sökerek yerine havalandýrma
tapasýný(2)takýnýz.Aksi halde çapa makinanýzda arýza
meydana gelebilir.
In order to prevent gear-box oil leakage, during the
transport a red plastic plug (1) is mounted instead of
ventilation plug.Before starting the machine remove
the plastic plug and replace it with ventilation
plug.(2)Otherwise your machine can be damaged.
2
Çalýþma pozisyonu
(Position during operation)
6- BAKIM/MAINTENANCE
6.1- PERÝYODÝK BAKIM/PERIODIC MAINTENACE
Bu bölümde belirtilen iþlemler tavsiye edilen zaman aralýklarý ile yapýlmalýdýr.(''Saat" denince gerçek çalýþma
saatleri anlaþýlmalýdýr.) SAE EP 90 yað kullanýnýz.Yað miktarýný yað seviye gözünden kontrol ediniz.Yað
seviyesinden fazla yað koymayýnýz.
Motor: Motor tanýtma ve kullanma kýlavuzuna bakýnýz.
Hava filtresi: Motor tanýtma ve kullanma kýlavuzuna bakýnýz.
Her 50 saatte bir aþaðýda belirtilen noktalarý gresleyiniz.
1.Didonu kilitleyen. çözen pim: Yaðlama yerindeki gresörlüðü gresleyiniz
2.Didonun yükseklik ayar pimi: Yaðlama yerindeki gresörlüðü gresleyiniz
3.Kuyruk milleri: Kamalý kuyruk millerine biraz gres sürünüz. Ekipmanlarý baðlamadan önce gerekli yerleri
gresle doldurunuz.
Vites kutusu:Doldurma tapasýný çýkararak (1) yað seviyesini kontrol ediniz. Yað seviyesi doldurma tapasýnýn üst
kenarýna yakýn olmalýdýr.
Not: Yað seviyesini motor durduktan en az 10 dakika sonra ve traktör yatay konumda iken kontrol ediniz.
Aþaðýdaki ayarlarý kontrol ediniz.
1.Debriyaj ayarý.
2.Didonu kilitleyen. çözen düzenin ayarý
Her 600 saatte bir
Vites kutusu: Yaðý deðiþtiriniz.Vites kutusu altýndaki boþaltma tapasýný (2) ve boþalmayý kolaylaþtýrmak için
doldurma tapasýný (1) çýkarýnýz ve yaðýn boþalmasý için 10 dakika bekleyiniz.
Uyarma -Yaðýn uzunca bir çalýþma süresinden sonra henüz sýcakken boþatýlmasý tavsiye edilir. Yaðýn sýcak
olmasý kolay akmasýný ve içerideki tortu ve çözeltinin dýþarý çýkmasýný saðlar.
The procedures explained in this section should be performed in the recommended time intervals (“Hour”
means real operation hour). Use SAE EP90 for oil. Check the oil level using the oil level point. Do not overfill.
Engine: Read the engine manual.
Air filter: Read the engine manual.
Lubricate the parts stated below every 50 hours.
(10)
1. The pin for locking- releasing the handle bar: Lubricate the point for lubricating grease.
2. The pin for adjusting the height of the handle bar: Lubricate the point for lubricating grease.
3. PTO shafts: Lubricate the shafts with keyways a small amount of grease. Fill the necessary parts with grease
before attaching the equipments.
Gearbox: By removing the filling tap (1) check the oil level. The oil level should be near to the upper edge of the
filling tap.
Note: Check the oil level 10 minutes after the engine is stopped and the motor-hoe is in the horizontal position.
Check the adjustments below:
1.Clutch adjustment
2. The adjustment for the mechanism locking and releasing the handle bar.
Every 600 hours
Gearbox: Change the oil. Remove the emptying tap (2) under the gearbox and remove also the filling tap (1) to
change the oil easily. Wait 10 minutes for emptying. Placing the lower tap to its position fill with the oil
recommended in the section of “SERVICE”. It is recommended to change oil after a long period of operation when
it is still warm. The warm oil leaks out easily and can remove the precipitates.
Note: Check the oil level 10 minutes after the engine is stopped and the motor-hoe is in the horizontal position.
Check the adjustments below:
Every 600 hours change the oil. Remove the emptying tap (2) under the gearbox and remove also the filling tap (1)
to change the oil easily. Wait 10 minutes for emptying. Placing the lower tap to its position fill with the oil. It is
recommended to change oil after a long period of operation when it is still warm. The warm oil leaks out easily and
can remove the precipitates.
DEBRÝYAJ/CLUTCH
Debriyaj ayarý için TARAL servisine müracaat ediniz.
Apply to TARAL dealer's service offices for the adjustment of the clutch.
KONTROLLER VE AYARLAR: DEBRÝYAJ LEVYESÝ/CONTROLS AND ADJUSTMENTS: CLUTCH LEVER
Debriyaj levyesinin boþluðu yaklaþýk 5-6 mm. olmalýdýr. Boþluk yetersizse (debriyajýn kaymasý) veya aþýrý ise
(eksik boþalma) TARAL Yetkili servislerinde ayarlattýrýnýz.Ayar tertibatý vida diþinin ucuna geliyorsa TARAL
Yetkili servislerinde ayarlattýrýnýz.
The clearance of the clutch lever should be approx. 5-6 mm. If the clearance is small (sliding of the clutch) or large
(inadequate release) let TARAL Authorized Services adjust it. If the adjustment mechanism coincides with the tip of
the thread of the screw, then let TARAL Authorized Services adjust it.
6.2- EKÝPMANLAR/EQUIPMENTS
Her 100 çalýþma saatinde bir býçaklarýn tüm sabitleme vidalarýnýn ve somunlarýnýn sonuna kadar sýkýþtýrýlmýþ
olmasýna dikkat edin.
Make sure that the blades, fixing bolts and nuts are tightened thoroughly each 100 hours of operation.
6.3 MAMULÜN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI/NON-USAGE OF THE PRODUCT FOR A LONG
PERIOD OF TIME
Toprak frezesi uzun süre (bir ay veya daha uzun) çalýþtýrýlmamasý halinde aþaðýdaki önlemlerin alýnmasý önemle
tavsiye edilir.
1.Traktörü özenle yýkayýp temizleyiniz.
2.Traktörün gövdesini kontrol ediniz. Gerekirse paslanmayý önlemek için boyasýný yenileyiniz.
3.Bütün cývatalarý kontrol ederek sýkýnýz.
4.Genel bir yaðlama yapýnýz. (Bak. Bakým Periyodik Yaðlama.)
5.Vites kutusundaki yað seviyesini kontrol ediniz. Gerekirse yað ilave ediniz.
6.Motor tanýtma ve kullanma kýlavuzunda belirtildiði þekilde motoru koruyunuz.
7.Traktörü iyi havalandýrýlmýþ ve kuru bir yerde park ediniz.
8.Toprak frezesini bir koruyucu örtü ile örtünüz. Su geçirmeyen örtü (plastik veya muþamba gibi) kullanmayýnýz.
Bunlar nemi tutarak paslanmaya sebep olurlar.
(11)
It is recommended that the following measures are taken in the case that the motor-hoe is not used for a long
period of time.
1.Clean the motor-hoe by washing it thoroughly.
2.Check the body of the motor-hoe. If needed renew its paint to prevent corrosion.
3.Tighten all the bolts.
4.Make an overall lubrication.
5.Check the oil level in the gearbox. Add oil if needed.
6.Protect the engine as explained in the engine manual.
7.Park the motor-hoe in a place, which is well air-conditioned and dry.
8.Cover the motor-hoe with a sheet. Do not use watertight sheet (plastic or nylon). This kind of sheet keeps the
moisture and that results in corrosion.
MOTOR/ENGINE
- Deðiþik güçlerde dizel ve benzinli motor seçenekleri vardýr.(Detaylý bilgi için Motor Kullanma ve Bakým
Kýlavuzu’na bakýnýz.)
There are options for diesel and gasoline engines with different values of power. Read engine manual for details.
ÝLK HAREKET/FIRST RUN
Starter aracýlýðýyla çekmeli sistem.
The pulling mechanism, which makes use of the starter.
DEBRÝYAJ/CLUTCH
Sol didon üzerinde debriyaj levyeli, kuru konik debriyaj.
Dry, conical clutch with clutch lever on the left handle bar.
7- TEKNÝK ÖZELLÝKLER / TECHNICAL DATA
TEKNÝK ÖZELLÝKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
MOTOR / ENGINE
Tek silindirli, dört zama nlý, hava soðutmalý,benzinli./Single cylinder,4-stroke,air-cooled,diesel.
Güç / Power
6,5 HP
Silindir Hacmi/Displace ment
De vir Sayýs ý / Rpm
De briyaj / Clutch
Þanzýman / Gear-box (20M)
Þanzýman / Gear-box (21M)
163 cm3
3600 dev/dak / 3600rpm
Kuru konik kavramalý. / Single plote,dry,mecha nical contr ol gears hift.
1 ileri 1 geri vitesli kol ile kumanda lý. / 1 forwa rd,1 reverse, control with lever.
2 ileri 1 geri vitesli kol ile kumanda lý. / 2 forwa rd,1 reverse, control with lever.
Traktör Aðýrlýðý / Weight
Çapa geniþliði
Ebatlar (ExBxY) cm
70 kg (aðýrlýklar hariç) / 70kg. (Without the extra we ights)
55cm.
80x145x103 cm.
(12)
VÝTES/GEARS
Ýleri viteste bir hýz, geri viteste bir hýz ( iþ kazalarý önleyici tertibat); tutamak üzerindeki levye aracýlýðýyla vites
deðiþtirme.
Two forward, one reverse (mechanism preventing work accidents); changing gear using the lever on the handle.
8- SES VE TÝTREÞÝM/SOUND AND VIBRATION
ÝÞÝTME KAYBI RÝSKÝ
NORMAL ÞARTLARDA BU ALETÝN KULLANIMI
SIRASINDA KULLANICI GÜNLÜK
85 dB (A)
VE ÜSTÜ GÜRÜLTÜYE MARUZ KALABÝLÝR.
KULAKLIK KULLANIN.
RISK OF HEARING LOSS
In standard conditions the operator can be
exposed to a daily noise level of
340
1100
³ 85 dB (A)
Use earphone
450
805
1450
(13)
9- ARIZA ÇÝZELGESÝ/TROUBLESHOOTING
ARIZA/PROBLEM
MOTOR ÇALIªTIKTAN SONRA
DURUYOR/AFTER STARTUP,ENGINE STOPS
ÇAPA MAKÝNALARININ ÇALIÞMASI SIRASINDA
DOÐABÝLECEK ARIZALAR,NEDENLERÝ VE TAMÝRÝ/THE
POSSIBLE PROBLEMS OCCURRED DURING THE
OPERATION OF MOTOR-HOES,THEIR CAUSES AND
REPAIR
Yakýt filtresi kirlenmiþ.Yakýtta su var.Yakýt deposunu
boþaltýnýz ve dinlendirilmiþ temiz yakýt ile tekrar
doldurunuz./Air in fuel system.Malfunction of injection
pump.Dirty fuel filter.
Yakýt sisteminde hava var.Yakýt düzenli gelmiyor.Filtre ve
MOTORUN ÇALIªM ASI NORM AL yakýt borularýnda týkanýklýk olup olmadýðý ný kontrol
DEÐÝLDÝR/ANOMALOUS
ediniz./Air in fuel system.Irregular fuel supply;check filter
RUNNING
and/or piping and tubes for obstructions.
MOTOR GÜÇ
VERMÝYOR/ENGINE POWER
SUPPLY IS POOR
Kirli yakýt flitresi./Dirty fuel filter.
EGZOST GAZLARI
BEYAZIMSI/WHITISH SMOKE
FROM EXHAUST
Motor çalýþma sýcaklýðý çok düþük./Engine operating
temperature is to o low.
Hava filtresi týkanmýþ.Basýnç kaybý (aþýnmýþ silindir,kýrý lmýþ
HAREKET SIRASINDA EGZOST
veya sý kýþmýþ segman.Kötü yakýt kullanýlýyor./Air filter
GAZLARI SÝYAH/BLACK SMOKE
stuffed. Pressure loss (cylinder weared, broken or tightened
FROM EXHAUST DURING WORK
piston ring. bad fuel usage)
AÞIRI YAÐ SARFÝYATI (EGZOST
GAZLARI MAVÝMSÝ)/ENGINE OIL
CONSUMPTION IS
EXCESSIVE(BLUISH SM OKE
FROM EXHAUST)
Segmanlar sýkýþmýþ veya silindir ovalleþmiþ.Motoru
revizyona sokunuz.Çok ince yað kullanýlýyor.Tavsiye edilen
viskoziteye sahip yaðla deðiþtiriniz.Motora aþýrý yað
konmuº./Piston rings stuck or out-of-round liners;have
engine overhauled.Excess of oil flui
(14)
10- MAMUL TANITIM ETÝKETÝ/PRODUCT LABEL
1
1
®
TARAL®
TARAL
2
3
4
5
6
TARIM MAKÝNA ve ALETLERÝ SAN. A.Þ.
Maltepe mah.Hastane yolu sk. No:1
34010 Zeytinburnu-ÝSTANBUL-TURKEY
SINIFI ve TÝPÝ/CLASS and TYPE
MODEL/MODEL
GÜÇ/POWER
AÐIRLIK/WEIGHT
SERÝ NO/SERIAL NO
ÝMAL YILI/PRODUCTION YEAR
:20M Çapa Traktör/20M Hoe Tractor
:20M
:
:70Kg.
:
:
7
2
3
4
5
6
TARIM MAKÝNA ve ALETLERÝ SAN. A.Þ.
Maltepe mah.Hastane yolu sk. No:1
34010 Zeytinburnu-ÝSTANBUL-TURKEY
SINIFI ve TÝPÝ/CLASS and TYPE
MODEL/MODEL
GÜÇ/POWER
AÐIRLIK/WEIGHT
SERÝ NO/SERIAL NO
ÝMAL YILI/PRODUCTION YEAR
7
1. Ýmalatçý Adý ve Adresi/Name and Address of the Producer
2. Çapa Traktörün Tipi/Type of the Motor-Hoe
3. Çapa Traktörün Modeli/Model of the Motor-Hoe
4. Nominal Gücü/Nominal Power
5. Çapa Traktörün Aðýrlýðý/Weight of the Motor-Hoe
6. Seri Numarasý/Serial Number
7. Ýmalat Yýlý/Production Year.
(15)
:21M Çapa Traktör/21M Hoe Tractor
:21M
:
:70Kg.
:
:
11- CE UYGUNLUK BEYANI/CE DECLARATION OF CONFOR MITY
12- FÝRMA ADRESÝ V.B./CONTACT INFO OF THE COMPANY
Fabrika ve Genel Daðýtým
Factory and General Distribution
TS-EN-ISO 9001:2008
Ýmalatçý Firma
Taral Tarým Makine ve Aletleri Sanayii
Maltepe mah.Hastane Yolu sk. No:1
34010 Zeytinburnu-ÝSTANBUL
Tel/Phone: (0212) 567 95 50 (10Hat/Lines)
Fax
: (0212) 612 12 39
(0212) 674 06 79
Mail: [email protected]
Web : www.taral.com
ÝRTÝBAT BÜROLARI/LIAISON OFFICES
ANKARA
TEL/PHONE: (0312) 427 71 82
FAX: (0312) 467 73 82
ÝZMÝR
TEL/PHONE: (0232) 479 33 36
GSM: (0536) 314 87 61
FAX: (0232) 479 17 40
BÖLGE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZ/REGIONAL AGENCIES
TARAL BATI AKDENÝZ BÖLGE TEMSÝLCÝLÝÐÝ
TARAL WESTERN MEDITERRANEAN REGIONAL AGENCY
GSM: (0536) 314 87 60
TARAL DOÐU KARADENÝZ BÖLGE TEMSÝLCÝLÝÐÝ
TARAL EASTERN BLACK SEA REGIONAL AGENCY
GSM: (0532) 525 23 15
(16)

Benzer belgeler

Kullanım Klavuzu için Tıklayın.

Kullanım Klavuzu için Tıklayın. 7.The temperature at the exhaust of the engine exceeds 80 C. Burning hazard! 8.Wear only closed clothes and safety shoes.During the maintenance of the motor-hoe or assembly of the hoes wear safety ...

Detaylı