İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMUGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı
:81901177774/IoSLAı(,
Konu :5.6 ve 7.
Sınıflara
'2s::?ı.1I20 ı 4
Verilecek
"Cıkemizin Doğal Güzellikleri ve
Biyolojik Zenginliklerinin
Korunması"
Eğitimi
••..
•• i'• ••
............................................. MUDURLU";UNI: : iı Milli Eğitim Müdürlüğünün 1811112014 tarihli ve 5446945 sayılı yazısı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Mersin VII. Bölge Müdürlüğü-Mersin Şube Müdürlüğü
taratindan 5. 6 ve 7. Sınıf öğrencilerine verilecek olan "Ülkemizin Doğal Güzellikleri ve
Bi)olojik Zenginliklerinin Korunması" eğitimi ile ilgili yazı yazımız ekinde gönderilmiştiL
Söz konusu program
doğrultusunda
yapılarak katılımın sağlanması
Bilgilerinizi ve
gereğini
verilecek olan
eğitimle
ilgili duyuru ve
hazırlıkların
hususunda;
rica ederim.
EKI,ER:
1- Yazı Örneği
2-Program (3 sayta)
DAGITIM:
I·KUYlJLUK BELEDiYE ORTAOKULU
2.ŞEHiT FATiII SOYDAN ORTAOKULU
3-FINDlKPINARI iLKlORTAOKUL1 J
4-İ\1AM HATİp ORTAOKLJLLJ
,..
Mezitli ilçe Miııi Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Bürosu
...
~-"- . Adres: GMK. Bulvarı Mezitli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt Kat:2 Mezitli/MERSİN
Telelon:357 54 74-358 54 64 Faks: 359 74 44 Internet Adresi: http://mezitli.meb.gov.t.
L:i._"­
TL
\. ".,'·III0I
& " ",
•
.i
\IERSI:-- \' \ULlfa
İı \liıfı Eğitim \liiıtii rlugıı
.~
~Y~ ~~,~ i
l'-h);
;;:
~,_.,
Kunu:
,r, i
.0;- -ı
5-ı-ıt,..,J5
1:": .
--
"I ı;';:t.~mi/in Doğal GULı.:liikkn '.ı:
")I~T"
Z..:-n;::mnkkrinifl
~(; i·~
Act.L~_~~_ ~~~L'..J
SınıttlfJ \\:nlc.,,:;;:k
'.:.,: -
ı
K,Jnınnıajl"
ı ~Himı
,.......................... ,.. K\ Y;\IAK\\ıLlGI'\'A
(il~C \liIIi Eğitim \Iüdürliiıjüı
(hnan
\'C
SU Işlen
~IHdı.i~Il,gu. \kr,:n ),-i'C
\>.;nkt:t:k \)kıo "l"lkcı!liJlll
7~ngin!i!d~rinin Korunma:,ı'l egitim ı ii.: ilgi!: pnıg,r,J!l' dı... '\1.;
\ tLdLırıüğü taran nd~ln
(ruJdl:k:",'H \
5, 6
t.:
B,I.anlığı.
\'ı.:
7
~Icr,in
sınıf
\'i!
B01~e
ôğr('n~ikrinc
~i1/ k.,ıuı:ı.u progrıım Jt\grultl"bU1HliJ v-:rih:ı.::.:k ı,bn ı.:-fHım;..: ilgıI. g~f..:klr du:.uıu L:l/\rfık 1.:1 ın ~ apılarJk k;.ıt;lı;mn ~:.tf!:b.nma$l hu::-u~urıdıl; H:l·'Jl:"ıjnin \ı..~ !;'C'r(,.~~i:ıt ri(~ı
etkrim.
E .... IOZIlF\IIH
\·alla.
\Iilli E~iıim 'liidiir \.
U,LElı-
i ~ "" •.uc
..,
Sur'.:u Pr;"~~l::ım
U
Sa~ t~ L [1.\(';1'1'1\1:
•
11..:".: J("ıynu;"'uınlıh: I.:r;ma i lk" \fE\!!
-(
ıq
,­
.11< :1.;,
, "
.' :,,,
,,liwh<,"_,:-\Uı
\
',,:
---",~,-- -
-'-,-i
".,','
•
: ~ ",
:r:",,!'
~',
\
,;-!-"
\ıı:b:\,
\'.!_\"~,1 "L':; '"
\1 ii
\,'" -:i,
~1
'. > \~,-
',;
\
,
, '" -'
", ~
"
;d",/.,jX:,~. ':,':'jfı."i ;.
{Lt
:;"
';".-""J" '
-A~''''
~
~....
.,.,·_~.,
OR:~IAl'
,:~'
Vii. Bölge
..:.~::
.3:10)
KOflO
:.r:
'~e
,,(--;
VE SU IŞLElU BAKANllGI
)hidurlUğu
)ltniıı Şub.
.
Mud.i....tu
l\'tDI ..
~:l~1
..:.I .>;'
.
~ \. y
TC:
Gı::-:u rıı:~
':7~~ıJı~ı()
1 ~~ L'. ,;':
7 S:nı!lara Ventece;; ÜJeem:r.r.
:Jt:>1·"] G\.:.:'!I:;kle!'l ve 3:yclc!ljc lengi:ıliği
E~.t:r:-.;
MU<SDô VALiLİCi ın !lliIU Etitim )'Iiidür!üğiine) MERSİN ~.-.: . .~:'l::.ı ..~tıiJ
\-;
L·~ ..
<;"
tarih ve
77~ 01/43-1g~S")
saYlh i"aı:u:n~
Oi'ret!r:\
",:';.;r!;Jg.:..'1"\'~~ ~arafm:d3.~ 2:;!4~20:5 Eğltim ~
:,m;
D·;.,?"l
do~e:n:m!c
verilme/'!.:
pJ';;'1:.j~:.lg
Guıclhklcn \'eE':yckjık
.;:~:' ;' 'r'.,,'r-::Hı t~it:m ~anh ve
Z..enginhklc:nnin Korunmas~ 'egıt1ır.;.;0c
sa.<!:itr:.r:: gcs.:tr;r ubla ekte g<>nd-e,n:,mI1:ır
la':.,:;,c3,';
): ':. ;':Qr..bu Ok-,;!Lcd.ı venlt'.:ek f:~ıtirn için, O.b.:.} Id.ue:lennı:ı egıtim: v~:t:.:t'i< ?r.~~.:.'..e;c
nndh..r::%: d!2a:T~W ve ycttr;ı say:da ölrencının b~!i""\a5~ iÇlIl Ok'.ı; Yant.:ı;ımmj~.
:.:i;:~':; ·'~"Yli
;)!~~-: 1,--",;;Jı.:i:~7.iı":~:=-. :i\.;'.SC.;un~
';.: ~i:-ı:d
-i;'Z ~dcn::1
."-lım.! ÇÖRI lK
Şube ~1udurti
fKU.1<
\'.
,".' "\I'r "',Ci'- .\
'.;~;: C:ı~.~-:~:
.~;,..,L~.
AS
i:-f
i
""q';o".
',r, .~.,,,,,
'
Il~ "',nıCı:
B~:'~~~C'
i
i
Btt e~ 'f ık -)O~h U}"lı E.l~kt1 oruk inn:::. Kanunu 'n* gört tle:ktr()nik ol3;r.ıl;; u;ıu::ı.burı llfm- ­
1::. "r ~ ~ ,t(')~rut3.m:ı adrnt hup::,.rth):~.örm:ansu,ıoy.tTlDogrul .. m •. ıupx?d~p\.\'nıQ
_. __ _ - - - - - - - - - ­
..
~
l.\,!,;:,!r,t!t;
','
. -:,.:
~
~."
., :,:.;'''11-,'' r . -
r'ı<
, ::},:,.;
p
li ,orınufllll At
c,.
.
~J. ~ ,"p ·Sı:'
;.~
'tr.,
:~{ ~j.~ i n'~ "'~J
ll':'­
.',,,<, <.hl_.'
Ç..ıtL.. 4~i\lA
d<{;,l.O"
UıU
'-~02.ı'·)01S
Ö;tem RfN<~O'f
:'C;i; • t,}4
--­
~~';...~;;,,:'~;Z;~-:'
GV';t"I;J~ :('1" .,f' .. ,,";1
Mus"':){li ,c".. IH :..a..A \i
ı.~"'i!:,rl.'~ı "1.­
) r.~j .... •
ı)"~' ~,)
!'J '\L'\' '()
i
CS:C3/:,:..ilS
- .... ­
1c~i)5
l'IteO':me G",'::e:'en
',LU
',)0:(':""':: ~ (~'::fL(
GVR~L1
:::;(.)>?i
""'an".. <,~ :..(;'.)1(
14"\1',;"
,~
,.r,
t'
w ~t"
<c r ~:'"n' ı',
!~'i! J~'lt
fC y,\
GftfIıOI.Uı.U
;.;):ıt.::St
i. liOdC!::'
Ah~~~ZÖU~~L;!<f'-f'r\l~'r ':r-)~:ı,i
i G';:t
fIA .... /"'! f}tşf.1.O.
"lrf!
>lı=uı
K~~Ilı,.uiı. __I!ı..ciIYf J.~~
,,4 ,1Iif,.ıafp
Oıı:tAlMi'litIı
!
ı
,
'1'" M'IlI'
O&i~'", R~'.KSQY
..
'~-'-"---'--
:--ıtı>t,h ~{tiır~8ijı,w f'" •
51!l1> .ti ,,~(u
~-----"
! ı'/O!f~OH
~
..._.ını~
1
i '::1/:'::J,,'::015
10""'·11
;:'io.jOilYAOHnttr
.... l~t·a;:i' ı>LV~l
i
i
,
'Li rf'"
,
ılltTAiıO!Wt:;
Js/c4/ıcı:ı
110"'.
t ........, •••"Cie, '
.
l';'CiI~iiiI:i:
~1'1~)};
w ...
i
?,.- ~ ~
O.tle~ RF.N(SQr
IVIlı.~i·
Et.. !MlıtlOcn vıt ""~~' ,"
~TrM;r:'
.:- ır if'"
l\eC .Te Gı.:;Ofte y
·..;ıktr" :., L w~:.'
G... .:ı:l
1(CJı,.
A,i""":et
,,..'e ı
~"i',x,r .;1
- _____-1
'27i04!1ı)15
",'I! ::: ~ :",,"
7~r'ı:
GU'HU..<:
1i,')X: <,ıo::!
9l~""') ..
~ _ _ _ _ _ ~" ~_. 1I:.J"\.ı,~_ı-:.~:>~ ~_
i MıiIUfi " " " _
~...
G!I:.ırıI:ı.~
;.ıa ... d.~ L~ t!L:
f.l<,c"".! fAf to! t)i4ı ..\ OKUlU
,.:
tJ'< .. ~j
ar5Eft
Cr':;,ı~I' i( .:."
~. :~".<;'ı;;ı,~
le.r>t " .. 1;::;"
<: ~,;,
,ı-;
Ci;\'/C5:::::'::1:
{~.::::....
,'"O"-u:
"<';;'.'
C.t>~m JtEr-.:~SO-,--TJJ':·,;-·~~;.:
MI,;'5~a~", (ı,...:.:r'j....AN
j
G'~:.' ii"';f
'r' ,,'
.~
':i'f (;..-ıı ,,;,:::~ "
._-----_._._--_._-­
, ~::
tt, ","
Ortıar c.!n.1~Aı-Jı.errl;it"; 'CJg,.
Mı..:rat
_.)O:;"~ ~,~ :'''::'''JI,~"ı;1(',.:;,ı;)L;
)
'"'
!, Z.,,:n·:1<'.,'.;·
A~r:'Ie! ';f~.!'" C,,;:OL 't;.ı.,
;JIkcı: ı.:,c
...'t,..ı1'1~8E$OII'. ~1~1
t---
---t
____J :'6'16~'Tio:~s~-' ·w~-'~ı
;,.'.:ı\,,·,ı~ '.tti] (J'H~O!(IJ~V
Kc- .'"-1:>'
Üi"'.l1" '-7.NC-~!l!m::;--.-:;~;;;r••7'_'C_e:--",-"--I~i;:;~;;:ı;·~:;;~~ ' . ­
_1__, ..C-"-~
;. i!hL~."'p!-:ı",ı,
'.1!'.). '.* ......
ii ıu ıın ,
, I '
,() ,"
',~
:tf'il"\,Jd..
"-___________...l
~")' ..ı"j!,!",,,!,