20.03.2014 16:23:09 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Yorumlar

Transkript

20.03.2014 16:23:09 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
(NB'RV\DB
(NB'RV\DB
(NB'RV\DB
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2014 [] 20.03.2014 16:23:09
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 20.03.2014 16:21:38
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
ANKARA ASFALTI 12.KM 40100 KIRŞEHİR
216 - 5370000
216 - 5370362
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
20.03.2014
Olağan
216 - 5370000
216 - 5370362
Hayır
Hayır
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
01.01.2013
31.12.2013
Tarihi ve Saati
Adresi
Gündem
11.04.2014 14:30
Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz
Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi
raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya
sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve
faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin
belirlenmesi.
5. Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarına
(Vergi Usul Kanunu'na tutulan kayıtlarında) göre net
dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı için Yönetim Kurulunun
kâr dağıtılmaması yönündeki teklifinin onaya sunulması.
6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 10.03.2014 tarihli görüşü
de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2014 tarihli
toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun
olarak, Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarındaki bağımsız
denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan
kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer
faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan
Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin
seçilmesine ilişkin kararının onaya sunulması.
7. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel
Kurula bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak için bağış ve
yardım sınırının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulunca önerilen "Bağış ve Yardım
Politikasının'' Genel Kurulun onayına sunulması.
9. Sermaye Piyasası Kurulunun II.19-1 sayılı Kâr Payı
Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım
Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6
numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen
2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin
üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda
bilgi verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2013 tarih 29833736115.99-3606 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilen idari para
cezasına ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395
ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
14. Türk Ticaret Kanunu 612'inci madde uyarınca, gerek
duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi
için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
15. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında Hayır
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
CEMAS(Eski),TRECMAS00010 0,0000000
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
0,00000
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Tutarı (TL)
Payı (%)
CEMAS(Eski),TRECMAS00010 0,000
0,00000
Pay Grup Bilgileri
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla
ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.

Benzer belgeler

31 Mart 2016

31 Mart 2016 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Hayır Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Gündem Maddeler...

Detaylı

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Tutarı (TL) Payı (%) CEMAS(Eski),TRECMAS00010 0,000

Detaylı

01.03.2016 Kar Dağıtım Teklifi

01.03.2016 Kar Dağıtım Teklifi Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Tutarı (TL) Payı (%) CEMAS(Eski),TRECMAS00010 0,000

Detaylı

27.02.2015 Kar Dağıtım Teklifi

27.02.2015 Kar Dağıtım Teklifi Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Tutarı (TL) Payı (%) CEMAS(Eski),TRECMAS00010 0,000

Detaylı

12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI

12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığı...

Detaylı