En d - Vestel

Yorumlar

Transkript

En d - Vestel
Deðerli Müþterimiz,
Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen
ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.
Kullanma klavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek
verimle kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel
bilgileri içeren bu klavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en
yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne müracaat ediniz.
“BU ÜRÜN ELEKTRIK AKSAMLARI IÇERDIGI IÇIN, ÜRÜNÜN ILK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI
ISLEMININ VEYA SÖZ KONUSU ISE TASINMA ISLEMI SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKILI SERVISLERI
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLIDIR. AKSINE DURUMLARDA MEYDANA GELEBILECEK SORUNLARDAN
VESTEL PAZARLAMA A.S. VEYA VESTEL BEYAZ ESYA A.S. SORUMLU TUTULAMAZ.”
ÝÇÝNDEKÝLER
1. Ürün Tanýtýmý ve Özellikleri
2. Uyarýlar
3. Kurulum ve Kullanýma Hazýrlýk
4. Fýrýnýn Kullanýmý
5. Fýrýnýn Temizlik ve Bakýmý
6. Servis ve Nakliye
Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLÝKLERÝ
1
2
3
Ankastre Fýrýn
6
7
10
8
4
11
5
Parça Listesi:
1- Kontrol Paneli
2- Fýrýn Kapak Kulbu
3- Fýrýn Ön Kapak
4- Tepsi
5- Alt Isýtýcý
6- Üst Isýstýcý
7- Tel Izgara
8- Raflar
9- Fýrýn Lambasý
10- Turbo Isýtýcý
11- Hava çýkýþ panjurlarý
9
Bölüm 2: UYARILAR
CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARI DÝKKATLÝCE VE TAMAMINI OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE
BAÞVURMAK ÝÇÝN UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ.
CiHAZ KILAVUZU BÝRDEN FAZLA MODEL BÝLGÝSÝ ÝÇÝN OLUÞTURULMUÞTUR. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE
BAHSEDÝLEN ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT
EDÝN.
Genel Güvenlik Uyarýlar:
Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve
karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8 ile
üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya tecrübe
ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar ciha zile
oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz
olarak yapýlmamalýdýr.
Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna
dokunmaktan kaçýnmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa 8
yaþ altýndaki çocuklar uzak tutulmalýdýr.
UYARI: Yangýn tehlikesi: Malzemeleri piþirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.
UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn devresini
kapatýnýz.
Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak
üzere tasarlanmamýþtýr.
Kullaným sýrasýnda, cihaz ýsýnýr. Fýrýn içersinde yer alan ýsýtýcýlara dokunmamaya
özen gösterilmelidir.
Kullaným sýrasýnda,kulp normal bir kullaným için kýsa süre içersinde ýsýnabilir.
1
Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal
spatula ile temizlemeyiniz.
Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý veya
yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir.
Cihazý temizlemek için buharlý temizleyici kullanmayýnýz.
UYARI:Elektrik çarpmasý riskini yok etmek için lamba deðiþtirilmeden önce cihazýn
elektrik baðlantýsýnýn kesildiðinden emin olunmalýdýr.
DÝKKAT:Piþirme veya ýzgaranýn kullanýmý sýrasýnda ulaþýlabilen kýsýmlar sýcak
olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalýdýr.
Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir.
Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlýr. kurulumun ve bakýmýn yetkili
olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn özelliklerini
deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir.
Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn)
ve cihazýn ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir
DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr ve baþka herhangi bir amaç ya da
baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr. Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným gibi.
Ürünü kapý kulbundan tutarak çekmeye ya da kaldýrmaya çalýþmayýn.
Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik yaparken
çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan kaçýnýlmalýdýr.
Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu zarar
görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir.
Fýrýn kapýsý açýk iken çocuklarýn kapýya týrmanmasýna ve üzerine oturmasýna izin verilmemelidir.
2
Kurulum Uyarýlarý:
Cihazý, kurulumu tamalanmadan çalýþtýrmayýnýz.
Bu cihaz yetkili bir tesknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlmýþ
hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanacilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu deðildir.
Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olmasý
durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba, strafor… vs)
çocuklar zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve derhal atýlmalýdýr.
Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz.
Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100°C olmalýdýr.
Kullaným Sýrasýnda :
Cihazý ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda izolasyon malzemesi ve ýsýtýcýlardan keskin bir koku gelecektir.Bu sebeple,fýrýný
kullanmadan önce 45 dakika boyunca masimum sýcaklýklýkta çalýþtýrýn ve ayný zamanda cihazýn kurulu olduðu
odayý havalandýrýn.
Kullanýmý sýrasýnda, fýrýnýn iç ve dýþ yüzeyleri ýsýnýr. Fýrýn kapaðýný açarken, fýrýndan çýkan sýcak buhardan
kaçýnmak için geri çekilin. Yanma riski olabilir.
Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken yakýnýna koymayýn.
Her zaman fýrýna yiyecek koymak ve fýrýndan yiyecek almak için fýrýn eldiveni kullanýn.
Katý veya sývý yaðlar ile piþirirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna
neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak
amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn.
Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý
kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun.
Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.
Tepsiler çýkarýlýrken eðim yapabilir. Sýcak sývýnýn dökülmesine izin vermemek için dikkatli olun.
Fýrýn kapý veya çekmece açýkken, üzerine herhangi bir þey býrakmayýn. Cihazýnýzýn dengesi bozulabilir veya kapak
kýrýlabilir.
Çekmece içine aðýr veya yanýcý þeyler (naylon, plastik torba, kaðýt, kumaþ ... vb) koymayýn.
3
Cihaza veya tutamaçlara havlu, bulaþýk bezi veya giysi asmayýnýz.
Temizlik ve bakým sýrasýnda:
Her zaman, temizleme ya da bakým gibi iþlemleri önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi takýlmadan veya ana kumanda
anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz.
Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin.
CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, BÝZ DAÝMA ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ
HALÝNDE SADECE BÝZÝM YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASINI TAVSÝYE EDÝYORUZ.
Cihazýnýzý Kullanýrken Þu Hususlara Dikkat Edin !!!
Cihazýnýzý mutlaka topraklý hat ile kullanýn.
Cihazýn elektrik kablosunu sýcak yerlere yakýn koymayýn. Ocak yakýnýndan geçirmeyin. Elektrik kablosu hasar
gördüðünde en yakýn VESTEL Yetkili Servisi’ ne baþvurun.
Saatli modellerde ilk kullanýmda veya elektrik kesintilerinde saati mutlaka ayarlayýn.
Piþirme yaptýðýnýz ortamda ýsý ve nem oluþur. Mutfaðýnýzý iyice havanlandýrýn.
Fýrýnýnýzý ilk çalýþtýrdýðýnýzda izolasyon malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir koku
yayýlacaktýr. Bunun için, kullanmadan önce fýrýnýnýzý en yüksek sýcaklýkta sýcaklýkta 45 dakika içi boþ olarak
çalýþtýrýnýz. Bu esnada fýrýnýn bulunduðu yerin iyi havalandýrýlmasý gerekmektedir.
Fýrýn kýsmýný kullanýrken, fýrýn bölmesi sýcak olacaðýndan iç kýsma ve ýsýtýcýlara dokunmayýn.
Yanýcý ve tutuþabilen maddeleri fýrýn içine koymayýn.
Fýrýn kýsmýný kullanýrken, fýrýn dýþ yüzeyi sýcak olabileceðinden dikkatli olun. Çocuklarý fýrýndan uzak tutun.
Fýrýn kapaklarý açýk iken, çocuklarýn kapak üzerine çýkmasýna veya oturmasýna izin vermeyin.
Ürün üzerindeki basýlý dökümanlarda belirtilen deðerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamýnda elde
edilen deðerlerdir. Bu deðerler; ürünün kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.
En kaliteli parçalar ve malzemeler ile üretilen bu modern, fonksiyonel ve pratik fýrýn; ihtiyaçlarýnýza her
bakýmdan cevap verecektir. Ýlerleyen zamanlarda herhangi bir sorun yaþamamanýz ve baþarýlý sonuçlar
alabilmeniz için mutlaka bu kýlavuzu okumalýsýnýz. Aþaðýdaki bilgiler, doðru yerleþtirme ve servis iþlemleri için
gerekli olan kurallardýr. Özellikle cihazý yerleþtirecek teknik kiþi tarafýndan okunmalýdýr.
4
Bölüm 3: KURULUM VE KULLANIMA HAZIRLIK
FIRININIZIN MONTAJI ÝÇÝN VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSÝ’NE BAÞVURUNUZ!!!
3.1 FIRININ YERLEÞTÝRÝLMESÝ:
Fýrýnýnýzý yerleþtirirken dikkat edilmesi gereken bazý hususlar vardýr. Daha sonra ortaya çýkabilecek sorunlarýn ve
tehlikeli durumlarýn önüne geçebilmek için mutlaka aþaðýdaki önerilerimizi dikkate alýn!
Fýrýnýn yeri seçilirken, buzdolabý yanýnda olmamasýna, yakýnýnda çabuk tutuþacak perde, muþamba v.b. yanýcý ya
da parlayýcý maddeler olmamasýna dikkat edilmelidir.
Fýrýnýn yakýnýndaki mobilyalar 50º C üzerindeki sýcaklýða dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr.
Ankastre fýrýnýnýzý bir ocakla kombine ettiyseniz, ocaðýn üzerinde bulunan duvar dolaplarý ve aspiratörler için
gerekli olacak deðiþiklik ve ocak tablasýndan olan minimum yükseklikler, Þekil 1' de gösterilmiþtir. Buna göre,
aspiratör ocak tablasýndan minimum 65cm yükseklikte olmalýdýr. Aspiratör yok ise bu yükseklik 70cm' den az
olmamalýdýr.
5
3.2. FIRININ MONTAJI:
Dolap Ölçüleri
1. veya 2. montaj
þeklini tercih edebilirsiniz.
2. Tip montajda ürün tamamen dolaba gömülür.
1. Tip montajda ise yalnýzca arka gövde tamamen dolaba gömülür.
A DETAYI
En az 4 cm ya da giriþin
sonuna kadar bir
parça yerleþtiriniz.
Montaj vidalarý
Ürün ölçüleri
C DETAYI
B DETAYI
Mutfak tezgahý
Tezgah üstü
ile fýrýn pano
arasý min. 25mm
olmalý
Pano
Ahþap kýsým
Ön çerçeve
Ocak
Tezgah üstü ile fýrýn
düzlemi arasý
min. 50mm
olmalý
Montaj vidasý
Ankastre fýrýn
Ara parçasý
Fýrýný öne doðru iterek dolabýn içine yerleþtirin. Fýrýn kapaðýný açýn, fýrýn çerçevesi üzerinde bulunan deliklere 2
adet vida takýn ve ürün çerçevesi ahþap yüzeyine sabitlenene kadar vidalarý sýkýn.
6
Fýrýnýnýn montajýnýn yapýlacaðý dolabýn ölçülerinin ve malzemesinin doðru olmasý ve sýcaklýk artýþýna dayanmasý
gerekir. Doðru bir montaj iþleminde; elektrikli parçalarla veya izole edilmiþ parçalarla temasýn önlenmiþ olmasý
gerekmektedir. Ýzolasyonu saðlayan parçalarýn, hiçbir alet kullanýlarak çýkarýlmayacak þekilde takýlmasý
saðlanmalýdýr.
Cihazý buzdolabý veya derin dondurucu yakýnýna kurmanýz tavsiye edilmez. Aksi halde yayýlan ýsý nedeniyle bu
cihazlarýn performansý olumsuz yönde etkilenecektir.
3.3 ELEKTRÝK BAÐLANTISI VE EMNÝYETÝ :
Elektrik baðlantýsý sýrasýnda, kesinlikle aþaðýdaki talimatlara uyulmalýdýr:
Topraklama kablosu, mutlaka( ) topraklama iþareti olan vidayla baðlanmalýdýr. Besleme kablosunun
baðlantýsý Þekil 2' deki gibi olmalýdýr. Eðer cihazýn kurulacaðý yerde, yönetmeliklere uygun topraklý priz mevcut
deðilse, derhal Yetkili Servisi arayýn.
Topraklý priz cihazýn yakýnýnda olmalýdýr. Kesinlikle uzatma kablosu kullanýlmalýdýr.
Besleme kablosu ürünün sýcak yüzeyine temas etmemelidir.
Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisi’ ni arayýn. Kablo, Yetkili Servis
tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Cihazýn elektrik baðlantýsý Yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. H05VV-F tipi besleme kablosu kullanýlmalýdýr.
Yanlýþ elektrik baðlantýsý cihaza zarar verebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamýnda deðildir.
N
SARI + YEÞÝL
L
MAVÝ
KAHVERENGÝ
Cihaz 220-240~ elektriðe baðlantý yapýlabilecek þekilde ayarlanmýþtýr. Þebeke elektriði, verilen bu deðerden
farklý ise derhal Yetkili Servisi arayýnýz.
Üretici Firma Güvenlik Normlarýna Uymamaktan
Kaynaklanan Her Türlü Hasar ve Zarara Karþý
Hiçbir Sorumluluk Taþýmadýðýný Beyan Eder!
Þekil 2
7
3.4 GENEL UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Cihazýnýz; elektrikli cihazlara iliþkin ilgili emniyet talimatlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Bakým ve onarým
çalýþmalarýný, sadece üretici firma tarafýndan eðitilmiþ Yetkili Servis teknikerlerinin yapmasý gerekir. Kurallara
uyulmadan yapýlan kurulum ve onarým çalýþmalarý tehlikeli olabilir.
Cihazýnýz çalýþýrken dýþ yüzeyleri ýsýnýr. Fýrýnýn iç yüzeyini ýsýtan elemanlar ve dýþarý çýkan buhar oldukça sýcaktýr.
Cihaz kapatýlmýþ olsa dahi bu kýsýmlar belli bir süre daha sýcaklýðýný muhafaza eder. Sýcak yüzeylere kesinlikle
dokunmayýn. Çocuklarý uzak tutun.
Katý ya da sývý yaðlar ile piþirme iþlemi yapýlýrken ocaðýn baþýndan uzaklaþmayýn. Aþýrý ýsýnma durumunda yað,
alev oluþturabilir. Alevlenen yaðýn içine kesinlikle su dökmeyin. Bu durumda oluþan alevi boðmak için tencere ya
da tavayý kapaðý ile kapatýn ve derhal ocaðý kapalý konuma getirin.
Fýrýnýnýzda piþirme yapabilmeniz için fýrýn fonksiyon ve sýcaklýk ayar düðmelerinin ayarlanmasý ve fýrýn saatinin
programlanmasý gerekir. Aksi durumda fýrýn çalýþmaz.
Fýrýn kapýsý açýkken üzerine herhangi bir þey koymayýn. Cihazýn dengesini bozabilir ya da kapaðý kýrabilirsiniz.
Cihazýnýzý kullanmadýðýnýz zamanlarda fiþi prizden çýkarýn.
Cihazýnýzý atmosferik etkilerden koruyun. Güneþ, yaðmur, kar, toz, v.b. etkiler altýnda býrakmayýn.
Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Ticari ya da
toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz
onarým ve garanti süresi içindeki arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz.
8
Bölüm 4: FIRININ KULLANIMI
4.1 KONTROL PANELLERÝ:
Fýrýn Fonksiyon
Kumanda Düðmesi
Mekanik
Saat
Fýrýn Fonksiyon
Kumanda Düðmesi
Dijital
Programlanabilir
Saat
Fýrýn Termostat
Düðmesi
AFX-601M / AFW-601M / AFB-601M
Fýrýn Termostat
Düðmesi
AFX-602D
9
PIPO düðmeli modellerde; düðme, üzerine basýlarak açýk konuma getirilebilir ve tekrar basýlarak panoya
gömülebilir. Fýrýný kumanda etmek için düðme açýk konuma getirilmelidir. Fonksiyon ve termostat sembolleri
kontrol panelinde deðil, düðme üzerinde yer alýr. Düðme üzerinde yer alan semboller yardýmýyla fýrýn istenilen
konuma ayarlanabilir.
NOT: Fýrýn çalýþtýðý sürece, ýþýklý PIPO düðmeler panoya göre önde kalacaktýr. Düðmeleri panoya tekrar
gömmek için, fýrýn düðmelerinin sýfýr ( kapalý ) konuma getirildikten sonra üzerine basýlmasý gerekmektedir.
Fýrýn kumanda düðmelerini fýrýnýn fiþini çekmeden çýkarmayýnýz.
Açýk konum
Kapalý konum
10
4.2 FIRIN KISMININ KULLANIMI:
Fýrýn Fonksiyon Kumanda Düðmesi
Fýrýn fonksiyonlarýný seçmenizi saðlar(Þekil 3). Bir sonraki bölümde ve Tablo
2’ de fonksiyonlar açýklanmýþtýr. Fonksiyon seçici düðme ile birlikte fýrýn
termostat düðmesini de seçtiðiniz bir sýcaklýk deðerine getirmeniz
gerekmektedir. Aksi halde seçtiðiniz fonksiyon kademesi çalýþmaz.
Fýrýn Termostat Düðmesi
Þekil 3
Fýrýn sýcaklýðýný seçmenizi saðlar (Þekil 4). Fýrýn fonksiyon kumanda
düðmesi ile kullanýlýr. Fýrýnýnýzýn içindeki sýcaklýk, ayarladýðýnýz deðere
ulaþtýðýnda termostat devreyi keser ve termostat ýþýðý söner. Sýcaklýk
ayarlanan deðerin altýna düþtüðünde ise, termostat tekrar devreye girer
ve termostat ýþýðý yanar.
Þekil 4
11
Fýrýn operasyon ikaz lambasý ve fan devreye girer.
Donmuþ olan yiyecekleri çözme iþlevini yerine getirir.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile alt ve üst ýsýtýcýlar devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan ve turbo ýsýtýcý devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, alt ve üst ýsýtýcýlar devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile ýzgara ýsýtýcýsý devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile ýzgara ýsýtýcýsý ve tavuk çevirme fonksiyonu
devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan ve ýzgara ýsýtýcýsý devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, ýzgara ýsýtýcýsý ve tavuk çevirme
fonksiyonu devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile ýzgara ve üst ýsýtýcýlarý ve tavuk çevirme
fonksiyonu devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, ýzgara ve üst ýsýtýcýlarý ve tavuk çevirme
fonksiyonu devreye girer.
Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, alt ve turbo ýsýtýcýlarý devreye girer.
Fýrýn Fonksiyonlarý Kullanýmý:
Aþaðýda anlatýlan fonksiyonlarýn varlýðý ürün modeline göre deðiþir.
Buz Çözücü Fonksiyon (Defrost) :
Düðmeyi belirtilen iþaretin üzerine getirmek suretiyle, donmuþ gýdayý fýrýna
yerleþtirerek buz çözme iþlemini baþlatabilirsiniz. Bu fonksiyon; yiyeceði
piþirmeyen, sadece buzlarýnýn kýsa zamanda çözülmesine yardýmcý olan bir
programdýr. Buzu çözülecek yiyeceði; alttan ikinci raf desteðine koyacaðýnýz
tel raf üzerine yerleþtirin (Þekil 5). Buzun çözülmesinden dolayý birikecek suyu
toplamak için alt rafa bir fýrýn tepsisi yerleþtirin.
Þekil 5
12
Alt - Üst Isýtýcý Fonksiyonu ( Statik Piþirme ) :
Geleneksel yöntem olarak tanýmlanan bu piþirmede; alt ve üst rezistanslardan eþit olarak fýrýnýn içerisine yayýlan ýsý
piþirdiðiniz yiyeceðin alt ve üstünün eþit olarak piþmesini saðlar. Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini, yapacaðýnýz
piþirme için piþirme tablosunda tavsiye edilen dereceye ayarlayýn. Fýrýna 10 dakika kadar ön ýsýtma yapýlmasý tavsiye
edilir. Uygun piþirme kabýna konmuþ olan yiyeceði tavsiye edilen süre boyunca piþmeye býrakýn. Bu konum; kek,
pandis-panya, börek, fýrýnda makarna, lazanya, pizza piþirilmesinde tercih edilen bir fonksiyondur. Piþirme iþlemi
sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve termostat düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin.
Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný
saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý uzak tutun.
Turbo Fan Fonksiyonu :
Turbo fan fonksiyonu, fýrýnýn ýsýsýný eþit olarak yaymaktadýr. Termostat düðmesini istenen dereceye ayarlayýn.
Fonksiyon düðmesini de, Turbo fonksiyon sembolünü gösterecek þekilde çevirin. 10 dakikalýk ön ýsýtmayý yaptýktan
sonra uygun piþirme kaplarýna konmuþ yiyeceklerinizi fýrýna yerleþtirin. Bu fonksiyon; birden çok yemeðin
piþirilebilmesi için uygundur.
Fýrýnýnýzda ayný anda iki tepsi ile piþirme yapacaksanýz; piþirme ýsýsýný ayarlarken piþirme tablosunda yiyecekleriniz
için uygun olan sýcaklýklardan hangisi daha düþük ise, piþirme için o sýcaklýðý kullanýn. Ýki tepsi ile piþirme, tek tepsili
piþirmeye göre ilave piþirme süresi gerektirir. Genellikle her iki tepsideki yiyecekler ayný anda piþmezler. Bunun için
piþtiðini gözlemlediðiniz tepsiyi fýrýndan alarak, diðer tepsi için piþirme iþlemine devam edin.
Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve termostat düðmesini kapatýn ve varsa saat
programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn
tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak
tutun.
Fan ve Alt - Üst Isýtýcý Fonksiyonu ( Fanlý Statik Piþirme ) :
Alt ve üst rezistanslardan gelen havanýn fan motoru ve pervanesi yardýmýyla fýrýnýn içerisine daðýtýldýðý konumdur.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini, yapacaðýnýz piþirme için piþirme tablosunda tavsiye edilen dereceye ayarlayýn.
Fýrýnýn düðmesini, bu fonksiyonun sembolünü gösterecek þekilde çevirin ve fýrýn saatini piþirme için önerilen
zamana ayarlayarak, fýrýna 10 dakika kadar ön ýsýtma yaptýrýn. Uygun piþirme kabýna konmuþ olan yiyecek fýrýna
yerleþtirilir ve piþirme iþlemi yapýlýr. Bu konum genelde, hamur iþlerinin piþirilmesinde çok iyi sonuç alýnan bir
konumdur. Yiyeceklerin her bölgesi bu konumda eþit olarak piþecektir. Tek tepsi ile piþirme için uygundur.
Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný
iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen
soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
13
Grill Fonksiyonu:
Bu fonksiyon yiyeceklerin üst kýsmýný piþirmek ya da piþmiþ yiyeceklerin üst kýsmýný kýzartmak için kullanýlýr. Izgara
yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 3. rafa
yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan
yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini bu sýcaklýðý gösterecek þekilde çevirin. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra
yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar
düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve
fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak
durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu :
Bu fonksiyon ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için kullanýlýr.
Çevirme yapmak için çevirme þiþini kullanýn (Þekil 6). Izgara
yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki
rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara
iþlemine baþlayabilirsiniz.
tavuk sýkýþtýrma kelepçesi
Þekil 6
2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn
toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini bu sýcaklýðý gösterecek þekilde çevirin. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra
yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar
düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun
ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak
durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
Grill ve Fan Fonksiyonu:
Bu fonksiyonsýcak hava dolanýmlý ýzgara yapmak için kullanýlýr. Özellikle büyük et parçalarýnýn piþirilmesinde
tavsiye edilir. Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini
2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden
damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini bu sýcaklýðý gösterecek þekilde çevirin. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra
yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar
düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun
ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak
durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
14
Grill, Tavuk Çevirme ve Fan Fonksiyonu :
Bu fonksiyon fýrýn içi sýcaklý daðýlýmýný dengeleyerek daha fazla yüzeyde ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için
kullanýlýr. Çevirme yapmak için çevirme þiþini kullanýn (Þekil 6). Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý
da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2.
rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini bu sýcaklýðý gösterecek þekilde çevirin. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra
yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar
düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve
fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak
durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu :
Bu fonksiyon daha hýzlý ve geniþ yüzeyli ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için kullanýlýr. Çevirme yapmak için
çevirme þiþini kullanýn (Þekil 6). Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa
yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2. rafa yerleþtirilmiþ olan
tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini bu sýcaklýðý gösterecek þekilde çevirin. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra
yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar
düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun
ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak
durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu :
Bu fonksiyon ýsýyý fýrýn içine eþit daðýtarak daha geniþ yüzeyli ve hýzlý ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için
kullanýlýr. Çevirme yapmak için çevirme þiþini kullanýn (Þekil 6). Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý
da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2.
rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr.
Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190° C’ ye ayarlanmalýdýr.
Fýrýnýnýzýn termostat düðmesini bu sýcaklýðý gösterecek þekilde çevirin. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra
yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve ýsý ayar
düðmesini kapatýn ve varsa saat programýný iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun
ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak
durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
15
Turbo Fan ve Alt Isýtýcý Fonksiyonu :
Turbo fan ve alt ýsýtýcý fonksiyonu; pizza piþirmek için ideal bir fonksiyondur. Turbo fan; fýrýnýn ýsýsýný eþit olarak
yayarken, alt ýsýtýcý pizzanýn hamurunun piþmesini saðlar.
Fýrýnýnýzýn fonksiyon düðmesini bu fonksiyonun iþaretini gösterecek þekilde
ayarlayýn. 10 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin.
Piþirme iþlemi sonunda, fýrýn fonksiyon kumanda düðmesini ve termostat düðmesini kapatýn ve saat programýný
iptal edin. Piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen
soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun.
Enerji tasarrufu:
Elektrikli ocakta piþirme yapýlýrken düz tabanlý tencere kullanýlmalýdýr.
Kullanýlan tencere tabanýnýn büyüklüðü uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir.
Piþirme süresini düþürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalýdýr.
Piþirme süresinin uzun olmamasý için gereken miktarda fazla su ya da yað kullanýlmamalýdýr.
Yiyecek, kaynama baþladýktan sonra sýcaklýk ayarý düþürülmelidir.
Yiyecekler piþerken fýrýn kapaðý sýk sýk açýlmamalýdýr.
16
Mekanik Saatin Kullanýmý( AFX-601M / AFW-601M / AFB-601M modellerinde) :
Manuel Çalýþtýrma
Zaman ayarý Yaparak
Çalýþtýrma
Yandaki resimde gördüðünüz Yandaki resimde gördüðünüz
gibi Mekanik saat düðmesini gibi Mekanik saat düðmesini
M yazan fonksiyona
saat yönünde döndürerek
getirdiðinizde fýrýný sürekli
0-100 dakika arasýnda bir
çalýþtýrabilirsiniz. Mekanik
zaman aralýðýna çevirin. Fýrýný
saat düðmesi '0' konumunda ayarladýðýnýz zaman aralýðý
iken fýrýn çalýþmaz.
bittiðinde saat stop eder ve bir
defa sesli uyarý verir.
Þekil 7
Þekil 8
Programlanabilir Dijital Saat Kullanýmý (AFX-602D )
AFM-902D modellerinde)
A
-
MODE
+
Saatin Ayarlanmasý
Fýrýný kullanmaya baþlamadan önce saat ayarýnýn yapýlmasý ge-rekmektedir.
Fýrýna elektrik verildikten sonra (A) sembolü ve ekrandaki 3 adet "0" yanýp
sönmeye baþlayacaktýr. (+) ve (-) tuþlarýna ayný anda basýn. Ekranda ‘
‘
sembolü çýkacaktýr. Ayrýca ekranýn ortasýndaki nokta yanýp sönmeye
baþlayacaktýr. Bu nokta yanýp sönerken (+) ya da (-) tuþlarýna basarak günün
saatini ayarlayýn. Ayar yaptýktan sonra noktanýn devamlý yanmasý beklenmelidir.
Þekil 9
Fýrýna elektrik verildikten sonra (A) sembolü ve ekrandaki 3 adet sýfýr yanýp sönerken fýrýn,
kumanda düðmeleri kullanýlarak çalýþtýrýlamaz. Saat ayarý için (+) ve (-) tuþlarýna ayný anda
basýldýðýnda ekranda
sembolü çýkacaktýr. Bu sembol ekranda göründüðünde fýrýn kýsmýný
manuel olarak çalýþtýrabilirsiniz. Elektrikler kesildiðinde saat ayarý sýfýrlanacaðýndan saat ayarýnýn tekrar yapýlmasý
gerekecektir.
Sesli Ýkaz Zaman Ayarý
Bu fonksiyon ayarlanan süre sonunda sesli ikaz almak için kullanýlabilir.
A
-
En d
MODE
+
Ortadaki MODE tuþuna basýn. Ekranda
sembolü yanýp sönecektir. Ayrýca 3
adet sýfýr görünecektir.
Sembolü yanýp sönerken (+) ve (-) tuþlarýna
basarak uyarýlmak istenen zaman süresi ayarlanýr. Ayarlama iþlemi bittikten
bir süre sonra
sembol devamlý yanar duruma geçecektir.
Sembolü
devamlý yanar duruma geçtiðinde, sesli ikaz zaman ayarý iþlemi bitmiþ olur.
Þekil 10
0 ile 23.59 saat aralýðýnda sesli ikaz zaman ayarý yapýlabilir.
Süre dolduðunda saat sesli ikaz verir ve
sembolü ekranda yanýp söner. Herhangi bir tuþa basýldýðýnda sesli ikaz
durur ve sembolü ekrandan kaybolur. Sesli Ýkaz Zaman ayarý sadece uyarý amaçlýdýr. Fýrýn bu fonksiyonda aktif
duruma geçmez.
17
Piþirme Süresine Göre Yarý Otomatik Programlama
A
du r
-
MODE
+
Bu fonksiyon istenilen süre aralýðýnda piþirme yapabilmek için kullanýlýr.
Fýrýn içine piþirilecek yiyecek konur. Fýrýn istenilen piþirme fonksiyonuna
ayarlanýr. Fýrýn termostatý da piþirme yapýlacak yemeðe göre istenen
dereceye ayarlanýr. Saat ekranýnda "dur" yazýsý görünene kadar ortadaki
MODE butonuna basýn. "dur" yazýsý göründüðünde ekranda (A) sembolü
yanýp sönecektir. Saat bu durumda iken (+) ve (-) tuþuna basýlarak
piþirilmek istenen yiyeceðin piþme süresi ayarlanýr. Ayarlama iþlemi
yapýldýktan bir süre sonra ekranda günün saati görünecek ve (A) sembolü ile
sembolü ekranda sürekli yanacaktýr. Bu esnada fýrýn da çalýþacaktýr.
Þekil 11
0 ile 10 saat arasý piþirme süresi ayarlanabilir.
Ayarlanan süre bittiðinde saat fýrýný durduracak ve sesli ikaz verecektir. Ayrýca ekranda (A) sembolü yanýp sönecektir.
Fýrýn düðmesi ve fýrýn termostat düðmesi sýfýr konumuna alýndýktan sonra saat’ in herhangi bir düðmesine
basýldýðýnda sesli ikaz sona erecektir. Ayrýca saat manuel kullaným fonksiyonuna geçecektir.
Bitiþ Saatine Göre Yarý Otomatik Programlama
A
-
Bu fonksiyon istenilen bitiþ saatine göre piþirme yapabilmek için kullanýlýr.
Fýrýn içine piþirilecek yiyeceði koyun. Fýrýný istenilen piþirme fonksiyonuna
ayarlayýn. Fýrýn termostatýný da piþirme yapýlacak yemeðe göre istenen
dereceye ayarlayýn. Saat ekranýnda (End) yazýsý görünene kadar ortadaki
MODE butonuna basýn. End yazýsý göründüðünde ekranda (A) sembolü ve
günün saati sýra ile yanýp sönecektir.
En d
MODE
+
Þekil 12
Saat bu durumda iken (+) ve (-) tuþuna basýlarak piþirilecek yiyeceðe göre istenilen bitiþ zamaný ayarlanýr. Ayarlama
iþlemi yapýldýktan bir süre sonra ekranda günün saati görünecek ve (A) sembolü ile
sembolü ekranda sürekli
yanacaktýr. Bu esnada fýrýn da çalýþacaktýr.
Günün saatinden, 10 saat sonraki zamana kadar ayar yapýlabilir.
Ayarlanan zaman bittiðinde saat fýrýný durduracak ve sesli ikaz verecektir. Ayrýca ekranda (A) sembolü yanýp
sönecektir. Fýrýn düðmesi ve fýrýn termostat düðmesi sýfýr pozisyonuna alýndýktan sonra, saatin herhangi bir
düðmesine basýldýðýnda sesli ikaz sona erecektir. Ayrýca saat manuel kullaným fonksiyonuna geçecektir.
Tam Otomatik Programlama
Bu fonksiyon belirli bir zaman sonra belirli bir süre içinde piþirme yapabilmek için kullanýlýr. Fýrýn içine piþirilecek
yiyeceði koyun. Fýrýný istenen piþirme fonksiyonuna ayarlayýn. Fýrýn termostatýný da piþirme yapýlacak yemeðe göre
istenen dereceye ayarlayýn.
18
Birinci iþlem olarak saat ekranýnda (dur) yazýsý görünene kadar ortadaki MODE butonuna basýn. (dur) yazýsý
göründüðünde ekranda (A) sembolü yanýp sönecektir. Saat bu durumda iken (+) ve (-) tuþlarýna basýlarak
piþirilecek yiyeceðin piþme süresi ayarlanýr. Ayarlama iþlemi yapýldýktan bir süre sonra ekranda günün saati
görünecek ve (A) sembolü ile sembolü ekranda sürekli yanacaktýr (Þekil 17).
0 ile 10 saat arasý piþirme süresi ayarlanabilir.
Ýkinci iþlem olarak saat ekranýnda (End) yazýsý görünene kadar ortadaki MODE butonuna basýn. (End) yazýsý
göründüðünde ekranda (A) sembolü ve günün saati, ayarlanan piþirme süresi eklenmiþ olarak yanýp sönecektir.
Saat bu durumda iken (+) ve (-) tuþuna basýlarak istenilen piþirme bitiþ zamaný ayarlanýr. Ayarlama iþlemi
yapýldýktan bir süre sonra ekranda günün saati görünecek ve (A) sembolü ekranda sürekli yanacaktýr (Þekil 18).
Günün saatine piþirme süresi eklenmiþ zamandan, 23.59 saat sonraki zamana kadar ayar yapýlabilir.
Verilen bitiþ zamanýndan, piþirme süresi kadar önce fýrýn çalýþmaya baþlayacak ve ayarlanan bitiþ zamanýnda
duracaktýr. Saat sesli ikaz verecek ve (A) sembolü yanýp sönecektir. Fýrýn düðmesi ve fýrýn termostat düðmesi sýfýr
pozisyonuna alýndýktan sonra saatin herhangi bir düðmesine basýldýðýnda sesli ikaz sona erecektir. Ayrýca saat
manuel kullaným fonksiyonuna geçecektir.
Dijital saat ses düzeyinin deðiþtirilmesi :
Dijital saatinizde 3 farklý sinyal tonu bulunur. Ürünü aldýðýnýzda bunlardan biri otomatik olarak ayarlanmýþtýr. Ses
tonunu deðiþtirmek isterseniz aþaðýdaki iþlemleri uygulayarak bunu yapabilirsiniz:
Dijital ekran göstergesinde günün saatini gösterirken ; - (eksi) butonunu 1sn süre ile basýlý tutun ve sinyal sesini
duyduðunuzda ( - ) eksi butonuna tekrar basýn, her bastýðýnýzda farklý bir sinyal tonu duyacaksýnýz.
Sizin için uygun olan sinyal tonunu bulduðunuzda ( - ) butonundan parmaðýnýzý çekin. Dijital saat bu tonu hafýzaya
alacaktýr ve artýk bu tonda sinyal verecektir.
19
4.3 FIRINDA KULLANILAN AKSESUARLAR:
Fýrýnýnýzda piþireceðiniz yiyeceðin özelliðine baðlý olarak piþirme tablosunda (Tablo: 3) belirtilmiþ olan piþirme
kaplarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Fýrýnýnýzla birlikte verilen fýrýn tepsileri, tutacaklý küçük tepsi seti ve iç ýzgara
dýþýnda, piyasadan temin edebileceðiniz, fýrýnda kullanýma uygun olan cam kaplar, kek kalýplarý, özel fýrýn
tepsilerini de kullanabilirsiniz. Konuya iliþkin olarak imalatçý firmanýn vermiþ olduðu bilgilere dikkat edin.
Küçük boyutlu kaplarýn kullanýlmasý durumunda, bu kabý iç ýzgara teli üzerine, telin tam orta yerine gelecek þekilde
yerleþtirin. Emaye kaplar için de aþaðýda verilen bilgilere uyulmasý gerekmektedir.
Eðer piþirilecek yiyecek fýrýn tepsisini tamamen kaplamýyorsa, yiyecek derin dondurucudan çýkmýþsa veya tepsi
ýzgara iþlemi sýrasýnda akan yiyecek sularýný toplanmasý için kullanýlýyorsa, piþirme ya da kýzartma esnasýnda oluþan
yüksek ýsý sebebiyle tepside þekil deðiþmeleri gözlenebilir. Ancak piþirme sonrasýnda tepsi soðuyunca tekrar eski
halini alacaktýr. Bu; ýsý transferi sýrasýnda ortaya çýkan normal fiziksel bir olaydýr.
Cam tepside ya da kapta piþirme yaptýktan hemen sonra bu tepsiyi ya da kabý soðuk ortama býrakmayýn. Soðuk ve
ýslak zeminler üzerine koymayýn. Kuru bir mutfak bezi ya da üzerine yerleþtirerek yavaþ yavaþ soðumasýný saðlayýn.
Aksi halde cam tepsi ya da kap kýrýlabilir.
Fýrýnýnýzda ýzgara yapacaksanýz; ürün ile beraber tepsi içinde verilen ýzgarayý kullanmanýzý tavsiye ederiz (ürününüz
bu malzemeyi içeriyorsa). Böylece sýçrayan ve akacak olan yaðlar fýrýnýn içini kirletmeyecektir. Eðer, büyük tel
ýzgarayý kullanacaksanýz; yaðlarýn toplanmamasý için alt raflardan birine tepsi koyunuz. Temizlik kolaylýðý
açýsýndan da içine bir miktar su koyunuz.
Izgara yaparken 3. veya 4. rafý kullanýnýz ve ýzgara yapacaðýnýz malzemenin ýzgaraya yapýþmamasý için ýzgarayý
yaðlayýnýz.
! Aksesuarlar modellere göre deðiþmektedir.
20
Ýç Izgara
Þekil 13
Katalitik Panelin Sökülmesi
Tel Rafýn Sökülmesi
Tel rafý resimde
görüldüðü gibi çekiniz.
Klipsler kurtulduktan
sonra yukarý doðru
kaldýrarak çýkarýnýz.
1
2
Þekil 14
Katalitik paneldeki tüm
vidalarý resimde
görüldüðü þekilde
sökerek çýkarýnýz.
21
Þekil 15
Teleskopik Ray (Çiftli)
Teleskopik Ray (Tekli)
Þekil 17
Þekil 18
Tepsi
dayama noktasý
Tepsi
konumlandýrma
pimi
Þekil 19
22
Piþirme tepsileri, Teleskobik ray üzerinde
bulunan tepsi konumlandýrma pimine
Þekil 19' da görüldüðü gibi yerleþtirilmelidir.
þiþ sapý
þiþ geçme delik kapaðý
þiþ geçme deliði
Tavuk çevirme
tepsi
Tavuðunuzu þiþe geçirip, þiþin sivri ucunu iç gövdenin arka
kýsmýnda bulunan deliðe takýn ve gövdeye iyice
dayandýðýndan emin olun. Bunun için önce þiþ deliðinin
önündeki kapaðý þekildeki gibi yana çevirmelisiniz. Þiþi 2 no
lu rafa koyacaðýnýz þiþ ýzgarasýna takýn. Bu iþlemleri
yaparken fýrýnýn çalýþmadýðýndan emin olunuz.
þiþ
þiþ ýzgarasý
Þekil 20
Tavuk çevirme fonksiyonu kullaným sonrasý þiþ geçme delik kapaðýnýn kapanmamasý durumunda,
ürün soðuduktan sonra manuel olarak kapatýlmasý tavsiye edilir.
FIRIN HACÝMLERÝ
TEL IZGARA : Izgara yapmak veye fýrýn
tepsisinden farklý kaplarý, üzerine koymak için,
5. Raf
4. Raf
3. Raf
2. Raf
1. Raf
SIÐ TEPSÝ : Börek vb. hamur iþilerini
piþirmekte,
DERÝN TEPSÝ : Sulu yemek piþirmekte,
CAM TEPSÝ : Sulu yemek ve hamur iþi
piþirmekte kullanýlýr.
Þekil 21
UYARI - Izgara, seçilen rafa düzgünce yerleþtirilmeli
ve sonuna kadar itilmelidir.
Þekil 22
23
Bölüm 5: FIRININIZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI
5.1 TEMÝZLÝK :
Fýrýnýnýzý temizlemeden önce bütün kontrol düðmelerinin kapalý olduðundan ve cihazýnýzýn soðuduðundan emin olun.
Cihazýn fiþini çekin. Fýrýnýnýzýn emaye ve boyalý kýsýmlarýný çizebilecek, tanecikler içeren temizlik maddelerini
kullanmayýn. Tanecik içermeyen krem veya sývý temizleyiciler kullanýn. Yüzeylere zarar verebileceði için; kostik
kremler, aþýndýrýcý temizlik tozlarý, kaba tel yünü veya sert aletler kullanmayýn. Ocaðýnýzýn etrafýna taþan sývýlarýn
yanmasý halinde emaye zarar görebilir. Taþan sývýlarý hemen temizleyin.
Fýrýnýn Ýçinin Temizlenmesi
Temizliðe baþlamadan önce fýrýnýn fiþini prizden mutlaka çekin. Emaye fýrýnýn içini, fýrýn ýlýkken temizlerseniz en iyi
sonucu alýrsýnýz. Fýrýný her kullanýmdan sonra sabunlu suya batýrýlmýþ yumuþak bir bezle silin. Daha sonra ýslak bir bez
ile bir kez daha silerek, ardýndan kurulayýn. Zaman zaman sývý bir temizlik maddesi kullanarak komple bir temizlik
yapmak gerekebilir. Temizleme iþlemini kuru ve toz temizleyicilerle yapmayýn.
Katalitik Temizleme: Fýrýnýn iç gövdesinde bulunan katalitik paneller piþen yemeklerden sýçrayan yaðlarý tutarak,
fýrýnýnýzýn iç yüzeyini temiz tutar, fýrýn içindeki oluþabilecek kötü kokularý engeller.
Tel rafý yandaki resimde görüldüðü
gibi çekiniz. Klipsleri çýkardýktan
sonra tel rafý yukarý doðru çýkarýnýz.
1
2
Þekil 22
5.2 BAKIM :
Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi
Bu iþlemi Yetkili Servise yaptýrmanýz önerilir. Önce fýrýnýn fiþini prizden çekin ve fýrýnýn soðuk olmasýna dikkat edin.
Lambanýn önündeki kapaðý çýkardýktan sonra ampulü de yerinden çýkarýn. Yetkili Servislerden temin edeceðiniz,
300C'ye dayanýklý yeni ampulü çýkardýðýnýz ampulün yerine takýn. Daha sonra lamba koruma camýný tekrar yerine
yerleþtirin. Bu iþlemden sonra fýrýnýnýz kullanýma hazýr olacaktýr.
Diðer Kontroller
En ufak bir anormallik sezdiðinizde teknik servisi haberdar edin. Ayrýca ocak ve fýrýn kumanda düðmeleri
çalýþmalarýnda anormallik sezdiðinizde Yetkili Servisi arayýn.
24
Bölüm 6: SERVÝS VE NAKLÝYE
Servise Baþvurulmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler
Fýrýn Çalýþmýyor ise;
Fýrýnýn fiþi çekilmiþ, sigorta atmýþ olabilir. Saatli modellerde ise, saat ayarlanmamýþ
olabilir.
Fýrýn Isýtmýyor ise;
Fýrýn ýsýtýcý kumanda düðmesi ile sýcaklýk ayarý yapýlmamýþ olabilir.
Ýç Aydýnlatma Lambasý Yanmýyor ise;
Elektriklerin olup olmadýðýný kontrol edin. Lambanýn arýzalý olup olmadýðýný kontrol edin.
Arýzalý ise servis çaðýrýn.
Piþirme (alt - üst kýsým eþit piþirmiyor ise);
Kullaným kýlavuzuna göre raf konumlarýný, piþirme süresi ve sýcaklýk deðerlerini kontrol edin.
Bunlarýn dýþýnda, ürününüzde hala bir problem var ise lütfen
"VESTEL Yetkili Servisini" arayýn.
Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler
Eðer nakliyeye ihtiyacýnýz olursa;
Ürünün orjinal kutusunu saklayýn ve taþýnmasý gerektiði durumlarda orjinal kutusu ile taþýyýn. Kutu üzerindeki
taþýma iþaretlerine uyun. Üst tabladaki gazlý ocak, þapka ve kafalarýný ve ocak ýzgaralarýný piþirme tablasýna
bantlayýn. Üst kapak ve piþirme tablasý arasýna kaðýt yerleþtirerek üst kapaðý kapatýp, fýrýnýn yan yüzeylerine
bantlayýn. Fýrýnýnýzýn içindeki iç ýzgara ve tepsilerin nakliye sýrasýnda fýrýn kapaðýna zarar vermemeleri için, fýrýn
ön kapaðý iç camý üzerine tepsilere denk gelecek þekilde mukavva ya da kaðýt bantlayýn.
Orjinal kutusu yok ise;
Fýrýnýn dýþ yüzeylerine (cam ve boyalý yüzeyler) gelebilecek darbelere karþý önlem alýn. Taþýma sýrasýnda fýrýnýnýzý
dik konumda tutun ve üzerine hiçbir yük koymayýn.
25
160
160
Kek(Derin tepside)
Kurabiye
26
TURBO
1-2
2
1-2
1-2
1-2
1-2
Raf
Konumlarý
ALT-ÜST
45-60
40-50
30-40
30-40
30-40
35-45
Piþirme
Süresi(dk)
200
175-200
150-170
150-170
150-170
170-190
Termostat
Konumu(oC)
1-2
2
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2
Raf
Konumlarý
45-60
40-50
25-35
25-35
25-35
25-35
Piþirme
Süresi(dk)
ALT-ÜST-FAN
190
190
Termostat
Konumu(oC)
AEEE Yönetmeliðine uygundur.
170-190
Çift tepsi börek
1-3
35-45
GRÝLL
4
3-4
*
4
Raf
Konumlarý
Yukarýda verilen süreler laboratuar þartlarýnda elde edilmiþ sürelerdir, þebeke besleme gerilimine ve piþirilen yemeðin miktarýna göre deðiþebilir.
* Tavuk çevirmeli modellerde, tavuk çevirme þiþi ile piþiriniz. Diðerlerinde 3. rafý kullanýnýz.
160-180
Çift tepsi kek
190
200
175-200
170-190
170-190
170-190
170-190
Termostat
Konumu(oC)
Biftek
30-40
40-50
25-35
35-45
40-50
30-40
Piþirme
Süresi(dk)
190
1-3
3
3
3
2
3
Raf
Konumlarý
Pirzola
Tavuk
Sulu yemek
175-200
160
Izgara köfte
175
Kek(Kek kalýbýnda)
Termostat
Konumu(oC)
Yufka böreði
FONKSÝYON
/YEMEKLER
15-25
15-25
10-15
Piþirme
Süresi(dk)
Tablo 3
Teknik Özellikler
AFW-501 / AFB-501 /
AFX-501
AFX-601 / AFX-601M /
AFW-601M / AFB-601M /
AFX-602D
AFW-902D / AFB-902DK /
AFB-902D / AFM-902D
595 * 595 * 570
Boyutlar
Ürün Boyutlarý ( Yükseklik * Geniþlik * Derinlik( Kontrol paneli dahil)
mm
595 * 595 * 570
595 * 595 * 570
Banko Boþaltma Ölçüleri (Geniþlik / Yükseklik / Derinlik) 1. Tip
mm
560 / 575 / 555
560 / 575 / 555
560 / 575 / 555
Banko Boþaltma Ölçüleri (Geniþlik / Yükseklik / Derinlik) 2. Tip
mm
600 / 600 / 580
600 / 600 / 580
600 / 600 / 580
Fýrýn Özellikleri
Fýrýn Hacmi
lt
56
56
56
Fýrýn iç hacmi
mm
430 x 330 x 395
430 x 330 x 395
430 x 330 x 395
Fýrýn Lambasý
W
25
25
25
Üst ýsýtýcý
W
1200
1200
1200
Alt ýsýtýcý
W
1100
1100
1100
Grill Isýtýcý
W
2000
2000
2000
Double Grill Isýtýcý
W
-
-
2000 - 3200
Fan
W
23 -35
23 -35
23 -35
Turbo Isýtýcý
W
-
-
2000
Diðer Özellikler
Toplam Güç (Modele göre deðiþir) Maksimum
kW
2,3
2,3
3,2
Soðutucu fan
W
11,5
11,5
11,5
Voltaj
V
230
230
230
Enerji Sýnýfý
-
A
A
A
Enerji Standartlarýna göre Enerji Tüketimi
kWh
0.79 / 0.89
0.79 / 0.89
0.79 / 0.89
Paketli Ürün Boyutlarý (Geniþlik / Derinlik / Yükseklik)
mm
680 x 630 x 640
680 x 630 x 640
680 x 630 x 640
Net Aðýrlýk (Modele göre deðiþir) Maksimum
kg
35
35
35
Brüt Aðýrlýk (Modele göre deðiþir) Maksimum
kg
37.7
37.7
37.7
27
52090662 04/13 R001

Benzer belgeler