Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek

Yorumlar

Transkript

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek
Hacettepe
Üniversitesi
Döner
Sermaye
Gelirlerinden
Yapılacak Ek
Ödemenin
Dağıtılmasında
Uygulanacak
Usul ve
Esaslara
İlişkin Yönerge
Ocak 2015
.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam:
Madde 1- (1) Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan; Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi birimlerinin döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve
kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi,
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve
özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak
ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak:
Madde 2- (1) Bu esaslar 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve 18
Şubat 2011 tarih ve 27850 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik, 19 Eylül 2012 ve 8 Temmuz 2014 tarihlerinde ve 29054 sayılı Yükseköğretim
Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin Üniversite Yönetim Kuruluna yetki veren maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 3- (1) Bu esaslarda geçen;
a) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
b) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye gelirlerinden Yapılacak
Ek ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği
c) Kurum: Hacettepe Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu; Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Ek Ödeme İnceleme Heyeti: Yönetmeliğin 10. Maddesi gereği oluşturulan
Performans İnceleme, Değerlendirme ve Hesaplama Komisyonu’nu,
f) Birim: Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan; Sağlık Merkezleri, Diş Hekimliği
Fakültesi, Hüsem, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu’nu ifade eder.
g) Alt Birim: Birimler içerisinde faaliyet gösteren bölüm, ana bilim / ana sanat dalı,
bilim / sanat dalını, ünite ve merkezleri ifade eder.
h) Öğretim Üyeleri: Profesör, Doçent ve Yardımcı doçentlerdir.
i) Öğretim Elemanları: Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim
yardımcılarıdır.
j) Bireysel net katkı puanı (BNKP): İlgili döner sermaye birim / alt biriminde çalışan
personel için, kapsamı 13. maddede açıklanan (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından
maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı,
Sayfa 1 / 125
k) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için Üniversite Yönetim Kurulunun, kanuni
sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı,
l) Dönem Ek Ödeme Katsayısı (DEÖK): İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı
ücrete dönüştürmek için kullanılan katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına
karar verilen döner sermaye miktarının, ilgili ödeme döneminde birim bireysel net
katkı puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
Dağıtılacak Miktar
Birim Bireysel Net Katkı Puanları Toplamı
m) Döner Sermaye Geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai
saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
n) Ek ödeme matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil),
yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil,
görev ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını,
o) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir
getiren faaliyetleri,
p) Kadro/görev unvan katsayısı (KGÜK): Ek ödemeden yararlanacak personelin
kurum içindeki kadro veya görev unvanlarına göre Yönetmelik ekinde sunulan
cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı,
q) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı (AÇGK): Çalışanın, ödeme dönemi içerisindeki
toplam gün sayısından (yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı)
çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem
içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan bireysel katsayıyı,
r) Kalibrasyon katsayısı (KK): Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan
katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı
oranını belirlemek üzere (0,2) ila (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecek
katsayıyı,
s) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı
Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
t) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri hariç
olmak üzere, hizmet çeşitleri ve sınırları yönetim kurullarınca belirlenen çalışmayı,
u) Mesai dışı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta
sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri,
v) Mesai içi gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde
edilen geliri,
w) Mesai dışı fark ücreti: Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat
verilen sağlık hizmetleri için 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca belirlenen ve hizmet alan tarafından ödenen ücreti,
x) Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık
dönemler ile Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren birimler
açısından, hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin tahsilatına göre bu Yönerge esasları
dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme dönemini,
Sayfa 2 / 125
y) Riskli Birim: İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak Kanunun belirlediği ve
Yönetim Kurulunun tanımladığı birimleri.
z) Rutin işlem: Sonuçları, işlemi/hizmeti talep eden öğretim elemanı tarafından
yorumlanan (işlemi talep eden öğretim elemanı tarafından uygulanan endoskopi,
ultrasonografi, ekokardiyografi gibi vs işlemler hariç) laboratuvar, görüntüleme, tahlil
ve tetkikleri,
aa) Tavan ek ödeme katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev
unvanına göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,
bb) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,
cc) Kvk-1: (Kalite-verimlilik katsayısı 1), gelir ve gider oranına göre hesaplanan
verimlilik belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı,
dd) Kvk-2: (Kalite-verimlilik katsayısı 2), kalite belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı
ifade eder.
ee) (A) Kurumsal katkı puanı; ilgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının,
kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan
puanı ifade eder.
ff) (B1) Mesai içi bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Sabah 08:00 ile Akşam 17:00
saatleri arasında Kurum içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan
puanlar toplamıdır.
gg) (B2) Mesai dışı bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Nöbet hariç olmak üzere Sabah
08:00 Akşam 17:00 saatleri dışında ve Hafta sonu yapılan çalışmalardan elde edilen
puanlar toplamıdır.
hh) (B3) Mesai dışı özel fark faaliyet puanı: Öğretim Üyelerinin ilave ücret alarak
yaptıkları işlemlere ilişkin elde ettikleri puanlar toplamıdır.
ii) (C) Eğitim-öğretim faaliyeti puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitimöğretim faaliyetleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Eğitim-Öğretim
Faaliyetleri Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır.
jj) (D) Bilimsel faaliyet puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel
faaliyetleri için, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Bilimsel Faaliyetler
Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır.
kk) (E) Diğer faaliyetler puanı; Diğer faaliyetler puanı; (A), (B), (C) ve (D) puanlarının
hesaplanmasında dikkate alınan faaliyetler dışındaki komisyon üyelikleri, özellik arz
eden riskli birimlerde çalışma ve benzeri diğer hususlar dikkate alınarak hazırlanan ve
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen cetvellerle kriterleri sabitlenen
yüzdelik değerlerin kişinin birim ortalaması üzerinden hesaplanan (A) puanı ile
çarpılması sonucu bulunan puandır.
ll) KVKDK; KVK Dağıtım tablosunda unvana karşılık gelen katsayıdır.
mm) DEGDO; Aylık Matrah Dağıtım Oranıdır.
nn) TPG; Toplam Parasal Getiri (Bireysel).
oo) EÖTTP; Saf Ek Ödemeye Tabi Toplam Puan
pp) BVK; Bireysel Verimlilik Katsayısı
qq) MİTÇ; Mesai İçi Tavan Çarpanı
İKİNCİ BÖLÜM
Sayfa 3 / 125
Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları
Genel İlkeler
Madde 4- Dağıtım esasları kapsamında belirlenen işlemleri yürütmek üzere Ek Ödeme
İnceleme Heyeti yetkilidir.
Madde 5- Bütün birimler için ek ödeme olarak dağıtılacak miktar belirlenirken; Döner
sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın yüzde 35'i, kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet
alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına
yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için ayrılır, yüzde 7'si, üniversite
bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için ayrılır, yüzde 1’i ise
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bütçesi için ayrılır. Kalan yüzde 57’lik kısım
dağıtılabilecek tavan ek ödeme tutarıdır. Yönetim Kurulu her ay bu tavan tutarları aşmamak
kaydı ile birimlerin dağıtılacak ek ödeme tutarlarını belirler.
Madde 6- Öğretim üye ve görevlilerinin sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler ile
öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkânlarını kullanmaksızın verdikleri
hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödemede döner sermaye hesabına
yatırılan bedelin ilgili mevzuatı gereği yapılan kesintileri, işletme ve hizmetle bağlantılı
giderleri ve %15 işletme bedeli düşüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak
gelir tahsilâtının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil
edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren
öğretim üye ve görevlilerine, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir.
Madde 7- Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları
uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.
Madde 8- Öğretim elemanlarına gelir getirici katkılarına göre yapılacak ek ödemelerde;
yapılan hizmetlerde verimlilik unsurları da dikkate alınarak gelire doğrudan katkıları ile birim
veya alt birim gelirine veya karına katkılarına göre ek ödeme hesaplaması yapılabilir.
Madde 9- Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde A puanı, B puanı, C
puanı, D puanı ve E puanı esas alınır.
Madde 10- Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki
diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında
kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri
kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunan öğretim elemanlarına önceden bir
protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilatının yapıldığı
tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin
gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir.
Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri
hizmetler karşılığında yapılacak ek ödemede de buna göre işlem yapılır. Bu kapsamda
bulunan hizmetler ile öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkânlarını
kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirden 58 inci maddenin (b)
Sayfa 4 / 125
fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında asgari yüzde 15 oranı
uygulanır.
Madde 11- A, B1, B2, C, D ve E puanlarından dağıtılacak ek ödeme miktarlarına uygulanan
limitler ve aktif çalışma gün katsayısı nedeniyle artan tutar, döner sermaye hesabına aktarılır.
Eksik ek ödeme tespit edildiğinde veya mahkeme kararı ile ek ödeme hakkı kazananlara
ödenmek üzere hesaplanan miktar, sonraki ek ödeme dönemlerinde aktarılan bu tutara karşılık
olarak ödenir.
Madde 12- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri
dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.
Dağıtım Esasları
Sağlık Merkezleri Dağıtım Esasları:
Madde 13- (1) Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak
ek ödemeler, bu Yönergede belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak birimler veya alt
birimler bazında yapılır. Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan
birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine
katkısı bulunan öğretim elemanları ve dışındaki personele hiçbir surette ek ödeme yapılmaz.
(2) Sağlık Merkezleri biriminde görevli personellere yapılacak ek ödemelerde aşağıdaki
tabloda belirtilen tavan oranların, ilave ücret kapsamında çalışan Öğretim Üyelerine toplamda
%1600 oranını, diğer sınıflandırmalarda ise toplamda %1200 oranını aşmayacak şekilde
uygulanacaktır.
Uygulanacak taban oranların Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ile oranlanarak yapılmasına,
yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara,
denge tazminatı kadar ek ödeme hesaplanacaktır. Fiilen Sağlık Merkezleri birimlerinde
çalışmayan personellerin Aktif Çalışılan Gün Katsayıları “0” (Sıfır) olarak uygulanacaktır.
Sağlık Merkezleri Biriminde Uygulanacak Ek Ödeme Oranları:
Kadro/Görev Unvanı
Taban
Oran
Gelire Katkısı Olan
Gelire
Katkısı
Olmayan
E Puanı Olanlara
Mesai İçi
Tavan Oran
Mesai Dışı
Tavan Oran
Mesai İçi
Tavan Oran
Mesai İçi
Tavan Oran
Mesai Dışı
Tavan Oran
PROFESÖR
175
800
400
600
800
400
DOÇENT
175
800
400
600
800
400
YARDIMCI DOÇENT
175
800
400
600
800
400
Sayfa 5 / 125
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
175
800
400
600
800
400
UZMAN TABİP
175
600
300
400
600
300
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
125
500
250
300
500
250
DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI
75
200
40
150
200
40
DİĞER PERSONEL
75
150
30
150
200
40
AVUKATLAR, DANIŞMAN VE
AKADEMİK ÜNVANLI
KOORDİNATÖRLER
120
120
0
0
120
0
HASTANELER BAŞMÜDÜRÜ,
HASTANE MÜDÜRÜ, HASTANE
MÜDÜR YARDIMCISI, İDARİ
KOORDİNATÖR, KOORDİNATÖR
YARDIMCISI
160
Sağlık Merkezleri Biriminde yöneticilere:
Rektöre %600,
Rektör Yardımcılarına % 300,
Dekan ve Başhekimlere %500,
Dekan Yardımcısı ve Başhekim Yardımcılarına %300,
Genel Sekretere %200
Başhekimlik Görevini Vekâleten Yürüten Öğretim Üyelerine % 300,
Oranda Yönetici payı verilecektir.
Fiilen Sağlık Merkezleri’nde çalışan yöneticilerin Bireysel Net Katkı Puanları hesaplaması
aşağıdaki formüle göre yapılır. Diğer yöneticilere ise yalnızca yönetici payı ödenir.
 = { + [(2 + ) ] + + } 
Bu oranları Kanunun 58. Maddesi c ve h bentlerinde belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak
koşulu ile değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
(3) Yapılacak ek ödemede görev yapan personele;
a) Gelir getiren alt birimlerdeki Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, uzman, uzman tabip ve
uzman kadrosundaki uzman tabip bireysel net katkı puanı;
Sayfa 6 / 125
 = { + [(1 + 2 + ) ] + + } 
b) Araştırma görevlileri ile tabip ve diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı;
 = { + + } 
c) Diğer personel bireysel net katkı puanı;
 = { + } 
d) Yapılacak ek ödeme miktarı = Ö 
Formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.
(4) Yapılacak asgari ek ödeme oranı, Aktif Çalışılan Gün Katsayısının tam olması koşulu ile
Başhekim için yönetim kurulunca belirlenmiş olan ek ödeme oranının; öğretim üye ve
öğretim görevlileri ile uzman tabip ve diş tabipleri için % 35’inden, diğer öğretim elemanları
için % 25’inden, diğer personel için ise % 15’inden az olmayacaktır. Yapılan hesaplamada
375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek
ödeme verilecektir.
(5) Öğretim elemanı (araştırma görevlisi hariç) dışındaki ve Kanunun 58 inci maddesinin (c)
ve (f) fıkraları kapsamındaki personele nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan
her bir saat için (A) puanının % 1’i kadar ek puan verilir. Bu puan, yönetim kurulu tarafından
belirlenen ek ödeme oranının % 20’sinden fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında yapılacak
hesaplamada personelin ek ödemesine esas A puanı ve dönem ek ödeme katsayısı kullanılarak
sabit ödemesi üzerine ödenebilecek şekilde yapılır.
  =
ğ; İç < 
 + ş 
ğ; ç + ş 
Mesai dışı fazla çalışma karşılıklarının ödenebilmesi için Sağlık Merkezleri Aylık Fazla
Çalışma Cetveli doldurulacak ve imzalı olarak teslim edilmesi koşulu ile ödemeye esas olarak
alınacaktır.
(6) Rutin işlemler, bu işlemleri yapan alt birimler için yapılan hesaplamalara yansıtılamaz.
Ancak bu alt birimlerde (B puanı bulunmayan) görevli öğretim üyeleri ve öğretim
görevlilerine (A) puanının % 100’üne kadar ek puan yönetim kurulu kararıyla verilebilir.
(7) Sağlık Merkezleri Biriminde bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını
belirlemek üzere Kalibrasyon Katsayısı 0,4 olarak uygulanacak olup Yönetim Kurulu bu
katsayıyı 0,2 ile 0,9 arasında değiştirmeye yetkilidir.
Sayfa 7 / 125
(8) Sağlık Merkezleri Biriminde öğretim üyesi ve görevlisi ile uzman tabip ve diş tabipine
yapılacak ek ödemede; belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla % 35’ine kadar
(A) puanı, % 75’ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla % 25’ine kadar
eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla % 25’ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı
ve en fazla % 15’ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınır. Bunların toplamı (2).
bentte belirtilen tavan oranını geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere mesai dışı gelir
getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine karşılık olarak hesaplanan oran, (2).
bentte belirlenen ek ödeme oranının % 50’sinden fazla olamaz.
Öğretim elemanı (araştırma görevlisi hariç) dışındaki ve Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve
(f) fıkraları kapsamındaki personele nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai dışı çalışılan
her bir saat için (A) puanının % 1’ine kadar ek puan verilir. Bu puan, (2). Bentte belirlenen ek
ödeme oranlarının % 20’sinden fazla olamaz.
(9) Mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda
çalışmakta olan öğretim üyelerine 2547 Sayılı Kanunun Geçici 70. Maddesine istinaden ek
ödeme ödenmez.
(10) Sağlık Merkezleri Biriminde çalışanların, birim veya alt birim ortalamasına göre
değerlendirilmesine veya birim ve alt birim ortalamasının birlikte ve hangi oranlarda
değerlendirilmesi gerektiğine yönetim kurulu karar verir. Alt birimin, özelliklerinden dolayı
birim ortalamasının altında kalması durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılıp
yapılmamasına yönetim kurulu tarafından karar verilir. Adına bireysel gelir getirici faaliyet
puanı girilmeyen kadro-unvan gruplarından hangilerinin alt birim veya birim ortalamasından
ek ödeme alabileceklerine yönetim kurulu tarafından karar verilir. Bütün personelin A Puanı
hesaplamasında Sağlık Merkezleri Birim Ortalaması dikkate alınır.
Birim Ortalaması =
(ğ  ( + + ))
Sağlık Merkezleri Aktif Çalışılan Gün Katsayısı Toplamı
(11) Sağlık Merkezleri biriminde, raporlanmayan rutin laboratuvar, tahlil, tetkik ve
görüntüleme işlemleri yapan ünitelerde görevli olan öğretim üyesi ve görevlilerine A puanının
iki katına kadar ilave ek puan yönetim kurulu kararı ile verilebilir.
(12) Sağlık Merkezleri biriminde aşağıda belirtilen gelir getirmeyen işlemler hariç olmak
üzere gelir getirmeyen işlemlerden, mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanları gelir getiren
(B1) ve (B2) puanlarının her bir puan türünde; Büyük Acil A.B.D., Çocuk Acil, Çocuk Yoğun
Bakım, İç Hastalıkları Yoğun Bakım, Pediatri Neonatoloji bölümlerinde %35’inden, diğer
bölümlerde ise %10’undan fazla olmayacak şekilde uygulanacaktır.
Sıra
No:
Mal Hizmet Kodu
SUT Kodu
1
510123PER
510123
2
520011PER
520011
Hizmet Açıklaması
Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan
hasta başı vizit (günlük her hasta için)
Konsültasyon Poliklinik (her bir hekim için)
Sayfa 8 / 125
3
4
5
6
520012PER
520013PER
520014PER
520031PER
520012
520013
520014
520031
7
520034PER
520034
8
9
10
11
552003PER
552008PER
550.090PER
552002PER
552003
552008
550090
552002
Konsültasyon Servis (her bir hekim için)
Konsültasyon Acil (her bir hekim için)
Konsültasyon Başka Hastaneden gelen (her bir hekim için)
Sevki yapılan muayene
Yandal Hekim Viziti (Konsültasyon Gününden sonraki
Günlerde)
3. Basamak yoğun bakım viziti
Yenidoğan 3.Basamak yoğun bakım viziti
Muayene anestezisi, ameliyathane dışında
İkinci basamak yoğun bakım viziti
(13) Sağlık Hizmetleri Biriminde uygulanan Gelir Getirici Faaliyet Cetvelinde yer alan
işlemlerin puanları ekte (Ek-1) gösterildiği şekilde uygulanacaktır.
(14) Sağlık Merkezlerinde Erişkin Hastanesi ve İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Beslenme
Destek Birimlerinin yaptıkları vizitlere yandal vizit puanı verilecektir.
(15) Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli öğretim elemanlarının düzenlemiş oldukları
raporların 3 kişi tarafından onaylanması nedeni ile bu raporlar ile ilgili puanlar her üç öğretim
elemanına da aynı şekilde hesaplanacaktır.
(16) Sağlık Merkezleri Biriminde, B puanı alan öğretim elemanı, uzman tabip ve uzmanların
daha önce aldıkları puanlardan mevcut ek ödeme döneminde fatura dışı bırakılan işlemlerinin
puanları mahsup edilir. Fatura dışı kalan puanın mevcut dönemdeki puandan fazla olması
durumunda kalan puanlar bir sonraki dönemden mahsup edilerek hesaplamaya dâhil edilir.
(17) Sağlık Merkezleri Biriminde Yönetmeliğin (C) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası
uyarınca YÖK Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 14928 sayılı yazısı ile yayınladığı Eğitim
Öğretim Faaliyetleri Cetveline uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan (Ek-2) Sağlık
Merkezleri Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetvelinde bulunan hususların;
a) Soru hazırlanması faaliyetleri için, bu faaliyete katılan öğretim üyelerine ilişkin puanlama
soru başına 25, TUS için soru başına 40 puan olarak uygulanacaktır.
b) Geri Bildirim Katsayısı (GBK): 1,0
c) Eğitici Katsayısı (EK): Eğiticilerin eğitimine katılanlar için 1,0 olarak, katılmayanlar için
0,5 olarak uygulanacaktır.
ğ  ( ) =  () ğ ()
Formülü ile bulunacaktır.
(18) Sağlık Merkezleri Biriminde Yönetmeliğin (D) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası
uyarınca YÖK Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 14928 sayılı yazısı ile yayınladığı Bilimsel
Faaliyetler Cetveline uygun olarak hazırlanan ve ekte sunulan (Ek-3) Sağlık Merkezleri
Bilimsel Faaliyetler Cetvelinde bulunan hususların;
Tablodaki Bilimsel Danışmanlık faaliyetleri altında bulunan;
Sayfa 9 / 125
a) Belirtke tablosu hazırlanması (konulara yönelik öğrenim hedeflerinin belirlenmesi ve
güncellenmesi için, bu faaliyeti bulunan öğretim elemanlarımıza 225 puan olarak
uygulanmasına, Eğitici eğitimi almamış ise %50 azaltılarak uygulanacaktır.
b) Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) kılavuz hazırlama için bu faaliyeti bulunan
öğretim elemanlarımıza 225 puan olarak uygulanmasına, Eğitici eğitimi almamış ise %50
azaltılarak uygulanacaktır.
Hacettepe Üniversitesi’nde görevli iken yapılan bir önceki yılın toplam puanlarının 12’de 1’i
her ay D puanı olarak ek ödeme hesaplamalarına yansıtılır.
(19) Sağlık Merkezleri biriminde E Puanı hesaplamalarında 08.07.2014 tarih ve 29054 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ekinde yayımlanan risk cetveline
uygun şekilde düzenlenen Sağlık Merkezleri Risk Cetvelinde gösterildiği oranlarla ve
toplamda 10 risk derecesi üzerinden aşağıda gösterildiği şekilde uygulanır.
BİRİM / ALT BİRİME AİT RİSK TANIMI
Enfeksiyona maruz kalma riski
Fiziksel şiddete maruz kalma riski
Batıcı, delici, kesici alete maruz kalma riski
Toplam
E Puanı
0,06
0,06
0,03
PUAN
yok=0, düşük=1, yüksek=2
yok=0, düşük=1, yüksek=2
yok=0, var=1
Kimyasallar, etilen oksit, buhar vb. gazlara maruz kalma
riski
X-Ray'e maruz kalma riski
Anestezi gazlarına maruz kalma riski
Yanıcı, patlayıcı maddelere maruz kalma riski
yok=0, var=1
0,03
yok=0, var=1
yok=0, var=1
yok=0, var=1
0,03
0,03
0,03
Branşa göre tanımlanmış 1 - 4
aralığında değişen risk puanı
Cetvel Toplam E Puanı:
Zorunlu mali sorumluluk sigorta risk grubu
0,03
0,30
Personelin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 2 gruba ayrılır ve İdari Grubuna Risk
cetvelinin “Zorunlu mali sorumluluk sigorta risk grubu” kategorisi dışında kalan birim risk
puanları kapsamında E Puanı ve Akademik Personel gurubuna ise Risk Cetvelinin “Zorunlu
mali sorumluluk sigorta risk grubu” riski E puanı yansıtılır.
Kadro Ünvanı
Sınıflandırma
Hastaneler Başmüdürü, Eğitim Ve Öğretim Planlamacısı, Hastane Müdür V., Hastane
Müdürü, Hastane Müdür Yard., Mütercim, Diyetisyen, İstatistikçi, Şef, Tekniker, Teknisyen,
Veznedar, Anbar Memuru, Aşçı, Bekçi, Bilgisayar İşletmeni, Büro Personeli, Destek Personeli,
Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Teknisyen Yardımcısı, Terzi, Gece İdarecisi, Biolog,
İdari Personel
Eczacı, Fizikçi, Fizyoterapist, Hemşire Müdür Yardımcısı, Hemşire Müdürü, Başhemşire,
Hemşire, Kimyager, Laborant, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri,
Sağlık Teknisyeni, Sorumlu Hemşire, Süpervizör, Tabip, Diş Tabibi, Uzman, Radyoloji
Teknikeri, Anestezi Teknikeri, Mühendis, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimcisi.
Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman Tabip, Araştırma Görevlisi
Akademik Personel
Sayfa 10 / 125
(20) Sağlık Merkezleri Biriminde E Puanları Ek-2 Görev cetveline uygun şekilde hazırlanan
Sağlık Merkezleri Ek Görev Cetveli ve Sağlık Merkezleri Risk Cetveline göre verilir. Bu
kapsamda Sağlık Merkezleri Risk cetvelinden verilecek puan A Puanının %30’unu geçemez.
Bir Personele Sağlık Merkezleri Ek Görev Cetveli ve Risk Cetvellerinden verilecek toplam E
puanı, A Puanının % 50’sini geçemez. Ek Görev tanımlarının YÖK tarafından belirlenen
puanlarını %50 oranında artırmaya veya azaltmaya Yönetim Kurulu yetkili olup artırılacak
puan bir tanımda % 30’u geçemez. Hazırlanan cetveller (19). Bentte belirtilen esaslara göre
uygulanır.
(21) Kadro veya Görev unvanı değişikliklerinde personelin hareket onay tarihi dikkate
alınarak hesaplamaları yapılır. Dönem içerisinde görev yeri değişikliği yapan personele
yapılacak ek ödeme hesaplamasında ise ayrım yapılmaksızın mevcut ek ödeme döneminde
ayrıldığı birimden, bir sonraki ek ödeme döneminde ise görevlendirildiği yeni birim üzerinden
hesaplamaları yapılır.
(22) Sağlık Hizmetleri Biriminde Kalite Verimlilik Katsayıları olarak Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Merkezleri Kalite Verimlilik Katsayısı Belirleme Esaslarına göre belirlenen katsayılar
kullanılacaktır.
(23) Yönetici payı alan öğretim üyelerine Hastane Ortalaması üzerinden KVK katsayısı
uygulanacaktır.
(24) Araştırma Görevlilerine Hastane Ortalamasından (Hastane Genel), Yandal Uzmanlığını
almış Araştırma Görevlilerine ise kendi bölüm KVK’sının uygulanacaktır. Hastane
Ortalaması KVK’sı 1.15 olarak alınır.
(25) Sağlık hizmetleri biriminde gelir getirmeyen grupta yer alan akademik ve idari personel
için KVK uygulanmaz.
(26) Sağlık Merkezleri Birimi’nde yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında hesaplamaya
girerek ek ödeme yapılacak personelin kadro/görev unvan katsayıları Sağlık Merkezleri
Kadro Görev Unvan Katsayısı Cetveline göre uygulanır.
Bu katsayıları cetvelde katsayı aralığı olarak belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak koşulu ile
değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
(27) Sağlık Merkezlerinde Ek Ödeme Yönetmeliği’nin Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları
başlıklı 4. Maddesinin (4) Bendi; “Yönetim kurullarınca, Kanunun 58 inci maddesi uyarınca
belirlenen tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere ek ödeme oranları belirlenir.”
Hükmüne dayanarak;
a) Yönetim Kurulu; Riskli birimlerde çalışan sağlık personellerinin, ek ödeme miktarının
düşük olması nedeni ile düşük performans almaları veya performans alamamaları durumunda,
Mesai içi ek ödeme oranları Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının tam olması koşulu ile Brüt
Sayfa 11 / 125
Sabit Ödemesi üzerine ilgili dönemdeki yönetim kurulu tarafından belirtilen tutarlar oranında
ödeme yapmaya yetkilidir.
b) Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının tam olmaması koşulunda ise belirlenen tutarların aktif
çalışılan gün katsayısı ile ağırlıklandırılması sonucu bulunacak tutar oranında ek ödeme
yapılacaktır.
c) Araştırma Görevlilerinde denge üzeri ile belirlenen tutar dahil hesaplanan ek ödeme tutarı
oranının taban ek ödeme oranı olarak baz alınacaktır.
d) Bu kriterlere göre belirlenen ek ödeme oranlarının mesai içi çalışmalar kapsamında 2547
Sayılı Kanunun 58. Maddesi c bendi 2. Fıkrasında belirtilen mesai içi tavan ek ödeme
oranlarını aşmayacak şekilde uygulanmasına, Mesai dışı çalışma karşılıkları bu madde
kapsamında değerlendirilmez)
(28) Sağlık Merkezlerinde dönem içerisinde bildirilen hatalı puan, aktif gün tablosu veya
bölüm düzeltmesi gibi ek veya borç çalışılması gerekli durumlarda ilgili dönem için dağıtım
tekrarlanmadan mevcut dönemin dönem ek ödeme katsayısı kullanılarak hesaplamalar yapılır
ve çıkan ek veya borç ilgilisine yansıtılır.
Diş Hekimliği Fakültesi Dağıtım Esasları
Madde 14- (1) Diş Hekimliği Fakültesi’nde görevli personellere yapılacak ek ödemelerde
aşağıdaki tabloda belirtilen tavan oranları, ilave ücret kapsamında çalışan Öğretim Üyelerine
toplamda %1600 oranını, diğer sınıflandırmalarda ise toplamda %800 oranını aşmayacak
şekilde uygulanacaktır.
Uygulanacak taban oranların Aktif Çalışılan Gün Katsayısı ile oranlanarak yapılmasına,
yapılan hesaplamada 375 sayılı KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara,
denge tazminatı kadar ek ödeme hesaplanacaktır. Fiilen Diş Hekimliği Fakültesi’nde
çalışmayan personellerin Aktif Çalışılan Gün Katsayıları “0” (Sıfır) olarak uygulanacaktır.
Diş Hekimliği Fakültesi’nde Uygulanacak Ek Ödeme Oranları:
Yöneticilere:
Dekana %400
Başhekime %320,
Dekan Yardımcısı ve Başhekim Yardımcısına %300,
Oranda Yönetici payı verilecektir.
Yapılacak asgari ek ödeme oranı, Aktif Çalışılan Gün Katsayısının tam olması koşulu ile
Dekan için yönetim kurulunca belirlenmiş olan ek ödeme oranının; öğretim elemanları için %
25’inden, diğer personel için % 15’inden az olmayacaktır. Yapılan hesaplamada 375 sayılı
Sayfa 12 / 125
KHK çerçevesinde denge tazminatının altında kalanlara, denge tazminatı kadar ek ödeme
verilecektir.
Bu oranları Kanunun 58. Maddesi c ve h bentlerinde belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak
koşulu ile değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
(2) Yapılacak ek ödemede görev yapan personele;
a) Gelir getiren alt birimlerdeki Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, uzman, uzman tabip ve
uzman kadrosundaki uzman tabip bireysel net katkı puanı;
 = { + [((1 + 2)) + ) ] + + }
b) Araştırma görevlileri ile tabip ve diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı;
 = {() + + }
c) Diğer personel bireysel net katkı puanı;
 = { + }
d) Yapılacak ek ödeme miktarı = Ö 
Formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.
(3) Yapılacak hesaplamalarda KVK Katsayısı olarak Aylık Matrah Dağıtım Oranı, Toplam
Parasal Getiri (Bireysel), Bireysel Verimlilik Katsayısı, Mesai İçi Tavan Çarpanı gibi
belirteçler kullanılmakta olup ekte (Ek-1) sunulduğu şekli ile hesaplamalara yansıtılır.
(4) Bir öğretim üyesi ve görevlisi ile uzman tabip ve diş tabibine yapılacak ek ödemede;
yönetim kurullarınca belirlenen mesai içi ek ödeme tavan oranının en fazla % 35’ine kadar
(A) puanı, % 75’ine kadar mesai içi gelir getirici faaliyeti (B1) puanı, en fazla % 25’ine kadar
eğitim-öğretim faaliyeti (C) puanı, en fazla % 25’ine kadar bilimsel yayın faaliyeti (D) puanı
ve en fazla % 15’ine kadar diğer faaliyetler (E) puanı dikkate alınacaktır. Bunların toplamı 1.
Bentte belirtilen oranları geçemez. Nöbet ücretleri hariç olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun h
bendi gereğince mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunulması halinde bu faaliyetlerine
karşılık olarak hesaplanan toplam oran %1600’ü geçemez.
(5) Diş Hekimliği Fakültesi’nde bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını
belirlemek üzere Kalibrasyon Katsayısı 0,5 olarak uygulanacak olup Yönetim Kurulu bu
katsayıyı 0,2 ile 0,9 arasında değiştirmeye yetkilidir.
(6) Diş Hekimliği Fakültesi’nde Yönetmeliğin (C) puanı ile ilgili 10. Maddesinin 4. Fıkrası
uyarınca YÖK Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 14928 sayılı yazısı ile yayınladığı Eğitim
Öğretim Faaliyetleri Cetvelinde bulunan hususların;
a) Soru hazırlanması faaliyetleri için, bu faaliyete katılan öğretim üyelerine ilişkin puanlama
soru başına 50, DUS için soru başına 80 puan olarak uygulanacaktır.
b) Geri Bildirim Katsayısı (GBK): 1,0
Sayfa 13 / 125
c) Eğitici Katsayısı (EK): Eğiticilerin eğitimine katılanlar için 1,0 olarak, katılmayanlar için
0,5 olarak uygulanacaktır.
ğ  ( ) =  () ğ ()
Formülü ile bulunacaktır.
(7) Diş Hekimliği Fakültesi’nde uygulanacak D puanı kriterleri ekte (Ek-2) sunulan cetvele
göre uygulanır ve bir önceki yılın toplam puanlarının 12’de 1’i her ay D puanı olarak ek
ödeme hesaplamalarına yansıtılır.
(8) Diş Hekimliği Fakültesi’nde E Puanları YÖK Tarafından yayınlanan ve bu esaslara bağlı
kalınarak düzenlenen Diş Hekimliği Fakültesi Ek Görev Cetveli kullanılır. Bu kapsamda bir
personele cetvelden verilecek toplam E puanı, A Puanının % 50’sini geçemez. Ek Görev
tanımlarının YÖK tarafından belirlenen puanlarını %50 oranında artırmaya veya azaltmaya
Yönetim Kurulu yetkili olup artırılacak puan bir tanımda % 30’u geçemez.
(9) Diş Hekimliği Fakültesi’nde Kadro veya Görev unvanı değişikliklerinde personelin
hareket onay tarihi dikkate alınarak hesaplamaları yapılır. Dönem içerisinde görev yeri
değişikliği yapan personele yapılacak ek ödeme hesaplamasında ise ayrım yapılmaksızın
mevcut ek ödeme döneminde ayrıldığı birimden, bir sonraki ek ödeme döneminde ise
görevlendirildiği yeni birim üzerinden hesaplamaları yapılır.
(10) Diş Hekimliği Fakültesi’nde yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında hesaplamaya
girerek ek ödeme yapılacak personelin kadro/görev unvan katsayıları Diş Hekimliği Fakültesi
Kadro Görev Unvan Katsayısı Cetvelinde gösterildiği şekilde uygulanır.
Diğer Birimler Dağıtım Esasları
Madde 15- (1) Diğer birimler olarak; H.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi, Eczacılık Fakültesi ve
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ek ödemeleri 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin
(d) bendine göre hesaplanır. Bu birimlere yapılacak ek ödeme hesaplamasında A puanı ve
Karlılık Katsayısı kullanır, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ise A puanı, E puanı ve Karlılık
Katsayısı kullanır. Bu madde kapsamında yalnızca öğretim elemanlarına ödeme yapılır.
Yöneticilerine yönetici payı ödenmez.
(2) Bu birimlerde öğretim elemanlarına Döner Sermayeden 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılmaz. Birimlere yapılacak ek
ödeme tutarları alt birim üzerinden belirlenebilir.
(3) 5. Maddede belirtilen hususlara göre belirlenecek ek ödeme tutarının dağıtımında
aşağıdaki formül kullanılır. A puanı hesaplamalarında Diğer Birimler Kadro Görev Unvan
Katsayısı Cetveli uygulanır.
 = (  ) ö  
Sayfa 14 / 125
Görevlendirilen Personele Yapılacak Ek Ödeme
Madde 16- (1) Tıp fakültesi ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ihtiyaç
duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli
vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere,
kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra,
katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye
işletmesinden, ek ödeme yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve toplamda bu
yönergede belirtilen tavan oranlarını geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu
kapsamda yapılacak ek ödemede kişilerin gelir getirici faaliyet puanları dikkate alınır.
(2) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan öğretim elemanlarından,
Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla bir takvim yılı
içinde toplam üç aya kadar görevlendirilenler ile Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve
Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda Kanunun 38 inci maddesi uyarınca
görevlendirilenlere, birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün katsayısı
tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.
Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere,
bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı
içinde toplam 10 iş gününü geçemez.
(3) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında çalışan ve 25/6/2001 tarihli ve 4688
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son
cümlesi uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu
günler fiilen çalışılmış sayılır. Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki 657
sayılı Kanuna tâbi personelin hizmet içi eğitim kursları, kongre, konferans, seminer ve
sempozyum gibi etkinliklerde eğitici veya katılımcı olarak görevlendirilmesi durumunda, bir
yılda toplam 10 günü geçmemek kaydıyla bu süre içerisinde aktif çalışmış kabul edilirler.
(4) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel
dışında kadrosu diğer birimlerde olup, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı
bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan
memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme
yapılamaz. Rektörlük tarafından diğer birimlerden döner sermaye üreten birimlere yapılan
görevlendirilmelerde birimde bilfiil çalışması ve aktif çalışma gün katsayısının takibi kaydıyla
ek ödeme yapılabilir.
(5) Kadrosu döner sermayenin elde edildiği birimde olup rektörlüğe bağlı diğer birimlerde
görevlendirilen personele, görevlendirildiği sürede döner sermayeden ek ödeme yapılmaz.
Dağıtılamayacak gelirler
Madde 17- (1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri
hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.
Sayfa 15 / 125
Yasaklar
Madde 18- Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış
gibi gösterenler ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre
işlem yapılır.
Madde 19- Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek
ödemeler geri alınır. Bunlara yapılan haksız ödeme, kişilerin kendi hatalarından veya yanlış
bildirimlerinden kaynaklanıyorsa gelecek üç aya kadar ek ödeme yapılmaz.
Diğer Hususlar
Madde 20- Kurum kusuruna bağlı fazla ödeme tespit edilmesi halinde süresine bakılmaksızın
geri alınır, eksik ödeme tespit edildiğinde ise hesaplanan miktar döner sermaye hesabından
karşılanır. Eksik veya fazla ödendiği sonradan tespit edilen miktar bir sonraki ödeme dönemi
için belirlenen dağıtılacak miktara eklenir veya bu miktardan düşürülür.
Madde 21- İşlerin yoğunluğu, iş akış hızı ve hastane otomasyon sisteme eş zamanlı kayıt için
yeterli şartların (sekretarya hizmetleri vb) bulunmaması nedeniyle; açıklaması madde 7’de
verilen B1 ve B2 puanlarına esas olacak faaliyetlerin gruplandırılması (otomasyon sisteminde
faaliyet kaydı bulunması koşuluyla) öğretim üyelerinin beyanları ve Anabilim Dalı
Başkanının onayına göre yapılır. Doğabilecek herhangi bir hukuki problemde beyanda
bulunan öğretim üyesi sorumludur. İzin veya rapor bildirimlerinde ise zamanında bildirimi
yapılmayan izin-raporlar bildirimi yapılmayan dönemde dağıtılan ek ödeme miktarının
mevcut ek ödeme döneminde de aynı olması koşulu ile hesaplamaya esas olarak alınabilir.
Madde 22-Öğretim elemanlarının Eğitim-Öğretim faaliyetleri ve Bilimsel Faaliyetleri ile
ilgili verilerin doğruluğundan beyanı yapan öğretim üyesi bizzat sorumludur.
Madde 23-Bildirimi süreli olarak telep edilen ek ödemeye esas her türlü bilgi ve belge
belirtilen süreler içerisinde ilgili birimlere teslim edilmez ise hesaplamalarda dikkate alınmaz.
Zamanında bilgi ve belge ulaştırmayan personeller mazeretleri ile ilgili olarak yazılı beyanda
bulunmak zorundadırlar. Mazeretlere ilişkin değerlendirme Ek Ödeme Komisyonu tarafından
incelenir ve değerlendirme sonucuna göre işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 24- Bu usul ve esaslar 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25-Bu usul ve esasların hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
Ekler
:
1- Sağlık Merkezleri Gelir Getirici Faaliyetler Cetveli
2- Sağlık Merkezleri Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetveli
3- Sağlık Merkezleri Bilimsel Faaliyetler Cetveli
Sayfa 16 / 125
YÖNERGE EKLERİ
EK-1
Sağlık Merkezleri Gelir Getirici Faaliyetler Cetveli
Kodu
510010
510070
510080
510090
510100
510110
510120
510121
510123
510124
520010
520013
520020
520021
520030
520032
520033
520033
520033
İşlem Adı
Standart yatak tarifesi
Kuvöz
Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım
Yoğun bakım
Steril oda
İzole radyoaktif tedavi odası
Gündüz yatak tarifesi
Refakat
Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için
Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için
Konsültasyon, diğer
Konsültasyon, acil
Acil poliklinik muayenesi
Yeşil alan muayenesi
Normal poliklinik muayenesi
İcapçı nöbetinde yapılan muayene
İşlem Açıklaması
Puan Koşulu
Uygulanacak
Puan
0
0
0
0
0
0
0
0
30
21
10
23
23
23
23
30
530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ameliyat olan hastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için puanlandırılmaz. 530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.
yandal uzmanı hekim tarafından yapılması durumunda
Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi
Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan
muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan
muayenelerde ilk 10 hasta için
67
Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi
Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan
muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
her üç bölüm için de sonraki muayenelerde
34
Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri yandal uzman hekim muayenesi
Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan, çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan
muayenelerde ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için
49
520035
520036
520050
520051
520052
520070
530020
530030
530050
Yandal Uzman Hekim Muayenesi (3. Basamak Sağlık Tesislerinde)
Meslek hastalıkları muayenesi
Sağlık kurulu raporu
Uzman hekim raporu
Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu
Genel anestezi altında muayene
Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku
Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular
Biyopsi, iğne
Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir
Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan, sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
Genel kurul oturumu yapılan raporlar için geçerlidir..Herbir üye için, hasta başına, puanlanır
530060
Biyopsi, derin (cerrahi)
604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320, 608.780, 608.840, 608.860, 608.910, 614.350, 614.360, 614.370, 615.050,
615.210, 616.670, 618.040, 618.450, 618.590, 619.120, 619.410, 619.520, 620.050, 620.110, 620.120, 620.970, 621.320, 621.330, 621.700,
700.750, 701.280, 701.380, 701.400, 701.550, 703.480, 703.490, 704.740, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
530070
Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı)
604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320, 608.780, 608.840, 608.860, 608.910, 614.350, 614.360, 614.370, 615.050,
615.210, 616.670, 618.040, 618.450, 618.590, 619.120, 619.410, 619.520, 620.050, 620.110, 620.120, 620.970, 621.320, 621.330, 621.700,
700.750, 701.280, 701.380, 701.400, 701.550, 703.480, 703.490, 704.740, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
50
530071
Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için)
Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahisi, Anestezi
Uzmanı olmak üzere her bir hekim için puanlandırılır.Apne testi ile birlikte puanlandırılamaz
700
530072
Kadavra donör bakımı (Organ nakli için)
Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması halinde puanlandırılır.
400
530073
Transplantasyon hazırlığı
Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan hastaları, transplantasyona hazırlayan sorumlu uzman
hekim için bir kez puanlandırılır.
600
530074
Kadavradan nakil aday hazırlığı
Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi hazırlığını yapan sorumlu uzman hekim için puanlandırılır.
100
530075
Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük her hasta için)
Transplantasyon sonrası hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede puanlandırılır. İşlem paket puanı ile birlikte
puanlanmaz. Birden fazla anabilim dalı için aynı anda uygulanabilir. Herbir anabilim dalı için günde bir kez uygulanır. Nakil türüne göre ilgili
olan anabilim dalları üniversite yönetim kurulunca belirlenir.
80
530080
530090
530100
530110
530120
530130
530140
530150
530160
530170
530180
Damar yolu açılması
Diyabetli hasta eğitimi
Elektrokardiyogram
Enteral hiperalimantasyon takibi
Fototerapi (4 saatlik seansı)
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması
İntramusküler enjeksiyon
İntravenöz enjeksiyon
İntravenöz ilaç infüzyonu
Kan gazları takibi
Kan veya ürünleri transfüzyonu
530190
550.090 ve 550.100 kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte puanlandırılmaz.
Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır.
Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır.
614.370, 621.330, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
45
30
5
0
30
75
66
50
45
530.800, 550.030, 608.500, 608.510 kodlu işlemlerden en az biri ile birlikte puanlandırılır. Tek başına puanlandırılmaz.
0
10
0
0
0
50
0
0
0
0
0
Kesi sütürasyonu, büyük
10 cm'den büyük veya bir çok alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.200 ve 530.210 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi
Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
100
530200
Kesi sütürasyonu, küçük
5 cm'den küçük, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve 530.210 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi
yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
40
530210
Kesi sütürasyonu, orta
5-10 cm arası, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve 530.200 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi
yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
80
530220
530230
530231
530240
530241
530260
Kist ponksiyonu
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 1-3 adet
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4 veya daha fazla sayıda
Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 1-3 adet
Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda
Lavman
530270
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
530280
530290
530300
530301
530310
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu
Lokal anestezi
Lomber ponksiyon
BOS yayması değerlendirilmesi
Mesane sonda uygulaması
Endokrinolji uzmanları için, yılda iki kez puanlandırılır.
Tek başına puanlandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
614.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
614.381 ile birlikte puanlandırılmaz.
614.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
614.411 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
120
230
70
100
0
601.690, 603.660, 603.670, 603.750, 608.000, 608.020, 608.030, 608.050, 608.060, 608.100, 608.110, 608.140, 608.150, 608.160, 608.170,
608.180, 608.530, 620.790, 621.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
Pansuman dahil
40
0
60
15
15
530320
530330
Mide yıkama
Monitorizasyon
530340
Nazogastrik sonda uygulaması
530350
530360
530380
530381
530390
530410
530420
530421
530430
Nebülizatör ile ilaç uygulaması
Oksijen inhalasyon tedavi seansı, saatlik
Parasentez, tanısal
Parasentez, terapötik
Subkutan enjeksiyon
Sütür alınması
Torasentez, tanısal
Torasentez, terapötik
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat
530470
Uyarı ve baskılama testleri
530480
530490
530500
530510
530520
530530
530531
530532
530560
530561
530562
530580
530581
530585
530586
530587
530590
530620
530625
530650
Vena seksiyonu (Cut-down)
Ventilatör ile takip
Yanık debridmanı, büyük
Yanık debridmanı, küçük
Yanık debridmanı, orta
Yanık pansumanı, küçük
Yanık pansumanı, orta
Yanık pansumanı, büyük
Yara debridmanı
Dekübit yara debridmanı
Yara debridmanı, anestezi altında
Yara pansumanı
Dekübit yara pansumanı
İntradermal test
Ria takılması
Ria çıkarılması
Arter kateterizasyonu
Hood içi oksijen ölçümü
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü
İntravenöz port yerleştirilmesi
530660
Kalıcı tünelli kateter çıkarılması
530670
530680
530690
530700
530710
530711
530720
530730
530740
530750
530760
530770
530780
530790
530800
530810
530820
530830
530840
530850
530860
530870
530880
530890
530900
530910
530920
530930
530940
530950
530960
530970
530980
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi
Kateter pansumanı ve bakımı
Kateter revizyonu ve/veya değişimi
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması
Periton dializi için kalıcı kateter takılması
Periton diyalizi için kalıcı kateterin çıkarılması
Periton dializi için kateter yerleştirme
Perkütan silastik kateterizasyon
Santral ven kateterizasyonu, femoral ven, perkutan
Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven, perkutan
Santral ven kateterizasyonu, periferik ven, perkutan
Subklavyen katater takılması, cerrahi yöntemle
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi
Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi
Endotrakeal entübasyon, yenidoğan
Exchange transfüzyon, yenidoğan
Göbek arter kateterizasyonu
Göbek granülomu koterizasyonu
Göbek ven kateterizasyonu
Göz pansumanı, yenidoğan
İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan
İntravenöz mayi takılması, yenidoğan
İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan
Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan
Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan
Subdural illüminasyon
Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan
Transport küvezle hastane dışı nakil
Transport küvezle hastane içi nakil
Vücut temizliği, yenidoğan
Yenidoğan monitörizyonu
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü
Yenidoğanın canlandırılması
530983
Yenidoğanın ilk muayenesi
540010
540020
540030
540040
540050
540060
540070
540081
540082
540083
540084
540085
540086
Yenidoğan ek puanı, A1 grubu
Yenidoğan ek puanı, A2 grubu
Yenidoğan ek puanı, A3 grubu
Yenidoğan ek puanı, B grubu
Yenidoğan ek puanı, C grubu
Yenidoğan ek puanı, D grubu
Yenidoğan ek puanı, E grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A1 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A2 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A3 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, B grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, C grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, D grubu
530.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
30
0
Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 530.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
530.381, 803.290 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
530.380, 803.291 ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
Aynı gün içinde 530.421, 701.190 ve 803.292 ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
Aynı gün içinde 530.420, 701.190 ve 803.293 ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
Uygulama ve takip dahil. Endokrin sistemin değerlendirilmesinde kullanılan, uyarı ve baskılama amaçlı testler. 705.450, 705.460, 705.470,
705.480 ve 705.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lokal anestezi dahil
Yoğun bakım dışında takip edilen hastalar için,yoğun bakım hastası gibi ve günde bir kez puanlanır
%30’dan büyük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır. 530.510, 530.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10'dan küçük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır. 530.500, 530.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10-30 arası vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır. 530.500, 530.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10’dan küçük vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır. 530.531, 530.532 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10-30 arası vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır. 530.530, 530.532 ile birlikte puanlandırılmaz.
%30’dan büyük vücut yüzey alanında. Günde en fazla iki kez puanlandırılır. 530.530, 530.531 ile birlikte puanlandırılmaz.
Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır. 530.561 ile birlikte puanlandırılmaz. Sadece cerrahi branşlar için puanlanabilir.
Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır. 530.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez ve cerrahi branşlarda puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Allerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve sonucun raporlanması halinde, panel başına ve bir kez puanlandırılır.
4 günde bir kez puanlandırılır. 530.625, 530.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
4 günde bir kez puanlandırılır. 530.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden puanlandırılır.
Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede
gerçekleştirilir.
Hickman, veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkutan tünelle yerleştirilmesi
14 günde bir kez puanlandırılır. Aksi takdirde tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 530.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Pulmoner arter kateteri
Günde en fazla 3 kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Doğumhanede, yenidoğanlar için
Yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar. Normal doğum veya sezaryen sonrası bebeğin
ısıtılması, hava yolunun açılması, kurulama, taktil uyarı, pozisyonlama, suplemental oksijen verilmesi gibi işlemler yenidoğan canlandırılması
kapsamında yer almaz.
20
0
0
50
50
0
0
50
50
0
20
100
0
200
64
107
8
21
45
20
40
200
3
10
40
40
50
90
0
25
190
75
250
0
100
20
300
75
105
30
75
100
50
150
150
70
50
160
105
4
105
0
0
0
0
0
81
0
60
50
0
0
0
0
50
30
1500
900
600
360
240
120
60
400
250
145
70
40
25
Sayfa 1 / 125
540087
550010
550020
550030
550040
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, E grubu
Anestezi öncesi muayene
Apne testi
Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı
Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi
550050
Hasta kontrollü analjezi (Epidural, intravenöz vb.)
550060
550070
550080
İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
Kardiyopulmoner ressüsitasyon
Laringeal maske uygulaması (LMA)
550090
Muayene anestezisi, ameliyathane dışında
Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde
anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda puanlandırılır.
100
550100
Muayene anestezisi, ameliyathanede
Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde
anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda puanlandırılır.
50
550110
550120
550130
550140
550150
550160
550170
550180
550190
550200
550210
550220
550230
550231
550240
550241
550250
550251
550260
550261
550270
550280
550290
550300
550301
550310
550311
550320
550321
550330
550331
550350
550360
550370
550380
550390
550400
550410
550420
550430
550440
550450
550460
550470
550480
550490
550500
550510
550520
550530
550540
550550
550560
550570
550580
550590
550600
550610
550611
550620
550630
550640
550650
550660
550670
550680
550690
550700
550710
550720
550730
550740
Nazal entübasyon, ameliyathane dışı
Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
Anestezi puanı, A1 grubu
Anestezi puanı, A2 grubu
Anestezi puanı, A3 grubu
Anestezi puanı, B grubu
Anestezi puanı, C grubu
Anestezi puanı, D grubu
Anestezi puanı,E grubu
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve üzeri
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Yeni doğan anestezi puanı, A1 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, A2 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, A3 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, B grubu
Yeni doğan anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Yeni doğan anestezi puanı, C grubu
Yeni doğan anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Yeni doğan anestezi puanı, D grubu
Yeni doğan anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Yeni doğan anestezi puanı, E grubu
Yeni doğan anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
Proloterapi
Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu
Aksiller pleksus sinir bloğu
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları
Faset mediyan sinir bloğu
Fasiyal sinir sinir bloğu
Femoral sinir bloğu, üçlü
Gasser gangliyon sinir bloğu
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri
İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu
İnterkostal sinir bloğu, tek seviye
İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye
İnterskalen sinir bloğu
Laringeal sup/rek sinir bloğu
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu
Maksiller/mandibüler sinir bloğu
Paraservikal (serviks) sinir bloğu
Peroneal/tibial/sural sinir bloğu
Pudental sinir bloğu
Penil blok
Radial/ulnar/medial sinir bloğu
Sakral/koksigeal sinir bloğu
Selektif sinir kökü bloğu, tek
Servikal/brakial pleksus sinir bloğu
Siyatik sinir bloğu
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu
Supraskapuler sinir bloğu
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu
İmpar gangliyon sinir bloğu
Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu
Splanknik blok
Stellat gangliyon sinir bloğu
Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde puanlandırılır. Muayene ve konsültasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
530071 ile birlikte puanlanamaz
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezi uygulama yöntemidir. Günde en az iki kez yapılan hasta
başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda günde bir kez puanlandırılır. 551.290 ile birlikte puanlandırılmaz .
Kateterizasyon hariç. Günde bir kez puanlandırılır.
530.330, 530.130, 530.350, 530.360, 551.251 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Total sayı dahil
Total sayı dahil
Total sayı dahil
Bir kez puanlandırılır.
550.530 işlemine ilave puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Total sayı dahil
Sayfa 2 / 125
10
21
200
25
20
20
30
200
10
30
30
1200
750
450
210
120
75
50
1440
900
540
252
84
144
48
90
30
60
20
2160
1350
810
378
126
216
72
135
45
90
30
150
15
35
15
65
15
100
30
30
50
75
75
200
100
50
15
15
75
30
15
100
75
50
50
40
50
50
20
50
50
75
100
75
50
50
200
150
75
150
200
75
550750
550760
550770
550780
550790
550800
550810
550820
550830
550831
550840
550850
550860
550870
550880
550890
550900
550910
550920
550930
550940
550950
550960
550970
550980
550990
551010
551020
551030
551040
551050
551060
551070
551080
551081
551082
551083
551090
551100
551110
551120
551130
551140
551150
551160
551170
551180
551190
551200
551210
551220
551230
551240
551250
551251
551260
551270
551280
Epidural blok (kateter ve port veya pompa implantı)
Epidural kan veya serum yaması
Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu)
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon
Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile
Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile
Subaraknoid kateterizasyon
Transforaminal anterior epidural enjeksiyon veya kateter
Perinöral kateterizasyon
Hipofiz adenolizisi
Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal)
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal)
Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye
Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye
Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu
Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu
Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber)
Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir bloğu
Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu
Nörolitik periferik sinir bloğu, tek
Nörolitik splanknik sinir bloğu
Anuloplasti RFT
Faset eklem RFT, tek
Glossofaringeal RFT
Paravertebral RFT, lomber
Paravertebral RFT, torakal
Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek
Perkütan intradiskal RFT
PİRFT intradiskal
RFT Nörotomi
Sakroiliak eklem RFT, tek
Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Torakal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Lomber Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Sakral Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Sfenopalatin gangliyon RFT
Stellat gangliyon RFT
Trigeminal veya gasser gangliyon RFT
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant
İmplantasyon spinal-epidural
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi
Periferik sinir elektrod implantasyonu
Perkütan elektrod revizyonu veya çıkartılması
Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu
Pompa veya port programlaması veya doldurması
Port veya pompa revizyonu veya çıkartılması
Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu
Derin trakeal aspirasyon
Epidural blok (kontinu)
Epidural veya spinal diferansiyel blok
Gastrik intramukozal pH, tonometri
551290
Günlük yatan hasta ağrı takibi
551300
551310
551320
551330
İntravenöz lidokain testi
İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü
İntravenöz rejyonel blok (RİVA)
Kontinu perineural opiat analjezisi
551340
SEDO-analjezi
Aynı gün genel anestezi ile birlikte puanlandırılmaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara ayrıca tanı veya
tedavi amaçlı bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulandığında puanlandırılır.
29
552001
552002
552003
1. Basamak yoğun bakım viziti
2. Basamak yoğun bakım viziti
3. Basamak yoğun bakım viziti
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan girişi yapılamaz.
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan girişi yapılamaz.
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için ameliyat dışında başka puan girişi yapılamaz.
60
120
250
590001
Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma (Terapötik hipotermi)
Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık tesislerinde, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında uygulanır. Aynı
yatış döneminde en fazla üç kez puanlandırılır.
100
600010
600020
600030
600040
Dermabrazyon, bir alanda
Dermabrazyon, tüm yüze
İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans
Malign deri tümörlerinin eksizyonu
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, bir alan ile sınırlı abraziv yaklaşım
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm yüz için abraziv yaklaşım
Keloid vb oluşumlar için
Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için, patoloji raporu gereklidir.
200
400
15
180
600050
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile
Patoloji raporu gereklidir. 600.430, 600.550, 600.560, 600.570, 600.580, 600.590, 600.600, 600.610, 600.640, 600.650, 600.660, 600.670,
600.690, 600.700, 600.710, 600.720, 600.730, 600.300, 600.330, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
600060
600070
600090
600091
600100
600110
600111
600120
600130
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütur ile
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, bir seans
Yanıkta eskarektomi
Yanıkta toraks eskarektomisi
Yanıkta eskarotomi
Yanıkta fasiyotomi
Yanıkta fasiyotomi kapatma
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama
Otolog kanın epidural mesafeden verilmesi
Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması
Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu
Lomber sempatik blokları da içerir.
Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır.
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Disk içerisine RFT uygulaması - IDET
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır.
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır.
Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları
Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler
Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez.
Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve/veya programlama işlemi
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması
Günde en fazla 1 kez puanlandırılır. Anestezi uygulamaları ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Epidural kateterli hastalarda, Anestezi uzmanınca günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması
sonucunda, günde bir kez puanlandırılır. 550.050 ile birlikte puanlandırılmaz.
Nöropatik ağrı tedavisinde
300
100
175
150
170
300
75
150
170
170
400
200
300
250
75
30
200
125
125
300
250
75
300
350
250
350
250
250
250
250
250
250
200
250
250
250
250
300
250
300
300
300
300
300
300
20
150
350
350
100
350
20
150
20
5
200
90
30
20
20
150
75
60
Patoloji raporu gereklidir.
Toraks hariç, her bir anatomik alan için
Her bir anatomik alan için
Her bir anatomik alan için
Her bir anatomik alan için
100 cm² lik bir alan için
İlave her 100 cm² lik alan için. 600.120 işlemine ilave puanlandırılır.
Sayfa 3 / 125
200
50
150
200
100
150
200
250
30
600140
600150
600160
600170
600180
600190
600200
600210
600220
600230
600240
600250
600260
600270
600280
600290
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/ kriyoterapisi
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım
Skar revizyonu, küçük
Skar revizyonu, orta
Skar revizyonu, büyük
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük
Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu
Split thickness deri grefti, küçük
Split thickness deri grefti, orta
Split thickness deri grefti, büyük
Full thickness deri grefti, küçük
Full thickness deri grefti, büyük
600300
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
600310
600320
600330
600350
600360
600370
600390
600400
600410
600420
600430
600440
600450
600460
600470
600480
600490
600500
600510
600520
600530
600540
600550
600560
600570
600580
600590
600600
600610
600620
600630
600640
600650
600660
600670
600680
600690
600700
600701
600710
600720
600730
600740
600770
600800
600830
600860
600870
600880
600890
600900
600910
600920
600930
600940
600950
600960
600970
600980
600990
601000
601010
601020
601030
601040
601050
601060
601070
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave
Kompozit greft uygulaması
Mukoza grefti alınması
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük
Yağ grefti uygulamalası
Abbe flebi, birinci seans
Abbe flebi, ikinci seans
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler
Alın flebi, birinci seans
Alın flebi, ikinci seans
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri
Çapraz bacak flebi, birinci seans
Çapraz bacak flebi, ikinci seans
Çapraz parmak flebi, birinci seans
Çapraz parmak flebi, ikinci seans
Dil flebi, birinci seans
Dil flebi, ikinci seans
Doku genişletici uygulamaları, birinci seans
Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans
Fasiyokütan flep
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep
İki loblu flep
İnterpolasyon flepleri, birinci seans
İnterpolasyon flepleri, ikinci seans
Kas flebi
Kas flebi ile birlikte deri grefti
Kas-deri flebi
K-M plasti
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları
Mukoza flebi
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi
Tek bir doku içeren serbest flep
Tek loblu lokal deri flebi
Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep
V-Y ilerletme deri flebi
Z-Plasti, tekli
Vasküler lezyon, lazer
Vasküler lezyon, eksizyonel lazer
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer
Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer
Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi
Etmoidal arter ligasyonu
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Fronto-orbital ilerletme
Habitüel temporomandibular eklem (TME) dislokasyonları için eminektomi
Kafatası kemiği ekstensiv tümör ameliyatları
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri
Kalvarial şekillendirme, total
Kistik lenfangiom eksizyonu
Kondilektomi
Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer
Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile
Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları
Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu
LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti
LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti
Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti
Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit
Maksillektomi, parsiyel
Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
3 cm'den küçük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
3-10 cm. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
10 cm'den büyük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
3 cm'den küçük
3-10 cm
10 cm'den büyük
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
5 cm² den küçük
5-10 cm²
10 cm² den büyük
5 cm² den küçük
5 cm² den büyük
10 cm² den büyük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra. 620.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
5-10 cm². Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra.
5 cm² den küçük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra.
İlave her el ayası kadar alanın onarımı
5 cm² den büyük
5 cm² den küçük
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu
600.730 ile birlikte puanlandırılmaz.
Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve takip eden tüm genişletme enjeksiyonları dahil
Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu dahil
Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb.
Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb.
Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb.
Fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi vb.
Bir flep için (Nota flebi, banner flebi vb.)
600.700 işlemine ilave puanlandırılır.
Subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep
Bir kez puanlandırılır. 600.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
En fazla 5 seans puanlandırılır.
Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. Tümöral olmayan lezyonlar içindir. En fazla 3 seans puanlandırılır.
Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volüm artırımı vb.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Temporomandibular eklem kondilar operasyon
Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler
Kostaplasti vb. Kot alınması hariç
Sayfa 4 / 125
350
150
550
150
200
300
200
400
600
700
200
200
300
400
300
400
480
360
250
32
200
100
400
300
250
300
150
600
450
150
460
400
150
300
150
400
150
500
500
400
2013
350
403
173
460
525
630
420
300
315
300
500
500
1650
300
100
2300
368
263
100
100
175
100
500
300
400
2000
350
450
150
2200
800
400
600
600
400
1000
900
750
1200
1000
1500
450
250
1000
601080
601090
601100
601110
601120
601130
601140
601141
601150
601160
601170
601180
601190
601200
601210
601220
601230
601240
601250
601260
601270
601280
601290
601300
601310
601320
601330
601340
601350
601360
601370
601380
601390
601400
601410
601420
601430
601440
601450
601460
601470
601480
601490
601500
Maksillektomi, total
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarımı
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için
Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit
Orbital distopi düzeltilmesi
Orbital hipertelorizm düzeltilmesi
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
TME ankilozu için 'gap' artroplastisi
TME artroplasti
TME luksasyonu kapalı redüksiyon
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon
Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve/veya flep ile
Burun eksternal cerrahisi
Burun içi konka elektrokoterizasyonu
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu
Burun mukozası koterizasyonu
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel
Burun rekonstrüksiyonu, total
Burun tamponu çıkarılması
Burun tamponu konması, arka
Burun tamponu konması, ön
Burundan yabancı cisim çıkarılması
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle nose' deformitesi onarımı
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı
Konka lateralizasyonu
Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf
Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf
Septal fraktür onarımı
Nazal ansefalosel, kraniotomi ile
Nazal fraktür onarımı
601510
Nazal polipektomi
601520
601530
601540
601550
601560
601570
601580
601590
601600
601610
601620
601630
601640
601650
601660
601670
601680
601690
601700
601710
601720
601730
601740
601750
601760
601770
601780
601790
601800
601810
601820
601830
601840
601850
601860
601870
601880
601881
601890
601900
Nazal septal perforasyon onarımı
Nazal septal buton tatbiki
Nazal valv cerrahisi, iki taraf
Nazal valv cerrahisi, tek taraf
Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans
Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans
Rinofima eksizyonu ve deri grefti
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması
Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmaksızın
Rinoplasti komplike, greft ile
Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR)
Septorinoplasti
Sineşi, veb açılması
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' deformitesi onarımı
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu
Aritenoidektomi, endolaringeal
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf
Boyun eksplorasyonu
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
Damak fistülü onarımı
Eksternal karotid arter ligasyonu
Endolaringeal lazer cerrahisi
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim
Faringolarinjektomi
Faringolarinjoözefajektomi
Hiyoid süspansiyonu
İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon
Kordektomi veya stripping
Kosta grefti alınması
Krikotiroidopeksi
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı
Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler flep ile
Laringofissür
Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon
Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı
Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon
Laringeal stenoz cerrahisi
Laringosel çıkarılması
Laringoskopi, direkt
Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.430, 601.480 ve 601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında
Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında
Tek veya çift taraflı. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. Bir yıl içerisinde en fazla iki kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır.
601.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.390 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.290, 601.480, 601.620 ve 601.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.460 , 601.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.450 , 601.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.450, 601.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.220, 602.230, 602.250, 602.260, 602.270, 602.280, 602.290, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340
ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
601.610, 601.330, 601.450, 601.460, 602.230, 602.240 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.290, 601.430, 601.480, 601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Patoloji raporu gereklidir.
Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb. için, yapılan eksizyon dahil
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kordektomi ve larenks papillom eksizyonu dahildir. Başka bir larenks operasyonu ile birlikte puanlandırılmaz.
601.790, 601.901 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 5 / 125
1400
750
300
750
350
1000
1600
1600
1200
600
400
600
1100
1500
400
600
500
500
50
1600
400
200
500
400
400
200
100
100
20
400
600
10
100
10
40
150
600
400
80
240
160
400
750
80
200
400
70
300
150
450
150
350
200
400
600
300
500
134
1000
400
400
550
1000
400
600
350
300
750
300
1800
2000
600
400
400
200
600
250
700
500
450
600
600
600
600
140
601901
601910
601920
601930
601940
601950
601960
601970
601971
601972
601980
601990
602000
602010
602020
602030
602031
602032
602040
602050
602060
602070
602080
602090
602100
602110
602120
602130
602140
602150
602160
602180
602190
602200
602210
602220
602230
602240
602250
602260
602270
602280
602290
602300
602310
Laringoskopi ve biyopsi
Laringoskopi, fleksible fiberoptik
Laringostroboskopi
Larinjektomi, parsiyel
Larinjektomi, total
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
Larinks papillomu
Larinksten yabancı cisim çıkarılması
Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi
Lateral rinotomi ile yaklaşım
Maksiller arter ligasyonu
Obturator tatbiki
Suprahyoid boyun diseksiyonu
Tirohyoid suspansiyon
Tiroplasti
Trakeoözofajial fistül açılması, primer
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder
Tortikollis düzeltilmesi
Antrokoanal polip eksizyonu
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım
Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı
Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı
Eksternal etmoidektomi
Frontal sinusotomi, trepanasyon
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraflı
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraflı
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı
Ozenaya cerrahi girişim
Piterigopalatin fossa cerrahisi
Transnazal etmoidektomi
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR)
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
Endoskopik koanal atrezi açılması
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu
Endoskopik konka redüksiyonu
Endoskopik medial maksillektomi
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi
Endoskopik optik sinir dekompresyonu
Endoskopik orbita dekompresyonu
Endoskopik septoplasti
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi
Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi
602320
Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf
602330
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf
602340
602350
602360
602370
602380
602390
602400
602410
602420
602430
602440
602450
602460
602470
602480
602490
602500
602510
602520
602530
602540
602550
602560
602570
602580
602590
602600
602610
602620
602630
602640
602650
602660
602670
602680
602690
602700
602710
Maksiller sinüse endoskopik müdahale
Nazofarinks biyopsisi
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi
Adenoidektomi
Adenoidektomi ve tüp
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı
Alveolar yarık onarımı
Anterior damak fistülü onarımı
Damağa radyofrekans uygulanması
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep
Damak yarığı onarımı, inkomplet
Damak yarığı onarımı, komplet
Deri grefti kullanarak sulkoplasti
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması
Dil köküne radyofrekans uygulanması
Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması
Dil lezyonu eksizyonu
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile
Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması
Dudak adezyonu
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander, Bernard vb. fleb ile
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Bernard vb. flebi kullanımı
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi
Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile
Dudak yarığı onarımı, tek taraf
Dudak yarığı onarımı, iki taraf
601.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ve 601.940 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ve 601.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tümör, perforasyon cerrahisi vb.
602.080, 602.320 ve 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.320 ve 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Obliterasyon dahildir.
Obliterasyon dahildir. 602.110 ile birlikte puanlandırılmaz. Bir kez puanlandırılır.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.370, 602.300, 602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360, 602.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.350 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.080, 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240, 622.250, 602.260, 602.270, 602.280, 602.310, 602.330 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.070, 602.080, 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240, 622.250, 602.260, 602.270, 602.280, 602.310, 602.320 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.390, 603.080, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.380, 603.080, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Patoloji raporu gerekir.
Patoloji raporu gerekir.
Lazer, şimik, termal
601.210, 601.720, 602.490, 602.950, 602.970, 603.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.480 ile birlikte puanlandırılmaz.
Polisomnografi raporu gerekir. Yılda en fazla 3 kez puanlandırılır.
Sayfa 6 / 125
150
15
40
1200
1100
115
450
180
375
750
400
600
20
300
500
550
130
350
300
200
500
250
350
350
250
500
400
50
300
500
350
600
800
400
600
450
350
300
500
500
700
700
350
600
15
500
350
300
75
200
350
200
300
250
400
100
850
100
300
100
150
400
400
200
200
300
600
400
450
300
200
200
400
200
400
100
250
750
550
350
350
350
400
424
500
602720
602730
602740
602750
602760
602770
602780
602790
602800
602810
602820
602830
602840
602850
602860
602870
602880
602890
602900
602910
602920
602930
602940
602950
602960
602970
602980
602990
603000
603010
603020
603030
603040
603050
603060
603070
603080
603090
603100
603110
603120
603130
603140
603150
603160
603170
603180
603190
603200
603210
603220
603230
603240
603250
603260
603270
603280
603290
603300
603310
603320
603330
603340
603350
603360
603370
603380
603390
603400
603410
603420
603430
603440
603450
603460
603470
603480
603490
603500
603510
603520
603530
603540
603550
603560
603570
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi
Faringeal flep
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, myokutan flep ile
Frenilum linguale plastiği
Genioglossal ilerletme
Genioplasti, implant ile
Genioplasti, osteotomi ile
Glossektomi, parsiyel
Glossektomi, total
Hemiglossektomi
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi
Islık çalan ağız deformitesi onarımı
Kolumella uzatılması
İntraoral tümör eksizyonu,mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando ameliyatı)
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
Lazer asiste uvulektomi
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti
Lingual tonsil eksizyonu
Mentoplasti
Nadir yüz yarığı onarımı
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal
Nazolabial fistül onarımı
Onarılmış dudak yarığı revizyonu
Oro-antral fistüllerin onarımı
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama için girişim
Peritonsiller apse açılması
Posterior damak fistülü onarımı
Premaksiller segmentin geri alınması
Ranulaya girişim
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı
Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile onarım
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile
Tonsillektomi
Tonsillektomi ve adenoidektomi
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
Tonsillektomi ve tüp
Transpalatal ilerletme
Uvulektomi
Uvulofaringoplasti
Vestibuloplasti, tek veya iki taraf
Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
Parotidektomi, total
Parotidektomi, yüzeyel
Parotis apse drenajı
Sialolitotomi, cerrahi
Sublingual tükrük bezi eksizyonu
Submaksiller veya sublingual apse drenajı
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti
Geç sternal dehiscence onarımı
Fasiyatomi
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı
Kot fraktürü tedavisi, açık
Kot fraktürü tedavisi, kapalı
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral
Kot rezeksiyonu, parsiyel
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu
Mediastinal tümör eksizyonu, malign
Mediastinoskopi
Mediastinotomi ile eksplorasyon
Sternal debridman
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz
Sternal tel çıkarılması
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı
Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte
Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral
Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum için cerrahi girişim
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz
TOS, transaksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu
Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner
Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı lezyonlarında)
Abdominoplasti
Gastroşizis onarımı
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu
Karın duvarı benign tümörleri için girişim
Karın duvarı malign tümörleri için girişim
Kloakal ekstrofi onarımı
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
Whistling deformitesi
601.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tbbi gerekçe belirtilmelidir.
602.380, 602.390, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080, 603.090, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080, 603.090, 603.100 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması işleme dahildir. 600.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 603.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 603.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mediastenin tekrar açılması ve tel uygulaması dahil
Herhangi bir seviye
Herhangi bir seviye
Tüm seviyeler (miyoplasti için)
Sternotomi, torakotomi dahil
Sternotomi, torakotomi dahil
Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması için
Osteomyelit ve tümör için
Osteomyelit ve tümör için
Tüm seviyeler
Skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil
Yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç). İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu fazlalıkları içindir.
Deri hariç. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Deri hariç
Sayfa 7 / 125
550
600
400
1800
100
400
350
400
350
850
500
200
300
300
2000
1200
300
400
270
700
600
2000
400
300
350
350
200
100
300
400
300
200
800
600
420
670
400
400
425
400
500
315
380
250
300
800
600
100
175
300
200
400
300
600
150
480
300
50
600
300
1000
1200
250
600
400
1600
1200
100
500
250
1200
800
1200
1800
1400
900
800
200
500
1800
70
200
300
3000
750
900
603580
603590
603600
603610
603620
603630
Omfalosel primer onarımı
Rektus diyastazı onarımı
Rektus kılıfı hematomu için girişim
Büyütme mammoplastisi, iki taraf
Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf
Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf
603640
Küçültme mammoplastisi, iki taraf
603650
603660
603670
603680
603690
603700
603710
603720
603730
603740
603750
603751
603752
603753
603754
603755
603760
603770
603771
603780
603781
603782
603783
603790
603791
603800
603801
603802
603803
603804
603805
603806
603807
603810
603820
603830
603831
603840
603841
603842
603843
603844
603845
603846
603850
603851
603860
603870
603880
603890
603900
603910
603920
603930
603940
603950
603960
603970
603980
603990
604000
604010
604020
604030
604040
604050
604060
604070
604071
604080
604090
604100
604110
604120
604130
604140
Mastektomi, basit
Mastektomi, radikal
Mastektomi, modifiye radikal
Meme asimetrisinin düzeltilmesi
Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile
Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile
Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu
Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile
Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu
Segmental mastektomi
Memeden kist-benign tümör çıkarılması
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon
Meme duktoskopi ve duktal lavaj
Meme duktus eksizyonu
Tüberoz meme onarımı
Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle
Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle
Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf
Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf
İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik
İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik
Greftsiz insizyonel herni onarımı
Greftli İnsizyonel herni onarımı
Greftli femoral herni onarımı, tek taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf
Greftli femoral herni onarımı, iki taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf
Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik
Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik
Lomber herni onarımı
Parastomal herniasyonda girişim
Spiegel hernisi onarımı
Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik
Greftsiz umblikal herni onarımı
Greftli umblikal herni onarımı
Umblikal herni onarımı, laparoskopik
Greftli epigastrik herni onarımı
Greftsiz epigastrik herni onarımı
Epigastrik herni onarımı, laparoskopik
Greftli perineal herni onarımı
Umblikal kord hernisi onarımı
Greft/Mesh çıkarılması
Ventral herni onarımı
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal
Bochdalek hernisi onarımı, torakal
Diyafragma laserasyonu, primer onarım
Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla
Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, akut
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik, greft ile
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz
Diyafragmatik pace uygulaması
Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi
Morgagni hernisi onarımı
Apendiks epiploika torsiyonu
Laparoskopi, tanısal
Laparostomi
Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla
Laparotomi, tanısal
Laparotomi, packing
Omentum torsiyonunda omentektomi
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu
Periton lavajı, tanısal
Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir seans
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu
Peritoneo-venöz şant yapılması
Pleuroperitoneal şant uygulaması
5 cm'den büyük çaplı
Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik meme için tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603.630 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603.620, 603.680 ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Klinik bulgusu olan makromasti hastalarında yaş kısıtlaması olmaksızın, meme büyüklüğüne eşlik eden bulgulardan; “(N64.4), (L30.4),
(M54), (M75.9), (M40.1) (M70.8), (E66.8) (E66.9)” ICD-10 kodlu hastalıklardan en az üçünün veya “(Q83.9), (N60)” ICD-10 kodlu
hastalıklardan en az birinin varlığının üçüncü basamak sağlık tesislerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması halinde
puanlandırılır. 603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 603.610, 603.630, 603.640 ve 603.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile nipple areolar kompleks için tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil. Patoloji raporu gerekir. 530.270, 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
Petit: İnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme
Omfalosele, gastroşizise veya bochdalek herni ameliyatlarına sekonder
Özefajiyal, hiatal
Özefajiyal, hiatal
Yenidoğan dışında
Yenidoğan dışında
Yenidoğan dışında
Diğer laparaskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz.
Barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı
Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
Herniler başlığı altındaki 603.770 - 603.861 arasındaki işlemler ile birlikte puanlandırılmaz.
Asit tedavisinde
Sayfa 8 / 125
1800
400
100
515
515
309
773
515
875
773
618
1500
850
2200
412
900
309
360
200
530
600
150
200
618
770
567
618
453
900
660
618
770
400
440
453
412
660
600
618
700
309
463
309
600
540
396
600
425
600
600
600
770
200
2060
1545
1545
773
1545
824
824
1030
1236
927
1236
773
773
600
1545
360
250
360
463
515
350
250
515
400
450
100
309
400
1030
515
604150
604155
604160
604170
604180
604190
604200
604210
604220
604230
604240
604250
604260
604270
604280
604290
604300
604310
604320
604330
604340
604350
604360
604370
604380
604390
604400
604410
604430
604440
604450
604460
604470
604480
604490
604500
604510
604520
604530
604540
604550
604560
604570
604580
604590
604600
604610
604620
604630
604640
604650
604660
604670
604680
604690
604700
604710
604711
604720
604730
604740
604750
604760
604770
604780
604790
604791
604800
604810
604820
604830
604831
604840
604850
604851
604860
604870
604880
604890
604900
604910
604920
604930
604940
604950
Radikal peritoneal debridman, her bir seans
Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik intraperitoneal kemoterapi
Retroperitoneal tümörden biyopsi
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu
Perikardiyosentez
Tüp perikardiyostomi
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon
Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Perikardiyektomi, kardiyopulmoner by-pass ile
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu
İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass ile
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile
Kalıcı pacemaker çıkartılması
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, torakotomi ile
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu
Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte
Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar
Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu
Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Transvenöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Transvenöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte
Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner by-pass
Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu
AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp
AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte
Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon
İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de ventrikülomyotomi (myektomi)
Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte)
Ross ameliyatı
Supravalvular stenozda aortoplasti
Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi)
Valvuloplasti, aort kapağı, açık
Valvotomi, mitral kapak, kapalı
Valvotomi, mitral kapak, açık
Valvuloplasti, mitral kapak
Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile
Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon
Replasman, mitral kapak (MVR)
Replasman mitral kapak ile birlikte triküspid annüloplasti
Valvotomi, triküspid kapak
Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid kapak
Replasman, triküspit kapak (TVR)
Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı
Çift kapak replasmanı
Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile birlikte veya değil
İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon
Outflow trakt büyütmesi (yama)
Pulmoner arter anevrizması
Üç kapak replasmanı
İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile veya değil
Valvotomi, pulmoner kapak, açık
Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile
Pulmoner kapak replasmanı
Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler)
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Anormal koroner arter, ligasyon
Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört ve daha çok koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass
olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde birlikte Debulking ve peritonektomi uygulandığında puanlandırılır.
Böbrek ve adrenal bez dışında. 618.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Böbrek ve adrenal bez dışında. 618.600 ve 618.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perikardial tüp drenajı. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Drenaj için. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Miksoma vb.
Sensing elektrodları ile birlikte veya değil
AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte
604.560 ve 605.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
604.560 ve 605.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil
Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil
Kardiyopulmoner by-pass ile
Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte puanlandırılmaz.
Konno
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Komissurotomi
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Ring ile veya değil
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Komissurotomi ile birlikte veya değil
Valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil
Komissurotomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Komissurotomi
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Komissurotomi
Endarterektomi
412
2000
350
850
100
200
710
730
880
1160
760
2000
1200
1400
1200
880
920
200
840
600
1120
1280
320
280
200
240
1000
1280
1300
840
1800
1440
2240
1800
1320
1133
1600
2000
2000
1600
960
2000
1840
2000
1700
1700
1700
2500
1700
1700
1600
1280
1650
1650
1650
1650
1700
1800
1600
1600
1640
1900
1400
2100
2250
2100
1800
1680
1680
1500
2500
2300
1600
1560
1700
1400
1240
1600
1120
1200
2500
1840
1600
1480
1720
Sayfa 9 / 125
604960
604970
604980
604990
605000
605010
605020
605030
605040
605050
605060
605070
605080
605090
605100
605110
605120
605130
605140
605150
605160
605170
605175
605180
605190
605200
605210
605220
605230
605240
605250
605260
605270
605280
605290
605300
605310
605320
605330
605340
605350
605360
605370
605380
605390
605400
605410
605420
605430
605440
605450
605460
605470
605480
605490
605500
605510
605520
605530
605540
605550
605560
605570
605580
605590
605600
605610
605620
605630
605640
605650
605660
605670
605680
605690
605700
605710
605720
605730
605740
605750
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi)
Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil
Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama ile
Atrial septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile
Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu
VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile/olmaksızın
Pulmoner arterin bandlanması
Kateter ile ASD ve VSD kapatılması
Cor triatriatum
Triküspid atrezisi onarımı (Fontan, Modifiye Fontan işlemleri gibi)
Korrekte TGA'da VSD
Korrekte TGA'da kapak plastisi
Korrekte TGA'da kapak replasmanı
Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama olmaksızın
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte
Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte
Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi
Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte
Sinus valsalva anevrizması onarımı
Aortikoventriküler tünel onarımı
Anormal venöz dönüşün komplet onarımı
Atrial septektomi veya septostomi, kapalı
Atrial septektomi, açık
Shunt, subklavyen-pulmoner arter
Shunt, asendan aorta-pulmoner arter
Shunt, desendan aorta-pulmoner arter
Shunt, santral, prostetik greft
Shunt, vena cava-pulmoner arter
Bidirectional kavopulmoner anastomoz
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten)
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılması
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması
Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu
İntraventriküler re-routing ameliyatları
Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat
Aberan damar divizyonu
Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, greft ile rekonstrüksiyon
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, uç-uca anastomoz
Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aort koarktasyonu, greft ile by-pass
Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti
Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı
Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik materyal ile onarım
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte
Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer
Trakea dekompresyonu için aortik suspension
Asendan aorta grefti, kapak replasmanı ve transvers aort ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte, koroner
implant var
Asendan aorta grefti, kardiyo-pulmoner by-pass ile, koroner implantasyon dahil, kapak replasmanı olmadan
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı olmadan, kapak
suspansiyon var/yok
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte
Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir.
Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir.
605.070 ve 605.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.060 ve 605.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Anormal pulmoner venöz drenaj var veya yok. 605.060, 605.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok. 605.110, 605.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.100, 605.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.100, 605.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.140, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.130, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.130, 605.140, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.130, 605.140, 605.150 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.090, 605.130, 605.140, 605.150, 605.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.130, 605.140 ve 605.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Suprakardiyak, intrakardiyak veya infrakardiyak tipler
Blalock-Hanlon tipi operasyon
Blalock-Taussig tipi operasyon
Waterston tipi operasyon
Potts-Smith tipi operasyon
Glenn tipi operasyon
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Vasküler ring
Vasküler ring
Aortopeksi
2000
2100
1900
1700
1600
1800
1500
1840
2000
2500
1400
1400
1480
1500
1720
1880
1920
1440
1500
1760
1760
1344
1000
1400
2360
1600
1900
1900
2380
1920
1800
2200
2200
1600
1760
1640
1600
2060
1477
1120
1350
1200
1350
1150
1350
1650
2350
2100
2700
2200
2950
3000
3100
2550
2950
2600
2650
1050
1453
1320
1560
1500
1450
1700
1700
1560
1120
2350
1650
1200
1520
770
800
2700
2100
1980
2200
2200
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak
replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti, arkus damarlarına by-pass ile birlikte
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak replasmanı ile birlikte ve transvers
aort ark grefti
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, kapak
replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti
2700
2600
2600
Sayfa 10 / 125
605820
605830
605840
605850
605860
605870
605880
605890
605900
605910
605920
605930
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak suspansiyon var/yok, arkus
damarlarına by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak suspansiyon var/yok, kapak
replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile, arkus damarlarına
by-pass ile birlikte transvers aort ark grefti
Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu, median sternotomi ve kardiyopulmoner bypass ile (Elephant trunk vb.)
Desendan torasik aorta grefti, torasik insizyon ile, kardiyopulmoner by-pass var veya yok
Torakoabdominal aort anevrizması, torasik veya torakoabdominal insizyon ile, greft ile, kardiyopulmoner by-pass
var veya yok
Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, arkus damarlarına by-pass ile birlikte
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Pulmoner banding
Donör kardiektomi
Donör kardiyo-pnömonektomi
IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli veya greftsiz
İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP)
Kalp transplantasyonu
605940
Kalp-akciğer transplantasyonu
605950
605960
605970
Kardiyopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım
Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil
Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter, boyun insizyonu ile, kateter var veya
yok
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subclavyen veya innominate arter, torasik insizyon ile, kateter var veya
yok
Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate, subclavyen arter, kol insizyonu ile, katater var
veya yok
Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter, kol insizyonu ile, kateter var veya yok
Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter, aortoiliak arter, abdominal insizyon ile, kateter var veya
yok
Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoiliak arter, bacak insizyonu ile, kateter var veya yok
Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter, bacak insizyonu ile kateter var veya yok
Trombektomi, vena kava, iliak ven, abdominal insizyon ile
Trombektomi, vena kava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile
Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve abdominal insizyon ile
Trombektomi, subklavyen ven, boyun insizyonu ile
Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile
Trombektomi, diğer
Valvuloplasti, femoral ven
Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven
Venöz sisteme cross-over ven grefti
Safenopopliteal ven anastomozu
Vena kava superior sendromunda by-pass
Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdominal aorta lezyonu
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter
Anevrizma, false anevrizma/ veya oklusif hastalık, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, abdominal aorta
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, diğer arterler
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, hepatik, çölyak, renal, mezenterik arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, popliteal arter
Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif hastalık, radial, ulnar arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, splenik arter
605760
605770
605780
605790
605800
605810
605980
605990
606000
606010
606020
606030
606040
606050
606060
606070
606080
606090
606091
606100
606110
606120
606130
606140
606150
606160
606170
606180
606190
606200
606210
606220
606230
606240
606250
606260
606270
606280
606290
2600
2500
2800
2800
1800
2000
605.870 ile birlikte puanlandırılmaz.
Embolektomi var/yok. 605.850 ile birlikte puanlandırılmaz.
Homogreftin hazırlanması ile birlikte
Homogreftin hazırlanmasıyla birlikte
Sadece yerleştirme
Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil
Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte, aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta
üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Günde bir kez puanlandırılır.
Ek cerrahi işlem olmaksızın
1200
2240
2400
1520
1080
1720
1200
1500
1600
320
400
18000
20000
500
880
2500
800
800
320
320
800
606.060 , 606.070 ile brilikte puanlandırılmaz.
606.050 , 606.070 ile brilikte puanlandırılmaz.
606.050, 606.060 ile birlikte puanlandırılmaz.
Akut eksternal tromboze hemoroidde vb.
Mezenterik, çölyak, renal
Common femoral arter, profunda femoris, superficial femoral arter
Common, hipogastrik, eksternal
Common, hipogastrik, eksternal
400
530
480
320
600
400
280
100
480
600
1000
680
1000
1500
800
720
1600
720
1500
1000
500
720
1400
720
1200
800
720
900
606300
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid
veya subklavyen arterde anevrizma veya oklusif hastalık, patch greft ile veya değil, boyun insizyonu ile
800
606310
606320
606330
606340
606350
606360
606370
606380
606390
606400
606410
606420
606430
606440
606450
606460
606470
606480
606490
606500
606510
Ruptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel femoral arter
Ruptüre anevrizma, abdominal aorta
Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, diğer arterler
Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal veya mezenterik arter
Ruptüre anevrizma, iliak arter
Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
Ruptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile
Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen arter, boyun insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, popliteal arter
Ruptüre anevrizma, splenik arter
Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler
Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu
Damar onarımı, direkt, boyun
Damar onarımı, direkt, üst ekstremite
880
1900
920
720
1400
1120
2000
920
1000
1000
1300
2000
800
1040
800
880
1280
880
800
840
840
Common, hipogastrik, eksternal
Common, hipogastrik, eksternal
Mezenterik, çölyak, renal
Sayfa 11 / 125
606520
606530
606540
606550
606560
606570
606580
606590
606600
606610
606620
606630
606640
606650
606660
606670
606680
606690
606700
606710
606720
606730
606740
606750
606760
606770
606780
606790
606800
606810
606820
606830
606840
606850
606860
606870
606880
606890
606900
606910
606920
606930
606940
606950
606960
606970
606980
606990
607000
607010
607020
607030
607040
607050
607060
607070
607080
607090
607100
607110
607120
607130
607140
607150
607160
607170
607180
607190
607200
607210
607220
607230
607240
607250
607260
607270
607280
607290
607300
607310
607320
607330
607340
607350
607360
607370
Damar onarımı, direkt, el, parmak
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil
Damar onarımı, direkt, intraabdominal
Damar onarımı, direkt, alt ekstremite
Ven grefti ile damar onarımı, boyun
Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil
Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal
Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaksızın
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite
Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft ile veya değil
Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon ile
Tromboendarterektomi, aksiller, brakial
Tromboendarterektomi, abdominal aorta
Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal
Tromboendarterektomi, iliak
Tromboendarterektomi, iliofemoral
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral
Tromboendarterektomi, common femoral
Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya tibioperoneal
Tromboendarterektomi, femoral superfisyel, lokalize
By-pass greft, ven ile, karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral
By-pass greft, ven ile, karotid-karotid
By-pass greft, ven ile, subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral
By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral
By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotid
By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, splenorenal
By-pass greft, ven ile, aortoiliak
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral
By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, aortorenal
By-pass greft, ven ile, ilioiliak
By-pass greft, ven ile, iliofemoral
By-pass greft, ven ile, femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar
By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial, peroneal arter veya diğer distal damarlar
İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal
İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal
İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter
İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen transpozisyonu
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal
By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter
By-pass greft, kompozit (greft + ven)
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile birlikte/değil
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter
Sadece femoropopliteal kısmı insitu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sayfa 12 / 125
840
1320
960
1080
640
1040
1040
1480
1000
1300
900
640
640
1280
880
800
760
1000
1000
720
960
880
880
920
960
1040
720
760
800
720
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1000
1200
1200
1200
1100
1000
1000
1040
1120
1200
1040
880
1100
960
1100
1040
1000
960
920
960
960
960
960
960
960
960
1120
1120
1120
960
960
1280
1280
1280
1400
880
1300
1120
1000
800
960
960
1040
960
960
150
130
607380
607390
607400
607410
607420
607430
607440
607450
607460
607470
607480
607490
607500
607510
607530
607560
607600
607640
607680
607690
607700
607710
607720
607730
607740
607750
607760
607770
607780
607790
607800
607810
607820
607830
607840
607850
607860
607870
607871
607880
607890
607900
607910
607920
607930
607931
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar
Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım
Enfekte greftin eksizyonu, abdominal
Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial veya peroneal arter
Greft-enterik fistül onarımı
Postoperatif eksplorasyon, abdomen
Postoperatif eksplorasyon, boyun
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite
Postoperatif eksplorasyon, göğüs
Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı
Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil, otojen veya nonotojen greft
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması
Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler) yerleştirilmesi, ECMO
Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı
Transkateter biyopsi
Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon
Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu
İnternal jugular ven ligasyonu
İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı)
yolla vena kavanın
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin
Kanayan küçük arter, ven bağlanması
Karotid body tümör çıkarılması
Ligasyon veya biyopsi, temporal arter
Ligasyon, eksternal karotid arter
Ligasyon, internal veya common karotid arter, kademeli oklüzyon ile Silverstone veya Crutchfield klempi
kullanıldığı gibi
Ligasyon, internal veya common karotid arter
Ligasyon, major arter, abdomen
Ligasyon, major arter, boyun
Ligasyon, major arter, ekstremite
Ligasyon, major arter, göğüs
Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal
Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri
Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon ve/veya divizyonu
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu veya distal intterruptionlar
Vena safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi
Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi
Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer)
607940
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri
grefti ve/veya alt ekstremite kominikan venlerin bağlanması, derin fasiya eksizyonu ile birlikte
607950
607960
607970
607971
607980
607981
607990
608000
608010
608020
608030
608040
608050
608060
608070
608080
608090
608100
608110
608120
608130
608140
608150
608160
608161
608170
608180
608190
608200
608210
608220
608230
608240
608250
608260
608270
608280
Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu
Splenorafi
Splenektomi, parsiyel
Splenektomi, parsiyel, laparoskopik
Splenektomi, total
Splenektomi, total, laparoskopik
Boyun diseksiyonu, tek taraf
İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu
Koltuk altı diseksiyonu
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın
Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
Sentinel lenfadenektomi
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım ile
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım ile
Diseksiyon, derin jugular nodlar
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik
Kistik higroma eksizyonu, basit
Kistik higroma eksizyonu, kompleks
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem)
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte derin servikal nodlar
Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu
Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal lenf bezi diseksiyonu
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, tüm uyluk bölgesinde
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, sınırlı bir alanda
Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti
Lenfödem için omentum transpozisyonu
Mikrocerrahi ile damar onarımı
Mikrocerrahi ile damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişim
Bronkobiliyer fistül onarımı
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft onarımı var veya yok
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Herhangi bir tip. 7 günde bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
120
120
120
520
600
320
1000
1040
960
1400
600
400
360
800
840
560
350
440
1050
320
480
10
8
400
600
280
400
50
900
60
300
400
En fazla 4 ligasyon puanlandırılır.
En fazla 4 pake puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
320
600
320
400
400
800
50
50
160
400
50
40
300
300
700
Ayrı işlem
607.970, 607.971, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.971, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.971, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.971, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Derin nörovasküler diseksiyon olmadan
603.650, 603.660, 603.670, 603.750 ile puanlandırılmaz.
Sayfa 13 / 125
80
725
790
800
550
560
826
500
300
50
60
200
1200
200
560
200
560
240
400
275
460
150
275
210
70
500
600
1200
400
600
600
900
750
660
960
1500
1200
608290
608300
608310
608320
608330
608340
608350
608360
608370
608371
608372
608373
608380
608390
608400
608410
608420
608430
608440
608450
608460
608470
608480
608490
608500
608510
608520
608530
608540
Bronkoplasti, travmatik rüptür
Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı
Bronkoskopi, tanısal (fleksible/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil
Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla
Bronkoskopik laser veya koter veya diatermi veya kriyoterapi
Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması
Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte
Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte
Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim
Bronkoskopik fırçalama
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım olmadan
Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür
Karinal rekonstrüksiyon
Pretrakeal fasya açılması
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var veya yok
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, greft onarımı var veya yok
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal, greft onarımı var veya yok
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var veya yok
Trakeofaringeal fistül onarımı
Trakeoözofageal fistül, primer onarımı
Trakeostomi stenozu açılması
Trakeotomi açılması, acil
Trakeotomi açılması, planlı
Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı seans, frenotomi ile
Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu
Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli veya protezsiz
608550
Akciğer transplantasyonu, global
608560
608570
608580
608590
608600
608610
608620
608630
608640
608650
608660
608670
608680
608690
608700
608710
608720
608730
608740
608750
608760
608770
608780
608790
608800
608810
608820
608830
608840
608850
608860
608870
608880
608890
608900
Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi)
Bronkial sleeve lobektomi
Bronkovasküler sleeve lobektomi
Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel
Dekortikasyon, pulmoner, total
Donör pnömonektomi
Ekstended akciğer rezeksiyonları
İntraplöral lavaj, her tür teknikle
Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama
Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi veya kateter torakostomi eklenecek
Kist hidatik ameliyatları, akciğer
Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sternotomi ile, iki taraf
Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu
Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte
Lobektomi veya segmentektomi
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları
Pnömonektomi
Pnömonektomi ekstraplevral
Pnömonektomi ve major damar cerrahisi
Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte
Sleeve pnömonektomi
Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte
Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte
Torakotomi, intraplevral yabancı cisim
Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte
Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı
Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte
Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte
Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü
Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için
Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı
Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı), tek taraf
Tüp ve katater torakostomi takibi
Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte
608910
Videotorakoskopi, ekploratris
608920
608930
Videotorakoskopi, lobektomi
Videotorakoskopi, pnömonektomi
608940
Videotorakoskopi, torakal sempatektomi
608950
608960
608961
608962
608970
608980
608990
609000
609010
609020
609030
609040
609050
609051
Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon
Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)
Plevra biyopsisi, perkütan
Transbronşiyal akciğer biyopsisi
Hepatektomi, total
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu
Hepatikojejunostomi
İntrahepatik bilioenterik diversiyonlar
Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda apsesinin (komplike) drenajı, laparatomi ile
Karaciğer tek basit apse drenajı, laparatomi ile
Karaciğer kist hidatiğinde dışa drenaj
Karaciğer kist hidatiğinde internal drenaj
Karaciğer kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomiyle ile birlikte poş küçültücü işlemler
Karaciğer kist hidatiğinde total perikistektomi
Fibrin glue, syanoakrilat vb
Diğer bronkoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz.
5 yaştan küçükler için % 25 artırılarak uygulanır
Bronkoskopi puanı dahil. 608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Mediastinal amfizemde
Yenidoğanda
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince
başka puan verilmez.
608.280, 608.290, 608.690, 608.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.280, 608.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb.
608.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte
608.280, 608.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Plevral işlem var veya yok
608.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakal cerrahi işlemlerle birlikte puanlandırılmaz. 608.640 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde 1 kez puanlandırılır. Pansuman dahil
Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz. 608.900, 608.920, 608.930, 608.940, 608.950 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1000
300
150
295
500
600
400
250
170
400
220
220
200
120
1100
2000
100
1200
1400
1200
1400
1200
2124
200
250
200
1500
1920
1920
18000
1000
1600
2000
770
1000
1300
1800
200
150
100
750
1500
1650
1500
1000
1200
1800
1500
1700
3540
700
2500
250
800
700
800
770
800
600
600
500
1200
300
21
700
250
1500
1600
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır. Hiperhidroz (diğer endikasyonlar hariç) için sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe
belirtilmelidir.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 608.860 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bronkoskopi dahildir.
Kapitonaj, omentopeksi
Sayfa 14 / 125
770
900
750
150
275
2500
309
2700
1288
824
412
463
515
618
750
609052
609060
609070
609071
Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon
Karaciğer konjenital kistlerde internal veya eksternal drenaj veya kistektomi
Karaciğer segmentektomi, her bir segment
Karaciğer segmentektomi, her bir segment, laparoskopik
609080
Karaciğer transplantasyonu, tüm cerrahi işlemler dahil
609090
609100
609101
609110
609111
609120
609121
609122
609130
609140
609150
609160
609170
609180
609190
609191
609200
609210
609220
609230
609235
609240
609250
609260
609270
609280
609290
609300
609310
609320
609330
609340
609341
609350
609360
609370
609380
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile radyofrekans ablasyonu
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal, laparoskopik
Metastazektomi, her bir metastaz
Metastazektomi, laparoskopik
Karaciğer biyopsisi
Portoenterostomi
İntraoperatif kolanjiyografi
İntraoperatif koledokoskopi
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması
İntraoperatif safra yolları ultrasonografi
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler
Koledokoenterostomi
Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon
Koledokotomi-koledokoduodenostomi
Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti
Koledokotomi ile birlikte T-drenaj
Kolesistektomi
Kolesistektomi, laparoskopik
Kolesistoenterostomi
Kolesistostomi
Safra fistülleri için girişimler, basit
Safra fistülleri için girişimler, komplike
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler
Aberan pankreas eksizyonu
Adacık hücre transplantasyonu
Akut pankreatitte, debridman, lavaj ve drenaj
Distal pankreatektomi, parsiyel
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi
Pankreas adenomlarında total eksizyon
Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopik
Pankreas fistülü onarımı
Pankreas kistlerinde eksternal drenaj
Pankreas kistlerinde internal drenaj
Pankreas kistlerinde total eksizyon
609390
Pankreas transplantasyonu, total
609400
609410
609420
609430
609440
609450
609451
609460
609470
609480
609490
609491
609500
609510
609520
609521
609530
609540
609550
609551
609560
609570
609580
609590
609600
609610
609620
609630
609640
609650
609660
Pankreas yaralanmalarında drenaj
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi
Pankreatektomi, subtotal
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte, laparoskopik
Whipple operasyonu
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması
Distal özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, sol torakofrenotomi ve intratorasik anastomoz ile
Özefajektomi, transhiatal
Özefajektomi, laparoskopik
Özofagial tüp veya balon uygulaması, özofagus varis kanamasında
Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda
Özofagogastromyotomi
Özefagogastromyotomi, laparoskopik
Özofagostomi, servikal
Özofagus atrezisi primer onarımı
Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için
Krikofaringeal myotomi
Özofagus darlıklarında cerrahi girişim
Özofagus divertikül eksizyonu, servikal
Özofagus divertikül eksizyonu, torakal
Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal
Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal
Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları
Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi
Özofagus varisinde özofageal transection
Özofajektomi, transtorakal
Parsiyel özofajektomi ve rekonstrüksiyon
Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda
609670
Total faringolaringoözofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu
609680
609690
609700
609710
609711
609720
609730
609740
Totale yakın özofajektomi ve rekonstrüksiyon
Transözofageal varis ligasyonu
Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması,laparotomi ile
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım, laparoskopik
Travmatik duedonum perforasyonunda primer onarım
Dumping veya diarede reverse loop operasyonları
Duodenoenterostomi
Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde 609.110 üzerinden puanlandırılır.
Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde 609.111 üzerinden puanlandırılır.
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince
başka puan verilmez.
İkiden fazla puanlandırılmaz.
İkiden fazla puanlandırılmaz.
Biyopsi yapan öğretim üyesi için puanlanır
Roux-n-y diversiyon
Enükleasyon
Tüm işlemler dahil, aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim
üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Tüm cerrahi işlemler dahil
Heller ameliyatı; abdominal yada torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil
Heller ameliyatı; abdominal ya da torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil
607.960, 607.970, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
Laparatomi ve sağ torakotomi ile intratorasik anastomoz
Laparatomi, servikal kesi ve transmediastinal yaklaşım, ile kalıcı trakeostomi, ve servikal anastomoz. 608.500, 608.510 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Sağ torakotomi, laparatomi ve servikal kesi, ile servikal anastomoz
Sayfa 15 / 125
750
1155
1030
1236
20000
360
773
450
2060
2472
412
500
360
2315
78
155
72
70
773
1500
2000
824
824
618
515
566
618
360
773
1030
773
824
1800
618
773
1030
927
1150
1030
463
618
773
20000
618
1200
1400
1200
1800
2000
2400
3000
1030
1600
1500
1800
190
1030
1236
990
1545
1854
1400
600
1236
770
990
1200
1200
4425
618
1030
2000
2200
2400
3000
2400
463
566
566
680
566
1030
1236
609750
609760
609770
609780
609781
609782
609790
609791
609792
609800
609801
609810
609820
609830
609840
609850
609851
609860
Duodenum divertikülü eksizyonu
Duodenum yaralanmasında primer onarım
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu
Fundoplikasyon
Fundoplikasyon, laparoskopik
Hiatal herni operasyonu (fundoplikasyon dahil), laparoskopik
Gastrektomi, radikal, total
Gastrektomi, radikal, subtotal
Gastrektomi radikal, total, laparoskopik
Gastrektomi, subtotal
Gastrektomi subtotal, laparoskopik
Gastroenterostomi
Gastropeksi, mide volvulusunda
Gastrotomi veya gastrostomi, cerrahi
Mide divertikülü eksizyonu
Midede wedge rezeksiyon
Midede wedge rezeksiyonu, laparoskopik
Mideden benign tümör eksizyonu
609871
Obezite, by-pass, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde
puanlandırılır.
1585
609872
Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde
puanlandırılır.
1500
Obezite, banding, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde
puanlandırılır.
1415
609877
Duedonal switch ve biliopankreatik diversiyon, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde
puanlandırılır.
1585
609880
609890
609891
609900
609910
609911
609920
609930
609940
609941
609950
609960
609961
609970
609980
609990
610000
610010
Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer onarım, laparoskopik
Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda primer onarım, trunkal vagotomi ve drenaj
Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda
Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi ile birlikte arter ligasyonu
Selektif vagotomi ve antrektomi
Selektif vagotomi ve drenaj
Yüksek selektif vagotomi
Trunkal vagotomi ve drenaj
Konjenital atrezi düzeltilmesi, jejunal ve ileal
Beslenme jejunotomisi
Beslenme jejunotomisi, laparoskopik
Bilier intestinal diversiyonlar
Enterokütan fistül ameliyatları
Gastrointestinal diversiyonlar
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal
İnce barsak perforasyonunda primer sütür
610020
İnce barsak transplantasyonu
610030
610040
610050
610060
610061
610062
610063
610070
610080
610090
610100
610101
610110
610111
610120
İnvaginasyon rezeksiyonu
İnvaginasyonda manüel redüksiyon
Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter, laparoskopik
Striktüroplasti
Jejunum, ileum enterostomi kapatılması
Jejunum, ileum enterotomi ve enterostomi
Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda
Brid ileusta laparatomi ve bridektomi
Brid ileusta bridektomi, laparoskopik
Laparatomi, ileusta
Midgut volvulus (orta barsak) düzeltilmesi
Meckel divertikülü eksizyonu
610130
Appendektomi
610131
610150
610151
610152
610153
610160
610170
610171
610180
610181
610190
610191
610200
610201
610210
610220
610230
610240
610250
610260
610270
610280
610290
Appendektomi, laparoskopik
Hemikolektomi, sağ veya sol
Hemikolektomi, sağ veya sol, laparoskopik
Segmenter kolon rezeksiyonu
Segmenter kolon rezeksiyonu, laparoskopik
Kolektomi, subtotal
Kolektomi, subtotal ve ileoproktostomi
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi, laparoskopik
Kolektomi total ve ileal poş yapılması
Kolektomi total ve ileal poş yapılması, laparoskopik
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz, laparoskopik
Kolektomi total ve terminal ileostomi
Kolektomi total ve terminal ileostomi, laparoskopik
Kolokütanöz fistül kapatılması
Kolon duplikasyonu total eksizyonu
Kolon invaginasyonda manüel redüksiyon
Kolon perforasyonda primer sütür
Kolon Pull-through, abdominoperineal veya perineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları
Kolostomi açılması
609873
LES gevsekliğinde, krurafi posterior dahil.
607.960, 607.970, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
824
773
824
1030
1236
1300
1400
1030
1546
850
1130
566
1030
464
566
515
618
566
1030
567
690
875
770
515
875
721
721
721
1545
463
560
1500
1030
700
773
515
Total sütur sayısı dahil
Roux-n-y diversiyon
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince
başka puan verilmez.
20000
875
412
770
773
618
740
560
566
463
1155
515
620
412
1155
770
Akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında herhangi bir cerrahi işleme ek olarak
yapıldığında puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kolektomi operasyonlarıyla birlikte puanlandırılmaz. 610.220, 610.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 16 / 125
470
462
875
1050
800
960
1030
1130
1240
1800
2160
1545
1854
1390
1668
927
770
412
515
1545
2315
2315
309
566
610291
610300
610310
610320
610330
610340
610348
610349
610350
610360
610361
610370
610380
610390
610400
610410
610411
610420
610430
610440
610441
610450
610460
610470
610480
610490
610500
610510
610520
610530
610531
610532
610540
610550
610560
610570
610575
610580
610590
610600
610610
610620
610621
610625
610630
610640
610650
610660
610670
610680
610690
610700
610710
610720
610730
610740
610750
610760
610770
610780
610790
610800
610810
610820
610830
610840
610850
Kolostomi revizyonu
Kolostomi bakımı
Kolostomi kapatılması
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması
Sigmoid volvulus redüksiyonu
Total barsak irrigasyonu
Abdominoperineal rezeksiyon, laparoskopik
Abdomino perineal rezeksiyon
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta
Rektal polip eksizyonu, anal yolla
Rektal myektomi-Hirschsprung hastalığı
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması
Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler
Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon
Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon, laparoskopik
Rektal prolapsusta sakroperineal onarım
Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch ameliyatı
Rektal prolapsusta transabdominal onarım
Rektal prolapsusta transabdominal onarım, laparoskopik
Transanal rektal prolapsus tamiri
Anal stenozda dilatasyon
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu
Anoplasti
Fissürektomi
Hemoroidde elektrokoagülasyon
Hemoroidde lastik band ligasyonu
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, her biri
Hemoroidektomi
Hemoroidektomi ile birlikte sfinkterotomi
Hemoroidopeksi
İnfrared ile hemoroid tedavisi
İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu
Perianal apse drenajı
Perianal fistülotomi veya fistülektomi
Anal fistülde seton uygulaması
Perianal sinüs eksizyonu
Perineoplasti
Sfinkteroplasti, komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda
Sfinkterotomi
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma
Anal transpozisyon operasyonu
Pilonidal sinüs eksizyonu
Gövde alçısı (minerva)
Gövde-ekstremite alçısı
Pelvipedal alçı (10 yaş altı)
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü)
Kısa kol alçı (Dirsek altı)
Kısa kol atel (Dirsek altı)
Uzun kol alçı (Dirsek üstü)
Uzun kol atel (Dirsek üstü)
Kısa bacak alçı (Diz altı)
Kısa bacak atel (Diz altı)
Uzun bacak alçı (Diz üstü)
Uzun bacak atel (Diz üstü)
Parmak ateli (alüminyum) veya alçısı
Cast-brace
PTB alçısı
Alçı çıkarma
Sekiz bandajı, Jones bandajı
Velpeau (Kol gövde) bandajı
U ateli veya atel + velpeau
ESWT
İskelet traksiyonu geçilmesi
Cilt traksiyonu uygulanması
Halo-femoral veya halo traksiyon
610860
Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
40
Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirseği dahil)
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
80
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
160
610890
Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
45
610900
Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
90
610910
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
180
610920
610930
610940
610950
610960
610970
610980
Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta
Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi
610870
610880
Mevcut kolostominin revize edilmesi
Preoperatif mekanik temizlik amacıyla yüksek sulu lavman
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir.
Günde en fazla üç kez puanlandırılır.
Tüm pakeler dahildir.
610.490, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
Grade 3 veya 4 hemoroidde veya rektal mukozal prolapsusta puanlandırılır. 610.490, 610.530, 610.531, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir. 610.490, 610.530, 610.531, 610.532, 610.575, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.570 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir.
Konjenital anomalilerde
Torakobrakial
Sirküler alçı çıkarma puanlandırılır. Atel hariç
610.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi
312
15
566
566
412
51
1800
1500
103
155
1275
50
875
1500
257
1500
1800
515
206
515
620
412
50
206
618
206
100
75
30
283
328
340
75
1030
250
412
412
309
870
515
155
206
1245
250
90
135
135
180
39
32
54
48
54
48
77
54
7
135
72
12
32
32
62
25
90
27
180
45
90
180
90
270
180
450
1 cm'ye kadar
10 cm'den büyük
1-10 cm
Perkütan pinleme dahil
Sayfa 17 / 125
610990
611000
611010
611020
611030
611040
611050
611060
611070
611080
611090
611100
611110
611120
611130
611140
611150
611160
611170
611180
611190
611200
611210
611220
611230
611240
611250
611260
611270
611280
611290
611300
611310
611320
611330
611340
611350
611360
611370
611380
611390
611400
611410
611420
611430
611450
611460
611470
611480
611500
611520
611530
611540
611550
611560
611570
611580
611590
611600
611620
611630
611640
611650
611680
611690
611691
611700
611710
611720
611730
611740
611750
611760
611770
611780
611790
611800
611810
611840
611850
611860
611870
611880
611890
611900
611910
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, kapalı IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Önkol çift kemik kırığı
Pilon kırığı cerrahi tedavisi
Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi
Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Küçük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Küçük eklem kırıklı çıkığı, açık redüksiyon ve fiksasyon
Orta eklem çıkığı, açık redüksiyon
Orta eklem kırıklı çıkık, açık redüksiyon ve fiksasyon
Büyük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi
Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri) ilave edilecek puan
Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu
Hindquarter amputasyonu, dezartikülasyonu
Hemipelvektomi, eksternal
Hemipelvektomi, internal
Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon
Orta kemik osteotomi ve fiksasyon
Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon
Pin çıkarma
Eksternal fiksatör çıkarma
Büyük kemik implant çıkarma
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması
Orta kemik implant çıkarma
Küçük kemik implant çıkarma
Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması
Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı cisimler
Yumuşak doku laserasyonu, fasiyotomi kapatma
Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyotomisi
Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı cisim çıkarılması
Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılması
Kemik grefti alınması
Kıkırdak grefti alınması
Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon
Ampute parmak için güdük onarımı
Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu
Ayaktan ele parmak nakli
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu
Botulinum toksini uygulama derin kas, her bir kas için
Botulinum toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için
Bunion-Bunionette eksizyonu
Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi
Çekiç parmak için açık redüksiyon
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı
Distal radioulnar eklem operasyonları
Dupuytren cerrahisi
Eklem faresi çıkartılması
El bileği gangliyon eksizyonu
Flep ayrılması
Gangliyon eksizyonu, büyük eklem
Gangliyon eksizyonu, küçük eklem
Güdük kapatılması
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları
Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu
İnguinal ve subpektoral lambo
Karpal instabilite cerrahisi
Karpal kemik rezeksiyonları
Kontraktür açılması, büyük eklem
Kontraktür açılması, küçük eklem
Kontraktür açılması, orta eklem
Majör replantasyonlar
Mallet finger cerrahisi
Minör replantasyonlar
Parmak replantasyonu, tek bir parmak
Parmak replantasyonu, ilave her parmak için
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları
Pediküllü kas ve kemik nakli
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı
Pollisizasyon
Pulley rekonstrüksiyonu
Pulley sistemi kaybının onarımı
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Aynı anatomik alan için 611.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı anatomik alan için 611.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Malleolden veya epikondilden implant çıkarma. 612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tendon kılıfı, eklem içi, derin adele içi yabancı cisim çıkarılması. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Kemiğe müdahale halinde
Genel anestezi altında
Bu kod halluks valgus cerrahisinde birinci metatarsın osteotomisini ve ayrıca gerekli olduğu durumlarda internal fiksasyonunu içermektedir.
Bunyonektomi dahil
El bileği, ayak bileği veya üstü replantasyonlar majör replantasyon olarak kabul edilir.
MP eklemden el ve/veya ayak bileği arası olan replantasyonlar minör replantasyon olarak kabul edilir.
Mikro cerrahi, MP ekleme kadar olan replantasyonlar parmak replantasyonu olarak kabul edilir.
611.840 işlemine ilave puanlandırılır.
Sayfa 18 / 125
495
620
832
620
690
690
300
365
400
350
430
500
700
700
350
600
270
360
315
396
450
600
180
495
315
270
600
730
1000
1300
495
360
270
60
150
240
450
203
135
450
200
270
150
135
70
180
180
270
200
776
3440
405
20
10
270
300
315
130
450
360
350
225
270
207
248
248
135
405
2400
414
450
450
450
270
360
3300
248
2500
1850
900
297
1200
800
600
90
270
611920
611930
611940
611950
611951
611952
611960
611961
611970
611980
611990
612000
612010
612020
612030
612040
612050
612060
612070
612080
612090
612100
612110
612120
612130
612140
612150
612160
612170
612180
612190
612200
612210
612220
612230
612240
612250
612260
612270
612280
612290
612300
612310
612320
612330
612340
612350
612360
612370
612380
612390
612400
612410
612420
612430
612440
612441
612460
612470
612471
612472
612480
612490
612500
612510
612520
612530
612540
612550
612560
612570
612580
612590
612600
612610
612620
612630
612640
Rhizotomi
Serbest doku nakilleri
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri
Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için
Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için
Ekstensör tendon onarımı, tek bir tendon için
Aşil/patellar/quadriceps tendon tamiri, tek bir tendon için
Tendon onarımı, ilave her tendon için
Tendon protezi uygulanması
Tendon transferi, tek tendon
Tendon transferi, ilave her tendon için
Tenodezler
Tenoliz
Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek
Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok
Tenotomi, myotomi
Tetik parmak cerrahi tedavisi
Tırnak çekilmesi, her biri
Tırnak yatak revizyonu, her biri
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep
Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (kübital ve tarsal tünel vb.)
Vasküler saplı ada flebi
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı
Yumuşak doku sinovektomileri
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Makrodaktili cerrahi tedavileri
Polidaktili eksizyonu, basit
Polidaktili eksizyonu, komplike
Radial club hand cerrahi tedavileri
Sindaktili düzeltilmesi, basit
Sindaktili düzeltilmesi, komplike
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede
Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total
Ayak bileği artroplastisi, total
Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma
Basit Core-dekompresyon ameliyatı
Büyük eklem parsiyel protezleri, primer
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi
Kalça eklemi total protezleri, primer
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi
Core-dekompresyon ve greftleme
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft
Dirsek artroplastisi çıkartma, total
Dirsek artroplastisi revizyonu, total
Dirsek artroplastisi, total
Dirsek artroplastisi, total, 10 dereceden az hareketli dirsekte veya 20 dereceden fazla kemik deformitesinde
Diz artroplastisi, total
Diz artroplastisi, total protez çıkarma
Diz revizyon artroplastisi, total
Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial veya femoral komponent)
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total
Kalça asetebular revizyonu (parsiyel)
Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel)
Kalça revizyon artroplastisi, total
Kalça revizyon artroplastisi, total
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi
Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
Omuz artroplastisi çıkartılması
Omuz artroplastisi revizyonu
Omuz total artroplastisi
Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer
Unikompartmantal diz artroplastisi
Büyük eklem artrodezi
Orta eklem artrodezi
Küçük eklem artrodezi
Büyük kemik osteomyelit tedavisi
Orta kemik osteomyelit tedavisi
Küçük kemik osteomyelit tedavisi
612650
Artroskopi, tanısal
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.651, 612.710, 612.720, 612.730, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810, 612.820, 612.830,
612.840, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880, 612.890, 612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960, 612.970 ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı ekleme ait başka bir artroskopik işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
250
612651
Artroskopi, girişimsel
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.710, 612.720, 612.730, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810, 612.820, 612.830,
6128.40, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880, 612.890, 612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960, 612.970 ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı ekleme ait başka bir artroskopik işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
395
612710
612720
Artroskopik mozaikplasti
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
675
540
Kemik, kas, ayaktan ele nakiller
611.440 ile birlikte puanlandırılmaz
611.951, 611.952 işlemine ilave puanlandırılır.
611.980 işlemine ilave puanlandırılır.
Aynı anatomik bölge için başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
612.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopi dahil. 612.010, 612.230 ve 612.650 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bu kod dirsek artroplastisinin çıkarılmasını da içermektedir. 612.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.471, 612.472, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.470, 612.472, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.470, 612.471, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki komponent allogreft kullanılmadan. 612.470, 612.471, 612.472, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanılarak. 612.470, 612.471, 612.472, 612.480 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.030, 613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 19 / 125
1350
1553
605
500
200
160
259
68
340
495
135
360
270
270
450
248
180
68
48
567
567
360
518
750
360
270
750
300
495
480
270
446
900
310
460
600
900
135
180
900
720
360
450
640
540
810
360
540
1350
360
1125
770
900
700
360
1300
640
360
450
900
900
1480
1650
405
1080
270
450
1250
890
450
360
585
675
450
270
445
300
200
612730
Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık
612740
Artroskopik artrodez
612760
612770
612810
612820
612830
612840
612850
612860
612870
612880
612890
612900
612910
612920
612930
612940
612950
612960
612970
612980
612990
613000
613010
613020
613030
613031
613040
613050
613060
613070
613080
613090
613100
613110
613120
613130
613140
613150
613160
613170
613180
613190
613200
613210
613220
613230
613240
613250
613260
613270
613280
613290
613300
613310
613320
613330
613340
613350
613360
613370
613380
613390
613400
613410
613420
613430
613440
613450
613460
613470
613480
613490
613500
613510
613520
613530
613540
613550
613560
613570
613580
Artroskopik menisküs onarımı, diz
Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz
Artroskopik lateral gevşetme ve medial plikasyon, diz
Artroskopik eminensia fiksasyonu, diz
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz
Artroskopik SLAP onarımı, omuz
Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz
Artroskopik bankart onarımı, omuz
Artroskopik rotator kılıf debridmanı, omuz
Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz
Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz
Artroskopik akromioplasti, omuz
Artroskopik akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Artroskopik radius başı rezeksiyonu
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debridmanı
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Akromioplasti
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Ayak bileği kollateral ligament primer onarım
Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu
Büyük eklem debridmanı
Yara evantrasyonunda revizyon
Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu
Diz dış yan bağ, primer onarımı
Diz dış yan bağ, rekonstrüksiyonu
Diz iç yan bağ, primer onarımı
Diz iç yan bağ, rekonstrüksiyonu
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme
Eminensiya kırık fiksasyonu
Greft alınması (Patellar tendon, hamstring veya fasia lata)
Kondral debridman
Korakoakromial ligament rekonstrüksiyonu
Küçük eklem debridmanı
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu
Menisektomi
Menisküs kisti eksizyonu
Menisküs onarımı
Menisküs transplantasyonu
Mozaikplasti
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Orta eklem debridmanı
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi
Patella distal dizilim cerrahisi
Patella proksimal dizilim cerrahisi
Rotator kılıf onarımı
Septik artrit, büyük eklem cerrahisi
Septik artrit, küçük eklem cerrahisi
Septik artrit, orta eklem cerrahisi
Sinovektomi, büyük eklem
Sinovektomi, küçük-orta eklem
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı
Orta eklem habitüel çıkık onarımı
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı
Aşiloplasti
Aşiloplasti ve posterior kapsül gevşetmesi
Ayak komplet subtalar gevşetme
Ayak posteromedial gevşetme
Chiari osteotomisi
Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon
Gelişimsel kalça çıkığı, kapalı redüksiyon ve pelvipedal alçı
Gelişimsel kalça çıkığında pelvik osteotomiler, açık redüksiyon dahil
Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular osteotomiler, Ganz vb
Gelişimsel kalça çıkığı, radikal redüksiyon (açık redüksiyon ile pelvik ve femoral osteotomiler dahil)
Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomiler, Steel vb.
Osteoklazi
Pes Ekinovarus (PEV) alçısı (manipülasyon dahil)
Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi
Shelf osteotomisi
Üçlü artrodez
Trokanter majör transferi
Vertikal talus ameliyatları
Tenotomi, kalça adduktorları, kapalı, subkutan
Tenotomi, kalça adduktorları, açık
Tenotomi, iliopsoas, açık
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve anterior enstrümentasyon
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651, 612.710, 612.720, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810, 612.820, 612.830,
612.840, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880, 612.890, 612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960, 612.970 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651, 612.710, 612.720, 612.730, 612.760, 612.770, 612.810, 612.820, 612.830,
612.840, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880, 612.890, 612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960, 612.970 ile birlikte
puanlandırılmaz.
SLAP: Superior labrum anteroposterior lezyonu, ankor ile
Debridman dahil.
Bursektomi dahil, 612.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bursektomi dahil, 612.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sadece diz çıkığında
Drill ve mikrokırık dahil
613.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.140 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.350 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.880, 610.650, 610.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakotomi, laparatomi dahil
613.560, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-Laparatomi
613.560, 613.920, 613.930, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile birlikte strut greft
Sayfa 20 / 125
450
540
495
900
495
675
675
810
810
900
600
620
675
405
675
405
495
495
405
405
450
405
405
675
405
540
405
80
405
450
675
360
540
18
450
270
360
405
270
300
270
270
405
750
540
540
315
675
450
450
450
495
150
350
350
275
540
450
315
270
360
765
540
675
450
315
720
1080
900
810
90
113
135
450
450
450
675
225
360
360
675
1350
1575
613590
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon
613600
613610
613620
613630
613640
613650
613660
613670
613680
613690
613700
613710
613720
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut greftleme
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon
Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti
Posterior elemanlar ve anterior korpusu da içeren osteotomiler
Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anterior yaklaşım ile
Konkav veya konveks kosta osteotomisi, her seviye için
Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyonsuz veya traksiyonsuz
Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadar
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazla
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeye kadar
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeden fazla
Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior dekompresyon, enstrümentasyon ve füzyon (4 seviyeye kadar) ile birlikte
posterior enstrümentasyon ve füzyon
Otogreft alınması, iliak kanat
Nonvaskülarize fibular strut greft alınması
Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla
Artrodez anterior, interbody tekniği ile
Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her ek vertebra segmenti için
Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile
Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile
Servikal artrodez, posterior-posterolateral teknik ile
Her ek vertebra için, artrodez posterior-posterolateral teknik ile
Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar
Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti
Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme
Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme
Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar
Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment
Artrodez posterior, tek disk aralığı
Artrodez posterior, her disk aralığı
Spinal füzyon eksplorasyonu
Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar
Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti
Anterior odontoid fiksasyonu
Anterior sakroiliak fiksasyon
Crutchfield takılması
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden fazla
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye kadar
Halo fiksasyon uygulanması
Pelvik fiksasyon, sakrum dışında (Spinal enstrumantasyonun alt ucunun pelvik kemik yapılara tespiti)
Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida rod + transartiküler vida + lamina, spinöz proses telleme
Posterior oksipitoservikal enstrümentasyon
Posterior sakroiliak fiksasyon
Posterior segmental enstrumantasyon, 2 ila 6 vertebra segmenti
Posterior segmental enstrumantasyon, 7 veya daha fazla vertebra segmenti
Posterior segmental olmayan enstrumantasyon
Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon
Translaminar faset eklem vida fiksasyonu, tek seviye
Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi
Kifektomi
Spondilolizis pars kırık onarımı
Sakretomi, parsiyel
Sakrektomi, total
Vertebroplasti, tek seviye
Kifoplasti, her seviye için
Faset eklem blokajı
Spondilolistezis cerrahi redüksiyon
Büyük kemik, bifokal
Büyük kemik, defektli psödoartrozu
Büyük kemik, psödoartrozu
Küçük kemik, defektli psödoartrozu
Küçük kemik, psödoartrozu
Orta kemik, defektli psödoartrozu
Orta kemik, psödoartrozu
Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Hemikondrodiastazis büyük kemik
Büyük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması
Küçük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması
Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi
Büyük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Orta kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Küçük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra
Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi
Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 1-3 adet
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 4 veya daha fazla sayıda
Benign yumuşak doku tümörü, kompleks (Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumu)
Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 1-3 adet
613730
613740
613750
613760
613770
613780
613790
613800
613810
613820
613830
613840
613850
613860
613870
613880
613890
613900
613910
613920
613930
613940
613950
613960
613970
613980
613990
614000
614010
614020
614030
614040
614050
614060
614070
614080
614090
614100
614110
614120
614130
614140
614150
614160
614170
614180
614190
614200
614210
614220
614230
614240
614250
614260
614270
614280
614290
614300
614310
614320
614330
614340
614350
614360
614370
614380
614381
614390
614400
614410
613.560, 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi ve korpektomi
ile birlikte strut greft
1800
Alçı veya breys, gerektiren ve içeren
Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil
Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil
Torakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil
Torakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil
675
1350
1800
675
1080
900
45
270
360
1190
1350
1500
1575
Torakal ve/veya lomber vertebra
1980
613.600, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.600, 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Korpektomi ile birlikte strut greftleme
Clivus, C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan
C2 altı tüm vertebralar için tek seviye
C2 altı tüm vertebralar
Oksiput-C2 vertebra
C1-C2 vertebra
Tek seviye C2 altı vertebralar
C2 altı vertebralar
İnterbody veya transforaminal interbody tekniği ile. Bir kez puanlandırılır. İlave aralıklar 613.900 kodlu işlem üzerinden puanlandırılır.
İnterbody veya transforaminal interbody tekniği.
Herhangi bir spinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Tek veya iki vida ile
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Stabilizasyon veya traksiyon amaçlı
Servikal 0-2 vertebralarda
Perkütan veya açık
Aynı seansta bir kez puanlandırılır. 614.050 ile birlikte puanlandırılmaz
Aynı seansta bir kez puanlandırılır. 614.040 ile birlikte puanlandırılmaz
Allogreft, otogreft, cage, çimento dahil
Vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil
Tüm blokaj uygulamaları dahil. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Diğer işlemlere ilave
3 cm'den fazla
1 cm'den fazla
2 cm'den fazla
Diğer açık girişimler dahil
530.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
530.231 ile birlikte puanlandırılmaz.
530.240 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 21 / 125
270
360
1080
700
315
860
720
600
270
1500
1650
1650
1650
900
1080
450
225
270
1080
1350
990
900
360
900
720
270
1350
1040
1080
900
1350
1575
270
900
900
540
1575
810
1200
1500
630
540
100
495
810
765
675
450
405
540
473
540
450
360
540
540
360
790
540
450
360
400
300
200
150
230
675
400
70
614411
614420
614430
614440
614450
614460
614470
614480
614490
614500
614510
614520
614530
614540
614550
614560
614570
614580
614590
614600
614610
614620
614630
614640
614650
614660
614670
614680
614690
614700
614710
614720
614730
614740
614750
614760
614770
614780
614790
614800
614810
614820
614830
614840
614850
614860
614870
614880
614890
614900
614910
614920
614930
614940
614950
614960
614970
614980
614990
615000
615010
615020
615030
615040
615050
615060
615070
615080
615090
615100
615110
615120
615130
615140
615150
615160
615170
615180
615190
615200
615201
615202
615203
615204
615205
615210
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda
Büyük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Büyük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Küçük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Küçük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel
Orta kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Orta kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Pelvis veya vertebraların benign kemik tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Pelvis veya vertebraların malign kemik tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem
Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem
Damarlı kemik transplantasyonu
Eklem transplantasyonu, total
Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması
Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon
Kısmi eklem transplantasyonu
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon
Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem
Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem
Rezeksiyon artrodezi, orta eklem
Segmental greft ile rekonstrüksiyon
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon
Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu
Ventriküler ponksiyon
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi
İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi
Uzun süreli video EEG amaçlı subdural elektrod konması için cerrahi girişim
Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim
Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim
Kortikal stimülasyon
Elektrokortikografi
Vestibüler nörektomi, transkanal
MAI dekompresyonu
BOS fistüllerinin onarımı
Temporal kemik tümör eksizyonu
Akustik tümör eksizyonu
Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter
Dekompresyon ameliyatı (AICA)
Açık kordotomi
Baklofen pompa implantasyonu
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki taraflı
Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu, tek taraflı
Dorsal kolon stimülasyonu
Eksternal radyoşirürji
Faset denervasyonu
Mikroelektrod kayıt
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, iki taraflı
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, tek taraflı
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, iki taraflı
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, tek taraflı
Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu
Mikrovasküler dekompresyon
Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu
Perkütan kordotomi
Perkütan sempatik blokaj
Perkütan traktotomi
Selektif dorsal rizotomi
Stereotaksik biyopsi
Stereotaksik brakiterapi
Stereotaksik talamotomi, iki taraflı
Stereotaksik talamotomi, tek taraflı
Stereotaktik kateterizasyon
Stereotaktik kraniotomi
Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı
Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi
Trigeminal nörektomi
Vestibüler neurotomi
Hidrosefali ameliyatları, şant
Hidrosefali ameliyatları, üçüncü ventrikulostomi
BOS fistülünün kraniyotomi ile ameliyatları, transkraniyal yolla
BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla
Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile
Dekompresif kraniektomi
Chiari malformasyonu dekompresyon ve duraplasti
Kisto-peritoneal şant takılması
Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması
Syringomyeli şantları
Endoskopik tümör biyopsisi
530.241 ile birlikte puanlandırılmaz.
Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumlu
PEG elektrod
Ameliyata ek olarak puanlandırılır.
Laminektomiye ek
Tüm denervasyon uygulamaları dahil, bir kez puanlandırılır.
614.920, 614.930, 614.940, 614.950, 614.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.100 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 615.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 615.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 615.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 615.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 22 / 125
125
1062
540
180
478
495
1150
650
225
650
360
675
1200
990
810
1500
1500
450
1080
1080
750
540
270
450
540
1350
28
55
110
110
83
550
275
550
550
275
1500
1500
990
1500
1500
1500
1500
275
550
2200
1925
385
1100
85
605
2750
1925
2750
1925
2750
1350
2035
220
330
660
330
660
1540
830
1320
2200
1320
880
1925
2200
1320
1430
330
880
770
1100
1100
990
1320
900
1150
550
450
550
1100
615220
615230
615240
615250
615260
615270
615280
615290
615300
615310
615320
615330
615331
615340
615350
615360
615370
615380
615390
615400
615410
615420
615430
615440
615450
615460
615470
615480
615490
615500
615510
615520
615530
615540
615550
615560
615570
615580
615581
615582
615583
615584
615585
615586
615590
615600
615610
615620
615630
615640
615650
615660
615670
615680
615690
615700
615710
615720
615730
615750
615760
615770
615780
615800
615810
615820
615830
615831
615840
615850
615860
615880
615890
615900
615910
615920
615930
615940
615950
615960
615970
615980
615990
616000
616010
616020
Endoskopik aquaduktoplasti
Burr Hole eksplorasyonu, tek
Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için
Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile
Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf
Depresyon fraktürü, basit
Depresyon fraktürü, komplike
Duraplasti, galeal greft ile
Duraplasti, diğer greftler ile (sentetik vb)
Duraplasti, fasia lata grefti ile
3. ventrikül içi tümörleri
Anevrizma ameliyatları, aynı keside çoklu
Anevrizma ameliyatları, ayrı keside çoklu
Anevrizma ameliyatları, tek
Arteriovenöz malformasyon ameliyatları
Beyin apsesi, Burr Hole ile aspirasyon
Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile
Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması
Glial tümör eksizyonu
Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknik ile
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilavesi ile
İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile
İntraserebral hematom boşaltılması, Burr Hole ile
İntraserebral hematom boşaltılması, kraniotomi ile
Kaide tümörleri
Karotid endarterektomi
Karotikokavernöz fistül veya anevrizması
Konveksite tümörleri cerrahisi
Köşe tümörleri cerrahisi
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. yerleşimli tümörlerin cerrahisi
Pineal kitle ameliyatları
Posterior fossa tümörleri cerrahisi
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
Petroklival bölge tümör cerrahisi
Kavernöz sinus tümör cerrahisi
Kavernom ameliyatları
Mikrocerrahi kist fenestrasyonu
Subdural veya epidural abse ameliyatları
Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu
Serebral by-pass ameliyatları
Transsfenoidal hipofizektomi
Ekstratemporal rezeksiyonlar
Hemidekortikasyon
Hemisferektomi
Korpus kallozotomi
Selektif amigdalohipokampektomi
Subpial insizyon
Serebral lobektomi total, mediyal veya lateral
Vagal stimülatör takılması
Spinal meningosel eksizyonu
Spinal meningomyelosel eksizyonu
Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu
Diskografi tek seviye
İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı
Lomber intradural tümör eksizyonu
Lomber spinal kord AVM eksizyonu
Myelografi
Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu
Servikal intramedüller tümör eksizyonu
Servikal spinal kord AVM eksizyonu
Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu
Servikal anterior oblik korpektomi, tek omurga
Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu
Torakal intramedüller tümör eksizyonu
Torakal spinal kord AVM eksizyonu
Lomber diskektomi, tek seviye
Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf
Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi
Lomber laminektomi ve tek taraf diskektomi
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye
Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi, tek mesafe
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve intervertebral greft-kafes uygulaması, tek mesafe
Servikal laminektomi ve disk boşaltılması
Torakal disk eksizyonu
Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu
Torakal transtorasik disk eksizyonu
Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları veya dekompresyon
Lomber hemilaminektomi-laminotomi, parsiyel/total, tek omurga
Lomber laminektomi, tek omurga
Günde bir kez puanlandırılır. 615.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 615.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 615.300 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 615.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.370 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
615.360 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Servikal ve kranial yaklaşım ile
Adenomektomi
Diastematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020, 616.070, 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Klasik, laminotomi ile birlikte. 615.890 ile birlikte puanlandırılmaz.
Klasik, laminotomi ile birlikte. 615.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.910, 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.900, 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Klasik, laminotomi ile birlikte
Klasik, laminotomi ile birlikte
Servikal ve diğer omurlar
Servikal ve diğer omurlar
Tek mesafe disk
Klasik, laminotomi veya laminektomi ile birlikte. 616.100, 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.900, 615.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 23 / 125
1100
344
206
600
650
825
1375
550
963
413
550
688
350
825
1650
2200
2750
2000
2000
650
1000
1100
900
1400
1500
1400
650
1000
2000
1450
2000
970
2000
1800
1400
2000
2000
1500
1575
1575
1575
1100
750
1575
2000
1450
825
1650
2200
1198
1800
825
1650
825
440
770
850
1200
440
825
950
1100
440
950
1100
2200
770
1500
660
924
1770
660
770
770
660
770
880
880
1155
715
660
1200
1200
880
330
330
616030
616040
616050
616060
616070
616080
616090
616100
616110
616120
616130
616140
616150
616160
616170
616180
616190
616200
616210
616220
616230
616231
616240
616250
616260
616270
616280
616290
616300
616310
616320
616330
616340
616350
616360
616370
616380
616390
616400
616410
616420
616430
616440
616450
616460
616470
616480
616490
616500
616510
616520
616530
616540
616550
616560
616570
616580
616590
616600
616610
616620
616630
616640
616670
616680
616690
616700
616710
616720
616730
616740
616750
616760
616770
616780
616790
616800
616810
616820
616830
616840
616850
616860
616870
616880
616890
Lomber laminoplasti, tek omurga
Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga
Servikal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga
Servikal,torakal veya lomber korpektomi, tek omurga
Servikal laminektomi, tek omurga
Servikal laminoplasti, tek omurga
Servikal veya torakal parsiyel korpektomi, tek omurga
Torakal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga
Torakal laminektomi, tek omurga
Torakal laminoplasti, tek omurga
Total omurga rezeksiyonu
Transoral odontoidektomi
Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar
Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları
Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme
Fasial sinir onarımı
Fasial sinirin greftle onarımı
Hipoglossal sinir transpozisyonu
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi
Yumuşak doku süspansiyonu
Neuroliz
Sempatektomi, aksiller, tek taraflı
Sempatektomi, lomber, tek taraflı
Sempatektomi, lomber, iki taraflı
Sempatektomi, servikal, tek taraflı
Sempatektomi, servikal, iki taraflı
Periferik arter sklerizasyonu
Torakal sempatektomi, tek taraflı
Torakal sempatektomi, iki taraflı
Sinir grefti alınması
Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları
Brakial pleksus eksplorasyonları
Lomber pleksus eksplorasyonları
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, travmatik
Nervus medianusun dekompresyonu
Nervus ulnaris transpozisyonu
Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi
Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyon cerrahisi
Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı
Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı
Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyonu
Sinir onarımı, tek bir sinir
Sinir onarımı, greft ile, tek bir sinir
Sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir
Dijital sempatektomi
Ayarlanabilir sütür, ptozis
Blefaroplasti, her bir göz kapağı için
Dermoid kist eksizyonu
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı
Ektropiyum için cerrahi girişim
Entropiyum için cerrahi girişim
Epikantus onarımı
Frontale asma teknikleri, ptozis
Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi
Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu
Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu
Göz kapağına altın implantasyonu
Kantoplasti
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar
Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı
Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple
Kapak tümörü ameliyatı
Kapak veya konjoktiva biyopsisi
Kapaklara kriyo aplikasyonu
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı
Kemodenervasyon
Levator prosedürleri, ptozis
Rejional oküler anestezi
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu
Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu
Tarsorafi
Telekantüs onarımı
Alt konka kırılması
Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal
Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal
Göz yaşı yolları entübasyonu
Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması
Kanalikül kesisi reperasyonu
Kese ablasyonu
Kese flegmonu drenajı
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi
Nazolakrimal balon uygulamaları
Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing
Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı
615.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Enblok spondilektomi
Aynı anatomik bölge için herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Hemanjiom, A-V malformasyonlar vb.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Karpal tünel sendromu
616.440 işlemine ilave puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Her bir kapak kenarı için
Fasiyal paralizi tedavisinde
Çocuk yaş grubunda anestezi ile yapılan sondalama
Punktumda keseye kadar olan probing ve dilatasyonu kapsar
Sayfa 24 / 125
440
825
550
1100
550
660
825
440
440
550
1200
1380
330
440
495
660
770
715
1650
440
440
330
330
660
440
880
660
550
1100
275
825
850
850
120
330
440
440
440
440
440
1100
578
693
289
550
300
250
250
100
250
250
250
300
300
300
450
250
250
100
75
150
450
280
100
60
100
75
300
30
500
300
125
300
200
450
450
300
400
300
300
60
40
25
200
100
24
616900
616910
616920
616930
616940
616950
616960
616970
616980
616990
617000
617010
617020
617030
617040
617050
Tüp implantlı konjonktival rinostomi
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri
Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı göz
Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon
Tenotomi, myotomi, şaşılıkta
Botulinum toksini enjeksiyonu (EMG eşliğinde her bir göz kası için)
Adele transpozisyonu
Ayarlanabilir sütür, şaşılık
Faden ameliyatı
Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu
Delici göz yaralanmaları tamiri
Fototerapotik keratektomi (PTK)
İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması
Keratoplasti
Keratoprotez uygulaması
617051
Korneal Cross-Linking uygulaması
Topografi ve pakimetre ile tanı konulmuş keratokonus veya postlasik ektazi veya pellusid marginal degenerasyonda, üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
250
617052
İntrakorneal halka uygulaması
Topografi ve pakimetre ile tanı konulmuş keratokonus veya postlasik ektazi veya pellusid marginal degenerasyonda, üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
450
617060
617070
617090
617091
617100
617110
617120
617121
617122
617130
617140
617150
617160
617170
617180
617190
617200
617210
617211
617220
617230
617240
617250
617260
617270
617280
617290
617300
617310
617320
617330
617340
Konjonktiva örtmesi
Konjonktiva plastiği, greft ile
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması
Konjonktiva kesisi sütürasyonu
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması
Konkresyon küretajı
Kornea hazırlanması, transplantasyon için
Kornea alınması
Kornea donörü bildirimi
Kornea kesisi sütürasyonu
Korneadan yabancı cisim çıkarılması
Korneal debridman
Korneal-skleral sütür alınması
Limbal kök kücre transplantasyonu
Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon veya enjeksiyonu, tanısal
Ön kamara lavajı
Pterjium ameliyatı
Otogreftli pterjium ameliyatı
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon
Şeffaf lens ekstraksiyonu
Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu
Fotoretraktif keratoplasti (PRK), excimer lazer ile
Lasik, Lasek
Radyal keratotomi
Astigmatik keratotomi
Açı revizyonu
Dissizyon veya kapsülektomi
Dissizyon-lens aspirasyonu
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile birlikte İOL implantasyonu
Fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu
Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve
torik)
Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi
İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar
İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar
İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok
Kapsül germe halkası yerleştirilmesi
Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyonu
Lazer iridotomi
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu
Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler
Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler
İntraoküler lens repozisyonu işlemi
İntraoküler lens çıkarılması
Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens implantasyonu
Ön kamaradan silikon alınması
Parsplana lensektomi
Parsplana lensektomi ve intraoküler lens implantasyonu
Periferik iridektomi
Pupilloplasti
Sineşiotomi
Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens implantasyonu
Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti
Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması
Ankiste bleb revizyonu
Glokomla kombine katarakt ameliyatları
Gonyotomi, trabekülotomi
Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti
Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.)
Siklodiyaliz
Siklofotokoagülasyon
Siklokrioterapi
Trabekülektomi
617341
617342
617350
617360
617370
617380
617390
617400
617410
617420
617430
617440
617441
617442
617450
617451
617460
617470
617480
617490
617500
617510
617520
617525
617530
617540
617550
617560
617570
617580
617590
617600
617610
Aynı gözde işlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
İki göz için bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı bir kez puanlandırılır
Her bir kornea için puanlandırılır.
Bakanlıkça yayımlanacak ilgili formların doldurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi kaydıyla puanlandırılır. Her bir kornea için puanlandırılır.
Donörden kornea alınması kaydıyla bildirimde bulunan hekim için puanlandırılır. Her bir donör için bir kez puanlandırılır.
Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından yapıldığında puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, günde bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için 617.310, 617.320, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı göz için 617.300, 617.320, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
300
400
500
200
50
300
300
300
400
300
500
400
500
800
650
125
350
150
80
30
54
430
1000
200
200
40
30
30
300
50
75
200
150
250
25
400
400
300
250
300
300
140
200
300
450
440
350
400
617.340 ve 617.341 ile birlikte faturalandırılmaz.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
617.340 işlemi yapılan hastaya işlem sonrası üç ay içinde, aynı sağlık tesisinde yapılması halinde puanlandırılmaz.
617.330, 617.340, 617.380, 617.390, 617.420, 617.450, 617.470, 617.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
617.330, 617.340, 617.380, 617.390, 617.420, 617.450, 617.470, 617.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 25 / 125
400
140
200
315
100
300
250
200
350
300
250
150
200
350
150
500
600
200
200
150
500
300
200
175
750
400
250
500
250
125
125
500
617620
617630
617631
617632
617640
617650
617660
617661
617670
617680
617690
617700
617710
617720
617730
617740
617750
617760
617770
617780
617790
617800
617810
617820
617830
617840
617850
617860
617870
617880
617890
617900
617910
617920
617930
617940
617950
617960
617970
617980
617990
618000
618010
618020
618021
618030
618040
618050
618060
618070
618080
618090
618100
618110
618120
618130
618140
618150
618160
618170
618171
618172
618173
618180
Viskokanalostomi
Fotokoagülasyon, her bir seans
Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi
Yeni doğan fundoskopik inceleme
Vitrektomi, anterior
Vitrektomi, pars plana
Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler
Premature retinopatisinde vitroretinal cerrahi
Pnömatik retinopeksi
Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu
Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal
Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi
Silikon yağı çıkarılması
İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyon
Ekvatoryel krioterapi
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı
Ekzanterasyon ve alın flebi ile birlikte deri grefti
Ekzanterasyon ve deri grefti
Ekzanterasyon ve temporal kas flebi ile birlikte deri grefti
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon, iki taraf
Enükleasyon veya evisserasyon
Hidroksiapatit implant için peg takılması
İntraorbital tümör
İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması
Mobil hidroksiapatit implantı
Mobil implantlı enükleasyon
Optik sinir dekompresyon operasyonu
Orbita dekompresyon operasyonu
Orbitotomi
Protez yapılması, göz
Radyoaktif plak çıkartılması
Radyoaktif plak uygulaması
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon
Soket revizyonu, göz
Sr90 Göz aplikasyonu
Stafilom tashihi
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi
Aural polip eksizyonu
Aurikula apse, hematom drenajı
Aurikula eksizyonu, basit
Aurikula eksizyonu, total
Basit mastoidektomi
Buşon, lavaj ve manipülasyon
Canal Wall Down timpanoplasti
Dış kulak yolu atrezisi
Dış kulak yolu biyopsisi
Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
Eksploratif timpanotomi
Endolenfatik sak operasyonu, şant ile
Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın
Fasiyal sinir dekompresyonu
Fasiyal sinir sütürü
Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmastoid yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmeatal yaklaşım ile
İki loblu kulak memesinin onarımı
İnfratemporal fossa tip A cerrahisi
İnfratemporal fossa tip B cerrahisi
İnfratemporal fossa tip C cerrahisi
Kemik iletimi işitme dekompresyonu
618190
Kepçe kulak onarımı
18 yaşını doldurmuş kişiler için üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimince "major ruhsal sorunlara neden olduğunun" belirtildiği sağlık
kurulu raporu gerekir.
400
618200
Koklear implant yerleştirilmesi
618.021, 618.090, 618.100, 618.201, 618.202, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
1300
618201
Orta kulağa implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.202, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
1000
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.201, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
600
618203
İşitsel beyin sapı implantı yerleştirilmesi
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.201, 618.202, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
2000
618210
618220
618230
618250
618260
618270
618280
618290
618300
618310
618320
618330
Kriptotia düzeltilmesi
Kulak kepçesi replantasyonu
Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür
Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı
Labirentektomi (TALK operasyonu)
Labirentektomi, mastoidektomi ile
Labirentektomi, transkanal
Makrotia düzeltilmesi
Mastoidektomi kavitesi debridmanı
Meatoplasti, stenozlarda
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu
Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması
618202
Her bir göz için. Beş seansın üzerinde sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Prematüre retinopati muayenesi işleme dahildir. Binoküler oftalmoskopi yöntemiyle, prematüreler için, 5 günde bir kez puanlandırılır.
Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
600.300, 600.330, 600.360, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
600.300, 600.330, 600.370, 600.440, 600.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
600.300, 600.330, 600.360, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
Enükleasyon sonrası geç dönem
Fasia lata, duramater, vb
618.010, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer bir kulak bölgesi cerrahisi ile birlikte puanlandırılmaz.
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Mastoidektomi dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
618.090, 618.100, 618.190, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 26 / 125
600
150
421
150
500
700
900
1400
400
250
650
300
700
50
125
600
800
600
1000
500
800
400
200
650
550
500
500
550
650
550
650
250
550
25
500
50
280
400
100
70
200
400
470
5
900
830
75
220
550
50
160
440
750
700
700
800
1500
950
550
300
2500
2500
2500
350
400
1500
440
1200
400
825
660
400
50
500
220
550
618340
618350
618360
618370
618380
618390
618391
618400
618410
618411
618420
618430
618440
618450
618460
618470
618480
618490
618491
618500
618510
618520
618530
618540
618550
618551
618560
618570
618580
618590
618600
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması-yerleştirilmesi
Miringoplasti
Miringotomi
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi
Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi
Stapedektomi
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı
Temporal kemik rezeksiyonu
Timpanoplasti, mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil
Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf
Timektomi, basit
Timektomi, maksimal
Substernal tiroidektomi, intratorasik
Tiroid biyopsisi, cerrahi
Tiroidektomi, subtotal, tek taraf
Tiroidektomi, subtotal, iki taraf
Tiroidektomi, total, tek taraf
Tiroidektomi, total, iki taraf
Tiroidektomi, totale yakın, iki taraflı
Tiroidektomi, bir taraf total ve karşı taraf subtotal
Tiroidektomi, totale tamamlayıcı
Paratiroid kas implantasyonu, otogreft
Paratiroidektomi, adenom için
Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf, laparoskopik
Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal, tek taraf
Nöroblastom eksizyonu
Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi
Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi
Böbrek kisti rezeksiyonu
618610
Böbrek transplantasyonu
618620
618630
618640
618641
618642
618643
618644
618645
618650
618660
618670
618680
618690
618700
618710
618720
618730
618740
618750
618760
618770
618780
618790
618800
618810
618820
618830
618840
618850
618860
618861
618870
618880
618890
618900
618910
618920
618930
618940
618950
618960
618970
618980
618990
619000
619010
619020
619030
619040
619050
619060
619070
619080
Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu
Endopyelotomi
ESWL 1. seans
ESWL 2. seans
ESWL 3. seans
ESWL 1. seans
ESWL 2. seans
ESWL 3. seans
Laparoskopik nefrektomi
Nefrektomi, basit
Nefrektomi, canlı donör
Nefrektomi, parsiyel
Nefrektomi, radikal
Nefrektomi, subkapsüler
Nefrokütanöz fistül onarımı
Nefrolitotomi
Nefrolitotomi, anatrofik
Nefrolitotomi, perkütan
Nefropeksi
Nefropyelolitotomi
Nefrostomi kapatılması
Nefrostomi, açık cerrahi
Nefroüreterektomi
Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
Nefrovezikal stent yerleştirilmesi, subkütan
Perirenal apse drenajı, cerrahi
Pyelolitotomi
Pyeloplasti
Pyelostomi
Renal arter plastik operasyonu
Wilm's tümörü çıkarılması
Renal kist eksizyonu, laparoskopik
Renal rüptür onarımı
Retrograd pyelografi, endoskopi dahil
Travmatik böbrek rüptüründe onarım
Endoskopik üreter taşı tedavisi
Retrograd üreteral kateterizasyon
Transüreteroüreterostomi
Urakus kist ve fistül eksizyonu
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz
Üreteral J stent takılması
Üreteral balon dilatasyonu
Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi
Üreteral stent çıkartılması
Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter)
Üretere basket konulması, transüreterolitotomi
Üreterektomi
Üreterokalisiyel anastamoz
Üreterokütaneostomi
Üreterokütaneostomi kapatılması
Üreterolitotomi
Üreterolizis
Üreteroneosistostomi, iki taraf
618.021, 618.090, 618.100, 618.190, 618.250, 618.390, 618.391 ve 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.021 ile birlikte puanlandırılmaz.
TCA, patch, fat plasti vb
618.010, 618.021 ile birlikte puanlandırılmaz.
Miringotomi dahil. 618.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.430 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sternal split veya total sternotomi
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince
başka puan verilmez.
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
618.840 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.830, 619.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.920, 618.970, 618.980, 619.010, 619.530, 619.560, 621.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf üreter için 618.910 ve 618.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopi dahil. Aynı taraf üreter için 618.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.130 ile birlikte puanlandırılmaz. Sistoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Endoskopi dahil, 618.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 27 / 125
550
450
70
1250
900
1000
200
1450
700
200
1030
1236
1030
206
515
592
670
876
876
747
824
258
618
876
1500
1800
1100
2250
1200
400
500
8000
1320
1000
20
20
20
200
200
200
1000
715
1000
790
1000
825
1000
800
1300
1300
400
800
400
600
800
1500
1200
300
600
1275
450
1200
2250
500
1000
190
825
800
150
770
900
850
150
150
300
150
1500
450
850
1000
700
500
500
1200
1500
619090
619100
619110
619120
619130
619140
619150
619160
619170
619180
619190
619200
619210
619220
619230
619240
619250
619260
619270
619280
619290
619300
619310
619320
619330
619340
619350
619360
619370
619380
619390
619400
619410
619420
619430
619440
619450
619460
619470
619480
Üreteroneosistostomi, tek taraf
Üreteroplasti
Üreteroplasti, megaüreterde
Üreterorenoskopi, biyopsi
Üreterorenoskopi, tanısal
Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
Üreterosel eksizyonu veya insizyonu
Üreterosel, açık eksizyonel tedavi
Üreterosel, endoskopik tedavi
Üreterosigmoidostomi
Üreterostomi
Üreteroüreterostomi
Üriner diversiyon, ileal loop
Üriner diversiyon, kontinan
Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz
Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi
Artifisyel sfinkter takılması
Artifisyel sfinkter çıkartılması
Augmentasyon sistoplasti
Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı
Ekstrofi vezikalis, primer onarım
Ekstrofi vezikalis, üretroplasti
Barsaktan mesane substitüsyonları
Divertikülektomi
Mesane süspansiyonu, laparoskopik
Mesane boynu rezeksiyonu
Mesane boynuna inkontinansta madde injeksiyonu
Mesane divertikülü eksizyonu
Mesane perforasyon onarımı
Mesane ponksiyonu, suprapubik
Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
Mesane tümörü (TUR) (? 3 cm)
Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
Mesane tümörü rezeksiyonu, cerrahi
Mesane tümöründe lazerle tedavi
Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon
Mitrofanof veya Monti prosedürü
Sakral implant yerleştirilmesi
Sistektomi, basit
Sistektomi, parsiyel
619490
Sistektomi, total
619500
619510
619520
Sistolitotomi, açık cerrahi
Sistolitotomi, endoskopik
Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
619530
Sistoskopi, tanısal
619540
619550
619560
619570
619580
619590
619600
619610
619620
619630
619640
619650
619660
619670
619681
619682
619690
619700
619710
619720
619730
619740
619750
619760
619770
619780
619790
619800
619810
619820
619830
619840
619850
619860
619870
619880
619890
619900
619910
Sistostomi, açık
Sistostomi, perkütan
Sistoüretroskopi
Travmatik mesane rüptüründe onarım
Vezikoplasti
Vezikorektal fistül onarımı
Vezikoservikal fistül onarımı
Vezikovajinal fistül onarımı
Vezikostomi
Vezikostomi kapatılması
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, iki taraf
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, tek taraf
Epispadias onarımı
Hipospadias onarımı, distal
Hipospadias onarımı, penoskrotal
Hipospadias onarımı, perineal
İnternal üretrotomi
Posterior üretral valv rezeksiyonu
Distal üretra yaralanmalarında primer onarım
Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra ruptüründe)
Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları
Üretra yaralanmalarında transpubik onarım
Üretra dilatasyonu
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması
Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi
Üretral divertikülektomi
Üretral fistül onarımı
Üretral instilasyon
Üretral kordi onarımı
Üretrektomi
Üretrolitotomi, açık
Üretrolizis
Üretroplasti
Üretroplasti, flep ile
Üretroplasti, transpubik
Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı
Üretrostomi
Üretrovajinal fistül operasyonu
Müdahaleli doğum
Bir kez puanlandırılır. 619.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.130, 619.530 ve 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.120, 619.530 ve 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lazer, koterizasyon, rezeksiyon ve üreterorenoskopi işleme dahildir.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Barsak cerrahisi dahil
Barsak cerrahisi dahil
621.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530, 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Prostatektomi ve kadında histerektomi, bilateral ooferektomi ve vajen cuff'ı çıkarılması dahil. Yapılması durumunda pelvik lenf nodu
diseksiyonu işleme dahildir.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.410, 619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.910, 619.120, 619.130, 619.150, 619.160, 619.390, 619.400, 619.410, 619.430, 619.440, 619.510, 619.520, 619.560, 619.760 ile birlikte
puanlandırılmaz.
618.910, 619.120, 619.130, 619.440, 619.530, 619.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.750 ile puanlandırılmaz.
619.530, 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer ürolojik cerrahi girişimlerle birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 28 / 125
1050
600
900
600
400
800
750
1125
750
800
500
600
1650
2000
1000
1650
1100
800
1650
1800
1650
1800
1900
600
1000
400
600
660
600
30
700
1000
400
660
500
500
1100
1200
1100
700
2000
450
500
175
150
400
150
150
600
800
1070
1040
1040
250
300
750
525
1200
750
1275
1425
400
525
550
600
1000
1100
125
300
300
400
600
50
675
800
300
800
880
1100
1000
495
350
900
250
619911
619912
619913
619920
619921
619922
619923
619925
619926
619927
619929
619930
619940
619950
619960
619970
619980
619990
620000
620010
620020
620030
620040
620050
620051
620060
620070
620080
620090
620101
620110
620120
620130
620140
620150
620160
620170
620190
620200
620210
620220
620230
620240
620250
620260
620270
620280
620290
620300
620310
620320
620321
620330
620340
620350
620360
620370
620380
620390
620400
620410
620411
620419
620420
620421
620430
620440
620450
620460
620461
620462
620470
620480
620490
620500
620510
620520
620530
620540
620560
620570
620580
620590
620591
620600
620610
Müdahaleli ilk doğum
Müdahaleli doğum, çoğul gebelik
Müdahaleli ilk doğum, çoğul gebelik
Normal doğum
Normal ilk doğum
Epidural anestezi ile doğum
Epidural anestezi ile doğum, çoğul gebelik
Suda doğum
Normal doğum, çoğul gebelik
Normal ilk doğum, çoğul gebelik
Sezaryen, çoğul gebelik
Sezaryen
Amnioinfüzyon
Amniyosentez
Fetal kan numunesi (Kordosentez)
Fetosid
İntrauterin cerrahi
İntrauterin transfüzyon
Korion villus alınması
McDonald-Schirodkar
Bartholin kisti çıkarılması
Douglas ponksiyonu
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
Endometrial biyopsi
Endometrial inaktivasyon
İmperfore himen açılması
Kolpotomi
Kriyoterapi, jinekoloji
Labial füzyon açılması
Bumm küretaj
Servikal biyopsi
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj
Servikal koterizasyon
Servikal polip çıkarılması
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj
Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı
Vaginadan yabancı cisim çıkarılması
Vulvar koterizasyon
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu
Bartholin apse drenajı
Bartholin kisti koterizasyonu, gümüş nitrat ile
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu
Kolposkopi
Kondilom koterizasyonu
Konizasyon operasyonu
LEEP operasyonu
Mancherster-Fothergill operasyonu
Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı
Perinoplasti
Rektosel
Servikal stump çıkarılması
Servikosakropeksi
Sistorektosel operasyonu
Sistosel operasyonu
Skinning vulvektomi
Stumdorf operasyonu
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve üstü)
Tıbbi nedenli tahliye (10 haftadan küçük)
Üretral karunkül operasyonu
Üretral kist operasyonu
Vajen darlığının genişletilmesi, cerrahi
Vajene doğmuş myomun çıkarılması
Vajinal histerektomi
Vajinal histerektomi ve rektosel operasyonu
Vajinal histerektomi ve sistosel operasyonu
Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi, tek veya iki taraf
Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu
Vajinal yolla enterosel tamiri
Vajinektomi
Klitoroplasti
Labioplasti
Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile
Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile
Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi ile
Baldy Webster süspansiyon
Dış gebelik operasyonu
Endometrioma ve endometriozis operasyonu
Histerektomi, abdominal (TAH)
Histerektomi ile birlikte salpingo-ooferektomi, abdominal (TAH + USO veya TAH + BSO)
Tüp ligasyonu
Myomektomi
Ooferektomi, tek veya iki taraflı
Over transpozisyonu
Over detorsiyonu
Ovarial veya paraovarial kist eksizyonu
Over wedge rezeksiyon, tek veya iki taraflı
Her bir fetüs için, perinatoloji ünitesinde uygulandığında puanlandırılır.
Tanı amacıyla yapılan tüm küretajlar dahil. 620.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lazer, mikrodalga, kimyasal veya fiziksel metodlarla uterin girişim
620.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.110, 620.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.150 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
620.140 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Düşükler dahil. 620.120, 620.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 620.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.310, 620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.340, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
Konjenital anomalilerde
Konjenital anomalilerde
600.300 ile birlikte ile birlikte puanlandırılmaz.
620.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
Total sayı dahil
Radyoterapi alacak hastalarda
Sayfa 29 / 125
350
270
370
250
350
375
395
375
270
370
300
270
177
118
350
94
1500
600
177
235
100
24
12
47
268
294
148
47
118
150
71
150
59
150
177
130
24
70
353
60
15
235
35
235
177
177
353
294
500
353
353
450
353
294
589
294
353
177
177
177
177
177
514
589
589
883
706
353
883
285
285
880
1145
2250
294
294
471
589
883
294
530
353
353
300
353
353
620620
620630
620640
620650
620660
620661
620662
620670
620680
620690
620701
620710
620720
620730
620740
620750
620760
620770
620771
620780
620790
620800
620810
620820
620821
620830
620840
620850
620860
620870
620880
620890
620900
620910
620920
620921
620940
620950
620951
620960
620970
620980
620990
621000
621010
621020
621030
621040
621045
621046
621050
621060
621070
621071
621080
621090
621100
621110
621120
621130
621140
621150
621160
621170
621180
621190
621200
621210
621220
621230
621240
621250
621260
621270
621280
621290
621300
621310
621320
621330
621340
621350
621360
621370
621380
621390
Postpartum tüp ligasyonu
Salpingo-ooferektomi, tek veya iki taraflı
Salpinjektomi, tek veya iki taraflı
Sterilizasyon operasyonları
Subtotal histerektomi
Subtotal histerektomi ve salpingooforektomi, tek veya iki taraflı
Uterus perforasyonu veya rüptürü onarımı
Uterosakral ligamentin kısaltılması
Abdominal ve kombine entorosel tamiri
Burch operasyonu
Debulking ameliyatı
Double needle operasyonu
Hipogastrik arter ligasyonu
Kuldoplasti
Laparoskopik histerektomi
Lash operasyonu
Le Forte operasyonu (kolpokleizis)
Marshall- Marchetti Kranz operasyonu
Paravajinal onarım
Pereyra operasyonu
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu
Postoperatif cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasial süspansiyon ile kolpopeksi)
Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi
Presakral nörektomi
Promontofiksasyon
Radikal anterior rezeksiyon
Radikal posterior rezeksiyon
Radikal vulvektomi
Raz operasyonu
Rektovajinal fistül
Richardson composite operasyonu
Sakrokolpopeksi
Shauta Emmerich operasyonu
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil)
Total pelvik rezeksiyon
Transobturator tape uygulaması
Vulvektomi
Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)
Radikal parametrektomi
William Dolores süspansiyon
Histeroskopi, diagnostik
Histeroskopi, operatif
Laparoskopi, tanısal
İnfertilitede laparoskopik cerrahi
Metroplasti
Mikrocerrahi ile miyomektomi, her biri
Tuboplasti
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe)
İnvitro fertilizasyon (İVF)
Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi
Fimozis açılması
Sünnet
Korpus kavernozum drenajı (priapismus)
Meatotomi
Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu ve penil implant yerleştirilmesi
Parafimozis redüksiyonu
Penektomi, parsiyel
Penil dorsal ven ligasyonu
Penil fraktür onarımı
Penil plikasyon
Çok parçalı penil protezin çıkarılması
Tek parçalı penil protezin çıkarılması
Çok parçalı penil protez implantasyonu
Tek parçalı penil protez implantasyonu
Penil revaskülarizasyon
Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren bir teknik ile
Penis rekonstrüksiyonu, regional flep ile
Penis replantasyonu
Penis uzatma
Peyronie plak eksizyonu
Peyronie plak eksizyonu, greft ile
Radikal penektomi
Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu ve penil protez implantasyonu
Safeno-kavernozal şant (priapismus)
Spongio-kavernozal şant (priapismus)
Prostat apsesinin perineal drenajı
Prostat iğne biyopsisi, çoklu
Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda, çoklu
Prostat kanserinde laparoskopik lenfadenektomi, iki taraf
Prostat masajı, her bir seans
Prostata lazer tedavisi
Prostata termoterapi
Prostata TUNA
Prostatektomi, unipolar TUR
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
620.660, 620.630 ile birlikte puanlandırılmaz.
Karın ve pelvis içinde invaze tümörlü görünen tüm dokuların çıkartılmasıdır. Aynı seansta başka bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Doğum işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Pelvik veya paraaortik lenf nodu diseksiyonu hariç
Geçirilmiş basit histerektomi sonrasında ve patoloji sonucunda kanser tespit edilmesi durumunda uygulanır. Lenf nodu diseksiyonu dahil.
620.050, 620.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Obstetrik ve jinekolojik endikasyonlar için. 621.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.990 ile birlikte puanlandırılmaz. Laparoskopi, tanısal dahil.
Bir kez puanlandırılır.
621.071, 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.070, 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Üretradan yapılan endoskopik cerrahilerle birlikte puanlandırılmaz.
621.070, 621.071 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.190 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.210 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
621.260 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.250 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.180, 621.190, 621.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.540 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.380, 621.390, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.390, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 30 / 125
294
647
353
353
530
550
350
353
706
706
1766
589
942
471
942
589
589
706
471
706
1059
589
589
1059
353
1500
1500
1350
706
1059
1059
530
1177
1000
1500
589
1059
1550
1550
177
135
235
250
353
353
530
530
1059
90
158
300
350
50
150
200
135
1500
125
1000
500
750
500
700
500
1000
800
1200
1600
900
1875
500
750
1000
1500
850
850
750
800
70
100
1000
5
800
400
400
800
621391
621400
621410
621420
621430
621440
621450
621460
621470
621480
621490
621500
621510
621520
621530
621540
621550
621560
621570
621580
621590
621600
621610
621620
621630
621640
621650
621651
621652
621660
621670
621680
621690
621700
621710
621720
621730
621740
621770
621780
621790
621800
700010
700020
700030
700040
Prostatektomi, bipolar TUR
Prostatektomi, açık
Prostatektomi, radikal
Transüretral prostat insizyonu
İntraprostatik stent yerleştirilmesi
Ejakülatör kanal rezeksiyonu
Epididim kisti eksizyonu
Epididimektomi
Fournier gangreni için debridman
Funiküler kist eksizyonu
Hematoselektomi
Hemiskrotektomi
Hidroselektomi, tek taraflı
Hidroselektomi ve hernioplasti
İnguinal eksplorasyon, inmemiş testis için
İnguinal orşiektomi, tek taraf
İnmemiş testis cerrahisi, herni onarımı dahil
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, iki taraf
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, tek taraf
İnmemiş testis cerrahisi, tek taraf, herni onarımı, iki taraf
Kord eksizyonu
Laparoskopik ektopik testis araştırılması
Laparoskopik orşiopeksi
Epididimal sperm aspirasyonu, mikrocerrahi ile
Epididimal sperm aspirasyonu, perkütan
Ön üretradan papillom koterizasyonu
Seminal vezikülektomi
Skrotal orşiektomi, tek taraf
Skrotal orşiektomi, iki taraf
Spermatoselektomi
Testiküler fiksasyon, iki taraf
Testiküler fiksasyon, tek taraf
Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE)
Testis biyopsileri, açık
Testis detorsiyonu, açık
Testis detorsiyonu, kapalı
Testis protezi yerleştirilmesi
Varikoselektomi, tek taraf
Varikoselektomi, iki taraf
Vazektomi
Vazoepididimostomi
Vazovazostomi
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
Deri lezyonlarının küretajı
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.500, 619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.391, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.000, 619.520, 619.530, 619.750, 620.790, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.391, 621.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
700050
Deri prick testi
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/çocuk allerji veya immünoloji
uzman hekimleri için puanlandırılır.
30
700060
700070
Deri ve mukozada mantar aranması
Deri ve mukoza smearleri
Mikroskobik inceleme ile yapıldığında, işlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Giemsa, wright, gram vs.
11
0
700080
Deri yama testi
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Sadece dermatoloji, erişkin/çocuk allerji veya immünoloji uzman
hekimlerince yapılması halinde puanlandırılır.
32
700090
700100
700130
700140
700141
700142
700160
700170
700180
700190
Dermatolojik banyo tedavisi, her bir seans
Dermatoskopi
Elektro/lazer epilasyon cm² başına
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 1-5 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 6-10 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 11 ve üstü
Fotodinamik tedavi, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), genel, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), lokal, her bir seans
Fototerapi (dbUVB), genel, her bir seans
700200
İlaç ve gıdalarla provokasyon testi
700210
700211
700212
700220
700230
700240
700250
700260
700270
700271
700272
700280
700290
700350
700360
700370
700380
700390
700400
700410
700420
700430
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 1-5 adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 6-10 adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 11 ve üstü
İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için)
Karanlık saha testi (spiroket aranması)
Kimyasal koterizasyon
Kimyasal peeling bölgesel, her bir seans
Kimyasal peeling tüm yüz, her bir seans
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 1-5 adet
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 6 ile 10 arası
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 11 ve üstü
Kriyoterapi, malign lezyonlar, her bir seans
Kültür, fungal izolasyon, her bir bölge
Minimal eritem dozu tayini
Paterji testi
Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar
Trikogram
Wood ışığı muayenesi
Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi
Jobbst uygulaması, her bir seans
Kardiyoversiyon
Elektriksel kardiyoversiyon
621.510, 621.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir hafta içinde bir kez puanlandırılır.
621.450 ve 621.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450 ve 621.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530, 621.560, 621.570, 621.580, 621.670, 621.680,
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.570, 621.580, 621.670, 621.680,
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.560, 621.580, 621.670, 621.680,
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.560, 621.570, 621.670, 621.680,
ile birlikte puanlandırılmaz.
ile birlikte puanlandırılmaz.
ile birlikte puanlandırılmaz.
ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.600, 621.670, 621.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
TESE
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Yatan hastalarda puanlandırılır.
Bilgisayarlı da dahil. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
700.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yapılan işlemi ve sonucunu belgeleyen ayrıntılı raporun sunulması gereklidir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/çocuk allerji
veya immünoloji uzman hekimlerince yapılması halinde seansı puanlandırılır.
Kortizon, bleomycin, vs.
Kortizon, bleomycin, vs.
Kortizon, bleomycin, vs.
Tüm koterizasyon uygulamaları dahil
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.271, 700.272 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.270, 700.272 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.270, 700.271 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.060 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Tromboflebit, arterit, lenfanjit vb.
İntermitant pozitif basınç
Anestezi hariç
Sayfa 31 / 125
800
800
1800
500
300
500
400
400
1100
400
350
500
400
750
375
300
750
1200
1050
1050
400
1125
1500
400
300
250
500
300
420
400
500
350
400
250
300
100
350
300
500
150
500
500
20
70
20
0
20
5
10
30
45
70
30
25
15
15
60
20
30
40
15
0
10
10
10
25
40
50
50
20
0
10
10
30
7
0
0
50
50
700440
700450
700460
700470
700480
700490
700491
700500
700510
700520
700530
700540
700550
700560
700570
700580
700590
700600
700601
700610
700611
700620
700630
700640
700650
700660
700670
700680
700690
700691
700700
700710
700720
700730
700731
700740
700750
700760
700770
700780
700800
Noninvaziv kardiyak hemodinami
NİKAH + SaO2
NİKAH + SaO2 + ET CO2
Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)
Ankle-Branchial indeksi (ABİ)
Elektrokardiyogram, evde çekim
Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk
Telefonik ya da telemetrik ritm EKG
Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat)
Telefonik kardiyak monitorizasyon
Kardiyovasküler stress test
24 saat EKG kaydı (Holter)
Head-up tilt test
Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV)
Event recorder (gün başına)
Kalp pili veya ICD kontrolü
Kontrast ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk
Transözofageal ekokardiyografi
Transözofageal ekokardiyografi, çocuk
Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
Fetal ekokardiyografi
Geçici transvenöz kalp pili, atriyal veya ventriküler, ilk işlem
Geçici kalp pili elektrodunun yeniden yerleştirilmesi, her bir uygulama
Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventriküler, ilk işlem
Kalıcı kalp pili takılması, atriyoventriküler
Kalıcı kalp pili takılması, biventriküler, 3 elektrodlu
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, jeneratör
Kalıcı kalp pili veya ICD elektrodu değiştirilmesi
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, tek elektrod
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, iki elektrod
ICD batarya değiştirilmesi
Biventriküler ICD takılması, 3 elektrodlu
Kalıcı kalp pili lead çıkartılması
Sağ kalp kateterizasyonu
Endomiyokardiyal biyopsi
Sol kalp kateterizasyonu
Transseptal sol kalp kateterizasyonu
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
700801
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
700810
700811
700820
700830
700840
700841
700842
700843
700844
700845
700846
Selektif koroner anjiyografi
Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma
Selektif koroner anjiyografi ve ventrikülografi ve/veya aortografi
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi ve by-pass kontrolu
Selektif koroner anjiyografi ve sağ ve sol kalp kateterizasyonu
Asiyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu
Siyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu
2 yaş altı doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu
Yenidoğan doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu
Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu ve selektif koroner anjiyografi
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
700847
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
700850
700860
700870
700880
700890
700900
700910
700920
700921
700922
700923
700930
700940
700941
700942
700943
700990
700991
701000
701001
701002
701003
701004
701005
701006
701007
701008
701009
701010
701011
Trombolitik (fibrinolitik) tedavi, intrakoroner
Trombolitik tedavi (diğer arterler-pulmoner vb.)
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, tek damar, balon
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için
Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için
Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente ek olarak
Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak için
Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort stenozu için
Transkateter protez kapak implantasyonu (replasmanı)
Perkütan perikard sıvısı drenajı (floroskopi veya ekokardiyografi altında)
Perkütan mitral kapak onarımı
Lazer anjiyoplasti, koroner arter
Perkütan septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardiyomyopatide
Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti, yenidoğan
Perkütan aort balon valvuloplasti,
Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti, preoperatif veya post-operatif
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti, yenidoğan, preoperatif veya post-operatif
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti ve stent, preoperatif veya post-operatif
Balon atriyal septostomi
Balon atriyal septoplasti ve septostomi
Temel tanısal elektrofizyolojik çalışma
Transözofajial elektrofizyolojik çalışma
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için (NİKAH) (Bomed)
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
En az 22 saatlik kaydının olması durumunda puanlandırılır. Aynı sağlık hizmeti sunucusunca yılda bir kez puanlandırılır.
Bütün ekstremiteler
Treadmill, bisiklet, farmakolojik
En az 22 saatlik kaydının olması durumunda puanlandırılır. Aynı sağlık hizmeti sunucusunca yılda bir kez puanlandırılır.
Sedasyon işlemi dahil
Genel anestezi hariç
Lazer veya RF kateter hariç
700.760, 700.780 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.780 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağ-sol kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 Oksijen veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak debi ve indeks ölçümü.
700.846, 700.847 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tanısal veya terapötik girişime ek olarak
700.760, 700.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.801,700.847 ile birlikte puanlandırılmaz. Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak.
Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 O2 veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak debi ve indeks ölçümü. 700.801,
700.846 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır.
700.880 işlemine ilave puanlandırılır.
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.590, 700.600, 700.601, 700.610, 700.611, 700.620, 801.570 ile birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
Tanısal kalp kateteri dahil
Programlı stimulasyon dahil
Sayfa 32 / 125
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
50
20
65
110
140
100
120
100
50
550
650
800
400
500
750
850
300
1000
700
125
300
125
250
250
85
170
300
170
340
380
465
500
650
650
700
700
70
150
500
300
50
600
100
750
750
150
750
100
100
750
750
1200
250
1200
750
1200
300
600
750
750
1180
700
700
750
700
700
400
300
701012
701013
701014
701015
701016
701017
701018
701019
701021
701022
701030
701031
701040
701041
701050
701060
701061
701062
701063
701075
701076
701077
701078
701079
701080
701081
701090
701100
701110
701120
701130
701131
701140
701150
701160
701161
701170
701180
701190
701200
Blade atriyal septostomi ve balon septostomi
Perkütan transkateter PDA kapatılması (ductus oklüzyonu)
Perkütan trans kateter aorto-pulmoner kollateral, venovenöz kollateral veya arteriovenöz fistül okluzyonu
Perkütan transkateter koroner-kameral fistül okluzyonu
Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak perforasyonu ve balon valvuloplasti
Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu ve balon valvuloplasti ile duktal stent implantasyonu
Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu
Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapatılması
Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması
Perventriküler transkateter device ile VSD kapatılması
Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler
Kriyoablasyon, supraventriküler
Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler
Kriyoablasyon, ventriküler
AV nod ablasyonu
Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu
Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon
Astımlı hasta eğitimi
KOAH'lı hasta eğitimi
İnhaler cihaz eğitimi
Konsantratör cihazı eğitimi
Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, Oto-CPAP vs.)
Bronkoalveoler lavaj
Total akciğer lavajı
Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi
Buhar tedavisi, 4 saatlik
COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri
Eforlu solunum testi
Egzersiz testi (6 dakika)
Ekspiryum havasında karbonmonoksit ölçülmesi
Göğüs içi basınç ölçülmesi
Helyum dilüsyon testi
İnvitro Bazofil degranülasyon testi
Karbonmonoksit diffüzyon testi
Plörodezis
Plevra boşluğunun lavajı
Plevral drenaj, pleurocan ile
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi
701210
Provokasyonlu solunum testleri
701.220 ile birlikte puanlandırılmaz. Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk hastalıkları uzmanları
tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
30
701220
Solunum fonksiyon testleri
701.210 ve 701.230 işlemleri ile birlikte puanlandırılamaz. Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk
hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
10
701221
701222
701223
İndükte balgam örneği alınması
Endobronşial ultrasonografi, tanısal
Endobronşial ultrasonografi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla
701230
Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi
701231
Sigara bırakma danışmanlık hizmeti
701232
Sigara bırakma kontrol muayenesi
701250
701260
701270
701280
24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması veya 24 saatlik empedans ölçümü uygulaması
Akalazyada balon dilatasyonu
Alt ve/veya üst GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi veya klip uygulaması
Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi
701281
Kapsül endoskopi
Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak
uygulanır
100
701282
Çift balonlu enteroskopi
Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak
uygulanır
180
701290
701300
701310
701320
701330
701340
701350
701360
701370
701380
701390
701400
701410
701411
701420
701430
701440
701450
701451
701460
701470
701480
701490
701500
701510
701520
701530
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi
Endoskopik biliyer dilatasyon
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi
Endoskopik kisto-duodenostomi
Endoskopik kisto-gastrostomi
Endoskopik perkütan gastrostomi
Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi
Endoskopik sifinkterotomi
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi ile biyopsi
Gastroskopik polipektomi
Endoskopik mukoza rezeksiyonu
Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya buji dilatasyonu
Gastrointestinal sistem darlıklarında stent yerleştirilmesi
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması
Kolonoskopi, total
Kolonoskopi, total ile biyopsi
Kolonoskopik polipektomi
Mekanik litotiripsi
Mide/safra tubajı
Nazobiliyer drenaj
Nazopankreatik drenaj
Özel kolon temizliği (lavman hariç)
Özofageal motilite
Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.010, 701.011, 701.030, 701.040, 701.060, 701.061 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır.
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır
701.081 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
530.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz. 608.310, 608.320 ve 701.223 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.310, 608.320 ve 701.222 ile birlikte puanlandırılmaz.
Göğüs hastalıkları, Çocuk ve Erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi
yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır. 701.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hastanın sigara bırakma polikliniğindeki ilk muayenesini kapsar. 30 dakikalık seans için, bir kez puanlandırılır. Muayene puanı dahildir.
Hastanın ilk muayenesinden sonra yapılan kontrol muayeneleri kapsar. Her hasta için, yılda en fazla 8 kez puanlandırılır. Muayene puanı
dahildir.
Gastroenteroloji uzmanı tarafından yapıldığında puanlanır
701.540 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Kolonoskopi hariç,< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.320 ile birlikte puanlandırılmaz. Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.310 ile birlikte puanlandırılmaz. Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.400 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.390 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Total sayı dahil, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.451, 701.460 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.450, 701.460 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.450, 701.451 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Sayfa 33 / 125
700
700
800
1000
1200
1400
950
950
1000
1100
1000
1500
1000
1500
800
1200
1000
1500
1600
10
10
8
8
8
75
85
25
0
0
10
10
10
15
0
0
20
40
40
60
5
10
200
300
20
50
21
100
150
66
25
25
200
200
200
138
240
165
300
200
132
72
90
135
135
150
240
150
150
175
175
180
9
60
120
0
66
180
701540
701550
701560
701570
701572
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyopsi
Özofagus/mide/intestinal/kolon motilitesi
Özofagus varislerinde sklerozan tedavi, her bir seans
Özofagus varislerinde bant ligasyonu
701580
Adale testi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır. Test sonucunun kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
5
701590
Ampute değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Değerlendirme sonucunun
kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
23
701600
Bilgisayarlı izokinetik test
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Bilgisayarlı
izokinetik cihaz ile yapılarak, test sonucunun kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
23
701640
El beceri testleri
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
10
Elektrodiagnostik testler
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Alçak frekanslı
akımlarla reobaz ve kronaksi ölçümünün yapılması ve kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
23
701650
701660
Günlük yaşam aktiviteleri testi
701670
Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekstremite)
701680
Mesleki değerlendirme
701.310, 701.320, 701.550, ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.540 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
90
110
66
220
180
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Gelişimsel Pediatri, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri
uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Dinamometre ve Pinchmetre ile ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması halinde
puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme
ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
10
23
5
23
701690
Nörofizyolojik değerlendirme
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan
değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
701700
Postur Analizi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji
uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınıması halinde, yatan hastalarda; yatışın
yapıldığı gün ile taburcu edildiği gün puanlandırılır.
5
701710
Skolyoz değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Postür analizi değerlendirme ölçeği ile radyolojik ölçümlerin yapılarak kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
5
701720
Yürüme analizi
701730
Yürüme analizi (Bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz)
701740
701741
701750
701760
701770
701780
701790
701800
701810
701820
701830
701840
701850
701860
701870
701880
701890
701900
701910
701920
701930
701940
701950
701960
701970
701980
701990
702000
702010
702020
702030
702040
702050
702060
702070
702080
702090
702100
702110
702120
702130
702140
702150
Coldpack
Soğuk tedavi termik şok yöntemi
Diyadinamik akım
Dört hücre galvani
Enfraruj
Fango, lokal
Faradizasyon
FES (Fonksiyonel elektriksel stimülasyon)
Fluidoterapi
Galvanik akım
Hotpack
Işık banyosu (Baker)
İnterferansiyel akım
İyontoforez
Kısa dalga diatermi
Lazer
Klasik masaj, bölgesel
Klasik masaj, tüm vücut
Konnektif doku masajı
Mikrodalga (radar)
Paleidoterapi (çamur tedavisi)
Parafin
TENS
Terapötik elektrik stimülasyon
Traksiyon, elektrikli
Traksiyon, mekanik
Ultrason
Ultraviyole
Vibrasyon masajı
Banyo-kaplıca
Girdap banyosu
Kontrast banyo
Sauna ve tazyikli duş
Stangerbath
Su içi basınçlı masaj
Su içi egzersiz
Ampute rehabilitasyonu
Biofeedback
Bel-boyun okulu
EMG biofeedback
Denge/koordinasyon eğitimi
Devamlı pasif hareket cihazı (CPM) ile egzersiz
Ergometrik egzersizi
702160
Eklem enjeksiyonları
702170
702180
702190
702200
Eklem hareket açıklığı egzersizi
Eklem lavajı
El rehabilitasyonu
Elektroterapi
702210
Ev programı/aile eğitimi
702220
702230
Geriatrik rehabilitasyon
Germe egzersizi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Bilgisayarlı
yürüme analizi sistemine (Vicon v.b.) sahip ünitelerin bulunduğu sağlık tesislerinde uygulanması ve kayıt altına alınması halinde
puanlandırılır.
Medikal gaz ile uygulanması halinde
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Ultrason veya elektroterapi ile
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Aynı anatomik bölge için bir kez
puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği uzmanı tarafından yatan hastalarda uygulandığında
puanlandırılır. Gelişimsel pediatri yandal uzmanı için çocuğun evdeki destekleme tedavisinin öğretilmesi halinde puanlandırılır. Bir kez
puanlandırılır.
5
28
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
50
0
0
10
0
0
Sayfa 34 / 125
702240
702250
702260
702270
702280
Gevşeme egzersizleri
Görme özürlü rehabilitasyonu
Gözetmeli grup egzersizi
İzokinetik egzersizler
İş-uğraşı tedavisi
702290
Kardiak rehabilitasyon
702300
702310
702320
702330
Kognitif (bilişsel) rehabilitasyon
Mekanik egzersiz istasyonu
Manipulasyon
Nörofizyolojik egzersizler
702340
Nörolojik rehabilitasyon
702350
702360
702370
702380
702390
702400
702410
702420
Obstetrik/Jinekolojik rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon
Protez eğitimi
Postur egzersizi
Postural drenaj
Progresif dirençli egzersiz
Propioseptif eğitim
Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF)
702430
Pulmoner rehabilitasyon
702440
702450
702460
702470
702480
702490
702500
702510
702520
702530
702550
702560
702570
702580
702590
702591
702600
702610
702620
702630
702640
702650
Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi
Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon
Serebral palsi rehabilitasyonu
Skolyoz egzersizleri
Solunum egzersizleri
Spor sakatlıkları rehabilitasyonu
Yutkunma rehabilitasyonu
Yürüme egzersizleri
Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi
Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı
Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi, birinci seans
Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2 (TcpO2) ölçümü
Oksijen tolerans testi
Basınç testi
Tüp havası analizi, her parametre
Sualtı hekimliği danışmanlık, saati
İntermittan basınç siplinti her ekstremite
702660
Aile Görüşme - Değerlendirme
702670
702679
702680
702690
702700
702710
702711
Aile tedavisi
Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri
Aile, iş yeri ya da okul ziyareti
Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG
Bireysel psikoterapi, her bir seans
Elektrokonvülsiv tedavi (EKT)
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi
702712
Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)
702720
702730
702740
702750
702760
702770
702780
702790
702800
702810
702820
702830
702840
702850
702860
702870
702880
702890
702900
702910
702920
702930
702940
702950
702960
702970
702980
702990
703000
Gelişim testleri, her biri
Grup psikoterapisi, kişi başına
Kişilik testleri, her biri
Klinik değerlendirme ölçekleri, her biri
Nöropsikolojik test bataryası
Nöropsikolojik testler, her biri
Projektif testler, her biri
Psikiyatrik değerlendirme
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler
Zeka testleri (her biri)
Poligrafik uyku tetkiki
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans (NPT)
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT
İlk gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/BPAP titrasyonu yönüyle izlemi
NR-EE 1400 (Brain mapping)
2-4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
5 - 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki
Auto-CPAP ile titrasyon
Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon)
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon işlemleri ile
birlikte puanlandırılmaz.
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon işlemleri ile
birlikte puanlandırılmaz.
0
0
0
0
20
25
20
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır. Diğer
rehabilitasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
25
0
0
0
0
0
0
0
0
120
180
120
180
180
18
18
22
0
0
0
0
0
0
Anamnez'den farklı olarak hasta durumunun ayrıntılı olarak değerlendirildiği, ebeveyn görüşmesidir. Görüşme süresi 10 dakikadan az
olamaz. 18 yaş altı hastalarda her görüşme için puanlandırılır. Psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği tanılarında
ve "Acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destek ve krize müdahale" kapsamında yapılan hasta görüşmelerinde, her görüşme için
puanlandırılır. Diğer tanılarda yılda en fazla üç kez puanlandırılır.
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
Anestezi işlemi 550.190 veya 550.191 kodlu işlemler üzerinden puanlandırılır.
Seans süresi 30 dakikadan az olamaz. 10 günde bir kez puanlandırılır.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde, üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe
belirtilmelidir.
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
Haftada en fazla 3 kez puanlandırılır.
Aynı değerlendirme ölçeği ile yapılan değerlendirmelerin tamamı bir kez puanlandırılır.
520.030, 520.033 ile birlikte puanlandırılmaz. Yatan hastalarda puanlandırılır. Haftada bir kez puanlandırılır.
Farmakolojik aktivasyonlar
Sayfa 35 / 125
7
30
70
30
60
40
40
0
40
40
10
0
10
20
0
0
15
0
0
70
85
85
90
85
85
90
88
88
88
88
88
90
25
25
25
25
25
25
703010
703020
703050
703060
703070
703080
703090
703100
703110
703120
703130
703140
703150
703160
703170
703180
703190
703200
703210
703220
703230
703240
703250
703260
703270
703280
703290
703300
703310
703320
703341
703342
703350
703361
703365
703370
703371
703372
703380
703390
703400
703410
703420
703430
703440
703450
703460
703470
703480
703490
703500
703510
703520
703530
703540
703550
703560
703570
703580
703590
703600
703610
703620
703630
703640
703650
703660
703670
703680
703690
703700
703710
703720
703730
703740
703750
703760
703770
703780
703790
703800
703810
703820
703830
703840
703850
Ameliyatta EEG monitorizasyonu (Elektrokortikografi)
Rutin EEG (çocuk-büyük)
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG) monitorizasyonu
Uyku aktivasyonu
Video-EEG monitorizasyon
Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile
Video-EEG, skalp elektrotları ile
Video-EEG, subdural stripler ile
Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması
Wada testi sırasında EEG kaydı
EMG, genel tarama (üç ekstremite)
EMG, hareket hastalığı protokolü
EMG, kranial nöropati protokolü
EMG, motor nöron hastalığı protokolü
EMG, myasteni protokolü
EMG, myopati protokolü
EMG, periodik paralizi protokolü
EMG, polinöropati protokolü
EMG, radikülopati ve pleksus protokolü
EMG, tuzak nöropati protokolü, iki taraf
EMG, distoni protokolü
Refleks çalışmaları, her bir refleks
Repetetif sinir uyarımı
R-R interval varyasyonu analizi
Rutin EMG taraması/Elektrodiagnostik konsültasyon
Sempatik deri cevapları
Sinir iletim çalışması
Tek lif EMG'si
Tremor kaydı
Tremor kaydı ve spektral frekans analizi
Ameliyatta SEP veya BAEP veya VEP monitörizasyonu
Ameliyatta periferik/kraniyal sinir monitörlenmesi
Ameliyatta MEP monitorizasyonu
Ameliyatta EMG monitörizasyonu
Ameliyatta nöromonitorizasyon
İşitsel beyinsapı UP (BAEP)
Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP)
İşitsel devamlı durum cevapları (ASSR)
Kranial sinir SEP
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst ve alt ekstremiteler
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst veya alt ekstremiteler
P 300 komponenti
Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler
Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler
Vizüel UP (VEP)
Penil uyarılmış potansiyeller
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
Botilinum toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan
Kas-sinir biyopsisi
Prostigmin/Tensilon testi
Sinir lifi ayrımı (Nerve teasing)
Tensilon testi
Pozisyonel nistagmus araştırılması
Okulo-motor testler
100 Hue testi
Az görenlere yardım cihazı muayenesi
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi
Biometri
Cam terapi, toplam tedavi
Çocuklarda görme muayeneleri
Ekzoftalmometri
Elektroretinografi ERG-VER-EOG, her biri
ERG-VER-EOG (ikisi birden)
ERG-VER-EOG (üçü birden)
Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA), iki göz
Fresnel prizması uygulaması
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için
Gonyoskopi
Görme alanı incelemesi (manuel perimetri)
Göz içi basıncı ölçümü, bebek için
Göz muayenesi, ultrason eşliğinde
Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında
Hess perdesi incelemesi
ICG anjiografisi (iki göz)
Kontakt lens muayene ve uygulaması, iki göz
Kontrast duyarlılık testi
Kornea topografisi
Kuru göz teşhis testleri, her biri
Nerve Fiber Analyzer (NFA)
OCT (Optik Koherens Tomografisi)
Ön segment anjiografisi, iki göz
Ön ve arka segment renkli resmi
Ortoptik tedavi, her bir seans
Pakimetri
Renk hissi muayenesi, iki göz
Elektrokortikografi
Günde bir kez puanlandırılır. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
1 saatlik kayıt
Grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla, < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
24 saat
24 saat
24 saat
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde puanlandırılır.
Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde puanlandırılır.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
703.400 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
703.390 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
703.430 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
703.420 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
ENG kayıtlı
ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test
520.030 işlemi ile birlikte puanlandırılamaz. 520.038, 520.039, 520.040 kodlu işlemlerden birine ilave puanlandırılır.
İ.v. fluorescein ve fundus fotoğrafı işleme dahildir.
703.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
703.670 ile birlikte puanlandırılmaz.
Muayene işlemi ayrıca puanlandırılır.
520.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
ICG: Indocyanine Green Angiography.
Her iki göz için, bir kez puanlandırılır.
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
Sayfa 36 / 125
30
23
23
23
25
25
25
25
25
25
150
85
50
110
150
60
85
85
85
50
50
30
60
30
30
30
30
85
30
85
120
120
120
120
120
70
70
70
50
50
50
50
50
50
70
60
70
110
70
70
30
30
30
30
30
20
50
0
17
0
10
6
36
65
100
100
20
50
7
0
50
17
75
14
100
40
13
40
5
43
20
30
30
14
10
2
703860
703870
703880
703890
703900
703910
703920
703930
703940
703950
703960
703970
703980
703990
703991
704000
704010
704020
704030
704040
704050
704060
704070
704080
704090
704100
704110
704120
704130
704140
704150
704160
704170
704180
704190
Scanning lazer oftalmoskopi
Sinoptophor muayenesi, iki göz, her bir seans
Speküler mikroskopi
Tonografi
Oküler ultrason ve biyometri, iki göz
Ultrasonografik biomikroskopi
Aerodinamik ses analizi
Akustik rinometri
Akustik ses analizi (akustik refrektometri)
Bekesy odyometresi, iki kulak
Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi (BERA), iki taraf
Çocuk odyometresi (komple)
Elektrokokleografi
ENG
Videonistagmografi (VNG)
ENOG
İşitme cihazı tatbiki
Çocuk işitme eğitimi, her bir seans
Kalorik test (ENG kayıtlı), iki taraf
Koku testleri
Komple vestibüler inceleme, iki taraf
Konuşma, protez değiştirilmesi
Konuşma, protez uygulaması
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı)
Larenjektomi uygulanmış hastada konuşma tedavisi
Mikroskopik kulak muayenesi, iki taraf
Odiometri ve timpanometri, iki taraf
Odyolojik tetkik komple, iki taraf
Otoakustik emisyon, iki taraf
Posturografi
Rinomanometri, iki taraf
Odyolojik araştırma, iki taraf (Saf ses, tone decay ve sisi dahil)
Saf ses odyometrisi, iki taraf
Tinnitus tedavisi
Timpanometrik inceleme
20
15
30
10
50
30
0
0
0
0
30
0
25
25
25
25
0
0
28
15
0
25
25
0
0
10
0
0
0
25
10
0
0
0
0
704200
Vestibüler rehabilitasyon, iki taraf
20 dakikalık seansı puanlandırılır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı, odyolog ve fizyoterapist tarafından birlikte yapıldığında
puanlandırılır.
25
704210
Hemodiyaliz, acil
Yoğun bakım veya serviste yatan hasta başında yapılan acil diyaliz ile diyaliz programına alınmış hastalar dışında dializ servisinde yapılan acil
diyalizi kapsar. Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. 704.230
ile birlikte puanlandırılmaz.
120
704230
Hemodiyaliz
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim tarafından yapılan hasta başı vizit, günlük
her hasta için puanlandırılır. 704.210 ile birlikte puanlandırılmaz.
704231
Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
100
704233
Ev hemodiyalizi
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. 704.230 ile birlikte aynı
gün puanlandırılmaz.
50
704234
704235
704240
704250
Periton diyalizi hasta eğitimi
Sürekli ayaktan periton diyalizi hasta ev programı/aile eğitimi
Hemoperfüzyon
İzole ultrafiltrasyon
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Ay içerisinde bir kez puanlandırılır.
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Bir ay içerisinde bir kez puanlandırılır.
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır.
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır.
10
10
26
26
704255
Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği değerlendirmesi ve hasta eğitimi
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzman hekim tarafından yapıldığında, ayda bir kez
puanlandırılır.
80
704260
Periton dializi takibi
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Günlük takip. Ayda en çok iki kez puanlandırılır.
53
704270
Peritoneal eşitlenme testi (PET)
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Sürekli periton diyalizi işlemine başlandıktan veya peritonit geçirdikten sonra bir ay içerisinde,
daha sonra yılda bir kez puanlanır.
60
704280
704290
704300
704310
704320
704330
704340
704350
704360
704370
704371
704380
704390
704400
704410
704420
704430
704440
704450
704460
704470
704480
704490
704491
704499
704500
704510
704520
704530
704540
704541
704550
704560
Regional heparinizasyon
Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon tedavisi
Basınç akım çalışması
Boney ve Q tip testleri
Elektroejakülasyon
Empotansta nörolojik değerlendirmeler (BCP-SEPP)
Empotansta uyku çalışmaları (NPT)
İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon, her bir seans
İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu
İntrakaviter kemo veya immünoterapi
İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile birlikte intrakaviter hipertermi
Kavernozografi
Kavernozometri
Penil arter basınç ölçümü (PBI)
Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için
Seminal vezikülografi
Sistometri
Sistometri ve EMG
Sistometri ve üroflowmetri
Ürodinamik çalışma
Üroflowmetri
Vaza vezikülografi, iki taraf
Videoürodinami
Prostat Mikrodalga Termoterapisi
Eklampsi takibi
Fetal akustik stimülasyon
Fetal elektrokardiyogram
Fetal kan gazları
Non-stres test (NST)
Oksitosin challenge test (OCT)
Sürekli fetal monitorizasyon
Antisperm antibody (ASA)
Artifisiel inseminasyon, her bir seans
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır.
PBI: Penobrakiyel indeks
704.440, 704.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.430, 704.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.430, 704.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sistometri + EMG. 704.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.450 ile birlikte puanlandırılmaz. Test sonucunun kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
Günlük. 510.123, 510.124, 552.001, 552.002, 552.003, 552.006, 552.007 ve 552.008 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 37 / 125
8
0
37
0
0
0
0
0
0
25
50
70
70
70
50
600
300
25
70
40
70
20
200
100
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
704570
704580
704590
704600
704610
704620
704630
704640
704641
704642
704643
704644
704645
704650
704660
704670
704680
704690
704700
704710
704720
704730
704740
704750
704760
704770
704780
704790
704800
Kruger testi
Özel sperm tektiki
Postkoital test
Sperm mar testi
Sperm penatrasyon testi (SPT)
Sperm yıkama
Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla)
Spermogram
Oosit aspirasyonu
Sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu
Embriyo transferi
ICSI (Mikro enjeksiyon)
Embriyo Freeezing
CD 34 seleksiyon işlemi
Çoklu infüzyon kemoterapi
Devamlı infüzyon kemoterapi
İmmünoadsorbsiyon, her bir seans
İnfüzyon kemoterapisi
İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi, her bir seans
İntratekal tedavi, her bir seans
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi
Kemik iliği aspirasyonu
Kemik iliği biyopsisi
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu
Periferik kan yayması değerlendirilmesi
Steril ünitede bakım hizmeti
Terapötik flebotomi, her bir seans
Turnike testi
704801
Onkoloji hastası kemoterapi planlaması
Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları için, ayda 1 kez, yatan hastalarda uygulanır. İlgili uzman olmaması halinde diğer uzmanlar için
puanlandırılabilir.
120
704802
Onkoloji hastası kemoterapi etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi
Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları için, ayda 1 kez uygulanır.
30
704803
Onkoloji hastası kemoterapi eğitimi ve bilgilendirme
Her kemoterapi kürü için, yatan hastada, eğitim ve bilgilendirmenin yapılması halinde, bir kez puanlandırılır. İlgili uzman olmaması halinde
diğer uzmanlar için puanlandırılabilir.
5
704810
704820
704830
704840
704850
704860
704870
704880
704890
704900
704910
704920
704930
704940
704941
704950
704960
704970
704971
704972
704973
704980
704981
704990
705000
705010
705020
705030
705040
705060
705070
705080
705090
705100
705110
705120
705130
705140
705150
705160
705170
705180
705190
705200
705210
705220
705230
705240
705250
705260
705270
705280
Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans)
Aferez, lökosit (1 seans)
Aferez, donör plazma aferezi (1 seans)
Aferez, hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı
Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans)
Aferez, lipid (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi ile) (1 seans)
Aferez, stem hücre toplanması (1 seans)
Aferez, terapötik eritrositaferez (1 seans)
Aferez, terapötik lökoferez (1 seans)
Aferez, terapötik plazma değişimi (1 seans)
Aferez, terapötik trombositaferez (1 seans)
Aferez, fotoferezis (1 seans)
Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi (1 seans)
Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması
Hematopoietik kök hücre ayrımı
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumlu)
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam uyumlu)
Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller)
Kordon kanı nakli
Hematopoietik hücre nakli, otolog
Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal kök hücre üretimi dahil)
Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılması
Kemik iliği nakli-operasyon aşaması
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu
Kordon kanından kök hücre nakli
Kök hücre dondurulması
Kök hücre saklanması (kord kanına uygulanmaz)
Kök hücre infüzyonu
Kök hücre mobilizasyonu
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba olmayan kemik iliği verici taraması
ABO + Rh tayini (forward gruplama) + ABO reverse gruplama
ABO + Rh tayini (forward gruplama)
Adsorbsiyon testi
Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup)
Anti-A, Anti-B veya Anti D-titrajı
Antikor tanımlama
Buffy coat deplesyonu, her bir ünite
Cross match
Direkt coombs testi (polispesifik)
Direkt coombs testi (Ig G)
Direkt coombs (kompleman)
Donör muayenesi
Elüsyon testi
Eritrosit süspansiyonu yıkama
Fibrin glue hazırlama
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini
Günde bir kez puanlandırılır. 704.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır. 704.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hematoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında puanlandırılır.
Hematoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında puanlandırılır.
Plazmaferezis
Her türlü tıbbi- teknik işlemler dahildir.
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
CD 34 pozitif
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
En fazla üç ay süreyle, hasta başına, günlük
1. Aşama
Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil, her donör için ayrı
1. Aşama
Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil, her donör için ayrı
Sayfa 38 / 125
0
0
0
0
0
0
0
0
263
0
180
0
0
0
80
35
0
60
60
77
46
75
110
45
50
8
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
500
200
15000
15000
20000
15000
8000
300
150
150
500
100
15000
100
5
100
400
20
20
10
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705290
705300
705310
705320
705330
705340
705350
705360
705370
705380
705390
705400
705410
705420
705430
705440
705450
705460
705470
705480
705490
İndirekt coombs testi
Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama, her bir ünite
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması, her bir ünite
Soğuk aglütininler
Steril tüp birleştirme, her bir bağlantı
Taze donmuş plazma/kriyopresipitat eritilmesi, her bir ünite
Aferez trombosit süspansiyonu
Aferez granülosit süspansiyonu
Eritrosit süspansiyonu
Granülosit süspansiyonu (random donör, 1 ünite)
Kriyopresipitat
Otolog tam kan
Otolog fibrin yapıştırıcı
Tam kan (torbada)
Taze donmuş plazma
Trombosit süspansiyonu (random donör trombositi, 1 ünite)
L-dopa ile büyüme hormonu testi
İnsülin-Büyüme hormonu testi
İnsülin-Kortizol testi
L-dopa-Prolaktin baskılama testi
Su kısıtlama testi
750000
Ekstremite nakli (Tek kol veya tek bacak)
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince
başka puan verilmez.
15000
750010
Yüz Nakli
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince
başka puan verilmez.
20000
800010
800020
800030
800040
800050
800060
800070
10 gün ve altındaki tedaviler
11-20 gün süreli tedaviler
21-30 gün süreli tedaviler
30 günden uzun süreli tedaviler
Brakiterapi
Stereotaktik radyoterapi
Basit eksternal radyoterapi tasarımı
800080
Orta eksternal radyoterapi tasarımı
Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya multipl blok ve/veya konvansiyonel
olmayan fraksiyon şemalarını içerir.
150
800090
Kompleks eksternal radyoterapi tasarımı
Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge'ler ve/veya kompanzatuar filtre uygulaması ve/veya üç veya daha
fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya multileaf kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi modalitelerini içerir.
250
800100
800110
800111
800112
800113
Konformal eksternal radyoterapi tasarımı
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi tasarımı
Basit brakiterapi tasarımı
Orta brakiterapi tasarımı
Kompleks brakiterapi tasarımı
Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir.
Inverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
Tek kanallı intrakaviter uygulamalar
Çok kanallı iki boyutlu planlamalı tedaviler. 10 dan az kaynak-tel aplikasyonu, 12'den az kaynakla yapılan afterloading tedaviler.
Multiplan izodoz planı, 10’dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12’den fazla kaynakla yapılan afterloading tedaviler.
250
250
100
150
250
800114
Konformal brakiterapi tasarımı
BT, MR görüntüleri klavuzluğunda hedef ve kritik organların konturlanarak 3 boyutlu ve Doz Volüm Histogram (DVH) aracılığı ile uygulanan
tedaviler.
250
800120
Basit radyoterapi planlama
800130
Orta radyoterapi planlama
800140
Kompleks radyoterapi planlama
Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi
kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi ve/veya rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast materyal kullanarak yapılan
simülasyonları içerir.
400
800150
Üç Boyutlu (Konformal) radyoterapi planlama
Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik normal yapıların bilgisayarla yeniden üçboyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl sabit alanların üç boyutlu "beam's-eye-view" doz-volüm histogramları kullanılır.
Üç boyutlu volüme dair dökümanlar ve doz dağılımları puanlandırma için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir.
400
800160
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında radyoterapi planlama
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
400
800170
Temel radyasyon doz hesapları
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite
faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar.
10
800180
800190
Basit eksternal radyoterapi doz hesapları
Orta eksternal radyoterapi doz hesapları
Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz planları
Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları ve/veya wedge kullanılan alanlar
20
30
800200
Kompleks eksternal radyoterapi doz hesapları
Mantle ve/veya ters-Y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya rotasyonel tedavi ve/veya irregüler alan
blok hesapları ve/veya multi-leaf kolimatör hesapları
50
800210
800220
800230
Konformal eksternal radyoterapi doz hesapları
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi doz hesapları
Özel eksternal radyoterapi doz hesapları
800235
Temel radyasyon doz hesapları
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite
faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar.
10
800240
800250
800260
800270
800280
Basit brakiterapi doz hesapları
Orta brakiterapi doz hesapları
Kompleks brakiterapi doz hesapları
Özel Dozimetre: TLD, mikrodozimetre
Basit tedavi aletleri tasarım ve yapımı
Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları
Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları
Multiplan izodoz planı, 10'dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12'den fazla kaynakla yapılan afterloading doz hesapları
Sadece tüm beden ışınlanmasında ve tüm beden elektron tedavisinde en fazla bir kez puanlandırılır.
Termoplastik Fiksasyon Maskeleri
60
96
138
25
30
800290
Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı
Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fiksasyonuna yönelik kalıp
tasarım ve yapımı, her bir malzeme için. Planlama sayısı kadar puanlandırılır.
50
800300
800310
800320
800330
Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı
Film
Digital
Basit eksternal radyoterapi uygulaması
Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için. Planlama sayısı kadar puanlandırılır.
800.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
800.310 ile birlikte puanlandırılmaz. Görüntülemenin yapıldığı tarih ve sayıların bilgisayar çıktısı eklendiğinde puanlandırılır.
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu
50
10
10
5
800340
Orta eksternal radyoterapi uygulaması
İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl blok ve/veya kişiye özel blok kullanılan
tedavilerin bir fraksiyonu
7
800350
Kompleks eksternal radyoterapi uygulaması
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin
ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge'lerin veya kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu
10
800360
800370
800380
Tek fraksiyonlu radyoterapi uygulaması
Özel tedavi uygulamaları: tüm vücut/yarım vücut ışınlamaları
Basit lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
800390
Orta lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl blok ve/veya özel blok kullanılan
tedavilerin bir fraksiyonu
7
Kompleks lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin
ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge'lerin veya kompanzatuar filtrelerin veya multi-leaf kollimatör işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin
her bir fraksiyonu
10
800400
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Eksternal tedavisiz, tek başına uygulama
Tek veya çok fraksiyon
Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi planlarını içerir.
Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla simülasyon işlemi
Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya multipl bloklu alanların simülasyonlarını
içerir
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
Özel teleterapi planı (parçacık -nötron, proton gibi- ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut ışınlamaları)
Bir tedavi sürecinde en fazla bir kez puanlandırılır.
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu
Sayfa 39 / 125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
25
25
25
350
450
550
600
250
1100
100
110
250
50
50
50
20
50
5
800410
800420
800430
800440
800450
800460
800470
800480
800490
800500
800510
800520
800530
800540
800550
800560
800570
800580
800590
800600
800610
800615
800616
800620
800640
800641
800660
800661
800670
800671
800680
800681
800682
800690
800710
800720
800730
800735
800740
800750
800755
800760
800770
800781
800800
800810
800830
800840
800841
800851
800860
800861
800862
800863
800870
800880
800890
800900
800901
800902
800920
800930
800940
800942
800950
800951
800960
800970
800971
800990
800991
800995
801010
801020
801030
801031
801040
801050
801060
801070
801090
801091
801092
801110
801120
801121
Konformal lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Tek fraksiyonlu lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Özel tedavi uygulaması: tüm veya yarım vücut ışınlamaları
Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya Tomoterapi uygulamaları, her bir seans
Eksternal yüzeyel hipertermi
Eksternal derin hipertermi
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az aplikatör)
İntertisiyel hipertermi (5'den fazla aplikatör)
İntrakaviter hipertermi
Basit intrakaviter brakiterapi uygulaması
Orta intrakaviter brakiterapi uygulaması
Kompleks intrakaviter brakiterapi uygulaması
Basit intertisiyel brakiterapi uygulaması
Orta intertisiyel brakiterapi uygulaması
Kompleks intertisiyel brakiterapi uygulaması
After-loading brakiterapi uygulaması: 1-4 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
After-loading brakiterapi uygulaması: 5-8 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
After-loading brakiterapi uygulaması: 9-12 arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
After-loading brakiterapi uygulaması: 12'den fazla kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması
Radyoaktif elementin hazırlanması ve uygulanması
Gammaknife
Cyberknife
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, SPECT
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Kantitatif
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Aerosol)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Aerosol)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Technegas)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Technegas)
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO)
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD)
Beyin perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD)
Beyin PET
Konvansiyonel beyin sintigrafisi
Sisternografi (In-111 DTPA)
Sisternografi (Tc-99m DTPA)
Beyin reseptör çalışması, SPECT (I-123 IBZM)
Ventriküler şant açıklığının araştırılması
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)
Miyokard sempatik innervasyon sintigrafisi (I-123 MIBG)
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT
Miyokard perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201)
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri)
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201)
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)
Miyokard PET, viabilite çalışması
Miyokard PET, perfüzyon çalışması
Radyonüklid venografi
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT, stres
Farmakolojik stres
Miyokard attenüasyon düzeltme
Artrosintigrafi
Kemik sintigrafisi, üç fazlı
Kemik sintigrafisi, tüm vücut
Kemik sintigrafisi, SPECT
Kemik PET
Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için
Perklorat kovma testi
Adrenal korteks sintigrafisi (I-131 Norkolesterol)
Paratiroid sintigrafisi, Dual faz (Tc-99m MIBI)
Paratiroid sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI)
Tiroid sintigrafisi
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde
Tiroid uptake çalışması (Tc-99m Perteknetat)
Tiroid uptake çalışması (I-131)
Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m Kolloid)
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m RBC)
Gastrointestinal protein kaybı çalışması
Gastroösefajial reflü çalışması
Hepatobiliyer sintigrafi
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar
Karaciğer dalak sintigrafisi, SPECT
Mekkel divertikülü araştırması
Mide boşalma çalışması
Ösefagus transit çalışması
Tükrük bezi sintigrafisi
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC)
Böbrek parankim sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA)
GFR ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri)
GFR ölçümü, Kamera metodu (Tc-99m kompleksleri)
Seansı
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
4 cm derinliğe kadar olan
4 cm'den fazla derinlikte
1-4 arası kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
5-10 arası kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
10'dan çok kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
1-4 arası kateter/özel iğne uygulaması, seansı
5-10 arası kateter/özel iğne uygulaması, seansı
10'dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar'a eklenir.
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar'a (Aerosol) eklenir.
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar'a (Technegas) eklenir.
Dinamik ve/veya statik
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat'e eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)'ne eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir.
N-13, Rb-82 veya O-15 ile.
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres'e eklenir.
Dobutamin, adenozin ve dipiridamol kullanılarak yapılan farmakolojik stres için geçerlidir. Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir.
Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir.
Tüm vücut veya üç fazlı kemik sintigrafisine eklenir.
SPECT-BT cihazları için geçerlidir. Kemik SPECT'e eklenir.
Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz'a (Tc-99m MIBI) eklenir.
Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile birlikte yapılan korelatif USG uygulamaları için geçerlidir.
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar'a eklenir.
Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar'a (Tc-99m DMSA) eklenir.
Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir.
Sayfa 40 / 125
10
20
40
10
50
65
50
65
50
56
85
113
65
95
138
145
155
170
180
15
15
1000
1500
65
70
70
60
70
65
70
110
110
120
225
20
40
40
100
40
121
100
40
90
120
120
120
121
300
300
80
80
70
20
10
30
75
75
90
300
20
20
80
80
100
35
70
20
20
17
35
70
20
55
75
35
120
35
45
45
20
75
75
60
110
40
40
801122
801140
801141
801150
801160
801170
801180
801190
801191
801200
801210
801211
801220
801230
801240
801260
801271
801280
801290
801310
801330
801331
801340
801341
801350
801351
801360
801361
801362
801363
801364
801370
801380
801381
801382
801383
801390
801391
801400
GFR ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m DTPA)
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, Direk
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, İndirek
Böbrek parankim sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA)
Testis sintigrafisi
Enfeksiyon odağı araştırması, İşaretli lökosit
Enfeksiyon odağı araştırması, SPECT
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m HIG)
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m Nanokolloid)
Lökosit işaretlemesi
Dalak sekestrasyon çalışması
Eritrosit yaşam süresi saptanması
Eritrosit/Plazma/Total kan volümü tayini
Hepatik arter perfüzyon çalışması
Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile
Kemik iliği sintigrafisi
Lenfosintigrafi
Selektif dalak sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m V-DMSA)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Ga-67)
Tümör görüntüleme, SPECT (Ga-67)
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tanısal
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tedavi sonrası
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (In-111 Oktreotid)
Tümör görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m işaretli peptid)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid)
Onkolojik PET (Ga-68 peptid)
İntraoperatif gama prop uygulaması
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-131 MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-123 MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m Kompleksleri ile)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile)
Radyoimmünosintigrafi, Tüm vücut
801401
Radyoimmünosintigrafi, SPECT
801410
801420
801430
801431
801440
801460
801470
801471
801472
801473
801474
801475
801476
801480
801481
801482
801483
801490
801491
801500
801510
801520
801530
801540
801541
801542
801543
801544
801545
801546
801547
801550
801557
801560
801561
801570
801580
801590
801591
801600
801610
801620
801630
801640
801650
Sentinel lenf nodu çalışması
Meme sintigrafisi
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tl-201)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tl-201)
Onkolojik PET (F-18 FDG)
Radyonüklid sinovektomi
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, P-32
Radyonüklid tedavi, Re-186
Radyonüklid tedavi, Sm-153
Radyonüklid tedavi, Sr-89
Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor
Somatostatin reseptör tedavisi (In-111 Pentetreotide)
Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, Y-90 mikroküre
Somatostatin reseptör tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid)
Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri
Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti
Dakriosintigrafi
Organ kan akımı çalışması (Tc-99m kompleksleri ile)
El-bilek grafisi (tek film)
Kemik yaşı tayini
Floroskopi
Kemik survey
Mammografi (tek meme)
Mammogafi (KETEM' de çift kör okuma tekniği ile yapılan mammografi)
Mandibula (tek yön)
Schuller grafisi (mukayeseli)
Sella spot grafisi
Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
Skolyoz tetkiki
Stenvers grafisi (mukayeseli)
Çift çalışma
Çift çalışma
Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir.
Tüm vücut enfeksiyon odağı çalışmalarına eklenir.
İşaretli Lökosit ile yapılan enfeksiyon odağı araştırmasına eklenir.
Tc-99m V DMSA tümör görüntülemesine eklenir.
Ga-67 tüm vücut taramasına eklenir.
In-111 Oktreotid ile tümör görüntülemesine eklenir.
Tc-99m işaretli peptid ile tümör görüntülemesine eklenir.
I-131 MIBG sintigrafisine eklenir.
I-123 MIBG sintigrafisine eklenir.
Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntülemesine eklenir.
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Radyoimmun sintigrafiye eklenir.
Bölgesel ve/veya SPECT
Tl-201 tümör görüntülemeye eklenir.
Bir eklem için
5 mCi
10 mCi
15 mCi
20 mCi
30 mCi
50 mCi
75 mCi
100 mCi
125 mCi
150 mCi
200 mCi
50 mCi
100 mCi
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Yatan hasta için günde 1 kez
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sadece 801.490, 801.491, 801.540, 801.541, 801.543, 801.544, 801.545 kodlu tedavilerin uygulandığı hastalar için geçerlidir.
6 ayda bir, çocuk endokrinoloji ve radyoloji uzmanı tarafından yapıldığında uygulanır. 801.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
Sayfa 41 / 125
40
110
120
50
40
50
40
140
150
50
50
40
20
20
20
120
95
40
80
120
50
100
160
85
70
65
155
70
160
70
330
90
170
90
275
70
85
85
85
80
70
40
85
80
300
50
125
125
125
125
175
175
175
175
175
175
175
150
150
50
60
60
60
150
150
0
60
150
150
25
25
20
20
4
5
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
801660
801670
801680
801690
801700
801710
801720
801730
801740
801750
801760
801770
801780
801790
801800
801810
801820
801830
801840
801850
801860
801870
801880
801890
801900
801910
801920
801930
801940
801950
801960
801970
801980
801990
802000
802010
802020
802030
802040
802050
802060
802070
802080
802090
802100
802110
802120
802130
802140
802150
802160
802170
802180
802190
802200
802210
802220
802230
802240
802250
802260
802270
802280
802290
802300
802310
802320
802330
802340
802350
802351
802360
802370
802380
802390
802400
802430
802440
802450
802460
802470
802480
802490
802500
802510
802520
Temporamandibular eklem
Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
Kopya film (her bir film için)
Akciğer grafisi (iki yön)
Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu
Akciğer grafisi (üç yön)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Bacak uzunluk grafisi
Düz karın grafisi
Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) tek eklem
Eklem grafisi(iki yön) tek eklem
Eklem grafisi(üç yön)
Kafa grafisi (dört yön)
Kafa grafisi (iki yön)
Kafa grafisi (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (iki yön)
Kalp teleradyogramlar (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (üç yön), baryumlu
Kalp teleradyogramlar (üç yön)
Pelvis grafisi (tek yön)
Pelvis grafisi (üç yön)
Pelvimetri (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (dört yön)
Vertebra grafileri, servikal (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (tek yön)
Vertebra grafileri, servikal (üç yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön )
L5-S1 spot grafisi
Anterograd pyelografi, var olan kateterden
Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü
Artrografi
Bronkografı
Çift kontrast kolon tetkiki
Çift kontrast mide tetkiki
Dakriosistografi
Defekografi
Distal kolon grafisi
Duktografi-galaktografi
Enteroklizis
Faringografi
Faringo-ozefagografi
Fistülografi
Histerosalpingografi (HSG)
İnravenöz piyelografi (İVP)
İnravenöz piyelografi (İVP) (dakikalık)
İnce barsak tetkiki
Kolon tetkiki
Laringografi
Lenfanjiografi
Mide duedonum tetkiki
Miyelografi
Oral kolesistografi
Özefagografi
Peroperatuar kolanjiografi
Poş grafisi
Retrograd pyelografi
Retrograd üretrografi
Sialografi (iki taraf)
Sialografi (tek taraf)
Sine özefagografi
Sistogram (üç film)
T tüp kolanjiografi
Velofaringeal sinefloroskopi
Voiding sistoüretrografi
Aorto-femoro-popliteal arteriografi
Bronşial arteriografi
Aortografi, torakal
Aortografi, abdominal
Çölyak anjiografi ve arteriel portografi
Selektif renal anjiografi, iki taraf
İnferior mesenterik anjiografi
Pelvik arteriografi
Pulmoner anjiografi
Superior mesenterik angiografi
Üst ekstremite arteriografi, tek taraf
Femoro-popliteal arteriografi, tek taraf
Selektif renal anjiografi, tek taraf
Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi
Transplant renal anjiografi
Amytal testi (VADA)
Arkus aortografi
Mukayeseli/Ağız açık-kapalı
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
15
12
12
15
12
12
12
12
20
12
15
12
12
12
12
15
15
12
20
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
252
221
252
252
298
298
252
252
157
252
252
252
252
252
252
229
229
RAPORLAMA
Endoskopi hariç
802.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
802.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
Anjio sırasında
Stepping
Sayfa 42 / 125
802530
802540
802550
802560
802570
802580
802590
802600
802610
802620
802630
802640
802650
802660
802670
802680
802690
802700
802701
802702
802703
802710
802720
802730
802740
802750
802760
802770
802780
802790
802800
802810
802820
802830
802831
802840
802850
802860
802870
802880
802890
802900
802910
802920
802930
802940
802950
802960
802970
802971
802980
802990
803000
803010
803020
803030
803040
803050
803060
803070
803080
803090
803100
803110
803120
803130
803140
803150
803160
803170
803180
803190
803200
803210
803220
803230
803240
803250
803260
803270
803280
803281
803290
803291
803292
803293
Selektif karotid anjiografi, iki taraf
4 sistem selektif serebral anjiografi
Orbital flebografi
Petrozal sinüs kan örneklemesi
Selektif vertebral anjiografi, iki taraf
Spinal anjiografik tarama
Selektif karotid anjiografi, tek taraf
Dializ fistülogram
Hepatik venografi ve wedge venografi
Surrenal venografi, iki taraf
Gonadal venografi, iki taraf
İnferior veya superior vena kavagrafi
Portal venöz kan örneklemesi
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınması
Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi
Splenoportografi
Surrenal venografi, tek taraf
Gonadal venografi, tek taraf
Adrenal venöz örnekleme
Paratiroid venöz örnekleme
Pelvik venografi, iki taraf
Venografi, alt ekstremite, tek taraf
Venografi, üst ekstremite, tek taraf
Aortik stent-greft uygulaması
Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül tedavileri
Diğer organ ve tümör embolizasyon tedavileri
Endovasküler serebral anevrizma tedavisi
Geçici kateter yerleştirilmesi
Perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA) işlemleri
Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile
Selektif trombolitik tedavi işlemleri
Subkütan port çıkarılması
Subkütan port yerleştirilmesi
Supraaortik/Visseral intravasküler stent yerleştirilmesi
İnfraaortik stent yerleştirilmesi
Transarteriyel kemo-embolizasyon tedavileri (TAKE)
Transjuguler intrahepatik porto-sistemik şant (TIPS)
Tünelli kateter çıkarılması
Tünelli kateter yerleştirilmesi
Vena kava'ya filtre/stent yerleştirilmesi
Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon
Kemik dansitometresi, lokal
Kemik dansitometresi, tüm vücut
Dakriosistoplasti, balon ile
Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne)
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi
İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon
İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde
Özefagus dilatasyonu
Perkütan akciğer absesi drenajı
Perkütan alkol ablasyon tedavisi
Perkütan ampiyem drenajı
Perkütan apse drenajı
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı
Perkütan bilier drenaj
Perkütan bilier stent konması
Perkütan bilier taş çıkarılması
Perkütan çölyak gangliyon blokajı
Perkütan enterik fistül tedavisi
Perkütan gastrojejunostomi
Perkütan gastrostomi
Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon
Perkütan koledok dilatasyonu
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi
Perkütan lenfosel tedavisi
Perkütan nefrostomi
Perkütan pankreatik kanal girişimleri
Perkütan pnömotoraks tedavisi
Perkütan psödokist tedavisi
Perkütan ablasyon tedavisi
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi
Perkütan safra kesesi drenajı
Perkütan sistostomi
Perkütan sistoüretografi
Perkütan stenoz dilatasyonu
Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK)
Perkütan üreteral stent konması
Stent yerleştirilmesi
Stereotaktik meme işaretleme
Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, tanısal
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, terapötik
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, tanısal
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, terapötik
802.530, 802.570, 802.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Varis işlemleri bu kod üzerinden puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
RF, mikrodalga, kriyo, lazer yöntemiyle
803.281 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
530.380 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
530.381 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz.
530.420 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
530.421 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz.
Sayfa 43 / 125
350
450
157
271
350
450
229
86
150
150
150
106
350
107
86
150
107
107
107
107
107
66
66
1429
1429
714
1429
86
414
100
643
86
300
714
714
643
1071
86
300
714
714
0
0
429
70
714
300
300
429
214
214
714
643
429
429
429
714
714
714
571
429
857
714
857
857
429
714
429
857
429
714
780
429
429
114
429
429
600
857
857
221
300
50
60
50
60
803300
803310
803320
803330
803340
803350
803360
803370
803380
803390
803400
803410
803420
803430
803440
803441
803450
803460
803470
803480
803490
803500
803510
803520
803530
803540
803550
803560
803570
803580
803590
803600
803601
Vertebroplasti
3-Boyutlu US
Boyun US
Renal US, dinamik
Eklem US (tek taraf)
Endoskopik US
Follikülometri (transabdominal follikülometri )
Follikülometri (transvajinal follikülometri )
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)
Hepatobilier US
İntravasküler US (IVUS)
İntroperatif US
Kalça eklemi US (tek taraf)
Meme US, iki taraf
Meme US, tek taraf
Elastografi US
Obstetrik US
Orbita US, iki taraf (A veya B mod)
Parotis bezi US
Renal US
Skrotal US
Submandibuler bez US
Tiroid US
Toraks US
Transkranial veya transfontanel US
Transrektal US
Transvajinal US
Suprapubik pelvik US
Abdomen US, tüm
Üriner sistem US
Abdomen US, üst
Yüzeyel doku US
Ultrason, diğer
803602
Ultrason, genel
803610
803620
803630
803640
3-boyutlu renkli Doppler US
Abdominal aorta renkli Doppler US
Abdominal renkli Doppler US
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı
803650
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama
803670
803680
803690
803700
803710
803720
803730
803740
803750
803760
803770
803780
803790
803800
803810
803820
803830
803840
803850
803860
803861
803870
803880
803890
803900
803910
803920
803930
803940
803950
803960
803970
803980
803990
804000
804010
804020
804030
804040
804050
804060
804070
804080
804090
804100
İntraoperatif renkli Doppler US
Karotis renkli Doppler US, tek, bilateral
Kitle lezyonu renkli Doppler US
Meme renkli Doppler US
Obstetrik renkli Doppler US
Orbita renkli Doppler US
Pelvik renkli Doppler US
Penil renkli Doppler US
Portal ven renkli Doppler US
Renal renkli Doppler US, iki taraf
Skrotal renkli Doppler US
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Tiroid bezi renkli Doppler US
Transkranial veya transfontanel renkli Doppler US
Transrektal renkli Doppler US
Vertebral arter renkli Doppler US, tek, bilateral
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US
Doppler US, diğer
BT, 3 boyutlu görüntüleme
BT, angiografi, tek anatomik bölge için
BT, abdomen, alt
BT, beyin (aksiyel + koronal)
BT, beyin
BT, boyun
BT, dental
BT, extremite (20-50 cm bölge)
BT, hava veya opaklı sisternografi
BT, hipofiz
BT, kantitatif (kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitesi gibi)
BT, larenks
BT, maksillofasial, aksiyel
BT, maksillofasial, koronal
BT, nazofarinks
BT, orbita
BT, paranazal sinüs
BT, radyoterapi planlaması için
BT, tempomandibular eklem
BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem
BT, toraks
BT, diğer
BT, üst abdomen
BT, vertebra, servikal
803.470, 803.500, 803.510, 803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopik işlem ayrıca puanlandırılmaz.
803.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tüm batın USG'leri ve/veya üst batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
803.440, 803.600, 803.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.430, 803.600, 803.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sadece 803.430, 803.510 ile birlikte puanlandırılır.
803.710 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.570, 803.580 ve 803.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320, 803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.730 ve diğer Abdomen US'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer Batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer Batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
803.480 ve diğer Abdomen US'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320, 803.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Radyoloji uzmanı haricindeki diğer hekimlerce yapılan US. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi
durumunda puanlandırılır. Radyoloji uzmanı tarafından yapılan US ile birlikte puanlandırılmaz.
929
86
26
27
18
95
26
31
43
21
50
50
18
32
24
4
42
34
17
20
22
19
22
30
29
34
34
17
44
24
30
17
17
17
83
40
40
40
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından yapılması ve bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi
durumunda da puanlandırılır.
803.430 ve 803.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki orbitayı içerir.
803.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki skrotal bölge birlikte incelenir. 803.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.990 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağ sol, ağız açık kapalı dahil
804.140 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 44 / 125
17
65
40
40
40
53
53
40
53
40
55
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
804101
804102
804103
804110
804120
804130
804140
804150
804160
804170
804180
804190
804200
804210
804220
804230
804240
804250
804260
804270
804280
804281
804290
804300
804310
804320
804330
804340
804350
804360
804370
804380
804390
804400
804410
804411
804412
804413
804414
804415
804416
804420
804430
804440
804450
804460
804470
804480
804490
804500
804510
900010
900020
900030
900040
900050
900060
900070
900080
900090
900100
900110
900120
900130
900135
900140
900160
900170
900180
900190
900200
900210
900220
900230
900240
900250
900260
900270
900280
900290
900310
900320
900330
900340
900350
900360
BT, vertebra torakal
BT, vertebra lumbal
BT, artrografi
BT eşliğinde girişimsel tetkik
BT perfüzyon çalışmaları
BT sanal endoskopi
BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspiratuar
MR, akciğer ve mediasten
MR, abdomen, alt
MR, beyin
MR, BOS akım
MR, boyun
MR, diffüzyon
MR, dinamik
MR, eklem, tek
MR, ekstremite tek taraflı
MR, fonksiyonel
MR, hipofiz
MR, kardiyak
MR, kardiyak T2 star
MR, kardiak fonksiyon
MR, kardiak perfüzyon
MR, kulak
MR, vertebra, lomber
MR, meme
MR, anjiyografi
MR, kolanjiyografi
MR, myelografi
MR, spektroskopi (tek voksel tek eko)
MR, spektroskopi (multivoksel tek eko)
MR, ürografi
MR, artrografi
MR, diğer
MR, karaciğer T2 star
MR, enteroklizis
MR, fetal
MR, sisternografi
MR, difüzyon tensör görüntüleme, Traktografi
MR, 3-boyutlu görüntüleme
MR, nazofarinks
MR, orbita
MR, perfüzyon
MR, vertebra, servikal
MR, temporomandibuler eklem (tek eklem)
MR, vertebra, torakal
MR, abdomen, üst
MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile
MR, girişimsel
MR, yüz
1,25-Dihidroksi Vitamin D
1,4-Delta androstenedion
2,3-Difosfogliserik asit
3-Alfa androstenedion glukuronid
5' Pridimidin nükleotidaz
5-Fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol
5' Nükleotidaz
6-Keto prostaglandin F1
7-Dehidrokolesterol (GC/MS)
11-Deoksikortizol
17-Hidroksikortikoidler (HPLC)
17-Hidroksiprogesteron
25-Hidroksi Vitamin D
5 Hidroksi indol asetik asit
ACTH stimülasyon testi
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
Adenozin nükleotid fosforilaz
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
Aerotolerans test
Alanin aminotransferaz (ALT)
Albümin
Aldolaz
Aldosteron
Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP)
Alfa- feto protein (AFP)
Alfa- fukozidaz
Alfa- galaktozidaz
Alfa- glukozidaz
Alfa- hCG
Alfa-1 antitripsin
Alfa-1 asitglikoprotein
Alfa-1 mikroglobulin
Alkalen fosfataz
Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen fosfataz izoenzimleri
804.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer MR işlemleri ile birlikte yapılması halinde işlem puanı %50 azaltılır.
804.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ağız açık/kapalı dahil
Sayfa 45 / 125
20
20
24
24
20
24
20
20
20
20
20
20
22
20
20
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
121
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900361
900370
900380
900410
900420
900430
900440
900450
900460
900470
900475
900480
900490
900500
900510
900511
900520
900530
900540
900550
900560
900570
900571
900580
900585
900590
900610
900620
900630
900640
900650
900660
900670
900680
900681
900690
900700
900710
900720
900740
900750
900760
900770
900780
900790
900800
900810
900820
900830
900840
900850
900860
900870
900871
900880
900890
900900
900901
900930
900940
900950
900970
900990
901000
901010
901020
901030
901040
901050
901060
901061
901062
901070
901080
901090
901100
901110
901120
901130
901140
901145
901146
901150
901160
901170
901180
Alüminyum (atomik absorbsiyon)
Amilaz
Amino asit (her biri)
Amonyak (NH3)
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
Anti diuretik hormon (ADH)
Anti glomerul bazal membran
Anti hemofilik globulin (AHG)
Antimüllerien hormon
Anti TPO
Apolipoprotein A alt grupları, her biri
Apolipoprotein B alt grupları, her biri
Aril sülfataz A
Arsenik (atomik absorbsiyon)
Asit beta galaktosidaz
Asit esteraz
Asit fosfataz
Asit seramidaz
ASO (lateks aglutinasyon)
ASO (türbidimetrik)
ASO (nefelometrik)
Aspartat transaminaz (AST)
Anti skin antikor
Bakır
Bence-Jones proteini
Beta-2 mikroglobulin
Beta-galaktosidaz
Beta-glukosidaz
Beta-hCG (total hCG)
Beta-hidroksi bütirat
Beyaz küre sayımı
BH 4 yükleme testi
Bikarbonat
Bilirubin (total,direkt), her biri
Biotinidaz aktivitesi
BOS immunelektroforez
Böbrek taşı analizi
Büyüme hormonu
C peptit
C1 esteraz inhibitörü
Üre nefes testi
C3c
C4
C5a aktivitesi
CA-125
CA-15-3
CA-19-9
CA-72-4
Cephalin cholesterol (CCF)
CH 50 Kompleman aktivitesi
Cholecystokinin
Civa (atomik absorbsiyon)
CK-MB
CRP, lateks
CRP, türbidimetrik
CRP, nefelometrik
Cyclosporin A
Cytokeratin 21
Çinko
Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)
Dehidroepiandrosteron (DHEA)
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
Dehidrotestosteron (DHT)
Demir (serum)
Demir 3 klorür (FeCl3) (idrarda)
Demir bağlama kapasitesi
Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)
Deksametazon supresyon testi, her biri
Desmoglein 1
Desmoglein 3
Dışkıda hHb (monoklonal)
Diepoksi butazon (DEB) testi
Doku laktik dehidrogenaz
Doku transglutaminaz Ig A
Doku transglutaminaz Ig G
Down sendrom1 (PAPP-A + Serbest beta HCG)
D-xylose
Elastin
Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS
Elektroforez, Kapiller immun çıkarım
Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)
Estradiol
Estriol (E3)
Etanol
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 46 / 125
901190
901200
901201
901210
901220
901221
901230
901240
901250
901260
901270
901280
901290
901300
901310
901320
901330
901340
901350
901370
901380
901390
901400
901420
901430
901440
901450
901460
901470
901480
901490
901500
901510
901520
901530
901540
901550
901560
901570
901580
901590
901600
901610
901620
901630
901640
901650
901660
901670
901680
901690
901700
901710
901720
901730
901740
901750
901770
901780
901790
901791
901800
901810
901820
901830
901840
901850
901860
901870
901880
901890
901900
901910
901920
901940
901950
901960
901970
901980
901990
902000
902010
902020
902030
902040
902050
Etanol jel testi
Ethosuximide
Everolimus
Fenilanin yükleme testi
Ferritin
FFN (fötal fibronektin) testi
Fitanik asit analizi (GC/MS)
Folat
Fosfolipid
Fosfor (P)
Fruktozamin
FSH
Fumaril asetoasetaz
Gaita steatokrit
Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)
Gaitada pH
Gaitada sindirim durumu
Gaitada sterkobilin aranması
Gaitada şeker kromotografisi (her biri)
Galaktoz
Gama naphtil c-butirat esteraz
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Gastrin
Gebelik testi (idrarda)
Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri
Glikojen (lökosit veya karaciğer)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C) (HPLC ile)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Glukagon
Glukagon testi
Gluko test (hastabaşı, glukometrik)
Glukoz
Glukoz 6-fosfat dehidrogenez (G-6-PD)
Glukoz tolerans testi
Glukoz-6-fosfataz
Glukoz-STH testi
Haptoglobin
HbA2
hCG testi
HDL kolesterol
Hekzosaminidaz A
Hematokrit (manuel)
Hemoglobin (idrarda)
Tam Kan (Hemogram)
5 Hidroksitriptamin (seratonin)
Hidroksipirolin
High resolution boyama tekniği
High resolution protein elektroforezi
Histamin
Homosistein
Human plasental laktojen
Hücre sayımı (vücut sıvıları)
Ig D
Ig G indexi
İdrar mikroskobisi
İdrar ozmolaritesi
İdrar tetkiki (Strip ile)
İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)
İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)
İlaç düzeyi (HPLC)
İmmün kompleks (her biri)
İmmün yetmezlik paneli
İmmünofiksasyon elektroforezi
İnhibin A
İnsülin
İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3
İnsülin-ACTH-kortizol testi
İnsülin-STH testi
İyonize kalsiyum
İyot (idrarda)
Kalsitonin
Kalsiyum (Ca)
Kan gazları
Kan üre azotu (BUN)
Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)
Kapiller serum protein elektroforezi
Kappa hafif zincir (total, serbest)
Karanlık alan incelemesi
Karboksihemoglobin
Karma antijen komple immünizasyonu
Karnitin
Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Katekolaminler ve metabolitleri
Ketoasitler
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
Sayfa 47 / 125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
902060
902070
902080
902090
902100
902110
902120
902130
902140
902150
902160
902170
902180
902190
902200
902210
902220
902221
902231
902240
902250
902260
902270
902280
902290
902300
902310
902320
902330
902340
902350
902360
902370
902380
902390
902400
902410
902420
902450
902460
902470
902480
902490
902500
902510
902520
902540
902550
902570
902580
902590
902600
902610
902620
902630
902640
902650
902660
902670
902680
902690
902700
902710
902720
902730
902740
902750
902760
902770
902780
902790
902800
902810
902820
902830
902840
902850
902860
902870
902880
902890
902900
902910
902920
902940
902950
Keton
Kinidin
Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi
Klor (Cl)
Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (ilaç hariç)
Kolesterol
Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) her biri; Ctx (idrar)
Kompleman antijenleri (her biri)
Kompleman komponent faktör H
Kompleman komponent faktör I
Kompleman komponent properdin
Kortizol
Kreatin
Kreatin kinaz (CK)
Kreatin kinaz izoenzimleri
Kreatinin
Kreatinin klerens testi
Krom (atomik absorbsiyon)
Kurşun
Kütle CK-MB
Laktat
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Lambda hafif zincir (total, serbest), her biri
LDH izoenzimleri (elektroforez)
LDL kolesterol
L-dopa-prolaktin supresyon testi
Lesitin sfingomyelin (L/S) amniyon sıvısı
Lipaz
Lipid elektroforezi
Lipoprotein a
Lityum
Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test
Lökosit sayımı (manuel)
Lökosit izolasyonu, her numune için
Lösin amino peptidaz
LRH testi
Lüteinleştiren hormon (LH)
Magnezyum
Mannitol klerensi (CMN)
Melatonin
Methotrexate
Metil malonik asit
Metil malonik asit (Özel kromatografi)
Metirapon testi
MIF testi
Mide suyu analizi
Mikroalbumin
Mikroprotein
Miyoglobin
Morfin aranması (özel kit ile)
Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz enzim tayini
Mukopolisakkarit
Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez)
Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif)
NaOH testi
Naphtol-as-D asetat-esteraz
N-asetilglikoz aminidaz (NAG)
Nazal provokasyon testleri
Nazal sekresyon incelenmesi
NBT (kalitatif)
NBT (kantitatif)
Neonatal bilirubin
Neonatal TSH
Nikel
Nitrik oksit
Nitroprussitad testi
Nöromiyelitis optika IgG (NMO IgG)
Nöron spesifik enolaz
Nötralizasyon testi
Nükleer matriks protein (NMP 22)
Oksalat
Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi
Oligosakkarit analizi
Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)
Organik asit analizi (idrarda)
Organik asitler (özel kromatografi) (her biri)
Ornitin karbamil transferaz
Ornitin tayini (idrarda)
Orotik asit tayini (idrarda)
Osteokalsin
Otoradyografi
Ozmolarite
Östron
Özel kromatografi (her biri)
Pankreas amilazı
PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 48 / 125
902980
903000
903010
903020
903030
903040
903050
903060
903070
903080
903090
903100
903110
903120
903130
903140
903150
903160
903170
903180
903200
903210
903220
903230
903240
903250
903260
903280
903290
903300
903310
903320
903330
903340
903350
903360
903370
903380
903381
903390
903399
903400
903410
903420
903430
903440
903450
903460
903470
903480
903490
903500
903510
903520
903530
903540
903550
903560
903570
903580
903590
903600
903610
903620
903630
903640
903660
903670
903680
903690
903710
903720
903750
903760
903780
903790
903800
903805
903810
903820
903830
903840
903850
903860
903870
903880
Parathormon (PTH)
PCO2
Performe 17-ketostreroidler
Periferik yayma (formül lökosit) (manuel)
Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)
Piruvat
Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)
Pitresin STH testi (6 HGH)
PO2
Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS)
Porfirin (kalitatif)
Porfirin (Kantitatif)
Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda)
Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
Potasyum
Prealbumin
Pristanik asit analizi (GC/MS)
Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide)
Procalcitonin
Progesteron
Prokollajen III (N terminal propeptit)
Prolaktin
Prostat spesifik antijen (PSA)
Prostatik asit fosfataz (PAP)
Protein (serum ve vucut sıvıları) (her biri)
Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları)
Protein kantitatif (idrarda)
PSA (Serbest)
Pseudokolin esteraz
QT disperisyon değerlendirilmesi
Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE, tek allerjen ile
Radyoaktif invitro globin zincir sentezi
Renin
Retinol binding protein (RBP)
Revers T-3 (R-T-3)
Ring testi
Rivalta
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Rotavirüs RNA elektroforezi
S100 proteini
Sedimentasyon
Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)
Selenyum
Sensitif CRP, Mikro CRP
Serbest beta HCG
Serbest hemoglobin
Serbest kortizol (İdrar)
Serbest T3
Serbest T4
Serbest testosteron
Serbest tiroksin indeksi (FTI)
Serebrosid beta galaktosidaz
Seruloplazmin (Nefelometri dışı)
Seruloplazmin (Nefelometrik)
Serum ACE düzeyi
Serum Amiloid A
Serum immünelektroforezi
Serumda prolin tayini
Setling testi
Sfingomyelinaz
Shwartz-Watson testi
Sialik asit
Sifra (Cyfra)
Sistatin C
Sistin (idrarda)
Sitrat (idrarda)
Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında) (her biri)
Somatomedin-C
Somatotropin (STH)
Spesifik IgE (5'li miks)
Spesifik IgE
Su kısıtlama testi
Su yükleme testi
Sükroz gradient testi
Şeker kromotografisi her biri, idrarda
Şeker su testi
Sirolimus kan düzeyi tayini
Takrolimus (FK 506)
Teofilin süpresor
Tiroglobulin
Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
Tiroksin bağlayan globulin (TBG)
Tiroksin bağlayan inhibitör immünoglobulin (TBII)
Tolbutamid testi
Total anti-oksidan aktivite (TAOA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 49 / 125
903890
903900
903930
903950
903960
903970
903980
903990
903991
904000
904010
904020
904030
904040
904050
904060
904070
904075
904080
904090
904100
904110
904120
904130
904140
904150
904160
904170
904200
904210
904220
904230
904240
904250
904260
904270
904280
904290
904300
904310
904320
904330
904340
904350
904360
904370
904380
904390
904400
904410
904420
904430
904440
904445
904450
904460
904470
904480
904490
904500
904510
904520
904530
904540
904550
904560
904570
904580
904590
904600
904610
904620
904630
904640
904650
904660
904670
904680
904690
904700
904710
904720
904730
904740
904750
904760
Total lgE
Total lipid
Total testesteron
Transferrin
TRF testi
TRH prolaktin testi
TRH stimülasyon testi
Trigliserid
Tripsinojen-2, idrarda
Triptaz
Troponin I
Troponin T
TSH
TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
TSH stimülasyon testi
TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)
Tuz yükleme testi
Ter testi
Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için)
Üçlü test (E3-HCG-AFP)
Üre klerensi
Üreaz testi (Helicobacter pylori)
Ürik asit
Vanil mandelik asit (VMA)
Vitamin A (karoten)
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Vücut sıvılarının PH ölçümü
Weinberg testi
Yağ asidi (gaz kromotografisi)
Yenidoğan taraması (Tandem MS)
aCPT (CARD test)
Alfa-2 antiplazmin
Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex
Alfa-2 makroglobulin
Aktive protein C rezistansı
APTT
APTT-LA
APTT (CARD Test)
Anormal hemoglobin taraması
Anti Faktör II a
Anti Faktör X a
Anti Thrombin 3 aktivitesi
Antijene özgün sitotoksik yanıt
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)
Beta-tromboglobulin
D-dimer (kalitatif)
D-dimer (kantitatif)
Demir boyası
Demir, idrarda
Doku Plazminojen aktivatör (TPA)
Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için)
Donör spesifik antikor (DSA)
Eozinofil katyonik protein
Eozinofil sayımı
Eritropoetin
Eritrosit agregasyonu
Eritrosit enzim paneli
Euglobulin lizis
F8 antikoru
F9 antikoru
Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
Faktör 7 antijeni
Faktör inhibitör tayini
Fetal hemoglobin (Hb. F-Singer testi)
Fetal hemoglobin boyası
Fetal hücre
Fibrin monomerleri
Fibrin yıkım ürünleri (kantitatif)
Fibrinojen
Fibrinopeptidaz
Fibronektin
Global fibrinolitik kapasite
Hb H Boyası
Hb S
HbH (alfa talasemi paneli)
Heinz-body aranması
Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile
Hemoglobin zincir analizi (HPLC)
Heparin
Heparin kofaktör II
HLA-ABC, serolojik
HLA-DR,DQ serolojik
HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 50 / 125
904770
904780
904790
904800
904810
904820
904830
904840
904850
904860
904870
904880
904890
904900
904910
904920
904930
904940
904950
904960
904970
904980
904990
905000
905010
905020
905030
905040
905050
905060
905070
905080
905090
905100
905110
905120
905130
905140
905150
905160
905170
905180
905190
905195
905200
905210
905220
905230
905240
905250
905260
905270
905280
905290
905300
905310
905320
905330
905340
905350
905360
905370
905380
905390
905395
905400
905410
905420
905430
905440
905450
905460
905470
905480
905490
905500
905510
905520
905530
905540
905550
905560
905570
905580
905590
905600
HLA B27
HLA DP, DR, DQ moleküler yüksek çözünürlükte
HLA uygun donör taranması, aile içi
HLA-A,B,C moleküler düşük çözünürlükte
HLA-DR,DP,DQ moleküler düşük çözünürlükte
In vitro doku kültürü (semi solid agar)
In vitro doku kültürü değerlendirilmesi, her bir koloni tipi
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç
Kanama zamanı
Kemotaksis (nötrofil-monosit)
Koagulasyon faktör inhibitör testi
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
Kriyofibrinojen tayini
Kriyoglobulin
Lenfosit alt grupları
Lenfosit izolasyonu
Lenfosit kemotaksis
Lenfosit transformasyon (komple)
Lökosit adhezivite
Lökosit fonksiyonları testi
Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)
Lökositlerin antijen histamin salınımı
Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile)
Lupus antikoagülan taraması
Lupus eritematozis (LE) hücresi
Lymphokine Activated Killer (LAK)
Mikst lenfosit kültürü (her bir donör için)
Minör HLA antijenleri (her biri)
Methemoglobin redüktaz
Methemoglobin tayini
Monoklonal antikor (her biri)
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini
Oksihemoglobin
Oraklaşma testi
Ozmotik frajilite testi
Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz, Sudan Black, LAP vb.
PAC-1 kompleks (flow sitometri)
PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1)
Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama
Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama
PRA (anti-HLA antikoru) high resolution
Pıhtı retraksiyonu
Pıhtılaşma zamanı
Piruvat kinaz
Platelet F4
Plazminojen
Plazminojen Aktivatör (PA)
Protein C
Protein C antijeni
Protein S
Protein S antijeni
Protrombin fragman 1+2
Protrombin kompleksi
Protrombin zamanı (koagülometre)
Rekalsifikasyon zamanı
Reptilaz zamanı
Retikülosit sayımı
Retikülosit sayımı (otomatik sistem)
Serum opsonik aktivite
Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel)
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör, total
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör (Akım sitometresi)
Stem hücre viyabilite testi
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), serbest
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), total
Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)
Trombin zamanı
Trombin ve anti-trombin kompleks (TAT)
Tromboelastogram, her bir kartuş
Trombomodulin
Tromboplastin jenerasyon testi (TGT)
Trombopoetin
Trombosit adezivite testi
Trombosit faktör 3 veya faktör 4
Trombosit fonk. agregasyon (her bir agregan için)
Trombosit fonk. sekresyon (her bir agregan için)
Trombospondin
Tromboksan
Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi
Von Willebrant faktör antijeni
Von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör
Actinomyces kültürü
Anaerob kültür
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
Sayfa 51 / 125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
20
0
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
905610
905640
905650
905660
905661
905670
905671
905672
905673
905674
905675
905676
905677
905679
905680
905690
905691
905700
905710
905720
905730
905740
905750
905760
905770
905780
905800
905810
905820
905830
905840
905850
905860
905870
905871
905880
905881
905890
905900
905920
905930
905931
905940
905950
905960
905970
905980
905990
906000
906001
906010
906020
906040
906041
906050
906060
906070
906080
906090
906091
906120
906130
906140
906141
906150
906160
906170
906180
906190
906200
906210
906220
906221
906222
906223
906224
906240
906250
906260
906270
906271
906280
906290
906300
906320
906330
Antibiyotik duyarlılık testi
Antifungal duyarlılık (E test), her biri
Antifungal duyarlılık testi, her biri
Antituberküloz duyarlılık (E test), her biri
Aspirat kültürü
Boğaz kültürü
İdrar Kültürü
Gaita kültürü
Kulak kültürü
Yara kültürü
Balgam Kültürü
Vagen cerviks
Burun kültürü
Konjunktiva kültürü
Bakteri tanımlanması
Bakteri tanımlanması (otomatik sistem)
Otomatik rezidüel antimikrobial aktivite
Bakteri tanımlanması (yarı otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik sistem)
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile)
Boğmaca kültürü
BOS lateks aglütinasyon testi
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
Campylobacter kültürü
Chlamydia kültürü
Clostridium difficile kültürü
Cryptococcus neoformans antijeni
Cryptosporidium antijeni
Çevresel allerjenik mantar saptanması
Difteri kültürü
Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile
Direkt parazit incelenmesi, manuel
Doku biyopsi kültürü
E.coli 0157 H7 kültürü
Eklem sıvısı kültürü
Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi, her bir antijen için)
Ev tozu (mite) akarlarının aranması
Gaitada amib-giardia aranması
Gaitada gizli kan aranması, manuel
Gaitada gizli kan aranması, otomatik cihaz ile
Gardnerella vaginalis kültürü
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)
Gonokok kültürü
Grup A streptokok tayini (Lateks veya Elisa)
Haemophilus kültürü
Helicobacter pylori kültürü
Kanda parazit arama
Kan kültürü (aerob-anaerob)
Kan kültürü (aerob-anaerob), otomatik sistem
Katalaz testi
Kateter kültürü
Kolmer kompleman fiksasyon (CCF)
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
Legionella kültürü
Leishmania (Kan yayması)
Leishmania kültürü
Mantar aranması (KOH ile)
Mantar kültürü
Mantar tanımlanması (otomatik sistem )
Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem)
Mikobakteri aranması (ARB), direkt mikroskopi
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem), her biri
Mikobakteri kültürü
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)
Mikobakteri tiplendirmesi
Mikoplasma kültürü
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)
Nazofarenks kültürü
Periton sıvı kültürü
Plevral sıvı kültürü
Safra sıvısı kültürü
Serum antibiotik bakterisidal aktivite
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
Streptokok grup tayini
Trichomonas kültürü
Tricrom boyama
Ureaplasma kültürü
VDRL-RPR
Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir virus için)
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)
Adenovirus antijeni (DFA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 52 / 125
906340
906350
906360
906370
906380
906390
906400
906410
906420
906430
906440
906450
906460
906470
906480
906490
906500
906510
906520
906530
906540
906550
906560
906570
906580
906590
906600
906610
906620
906630
906640
906650
906660
906670
906680
906690
906700
906710
906720
906730
906740
906750
906760
906770
906780
906790
906800
906810
906820
906830
906840
906850
906860
906870
906880
906890
906900
906910
906920
906930
906940
906950
906960
906970
906980
906990
907000
907010
907020
907021
907030
907031
907040
907050
907060
907070
907080
907090
907091
907092
907100
907101
907110
907120
907130
907140
Anti asetilkolin reseptör antikoru
Anti CMV IgG (ELISA)
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV lgM (ELISA)
Anti DNA
Anti DNAse B
Anti ds DNA
Anti düz kas antikoru (ASMA)
Anti endomisyum antikor
Anti fosfatidilserin IgA
Anti fosfatidilserin IgG
Anti fosfatidilserin IgM
Anti fosfolipid IgG
Anti fosfolipid IgM
Anti Gliadin lgA
Anti Gliadin lgG
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgG (ELISA)
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgM (ELISA)
Anti Hbc IgG (ELISA)
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBc IgM (ELISA)
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti Hbe (ELISA)
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBs (ELISA)
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HCV (ELISA)
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti Hepatit E (HEV)
Anti HIV (ELISA)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti HIV Core
Anti HIV Envelope
Anti histon antikor
Anti insülin antikor
Anti Jo-1
Anti kardiyolipin lgG
Anti kardiyolipin lgM
Anti mikrozomal antikor
Anti mitokondriyal antikor (AMA)
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil
Anti nükleer antikor (ANA)
Anti pariyetal antikor (APA)
Anti ribozomal P protein
Anti rubella IgG (ELISA)
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti rubella IgM (ELISA)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti Scl 70
Anti sentromer (IFA)
Anti Sm D1
Anti tiroglobulin antikor
Anti toxoplazma IgA
Anti toxoplazma IgG (ELISA)
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgM (ELISA)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti trombin 3 antijeni
Antifosfolipid antikor
Anti-GAD antikoru
Anti-HCV (doğrulama dahil)
Anti-Jo1 (İmmunoblotting)
Anti-Scl 70 (İmmunoblotting)
Anti-Sm (İmmunoblotting)
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)
Anti-SSA (İmmunoblotting)
Anti-SSA (ELISA)
Anti-SSB (İmmunoblotting)
Anti-SSB (ELISA)
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi IgM
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
Brucella tüp aglütinasyonu
Brucella Ig G (ELISA)
Brucella Ig M (ELISA)
Candidomannan
Cyclic citrullinated peptide (CCP)
Chlamydia antijeni (CARD test)
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae IgM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 53 / 125
907150
907160
907170
907180
907190
907200
907210
907220
907230
907240
907250
907260
907270
907280
907290
907300
907310
907320
907330
907340
907350
907360
907370
907380
907390
907400
907410
907420
907430
907440
907450
907460
907470
907480
907490
907500
907510
907520
907530
907540
907550
907560
907570
907580
907590
907600
907610
907620
907621
907630
907631
907640
907641
907660
907680
907690
907700
907710
907720
907730
907740
907750
907760
907770
907780
907790
907800
907810
907820
907830
907840
907850
907860
907870
907871
907880
907890
907900
907910
907920
907930
907940
907950
907970
907980
907990
Chlamydia trachomatis (DFA)
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgM
Clostridium difficile toxin-A
Clostridium difficile toxin-A ve B
CMV antijenemia viral yük (IFA)
CMV Early antigen
CMV IgG avidite
Delta antijeni
Delta antikoru
Difteri antitoksin
E. Coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
EA rozet testi
EBV EA
EBV EBNA lgG
EBV EBNA lgM
EBV VCA lgG
EBV VCA lgM
EHEC toksin
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA)
Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı)
Entamoeba histolyica antikor (İHA)
Enterik adenovirus antijeni
E-rozet testi
Galaktomannan antijeni
Giardia antijeni
HBeAg (ELISA)
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HBsAg (CARD test)
HBsAg (ELISA)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HCV (CARD test)
HCV (ELISA)
HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
Helicobacter pylori direk antijen
Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Herpes simpleks tip 1 IgG
Herpes simpleks tip 1 IgM
Herpes simpleks tip 1/2 IgG
Herpes simpleks tip 1/2 IgM
Herpes simpleks tip 2 IgG
Herpes simpleks tip 2 IgM
Heterofil antikor deneyi
HIV 1/2 (hızlı test)
HIV doğrulama (Western-blot)
HIV konfirmasyon
IgA (Nefelometrik )
IgA Türbidimetrik)
IgG (Nefelometrik )
IgG (Türbidimetrik)
IgM (Nefelometrik)
IgM (Türbidimetrik)
İnfluenza virus antijeni (DFA)
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim)
Kabakulak IgG (ELISA)
Kabakulak IgM (ELISA)
Kızamık lgG
Kızamık lgM
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
Legionella antijeni (idrar)
Legionella pneumophila (DFA)
Legionella pneumophila IgG (ELISA)
Legionella pneumophila IgM (ELISA)
lg G alt sınıfları
Listeria aglütinasyonu
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)
Malaria hızlı test (Labor)
Mono test (tam heterofil antikorlar)
MPO ANCA
Mycoplasma pneumonia (DFA)
Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA)
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)
Nükleosom
p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA)
Parainfluenza virus antijeni (DFA)
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
Pneumocystis carinii (DFA)
Pnömokok antikor
PR3 ANCA
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)
Rotavirus antijeni
Rubella antikor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sayfa 54 / 125
908000
908010
908030
908040
908050
908060
908070
908080
908090
908100
908110
908120
908130
908140
908150
908160
908170
908171
908180
908190
908200
908210
908220
908230
908240
908250
908280
908290
908300
908310
908320
908330
908340
908350
908360
908370
908380
908390
908400
908410
908420
908430
908441
908451
908461
908471
908481
908491
908501
908711
908712
908713
908714
908715
908716
908717
908718
908719
908720
908721
908722
908723
908724
908725
908726
908727
908728
908729
908730
908731
908732
908733
908734
908735
908736
908737
908738
908739
908740
908741
908742
908743
909210
909250
909260
909300
Rubella IgG avidite
S-adezyon molekulleri (her biri)
Sitokin ölçümü (her bir sitokin için)
Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA)
Tetanoz antikor
Toxoplasma hemaglütinasyon testi
Toxoplasma IgG avidite
Toxoplasma immünfloresan
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
Varicella zoster virus (VZV) IgG
Varicella zoster virus (VZV) IgM
Candida PCR
Chlamydia PCR
CMV PCR
HBV-DNA, kantitatif
HCV genotiplendirme
HCV-RNA, kantitatif
HDV-RNA, kantitatif
Helicobacter PCR
Hepatit G PCR
Herpes PCR (her biri)
HIV PCR
HIV RNA, kantitatif
Human papilloma virus (HPV)
Hücre siklusu ve DNA paneli
İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri, test başına
Legionella PCR
Mikobakteri (PCR)
Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)
Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma, her bir grup
Mycoplasma PCR
Parvovirus PCR
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da CMV saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da EBV saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HSV-1 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HSV-2 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HV-6 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da VZV saptanması
Transformasyon Con A ile
Transformasyon PHA ile
Transformasyon PPD ile
Transformasyon tetanoz toksini ile
Amniyon sıvısından kromozom analizi
Düşük materyali/ Gonad biyopsisinden/diğer dokulardan kromozom analizi
Fetal kandan kromozom analizi
Kemik iliğinden kromozom analizi (Direkt/24, 48, 72 ve 96 saatlik kültür çalışmaları dahil)
Koryon villus örneğinden kromozom analizi (Direkt/en az iki kültür, bantlama ve en az 20 metafaz analiz dahil)
Kromozomal kırık sendromları ve mutajenite çalışmaları için kromozom analizi
Periferik kandan kromozom analizi
Blot analiz (southern, northern, western )
DNA dizi analizi 1 çift
DNA dizi analizi 2-5 çift
DNA dizi analizi 6-10 çift
DNA dizi analizi 11-15 çift
DNA dizi analizi 16-20 çift
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift
FISH (1-2 bölge)
FISH (3-4 bölge)
FISH (5-6 bölge)
FISH (7-12 bölge)
FISH (13-16 bölge)
FISH (17 ve üzeri bölge)
MLPA
PCR
PCR Multiplex
Real time PCR 1 çift
Real time PCR 2-5 çift
Real time PCR 6-10 çift
Real time PCR 11 ve üzeri çift
ReverseTranscriptase PCR
ReverseTranscriptase PCR Multiplex
RFLP 1 enzim
RFLP 2 ve üzeri
Revers Dot Blot (1-5 mutasyon)
Revers Dot Blot (6-12 mutasyon için)
Revers Dot Blot (13 ve üzeri mutasyon için)
STR analizi (1-5 STR aralığı için)
STR analizi (6-10 STR aralığı için)
STR analizi (11-16 STR aralığı için)
STR analizi (17 ve üzeri STR aralığı için)
Microarray
Array CGH
İmprint
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
İnce iğne aspirasyonu, sitolojisinin değerlendirilmesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
145
96
142
150
155
60
143
66
100
150
200
250
300
150
200
250
300
350
450
48
30
36
50
70
100
130
30
130
45
60
162
200
230
120
162
190
330
295
260
21
11
11
53
908.501 ile birlikte puanlandırılmaz.
908.491 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sayfa 55 / 125
909330
909340
909360
909410
909430
909440
909450
909460
909470
909480
909490
909500
909510
909520
909530
909540
909550
909560
909570
909580
909590
909600
909610
909620
909630
909640
909650
909660
909670
909680
909690
909700
909720
909730
909740
909750
909760
909770
909780
909790
909800
909810
909820
909830
909840
909850
909860
909870
909880
909890
909900
909910
909920
909930
909940
909950
909960
909970
909980
909990
910000
910010
910030
910040
910050
910060
910080
910090
910100
910110
910120
910130
910150
910160
910180
910190
910200
910220
910230
910240
910250
910260
910270
910280
910290
910300
Sıvı bazlı sitoloji
Servikal veya vajinal sitoloji
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
Abortus
Apse materyali
Akciğer, transbronşial biyopsi
Anevrizma, arteryal/ventriküler
Anüs, polipoid gelişme (tag)
Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek
Arter, aterom plağı
Bartholin bezi kisti
Bronkus, biyopsi
Bursa/synovial kist
Burun mukozası, biyopsi
Burun, sinüs polipleri inflamatuar
Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
Divertikul-özefagus/ince barsak
Duodenum, biyopsi
Dupuytren kontraktürü dokusu
Eklem, gevşek cisim
Endometrium, küretaj/biyopsi
Endoserviks, küretaj/biyopsi
Femur başı, kırık dışında
Fissür/fistül
Gangliyon kisti
Hematom
Hemoroidler
Herni kesesi, herhangi bir bölgede
Hidrosel kesesi
İnce barsak, biyopsi
İntervertebral disk
Karpal tünel dokusu
Kemik iliği biyopsisi, patoloji
Kıkırdak, shaving
Kolesteatoma
Kolon, kolostomi stoması
Kolon, biyopsi
Konjonktiva, biyopsi/pterygium
Kornea
Larinks, biyopsi
Menisküs
Mesane, biyopsi
Mide, biyopsi
Mukosel, tükrük
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
Nöroma-morton/travmatik
Özofagus, biyopsi
Paratubal kistler (Morgagni hidati)
Parmaklar, el/ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
Pilonidal kist/sinüs
Plasenta
Plevra/perikard, biyopsi
Polip, kolorektal
Polip, mide/ince barsak
Polip, servikal/endometrial
Prostat, iğne biyopsisi
Safra kesesi
Sempatik gangliyon
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
Sinüs, paranasal biyopsi
Spermatosel
Sünnet derisi
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
Testiküler apendiks
Testis, kastrasyon
Tonsil ve/veya adenoidler
Trakea, biyopsi
Trombüs veya embolus
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
Üreter, biyopsi
Üretra biyopsi
Vajina, biyopsi
Varikosel
Vas deferens
Ven, varis
Yumuşak doku, debridman
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi
Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Apendiks, insidental dışında
Arter, biyopsi
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
Böbrek, biyopsi iğne
Deri, eksizyonel biyopsi
Dil, biyopsi
Diş/odontojenik kist
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
18
18
18
17
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
61
61
61
61
61
61
61
61
61
1-4 kadran
Sayfa 56 / 125
910310
910320
910330
910340
910350
910360
910370
910380
910390
910400
910410
910420
910430
910440
910450
910460
910470
910480
910490
910491
910500
910505
910510
910520
910530
910540
910550
910560
910570
910580
910590
910600
910610
910620
910640
910650
910660
910670
910680
910690
910700
910710
910720
910730
910740
910750
910760
910770
910780
910790
910800
910810
910820
910830
910840
910851
910860
910861
910870
910871
910880
910890
910900
910910
910930
910940
910950
910951
910960
910961
910962
910970
910980
910990
911000
911001
911005
911010
911020
911030
911040
911050
911060
911070
911080
911090
Eklem, rezeksiyon
Ekstremite, amputasyon, travmatik
Femur başı, kırık
Hipofiz tümörü
Kalp kapakçığı
Karaciğer, biyopsi iğne/wedge (kama)
Kas, biyopsi
Kemik, ekzositoz
Lenf düğümü, biyopsi
Meme, biyopsi
Meme/reduksiyon mammoplasti
Myom(lar), myomektomi, uterus hariç
Omentum, biyopsi
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Over (+/- tuba), neoplastik değil
Pankreas, biyopsi
Paratiroid bezi
Parmak el/ayak, amputasyon, travma dışı
Periton, biyopsi
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, TUR
Plevral dekortikasyon
Serviks, biyopsi
Sinir, biyopsi
Synovium
Testis, biyopsi
Testis, tümör/biyopsi/kastrasyon dışında
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
Tuba uterina, ektopik gebelik
Tükrük bezi, biyopsi
Uterus, prolapsus için (+/- tuba ve overler)
Üreter, rezeksiyon
Vulva/labia, biyopsi
Yumuşak doku basit eksizyon, lipom hariç
Adrenal (sürrenal), rezeksiyon
Akciğer, kama biyopsisi
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
Beyin, biyopsi
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
Dalak
Göz, enükleasyon/evisserasyon
İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
Karaciğer, kısmi rezeksiyon
Kemik-biyopsi/küretaj materyali
Kemik fragmanları
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
Mediasten, kitle
Meme, parsiyel/basit rezeksiyon
Mesane, TUR
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Myokard, biyopsi
Odontojenik tümör
Over, (+/- tuba), neoplastik
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, radikal rezeksiyon dışında
Sentinel lenf nodülü incelemesi
Serviks, konizasyon
Stereotaktik beyin biyopsisi
Timus, tümör
Tiroid, total/lobektomi
Tükrük bezi (tümör dahil)
Uterus (+/- adneksler), tümör ve prolapus hariç
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
Ağız/dil/tonsil tümör içeren rezeksiyon
Ekstremite, disartikülasyon
Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi
Fetus, diseksiyonla inceleme
Göz, eksentrasyon
İnce barsak, tümör için rezeksiyon
Kemik, rezeksiyon
Kolon, total rezeksiyon
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
Lobektomi, beyin
Mandibulektomi/maksillektomi, her biri
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
Prostat, radikal rezeksiyon
Testis, tümör
Uterus, neoplastik (+/- tubalar ve overler)
Vulva, total/subtotal rezeksiyon
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
5-9 kadran
10 ve üzeri kadran
Sayfa 57 / 125
911100
911110
911120
911130
911140
911141
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
Tahnit
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus dışında
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus
Adli muayene ve rapor tanzimi
Dosya üzerinden adli rapor tanzimi
911150
Frozen İncelemesi
911160
911170
911180
911190
911200
911201
911210
911220
911230
911240
911250
911260
911290
911300
911310
911320
911330
911340
911350
911360
911370
911380
911390
911400
911430
911440
911441
Histokimyasal boyamalar
İmmünfloresan mikroskopi
İmmünhistokimyasal İnceleme
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
Kromojenik in situ hibridizasyon
Flow Sitometri incelemesi için doku hazırlanması
Bloktan elektron mikroskopik kesit hazırlanması
Bloktan ışık mikroskopi kesit hazırlanması
Doku örneğinin blok haline getirilmesi
Kesit görüntülerinin basılması (her resim için)
Kesitlerin elektron mikroskopik incelenmesi
Kromatografi ile yapılan tetkikler (her biri)
İdrarda hippürik asit (manuel)
Kanda methemoglobin
Kanda çinkoprotoporfirin
Kanda siyanür
Kanda CoHB tayini
Kanda Asetilkolinesteraz
İdrarda ALA-PROTO-PORFO
İdrarda TCA ve TCE
İdrarda fenol
EDTA provakasyon testi
Hastane ve işyerinde provakasyon
İdrarda İOD Asit
Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik (Biyolojik sıvılarda)
Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik (Dokuda)
B00001
Öğretim Üyesi Muayenesi
75
377
270
95
150
300
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp uzmanı tarafından yapıldığında puanlandırılır. Muayene dahil.
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp uzmanı tarafından yapıldığında puanlandırılır. Başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Dondurma mikrotomunda kesit alma ve/veya kazıma ya da dokundurma sitolojisi ve/veya sadece makroskopik inceleme ile patolojik
yorumu kapsar. Her ameliyat için bir kez puanlandırılır.
75
Bir hasta için en fazla 3 boyama
Her bir test için, frozen dahil, patoloji ve immünoloji uzmanları raporlaması halinde
Her bir test için
Bir hasta için bir kez puanlandırılır.
16
38
38
16
30
30
22
39
26
26
26
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bizzat öğretim üyesi tarafından, araştırma görevlisi yardımı olmadan ve ek ücret alınmadan yapılması halinde puanlanır. Normal poliklinik
müracaatları bu kapsamda değerlendirilmez. Bir bilim/anabilim dalında toplam öğretim üyesi muayenesi sayısı bölümün toplam poliklinik
sayısının %50’sini aşmamaz. • SGK’nın ödeme yapmadığı hasta muayeneleri öğretim üyesi muayenesi olarak değerlendirilmez.Üniversite
yönetim kurulu kararı ile uygulanabilir.
100
P407350
P407350
P407350
P407351
P407351
P407351
P407352
P407352
P407352
P407353
P407353
P407353
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Başlangıç
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Tedavi
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Pekiştirme
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Başlangıç
704691
Manuel infüzyon kemoterapisi
Günde en fazla bir defa faturalandırılır. Aynı gün intravenöz enjeksiyon ve intravenöz ilaç infüzyonu ile birlikte faturalandırılmaz. Hazırlama
ve uygulama işlemleri ile tüm malzemeler dahildir.
Yeni belirlenen Puan
30
704692
Otomatik, yarı otomatik infüzyon kemoterapisi
Günde en fazla bir defa Otomatik, yarı otomatik hazırlama izin belgesi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır. Aynı gün
intravenöz enjeksiyon ve intravenöz ilaç infüzyonu ile birlikte faturalandırılmaz.Kemoterapi hazırlama ve uygulama setleri dahildir.
Yeni belirlenen Puan
30
704693
Robotik infüzyon kemoterapisi
Günde en fazla bir defa Robotik hazırlama izin belgesi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır. Aynı gün intravenöz enjeksiyon
ve intravenöz ilaç infüzyonu ile birlikte faturalandırılmaz.Hazırlama ve uygulama işlemleri ile tüm malzemeler dahildir.
Yeni belirlenen Puan
30
614551
614552
614553
614554
614555
615881
615941
615961
615972
Tümör rezeksiyon protezi ile diz artroplastisi
Tümör rezeksiyon protezi ile kalça artroplastisi
Tümör rezeksiyon protezi ile omuz artroplastisi
Tümör rezeksiyon protezi ile dirsek artroplastisi
Tümör rezeksiyon protezi ile total büyük kemik ve/veya eklem artroplastisi
Lomber diskektomi, nüks
Posterior yaklaşım ile servikal diskektomi, nüks
Anteriyor yaklaşım ile servikal diskektomi, nüks
Torakal disk eksizyonu, nüks
Genel Kurul Mütalaa tanzimi (Diğer Anabilim Dallarından uzmanların da katılımıyla düzenlenen Adli Tıp Bilirkişi
Kurulu Raporu)
İhtisas Kurulu mütalaa tanzimi (Adli Tıp Anabilim Dalınca düzenlenen Adli Tıp Bilirkişi Kurulu Raporu)
Kurul Muayene (Adli Tıp Anabilim Dalındaki uzmanların katılımıyla yapılan muayene)
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
1200
1200
1200
1150
1200
750
900
900
800
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
750
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
Yeni belirlenen Puan
500
100
560447
560448
560449
800
480
400
1.200
750
620
1.500
880
700
1.760
1.050
880
Sayfa 58 / 125
EK-2
Sağlık Merkezleri Eğitim Öğretim Faaliyetleri Cetveli
EĞİTİM FAALİYETLERİ
Mezuniyet öncesi (Lisans) eğitim faaliyetleri
Teorik Eğitim (Saat başına puanlanır)
Laboratuar Uygulaması (Uygulama sayısına göre puanlanır)
Klinik Uygulama (Hasta Başı Eğitim)
Saha Uygulamalarına Katılım (Uygulama başına puanlanır)
Yazılı Sınav Gözetmenliği
Sözlü/uygulama sınav jüri veya sınav görevlisi
Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) salon görevliliği
Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) senaryosu hazırlama,
Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav (OSPE) salon görevliliği
Kanıta dayalı uygulama danışmanlığı,
Kanıta dayalı uygulama jüri üyeliği
Olgu temelli değerlendirme (Küçük grup)
Eğitim amaçlı senaryo hazırlama
Soru hazırlanması (düzeyine göre)*****
TUS veya DUS için soru hazırlanması (Düzeyine göre)*****
PDÖ Oturumu Yönlendiriciliği
Mesleki beceri eğitimi (MBE), saat başı
Mezuniyet Sonrası (Yüksek Lisans, Uzmanlık, Doktora) Eğitim Faaliyetleri
Teorik Eğitim (Saat başına puanlanır)
Pratik/laboratuvar Uygulaması (Uygulama sayısına göre puanlanır)
Multidisipliner vaka konseyine katılım
Tez Yöneticiliği (Aylık puanlanır)
Seminer, Makale Saati, Vaka sunumu/katılımı (Saat başına puanlanır)
Sınav Jüri Üyeliği
Klinikopatolojik toplantı katılımı (saat başı puanlanır)
Komisyon, jüri ve kurul üyelikleri
Tez izleme komitesi üyeliği
Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörü (Başkoordinatör)
Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu Başkanlığı
Dönem koordinatörleri
Dönem koordinatör yardımcıları
Ders (Blok, Komite, Modül) Kurulu veya Staj Başkanlıkları
Ders (Blok, Komite, Modül) Kurulu veya Staj Kurulu Üyeliği
Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Başkanlığı
Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyeliği
Kanıta dayalı uygulamalar, mesleksel beceri kurulu üyeliği
Müfredat Komisyonu başkanlığı
Müfredat Komisyonu üyeliği
Ölçme - değerlendirme komisyon başkanlığı
Ölçme - değerlendirme komisyon üyeliği
Program değerlendirme komisyon başkanlığı
AÇIKLAMA
Eğitim programında belirtilmelidir
Ayda 20 saat ile sınırlıdır***
Ayda 20 saat ile sınırlıdır***
Ayda 20 saat ile sınırlıdır***
Ayda 10 saat ile sınırlıdır***
Sınav başına puanlanır
Sınav başına puanlanır
Sınav başına puanlanır
Senaryo başına puanlanır
Sınav başına puanlanır
Görev süresince (Aylık)
Oturum başına puanlanır
Yazılı kayıt şartıyla, ayda en fazla 12
saat
Senaryo başına puanlanır
Düzeye göre, soru başına puanlanır
Düzeye göre, soru başına puanlanır
Oturum başına puanlanır
Ayda 20 saat ile sınırlıdır
Eğitim programında belirtilmelidir
Ayda 20 saat ile sınırlıdır***
Ayda 10 saat ile sınırlıdır***
Ayda 8 saat ile sınırlıdır***
Tez süresince, en çok 2 yıl
Ayda 8 saat ile sınırlıdır
Sınav başına puanlanır
Ayda 4 saat ile sınırlıdır
Toplantı başına puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Sayfa 59 / 125
Geri Bildirim Katsayısı (GBK)*
Öğrenci geri bildirimi/online ders
Öğrenci geri bildirimi
Öğrenci geri bildirimi
Öğrenci geri bildirimi
Öğrenci geri bildirimi
Öğrenci geri bildirimi
Öğrenci geri bildirimi
Öğrenci geri bildirimi
Öğrenci geri bildirimi
Eğitici Katsayısı (EK)**
Puan
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
40
25
25
25
50
65
65
162
65
162
50
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
100
162
7 - 25
0 - 40
80
32
0
50
40
32
40
25
80
32
0
40
250
82
200
100
100
50
100
50
50
165
82
100
82
100
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Program değerlendirme komisyon üyeliği
Soru inceleme komisyon Başkanlığı
Soru inceleme komisyon üyeliği
Stratejik plan takip komisyonu (Eğitim) başkanlığı
Stratejik plan takip komisyonu (Eğitim) üyeliği
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
82
117
100
100
82
Multidisipliner Uygulamalar Kurulu Üyeliği
Topluma dayalı tıp uygulama komisyon üyeliği
Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) koordinatörü
Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav (OSPE) koordinatörü
Akademik danışmanlık
Faülte Erasmus,Farabi, Mevlana Koordinatörleri******Fakülte Bologna koordinatörü*******
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Görev süresince, aylık puanlanır
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
Eğitici eğitimi almış olmak****
82
50
132
100
32
100
132
Sayfa 60 / 125
EK-3
Sağlık Merkezleri Bilimsel Faaliyetler Cetveli
BİLİMSEL ARAŞTIRMA FAALİYETİ
PUAN
AÇIKLAMALAR
MAKALELER
SCI, SCI-E ve AHCI, kapsamında taranan dergilerde yayınlanan araştırma, derleme*, **
SCI, SCI-E ve AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanan olgu sunumu, editöre mektup*, **
SCI, SCI-E ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanan araştırma, derleme**
SCI, SCI-E ve AHCI kapsamı dışındaki dergilerde yayınlanan olgu sunumu, editöre mektup**
KİTAPLAR
Uluslararası Kitap Editörlüğü,
Uluslararası Kitap Yazarlığı (tek yazarlı)
Uluslararası Kitapta Bölüm Yazarlığı
Ulusal Kitap Editörlüğü (100 sayfadan az)
Ulusal Kitap Editörlüğü (100 sayfa veya daha fazla)
Ulusal Kitap Yazarlığı (100 sayfadan az)
Ulusal Kitap Yazarlığı (100 sayfa veya daha fazla)
Ulusal Kitapta Bölüm Yazarlığı
Kitap Çeviri Editörlüğü
Kitap Çevirisi
Kitapta Bölüm Çevirisi
ORGANİZASYONLAR (Kongre, Sempozyum, Kurs)
Uluslararası Düzenleme Kurulu Başkanı
Uluslararası Düzenleme Komitesi Üyesi
Uluslararası Davetli Konuşmacı
Uluslararası Oturum Başkanı
Uluslararası Sözlü Sunum
Uluslararası Poster Sunum
Ulusal kongre, sempozyum, kurs düzenleme kurulu başkanı
Ulusal kongre, sempozyum, kurs düzenleme komitesi üyesi
Ulusal kongre, sempozyum, kurslarda davetli konuşmacı
Ulusal kongre, sempozyum, kurslarda oturum başkanı
Ulusal kongre, sempozyumlarda sözlü sunum
Ulusal kongre, sempozyumlarda poster uunumu
PROJELER
Uluslararası Projelerde Yürütücülük
Uluslararası Projelerde Araştırmacılık
Ulusal Projelerde Yürütücü (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, SANTEZ)
Ulusal Projelerde Araştırmacı (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, SANTEZ)
Ulusal Projelerde Yürütücü, diğer
Ulusal Projelerde Araştırmacı, diğer
ATIFLAR
Web of Science Citation İndeks Kapsamındaki Atıflar (Son 1 yıl dikkate alınır)
5.000
1.000
1.000
325
0
5.000
3.250
1.325
1.000
2.000
1.325
2.650
1.000
500
925
165
0
1.650
925
1.000
165
330
165
650
325
165
65
83
33
0
4.000
1.325
1.650
650
650
325
0
65
Sayfa 61 / 125
Impact Faktör ile çarpıldıktan sonra*, yazar sayı ve sırasına
göre uygulanır**
Impact Faktör ile çarpıldıktan sonra*, yazar sayı ve sırasına
göre uygulanır**
Yazar sayı ve sırasına göre hesaplanır**
Yazar sayı ve sırasına göre hesaplanır**
Etkinlik başına, en fazla yılda 3 defa***
Etkinlik başına, en fazla yılda 3 defa***
Etkinlik başına, en fazla yılda 3 defa***
Etkinlik başına, en fazla yılda 3 defa***
Etkinlik başına, en fazla yılda 3 defa***
Etkinlik başına, en fazla yılda 3 defa***
Atıf başına puanlanır, On veya daha fazla yazarlı eserlere
yapılan atıflarda % 50 azaltılarak uygulanır.
BİLİMSEL DANIŞMANLIK
SCI-Expanded Kapsamındaki Dergi Baş Editörlüğü
SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerde Bölüm Editörlüğü
SCI-Expanded Kapsamındaki Danışmanlık, Hakemlik
SCI-Expanded Kapsamı Dışında Dergi Baş Editörlüğü
SCI-Expanded Kapsamı Dışında Degilerde Bölüm Editörlüğü
SCI-Expanded Kapsamı Dışında Danışmanlık, Hakemlik
0
4.000
1.650
900
500
250
65
Yardımcı Doçentlik Jüri Üyeliği( rapor yazmak koşuluyla)
Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (rapor yazmak koşuluyla)
Doçentlik Atama Jüri Üyeliği(rapor yazmak koşuluyla)
Profesörlük Jüri Üyeliği
Diğer Jüri Üyelikleri (Üniversite dışı atamalar için)
Belirtke tablosu hazırlanması (konulara yönelik öğrenim hedeflerinin belirlenmesi ve güncellenmesi, )****
Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) klavuz hazırlama****
Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınav (OSPE) klavuz hazırlama****
Hekimlik uygulamaları için klavuz hazırlanması****
Bilimsel Etik Kurul başkanlığı*****
Bilimsel Etik Kurul üyeliği*****
Deney Hayvanları Etik Kurulu başkalığı*****
Deney Hayvanları Etik Kurulu üyeliği*****
Proje ofisi başkan ve üyeliği (Sağlık Bilimleri İçin)
ÖDÜLLER
Nobel ödülü almak (ömür boyu)
Uluslararası kongre ve Sempozyumlarda ödül almak
PATENTLER
Uluslararası Patent
Ulusal patent
Faydalı model/ürün tescili
Sayfa 62 / 125
Eser başına puanlanır
100
Aday başına puanlanır (Bir yılda en fazla 4 aday ile sınırlıdır)
275
Aday başına puanlanır (Bir yılda en fazla 4 aday ile sınırlıdır)
150
Aday başına puanlanır (Bir yılda en fazla 4 aday ile sınırlıdır)
225
100
225-400
225-400
300
400
1.650
1.325
750
650
650
0
En üst
puan
400
0
4.000
2.000
1.000
Aday başına puanlanır (Bir yılda en fazla 4 aday ile sınırlıdır)
Aday başına puanlanır
Konu düzeyine göre puanlanır
Klavuz başına puanlanır.
Klavuz başına puanlanır
Klavuz başına puanlanır
Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.
EK-4
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KVK HESAPLAMA KRİTERLERİ
Kısaltmalar
BO = Birim Ortalaması
GÜK = Görev Unvan Katsayısı
EÖTP = Ek Ödemeye Tabi Puan
KK = Kalibrasyon Katsayısı
KVKDK = KVK Dağıtım tablosunda ünvana karşılık gelen katsayı
DEG = Aylık Matrah (Döner Sermaye Esas Gelir)
DEGDO = Aylık Matrah Dağıtım Oranı
MİTÇ = Mesai İçi Tavan Çarpanı
TT = Taban Tutar
TPG = Toplam Parasal Getiri (Bireysel)
DEÖKS = Dönem Ek Ödeme Katsayısı
EÖTTP = Saf Ek Ödemeye Tabi Toplam Puan
BVK = Bireysel Verimlilik Katsayısı
YTO = Yönetici Taban Oranı (4 katına göre Öğretim elemanlarına % 100, İdari Personel %
150)
AÇGK = Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Yöneticiye göre taban oranda, idari personele tavan oran verilecek (% 150). Bu AÇGK = 1
ise AÇGK’ na göre ağırlıklı olarak azaltılacak.
Saf olarak Birim Ortalaması bulunur.
BO = (B1+B2+C+D) / Personel Sayısı
1) Saf olarak A Puanı hesaplanır.
A = BO X GÜK
2) Saf olarak yapılacak Ek Ödemeye Tabi Puan hesaplanır.
63
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Yönetim = (B2+C) X KK + D + A
Öğretim Üyeleri = (B1+B2+C) KK + D + A
Öğretim Görevlisi Doktorasını vermiş 33 kadrolar = (B1+B2+C) KK + D + A
Araştırma Görevlisi = (A + D)
Diş Tabibi = (A + D)
İdari Personel = A
3) KVKDK tablosu esaslarına göre dağıtım yapılırsa fakülteye toplam maliyeti aylık
olarak hesaplanır.
ÖRNEK
Yönetim
Profesör Doktor
Doçent Doktor
Yardımcı Doçent Doktor
Öğretim Üyesi
Araştırma Görevlisi
Diş Tabibi
33 Kadrolu
İdari Personel
% 100
% 90
% 70
% 50
% 40
% 25
% 25
% 25
% 100
Buna göre;
a. YÖNETİM;
1.
TT = ( DEG X MİTÇ X
35
KVKDK
) X
100
100
2. TPG = B2 Parasal Getiri + TT
b. ÖĞRETİM ÜYELERİ;
1.
(
TT =
YTO
100
X
AÇGK
X
DEG
X DEGDO )
KVKDK
100
2. DEGDO = İdarece Belirlenir
3. TPG = B1 + B2 Parasal Getiri + TT
64
c. İDARİ PERSONEL;
TT = DEG X MİTÇ X
KVKDK
100
5) Saf olarak Dönem Ek Ödeme Kat Sayısı Bulunur.
KVKDK Para
DEÖKS =
KVDK Para
=
Toplam TPG (Bireysel TPG Toplamı)
EÖTTP
6) Bireysel Verimlilik Kat Sayısı Bulunur.
TPG
BVK =
DEÖKS
X EÖTTP
SAĞLIK MERKEZLERİ BİRİMİ KADRO GÖREV UNVAN KATSAYISI CETVELİ
Sıra No:
Kadro/Görev Unvanı
Katsayı
Aralığı
Uygulama
(KGÜK)
65
1
2
3
4,00-4,50
3,00-3,50
4,00-4,50
4,50
3,50
4,50
3,50-4,00
4,00
3,00-3,50
2,50-3,00
2,00-2,50
3,50
3,00
2,50
1,20-2,20
2,20
1,20-2,20
2,20
10
AVUKAT, BAŞHEMŞİRE, EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLAMACISI,
ENSTİTÜ SEKRETERİ, FAKÜLTE SEKRETERİ, HASTANE MÜDÜR
VEKİLİ., HASTANE MÜDÜRÜ, HUKUK DANIŞMANI, ŞUBE
MÜDÜRÜ, UZMAN, YÜKSEK OKUL SEKRETERİ, ECZACI, HASTANE
MÜDÜR YARDIMCISI, HEMŞİRE MÜDÜRÜ, HEMŞİRE MÜDÜR
YARDIMCISI, MÜTERCİM, GENEL SEKRETER YARDIMCISI,
KOORDİNATÖR, KOORDİNATÖR YARDIMCISI
1,00-1,80
1,80
11
AYNİYAT SAYMANI, BİYOLOG, ÇOCUK GELİŞİMCİSİ, DİYETİSYEN,
FİZİKÇİ, FİZYOTERAPİST, HEMŞİRE, İSTATİSTİKÇİ, KİMYAGER,
LABORANT, MÜHENDİS, PSİKOLOG, SAĞLIK FİZİKÇİSİ, SAĞLIK
MEMURU, SAĞLIK TEKNİKERİ, SAĞLIK TEKNİSYENİ, SOSYAL
ÇALIŞMACI, ŞEF, TEKNİKER, TEKNİSYEN, UZMAN (TEKNİK)
0,50-1,30
1,30
12
VEZNEDAR, ANBAR MEMURU, AŞÇI, BEKÇİ, ŞÖFÖR, BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ, BÜRO PERSONELİ, DESTEK PERSONELİ,
HASTABAKICI, HİZMETLİ, İMAM, MEMUR, TEKNİSYEN
YARDIMCISI, TERZİ, GECE İDARECİSİ, UĞRAŞI ÖĞRETMENİ,
GÖZETMEN
0,35-0,90
0,90
4
5
6
7
8
9
REKTÖR
REKTÖR GENEL SEKRETERLİĞİ
REKTÖR YARDIMCISI
BAŞHEKİM, BAŞHEKİM YARDIMCISI, DEKAN, DEKAN
YARDIMCISI
PROFESÖR
DOÇENT
YARDIMCI DOÇENT
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, UZMAN TABİP, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ,
TABİP, DİŞ TABİBİ
HASTANELER BAŞMÜDÜRÜ
Ek Görev Cetveli
EK GÖREV TANIMI
YÖK Üyeliği
Sağlık Merkezleri
30%
66
Üniversitelerarası Kurul Üyeliği
YÖK Komisyon / Kurul / Çalışma Grubu Üyeliği
Üniversite Senatosu Üyeliği
Fakülte Kurulu / Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Bölüm Başkanlığı
Anabilim Dalı Başkanlığı
Bilim Dalı Başkanlığı
Satınalma Karar Komisyonu Üyeliği
İhale Komisyonu Üyeliği
Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu Üyeliği
Yaklaşık Maliyet Komisyonu Üyeliği
Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeliği
Kontrol Teşkilatı Üyeliği
Ek Ödeme İnceleme Heyeti / Komisyonu Üyeliği
Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi / Kurulu Üyeliği
Kalite Kurulları Üyeliği
Sağlık Kurulu Üyeliği
Radyasyon Güvenliği Komitesi / Kurulu Üyeliği
Transplantasyon Koordinasyon Kurulu Üyeliği
Transfüzyon Komitesi Üyeliği
Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu Üyeliği
Asistan Uyum Komitesi / Kurulu Üyeliği
Gerçekleştirme Görevlisi
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Maaş / Ek Ödeme Mutemetliği
25%
25%
20%
20%
20%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Ünite / Birim / Servis Sorumluluğu (Dekanlık /
Başhekimlik onaylı sorumluluk yazısı olanlar)
15%
67
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MERKEZLERİ
EK ÖDEME HESAPLAMALARINDA KULANILACAK
KALİTE VERİMLİLİK KATSAYISI BELİRLEME ESASLARI
Amaç
Madde 1- Bu esasların amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık
hizmet sunumunun sağlanması için Sağlık Merkezlerinin birim ve alt birim performansının
ölçülmesine yönelik verimlilik ve kalite ile birim katsayısının tespitine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu esaslar Hacettepe Üniversitesi Sağlık Merkezlerinin birim ve alt birim
performansının ölçülmesine yönelik verimlilik ve kalite ile birim katsayısının tespitine ilişkin
usul ve esasları içerir.
Dayanak
Madde 3- Bu esaslar,18/02/2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Geçici 3. maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu esaslarda geçen;
a) Kurum: Hacettepe Üniversitesi’ni,
b) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek
okulu ve uygulama araştırma merkezini,
c) Alt Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren
bölüm, ana bilim/ana sanat dalı, bilim/sanat dalını, ünite ve merkezlerini,
ç) Kalite-verimlilik esasları ve katsayıları (KVK): Birim veya alt birimlerin verimlilik ve
kalite artırıcı faaliyetleri için belirlenen esaslar ile katsayıları,
d) Dönem: Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerin her birini,
e) 1. dönem: Ocak, Şubat ve Mart aylarını,
68
f) 2. dönem: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını,
g) 3. dönem: Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını,
ğ) 4. dönem: Ekim, Kasım ve Aralık aylarını,
h) Gelir: Alt birimde bilfiil yapılan işler sonucunda elde edilen gelirleri,
ı) Gider: Alt birim için yapılan tüm harcamaları,
i) KVK1: Kalite verimlilik katsayısı 1’i, gelir ve gider oranına göre hesaplanan verimlilik
belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı,
j) KVK2: Kalite verimlilik katsayısı 2’yi, kalite belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı,
k) KVK3: Kalite verimlilik katsayısı 3’ü, Kalite Kordinatörlüğü'nün İç Denetimleri’nin kalite
belirteçlerine göre hesaplanan katsayıyı ifade eder.
Kalite-Verimlilik Katsayıları
Madde 5KVK = 1+ KVK1 + KVK2
KVK1 ve KVK2 ayrı ayrı hesaplanır ve toplamlarına 1 (bir ) eklenerek KVK oranına ulaşılır.
KVK en düşük 1(bir) en yüksek 1,30 değerini alır.
Kalite Verimlilik Katsayısı 1
Madde 6  
a) KVK1 = ü   x 0,15
KVK1, Birim ya Alt birimin gelir gider oranının en yüksek gelir gider oranına bölünerek
0,15 sayısına çarpımı sonucunda ulaşılır.
Örnek: 2012 3. Döneminde Kan Bankası gelir gider oranı 1,90 en yüksek gelir gider oranı ise
3,26’dır. Kan Bankasının 1,90x0,15/3,26=0,0875 bulunur KVK1 =0,0875 olarak esas alınır.
Bulunan değerin virgülden sonra 4 basamak olarak değerlendirilip 5. Basamak 0-4 aralığında
aşağıya, 5-9 aralığında ise yukarı yuvarlanır.
b) Birim ve Alt birimlerin gelir ve gideri dönemler halinde dağılım yerleri (Ek-1) dikkate alınarak
hesaplanır.
c) Gelirler;
1-Alt birimin geliri, o birimde bizzat yapılmış sağlık merkezlerinde elde edilen gelirlerdir.
2-Alt birim Gelirleri Hesaplama Kriterleri:
 Alt birim gelirleri, alt birim tarafından verilen hizmetleri kapsar. Tıbbi hizmetler ve yatak
hizmetleri verildikleri alt birimlere göre, miktar ve fiyat üzerinden toplanır. Bu toplamlara
hizmetler için hasta tarafında ödenen özel farklar da dahil edilir. İlaçlar ve tıbbi
malzemeler toplama dâhil edilmez.
69







Hizmetlerin hangi alt birim tarafından verildiğini tespiti; sağlık merkezleri tarafından
kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi verileri esas alınır.
Gelirler aylık hesaplanır. Aylık olarak elde edilen gelirler, üçer aylık dönemlerde
toplanarak Gelir-Gider Tablosu oluşturulur.
Paket Gelirleri; Geri ödeme kurumunun paket hizmetlere ödediği ücret, paketin içindeki
hizmetlerin tutarından fazla ise (birim fiyat- hizmet tutarı) paket geliri oluşur. Bu gelir
harcama açılan alt birimin paket geliri olarak kaydedilir.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Fatura Modülü verileri esas alınır.
Vakabaşı gelirleri: Geri ödeme kurumunun vakabaşı hizmetlere ödediği ücretin altında
kalan harcamaların tutarı alt birime vakabaşı geliri olarak kaydedilir.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Fatura Modülü verileri esas alınır.
Proje Gelirleri: Bölüm personeli tarafından yapılan konuşma ve danışmanlık hizmetleri
gibi hizmetlerden kuruma kalan kısım bölüm gelirlerine eklenir. Proje gelirleri ile ilgili
veri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçe, Ar-ge ve Koordinasyon Birimi’nden alınır.
Bağışlar: Bağış yapılan demirbaş değeri (Bir önceki yılın), dörde bölünerek, ilgili
dönemlere gelir olarak yansıtılır. Gider kısmında ise 7 yıllık amortisman payı alınır.
Hesaplanan dönem içerisinde alt birim tarafından harcanan malzemelerin satış fiyatları alt
birime malzeme geliri olarak kaydedilir.
Malzeme ile ilgili verilerde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Stok Kontrol Modülü verileri
esas alınır.
ç) Giderler;
1- Alt birimin gideri personel gideri, tıbbi malzeme, kit, kimyasal ve radyoaktif madde gibi sarf
malzemelerinin tutarları, cihaz bakım-onarım ve dozimetre bedelleri, alt birimde kullanılan
demirbaşların amortisman bedeli, paket ve vakabaşı giderleri, atık bedelleri ve SGK kesinti
tutarından oluşmaktadır.
2- Personel Giderleri, tıbbi / kimyasal atık ve imhalar, paket ve vakabaşı giderleri ve malzeme
giderleri ilgili hesaplama dönemine kaydedilir.
3- Alt birimin bir önceki yılda yaptığı toplam demirbaş, bakım-onarım, dozimetre giderleri her
bölüm için ilgili hesaplama dönemine yansıtılır.
4- Alt birim giderleri hesaplama kriterleri:
 Dönem gider katsayısı; Giderin oluştuğu yılın, yıl ortası Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
değeri (Haziran ayı TÜFE değeri ), Üç aylık tablonun hesaplandığı ayından bir önceki aya
ilişkin TÜFE değeri, önceki yılın başlangıç değerine bölünerek elde edilen katsayı ifade
eder.
 Her dönemde yeniden hesaplanan Dönem gider katsayısı, Demirbaş amortismanı ve diğer
giderler için kullanılır. Bu giderlerin yıllık toplam tutarı önce dörde bölünür, sonra Dönem
Gider Katsayısı ile çarpılır.

Akademik Personel Gideri:
Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Uzman Tabip ve Araştırma Görevlileri için personel
giderleri; alt birimlerde çalışan personele ödenen brüt ek ödeme tutarları (Sabit, performans,
nöbet ve özel fark tutarları toplamı) personel giderini oluşturur. Personel giderlerine proje
ve danışmanlık gelirlerinden ödenen ek ödeme tutarları dâhil edilmez.
İdari Personel Gideri:
Geçici İşçiler, 4/A Grubu Personel, 4/B Grubu Personel ve 4/B’den 4/A’ya geçen
personellere Döner Sermaye Bütçesinden yapılan bütün ödemelerin ortalaması alınır.
Bulunan birim personel tutarı, birimde çalışan personel türü ve sayısı baz alınarak birim
personel gideri oluşturulur.
70
Birim Personel Gideri Ortalaması=(Döner Sermaye Personel Ödemesi Toplamı)/(Toplam
Personel Sayısı1)
Birim Personel Gideri=Birim Personel Gideri Ortalaması x Birim Personel Sayısı1
1








Personel sayıları hesaplanırken kadro unvanları bazında ayrı ayrı hesaplama yapılacaktır.
Personelin çalıştığı alt birimler ve personel ücretleri ile ilgili “Üniversite Döner Sermaye
Bilgi Sistemi(UniSYS)” verileri kullanılmaktadır.
Demirbaş amortismanı; Alt birimde bir önceki yılın alt birime ait demirbaş gideri ve
Bilimsel Araştırmalar Birimi’nden gelen demirbaş tutarının %70’i toplanarak 7 yıllık
amortismana tabi tutulup dönem gider katsayısı ile çarpılarak bölüm giderlerine kaydedilir.
Demirbaşların kayıtlı olduğu alt birimler ve demirbaş alım tutarları ile ilgili veri Özel Bütçe
Taşınır Kayıt Kontrol Ünitesi’den alınmaktadır.
Hesaplanan dönem içerisinde alt birim tarafından harcanan malzemelerin alış fiyatları alt
birime malzeme gideri olarak kaydedilir.
Malzeme ile ilgili verilerde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Stok Kontrol Modülü verileri
esas alınır.
Paket Gelirleri; Geri ödeme kurumunun paket hizmetlere ödediği ücret paketin içindeki
hizmetlerin tutarından fazla ise (birim fiyat- hizmet tutarı) paket geliri oluşur. Bu gelir alt
birimin paket geliri olarak kaydedilir.
Vakabaşı giderleri; Geri ödeme kurumunun vakabaşı hizmetlere ödediği ücretin üzerindeki
harcamaların tutarı alt birimin vakabaşı gideridir.
Diğer giderler; bakım onarım ve dozimetre ölçüm giderlerinden oluşur. Ameliyathanede
bulunan skopi cihazlarının bakım onarım giderleri ilgili bölümlere dağıtılır.
İmha edilen kan ve kan ürünleri ile dış merkezlerden temin edilen kan ve kan ürünleri, tıbbi
atık ve tehlikeli madde atık bedelleri bölümlere gider yazılır. Kan ve kan ürünleri ile ilgili
imha verileri Kan Bankası’ndan, atıklarla ilgili veriler Ev İdaresi Koordinatörlüğü’nden
alınır.
Bölümlerden izinsiz ayrılan hastalar adına tahakkuk eden ücretler ilgili alt birime gider
olarak kaydedilir.
SGK ile mutabakat sonrası belirlenen kesinti tutarları, mutabakat sonuçlarının kesinleştiği
dönemde, kesintiye uğrayan hizmetlerin verildiği alt birimlere gider olarak (kesinti oranı ile
çarpılarak) kaydedilir. İlgili veri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk
Birimi’nden alınır.
d) Ameliyathane gelir ve giderleri cerrahi bölümlere eşit olarak dağıtılır.
e) Ortak Cerrahi Servislerin giderleri bu servisi kullanan cerrahi birimlere yatak kullanım oranları
bazında dağıtılır.
f) Gelir/Gider oranları sonucu, her bir dönem sonunda KVK -1 Oranları Tablosu oluşturulur.
Kalite-Verimlilik Katsayısı 2
Madde 7  
KVK2 =
x 0,15
 ü  
KVK2 Alt birimin kriterler ortalamasının 0,15 ile çarpılarak en yüksek alt birim kriterler
ortalamasına bölümünün sonucunda bulunur. Bulunan değerin virgülden sonra 4 basamak
71
olarak değerlendirilip 5. basamak 0-4 aralığında ise aşağıya, 5-9 aralığında ise yukarı
yuvarlanır.
Örnek; B Servisinin kriterler ortalaması 3,8 ve en yüksek alt birim kriterler ortalaması 5
olması durumunda KVK2 = 3,8 x0,15 / 5 = 0,1140
KVK2 = 0,1140 olarak belirlenir.
Kriterler hesaplanırken 0 ile 1 arasında alınan değerler virgülden sonra 2 basamak olarak
değerlendirilip 3. basamak 0-4 aralığında ise aşağıya, 5-9 aralığında ise yukarı yuvarlanır.
Birim ve Alt birimlerin dağılım yerleri (Ek-1) dikkate alınarak hesaplanır.
Hesaplamalarda Hastane Bilgi Yönetim Sistemi verileri esas alınır.
a) Randevu Katsayısı:
Hedef Muayene sayısının hesaplanması: Polikliniklerde hesaplama yapılan dönemin bir
önceki yılına ait günlük ortalama poliklinik sayıları hedef poliklinik sayısı olarak alınır.(Ek-2)
Günlük hedef poliklinik sayıları hesap dönemi içerisindeki iş günü ile çarpılarak dönemlik
hedef poliklinik muayene sayısına ulaşılır. Hesaplanan hedef poliklinik muayene sayısı
günlük 100’ün üzerinde ise 100 olarak alınır, günlük 100’ün altında olanlar için hesaplanan
değer alınır.
Beytepe Hastanesi, birden fazla alt birimden oluştuğundan hedef muayene sayısı 250 olarak
alınır.
Poliklinik Randevu Katsayısı; Çağrı Merkezi ve İnternet üzerinden bölümlerin belirlediği
randevu kontenjan sayısı, hedef muayene sayısına bölünerek hesaplanır.
Randevu katsayısı 0 ile 1 arasında hesaplanır. Hesaplanan değer 0,30 dan küçük ise katsayı 0,
0,30-0,39 arasında ise katsayı 0,50, 0,40-0,49 arasında ise katsayı 0,75, 0,50 ve üzeri ise
katsayı 1,00 olarak kabul edilir. Çağrı merkezi ve internet üzerinden randevu vermeyen
bölümler için bu katsayı sağlık merkezleri ortalaması olarak alınır.(Ek-3)
Örnek; A polikliniğinin hedef muayene sayısı günlük 100’dür. İlgili dönemde 61 iş günü
çalışılmıştır. Hesaplama yapılan dönemde 6292 randevulu hasta muayenesinin yapıldığı tespit
edilmiştir. Buna göre Randevu Katsayısı = 6292/100x61 = 1,03 değeri bulunur. Hesaplanan
değer 1’in üzerinde olduğu için Randevu Katsayısı 1,00 kabul edilir.
b) Hedef Muayene Sayısına Ulaşma Katsayısı:
72
 Poliklinik Hedef Muayene Sayısına Ulaşma Katsayısı: Hesaplanan dönem için, çağrı
merkezi ve internet üzerinden bölümlerin verdiği randevular ile bölüm sekreterliğince
verilen, kontrol ve konsültasyon randevuları dahil, ilgili birimde gerçekleşen tüm
muayenelerin toplam sayısı hedef muayene sayısına bölünerek hesaplanır.
 Radyoloji Hedef Tetkik Sayısına Ulaşma Katsayısı: Hesaplama yapılan dönemin bir
önceki yılına ait raporlanan günlük ortalama BT, MR ve Mamografi tetkik sayılarına %25,
Ultrason sayısına ise %15 ilave edilerek günlük hedef tetkik sayısı elde edilir. Bu sayı
bulunulan dönemdeki iş günü sayısı ile çarpılarak dönemlik hedef tetkik sayısı hesaplanır.
Hesaplanan dönem içinde raporlanan Ultrason, BT, MR ve Mamografi hizmetleri
hesaplanan hedef tetkik sayısına oranlanır. Elde edilen sayı Radyoloji A.B.D. hedef tetkik
sayısına ulaşma katsayısı olarak alınır.
 Nükleer Tıp Hedef Tetkik Sayısına Ulaşma Katsayısı: Nükleer Tıp hizmetleri için hedef
sayılar oluşturulmuştur (Ek-4). Gerçekleşen tetkik sayısı hedef sayıya bölünerek
hesaplanır.
 Radyasyon Onkoloji Hedef Tetkik Sayısına Ulaşma Katsayısı: Hedef hizmet sayısının
(Seçilen hizmetler, hizmet kodu 8940090 olan Radyoterapi planlama ve hizmet kodu
8940091 olan Üç Boyutlu (Konformal) ile Radyoterapi planlama,
IMRT
uygulamaları’dır.) aylık 180 olması hedeflenmiştir.
 Acil servisler için, içinde bulunulan dönemin toplam muayene sayısı, bir önceki üç aylık
muayene sayısına bölünerek hesaplanır. Bölüm 1’in üzerinde ise 1 olarak alınır.
Hedef Muayene Sayısına Ulaşma Katsayısı 0 ile 1 arasında hesaplanır. 1’in üzerindeki
değerler 1 olarak kabul edilir.
Örnek; A polikliniğinin hedef muayene sayısı günlük 40’tır. İlgili dönemde 61 iş günü
çalışılmıştır. Hesaplama yapılan dönemde 4941 randevulu hasta muayenesinin yapıldığı tespit
edilmiştir. Buna göre Hedef Muayene Sayısına Ulaşma Katsayısı = 4941/40x61 = 2,03 değeri
bulunur. Hesaplanan değer(2,03) 1’in üzerinde olduğu için Hedef Muayene Sayısına Ulaşma
Katsayısı 1,00 kabul edilir.
c) Raporlama Katsayısı
Klinik Patoloji, Erişkin ve Çocuk Patoloji, Radyoloji ve Nükleer Tıp Anabilim Dallarında
yapılan tetkiklerin, bölümlerce belirlenen uygun raporlama süresi içinde raporlanan tetkik
sayısının toplam içerisindeki yüzdesi hesaplanarak bulunur. Raporlamada kullanılacak
tetkikler ve uygun süreleri Ek-5’da belirtilmiştir.
ç) Yatak Devir Hızı
Bir yatağın dönem içerisinde hastalar tarafından kaç kez kullanıldığını, diğer bir ifadeyle
yatak kullanım verimliliğini ifade etmekte olup aşağıdaki formülle hesaplanır:
Yatak Devir Hızı = Taburcu Hasta Sayısı / Fiili Yatak Sayısı
Dönem içinde taburcu olan hasta sayısı bölümün toplam yatak sayısına bölünerek dönemlik
yatak devir hızı elde edilir.
73
Hesaplama: Dönemin devir hızı bir önceki dönemin yatak devir hızına bölünerek hesaplanır.
1’in üzerindeki değerler 1 alınarak hesaplama yapılır.
Örnek: x bölümünün 2011 yılı 4 dönem Yatak devir Hızı: 7.59
Aynı bölümün Ocak, Şubat, Mart 2012 Yatak devir Hızı: yılı 7.53
7.53/7.59 =0.99 ilgili bölümün Yatak Devir Hızı (Dönemlik)
d) Yatak İşgal Oranı:
Yatak kullanımı ile ilgili kapasite kullanım oranını ifade etmekte olup aşağıda formülle
hesaplanır:
Yatak İşgal Oranı = (Yatılan Gün sayısı / (Fiili Yatak Sayısı x 90 Gün)) x100
Dönem içinde yatılan gün sayısı toplam yatak sayısına bölünerek dönemlik yatak işgal oranı
elde edilir.
Yatak İşgal oranı;
 0,5 altında ise 0,
 0.5-0.84 ise kendi değeri,
 0,85 ve üzeri 1 olarak alınır.
Yatak Devir Hızı ve Yatak İşgal Oranı hesaplamalarında;



Dahiliye servis ve çocuk servislerin yatak işgal oranı bu yataklı servisleri kullanan alt
birimler için geçerlidir.
Yatak işgal oranı hesaplanırken kısa süreli yatış yapılan bölüm yatakları hesaplamaya
katılmaz. (Radyoloji A.B.D., Nükleer Tıp A.B.D., Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
yatakları, Nöroloji A.B.D EEG video izleme ve Pediatrik Nöroloji EEG video izleme
ünitesi yatakları, Kardiyoloji A.B.D. ve Pediatri Kardiyoloji Kateter yatakları, Çocuk
Acil yatakları.)
Dahiliye servislerinin yatak işgal oranı Göğüs Hastalıkları A.B.D. için de kullanılır.
e) Ameliyathane Kullanım Katsayısı:
Bölümün bir günlük çalışması 8 saat( 08:00-16:00 saatleri arası) olarak kabul edilerek
hesaplama yapılır. (Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar ve kendi
ameliyathaneleri dışında yapılan çalışmalar hesaplama dışında tutulacaktır). İlgili dönem
içerisinde çalışılan saat toplamı bulunur. Sonuç her birimin kendi ameliyat masa sayısı ile
çarpılarak çalışılması gereken saat bulunur. Çalışılan saat çalışılması gereken süreye
oranlanır. Bu hesaplama sonucunda elde edilen sonuçlar hesaplanılan bölümün ameliyathane
kullanım katsayısı olarak alınır. Ameliyathane Kullanım Katsayısı 0 ile 1 arasında hesaplanır.
74
Ameliyathane aylık çalışma saatlerinin hesaplanmasında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin
ameliyathane modülü verileri esas alınır.
Anestezi A.B.D. için bu katsayı 1,00 olarak alınır.
f) Memnuniyet Anketi Katsayısı:
Anabilim dalı alt birimlerinin (servis, poliklinik, yoğun bakım) memnuniyet yüzdeleri
toplanır. Alt birim sayısına bölünerek yüzdelik ortalaması bulunur. Çıkan sonuç 0 ile bir
arasında değer olarak tabloya yerleştirilir. Örneğin: Yüzde ortalaması 75 olan değer 0,75
olarak yazılır. Memnuniyet anketi altı(6) ayda bir Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılır.
Kalite Koordinatörlüğü’nden alınan veriler takip eden iki hesaplama döneminde kullanılır.
Psikiyatri Anabilim Dalı için bu kriter uygulanmaz.
KVK2 İÇİN SAĞLIK MERKEZLERİ ORTALAMASINDAN ALACAK BÖLÜMLER:




Adli Tıp
Temel Onkoloji
Kan Bankası
Tıbbi Biyoloji
Kalite-Verimlilik Katsayısı 3
Madde 8Kalite Konseyi tarafından belirlenen kalite göstergeleri doğrultusunda, yapılacak iç
denetimler sonrasında, alt birimlerin bu kriterlere dönemsel uygunluğunun değerlendirilmesi
sonucu oluşacak katsayıdır.
Madde 9İstisnalar:
Transplantasyon işlemlerinden aşağıdaki tabloda yer alan eşik sayılardaki işlemlerin yapıldığı
Transplantasyon ünitelerine, tabloda belirtilen katsayılar KVK olarak uygulanır. Bu katsayılar
KVK-1, KVK-2 ve KVK-3 ile birlikte uygulanmaz. Diğer katsayılardan istisnadır.
TRANSPLANTASYON ÜNİTELERİ KVK’SI İÇİN BELİRLENEN TABAN İŞLEM SAYILARI
PAKET
KODU
P608550
İŞLEM ADI
Akciğer transplantasyonu, global
İşlem
Sayısı
Sorumlu Öğretim
Üyesine
Uygulanacak
Transplantasyon
Ün. KVK
Sorumlu Yardımcı
Öğretim Üyesine
Uygulanacak
Transplantasyon
Ün. KVK
1
5
3
75
P609080
Karaciğer Transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler
dahil)
1
5
3
P610020
İnce barsak transplantasyonu
1
5
3
P605940
Kalp-akciğer transplantasyonu
1
5
3
P605930
Kalp transplantasyonu
1
5
3
P704980
Hematopoietik hücre nakli, otolog + allojeneik
(P704980, P704972, P704971, P704973, P704970
Kodlu işlemlerden toplam olarak yapılan)
5
5
3
P618610
Böbrek transplantasyonu
2
2
1,5
P618610
Böbrek transplantasyonu
3
3
2
P618610
Böbrek transplantasyonu
4
4
3
P618610
Böbrek transplantasyonu
5
5
4
Madde 10Kurumsal hedeflerin belirlenme ve denetim şekli
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Merkezlerinin kurumsal hedefleri ve oluşan Kalite-verimlilik
esasları ve katsayılarının denetimi Performans Değerlendirme Komisyonu tarafından
dönemler halinde yerine getirilir.
Madde 11Yürürlük
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Merkezlerinin Kalite Verimlilik Katsayısı Belirleme Esasları
KVK1 ve KVK2 ile ilgili hükümler 01.01.2015 tarihinde, 8. Madde 01.03.2015 tarihinde,
KVK3 ile ilgili hükümler 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Ekler:
Ek-1: KVK1 ve KVK2 Gelir-Gider ve Dağılım Yerleri
Ek-2: Günlük Hedef Muayene Sayıları
Ek-3: Randevu Katsayısı Sağlık merkezleri Ortalaması Olarak Alınan Bölümler
Ek-4: Nükleer Tıp Hedef Tetkik Sayıları Tablosu
Ek-5: Raporlama Katsayısında Kullanılacak Tetkikler ve Uygun Raporlama Süreleri
Ek-6: Kriter Sayıları Tablosu
76
77
Ek-1: KVK-1 ve KVK-2 Gelir-Gider ve Dağılım Yerleri
MERKEZ ADI
BOLUM
KODU
BOLUM ADI
BIRIM
KODU
BIRIM ADI
Erişkin Hastanesi
470
Adli Tıp
200
Adli Tıp ABD
Erişkin Hastanesi
470
Adli Tıp
472
Adli Tıp Polikliniği
Erişkin Hastanesi
470
Adli Tıp
473
Adli Toksiloji ve Hemogenetik Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
128
Ameliyathane
121
Ameliyathane
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
111
Anestezi
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
118
Ağrı Günübirlik
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
119
Anestezi Ameliyathane
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
329
Ağrı Poliklinik Odası 1
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
330
Prof. Dr. Altan Şahin
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
333
Prof. Dr. Nalan Çelebi
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
344
Anestezi Kliniği
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
355
Ek Bina Anestezi Poliklinik Odası
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
356
Ağrı Poliklinik Odası 2
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
600
Prof.Dr.Özgür CANBAY
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
910
Erişkin Hastanesi
101
Anestezi
944
Beytepe
101
Anestezi
700
Anestezi A.B.D.
Anestezi Sonrası Yoğun
Gazları
Prof.Dr.Özgür CANBAY
Beytepe
102
Ortopedi ve Travmatoloji
755
Beytepe Prof.Dr.Feza Korkusuz
Beytepe
102
Ortopedi ve Travmatoloji
987
Beytepe Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Beytepe
102
Ortopedi ve Travmatoloji
988
Beytepe
Ortopedi
Günübirlik
Beytepe
109
Göğüs Hastalıkları
755
Beytepe Prof.Dr.Ali Fuat Kalyoncu
Beytepe
109
Göğüs Hastalıkları
756
Beytepe Doç.Dr.Emin Maden
Beytepe
110
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
150
Beytepe Çocuk Sağlığı Günübirlik
Beytepe
110
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
151
Beytepe Çocuk Sağlığı Kliniği
Beytepe
110
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
342
Beytepe Uzm.Dr. Nursel Yazar
Beytepe
112
Kadın Doğum
400
Beytepe Sibel Altınbaş (Yrd. Doç. Dr)
Beytepe
112
Kadın Doğum
408
Beytepe Uzm.Dr.Rıza Dur
Beytepe
112
Kadın Doğum
458
Beytepe Kadın Doğum Günübirlik
Beytepe
112
Kadın Doğum
459
Beytepe Kadın Doğum Kliniği
Beytepe
113
Göz Hastalıkları
395
Beytepe Uzm.Dr.Görkem Bilgin
Beytepe
114
Ağız ve Diş Sağlığı
463
Sıhhıye Diş Polikliniği
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
426
Beytepe Plastik Cerrahi Polikliniği
Beytepe
ve
KVK BÖLÜM ADI
KVK1 Açıklama
KVK2 değerini "Sağlık merkezleri
Ortalaması" olarak alır.
Adli Tıp A.B.D.
Ameliyathane
KVK2 Açıklama
Tüm Gelir ve Giderleri toplanarak
Anestezi A.B.D. ve 10 Cerrahi
bölüme eşit olarak dağıtılır.
Anestezi A.B.D.
ve
Bakım
Kan
Travmatoloji
Beytepe Sağlık merkezlerisi
78
Beytepe
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
Beytepe
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
Beytepe
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
Beytepe
120
Beytepe
121
Beytepe
457
Beytepe Plastik Cerrahi Günübirlik
757
Beytepe Plastik Cerrahi Kliniği
897
Prof. Dr. İbrahim Vargel
Merkez Laboratuvarları
989
Beytepe Laboratuvarı
Radyoloji
565
USG 1 (Beytepe)
130
Dermatoloji
427
Beytepe Poliklinik Odası
Beytepe
130
Dermatoloji
428
Beytepe Dermatoloji Kliniği
Beytepe
131
Fizik Tedavi
111
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
Beytepe
131
Fizik Tedavi
555
Beytepe Fizik Tedavi Odası
Beytepe
131
Fizik Tedavi
790
Beytepe Fizik Tedavi
Beytepe
134
Aile Hekimliği
206
Uzm.Dr.Can TURAN
Beytepe
134
Aile Hekimliği
429
Poliklinik Odası (3 Nolu Oda)
Beytepe
134
Aile Hekimliği
438
Poliklinik Odası (4 Nolu Oda)
Beytepe
134
Aile Hekimliği
458
Poliklinik Odası (5 Nolu Oda)
Beytepe
134
Aile Hekimliği
461
Poliklinik Odası (9 Nolu Oda)
Beytepe
134
Aile Hekimliği
462
Poliklinik Odası (10 Nolu Oda)
Beytepe
134
Aile Hekimliği
650
Doç.Dr.Bünyamin Işık
Beytepe
134
Aile Hekimliği
939
Prof.Dr.Murat Ünalacak
Beytepe
140
Psikiyatri
425
Beytepe Uzm.Dr.Orhan Aydın
Beytepe
140
Psikiyatri
456
Beytepe Psikiyatri Günübirlik
Beytepe
183
Diş Hekimliği Fakültesi
428
Beytepe Diş Hekimliği
Beytepe
200
Spor Hekimliği
409
Beytepe Prof. Dr.Feza Korkusuz
Beytepe
200
Spor Hekimliği
414
Beytepe Poliklinik Odası
Beytepe
200
Spor Hekimliği
500
Beytepe Spor Hekimliği Günübirlik
Beytepe
200
Spor Hekimliği
501
Spor Hekimliği Kliniği
Beytepe
230
Allerji ve İmmünoloji
899
Prof. Dr. A.Fuat KALYONCU
Beytepe
250
Enfeksiyon Hastalıkları
417
Beytepe Uzm.Dr.Özlem İnan
Beytepe
250
Enfeksiyon Hastalıkları
418
Beytepe Enfeksiyon Hastalıkları Günübirlik
Beytepe
250
Enfeksiyon Hastalıkları
419
Beytepe Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Beytepe
260
Akupunktur
700
Prof.Dr.Özgür CANBAY
Beytepe
290
Acil (Beytepe)
291
Acil Günübirlik(Beytepe)
Beytepe
290
Acil (Beytepe)
292
Acil Klinik (Beytepe)
Beytepe
290
Acil (Beytepe)
327
Acil Poliklinik (Beytepe)
Beytepe
400
Beytepe Sağlık merkezlerisi
399
Beytepe Sağlık merkezlerisi Günübirlik
Beytepe
400
Beytepe Sağlık merkezlerisi
401
Beytepe Sağlık merkezlerisi
Beytepe
400
Beytepe Sağlık merkezlerisi
500
Beytepe Sağlık merkezlerisi Kliniği
79
Erişkin Hastanesi
125
Acil (Erişkin)
128
Acil Servis Erişkin
Erişkin Hastanesi
125
Acil (Erişkin)
130
Acil Polikliniği (Erişkin)
Erişkin Hastanesi
125
Acil (Erişkin)
140
Klinik Çalışma (Erişkin)
Erişkin Hastanesi
125
Acil (Erişkin)
285
Acil Yoğun Bakım
Erişkin Hastanesi
125
Acil (Erişkin)
914
Acil Tıp A.B.D.
Çocuk Hastanesi
149
Acil (Çocuk)
126
Acil (Çocuk) Kliniği
Çocuk Hastanesi
149
Acil (Çocuk)
157
Acil (Çocuk) Günübirlik
Çocuk Hastanesi
149
Acil (Çocuk)
476
Acil Polikliniği (Çocuk)
Çocuk Hastanesi
149
Acil (Çocuk)
947
Pediatri Acil Kan Gazları
Çocuk Hastanesi
149
Acil (Çocuk)
995
APAT (Enfeksiyon)
Çocuk Hastanesi
135
Çocuk Cerrahi
150
Çocuk Cerrahi Kliniği
Çocuk Hastanesi
135
Çocuk Cerrahi
166
Çocuk Cerrahi Günübirlik
Çocuk Hastanesi
135
Çocuk Cerrahi
459
Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
135
Çocuk Cerrahi
465
Ürodinami Odası
Çocuk Hastanesi
135
Çocuk Cerrahi
480
Doktor Odası
Çocuk Hastanesi
135
Çocuk Cerrahi
934
Çocuk Cerrahi Yoğun Bakım -AD
Çocuk Hastanesi
160
Nütrisyon
165
Nütrüsyon (Çocuk Sağlık merkezlerisi)
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
239
1.KAT-Poliklinik Odası-4
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
245
Psikolog Odası 1
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
246
Psikolog Odası 2
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
358
Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
359
Prof.Dr.Füsun Çuhadaroğlu
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
360
Prof.Dr.Fatih Ünal
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
361
Doç.Dr.Devrim Akdemir
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
362
Yrd.Doç.Dr.Dilşad Foto Özdemir
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
363
Prof.Dr.Berna Özsungur
Büyük Acil A.B.D.
Çocuk Acil
Çocuk Cerrahisi A.B.D.
Çocuk Nütrisyon
Çocuk Nütrisyon gelir ve giderleri
toplamarak aşağıdaki bölümlere eşit
olarak
dağıtılır.
Pediatri
Metabolizma
Pediatri Gastroenteroloji
Çocuk Ruh Sağlığı A.B.D.
80
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
600
Çocuk Ruh
Hastalıkları
Sağlığı
ve
Çocuk Hastanesi
110
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Hastanesi
364
Doç.Dr.Ebru Çengel Kültür
366
1.KAT-Poliklinik Odası-1
367
1.KAT-Poliklinik Odası-2
368
1.KAT-Poliklinik Odası-3
369
4.KAT-Poliklinik Odası-1
370
4.KAT-Poliklinik Odası-2
371
4.KAT-Poliklinik Odası-3
372
Öğr.Gör.Tuna Çak Esen
375
Poliklinik Odası-2
380
Poliklinik Odası-3
602
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
117
Çocuk Kliniği
Çocuk Nefrolojisi
406
Çocuk Nefroloji Kliniği
407
Çocuk Romatoloji
104
Çocuk Romatoloji Kliniği
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
415
Çocuk Kardiyoloji Kliniği
Çocuk Hastanesi
420
Çocuk İmmünoloji
423
Çocuk İmmünoloji Kliniği
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
280
Çocuk Metabolizma Kliniği
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
248
Genel Pediatri Kliniği
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
557
Bölüm 38 Kliniği
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
558
Bölüm 34 Kliniği
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
559
Bölüm 22 Kliniği
Çocuk Hastanesi
450
İshal Polikliniği
249
İshal Kliniği
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
513
Çocuk Endokrinoloji Kliniği
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
522
Çocuk Gastroenteroloji Kliniği
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
536
Çocuk Allerji Kliniği
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
551
Çocuk Nöroloji Kliniği
Çocuk Hastanesi
560
Çocuk Genetik
563
Çocuk Genetik Kliniği
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
312
Adölesan Kliniği
Çocuk Servisler
Çocuk Servisler gelir ve gider
toplamları
alınarak
aşağıdaki
departmanlara
eşit
dağıtılır.
Pediatri
Adölesan
Pediatri
Allerji
Pediatri
Endokrinoloji
Pediatri
Gastroenteroloji
Pediatri
Genetik
Pediatri
Göğüs
Hastalıkları
Pediatri
İmmünoloji
Pediatri
Kardiyoloji
Pediatri
Metabolizma
Pediatri
Nefroloji
Pediatri
Neonatoloji
Pediatri Nöroloji
Çocuk Servisler için hesaplanan
Yatak Devir Hızı Katsayısı ve Yatak
İşgal Oranı Katsayısı aşağıda
belirtilen alt bölümler için de
geçerlidir.Pediatri
Adölesan
Pediatri
Allerji
Pediatri
Endokrinoloji
Pediatri
Gastroenteroloji
Pediatri
Genetik
Pediatri
Göğüs
Hastalıkları
Pediatri
İmmünoloji
Pediatri
Kardiyoloji
Pediatri
Metabolizma
Pediatri
Nefroloji
Pediatri
Neonatoloji
Pediatri Nöroloji
81
Çocuk Hastanesi
956
Pediatri Kliniği
357
Bölüm 22 Kliniği
Çocuk Hastanesi
956
Pediatri Kliniği
358
Bölüm 34 Kliniği
Çocuk Hastanesi
956
Pediatri Kliniği
359
Bölüm 38 Kliniği
Çocuk Hastanesi
137
Çocuk Yoğun Bakım
923
Çocuk Hastanesi
137
Çocuk Yoğun Bakım
946
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
109
Çocuk Yoğun Bakım Kliniği
Bölüm 35 Çocuk Yoğun Bakım
Gazları
Göğüs Hastalıkları Kliniği
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
131
Nefroloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
100
İç Hastalıkları A.B.D.
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
353
Genel Dahiliye Kliniği
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
119
Gastroenteroloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
347
Endokrinoloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
341
Romatoloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
352
Geriatri Kliniği
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
350
Hematoloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
200
Onkoloji Göğüs Hastalıkları Kliniği
Onkoloji Hastanesi
115
Nefroloji
200
Onkoloji Nefroloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
116
Genel Dahiliye
357
Onkoloji Genel Dahiliye Kliniği
Onkoloji Hastanesi
117
Gastroenteroloji
559
Onkoloji Gastroenteroloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
136
Endokrinoloji
146
Onkoloji Endokrinoloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
211
Romatoloji
600
Onkoloji Romatoloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
490
Geriatri
200
Onkoloji Geriatri Kliniği
Onkoloji Hastanesi
500
Hematoloji
501
Onkoloji Hematoloji Kliniği
Çocuk Hastanesi
130
Dermatoloji
765
Çocuk Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
345
Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
632
Girişimsel Dermotoloji ( 72- 09 Nolu oda)
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
659
Prof.Dr.Nilgün Atakan
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
660
Prof.Dr.Ayşen Karaduman
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
661
Prof.Dr.Gül Erkin
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
662
Prof.Dr.Gonca Elçin
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
663
Doç.Dr.Sibel Ersoy Evans
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
664
Yrd.Doç.Dr.Sibel Doğan
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
749
Lazer Ünitesi
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
750
Fototerapi Ünitesi
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
751
Ek Bina Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
752
Ek Bina Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
753
Ek Bina Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
755
A Katı Müdahale Odası
Erişkin Hastanesi
130
Dermatoloji
756
Dermatoloji Günübirlik
Kan Çocuk Yoğun Bakım
Dahiliye Servisler
Dahiliye Servisler gelir ve gider
toplamları
alınarak
aşağıdaki
departmanlara
eşit
dağıtılır.
İç
Hastalıkları
Endokrinoloji
İç
Hastalıkları
Gastroenteroloji
İç
Hastalıkları
Geriatri
İç
Hastalıkları
Hematoloji
İç
Hastalıkları
Nefroloji
İç
Hastalıkları
Romatoloji
Genel
Dahiliye
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Dahiliye Servisler için hesaplanan
Yatak Devir Hızı Katsayısı ve Yatak
İşgal Oranı Katsayısı aşağıda
belirtilen alt bölümler için de
geçerlidir.
İç
Hastalıkları
Endokrinoloji
İç
Hastalıkları
Gastroenteroloji
İç
Hastalıkları
Geriatri
İç
Hastalıkları
Hematoloji
İç
Hastalıkları
Nefroloji
İç
Hastalıkları
Romatoloji
Genel
Dahiliye
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Dermatoloji A.B.D.
82
Erişkin Hastanesi
160
Nütrisyon
163
Nütrüsyon (Erişkin Sağlık merkezlerisi)
Erişkin Nütrisyon
Onkoloji Hastanesi
160
Nütrisyon
162
Nütrüsyon (Onkoloji Sağlık merkezlerisi)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
175
Alp Çetin (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
176
Pınar Borman (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
177
Oya Özdemir (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
178
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
179
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
190
Fitnat Dinçer (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
199
Yeşim Gökçe Kutsal (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
200
Ayşen Akıncı Tan (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
202
Levent Özçakar (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
204
Bayram Kaymak (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
266
Tedavi Odası 01-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
267
Tedavi Odası 02-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
268
Tedavi Odası 03-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
269
Tedavi Odası 04-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
270
Tedavi Odası 05-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
271
Tedavi Odası 06-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
272
Tedavi Odası 07-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
273
Tedavi Odası 08-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
274
Tedavi Odası 09-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
275
Tedavi Odası 10-1
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
276
Egzersiz Odası-01
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
277
İş Uğraşı Odası
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
278
Fizik Tedavi EMG
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
279
Yürüme Analizi Ünitesi
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
280
Ultrasonografi Odası
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
351
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
424
Fizik Tedavi Günübirlik
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
697
Algoloji-Ayşen Akıncı Tan (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
699
Algoloji-Pınar Borman (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
770
ESWT
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
773
Tedavi Odası
Erişkin Nütrisyon Ünitesinin gelir ve
gider toplamları alınarak aşağıdaki
bölümlere eşit olarak dağıtılır.
Anestezi
A.B.D.
İç
Hastalıkları
Gastroenteroloji
İç
Hastalıkları
Geriatri
İç
Hastalıkları
Yoğun
Bakım
Genel Cerrahi A.B.D.
Hesap Dışı
Fizik Ted. Ve Reh. A.B.D.
83
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
887
Baş Fizyoterapist Odası
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
888
Tedavi Odası 09-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
889
Tedavi Odası 08-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
990
Tedavi Odası 07-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
991
Tedavi Odası 02-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
992
Tedavi Odası 06-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
993
Tedavi Odası 05-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
994
Tedavi Odası 04-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
995
Tedavi Odası 03-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
996
Egzersiz Odası-02
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
997
Tedavi Odası 10-2
Erişkin Hastanesi
131
Fizik Tedavi
998
Tedavi Odası 01-2
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
123
Oran Poliklinik Odası -3
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
206
Oran Poliklinik Odası -1
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
207
Oran Poliklinik Odası -2
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
250
Oran Öğretim Üyeleri Odası
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
772
Oran Tedavi Odası
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
774
Oran BaşFizyoterapist
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
775
Oran Egzersiz Odası-02
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
776
Oran Egzersiz Odası-01
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
777
Oran Tedavi Odası 08-2
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
778
Oran Tedavi Odası 08-1
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
779
Oran Tedavi Odası 07
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
800
Oran Tedavi Odası 06
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
881
Oran Tedavi Odası 05
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
882
Oran Tedavi Odası 04
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
883
Oran Tedavi Odası 03
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
884
Oran Tedavi Odası 02
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
885
Oran Tedavi Odası 01-2
OR-AN Hastanesi
131
Fizik Tedavi
886
Oran Tedavi Odası 01-1
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
149
Genel Cerrahi Kliniği
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
196
Doç.Dr.Derya Karakoç
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
197
Doç.Dr.Ali Konan
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
206
Doç.Dr.T.Tolga Şahin
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
207
Yrd.Doç.Dr.Ahmet Bülent Doğrul
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
208
Doktor Odası
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
243
Ek Bina Yanık Ünitesi
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
313
Yanık Ünitesi Kliniği
Genel Cerrahi A.B.D.
84
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
603
Prof.Dr.Ömer Aran
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
604
Prof.Dr.Volkan Kaynaroğlu
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
605
Prof.Dr.Erhan Hamaloğlu
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
607
Prof.Dr.M.Mahir Özmen
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
608
Doç.Dr.M.Bülent Tırnaksız
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
609
Doç.Dr.Yusuf Alper Kılıç
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
699
Genel Cerrahi Günübirlik
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
754
Ek Bina Poliklinik Odasi -1
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
833
Bölüm 73 Yanık Ünitesi
Erişkin Hastanesi
108
Genel Cerrahi
932
Genel Cerrahi Yoğun Bakım
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
149
Prof.Dr.Gülay Sain Güven
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
150
Prof.Dr.Şerife Gül Öz
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
152
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
165
Check-Up
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
166
Doç.Dr.Mine Durusu Tanrıöver
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
167
Uzman Doktor Odası
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
283
İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
723
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
724
Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
725
Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
116
Genel Dahiliye
726
Poliklinik Odası -5
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
247
Poliklinik Odası -1
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
952
Poliklinik Odası -2
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
954
Poliklinik Odası- 4
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
955
Poliklinik Odası- 7
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
956
Poliklinik Odası- 8
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
957
Poliklinik Odası- 9
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
958
Poliklinik Odası-10
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
959
Poliklinik Odası-11
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
960
Poliklinik Odası-12
Çocuk Hastanesi
440
Genel Pediatri
961
Fast Track
Çocuk Hastanesi
610
Çocuk Özel Polikliniği
241
Doktor Odası -1
Çocuk Hastanesi
610
Çocuk Özel Polikliniği
434
Doktor Odası -2
Çocuk Hastanesi
610
Çocuk Özel Polikliniği
435
Doktor Odası -3
Çocuk Hastanesi
610
Çocuk Özel Polikliniği
436
Doktor Odası -4
Çocuk Hastanesi
610
Çocuk Özel Polikliniği
437
Kapı Doktoru
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
259
Yrd.Doç.Dr.Funda Aksu
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
666
Poliklinik Odası -1
Genel Dahiliye
Genel Pediatri Polikliniği
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
85
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
667
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
668
Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
669
Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
671
Doç.Dr.Deniz Köksal
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
673
Doç.Dr.Emin MADEN
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
674
Prof.Dr.Ahmet Uğur Demir
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
675
Prof.Dr.Salih Emri
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
677
Deri Prick ve SFT Odası
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
678
Bronkoskopi Odası
Erişkin Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
683
Yrd.Doç. Ebru Çelebioğlu
Erişkin Hastanesi
230
Allerji ve İmmünoloji
231
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
230
Allerji ve İmmünoloji
232
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
230
Allerji ve İmmünoloji
233
Prof. Dr. A.Fuat KALYONCU
Erişkin Hastanesi
230
Allerji ve İmmünoloji
234
Prof. Dr. Gül KARAKAYA
Erişkin Hastanesi
230
Allerji ve İmmünoloji
235
Allerji ve İmmünoloji Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
230
Allerji ve İmmünoloji
340
Allerji ve İmmünoloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
230
Allerji ve İmmünoloji
921
Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı
Onkoloji Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
680
Bronkoskopi Odası (ONKOLOJİ)
Onkoloji Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
681
SFT Odası (ONKOLOJİ)
Onkoloji Hastanesi
109
Göğüs Hastalıkları
682
Uyku Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
148
Göz Hastalıkları Kliniği
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
155
Prof.Dr.Sibel Kadayıfçılar
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
156
Prof.Dr.Olcay Tatar
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
255
Doç.Dr.Ali Bülent Çankaya
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
666
Göz Günübirlik
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
728
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
729
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
730
Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
731
Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
732
Poliklinik Odası -5
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
733
Poliklinik Odası -6
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
734
Poliklinik Odası -7
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
796
Glokom İşlem Odası
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
799
Retina İşlem Odası
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
800
Şaşılık İşlem Odası
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
801
Doç.Dr.Mehmet Cem Mocan
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
803
Prof.Dr.Bora Eldem
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
805
Prof.Dr.Güngör Sobacı
Göz Hastalıkları A.B.D.
86
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
815
Üveit İşlem Odası
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
816
Tümör İşlem Odası
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
898
Doç.Dr.Hande Taylan Şekeroğlu
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
963
Prof.Dr.Faruk Öztürk
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
964
Doç.Dr.Mesut Erdurmuş
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
988
Doç.Dr.Sibel KOCABEYOĞLU
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
993
Doc.Dr.Hasan Basri ÇAKMAK
Erişkin Hastanesi
113
Göz Hastalıkları
995
Yrd.Doç.Dr.Uğur Acar
Çocuk Hastanesi
180
Diyaliz
136
Pediatrik Periton Diyaliz
Çocuk Hastanesi
180
Diyaliz
150
Diyaliz Servis (Çocuk)
Erişkin Hastanesi
180
Diyaliz
118
HBS Negatif
Erişkin Hastanesi
180
Diyaliz
119
HCV Pozitif
Erişkin Hastanesi
180
Diyaliz
120
HBV Pozitif
Erişkin Hastanesi
180
Diyaliz
121
Diyaliz Servis
Erişkin Hastanesi
180
Diyaliz
130
Periton Diyaliz
Onkoloji Hastanesi
180
Diyaliz
122
Diyaliz Servis (Onkoloji)
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
182
Prof. Dr. A.Tomris Erbaş
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
183
Prof. Dr. Ö.Alper Gürlek
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
184
Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
185
Endokrin Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
373
Prof. Dr. Miyase Bayraktar
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
388
Prof.Dr. Selçuk Dağdelen
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
389
Endokrinoloji Günübirlik
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
770
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
771
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
772
Poliklinik Odası -5
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
773
Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
136
Endokrinoloji
777
Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
120
Alt Endoskopi Odası
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
121
Üst Endoskopi Odası
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
122
Girişimsel Endoskopi
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
124
Motilite Odası
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
719
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
720
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
721
Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
722
Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
862
Prof.Dr.Seyfettin KÖKLÜ
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
863
Prof.Dr.Osman YÜKSEL
Hemodiyaliz
Hemodiyaliz Ünitesi gelir ve giderleri
toplanarak; %90'ı İç Hastalıkları
Nefroloji'ye,
%10'u
Pediatri
Nefroloji'ye kaydedilir.
Hesap Dışı
İç Hastalıkları Endokrinoloji
İç Hastalıkları Gastroenteroloji
87
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
864
Prof.Dr.Ömer BAŞAR
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
865
Doç.Dr.Taylan KAV
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
866
Doç.Dr.Tuğrul PÜRNAK
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
867
Prof.Dr.Yusuf BAYRAKTAR
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
868
Prof.Dr.Halis ŞİMŞEK
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
870
Prof.Dr.Serab ARSLAN
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
871
Gastroenteroloji Günübirlik
Erişkin Hastanesi
117
Gastroenteroloji
950
Prof.Dr.Gonca TATAR
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
203
Doç.Dr. Meltem Gülhan Halil
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
204
Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
493
Geriatri Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
494
Geriatri Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
495
Geriatri Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
496
Geriatri Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
768
Geriatri Poliklinik Odası -5
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
860
Doç.Dr.Burcu Yavuz
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
928
Doç.Dr.Yusuf Yeşil
Erişkin Hastanesi
490
Geriatri
951
Geriatri Günübirlik
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
253
Hematoloji Aferez Günübirlik
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
509
Hemotoloji Günübirlik
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
784
Poliklinik Odası-1
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
785
Poliklinik Odası-2
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
789
Prof.Dr.Nilgün Sayınalp
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
790
Prof.Dr.İbrahim Haznedaroğlu
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
792
Prof.Dr.Yahya Büyükaşık
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
793
Prof.Dr.Hakan Göker
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
794
Prof. Dr. Haluk Demiroğlu
Erişkin Hastanesi
500
Hematoloji
795
Prof.Dr.Salih Aksu
Onkoloji Hastanesi
124
Kan Merkezi
918
Aferez Ünitesi (O.H.)
Onkoloji Hastanesi
270
Prevantif Onkoloji
441
Prof.Dr.İsmail Çelik
Onkoloji Hastanesi
270
Prevantif Onkoloji
442
Prof.Dr.Mustafa Erman
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
150
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
251
Medikal Onkoloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
445
Prof.Dr.Y.Yavuz Özışık
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
446
Prof.Dr.S.Ayşe Kars
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
447
Prof.Dr.Alev Türker
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
448
Prof.Dr.İbrahim Barışta
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
449
Onkoloji - Hematoloji - KİT
İç Hastalıkları Geriatri
İç Hastalıkları Hematoloji
İç Hastalıkları Medikal Onkoloji
88
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
450
Prof.Dr.Sercan Aksoy
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
451
Poliklinik Odası -3
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
465
Hematoloji KİT Laboratuvarı
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
651
Prof. Dr. Kadri Altundağ
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
652
Prof.Dr. Şuayib Yalçın
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
653
Poliklinik Odası -2
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
654
Poliklinik Odası -1
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
670
CBC Kontrol
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
791
Tetkik - Reçete Odası -1
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
792
Tetkik - Reçete Odası -2
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
842
Medikal Onkoloji Günübirlik
Onkoloji Hastanesi
650
Medikal Onkoloji
899
Klinik Psikolog Odası
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
763
Ek Bina Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
764
Ek Bina Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
765
Ek Bina Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
766
Ek Bina Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
767
Doç.Dr.Şeref Rahmi Yılmaz
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
768
Nefroloji Doku Tiplendirme Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
769
Nefroloji Doku Tiplendirme Tetkik
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
780
Nefroloji Günübirlik
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
852
Ek Bina Poliklinik Odası -5
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
853
Prof.Dr.Yunus ERDEM
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
854
Prof.Dr.Bülent ALTUN
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
855
Prof.Dr.Mustafa ARICI
Erişkin Hastanesi
115
Nefroloji
999
Yrd.Doç.Dr.Tolga Yıldırım
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
144
Romatoloji Günübirlik
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
215
Prof.Dr.Şule Apraş Bilgen
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
216
Doç.Dr.Ömer Karadağ
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
217
Doç.Dr.Ali Akdoğan
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
218
Prof.Dr.Ali İhsan Ertenli
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
219
Prof.Dr.Sedat Kiraz
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
716
Poliklinik Odası-2
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
717
Poliklinik Odası-1
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
718
Uzm.Dr.Abdulsamet Erden
Erişkin Hastanesi
211
Romatoloji
780
Doç.Dr.Umut Kalyoncu
Erişkin Hastanesi
126
Yoğun Bakım İç Hastalıkları
117
İç Hastalıkları Yoğun Bakım
Erişkin Hastanesi
126
Yoğun Bakım İç Hastalıkları
118
Yoğun Bakım Polikliniği
Erişkin Hastanesi
126
Yoğun Bakım İç Hastalıkları
941
Dahiliye Yoğun Bakım Kan Gazları
İç Hastalıkları Nefroloji
İç Hastalıkları Romatoloji
İç Hastalıkları Yoğun Bakım
89
Onkoloji Hastanesi
126
Yoğun Bakım İç Hastalıkları
545
Onkoloji İç Hastalıkları Yoğunbakım 2
Onkoloji Hastanesi
126
Yoğun Bakım İç Hastalıkları
938
Onkoloji Yoğun Bakım
Onkoloji Hastanesi
126
Yoğun Bakım İç Hastalıkları
940
Onkoloji Bölüm Y.B 93/B Kan Gazları
Erişkin Hastanesi
250
Enfeksiyon Hastalıkları
108
İnfeksiyon Günübirlik
Erişkin Hastanesi
250
Enfeksiyon Hastalıkları
168
Bölüm 76 Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
250
Enfeksiyon Hastalıkları
781
Poliklinik Odası-1
Erişkin Hastanesi
250
Enfeksiyon Hastalıkları
782
Poliklinik Odası-2
Erişkin Hastanesi
250
Enfeksiyon Hastalıkları
787
Prof.Dr.Serhat Ünal
Erişkin Hastanesi
250
Enfeksiyon Hastalıkları
820
Doç.Dr.Sibel Aşçıoğlu
Erişkin Hastanesi
250
Enfeksiyon Hastalıkları
965
İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Erişkin Hastanesi
250
Enfeksiyon Hastalıkları
966
İnfeksiyon Araştırma Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
111
KBB
138
Çocuk KBB Kliniği
Çocuk Hastanesi
330
Dil ve Konuşma Bozuklukları
212
Poliklinik Odası -1
Çocuk Hastanesi
330
Dil ve Konuşma Bozuklukları
554
Poliklinik Odası -2
Çocuk Hastanesi
330
Dil ve Konuşma Bozuklukları
555
Poliklinik Odası -3
Çocuk Hastanesi
330
Dil ve Konuşma Bozuklukları
556
Poliklinik Odası -4
Çocuk Hastanesi
330
Dil ve Konuşma Bozuklukları
557
Psikolog Odası
Erişkin Hastanesi
111
KBB
348
KBB Kliniği
Erişkin Hastanesi
111
KBB
699
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
111
KBB
700
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
111
KBB
702
Uzm.Dr.Oğuz Kuşçu
Erişkin Hastanesi
111
KBB
735
Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
111
KBB
736
Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
111
KBB
737
Poliklinik Odası -5
Erişkin Hastanesi
111
KBB
738
Poliklinik Odası -6
Erişkin Hastanesi
111
KBB
739
Poliklinik Odası -7
Erişkin Hastanesi
111
KBB
856
Prof. Dr.Taner YILMAZ
Erişkin Hastanesi
111
KBB
857
Doç.Dr.Nilda SÜSLÜ
Erişkin Hastanesi
111
KBB
858
Yrd.Doç.Dr.Gamze ATAY
Erişkin Hastanesi
111
KBB
859
Prof. Dr.Levent SENNAROĞLU
Erişkin Hastanesi
111
KBB
860
Prof.Dr.Umut Akyol
Erişkin Hastanesi
111
KBB
865
Doç.Dr.Ahmet Emre Süslü
Erişkin Hastanesi
111
KBB
897
KBB Günübirlik
Erişkin Hastanesi
111
KBB
898
Yrd.Doç. Dr.Serdar ÖZER
Erişkin Hastanesi
111
KBB
899
Yrd.Doç. Dr.M.Demir BAJİN
Erişkin Hastanesi
111
KBB
991
Yrd.Doç. Dr.R.Önder GÜNAYDIN
Erişkin Hastanesi
111
KBB
993
Yutma Bozuklukları
İnfeksiyon A.B.D.
K.B.B. A.B.D.
90
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
114
Doğumhane
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
136
Kadın Doğum Kliniği
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
151
İbrahim Esinler(Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
172
USG Odası 13
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
173
USG Odası 12
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
174
Timur Gürgan (Prof.Dr)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
238
Androloji Ünitesi Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
242
KADIN DOĞUM AMELİYATHANE (81)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
653
Yeni Gebe Takibi
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
677
Galip Serdar Günalp (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
678
Zafer Selçuk Tuncer(Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
679
Mehmet Sinan Beksaç (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
680
Gürkan Bozdağ(Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
681
Mehmet Coşkun Salman(Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
682
Poliklinik Odası (8)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
683
Poliklinik Odası (10)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
684
Poliklinik Odası (11)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
685
Gebe Polikliniği 14 Nolu Oda
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
686
Hakan Yaralı (Prof.Dr)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
687
Kunter Yüce (Prof.Dr)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
688
Özgür Deren (Prof.Dr)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
689
Özgür Özyüncü (Doç.Dr)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
690
Murat Gültekin (Doç.Dr)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
695
Perinatoloji Poliklinik Odası
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
696
Kadın Doğum Günübirlik
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
697
Tüp Bebek Ünitesi
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
698
Nejat Özgül(Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
700
Onkoloji Polikliniği
Erişkin Hastanesi
112
Kadın Doğum
903
Sibel Kızıltaş (Yrd. Doç. Dr)
Erişkin Hastanesi
124
Kan Merkezi
917
Kan Merkezi
Erişkin Hastanesi
124
Kan Merkezi
919
Kan Bankası (ÜCRETLİ KABUL)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
195
Kardiyoloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
196
Katater Odası Anjioplasti Ünitesi
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
261
Ek Bina EKO Odası
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
263
Ek Bina Holter Odası
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
267
Ek Bina Ambulatuar Odası
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
268
Ek Bina Event-Recorder Odası
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
594
EKG 1 Nolu Oda
Kadın Doğum A.B.D.
Kan Bankası
KVK2 değerini "Sağlık merkezleri
Ortalaması" olarak alır.
Kardiyoloji A.B.D.
91
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
595
EKG 2 Nolu Oda
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
596
EKO 1 Nolu Oda
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
597
Ek Bina EKG Odası
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
600
Ek Bina Efor 1 Nolu Oda
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
601
EKO 2 Nolu Oda
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
602
Pil Kontrol Odası
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
603
Ek Bina Efor 2 Nolu Oda
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
638
Fatma Nurcan Başar (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
639
Lale Tokgözoğlu (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
640
Serdar Aksöyek (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
641
Kenan Övünç (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
642
M.Giray Kabakcı (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
643
Kudret Aytemir (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
644
Enver Atalar (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
645
Necla Özer (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
646
Ergün Barış Kaya (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
647
Mehmet Serdar Soydinç (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
648
Ali Yıldız (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
649
Nuri İlker Akkuş (Yrd.Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
650
M.Levent Şahiner (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
655
Banu Evranos (Yrd.Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
755
Ek Bina Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
756
Ek Bina Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
757
Ek Bina Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
777
Uğur Canpolat (Yrd.Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
850
Hikmet Yorgun (Yrd.Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
922
Yoğun Bakım Bölüm 87 Kardiyoloji
Erişkin Hastanesi
106
Kardiyoloji
988
Yoğun Bakım Kardiyoloji
Onkoloji Hastanesi
106
Kardiyoloji
900
Onkoloji Kardiyoloji Kliniği
Çocuk Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
121
Acil Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
132
Metabolik Testler Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
122
Biyokimya Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
123
CBC Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
124
Depo Hastalıkları Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
125
Eser Elementler Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
127
Hormon-A Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
128
Hormon-B Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
129
HPLC Laboratuvarı
Klinik Patoloji Lab.
92
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
130
Spesifik Proteinler Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
131
Koagülasyon Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
133
Tit Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
134
Elektroforez Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
136
Manuel Testler Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
220
Merkez Mikrobiyoloji Lab.
221
Parazitoloji Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
220
Merkez Mikrobiyoloji Lab.
222
Bakteriyoloji Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
220
Merkez Mikrobiyoloji Lab.
223
Mikoloji Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
220
Merkez Mikrobiyoloji Lab.
224
Otoümmin ve
Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
220
Merkez Mikrobiyoloji Lab.
225
Hepatit HIV Serolojisi Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
220
Merkez Mikrobiyoloji Lab.
226
Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
220
Merkez Mikrobiyoloji Lab.
227
Tüberküloz Mikrobiyolojisi Laboratuvarı
Onkoloji Hastanesi
120
Merkez Laboratuvarları
135
Onkoloji CBC Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
119
Nöroloji Yoğun Bakım
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
132
Nöroloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
629
M.Ersin TAN (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
630
Bülent ELİBOL (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
631
Rana Karabudak (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
632
EEG 2
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
633
M.Akif Topçuoğlu (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
634
Sevim Erdem Özdamar (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
635
Yasemin Özdemir (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
636
Işın Ünal Çevik (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
637
Kubilay Varlı (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
665
Psikolog Dr.Gamze Elif Genç Akpulat
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
748
Ek Bina Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
749
Ek Bina Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
750
Ek Bina Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
855
Erişkin Video EEG Monitörizasyon Ünitesi
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
875
EMG 2
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
876
Serap SAYGI (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
879
Gülay Nurlu (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
880
Mehmet DEMİRCİ (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
881
Esen Saka Topçuoğlu (Prof.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
882
Neşe Dericioğlu (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
883
EEG 1
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
884
Murat Arsava (Doç.Dr.)
Enfeksiyon
Serolojisi
Nöroloji A.B.D.
93
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
885
M.Aslı Tuncer (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
886
EMG 1
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
887
Fadime İrsel Tezel Filik (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
895
Çağrı Mesut TEMUÇİN (Doç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
896
Ayşe İlksen Çolpak IŞIKAY (Yrd Dç.Dr.)
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
898
Nörömusküler Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
899
Nöroloji Günübirlik
Erişkin Hastanesi
103
Nöroloji
994
Algoloji Ünitesi (Nöroloji)
Çocuk Hastanesi
104
Nöroşirurji
124
Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
119
Doç.Dr.Halil Kamil Öge
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
123
Beyin ve Sinir Cerrahisi Günübirlik
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
129
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
383
Prof.Dr.Servet İnci
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
686
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
687
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
688
Doktor Odası -7
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
689
Doktor Odası -4
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
690
Doktor Odası -3
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
691
Doktor Odası -6
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
692
Doktor Odası -5
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
695
Doç.Dr.Atilla Akbay
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
696
Doç.Dr.Melike Mut Aşkun
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
922
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.B.D.
Erişkin Hastanesi
104
Nöroşirurji
931
Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım
Erişkin Hastanesi
122
Nükleer Tıp
493
Nükleer Tıp Lab.
Erişkin Hastanesi
122
Nükleer Tıp
497
Mediso (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
122
Nükleer Tıp
498
Siemens E.Cam (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
122
Nükleer Tıp
499
Siemens E.Cam PR (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
122
Nükleer Tıp
500
GE Pro 200 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
122
Nükleer Tıp
504
Nükleer Tıp İşlem Odası
Erişkin Hastanesi
122
Nükleer Tıp
544
Poliklinik Odası
Erişkin Hastanesi
122
Nükleer Tıp
933
Nükleer Tıp A.B.D.
Onkoloji Hastanesi
122
Nükleer Tıp
198
Poliklinik Odası Onkoloji
Onkoloji Hastanesi
122
Nükleer Tıp
494
GE Infinia (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
122
Nükleer Tıp
495
Hawkeye (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
122
Nükleer Tıp
496
PET CT (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
122
Nükleer Tıp
501
Bölüm 90 Tedavi Ünitesi (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
122
Nükleer Tıp
559
Onkoloji Nükleer Tıp Kliniği
Nöroşirurji A.B.D.
Nükleer Tıp A.B.D.
94
Çocuk Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
103
Çocuk Ortopedi Kliniği
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
161
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
651
Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
652
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
653
Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
654
Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
660
Mazhar Tokgözoğlu (Prof. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
661
Muharrem Yazıcı (Prof. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
662
Mehmet Ayvaz (Doç. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
663
Gökhan Demirkıran (Yrd. Doç. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
664
Mahmut Nedim Doral (Prof. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
665
Gürsel Leblebicioğlu (Prof. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
666
Ö.Ahmet Atay (Prof. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
667
Egemen Turhan (Doç. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
668
Akın Üzümcügil (Doç. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
669
Gazi Huri (Yrd. Doç. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
670
Bülent Atilla (Prof. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
671
Ömür Çağlar (Doç. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
672
Cemalettin Aksoy (Prof. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
673
Salih Marangoz (Doç. Dr.)
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
674
Ortopedi Günübirlik
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
678
El Cerrahisi Polikliniği
Erişkin Hastanesi
102
Ortopedi ve Travmatoloji
689
Güney YILMAZ (Doç. Dr.)
Erişkin Hastanesi
123
Patoloji
920
Patoloji
Erişkin Hastanesi
123
Patoloji
921
Histoloji ve Embriyoloji
Onkoloji Hastanesi
401
Onkoloji
301
Tümör Patolojisi Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
229
Adölesan Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
230
Adölesan Poliklinik Odası-2
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
231
Adölesan Poliklinik Odası-3
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
232
Prof.Dr. Orhan Derman
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
233
Prof.Dr. Nuray Kanbur
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
234
Y.Doç.Dr Sinem Akgül
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
292
Psikolog Odası-2
Çocuk Hastanesi
660
Çocuk Adölesan
293
Psikolog Odası-1
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
289
Prof.Dr.Cansın Saçkesen
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
295
11 No'lu Oda
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
296
12 No'lu Oda
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
297
13 No'lu Oda
Ortopedi A.B.D.
Patoloji A.B.D.
Pediatri Adölesan
Pediatri Allerji
95
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
298
1 No'lu SFT Odası
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
399
Poliklinik Odası -1
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
400
Poliklinik Odası -2
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
401
Çocuk Allerji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
402
Prof.Dr.Bülent Enis Şekerel
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
403
Doç.Dr.Özge Uysal Soyer
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
466
2 No'lu SFT Odası
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
537
Çocuk Allerji Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
590
Pediatrik
Allerji
Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
661
Doç.Dr.Ümit Murat ŞAHİNER
Çocuk Hastanesi
530
Çocuk Allerji
871
Poliklinik Odası -3
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
373
Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
374
Uzman Odası
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
375
Poliklinik Odası-3
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
376
Poliklinik Odası-4
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
377
Poliklinik Odası-2
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
378
Prof.Dr. Zeynep Alev Özön
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
379
Prof.Dr. Nurgün Kandemir
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
380
Prof.Dr. Elmas Nazlı Gönç
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
381
Prof.Dr. Ayfer Alikaşifoğlu
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
512
Çocuk Endokrinoloji Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
670
Doç.Dr.Hüseyin Demirbilek
Çocuk Hastanesi
510
Çocuk Endokrinoloji
999
Çocuk Endokrinoloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
318
Prof.Dr.Aysel Yüce
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
319
Prof.Dr.Hasan Özen
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
320
Prof.Dr.İnci Nur Saltık Temizel
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
321
Prof.Dr.Hülya Demir
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
322
Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
323
Poliklinik Odası-2
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
324
Poliklinik Odası-3
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
325
Poliklinik Odası-4
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
326
Çocuk Gastroenteroloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
328
Çocuk Gastroenteroloji Tetkik Odası
Çocuk Hastanesi
520
Çocuk Gastroenteroloji
872
Yutma Bozuklukları
Çocuk Hastanesi
560
Çocuk Genetik
392
Tıbbi Genetik
Çocuk Hastanesi
560
Çocuk Genetik
564
Çocuk Genetik Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
560
Çocuk Genetik
568
Poliklinik Odası 1
ve
Astım
Ünitesi
Pediatri Endokrinoloji
Pediatri Gastroenteroloji
Pediatri Genetik
96
Çocuk Hastanesi
560
Çocuk Genetik
569
Poliklinik Odası 2
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
285
Poliklinik Odası-4
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
287
Prof.Dr.Elmas Ebru Yalçın
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
288
Prof.Dr.Hayriye Uğur Özçelik
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
290
Prof.Dr.Emine Nural Kiper
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
291
Prof.Dr.Deniz Doğru Ersöz
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
904
Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
905
Poliklinik Odası-2
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
906
Poliklinik Odası-3
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
907
Solunum Fonksiyon Testi ve Ter testi
Odası
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
908
Difüzyon Test Odası
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
909
Bronkoskopi Odası
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
910
Bronkoskopi Odası - 2
Çocuk Hastanesi
480
Çocuk Göğüs Hastalıkları
911
Çocuk Göğüs Hastalıklar Günübirlik
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
220
Çocuk Hematoloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
583
Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
584
Poliklinik Odası-2
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
585
Poliklinik Odası-3
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
586
Poliklinik Odası-4
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
587
Poliklinik Odası-5
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
750
Doç.Dr.Betül Tavil
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
755
Doç.Dr.Barış Kuşkonmaz
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
757
Prof. Dr. Fatma Gümrük
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
943
Çocuk Hematoloji CBC Lab.
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
944
Çocuk Flow Cytometry Lab.
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
945
Çocuk Hematoloji Elektroforez Lab.
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
946
Çocuk Hematoloji Lab. 11 Nolu Oda
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
947
Çocuk Hematoloji Moleküler Lab.
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
948
Çocuk Hematoloji Lab. 19 Nolu Oda
Çocuk Hastanesi
540
Çocuk Hematoloji
949
Çocuk Hematoloji Klinik
Çocuk Hastanesi
620
Pediatrik
Kemik
Transplantasyon Ü.
İliği
249
Kemik İliği Polikliniği
Çocuk Hastanesi
620
Pediatrik
Kemik
Transplantasyon Ü.
İliği
652
Kemik İliği Günübirlik
Çocuk Hastanesi
620
Pediatrik
Kemik
Transplantasyon Ü.
İliği
654
Çocuk Kemik İliği Kliniği
Çocuk Hastanesi
420
Çocuk İmmünoloji
257
Çocuk İmmünoloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
420
Çocuk İmmünoloji
422
Çocuk İmmunoloji Laboratuvarı
Pediatri Göğüs Hastalıkları
Pediatri Hematoloji
Pediatri İmmünoloji
97
Çocuk Hastanesi
420
Çocuk İmmünoloji
472
Poliklinik Odası 1
Çocuk Hastanesi
420
Çocuk İmmünoloji
473
Poliklinik Odası 2
Çocuk Hastanesi
590
Çocuk Enfeksiyon
384
Zemin Kat Poliklinik Odası-2
Çocuk Hastanesi
590
Çocuk Enfeksiyon
385
Muayene Odası
Çocuk Hastanesi
590
Çocuk Enfeksiyon
404
Zemin Kat Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
590
Çocuk Enfeksiyon
593
Çocuk Enfeksiyon Lab.
Çocuk Hastanesi
590
Çocuk Enfeksiyon
594
Çocuk Enfeksiyon Kliniği
Çocuk Hastanesi
590
Çocuk Enfeksiyon
595
Çocuk Enfeksiyon Günübirlik
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
240
Çocuk Kardiyoloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
419
Çocuk EKO 1 Nolu Oda
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
420
Çocuk EKO 2 Nolu Oda
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
421
Çocuk Fetal EKO Odası
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
422
Çocuk Efor Odası
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
423
Çocuk Holter Odası
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
900
Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
901
Poliklinik Odası-2
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
902
Poliklinik Odası-3
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
903
Prof.Dr.Süheyla ÖZKUTLU
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
904
Doç.Dr. Ebru Aypar
Çocuk Hastanesi
410
Çocuk Kardiyoloji
945
Pediatri Katater Ünitesi Kan Gazları
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
281
Prof.Dr.Turgay Coşkun
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
282
Prof.Dr.Hatice Serap Sivri
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
283
Prof.Dr.Ali Dursun
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
284
Prof.Dr.Ayşegül Tokatlı
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
299
Çocuk Metabolizma Laboratuvarı (D Blok)
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
432
Çocuk Metabolizma Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
433
Çocuk Moleküler Genetik Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
565
Poliklinik Odası 1
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
566
Poliklinik Odası 2
Çocuk Hastanesi
430
Çocuk Metabolizma
567
Poliklinik Odası 3
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
286
Çocuk Nefroloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
334
Tetkik Odası
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
412
Çocuk Nefroloji Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
474
Prof.Dr.Ali Düzova
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
475
Doç.Dr.Fatih Özaltın
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
572
Poliklinik Odası 1
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
573
Poliklinik Odası 3
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
574
Poliklinik Odası 2
Pediatri İnfeksiyon
Pediatri Kardiyoloji
Pediatri Metabolizma
Pediatri Nefroloji
98
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
578
Prof.Dr.Nesrin Beşbaş
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
579
Prof.Dr.Rezan Toplaoğlu
Çocuk Hastanesi
402
Çocuk Nefrolojisi
581
Prof.Dr.Seza Özen
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
477
Prof.Dr.Rezzan Topaloğlu
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
478
Prof.Dr.Seza Özen
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
479
Prof.Dr.Ali Düzova
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
552
Doç.Dr.Fatih Özaltın
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
553
Prof.Dr.Yelda Bilginer
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
575
Poliklinik Odası 1
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
576
Poliklinik Odası 2
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
577
Poliklinik Odası 3
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
580
Prof.Dr.Nesrin Beşbaş
Çocuk Hastanesi
407
Çocuk Romatoloji
590
Çocuk Romatoloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
141
Yenidoğan
146
Yenidoğan Kliniği
Çocuk Hastanesi
141
Yenidoğan
892
Yenidoğan Poliklinik
Çocuk Hastanesi
141
Yenidoğan
933
Yenidoğan Yoğun Bakım
Çocuk Hastanesi
141
Yenidoğan
939
Bölüm 39 Prematüre Bebek Kan Gazları
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
294
Çocuk Nöroloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
386
Poliklinik Odası-1
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
387
Poliklinik Odası-2
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
388
Poliklinik Odası-3
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
389
Poliklinik Odası-4
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
390
Psikolog Gökçen Düzgün
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
391
EEG 1 Nolu Oda
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
392
EEG 2 Nolu Oda
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
393
EVOK Odası
Çocuk Hastanesi
550
Çocuk Nöroloji
800
Çocuk Video EEG Monitörizasyon Ünitesi
Onkoloji Hastanesi
401
Onkoloji
302
Moleküler Onkoloji Laboratuvar
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
452
Konsültasyon Odası
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
453
Poliklinik Odası -2
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
455
Poliklinik Odası -3
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
456
Poliklinik Odası -4
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
457
Poliklinik Odası -5
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
460
Prof. Dr. Ali VARAN
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
467
Doktor Odası
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
468
Psikolog Odası
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
480
Prof. Dr. Canan AKYÜZ
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
481
Prof. Dr. Bilgehan YALÇIN
Pediatri Neonatoloji
Pediatri Nöroloji
Pediatri Onkoloji
99
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
482
Prof. Dr.Mustafa Tezer KUTLUK
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
483
Prof. Dr. Nilgün KURUCU
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
484
Doç.Dr. Güzide Burça AYDIN
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
571
Pediatrik Onkoloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
823
Çocuk Sağlığı
Onkoloji Hastanesi
570
Pediatrik Onkoloji
841
Pediatrik Onkoloji Günübirlik
Çocuk Hastanesi
123
Patoloji
124
Pediatrik Patoloji
Çocuk Hastanesi
123
Patoloji
500
Pediatrik Patoloji Konsültasyon
Çocuk Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
350
Çocuk Plastik Cerrahi Kliniği
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
125
Plastik Cerrahi Günübirlik
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
160
Poliklinik Odası 1
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
162
Poliklinik Odası 2
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
310
Yrd.Doç.Dr. Haldun Onuralp Kamburoğlu
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
343
Plastik Cerrahi Kliniği
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
382
Prof. Dr. Fatma Figen Özgür Bülbül
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
427
Yrd.Doç.Mert Çalış
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
480
Doç.Dr. Ali Emre Aksu
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
558
Doç.Dr.Ersoy Konaş
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
861
Yrd.Doç.Dr.Ozan Bitik
Erişkin Hastanesi
118
Plastik,
Rekostrüktif
Estetik Cerrahi
ve
899
Prof. Dr. İbrahim Vargel
Onkoloji Hastanesi
270
Prevantif Onkoloji
439
Poliklinik Odası
Onkoloji Hastanesi
270
Prevantif Onkoloji
440
Prof.Dr.Mutlu Hayran
Onkoloji Hastanesi
270
Prevantif Onkoloji
443
Doç.Dr.Saadettin Kılıçkap
Onkoloji Hastanesi
270
Prevantif Onkoloji
444
Sigara Bıraktırma Ünitesi
Onkoloji Hastanesi
270
Prevantif Onkoloji
999
Doç.Dr.Ömer Dizdar
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
210
Psikiyatri Kliniği
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
250
Psikiyatri Günübirlik
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
702
Poliklinik Odası -1
Pediatri Patoloji
Plastik Cerrahi A.B.D.
Prevantif Onkoloji A.B.D.
Psikiyatri A.B.D.
100
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
703
Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
704
Poliklinik Odası -3
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
705
Poliklinik Odası -4
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
706
Poliklinik Odası -5
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
708
Prof.Dr.Berna Uluğ
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
711
Prof.Dr.M.Kazım Yazıcı
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
712
Prof.Dr.Başaran Demir
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
713
Prof.Dr.Suzan Özer
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
774
Prof.Dr.Elif Barışkın
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
775
Prof.Dr.Elif Anıl Yağcıoğlu
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
776
Prof.Dr.Aylin Uluşahin
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
777
Prof.Dr.Cengiz Kılıç
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
778
Y.Doç.Dr.Özlem Erden Aki
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
779
Prof.Dr.Aygün Ertuğrul
Erişkin Hastanesi
140
Psikiyatri
798
Yrd.Doç.Dr. Sertaç Ak
Onkoloji Hastanesi
405
Radyasyon Onkoloji
411
Radyasyon Onkoloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
405
Radyasyon Onkoloji
412
A GRUBU
Gastro
Onkoloji Hastanesi
405
Radyasyon Onkoloji
413
B GRUBU Beyin tümörü (pediatri) ,baş
boyun
Onkoloji Hastanesi
405
Radyasyon Onkoloji
491
Cyberknife Ünitesi Günübirlik
Onkoloji Hastanesi
405
Radyasyon Onkoloji
495
Novalis Ünitesi Günübirlik
Onkoloji Hastanesi
405
Radyasyon Onkoloji
499
Radyasyon Ünitesi Günübirlik
Onkoloji Hastanesi
405
Radyasyon Onkoloji
822
C GRUBU Cyberknife-Novalis
Beytepe
121
Radyoloji
862
Direkt Grafi (Beytepe)
Çocuk Hastanesi
121
Radyoloji
523
Direkt Grafi Çocuk Acil
Çocuk Hastanesi
121
Radyoloji
549
Direkt Grafi Çocuk Acil Portabl
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
494
Kemik Dansitometrisi (Ek Poliklinik)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
495
Direkt Grafi FTR Portabl
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
496
Direkt Grafi Ameliyathane Portable
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
497
Konvansiyonel 2 IVP
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
501
USG Girişimsel 14 nolu Pol.odası
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
502
Vasküler Girişimsel (Vasküler)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
503
Nöro Vasküler Girişimsel 2 (Nöro)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
505
USG 6 (Doppler) (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
506
USG 5 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
507
MRG - Philips (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
508
USG Acil
Meme,Jinekoloji,
Pediatri,
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
Radyoloji A.B.D.
101
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
509
USG 1 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
513
USG 2 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
514
USG 3 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
516
Direkt Grafi 1 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
517
Direkt Grafi 2 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
518
Direkt Grafi 3 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
519
Direkt Grafi 15 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
520
USG 4 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
521
Direkt Grafi Büyük Acil Portabl
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
522
Direkt Grafi Büyük Acil
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
524
Direkt Grafi (Ek Poliklinik)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
529
MRG - Siemens (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
530
MRG Bilim 1,5 T (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
532
MRG Bilim 3 T (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
534
BT Volume Zoom (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
535
BT Dual (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
536
BT Büyük Acil
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
537
BT Sensation 16 (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
540
Konvansiyonel 4
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
541
Konvansiyonel 5
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
542
Konvansiyonel 6
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
546
Non Vasküler Girişimsel 1
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
547
Non Vasküler Girişimsel 2
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
548
Nöro Vasküler Girişimsel 1 (Ortak)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
550
Konsültasyon İşlem Odası (Ana Hast.)
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
560
Vasküler Girişimsel Pol.
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
561
Non Vasküler Girişimsel Pol.
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
562
Nöro Vasküler Girişimsel Pol.
Erişkin Hastanesi
121
Radyoloji
564
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
198
Girişimsel Radyoloji
202
Girişimsel Radyoloji Kliniği
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
510
USG 1 (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
511
USG 2 (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
526
Direkt Grafi 1 (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
527
Direkt Grafi 2 (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
528
Direkt Grafi 3 (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
531
MRG GE (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
533
Direkt Grafi Portabl (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
538
BT GE (Onk.Hast.)
102
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
539
BT Siemens (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
543
Mamografi 1 (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
544
Mamografi 2 (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
545
Mamografi - Biyopsi (Onk Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
551
Konsültasyon İşlem Odası (Onk.Hast.)
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
563
Radyoloji Polikliniği
Onkoloji Hastanesi
121
Radyoloji
666
Tetkik Birimleri (Onk.Hast.)
OR-AN Hastanesi
121
Radyoloji
500
OR-AN Radyoloji
Çocuk Hastanesi
450
İshal Polikliniği
248
Poliklinik Odası
Çocuk Hastanesi
670
Çocuk Sosyal Pediatri
307
Sosyal Pediatri
Çocuk Hastanesi
670
Çocuk Sosyal Pediatri
308
Sağlam Çocuk
Çocuk Hastanesi
680
Gelişimsel Pediatri
236
Gelişimsel Pediartri
Çocuk Hastanesi
680
Gelişimsel Pediatri
244
Elif Nursel Özmert
Erişkin Hastanesi
200
Spor Hekimliği
105
Spor Hekimliği Günübirlik
Erişkin Hastanesi
200
Spor Hekimliği
188
Poliklinik Odası 1
Erişkin Hastanesi
200
Spor Hekimliği
189
Feza Korkusuz (Prof. Dr.)
Çocuk Hastanesi
107
KVC
135
Çocuk KVC Kliniği
Erişkin Hastanesi
107
KVC
136
Prof.Dr.Ahmet Tulga Ulus
Erişkin Hastanesi
107
KVC
152
KVC Günübirlik
Erişkin Hastanesi
107
KVC
191
Prof.Dr.Metin Demircin
Erişkin Hastanesi
107
KVC
192
Doç.Dr.Recep Oktay Peker
Erişkin Hastanesi
107
KVC
193
Yrd.Doç.Dr.Ulaş Kumbasar
Erişkin Hastanesi
107
KVC
194
Prof.Dr.Murat Güvener
Erişkin Hastanesi
107
KVC
235
Göğüs Cerrahi Poliklinik Odası (Kvc)
Erişkin Hastanesi
107
KVC
346
KVC Kliniği
Erişkin Hastanesi
107
KVC
623
KVC Doktor Odası -1
Erişkin Hastanesi
107
KVC
747
Göğüs Kalp Damar Cerr. Pol. (Polk.Ek
Bina)
Erişkin Hastanesi
107
KVC
936
KVC Yoğun Bakım
Erişkin Hastanesi
107
KVC
943
Kalp Damar Cerrahisi Kan Gazları
Erişkin Hastanesi
129
Göğüs Cerrahisi
129
Göğüs Cerrahisi Kliniği
Erişkin Hastanesi
129
Göğüs Cerrahisi
134
Göğüs Cerrahisi Günübirlik
Erişkin Hastanesi
129
Göğüs Cerrahisi
169
Göğüs Cerrahisi Doktor Odası 1
Erişkin Hastanesi
129
Göğüs Cerrahisi
170
Göğüs Cerrahisi Doktor Odası 2
Erişkin Hastanesi
129
Göğüs Cerrahisi
190
Göğüs Cerrahisi Doktor Odası 3
Onkoloji Hastanesi
190
Temel Onkoloji
191
Prof. Dr. A.Lale DOĞAN
Onkoloji Hastanesi
190
Temel Onkoloji
821
Prof.Dr.Emin Kansu
Sos.Pediatri Sağlam Ç.
Spor Hekimliği A.B.D.
T. Kalp- Damar C. A.B.D.
Temel Onkoloji A.B.D.
KVK2 değerini "Sağlık merkezleri
Ortalaması" olarak alır.
103
Onkoloji Hastanesi
401
Onkoloji
303
Doku
Tiplendirme
Laboratuvarı
İmmunogenetik
Onkoloji Hastanesi
401
Onkoloji
304
Sitogenetik Laboratuvarı
Onkoloji Hastanesi
401
Onkoloji
305
Akım Sitometrisi Laboratuvarı
Erişkin Hastanesi
143
Tıbbi Biyoloji
305
Tıbbi Biyoloji Laboratuvarı
Çocuk Hastanesi
580
Çocuk Üroloji
583
Çocuk Üroloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
209
Taş Kırma Doç.Dr.Mustafa Sertaç Yazıcı
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
210
Taş Kırma Prof.Dr.Cenk Yücel Bilen
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
211
Taş Kırma Prof.Dr.Serdar Tekgün
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
241
Üroloji Kliniği
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
613
Üroloji ABD
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
745
Ek Bina Poliklinik Odası-1
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
746
Taş Kırma Uzm.Dr.Engin Doğantekin
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
810
Taş Kırma Prof.Dr.Doğan Ünal
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
811
Taş Kırma Poliklinik Odası -1
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
812
Taş Kırma Poliklinik Odası -2
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
813
Taş Kırma Doç.Dr. Emre Huri
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
814
Prof.Dr.Ali Ergen
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
816
Prof.Dr.Haluk Özen
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
817
Sistoskopi Odası
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
818
Biyopsi Odası
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
819
Ek Bina Ürodinami Odası
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
838
Taş Kırma Doç.Dr.Bülent Akdoğan
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
839
Taş Kırma Doç.Dr.Hasan Serkan Doğan
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
840
Üroloji Günübirlik
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
851
Prof.Dr. Fazıl Tuncay AKİ
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
852
ESWL Odası
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
853
Üroloji Uzm.Dr.Ali Cansu Bozacı
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
854
Taş Kırma Prof.Dr.Çetin Dinçel
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
889
Taş Kırma Çocuk Poliklinik (SEVK)
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
890
Taş Kırma Uzm.Dr.Artan KONİ
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
891
Taş Kırma Doç.Dr.Muzaffer Eroğlu
Erişkin Hastanesi
105
Üroloji
953
Taş Kırma Doç.Dr. Halük Söylemez
Tıbbi Biyoloji
KVK2 değerini "Sağlık merkezleri
Ortalaması" olarak alır.
Üroloji A.B.D.
104
Ek-2: Günlük Hedef Muayene Sayıları
Günlük
KVK Bölümleri
Sayıları
Beytepe Hastanesi
250
Çocuk Cerrahisi A.B.D.
31
Çocuk Ruh Sağlığı A.B.D.
47
Dermatoloji A.B.D.
100
Fizik Ted. Ve Reh. A.B.D.
50
Genel Cerrahi A.B.D.
100
Genel Dahiliye
65
Genel Pediatri Polikliniği
100
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
77
Göz Hastalıkları A.B.D.
100
İç Hastalıkları Endokrinoloji 92
İç
Hastalıkları
Gastroenteroloji
81
İç Hastalıkları Geriatri
39
İç Hastalıkları Hematoloji
63
İç
Hastalıkları
Medikal
Onkoloji
100
İç Hastalıkları Nefroloji
61
İç Hastalıkları Romatoloji
100
İnfeksiyon A.B.D.
19
K.B.B. A.B.D.
100
Kadın Doğum A.B.D.
100
Kardiyoloji A.B.D.
100
Nöroloji A.B.D.
100
Nöroşirurji A.B.D.
61
Ortopedi A.B.D.
100
Pediatri Adölesan
20
Pediatri Allerji
47
Pediatri Endokrinoloji
43
Pediatri Gastroenteroloji
35
Pediatri Genetik
18
Pediatri Göğüs Hastalıkları
23
Pediatri Hematoloji
41
Pediatri İmmünoloji
15
Pediatri İnfeksiyon
14
Pediatri Kardiyoloji
50
Pediatri Metabolizma
33
Pediatri Nefroloji
35
Pediatri Nöroloji
57
Pediatri Onkoloji
32
Plastik Cerrahi A.B.D.
60
Prevantif Onkoloji A.B.D.
8
Psikiyatri A.B.D.
82
Sos.Pediatri Sağlam Ç.
26
Spor Hekimliği A.B.D.
15
T. Kalp- Damar C. A.B.D.
41
Üroloji A.B.D.
100
Hedef
Muayene
Ek-3: Randevu Katsayısı Olarak Sağlık merkezleri Ortalaması
Verilen Bölümler
Çocuk Ruh Sağlığı A.B.D.
İç Hastalıkları Medikal Onkoloji
Nöroloji A.B.D.
Pediatri Adölesan
Pediatri Allerji
Pediatri Endokrinoloji
Pediatri Gastroenteroloji
Pediatri Genetik
Pediatri Göğüs Hastalıkları
Pediatri Hematoloji
Pediatri İmmünoloji
Pediatri İnfeksiyon
Pediatri Kardiyoloji
Pediatri Metabolizma
Pediatri Nefroloji
Pediatri Nöroloji
Pediatri Onkoloji
Prevantif Onkoloji A.B.D.
Psikiyatri A.B.D.
Sos.Pediatri Sağlam Ç.
Ek 4: Nükleer Tıp Hedef Tetkik Sayısına Ulaşma Katsayısı Hesaplamasında Kullanılan Tetkikler
Hizmet Kodu Hizmet Adı
280020
Adrenal sintigrafisi (I-131 MIBG ile)
280001
Akciğer perfüzyonu sintigrafisi
Akciğer perfüzyonu sintigrafisi (SPECT)
430653
280002
Akciğer ventilasyonu sintigrafisi
Beyin FDG PET-BT çalışması
430596
280008
Böbrek sintigrafisi (DMSA/SPECT)
200072
C-14 ile üre nefes testi
280026
Dakriosintigrafi
281021
Farmakolojik STRES
280040
Gastroözofagiyal reflü sintigrafisi
430618
Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması
281006
I-131 tedavisi sonrası tüm vücut tarama
İndirekt radyonüklid sistografisi
281029
280171
İntraoperatuar gama probe uygulaması
430609
Kantitatif Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi
280006
Kaptoprilli renal sintigrafi
280058
Kemik sintigrafisi (SPECT)
280056
Kemik sintigrafisi (tüm vücut)
430629
Kemik sintigrafisi (üç fazlı)
281007
Kemik sintigrafisi SPECT BT
280005
Kinetik böbrek sintigrafisi (DTPA ile)
280007
Kinetik böbrek sintigrafisi (MAG3 ile)
280055
Lenfosintigrafi
280038
Meckel sintigrafisi
280041
Mide boşalma zamanı çalışması
Miyokard FDG PET-BT çalışması
430608
280045
Miyokard perfüzyonu sintigrafisi (talyum ile)
280060
Miyokard perfüzyonu/kontraksiyonu sintigrafisi (MIBI ile)
430652
Miyokard viabilitesi çalışması (talyum ile)
430662
Paratiroid sintigrafisi
280165
Radyoiyot tedavisi (10 mCi)
Radyoiyot tedavisi (15 mCi)
280166
Radyoiyot tedavisi (20 mCi)
280167
280029
Radyoiyot tedavisi (5 mCi)
1
281031
425108
430626
430642
430643
430589
280177
430641
430599
280030
281001
280009
280049
440321
280067
430663
430661
280039
430617
430660
430658
430654
441373
Radyonüklid sinovektomi
Radyonüklid tedavi planlaması, dozimetri
Radyonüklid Tedavi, I-131 (100 mCi)
Radyonüklid Tedavi, I-131 (150 mCi)
Radyonüklid Tedavi, I-131 (200 mCi)
Radyonüklid Tedavi, I-131 (30 mCi)
Radyonüklid Tedavi, I-131 (50mci)
Radyonüklid Tedavi, I-131 (75 mCi)
Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal,Y-90 mikroküre
Samarium-153 Tedavisi
Sentinel nod sintigrafisi
Statik böbrek sintigrafisi (DMSA)
Talyum reenjeksiyonu
Tiroid biyopsisi (görüntüleme eşliğinde kalın ya da ince iğne ile)
Tiroid I-131 tutulumu testi
Tiroid kanseri metastazı incelemesi (I-131 ile)
Tiroid sintigrafisi
Tükrük bezleri sintigrafisi
Tümör FDG PET- BT
Tümör sintigrafisi (işaretli peptid ile)
Tümör sintigrafisi (MIBI ile)
Tümör sintigrafisi (V-DMSA ile)
Ultrason, genel (nükleer tıp)
Ek-5: Raporlama Katsayısında Kullanılacak Tetkikler ve Uygun Raporlama Süreleri

Klinik Patoloji
Test Adı
Raporlama Süresi
CBC (Acil)
60 Dakika
Glukoz (Acil)
60 Dakika
İdrar Kültürü
48 saat
TSH
24 saat
T3
24saat
T4
24 saat
HBS
24 saat
HIV
24saat
Anti HCV
24 saat
Kan kültürü
48 saat
Her bir tetkik için raporlama katsayısı hesaplanıp aritmetik ortalaması alınır.

Nükleer Tıp
Hizmet Adı
Raporlama Süresi
Tiroid sintigrafisi
48 İş Saati
Kemik sintigrafisi (tüm vücut)
48 İş Saati
Statik böbrek sintigrafisi (DMSA ile)
48 İş Saati
Beyin FDG PET-BT çalışması
48 İş Saati
Tümör FDG PET- BT
48 İş Saati
Her bir tetkik için raporlama katsayısı hesaplanıp aritmetik ortalaması alınır.

Radyoloji
Ultrason, BT, MR ve mamografi hizmetleri için hesaplanır. Uygun raporlama süresi 48 iş saattir.

Patoloji
2
Tüm işlemler için hesaplanır. Uygun raporlama süresi 5 iş günüdür.
Ek-6: Kriter Sayıları Tablosu
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Bölüm Adı
İç Hastalıkları Nefroloji
İç Hastalıkları Gastroenteroloji
İç Hastalıkları Hematoloji
İç Hastalıkları Endokrinoloji
İç Hastalıkları Romatoloji
Genel Dahiliye
İç Hastalıkları Geriatri
İç Hastalıkları Medikal Onkoloji
Temel Onkoloji A.B.D.
Prevantif Onkoloji A.B.D.
İç Hastalıkları Yoğun Bakım
İnfeksiyon A.B.D.
Kardiyoloji A.B.D.
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Dermatoloji A.B.D.
Fizik Ted. Ve Reh. A.B.D.
Nöroloji A.B.D.
Psikiyatri A.B.D.
Radyasyon Onkolojisi A.B.D.
Nukleer Tıp A.B.D.
Randevu
Katsayısı
Hedef Poliklinik
Sayısına Ulaşma
Katsayısı
Yatak Devir
Hızı Katsayısı
Yatak İşgal
Oranı
Katsayısı
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
√
√
√
-
√
-
√
√
√
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
√
√
√
-
√
-
Çocuk Yoğun Bakım
Pediatri Neonatoloji
√
-
√
√
√
Pediatri İnfeksiyon
Kan Bankası
√
-
√
-
√
√
-
√
√
-
Klinik Patoloji Lab.
Radyoloji A.B.D.
-
-
-
Tıbbi Biyoloji
Anestezi A.B.D.
-
Çocuk Ruh Sağlığı A.B.D.
Pediatri Adölesan
Pediatri Endokrinoloji
Pediatri Allerji
Pediatri Gastroenteroloji
Pediatri Genetik
Pediatri Göğüs Hastalıkları
Pediatri Hematoloji
Pediatri İmmünoloji
Pediatri Kardiyoloji
Pediatri Metabolizma
Pediatri Nefroloji
Pediatri Nöroloji
Pediatri Onkoloji
Pediatri Patoloji
Sos.Pediatri Sağlam Ç.
Çocuk Acil
Genel Pediatri Polikliniği
Patoloji A.B.D.
Genel Cerrahi A.B.D.
Göz Hastalıkları A.B.D.
K.B.B. A.B.D.
T. Kalp- Damar C. A.B.D.
Nöroşirurji A.B.D.
Ortopedi A.B.D.
Plastik Cerrahi A.B.D.
Üroloji A.B.D.
Kadın Doğum A.B.D.
Büyük Acil A.B.D.
Çocuk Cerrahisi A.B.D.
Adli Tıp A.B.D.
Spor Hekimliği A.B.D.
Beytepe Hastanesi
√
-
Ameliyathane
Kullanım Katsayısı
Hasta Memnuniyet
Katsayısı
Raporlama
Katsayısı
Kriter
Sayısı
-
√
-
5
5
-
5
5
-
5
5
-
5
5
-
3
-
3
5
-
5
5
-
5
5
-
5
4
√
-
√
√
√
-
2
3
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
√
√
3
5
-
5
5
-
5
5
-
5
5
-
5
5
-
5
5
-
5
5
√
-
1
5
-
2
3
-
3
3
-
5
-
-
√
√
-
1
3
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
-
-
-
√
-
√
-
√
-
√
-
-
-
√
-
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
√
√
√
√
√
√
√
-
√
√
√
-
√
√
√
√
-
√
-
√
-
√
-
√
-
-
-
√
√
4
√
-
1
6
-
6
6
-
6
6
-
6
6
-
6
6
-
4
6
-
3
2
3

Benzer belgeler