MA in INTERNATIONAL TRADE and FINANCE Yüksek Lisans

Yorumlar

Transkript

MA in INTERNATIONAL TRADE and FINANCE Yüksek Lisans
MA in INTERNATIONAL TRADE and
FINANCE
Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans
Programı İngilizce, Tezsiz olarak İkinci
Öğretim çatısı altında açılmıştır. Programın
konusu
Uluslararası
İktisat
disiplininin
kapsamında olup, uluslararası ticaret, faktör
hareketleri, uluslararası finans ve açık
ekonomi makro iktisadına dair her türlü olgu,
sorun ve politika meselelerine ait çalışmaları
kapsamaktadır. Uluslararası Ticaret ve Finans
Konularına odaklanması nedeniyle program
“niş” niteliğine sahiptir.
Yüksek Lisans derecesi almak için
gerekli koşullar
Programdan mezun olabilmek için toplam 6
zorunlu ve 4 seçimlik dersi tamamlamış
olmak ve 10000 kelimelik bir araştırma
projesini yazmak gerekmektedir. Önerilen
program da Uluslararası Ticaret ve Finans
olmak üzere iki uzmanlaşma alanı mevcuttur.
İkinci dönemde verilen Uluslararası Ticaret
Teorisi
(International
Trade
Theory)
uluslararası ticaret alanında uzmanlaşmak
isteyenler,
Finansal
İktisat
(Financial
Economics) ise finans alanında uzmanlaşmak
isteyenler için zorunludur. Seçimlik dersler de
bu uzmanlaşmaya göre seçilecektir.
Bu
program
küresel
mal
ve
finans
hareketlerini ve bu hareketleri etkileyen
faktörleri, politikaları derinlemesine anlamak
ve bu konularda uzmanlaşarak kariyerini
ilerletmek isteyen kamu ve özel sektör
çalışanlarına yöneliktir. Program öğrencinin
uluslararası ticaret ve finans konularında bilgi
birikimi sağlamasını, bu konularda kullanılan
teorik-analitik çerçeve ile aşina olmasını ve
kantitatif tekniklerde yetkinlik kazanmasını
amaçlamaktadır.
Programı
başarı
ile
tamamlayanlar
küresel
gelişmeleri
ve
politikaları
kavrama
ve
yorumlamada
yetkinlik
kazanırlar.
Mezunlar
bağımsız
araştırma yapma becerilerini elde ederler ve
karar alma süreçlerinde etkin bir konuma
gelebilirler.
1
Seçimlik Dersler






Uluslararası Ticaret ve Finans
Yüksek Lisans Ders Programı
Birinci Yarıyıl
Küresel Ekonominin Yükselişi (The
Rise of the Global Economy)
Uluslararası Makro İktisat
(International Macroeconomics)
Matematik ve İstatistik Tekniklere
Hazırlık (Primer on Mathematics
and Statistics)

AKTS
Z
8
Z
8
Z
8
S
6
Z
8
Z
8
Z
8
S
6
Seçimlik
S
6
Seçimlik
S
6
Araştırma Projesi
Z
24
Seçimlik




Uluslararası Ticaret ve Çevre
(International Trade and the
Environment)
Oyun Teorisi ve Küreselleşme (Game
Theory in Globalization)
Ekonomik Entegrasyon (Economics of
Integration)
Küresel Finans Alanında Seçilmiş
Konular (Topics in Global Finance)
Uluslararası Gelişme Alanında Seçilmiş
Konular (Topics in International
Development)
Uluslararası Ticaretin Hukuki Boyutu
(Legal Aspects of International Trade)
Uluslararası Ticaretin İşgücü
Piyasalarına Etkileri (Trade Related
Issues in Labor Markets)
Uluslararası Finans Merkezi Olarak
İstanbul (Istanbul as an International
Financial Center)
Risk Yönetimi (Risk Management)
Dış Ticaret Politikası (International
Trade Policy)
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
(Investment Analysis and Portfolio
Management)
İkinci Yarıyıl

Uluslararası Ticaret
Teorisi (International
Trade Theory) veya

Finansal İktisat
(Financial Economics)
Uygulamalı Ekonometri
(Applied Econometrics)
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Ekonomisi (Economics of Financial
Markets and Institutions)
Seçimlik
Üçüncü Yarıyıl
İngilizce Dil Koşulu
YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması
halinde sadece yüksek lisans programları için
Üniversite yabancı dil sınavından 65 veya
karşılığı nottan az olmamak üzere İstanbul
Üniversitesi Senatosunca belirlenen yabancı
dil notunu almış olmaları gerekir.
2
Tezsiz Yüksek Lisans programıma
kabul edilebilmek için adaylarda
aranacak şartlar





Yukarıda
belirtilen
dil
koşulunun
sağlanması
Adayların en az lisans derecesine sahip
olması gerekir.
İstenmesi halinde adayların ALES veya
eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın
puanı türünde (EA) 55 veya karşılığı
nottan az olmamak üzere Senatoca
belirlenen notu almış olmaları gerekir.
Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş
notunun belirlenmesinde, ALES puanı
istenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri
sınav
notunun
%50’si,
lisans
not
ortalamasının %25’i ve mülâkat puanının
%25’i, ALES puanı istenilmemesi halinde
lisans not ortalamasının %50’i ve mülâkat
puanının %50’i toplanır.
Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul
edilebilmek için giriş notunun en az 60
olması gerekir. Adaylar ilan edilen
kontenjanlara,
en
yüksek
nottan
başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir.
 Daha fazla bilgi için;
 Tel:
+90 212 440 00 00 (internal: 11710)
Bilimsel Hazırlık


Önerilen programa kayıt hakkı kazanan
öğrencilerden
ekonomi
temel
bilgisi
olmayanlar Bilimsel Hazırlık Programına
alınırlar.
Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri her
dönem en az 8 en fazla 30 AKTS ye denk
gelecek şekilde ders alır. Bilimsel Hazırlık
Programı ile birlikte Yüksek Lisans
Programından en fazla 2 ders alınabilir.
Programda Görev Alan Öğretim
Üyeleri
Yurtdışı kontenjanlarından Tezsiz
Yüksek Lisan programına kabul
edilebilmek için adaylarda aranan
şartlar



Prof. Dr. Muhittin KAPLAN
Prof. Dr. Nihal TUNCER
Prof. Dr. Bahadır ERDEM
Prof. Dr. Hasan VERGİL
Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL
Doç. Dr. Burak ATAMTÜRK
Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
Doç. Dr. Savaş ÖKTE
Doç. Dr. Özlen HİÇ
Yrd. Doç. Dr. Osman ÇETİNKAYA
Yrd. Doç. Dr. Türkan TURAN
Yrd. Doç. Dr. Cenk Gökçe ADAŞ
Yrd. Doç. Dr. Emel AKKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Dilara Mumcu AKAN
Yrd. Doç. Dr. Billur Engin BALIN
Yrd. Doç. Dr. Can AKKAY
Adayların en az lisans derecesine sahip
olması
gerekir.
Lisans
eğitimlerini
yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten
denklik belgesi almaları zorunludur.
Adayların 100 üzerinden; lisans not
ortalamalarının en az 65 olması gerekir.
Lisansüstü programlara giriş notunun
belirlenmesinde; lisans not ortalamasının
%50’si ve yabancı dil notunun %50’si
toplanır.
3