İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!

Yorumlar

Transkript

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
SIRA
NO
1
CİNSİ
TAHMİNİ
BEDEL (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
Muhtelif Marka 343
adet yivsiz Av Tüfeği
ile 250 adet Fişek
35.250,00
8.000,00
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
28.05.2015 14:00
BULUNDUĞU
YER
İzmir
Defterdarlık
Deposu
1-Yukarıda nitelikleri belirtilen muhtelif marka 343 adet Yivsiz Av Tüfekleri ile 250 adet fişeklerin satışı
2886 sayılı Yasanın 51/a maddesi gereğince pazarlık usulü ile 28.05.2015 tarih, saat 14:00 de İzmir
Defterdarlığı Bornova Emlak Müdürü Makam odasında ( Defterdarlık Binası C Blok 1.Kat Konak / İzmir )
toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma
Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belge,
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin
vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi
ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte
bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
3-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İzmir Defterdarlığı-Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
Bornova Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
4-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak
hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır.
6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-İhale bedeli üzerinden % 18 KDV ile diğer vergiler, harçlar ve diğer yasal yükümlülükler alıcıya aittir.
8-Yukarıda belirtilen Yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için, alıcının ilgili mevzuatı
uyarınca yetkili kurumlardan alınmış Yivsiz Av Tüfeği Satıcılık Bayiliği İzin Belgesini ibraz etmesi zorunludur.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Defterdarlık
Binası C Blok 1. Kat Konak / İzmir ( Tlf : 489 4140/1115) adresinde bulunan Bornova Emlak Müdürlüğüne
başvurulabilir.
İLAN OLUNUR
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
1
259/1
Çiğli İlçe Emn. Müd.
//
Y. OTOMATİK
ALPEREN
13-0510
2
259/2
Çiğli İlçe Emn. Müd.
//
Y. OTOMATİK
MARTİN
13-0582
3
259/3
Çiğli İlçe Emn. Müd.
//
Y. OTOMATİK
STAR OSKAR
12-04189
4
259/4
Çiğli İlçe Emn. Müd.
//
Y. OTOMATİK
BERETTA
13-1029
5
259/5
Bornova İlçe Emn. Müd.
6.5.2014
//
SÜPER POZE
ÇİFSAN
76583
6
259/6
Karabağlar İlçe Emn.
16.5.2014
//
Y. OTOMATİK
LEO
6170
7
259/7
Karabağlar İlçe Emn.
16.5.2014
//
Y. OTOMATİK
EMERALD
8
259/8
Karabağlar İlçe Emn.
16.5.2014
//
POMPALI
TİGER MAGNUM
9
259/9
BUCA İLÇE EMN.
14.5.2014
//
Y. OTOMATİK
APAÇİ- DELUXE
13-0060
10
10
259/10
14.5.2014
//
Y. OTOMATİK
LANBURY
.08-8270
30
11
259/11
26.2.2014
//
T.KIRMA
CAL12 NRD
20
12
259/12
BUCA İLÇE EMN.
KEMALPAŞ İLÇE EMN.
MÜD.
MENEMEN İLÇE JAN.
KOM
22.5.2014
//
TEK KIRMA
MADEIN TÜRKEY
116
13
259/13
KONAK İLÇE EMN.
8.5.2014
//
Y.OTOMATİK
DAYMOND
14
259/14
URLA CUMH. B.SAVC
13.12.2013
//
POMPALI
REMİNGTON
15
259/15
URLA CUMH. B.SAVC
7.1.2014
//
Y.OTOMATİK
PANZER MAGNUM
1850
16
259/16
BAYRAKLI İLÇE EMN.
6.5.2014
//
Y. OTOMATİK
FRANCHİ
1125
17
259/17
Torbalı Cumh.B.Sav
30.5.2014
//
Y. OTOMATİK
BARIŞ
5560
18
259/18
Torbalı Cumh.B.Sav
30.5.2014
//
Y. OTOMATİK
BROVİNG
24456
19
259/19
Torbalı Cumh.B.Sav
30.5.2014
//
Y. OTOMATİK
JAWS
20
259/20
Torbalı Cumh.B.Sav
30.5.2014
//
Y. OTOMATİK
KARTAL MAGNUM
21
259/21
Torbalı Cumh.B.Sav
30.5.2014
//
SÜPER POZE
ÜZÜMLÜ C37
22
259/22
Torbalı Cumh.B.Sav
30.5.2014
//
Y. OTOMATİK
KLAS TORKON SİLH.SAN
529
23
259/23
BORNOVA İLÇE EMN.
2.6.2014
//
POMPALI
BROWNİNG
3868
24
259/24
BORNOVA İLÇE EMN.
2.6.2014
//
POMPALI
ESCORT
176373
25
259/25
BORNOVA İLÇE EMN.
TEK KIRMA
ASTRA
4
26
259/26
KEMALPAŞA JAN.KOM.
27
259/27
KEMALPAŞA JAN.KOM.
28
259/28
KONAK İLÇE EMN.
29
259/29
KONAK İLÇE EMN.
30
259/30
KONAK İLÇE EMN.
31
259/31
KONAK İLÇE EMN.
32
259/32
SELÇUK İLÇE EMN.
33
259/33
SELÇUK İLÇE EMN.
34
259/34
SELÇUK İLÇE EMN.
3.6.2014
35
474447
244
13-0285
A 292941
11 78398
9946
114891
2.6.2014
//
ÇİFTE
TURANLAR
2.6.2014
//
SÜPER POZE
ÜZÜMLÜ
99239
5.6.2014
//
Y.OTOMATİK
MAĞNUM
12765- 6966
10.6.2014
//
Y.OTOMATİK
A.SAFARİ
12-0413
10.6.2014
//
POMPALI
PUMP ACTİON
MAGNUM
130859
10.6.2014
//
T.KIRMA
KLAS MAGNUM
18
12.5.2014
//
ÇİFTE
RUBUST
673096
12.5.2014
//
ÇİFTE
RUBUST
NS 1100 /
83045
12.5.2014
//
Y.OTOMATİK
SARSILMAZ
222 / 93
105060
12
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
35
259/35
KONAK İLÇE EMN.
36
259/36
KEMALPAŞA İLÇE JAN
37
259/37
KEMALPAŞA İLÇE JAN
38
259/38
BUCA İLÇE EMN.
39
259/39
BUCA İLÇE EMN.
40
259/40
BUCA İLÇE EMN.
41
259/41
BAYRAKLI İLÇE EMN.
42
259/42
43
259/43
44
259/44
BUCA İLÇE EMN.
BASMANE POLİS
MERK.AMR.
BASMANE POLİS
MERK.AMR.
45
259/45
KONAK İLÇE EMN.
46
259/46
Menderes İlçe Emn.M.
47
259/47
Menderes İlçe Emn.M.
48
259/48
KONAK İLÇE EMN.
49
259/49
URLA CUMH. B.SAVC
50
259/50
URLA CUMH. B.SAVC
51
259/51
SELÇUK CBS. EMANET M.
52
259/52
SELÇUK İLÇE EMN.
53
259/53
Çiğli İlçe Emn. Müd.
54
259/54
Menderes İlçe Emn.M.
55
259/55
Menderes İlçe Emn.M.
56
259/56
MENEMEN İLÇE EMN.
57
259/57
MENEMEN İLÇE EMN.
58
259/58
BORNOVA İLÇE EMN.
59
259/59
60
259/60
61
461/1
62
461/2
63
461/3
64
461/4
65
461/5
66
461/6
67
461/7
68
461/8
69
461/9
ALİAĞA İLÇE EMN.
BAYINDIR İLÇE EMN.
MÜD.
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
11.6.2014
//
Y.OTOMATİK
TYPHOON
5812
13.6.2014
//
SÜPER POZE
ÜZÜMLÜ
29545
13.6.2014
//
SÜPER POZE
ÇİFSAN
111176
20.6.2014
//
Y.OTOMATİK
ÜZÜMLÜ- ASENA
3976
25.6.2014
//
ÇİFTE
MKE
56290
19.6.2014
//
ÇİFTE
CHOKE CHAMBERE
16.5.2014
//
ÇİFTE
HUĞLU
19.6.2014
//
Y.OTOMATİK
MAGNUM
//
Y.OTOMATİK
FEDARAL HUNTER
//
Y.OTOMATİK
MAGNUM
654
//
Y.OTOMATİK
HUĞSAN
7481
…/05/2014
//
Y.OTOMATİK
CANDAN SİL. SAN
12-10006
27.6.2014
//
Y.OTOMATİK
ÇORÇİL- MAGNUM
12-0212
27.6.2014
//
POMPALI
MAGNUM FAMAS
4115
26.6.2014
//
T.KIRMA
KRUPP-ESSEN
26.6.2014
//
Y.OTOMATİK
GÜSAN TÜFEKLERİ
22736
03/072014
//
T.KIRMA
DOĞA SİLAH SAN.
9
8.7.2014
//
Y.OTOMATİK
AKREP
7.7.2014
//
Y.OTOMATİK
STAR HUĞLU
8.7.2014
//
Y.OTOMATİK
MAGNUM PLATİN
2243
8.7.2014
//
SÜPER POZE
CHAMPION
61767
20.5.2014
//
SÜPER POZE
LADER
S 716
3.6.2014
//
Y.OTOMATİK
STOGER
30.6.2014
//
Y.OTOMATİK
HATSAN ESCORT
378700
…/07/2014
//
SÜPER POZE
HUĞLU
102690
2.6.2014
//
Y.OTOMATİK
EMERALD
5510
//
POMPALI
KİNG
2541
//
POMPALI
WINNCHESTER
3659055
//
Y. OTOMATİK
HUĞLU
03A0267
//
POMPALI
MAGNUM
2049
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
6627
//
POMPALI
MAGNUM
2316
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
27975
//
T.KIRMA
ŞENGÜLLER
45/737
//
Y. OTOMATİK
ÜZÜMLÜ
19.6.2014
222/999
28877
558
2?557
12
10
PV70552
5491
11-13209
12-00177
6107
7
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
70
461/10
71
461/11
72
461/12
73
461/13
74
461/14
75
461/15
76
461/16
77
461/17
78
461/18
79
461/19
80
461/20
81
461/21
82
461/22
83
461/23
84
461/24
85
461/25
86
461/26
87
461/27
88
461/28
89
461/29
90
461/30
91
461/31
92
461/32
93
461/33
94
461/34
95
461/35
96
461/36
97
461/37
98
461/38
99
461/39
100
461/40
101
461/41
102
461/42
103
461/43
104
461/44
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
11--2625
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
11-1446
//
POMPALI
ÜZÜMLÜ FATİH
//
SÜPERPOZE
HUĞLU
358281
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
11334
//
Y. OTOMATİK
ÜZÜMLÜ
45198
//
POMPALI
FROMER
22
//
Y. OTOMATİK
ÜZÜMLÜ
485/6
//
Y. OTOMATİK
CRS
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
6634
//
Y. OTOMATİK
SARSILMAZ
DK 62241
//
POMPALI
MAGNUM
11842
//
Y. OTOMATİK
ÜZÜMLÜ
9270
//
Y. OTOMATİK
ÜZÜMLÜ
2633
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
644
//
Y. OTOMATİK
ARM SAN
11A 26347
//
ÇİFTE
HUĞLU
//
SÜPERPOZE
ÜZÜMLÜ
99691
//
Y. OTOMATİK
TROL
11-359
//
POMPALI
HATSAN
901
//
POMPALI
HUĞLU
88166
//
Y. OTOMATİK
BAREDDA
10--2940
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
111442
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
F 1618
//
T.KIRMA
SAKA
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
3745
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
2323
//
ÇİFTE
ROBÜST
486
//
Y. OTOMATİK
UNIVERSAL
6127
//
Y. OTOMATİK
GOLD
2698
//
POMPALI
MAGNUM
120170
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
88
//
Y. OTOMATİK
BRUNO
2611-10626
//
Y. OTOMATİK
AKKAR
150097
//
SÜPERPOZE
PEKA
1257-63
675
11-376
98-2123
1005-0905
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
105
461/45
106
461/46
107
461/47
108
461/48
109
461/49
110
461/50
111
461/51
112
461/52
113
461/53
114
461/54
115
461/55
116
461/56
117
461/57
118
461/58
119
461/59
120
461/60
121
461/61
122
461/63
123
461/64
124
461/65
125
461/66
126
461/67
127
461/68
128
461/69
129
461/70
130
461/71
131
461/72
132
461/73
133
461/74
134
461/75
135
461/76
136
461/77
137
461/78
138
461/79
139
461/80
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
//
Y. OTOMATİK
KRAL
20278
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
1520
//
POMPALI
ÜZÜMLÜ
6167
//
POMPALI
ÜZÜMLÜ
2109
//
Y. OTOMATİK
ÜZÜMLÜ
45761
//
POMPALI
MAGNUM
PP413549
//
Y. OTOMATİK
SARSILMAZ
DK108183
//
Y. OTOMATİK
KARTAL
4146
//
POMPALI
HUĞSAN
9423
//
ÇİFTE
DÜZCE
K83
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
466
//
Y. OTOMATİK
ZİRVE
36195
//
Y. OTOMATİK
KLAS
756
//
Y. OTOMATİK
MAGNUM
5419
//
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
24917
//
POMPALI
REMİNGTON
2121
//
POMPALI
REMİNGTON
6941
//
Y. OTOMATİK
ATA ARMS
//
Y. OTOMATİK
HURSAN
9713567
//
T.KIRMA
HARMAN
3018
//
T.KIRMA
BİRSAN
//
T.KIRMA
BAREDDA
//
SÜPERPOZE
HUĞLU
09S5967
//
Y. OTOMATİK
ÇİFSAN
22160
//
Y. OTOMATİK
HUĞLU
A5711
//
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
//
SÜPERPOZE
ÇİFSAN
130872
//
Y. OTOMATİK
ÜZÜMLÜ
58852
//
SÜPERPOZE
ÜZÜMLÜ
29681
//
Y. OTOMATİK
BRONELLİ
206757
//
POMPALI
MAGNUM
3180
//
T.KIRMA
HUĞLU
138967
//
Y. OTOMATİK
YILDIZ
5924
//
T.KIRMA
HUĞLU
232543
//
T.KIRMA
ÜZÜMLÜ
09--05782
S860 0860 54
4
1449
13
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
140
461/81
141
461/82
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
izmir cumh. Baş savc.
Emanet Memurluğu
142
485/1
GÜZELBAHÇE İLÇE JAN
143
485/2
MENEMEN İLÇE EM.
144
485/3
SELÇUK İLÇE JAN
145
485/4
SELÇUK İLÇE JAN
146
485/5
SELÇUK İLÇE JAN
147
485/6
SELÇUK İLÇE JAN
148
485/7
SELÇUK İLÇE JAN
149
485/8
SELÇUK İLÇE JAN
150
485/9
SELÇUK İLÇE JAN
151
485/10
SELÇUK İLÇE JAN
152
485/11
SELÇUK İLÇE JAN
153
485/12
154
485/13
155
485/14
156
485/15
157
485/16
158
485/17
159
485/18
BAYRAKLI İLÇE EM.
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
160
485/19
161
485/20
162
485/21
163
485/22
164
485/23
165
485/24
166
485/25
167
485/26
168
485/27
169
485/28
170
485/29
171
485/30
172
485/31
173
485/32
174
485/33
KONAK İLÇE EM.
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
//
ÇİFTE
MKE
65021
//
Y. OTOMATİK
HATSAN ESCORT
5020
6.11.2014
//
ÇİFTE
MKE
14964
30.10.2014
//
Y.OTOMATİK
ALPEREN
4.11.2014
//
ÇİFTE
CHOKE
44502
4.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ZİRVE
36967
23.10.2014
//
Y.OTOMATİK
RİTA
126003
4.11.2014
//
Y.OTOMATİK
BROWNİG
6644
4.11.2014
//
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
91481
4.11.2014
//
Y.OTOMATİK
LİDER
17101
12.11.2014
//
Y.OTOMATİK
LAZER
7948
4.11.2014
//
T.KIRMA
PIETRO
U25
12.11.2014
//
T.KIRMA
PIETRO BARETTA
E51
7.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ÜZÜMLÜ
ÇİFTE
HUĞLU
4
13.11.2014
13-0277
11632
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
LU-MAR
22520
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
D LUX
29359
13.11.2014
//
SÜPERPOZE
HUĞLU
99-10930
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ESCORT
7799
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
İNTREPREST
1755
POMPALI
PANZER
10381
7.11.2014
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ŞERİTSAN
8520
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
AVAR STINGER
1920
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
KLAS
35
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
KRAL
3660
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ASTEGA
305
13.11.2014
//
T.KIRMA
STAR
U 24
13.11.2014
//
SÜPERPOZE
ÜZÜMLÜ
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
DESİNG MAGNUM
647
13.11.2014
//
POMPALI
ÖNCÜ
813
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ASENA
332
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
BROWNİG İTALY
13.11.2014
//
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
81493
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
İMPARATOR
6638
13.11.2014
//
T.KIRMA
FRANSIZ SENTETİEN
88/4/8
65309
1464/338
2
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
175
485/34
176
485/35
177
485/36
178
485/37
179
485/38
180
485/39
181
485/40
182
485/41
183
485/42
184
485/43
185
485/44
186
485/45
187
485/46
188
485/47
189
485/48
190
485/49
191
485/50
192
485/51
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
KARŞIYAKA CBSV.EMN.
M
193
485/52
KONAK İLÇE EM.
194
485/53
KONAK İLÇE EM.
195
485/54
196
485/55
197
485/56
198
485/57
199
485/58
200
485/59
KONAK İLÇE EM.
KEMALPAŞA ADLİ EMN.
MEM.
KEMALPAŞA ADLİ EMN.
MEM.
KEMALPAŞA ADLİ EMN.
MEM.
KEMALPAŞA ADLİ EMN.
MEM.
KEMALPAŞA ADLİ EMN.
MEM.
201
485/60
BUCA İLÇE EMN.MÜD.
202
509/1
ALİAĞA İLÇE EMN.
203
509/2
ALİAĞA İLÇE EMN.
204
509/3
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
205
509/4
KEMAPAŞA İLÇE JAN
206
509/5
KEMAPAŞA İLÇE JAN
207
509/6
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
208
509/7
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
209
509/8
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
13.11.2014
//
POMPALI
ATA
13.11.2014
//
POMPALI
TRİSTER
H9A 02530
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
FABARM
840130/31040
13.11.2014
//
SÜPERPOZE
HUĞLU
111319
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
STAR
09-0465
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
SEMİ SHOTGUNS STOGER
120010
13.11.2014
//
POMPALI
BROWNİG
10667
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
BERNARDA
47907
13.11.2014
//
POMPALI
ITALIANO
3396
13.11.2014
//
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
42308
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
MAGNUM
6613
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
KIRICI SİLAH SAN.
113/47
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
AVRASYA
10459
13.11.2014
//
POMPALI
REMİNGTON
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
EKOL
12-0100
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
KRAL
3840
13.11.2014
//
ÇİFTE
MKE
10402
13.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ÜSSAN
34757
11.11.2014
//
POMPALI
REMİNGTON
29.9.2014
//
Y.OTOMATİK
ITALIANO
5344
18.11.2014
//
Y.OTOMATİK
FRANCHİ
350
21.11.2014
//
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
90807
21.11.2014
//
SÜPERPOZE
SARSILMAZ
21.11.2014
//
T.KIRMA
MKE
54683
21.11.2014
//
Y.OTOMATİK
OSKAR
16741
21.11.2014
//
SÜPERPOZE
ÇİFSAN
5373
17.11.2014
//
POMPALI
SPECİAL
13-0235
25.11.2014
//
T.KIRMA
DUMANSIZ
25.11.2014
//
POMPALI
URBİNO
10-U 0011
24.11.2014
//
POMPALI
SENETÖR
12-0341
20.11.2014
//
POMPALI
MAGNUM
125579
20.11.2014
//
POMPALI
UZAY
120499
3.1.1900
//
SÜPERPOZE
ÜZÜMLÜ
53727/53717
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
MİLANO
12-0094
27.11.2014
//
SÜPERPOZE
SARSILMAZ
7034
A 197386M
A-24011
M 74112
N 22
62255/6255
5
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
210
509/9
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
211
509/10
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
212
509/11
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
213
509/12
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
214
509/13
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
215
509/14
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
216
509/15
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
217
509/16
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
218
509/17
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
219
509/18
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
220
509/19
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
221
509/20
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
222
509/21
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
223
509/22
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
224
509/23
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
225
509/24
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
226
509/25
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
227
509/26
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
228
509/27
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
229
509/28
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
230
509/29
KARŞIYAKA CBSAV. EMN.
231
509/30
BORNOVA İLÇE EMN
232
509/31
MENDERES İLÇE EMN.
233
509/32
234
509/33
MENDERES İLÇE EMN.
BAYRAKLI İLÇE EMN.
MÜD.
235
509/34
236
509/35
SELÇUK CBAŞV. EMNB.
MEM
SELÇUK CBAŞV. EMNB.
MEM
237
509/36
MENEMEN İLÇE EMN.
238
509/37
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
239
509/38
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
240
509/39
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
241
509/40
GAZİEMİR İLÇE EMN.
242
509/41
BORNOVA İLÇE EMN
243
509/42
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
244
509/43
BORNOVA İLÇE EMN
27.11.2014
//
T.KIRMA
HUĞLU
157467
27.11.2014
//
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
42066
27.11.2014
//
T.KIRMA
HATSAN
S 945/27
27.11.2014
//
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
84043
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
BARETTA
6984353
27.11.2014
//
POMPALI
AS AKKAR
58846
27.11.2014
//
POMPALI
SERDAR SİL.SAN.
30434
27.11.2014
//
T.KIRMA
FABRİGUE
106
27.11.2014
//
SÜPERPOZE
SARSILMAZ
S 63799
27.11.2014
//
POMPALI
HATSAN
1317
27.11.2014
//
POMPALI
ESCORT
45324
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ÜSSAN
32057
27.11.2014
//
POMPALI
OSKAR
49500
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
ZİRVE
42939
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
DORUK
4627
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
BUNDA MAGNUM
24387
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
DELTA
10166
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
HUĞLU
97-13038
27.11.2014
//
Y.OTOMATİK
DESİNG ITALY
5865
27.11.2014
//
T.KIRMA
STAR
T 60
27.11.2014
//
ÇİFTE
SUHB
507824
2.12.2014
OTOMATİK
DESİNG ITALY
119
2.12.2014
T.KIRMA
BARETTA
N 73
106
27.11.2014
//
SÜPERPOZE
MKE
1.12.2014
//
Y.OTOMATİK
BARETTA
8.12.2014
//
Y.OTOMATİK
BUR-MAK DESSİNG
ITALY
8.12.2014
//
SÜPERPOZE
HUĞLU
19.11.2014
//
Y.OTOMATİK
PLATİNUM
9.12.2014
//
Y.OTOMATİK
ALASKA
13-0064
11
9.12.2014
//
Y.OTOMATİK
SAFARİ
12-0188
5
…/12/2014
//
Y.OTOMATİK
BAREDDA 705
12-0763
5
3.12.2014
//
ÇİFTE
İSPANYO MERCURY WURZL
18.11.2014
//
Y.OTOMATİK
LINBERTA STYLE ITALY
09-.9900
11.12.2014
//
POMPALI
APAÇİ
14-0067
12.12.2014
//
Y.OTOMATİK
APAÇİ
13-0013
11-.4423
1808
162811
PL-10238
10934
35
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
245
509/44
FOÇA JAN KOM.
246
509/45
ÇİĞLİ İLÇE EMN.
247
509/46
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
248
509/47
MENDERES İLÇE EMN.
249
509/48
BAYINDIR İLÇE EMN.
250
509/49
MENDERES İLÇE EMN.
251
509/50
BALÇOVA İLÇE EMN.
252
509/51
GAZİEMİR İLÇE EMN.
253
509/52
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
254
509/53
255
509/54
BUCA İLÇE EMN.
256
509/55
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
257
509/56
ÇİĞLİ İLÇE EMN.
258
509/57
BORNOVA İLÇE EMN
259
509/58
ÇİĞLİ İLÇE EMN.
260
509/59
ÇİĞLİ İLÇE EMN.
261
509/60
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
262
509/61
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
263
509/62
KARABAĞLAR İLÇE EMN.
264
509/63
BORNOVA JAN
265
509/64
BORNOVA JAN
266
509/65
BORNOVA JAN
267
509/66
BORNOVA JAN
268
509/67
GÜZELBAHÇE İLÇE JAN.
269
509/68
270
509/69
GÜZELBAHÇE İLÇE JAN.
BAYRAKLI İLÇE EMN.
MÜD.
271
509/70
MENEMEN İLÇE EMN.
272
509/71
BALÇOVA İLÇE EMN.
273
509/72
274
509/73
275
509/74
276
509/75
277
509/77
278
509/78
279
509/80
KARABAĞLAR İLÇE EMN.
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
27.11.2014
//
ÇİFTE
FRANCE SAINTETIENNE ROBÜS
715389
21.11.2014
//
Y.OTOMATİK
FLAŞ
14027
9.11.2014
//
POMPALI
CARLOS
14-0444
18.12.2014
//
T.KIRMA
VURAL
502
9.12.2014
//
POMPALI
MAGNUM
22.12.2014
//
T.KIRMA
FRANCHI
15.12.2014
//
ÇİFTE
TURANLAR
9.10.2014
//
Y.OTOMATİK
SAFİRARMS
17.12.2014
//
T.KIRMA
HİGH QUALİTY
//
Y.OTOMATİK
AVAR MAGNUM
7093
//
POMPALI
MAGNUM CLAS
12029
//
POMPALI
TUSUNAMİ
5.1.2015
//
Y.OTOMATİK
JUDARMS
6.1.2015
//
Y.OTOMATİK
ZIG MAGNUM
12-596
5
5.1.2015
//
Y.OTOMATİK
ALPEREN
13-0024
3
5.1.2015
//
POMPALI
JAGUAR DELUX
9.1.2015
//
POMPALI
DESİNG ITALY
9.1.2015
//
Y.OTOMATİK
FERERAL- KİNG
4.9.2014
//
Y.OTOMATİK
DESİNG ITALY
22.12.2014
//
Y.OTOMATİK
LEOPAR
15086
4.12.2014
//
ÇİFTE
MKE
68304
4.12.2014
//
T.KIRMA
GRUP ESSEN
76656
4.12.2014
//
T.KIRMA
HUĞLU
202608
7.1.2015
//
OTOMATİK
MAGNUM
13-0308
6.1.2015
//
ÇİFTE
TURANLAR
244
13.1.2015
//
OTOMATİK
MAVERCİK
MV81150
17.12.2014
//
Y.OTOMATİK
MERKEL
12-0353
19.1.2015
//
T.KIRMA
PRENSES
477
20.1.2015
//
Y.OTOMATİK
MKA1919
1302957
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
DESİNG ITALY
777789
16.1.2015
//
POMPALI
İNTERPRES
3017
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
İNTERPRES
3016
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
VALTRO
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
SERDAR SİL.SAN.
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
HUĞLU
25.12.2014
13-0495
79
S7138/C62
10026914
48
6
12-0922
3063
40663
705
14-0119
544
000622/00611
38325
97-5215
15
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
280
509/82
281
509/83
282
509/84
283
509/85
284
509/86
285
509/87
286
509/88
287
509/89
288
509/90
289
509/92
290
509/93
291
509/94
292
509/96
293
509/97
294
509/98
295
509/101
296
509/102
297
509/103
298
509/105
299
509/106
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
İzmir Cumh. Basvc.Emanet
Memurluğu
300
509/107
BORNOVA İLÇE EMN
301
509/108
BORNOVA İLÇE EMN
302
509/109
BORNOVA İLÇE EMN
303
509/110
304
509/111
305
509/112
BORNOVA İLÇE EMN
KEMALPAŞA CUMH.
BSAVC.
KEMALPAŞA CUMH.
BSAVC.
306
509/113
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
307
509/114
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
308
509/115
BORNOVA İLÇE EMN
309
509/116
MENDERES İLÇE EMN.
310
509/117
MENDERES İLÇE EMN.
311
509/118
MENDERES İLÇE EMN.
312
509/119
MENEMEN İLÇE EMN.
313
509/120
BORNOVA İLÇE EMN.
314
509/121
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
DESİNG ITALY
5719
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
KRAL
21049
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
FRANCHI MAGNUM
1122
16.1.2015
//
ÇİFTE
HUĞLU
66801
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
PRENSES
11903
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
SKA SİLAH SAN.
77370
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
LEOPAR
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
RİTA DIZAYN
16.1.2015
//
POMPALI
LEO
7605
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
DESİNG ITALY
366
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
ANAKON
16.1.2015
//
T.KIRMA
FRANSIZ SENTETIEN
KAYABAŞI TÜFEK SAN.
16.1.2015
//
Y.OTOMATİK
FAMARS
11-0112
16.1.2015
//
POMPALI
FALCON SİLAH SAN.
13-0714
16.1.2015
//
POMPALI
ESCORT
295599
16.1.2015
POMPALI
SUPER SHORTY
16.1.2015
Y.OTOMATİK
SAKA-ARMS
16.1.2015
Y.OTOMATİK
MAGNUM
322
16.1.2015
POMPALI
ÜZÜMLÜ
2525
16.1.2015
Y.OTOMATİK
PRENSES
2597
23.1.2015
Y.OTOMATİK
CANDAN HUĞLU
12--9653
23.1.2015
Y.OTOMATİK
CANDAN HUĞLU
12--9610
23.1.2015
Y.OTOMATİK
CANDAN HUĞLU
12--9625
23.1.2015
Y.OTOMATİK
CANDAN HUĞLU
12--9602
21.1.2015
Y.OTOMATİK
KRAL
12539
21.1.2015
Y.OTOMATİK
DESİNG ITALY
3469
29.1.2015
Y.OTOMATİK
HUĞLU
900
15.1.2015
Y.OTOMATİK
FANTOM
16.1.2015
POMPALI
DAYMOND
29.1.2015
T.KIRMA
PANZER
29.1.2015
Y.OTOMATİK
RİCOL
13-11068
29.1.2015
T.KIRMA
MEDIN RUSİA
7040279
26.1.2015
Y.OTOMATİK
MARTİN
13-0042
5.2.2015
T.KIRMA
KARDELEN
12-042
9.2.2015
POMPALI
ÜZÜMLÜ
16
12 3380
130073
6648
1823
12--3378
5
11S-1326
13-0240
52
8144
10
İZMİR DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BORNOVA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR (AV TÜFEĞİ) SATIŞ İLANI
315
509/123
KEMALPAŞA İLÇE JAN.
9.2.2015
POMPALI
PANZER
934
316
509/124
KEMALPAŞA İLÇE JAN.
9.2.2015
Y.OTOMATİK
ASENA
6145
317
509/125
KEMALPAŞA İLÇE JAN.
9.2.2015
T.KIRMA
TROY
106
318
509/126
KEMALPAŞA İLÇE JAN.
9.2.2015
SÜPERPOZE
MKE
138648
319
509/127
6.2.2015
T.KIRMA
KRUP ESSEN
320
509/128
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
BAYRAKLI İLÇE EMN.
MÜD.
21.1.2015
ÇİFTE
KILIÇLAR
9686
321
509/129
TORBALI ADLİ EMANET
2.2.2015
Y.OTOMATİK
ASENA
618
322
509/130
TORBALI ADLİ EMANET
2.2.2015
Y.OTOMATİK
DELTA
5234
323
509/131
TORBALI ADLİ EMANET
2.2.2015
T.KIRMA
ANTALYA TÜF. SAN.
324
509/132
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
…/02/2015
Y.OTOMATİK
ÇİFSAN
325
509/133
BORNOVA İLÇE EMN.
12.2.2015
Y.OTOMATİK
MORAKİİ
326
509/134
BAYINDIR İLÇE JAN
17.2.2015
Y.OTOMATİK
LAZER
17133
327
509/135
BAYINDIR İLÇE JAN
17.2.2015
Y.OTOMATİK
LAZER
17135
328
509/136
BAYINDIR İLÇE JAN
17.2.2015
T.KIRMA
EİDBAR
A18
329
509/137
BAYINDIR İLÇE JAN
17.2.2015
T.KIRMA
DÜZCE GARANTIE
V5
330
509/138
BAYINDIR İLÇE JAN
17.2.2015
T.KIRMA
TÜRK SANAYİ
C42
331
332
509/139
509/140
BAYINDIR İLÇE JAN
17.2.2015
T.KIRMA
TYPE QUALİTE
1019
17.2.2015
SÜPERPOZE
ÜZÜMLÜ
103802
333
509/141
BAYINDIR İLÇE JAN
17.2.2015
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
81821
334
335
509/142
509/143
BAYINDIR İLÇE JAN
17.2.2015
T.KIRMA
DÜZCE
V5
17.2.2015
T.KIRMA
DÜZCE
D12
17.2.2015
T.KIRMA
CESKA GARANTIE
U21
17.2.2015
T.KIRMA
HUĞLU
253534
17.2.2015
T.KIRMA
HUĞLU
253547
17.2.2015
ÇİFTE
ÜZÜMLÜ
78531
17.2.2015
T.KIRMA
HUĞLU
122181
17.2.2015
T.KIRMA
HUĞLU
123060
…/02/2015
Y.OTOMATİK
ALPEREN
13-0209
T.KIRMA
MAUSER HASSA
BAYINDIR İLÇE JAN
BAYINDIR İLÇE JAN
336
509/144
BAYINDIR İLÇE JAN
337
509/145
BAYINDIR İLÇE JAN
338
509/146
BAYINDIR İLÇE JAN
339
340
509/147
509/148
BAYINDIR İLÇE JAN
341
509/149
BAYINDIR İLÇE JAN
342
509/150
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
343
623/1
KONAK İLÇE EMN. MÜD.
BAYINDIR İLÇE JAN
9.2.2015
42
S 21763
15595
111
3612
9
18

Benzer belgeler

Muğla silah satış ihale ilanı

Muğla silah satış ihale ilanı ihaleye girilecek tüfek ile ilgili ihale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır. 3- İhaleye girilecek tüfek ile ilgili ihale belgeleri 17/06/2014 Salı günü saat 09:00 'a kadar ihale komisyonuna...

Detaylı

İhale İlanı dosyası

İhale İlanı dosyası Şube Müdürlüğü'nde oluşturulacak komisyon huzurunda satışları yapılacaktır. 2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; a-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeler...

Detaylı

Sıra No Cinsi Markası Seri Nosu 1 Av Tüfeği Safari marka 12 cal

Sıra No Cinsi Markası Seri Nosu 1 Av Tüfeği Safari marka 12 cal Huğlu marka 12 cal. Otomatik Ejder 2000 marka Molbdenum Steel Proff Tested 1200 KG./CM Barrel Made Of Chromıumibereli otomatik

Detaylı

2015 5aside Master post.xlsx

2015 5aside Master post.xlsx FC Nova FCN Rapinoe FC Nova FCN Morgan FC Nova FCN Lloyd FC Nova FCN Johnston Girls U14 Flight Idaho Rush #RUID BNSC Blue BNSC Volt Arsenal United Fusion Idaho Rush Nero Predator BNSC Lyon

Detaylı

ZuchtDataанаZuchtwertdatenbank

ZuchtDataанаZuchtwertdatenbank ZAR/ZuchtData­Zuchtwert­Datenbank

Detaylı

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız!

İlana ulaşmak için lütfen tıklayınız! hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. 6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 7-İhale bede...

Detaylı