deha eğitim kurumları

Yorumlar

Transkript

deha eğitim kurumları
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
GENEL KÜLTÜR VE
GENEL YETENEK TESTİ
SORU VE CEVAPLARI
( 1–20 )
4.
I.
II.
İçerdekileri say bakalım, kaç kişi bekliyor?
Seni sayarlar, söyle de küskünlüğe bir son
versinler.
III. Yılbaşında aldığım kazağı niye saymıyorsun
“Yeni bir şeyim yok.” Derken.
IV. Bu işi, bugünden bitti sayıyorum dostlar.
V. Aldığı maaşı saymadan bankaya götürüyor.
“saymak” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangi
ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I. İle III.
B) I. İle V.
C) II. İle IV
D) IV. İle V.
E) III. İle V.
TÜRKÇE ( 1–7 )
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük, temel anlamıyla kullanılmıştır?
A) Tabii ki havuç göze yararlı, sen hiç gözlük takan
tavşan gördün mü?
B) Böyle kurt esnaf tanımadım; dükkanına giren, eli
boş çıkıyor.
C) Seni yılan sei! Yine neler düşünüyorsun öyle
sinsi sinsi?
D) Aslan oğlum, karne diye buna derler işte!
E) Yemem, dedi mi yemez bir daha, ne keçidir.
(Yanıt B)
5.
(Yanıt A)
2.
“Daha” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde
ötekilerden farkl kullan ılmıştır?
A) Daha güzel bir yerde kalabilirdik.
B) Daha rahat ayakkabi ariyorum.
C) Daha iyi bir yarisma bekliyorduk.
D) Daha gelmedi, tekrar arayalim onu.
E) Daha basit konular uzerinde durmaliyiz.
(Yanıt B)
(Yanıt D)
3.
Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirilmiş sıfat
yoktur?
A) Masmavi gözleriyle nasıl da güzel görünüyordu.
B) Yemeğin ekşimsi bir tadı vardı.
C) Güzel güzel kızlar vardı karşımızda.
D) tezgahtaki kırmızı kırmızı elmaları görünce içim
gitti.
E) Orada
büyük
mü
büyük
bir
köpekle
karşılaşmayalım mı?
Gerçek sanat hayatı yansıtan sanattır. Onda hayatın
bütün anlaşmazlıklarını, çatışmalarını, zaferlerine,
yenilgilerine, aşkına, insan karakterlerinin bütün
görüntülerine rastlanır.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Sanatın
amacı
insanı
düşünsel
yönde
geliştirmektir.
(Yanıt A)
6.
Paralarını hep başkaları için harcıyorsun bu
kadar eli açık olma.
Bu cümlede ki altı çizili sözün karşıt anlamlısı
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ben eniştem kadar pinti bir insan görmedim.
B) Son konuyu zar zor anladım, çok çalışmalıyım.
C) Bugünlerde
elim
çok
dar,
borcumu
ertelemeliyim.
D) Elimiz para gördü de biraz rahatlayabildik.
E) Babam, gönlü bol bir adamdır.
Aşağıdakilerin hangisinde belirtili ad tamlaması
yoktur?
A) Günümüzün yazarları daha ilginç geliyor bana.
B) Ne olursa olsun çalışmanın önemi yadsınamaz.
(Yanıt A)
7.
(Yanıt A)
1
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
12. Ömer bir malın %45’ini %40 karla, %55’ini %20
zararla satıyor. Bu malın tamamının satışından
kar-zarar durumu nedir?
A) %7 kar
B) %5 kar
C) %7 zarar
D) %5 zarar
E) %10 zarar
MATEMATİK ( 8–15 )
8.
11 yıl boyunca her ay sonunda bir bireysel
emeklilik şirketine 80 TL prim yatırılıyor. Aylık
bileşik faiz oranı %2 olduğuna göre yatırılacak
paranın
şimdiki
değeri
kaç
liradır?
(1,02) 132  0,07
alınız.
(Yanıt A)
A) 3200
B) 3720
C) 3850
D) 4250
E) 4850
13. Yıllık %40 bileşik faiz oranı ile bankaya 2 yıl
süreyle 15.000TL yatırılıyor. 2. Yıl sonunda faiz
geliri ne kadardır?
(Yanıt B)
9.
(3a + 1).(b – 4) – (a – 1).(4 – b) = 352
b – 4 = 11 ise a değeri kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
ve
5
6
7
8
9
14.400
15.000
16.500
17.000
18.000
(Yanıt A)
(Yanıt D)
14. Ardışık iki pozitif çift tamsayının kareleri farkı 60
olduğuna göre bu sayıların toplamının 8 ile
bölümünden kalan kaçtır?
10. Bir toplantıda erkeklerin sayısı bayanların
sayısının 3 katıdır. Toplantıdan 8 erkek ve 6
bayan ayrıldığında erkeklerin sayısı bayanların
sayısının 5 katı oluyor. Buna göre başlangıçta
toplantıda kaç bayan vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
(Yanıt E)
0
3
4
5
6
(Yanıt E)
15. 4a3b23 sayısı 11 ile tam bölündüğüne göre a + b
toplamı kaç olabilir?
A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20
11. 120 gr şekerli suya 24 gr şeker ve 16 gr su
eklenirse yeni karışımın şeker oranı %30 oluyor.
Buna göre ilk karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24
(Yanıt D)
(Yanıt B)
2
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
ALAN BİLGİSİ TESTİ
SORU VE CEVAPLARI
( 21–120 )
TARİH ( 16-20 )
16. Aşağıdakilerin hangisinde 1926 yılında kabul
edilen Türk Medeni Kanununda yoktur?
A) Kadın Seçme seçilme hakkı
B) Mirasta eşitlik
C) Resmi nikah
D) Evlilikte tek eşlilik
E) Kadın-Erkek eşitliği
(Yanıt A)
FİNANSAL MUHASEBE ( 21-35 )
21. “Değeri düşen hisse senetleri için karşılık
ayrılması” aşağıdaki temel kavramlardan hangisi
ile doğrudan ilişkilidir?
A) İhtiyatlılık kavramı
B) Maliyet esası kavramı
C) Tutarlılık kavramı
D) Önemlilik kavramı
E) Özün önceliği kavramı
17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ilkelerinden
biri değildir?
A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Mandacılık
D) Halkçılık
E) Devletçilik
( Yanıt A)
22. Yapılan kasa sayımı sonucunda kasada 3460 TL
olduğu tespit edilmiş, ancak kasa hesabının kalanı
ise 3640 TL dir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) ____________ / __________
KASA
180
SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI
180
_____________ / __________
B) _____________ / __________
KASA
180
DİĞER OLAĞANDIŞI
180
GELİR VE KARLAR
_____________ / ___________
C) ____________ / ___________
DİĞER OLAĞANDIŞI
180
GİDER VE ZARARLAR
KASA
180
_____________ / ___________
D) _____________ / ___________
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
180
KASA
180
______________ / __________
E) _____________ / ___________
DİĞER OLAĞANDIŞI
GİDER VE ZARARLAR
180
SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
180
______________ / ___________
( Yanıt D)
(Yanıt C)
18. Mustafa Kemal Atatürk, 9. Ordu müfettişi
olduğunda
Anadoluya
gönderildi.
Aşağıdakilerden hangisi Hükümetin kendisinden
beklediği görevlerden değildir?
A) Müdafaayı hukuk cemiyetlerini birleştirme.
(Yanıt A)
19. Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi hangisini
ortadan kaldırmıştır?
A) Mecelle
B) Halifelik
C) Saltanat
D) Medrese
E) Fermanlar
(Yanıt A)
20. Türk
Dil
Kurumunun
kuruluş
amacı
aşağıdakilerden hangisinin amacı değildir?
A) Genç kuşakların geçmişle bağlantısını ortadan
kaldırma
(Yanıt A)
3
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
26. İşletmenin satın aldığı 50000 TL lik mala satıcı
tarafından %10 iskonto yapıldığını öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
23. İşletmenin satın aldığı makinelerin alış maliyeti
aşağıdaki hangi unsurdan oluşmaz?
A) Amortisman gideri
B) Gümrük vergileri
C) Sigorta giderleri
D) Makinenin alış fiyatı
E) Montaj giderleri
( Yanıt A)
A)
24. Kiralanan gayrimenkulün ekonomik değerinin
arttırılması
amacıyla
yapılan
harcamalar
aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
B) Özel Maliyetler
C) Binalar
D) Diğer Çeşitli Alacaklar
E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
B)
C)
( Yanıt B)
D)
25. İşletme kredili olarak satın aldığı mallardan 1000 TL
lik kısmını iade etmiştir.
Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye
kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ______________ / ______________
SATICILAR HESABI
1.180
TİCARİ MALLAR HS
1.000
HESAPLANAN KDV HS
180
_______________ / _____________
B) ______________ / _____________
SATIŞ İSKONTOLARI HS
1.000
İNDİRİLECEK KDV HS
180
ALICILAR HESABI
1.180
______________ / ______________
C) ________________ / ___________
SATICILAR HESABI
1.180
TİCARİ MALLAR HS
1.180
_______________ / _____________
D) _______________ /_____________
SATIŞ İSKONTOLARI HS
1.180
ALICILAR HESABI
1.000
HESAPLANAN KDV HS
180
________________ / ____________
E) _______________ / _____________
SATICILAR HS
1.000
İNDİRİLECEK KDV HS
180
TİCARİ MALLAR HS
1.180
________________ / _____________
E)
______________ / ______________
SATICILAR HESABI
5.900
TİCARİ MALLAR HS
5.000
HESAPLANAN KDV HS
900
_______________ / _____________
______________ / _____________
SATIŞ İSKONTOLARI HS
5.000
İNDİRİLECEK KDV HS
900
ALICILAR HESABI
5.900
______________ / ______________
________________ / ___________
SATICILAR HESABI
5.900
TİCARİ MALLAR HS
5.900
_______________ / _____________
_______________ /_____________
SATIŞ İSKONTOLARI HS
5.900
ALICILAR HESABI
5.000
HESAPLANAN KDV HS
900
________________ / ____________
_______________ / _____________
SATICILAR HS
5.000
İNDİRİLECEK KDV HS
900
TİCARİ MALLAR HS
5.900
________________ / _____________
( Yanıt A)
27. __________ / _____________
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HS.
17.500
ALACAK SENETLERİ HS.
17.000
KASA HS.
500
___________ / _____________
Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki
işlemlerden hangisine aittir?
A) Alacak senedinin protestosuna
B) Alacak senedinin yenilenmesine
C) Alacak senedinin iskontosuna
D) Alacak senedinin banka tarafından tahsiline
E) Alacak senedinin ciro edilmesine
( Yanıt A)
( Yanıt A)
4
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
30. Bir işletmenin belli bir dönemine ilişkin büyük
defter hesaplarının borç ve alacak tutarlarına
ilişkin toplamlar ile bunlara ilişkin kalanları
düzenli bir şekilde gösteren cetvele ne ad verilir?
A) Fon akım tablosu
B) Bilanço
C) Envanter
D) Gelir tablosu
E) Mizan
( Yanıt E)
28. İşletme 40000 TL lik malı yarısı ve KDV si peşin,
geriye kalan kısmını ise kredili olarak satmıştır.
Bu işleme
ilişkin günlük defter kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
_______________ / ___________
KASA
27200
ALICILAR
20000
YURT İÇİ SATIŞLAR
40000
HESAPLANAN KDV
7200
________________ / ___________
31. Alış bedeli 40000 TL olan taşıt Kredili olarak 20.000
TL ye satılmıştır. Satış anında taşıtın 5000 TL lik
kısmı itfa edilmiştir.
Bu işleme
ilişkin günlük defter
kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
________________ / ___________
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
23.600
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 5.000
DİĞER OLAĞANDIŞI
15.000
GELİR VE KARLAR
TAŞITLAR
40.000
HESAPLANAN KDV
7.200
________________ / ___________
B)
________________ / ___________
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
23.600
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 5.000
DİĞER OLAĞANDIŞI
15.000
GİDER VE ZARARLAR
TAŞITLAR
40.000
HESAPLANAN KDV
7.200
________________ / ___________
C)
________________ / ___________
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
57.200
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 5.000
TAŞITLAR
40.000
HESAPLANAN KDV
7.200
DİĞER OLAĞANDIŞI
15.000
GELİR VE KARLAR
________________ / ___________
D)
________________ / ___________
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
57.200
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 5.000
TAŞITLAR
40.000
HESAPLANAN KDV
7.200
ÖNCEKİ DÖNEM
15.000
GELİR VE KARLAR
________________ / ___________
E)
________________ / ___________
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
42.200
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 5.000
TAŞITLAR
40.000
HESAPLANAN KDV
7.200
________________ / ___________
( Yanıt B)
_______________ / ___________
KASA
27200
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
20000
YURT İÇİ SATIŞLAR
40000
HESAPLANAN KDV
7200
________________ / ___________
C) _______________ / ______________
27200
KASA
SATICILAR
20000
YURT İÇİ SATIŞLAR
40000
HESAPLANAN KDV
7200
________________ / ___________
D) _______________ / ___________
KASA
27200
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
20000
YURT İÇİ SATIŞLAR
40000
HESAPLANAN KDV
7200
________________ / ___________
E)
_______________ / ___________
KASA
27200
DİĞER TİCARİ BORÇLAR
20000
YURT İÇİ SATIŞLAR
40000
HESAPLANAN KDV
7200
________________ / ___________
( Yanıt A)
29. Aşağıdakilerden
hangisi bir bilanço hesabı
değildir?
A) Sayım ve Tesellüm Noksanları
B) Gider Tahakkukları
C) Gelecek Aylara Ait Giderler
D) Şüpheli Alacaklar
E) Konusu Kalmayan Karşılıklar
( Yanıt E)
5
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
32. İşletme nominal değeri 1 TL olan 45.000 adet
hisse senedini 52.500 TL ye satın almıştır. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hisse
Senetleri
Hesabı
45.000
TL
alacaklandırılır.
B) Hisse
Senetleri
Hesabı
52.500
TL
alacaklandırılır.
C) Hisse Senetleri Hesabı 52.500 TL borçlandırılır.
D) Hisse Senetleri Hesabı 7.500 TL alacaklandırılır.
E) Hisse Senetleri Hesabı 45.000 TL borçlandırılır.
MALİYET MUHASEBESİ ( 36–45 )
36. D Üretim İşletmesi’ne ait bazı bilgiler aşağıdaki
gibidir:
Toplam Satış Hasılatı
Toplam Değişken Maliyet
Toplam Sabit Maliyet
Bu bilgilere göre, işletmenin satış hacminin %30
oranında artması durumunda karında ne kadarlık
bir artış meydana gelir?
A) 32.000 TL
B) 24.000 TL
C) 16.000 TL
D) 18.000 TL
E) 26.000 TL
(Yanıt D)
( Yanıt C)
33. Mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemi ile
izleyen işletmenin dönem sonunda “A” cinsi
maldan 125 adet stoku bulunmaktadır. İşletme
bu malların değerlemesinde “ilk Giren İlk Çıkar”
yöntemini kullanacaktır. A malının dönem içi
alışları aşağıdaki gibidir.
Tarih
37. Perde üretimi yapan bir üretim işletmesinde üretim
için 300 TL’ lik kumaş kullanılmıştır.
Bu bilgilere ve 7/A seçeneğine göre yapılacak
yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ________________/_______________
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ HS. 300
İLK MADDE VE MALZEME HS. 300
________________/_______________
B) ________________/_______________
İLK MADDE
VE MALZEME HS. 300
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ HS. 300
________________/_______________
C) ________________/_______________
İLK MADDE
VE MALZEME HS.
300
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ HS.
YANSITMA HS.
300
________________/_______________
D) ________________/_______________
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ HS.
YANSITMA HS.
300
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ HS. 300
________________/_______________
E) ________________/_______________
SATILAN
HİZMET MALİYETİ HS. 300
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ HS.
YANSITMA HS.
300
________________/_______________
( Yanıt A)
Miktar Birim maliyet (TL) Toplam maliyet(TL)
1.1.2012
104 adet
20
2.080
5.3.2012
115 adet
15
1725
7.8.2012
110 adet
25
2750
Bu bilgilere göre işletmenin
stoklarının değeri kaç TL dir?
dönem
sonu
A) 3.580
( Yanıt A)
34. Aşağıdakilerden
tutarını arttırır?
hangisi
devamlı
: 100.000 TL
: 40.000 TL
: 20.000 TL
sermaye
A) Kısa vadeli ticari borç ile ticari mal alımı
B) Kısa vadeli banka kredisi ile demirbaş alımı
C) Bankadan kısa vadeli mevduat hesabı
açtırılması
D) Uzun vadeli banka kredisi ile demirbaş alımı
E) Uzun vadeli kredi borcuna karşılık taksit
ödenmesi
(Yanıt D)
35.
6
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
40. Aylık maliyetleri belirlenmesinde, gelecek
aylarda kesin tahakkuku yapılacak giderlere
ilişkin tahmini tutarların alacak kaydedildiği
hesap aşağıdakilerden hangisidir?
38. Bir üretim işletmesinde, D ve E ortak mamulleri
100.000 TL ortak maliyetle üretilmektedir.
Mamullere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ayrılma Noktasında
Ek Üretim İşleminden Sonra
Satılmaları Durumunda
Satılmaları Durumunda
D MAMULU
Satış Geliri
90.000 TL
Ortak Gider Payı 70.000 TL
Ek Üretim Maliyeti
-
100.000 TL
70.000 TL
11.000 TL
E MAMULU
Satış Geliri
60.000 TL
Ortak Gider Payı 30.000 TL
Ek Üretim Maliyeti
-
80.000 TL
30.000 TL
16.000 TL
A) Gelecek Aylara Ait Giderler
B) Maliyet Giderleri Karşılığı
C) Peşin Ödenen Giderler
D) Diğer Çeşitli Borçlar
E) Gider Tahakkukları
( Yanıt B)
41. Tek bir mamulü tek bir safhada üreten işletmenin
dönem başı yarı mamul miktarı1.000 br,
tamamlanan mamul adedi 5.000 br, dönemde
üretime başlanan mamül ise 7.000 br’ dir. Buna
göre dönem sonu yarı mamul adedi kaç
birimdir?
Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
E mamulü ek üretim işleminden sonra
satılması gerekirken, D mamulü ek üretim
işlemi yapılmadan satılmalıdır.
D mamulü, 11.000 TL’lik ek maliyete karşılık
1.000 TL’lik ek kar sağlar.
D mamulü, 11.000 TL’lik ek maliyete karşılık
10.000 TL’lik ek satış geliri sağlar.
E mamulü, 16.000 TL’lik ek maliyete karşılık
20.000 TL’lik ek satış geliri sağlar.
E mamulü, 16.000 TL’lik ek maliyete karşılık
4.000 TL’lik ek kar sağlar.
A) 4.000 birim
B) 5.000 birim
C) 3.000 birim
D) 2.000 birim
E) 1.000 birim
( Yanıt C)
( Yanıt B)
42. Toplam satışlar 37.500 TL, toplam değişken
giderler 18.750 TL, satış iadeleri 2.500 TL işletme
toplam sabit giderler 7.500 TL ürettiği 2.500 adet
mamulün tamamını satmıştır. Buna göre başabaş
noktası kaç TL dir?
39. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ndeki 7/A
seçeneğine göre gruplanan giderler içinde yer
alır?
A) 20.000 TL
B) 22.000 TL
C) 17.000 TL
D) 15.000 TL
E) 18.000 TL
( Yanıt D)
A) Genel Yönetim Giderleri
B) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
C) İşçi ücret ve giderleri
D) Amortisman ve tükenme payları
E) Çeşitli giderler
( Yanıt A)
7
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
43. “N” Üretim İşletmesi’nin üretmekte olduğu kamyon
için gerekli olan lastiklere ilişkin Ekim ayı stok
hareketleri aşağıdaki gibidir:
Satın Alınan
Dönem başı
Stok
06 Ekim
10 Kasım
22 Kasım
24 Kasım
FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( 46–55 )
46. Bir işletmenin cari oranı, likidite oranına göre çok
yüksek ise, bu işletme için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
Kullanılan
800 adet;60TLadet
200 adet;65TL/adet
A) Kısa vadeli borçları yüksektir.
B) Stokları yüksektir
C) Likiditesi yüksektir
D) Kısa vadeli borçları düşüktür
E) Alacakları düşüktür
(Yanıt B)
900 adet
900 adet;69TL/adet
500 adet
İşletme, stok hareketlerini hareketli ortalama
maliyet yöntemine göre değerlemektedir. Bu
bilgilere göre, üretimde kullanılan lastiklerin
maliyeti kaç TL’dir?
A) 93.000 TL
B) 80.000 TL
C) 97.000 TL
D) 90.000 TL
E) 89.000 TL
( Yanıt E)
47. Cari oranı 1,6, Pasif toplamı 6.500 TL,
özkaynakları 2.500 TL, uzun vadeli yabancı
kaynakları
3.000 TL olan işletmenin duran
varlıkları kaç TL’dir?
A) 5.500
B) 5.000
C) 5.700
D) 4.900
E) 4.700
44. Ay sonunda tahakkuk eden ustabaşı ücreti hangi
hesabın borcuna yazılır?
A) Genel Yönetim Giderleri
B) Direkt İşçilik
C) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
D) Genel Üretim Giderleri
E) Çeşitli giderler
( Yanıt D)
45.
D.başı yarı mamül
D.sonu yarı mamül
Direkt ilk madde ve malzeme maliyeti
Direkt işçilik gideri
Genel üretim giderleri
Pazarlama sat. Dağ.gid
Genel yönetim gider
(Yanıt D)
: 150.000 TL
: 100.000 TL
: 600.000 TL
: 400.000 TL
: 450.000 TL
: 100.000 TL
: 150.000 TL
48. Olağan dışı gelir ve giderleri olmayan bir
işletmenin net satışları 50000 TL, finansman
giderlerine ilişkin dikey yüzde %3 ve dönem karı
veya zararına ilişkin dikey yüzde %2 ise vergi ve
faiz öncesi kar kaç TL dır?
Üretilen mamul maliyet kaç TL’ dir?
A) 1000
B) 2500
C) 2000
D) 3000
E) 1500
(Yanıt B)
A) 1.450.000 TL
B) 1.300.000 TL
C) 1.500.000 TL
D) 1.000.000 TL
E) 1.750.000 TL
( Yanıt C)
8
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
49. Faiz karşılama oranın yüksek çıkması halinde
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kısa vadeli borçların karşılanamama riski azalır
B) İşletmenin faiz giderlerini karşılaya mama riski
artar
C) Ortalama etkinlik süresi azalır
D) İşletmenin faiz giderlerini karşılayamama riski
azalır
E) Kısa vadeli borçların karşılanamama riski artar
53. Aktiflerin işletme sahiplerince ne oranda finanse
edildiğini, aşağıdaki oranlardan hangisi gösterir?
A) Öz kaynaklar/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
B) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Pasif Toplamı
C) Öz kaynaklar/Aktif Toplamı
D) Dönen Varlıklar-Gayri Menkuller)/ Aktif Toplamı
E) (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar-Gayri
Menkuller) / Aktif Toplamı
(Yanıt C)
(Yanıt D)
50. Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve
yatırımlarını finanse etmek için sağladığı
kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri
özetleyen finansal tabloya ne ad verilir?
54. X= 1 – (Özkaynak / Pasif) eşitliğinde, X
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Kaldıraç Oranı
B) Sermaye Çarpanı
C) Özkaynak Oranı
D) Özsermaye Oranı
E) Finansman Oranı
(Yanıt A)
A) Nakit Akış Tablosu
B) Kar Dağıtım Tablosu
C) Bilânço
D) Fon Akış Tablosu
E) Gelir tablosu
(Yanıt D)
55.
51. Bilânço ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Belli bir dönemde işletme sermayesindeki
değişimi gösterir.
Belli bir dönemdeki özkaynak artışını ifade eder.
Belli bir dönemdeki para hareketlerini gösterir.
Belli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını gösterir.
İşletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu
gösterir.
(Yanıt E)
52. Aşağıdakilerden hangisi fon kaynağı değildir?
A) Sermaye artışı
B) Vergi ödemeleri
C) Mal ve hizmet satışı
D) Alacakların tahsili
E) Kısa vadeli yabancı kaynaklarda artış
(Yanıt B)
9
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
59. Denetçi tarafından hazırlanan veya denetçinin
isteği üzerine müşteri işletme tarafından
hazırlanan çalışma kağıtları veya denetim
belgelerinin sahipliği aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Denetçiye
B) Denetim komitesine
C) İç denetçiye
D) İşletme yönetim kuruluna
E) Müşteri işletmeye
MUHASEBE DENETİMİ ( 56–70)
56. Bilanço tarihine yakın işlemler doğru muhasebe
dönemine kaydedilmeli ve bilanço tarihinden
önce
gerçekleşmemiş
gelir
ve
giderler
gerçekleşmiş gibi kaydedilmemelidir ifadesi
genel denetim amaçlarından hangisini ifade
etmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kayıtsal doğruluk
Gerçeklik
Bütünlük
Zamanlılık
Sınıflandırma
( Yanıt A)
60. Denetçi
aşağıdaki
durumların
hangisinde
olumsuz görüş bildirir?
A) Mali tablolar genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine göre hazırlanmışsa
B) Denetim kapsamında önemli sınırlamalar yoksa
C) Mali tablolarda tam açıklama kuralına hiç
uyulmamışsa
D) Denetim yapılan yılda önceki yıla göre değişiklik
olmamışsa
E) Gelecekte meydana gelme olasılığı söz konusu
olan belirsiz durum önemli olarak kabul
ediliyorsa
( Yanıt D)
57. Aşağıdakilerden hangisi denetim planlamasında
özel risk alanı değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yöneticilerin yolsuzlukları
Yasadışı eylemler
Müşteri işletmenin çalışanları
Müşteri işletmenin faaliyetine son verme olasılığı
Müşteri işletmenin ilişkide olduğu kişi veya
kuruluşlar
( Yanıt C)
( Yanıt C)
61. Doğrulama
mektubu
ile
ilgili
olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Denetlenen işletmenin onayı ile gönderilir
B) Gönderilen her mektuba karşı taraftan bir cevap
beklenir
C) Cevap mektupları ilk olarak denetçi tarafından
açılır
D) İşletmenin ekonomik ilişki içinde olduğu
kurumlara gönderilir
E) Denetçi firma tarafından düzenlenir
58. Bir işletmenin ekonomik işlemlerinin ya da
faaliyetlerinin; önceden belirlenmiş yöntemlere,
önceden belirlenmiş kurallara ve ilgili mevzuata
uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla
yapılan denetime ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Uygunluk denetimi
Mali tabloların denetimi
Muhasebe denetimi
İç denetim
Faaliyet denetimi
( Yanıt B)
( Yanıt A)
10
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
62. Denetçi, müşterinin stokları doğru sayıp
saymadığını belirlemek için, kullanılan toplam
2.500 stok etiketinden 300 tanesini alıp
incelediğinde aşağıdaki işlemlerden hangisini
yapmış olur?
A) Nitelik örneklemesi
B) Denetim prosedürü
C) Sistematik secim
D) Örnekleme
E) Katmanlı secim
66. Aşağıdakilerden hangisi iç denetimin amaçları
arasında yer almaz?
A) Muhasebe kayıtlarının yapılması
B) Muhasebe kayıtlarının doğruluğunu araştırmak
C) İşletme faaliyetlerinin uygunluğunu araştırmak
D) İşletme faaliyetlerinin verimliliğini araştırmak
E) Bağımsız denetçilere çalışmalarında yardımcı
olmak
( Yanıt A)
( Yanıt D)
67. Bağımsız
denetçi
denetim
raporunu
aşağıdakilerden hangisine dayanarak hazırlar?
A) İç denetime
B) Çalışma kağıtlarına
C) Genel standartlara
D) Denetim standartlarına
E) Bilançoya
( Yanıt B)
63. Aşağıdaki hangi koşulun gerçekleşmesi halinde
görüş bildirmekten kaçınılır?
A) Denetlenen işletme adına açılmış bir davanın
sonuçlanmaması
B) İç kontrol sisteminin etkinliğinin zayıf olması
C) Denetçinin kasa ve mal sayımında hazır
bulunamaması
D) Denetlenen firmanın faaliyet gösterdiği sektör
hakkında bilgi sahibi olmamak
E) Denetçinin
yeterli
ve
güvenilir
kanıt
toplayamayacak
kadar
çalışma
alanının
kısıtlanmış olması
68. Konsinye olarak gönderilen malların denetiminde
en güvenilir yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Doğrulama
B) Fiziki inceleme
C) Gözlem
D) İleriye doğru inceleme
E) Geriye doğru inceleme
( Yanıt A)
( Yanıt E)
64. Aşağıdakilerden
hangisi
tekniklerinden biri değildir?
A) Yeniden hesaplama tekniği
B) Bilgi toplama tekniği
C) Değerleme
D) Gözlem tekniği
E) Doğrulama tekniği
kanıt
toplama
69. Mali tablo bakiyeleriyle ilgili hesap kalanlarının ve
açıklamaların doğruluğunun test edilmesi için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?
A) Analitik prosedürler
B) İşlem ve hesap kalanı testleri
C) Uygunluk testleri
D) Kontrol testleri
E) Doğrulamalar
( Yanıt B)
( Yanıt C)
65. Denetim raporunun hazırlanmasında denetçinin
özenle ve titiz davranması ifadesi hangi standart
gereğidir ?
A)
B)
C)
D)
E)
70. Mal alım işlemlerinin ticaret elemanlarınca,
bunların
kaydedilmesinin
muhasebe
elemanlarınca,
korunmasını
ise
ambar
elemanlarınca yapılması kontrol faaliyetlerinin
hangisinin kapsamına girer?
Mesleki titizlik
Çalışma alanı standartları
Planlama ve gözetim
İç kontrol sisteminin incelenmesi
Bağımsızlık
A) Görevlerin ayrımı
B) Fiziki kontroller
C) Mutabakatların yapılması
D) Varlıkların korunması
E) Kayıt ve belge düzeninin sağlanması
( Yanıt A)
( Yanıt A)
11
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
74. (TMS-16) Maddi duran varlıklar standardına göre;
MUHASEBE STANDARTLARI ( 71-75 )
71. Finansal
tabloların
hazırlanmasında
geri kazanılabilir tutar nedir?
A) Bir varlığın net satış fiyatı ile kullanım
değerinden küçük olanıdır.
B) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım değerinden
büyük olanıdır.
C) Bir varlığın net satış fiyatı ve alış değerinden
büyük olanıdır.
D) Bir varlığın alış fiyatı ve kullanım değerinden
küçük olanıdır.
E) Bir varlığın net satış fiyatı ve kullanım
değerinden büyük olanıdır.
ve
sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan
belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve
uygulamalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
B) Muhasebe ilkeleri
C) Muhasebe politikaları
D) Muhasebe tahminlerindeki değişiklik
E) Muhasebe standartları
( Yanıt E)
( Yanıt C)
75. TMS 18 Hasılat Standardına göre, aynı işlem veya
72. (TMS–17) Kiralama işlemleri standardına göre; bir
olayla
varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan
her
türlü
risk
ve
yararların
muhasebeleştirilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tahakkuk
Süreklilik
Dönemsellik
Nakit Esası
Hasılat ve gider eşitliği
( Yanıt A)
73. Eğer bir bilginin verilmemesi ya da yanlış
verilmesi finansal tabloları kullanarak ekonomik
verecek
o
olan
bilgi
kullanıcıları
aşağıdakilerden
hangisine sahip bir bilgi olarak kabul edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
ve
giderler,
hasılat
ve
esaslardan hangisi gereği eş zamanlı olarak
( Yanıt D)
kararlarını
hasılat
giderlerin eşleştirilmesi kapsamında, aşağıdaki
devredildiği
sözleşmeye ne ad verilir?
A) Koşullu kiralama
B) Faaliyet kiralaması
C) Brüt kiralama
D) Finansal kiralama
E) Net işletme kiralaması
etkileyebilecekse,
ilgili
İhtiyaca uygun
Önemli
Güvenilir
Geçerli
Karşılaştırılabilir
( Yanıt B)
12
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
80. Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı üstünlük
teorisini ifade eder?
EKONOMİ ( 76–85 )
76. Safi milli hasıIa hesaplanırken aşağıdakilerden
A)
B)
Kendi kendine yetebilmek ülkeye avantaj sağlar.
Ülkeler üretecekleri mallarda mutlak üstünlüğe
sahip olmalıdır.
C) Ticaret, devlet kontrolünde olmalıdır.
D) Üretim, hammaddenin bulunduğu yerde
yapılmalıdır.
E) Bir ülke, hangi malların üretiminde daha yüksek
bir üstünlüğe sahipse o mallarda
uzmanlaşmalıdır.
(Yanıt E)
hangisinin gayrisafi milli hâsıladan çıkarılması gerekir?
A) İhracat
B) Dolaysız vergiler
C) Dolaylı vergiler
D) Amortismanlar
E) Kamu harcamaları
(Yanıt D)
77. Keynesgil para talebine göre, halkın spekülatif
nedenlerle elinde tutmak istediği nakit miktarı,
aşağıdakilerden hangisi ile ters yönde değişir?
A)
B)
C)
D)
E)
81. Dövizin fiyatına ne ad verilir?
Vergi oranı
Sermaye birikimi
Milli gelir
Faiz oranı
Tasarruf miktarı
A)
B)
C)
D)
E)
(Yanıt D)
Döviz arbitrajı
Döviz kuru
Konvertibilite
Efektif
Hedging
(Yanıt B)
78. Monopolcü bir firma için talep eğrisi aynı
zamanda aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal tasarruf eğrisi
B) Marjinal gelir eğrisi
C) Marjinal maliyet eğrisi
D) Ortalama ürün eğrisi
E) Ortalama hasılat eğrisi
82. Dış ticaret dengesinin fazla verdiği bir
ekonomide, gelir denkleştirme mekanizmasının
dış ticaret dengesini sağlamaya yönelik etkisini
gösteren süreç aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
(Yanıt E)
A)
79. İki mallı ve iki faktörlü bir modelde, tam istihdam
durumunda, tek bir faktörün arzı artırıldığında,
üretiminde o faktörün yoğun olarak kullanıldığı
malın üretimin artacağını diğer malda ise
üretimin azalacağını öne süren teorem
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
C)
D)
A) Mal Geliştirmesi Teoremi
B) Rybczynski Teoremi
C) Stolper-Samuelson Teoremi
D) Singer-Prebisch Tezi
E) Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
E)
İhracatın artması - milli gelirin artması - ithalatın
azalması - dış ticaret fazlalığını azalması
İhracatın azalması - milli gelirin azalması
ithalatın azalması - dış ticaret fazlalığının
azalması
İhracatın artması - milli gelirin artması - ithalatın
artması - dış ticaret fazlalığının azalması
İhracatın azalması - milli gelirin artması ithalatın artması - dış ticaret fazlalığının
azalması
İhracatın artması - milli gelirin azalması ithalatın artması - dış ticaret fazlalığının artması
(Yanıt C)
(Yanıt B)
13
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
83. Sonsuz olan insan ihtiyaçlarını tatmin eden
malların kıt olması sonucu ortaya çıkan
dengesizliği gidermeye çalışan girişimcinin,
ekonomik faaliyetleri sonucunda milli gelirden
sağladığı paya ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
MALİYE ( 86–90 )
86. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında
hizmetlerin bir başka deyişle giderlerin ve
gelirlerin ne şekilde bölüşüleceğinin incelenmesi
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Mali tevzin
B) Gelir bölüşümü
C) Hizmet bölüşümü
D) Dışlama
E) İdari vesayet
Yatırım
Fiziki sermaye
Ücret
Kâr
Üretim
(Yanıt A)
(Yanıt D)
87. Aşağıdaki devlet tanımlarından hangisi modern
maliye ilminin dayanağını oluşturmaktadır?
A) Koruyucu devlet
B) Liberal devlet
C) Jandarma devlet
D) Müdahaleci devlet
E) Polis devlet
84. Normal malın fiyatı düşerse ikame mala olan
talebin gelir etkisi ve ikame etkisi ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Gelir Etkisi Artar, İkame Etkisi Artar
Gelir Etkisi Azalır, İkame Gelir Etkisi Azalır
Gelir Etkisi Artar, İkame Gelir Azalır
Gelir Etkisi Azalır, İkame Gelir Artar
Gelir Etkisi Artar, İkame Gelir Değişmez
(Yanıt D)
88. Kamu harcamalarının devletin organik yapısına
göre tasnif edilmesine ne ad verilir?
A) İdari tasnif
B) İşlevsel tasnif
C) Ekonomik tasnif
D) Fonksiyonel tasnif
E) Sosyo-ekonomik tasnif
(Yanıt A)
(Yanıt A)
85. Bir malın tüketiminde başka bireyler dışarıda
bırakılmıyorsa bu mala ne ad verilir?
A) Dayanıklı mal
B) Dayanıksız mal
C) Kamusal mal
D) Özel mal
E) Yarı kamusal mal
89. Sosyal sigortalar kurumunun işçilerin
ücretlerinden kesinti yoluyla topladığı aidatlar ne
bir finansman kaynaklarına bir örnek teşkil
etmektedir?
A) Şerefiye
B) Harç
C) Vergi benzeri gelirler
D) Resim
E) Vergi
(Yanıt C)
(Yanıt C)
90. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) Tahakkuk, tebliğ, tarh, tahsil
B) Tarh, tebliğ. tahakkuk, tahsil
C) Tarh, tahakkuk, tebliğ, tahsil
D) Tarh, taahhüt, tebliğ , tahsil
E) Tebliğ, tahakkuk, tarh, tahsil
(Yanıt B)
14
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
MESLEK HUKUKU ( 91–95 )
93. 3568 sayılı kanuna göre serbest muhasebeci mali
müşavirlik sınav komisyonunun teşekkülüne
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
91. Staj Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi
staj ilkelerinden değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahip meslek mensubu yetiştirmek
B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
C) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
D) Yanında gözetim veya denetiminde staj yapılan
meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini
aksatmamak
E) Olumlu tezkiye almak
A) Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. Üyelerin 2’si
Maliye Bakanlığını temsil eder. Diğer 3 üye
Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday
arasından diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek
4 üye arasından Maliye Bakanı tarafından
seçilir.
B) Sınav Komisyonu 5 üyeden oluşur. Üyelerin
tamamı Maliye Bakanlığını temsil eder.
C) Sınav Komisyonu 5 üyeden oluşur.
3 üye
Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday
(Yanıt C)
arasından diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek
4 üye arasından Maliye Bakanı tarafından
seçilir.
D) Sınav Komisyonu 9 üyeden oluşur. Üyelerin 3’ü
Maliye Bakanlığını temsil eder. Diğer 4 üye
Yüksek Öğretim Kurulunca teklif edilecek 5 aday
arasından diğer 2 üye ise Birlikçe teklif edilecek
4 üye arasından Maliye Bakanı tarafından
92. Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) ile ilgili
olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru
değildir?
A) TESMER, aday meslek mensuplarının mesleki
yayınlardan
yararlanabilmesi
için
gerekli
tedbirleri alır.
B) TESMER yönetim kurulunca gerekli görülen
illerde TESMER’in şubeleri açılır.
C) TESMER, TÜRMOB yönetim kurulunca meslek
mensupları arasından seçilen 9 üye tarafından
yönetilir.
D) TESMER TÜRMOB’un staj programlarının
hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi ile
görevlidir.
E) Odalar, TESMER’in taleplerine uygun staj
uygulamalarının
yapılmasını
sağlamakla
yükümlüdürler.
(Yanıt C)
seçilir.
E) Sınav Komisyonu 7 üyeden oluşur. Üyelerin
tamamı TÜRMOB’u temsil eder.
(Yanıt A)
15
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
94. Aşağıdakilerden hangisi oda haksız rekabetle
mücadele kurulunun görevlerinden birisi
değildir?
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( 96–100 )
96. İş Kanunu'na göre, niteliği itibariyle 30 iş
gününden fazla süren işlere ne ad verilir?
A) Oda yönetim kurulu tarafından görevlendirilmek
kaydıyla, meslek mensuplarının haksız rekabete
ve reklam ilkelerine ilişkin meslek kurallarını ihlâl
edip etmedikleri konusunda denetim ve
soruşturma yapmak.
B) Meslek mensuplarının haksız rekabet veya
reklam ilke ve kurallarına aykırılık teşkil eden
davranış ve uygulamalarının tespiti halinde,
bundan sorumlu olanlar için uygun görülen
yaptırım önerisi ile birlikte durumu ilgili oda
yönetim kuruluna sunmak.
C) Kurul tarafından meslek mensubundan talep
edilen ve kendisine veya müşterisine ait defter,
evrak, dosya, kayıt ve diğer belgelerin meslek
mensubu
tarafından
ibraz veya
teslim
edilmemesi halinde, gerektiğinde mahkemeye
başvurulmasını, bunların ibraz veya tesliminin
sağlanmasını oda yönetim kuruluna teklif etmek.
D) Yılsonu itibariyle, oda haksız rekabetle
mücadele kurulları tarafından hazırlanan faaliyet
raporları ile görüş ve tavsiyeleri değerlendirir ve
bunları Birlik Yönetim Kuruluna sunar.
E) Mesleki faaliyetlerin haksız rekabet teşkil
etmeyecek şekilde yürütülmesi ve haksız
rekabete ilişkin her türlü yasal düzenlemenin
uygulanması ile ilgili görüş, bülten ve sirküler
yayınlanması konusunda oda yönetim kuruluna
önerilerde bulunmak.
A)
B)
C)
D)
E)
Tam süreli iş
Kısmi süreli iş
Belirli süreli iş
Sürekli iş
Süreksiz iş
(Yanıt D)
97. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun resmi
kaynakları arasında yer almaz?
A) İş Kanunu
B) Anayasa
C) İşyeri iç yönetmelikleri
D) Danıştay kararı
E) Yargıtay kararı
(Yanıt C)
(Yanıt D)
98.
IIIIIIIV-
95. Bir konunun birbiriyle çatışan iki tarafının
bulunması ve bu iki tarafın doğruluğu tartışılabilir
yanlarının olması durumuna ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gelir bağlanmış olan kız çocukları
Ölen sigortalının dul kalan eşi
Gelir bağlanmış olan erkek çocukları
Sigortalı kadın
5510 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi
evlenme
ödeneğinden
yukarıdakilerden
hangisi/hangileri yararlanır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) III ve IV
E) I ve III
Etik sapma
Etik ikilem
Etik bozulma
Etik tartışma
Yasadışı tutum
(Yanıt B)
(Yanıt A)
16
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
99. 5510 sayılı yasanın 4. Maddesinin (a) bendi
kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı,
180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
VERGİ HUKUKU ( 101–110 )
101. Aşağıda verilenlerden hangileri, ikmalen vergi
tarhına gidilebilmesi için gerekli koşullar
arasında yer alır?
% 20
% 21
% 22
% 23
% 25
A) Ek tarhiyatta matrah ya da matrah farkının
defter, kayıt ve belgeler gibi maddi delillere göre
saptanması
B) Beyanname verilmemiş olması
C) Defter ve belgelerin usulsüz, eksik ya da karışık
olması
D) Defterler tasdiksizse
E) Defterler gerçek değilse
(Yanıt A )
(Yanıt D)
100.Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu bakımından
‘işyeri’ kapsamına alınmamaktadır?
A) Lojman
B) Büro
C) Dinlenme odası
D) Avlu
E) Araçlar
102. İşyeri açılışını yasal süresinde bildirmeyen
yükümlü VUK’na göre hangi cezaya muhatap
olur? (
A) I. Derece usulsüzlük
B) II. Derece usulsüzlük
C) Özel usulsüzlük
D) Vergi Ziyaı Cezası
E) Kaçakçılık cezası
(Yanıt A )
(Yanıt A)
103. Kıyas yasağı aşağıdaki ilkelerden hangisine
girmektedir?
A) Yasaların geriye yürüyemezliği ilkesi
B) Hukuki güvenlik ilkesi
C) Vergi adaleti ilkesi
D) Vergilendirmede belirlilik ilkesi
E) Hukuk devleti ilkesi
(Yanıt B )
17
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
104 Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanununda
ele alınan gelir türlerinden biri değildir?
107. Serbest meslek faaliyetinde bulunmayan kolektif
şirket ortaklarının kazancı aşağıdaki gelir
unsurlarından hangisinin kapsamında yer alır?
A) Gayrimenkul sermaye iradı
B) Menkul sermaye iradı
C) Ticari kazanç
D) Serbest meslek kazancı
E) Kurum kazancı
(Yanıt E )
A) Ticari kazanç
B) Menkul sermaye iradı
C) Diğer kazanç ve irat
D) Ücret
E) Zirai faaliyet
(Yanıt A )
108. Ücret ile ilgili işlemeler hangi kanun esaslarına
göre işlem yapılır?
A) Gümrük Kanunu
B) 6183 Sayılı A.A.T.U.K. Kanun
C) Kurumlar Vergisi Kanunu
D) Katma Değer Vergisi Kanunu
E) Gelir Vergisi Kanunu
(Yanıt E )
105. Vergi Usul Kanuna göre fatura kaç gün içinde
düzenlenmek zorundadır?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 8
E) 20
(Yanıt A )
109. Aşağıdakilerden hangisi gerçek usulde
vergilendirilmez?
A) Otel işleten Limited Şirket
B) ……
C) …….
D) ……
E) …..
(Yanıt A )
106. Tüketicinin tüketim amacıyla aldığı emtiayı
kendisinin bir araç ile taşıttırılması halinde
aşağıdaki belgelerden hangisinin bulunması
şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz?
110.Aşağıdakilerden
hangisi
vergilendirilmesini ilgilendiren
değildir?
A) Vergi karnesi usulü
B) Beyanname usulü
C) Basit usul
D) Stopaj usulü
E) Diplomat muaflığı
(Yanıt C )
A) Fatura
B) Gider pusulası
C) Serbest meslek makbuzu
D) Müstahsil makbuzu
E) Ücret Bordrosu
(Yanıt A )
18
bir
ücretlerin
uygulama
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
113.Anonim şirketlerde kanun veya esas sözleşme
hükümlerine göre genel kurul ve yönetim kurulu
kararlarına tabi almayan yahut genel kurulun
toplantılarına katılma hakkından doğan özellikle
üyelik, oy kullanmak, iptal davası açmak, kar payı
almak ve tasfiye sonucuna katılmak gibi haklara
ne ad verilir?
TİCARET HUKUKU ( 111–115 )
111.Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin
özelliklerinden değildir?
A) Ticaret şirketinin ayrı bir malvarlığı olması
B) Ticaret şirketinin tüzel kişiliğe sahip olması
C) Ticaret şirketinin ortaklarının tacir sıfatını haiz
olmaları
D) Ticaret şirketinin ticaret unvanı kullanmak
zorunda olması
E) Ticaret şirketinin iflasa tabi olması
A)
B)
C)
D)
E)
Azınlık hakkı
Müktesep Hak
Mali hak
Bireysel Hak
İdari hak
(Yanıt C )
(Yanıt B )
114.Türk Ticaret Kanunu’na göre haksız rekabetten
dolayı açılacak davalarda zamanaşımı süresine
ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
Davaya hakkı olan tarafın öğrendiği günden
itibaren 1 yıl ve herhalde bunların doğumundan
itibaren 3 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
B) Davaya hakkı olan tarafın öğrendiği günden
itibaren 1 yıl ve herhalde bunların doğumundan
itibaren 10 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
C) Davaya hakkı olan tarafın öğrendiği günden
itibaren 2 yıl ve herhalde bunların doğumundan
itibaren 10 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
D) Davaya hakkı olan tarafın öğrendiği günden
itibaren 2 yıl ve herhalde bunların doğumundan
itibaren 5 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
E) Davaya hakkı olan tarafın öğrendiği günden
itibaren 2 yıl ve herhalde bunların doğumundan
itibaren 3 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.
112.Adi ortaklıklarda kar ve zarar paylaşma
esaslarına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden
hangisi doğru değildir?
A) Kişisel emeğini sermaye olarak getiren ortağın
sadece kara katılacağı, zarara katlanmayacağı
şirket sözleşmesi ile kabul edilebilir.
B) Ortaklar sözleşme ile kar ve zarar paylaşımına
ilişkin bir usul tespit etmemişlerse, kar ve zarar
paylaşımı eşitlik esasına göre yapılır.
C) Ortakların kar ve zararı paylaşma usullerini
sözleşme ile tespit etmeleri mümkün değildir.
Kar ve zarar her halükarda ortakların sermaye
oranlarına göre paylaştırılır.
D) Ortaklar sözleşme ile kör ve zararı paylaşma
usullerini tespit etmişlerse buna uyulur. Ancak
bu usuller bazı ortak veya ortaklar için kar
almama ya da zarara katlanmama durumu
yaratmamalıdır.
E) Ortaklar sözleşme ile yalnız kar veya yalnız
zarar paylaşımı için bir usul kabul etmişlerse,
bu usul diğeri hakkında da uygulanır.
(Yanıt A )
115.Joint venture ve konsorsiyum aşağıdakilerden
hangisinin bir türüdür?
A) Adi şirket
B) Kollektif şirket
C) Anonim şirket
D) Limited şirket
E) Adi komandit şirket
(Yanıt C )
(Yanıt A )
19
DEHA EĞİTİM KURUMLARI
www.dehaonline.com
30 HAZİRAN 2012
STAJA GİRİŞ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
BORÇLAR HUKUKU ( 116–120 )
119.Hukuki işlemler ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
A) Hukuki sonucun doğması için tek bir kişinin irade
açıklamasının yeterli olduğu işlemlere tek taraflı
hukuksal işlem denilir.
B) Hukuksal işlemin hüküm ve sonuçları gelecekte
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kuşkulu olan bir
olaya bağlanmış ise şarta bağlı hukuki
işlemden söz edilir.
C) Hukuki işlem sonuçlarının irade açıklamasında
bulunanın ölümünden sonra meydana gelen
işlemlere ölüme bağlı hukuki işlem denilir.
D) Hukuki işlem sonuçlarını irade açıklamasında
bulunan
kişinin
sağlığında
doğuyorsa
sağlararası hukuki işlem söz konusu olur.
E) Malvarlığından azalmaya yol açmayan işlemlere
tasarruf işlemi denir.
116.Bir kişinin malvarlığında, haklı bir sebep
olmaksızın diğer bir kişinin malvarlığı aleyhine
mey dana gelen çoğalmaya ne ad verilir?
A) Sebepsiz zenginleşme
B) Haksız fiil
C) Fakirleşme
D) Zenginleşme
E) Nedensellik bağı
(Yanıt A )
117.Karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede
taraflardan birinin karşı tarafın özel durumundan
aşırı faydalanmasına ne ad verilir?
A) Korkutma
B) Hile
C) Gabin
D) Zenginleşme
E) Haksız fiil
(Yanıt E )
(Yanıt C )
120.Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilde maddi
tazminatı hesaplanırken hangisi dikkate alınmaz?
A) Kusurun ağırlığı
B) Failin ekonomik durumu
C) Zarar görenin zarara rızası
D) Zarar görenin birlikte kusuru
118.Muvazaalı (danışıklı) işlem hakkında aşağıda yer
verilen ifadelerden yanlış olanı bulunuz?
A) Nisbi muvazaa, görünüşteki işlem ve muvazaa
anlaşması yanında tarafların gerçek iradelerine
uyan gizli bir işlemin varlığını da gerektirir.
B) Mutlak muvazaa nedeniyle kesin hükümsüzlük,
işlemin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir yıl
içinde ileri sürülmelidir.
C) Mutlak muvazaada, üçüncü kişileri yanıltmak
kastıyla yapılan görünüşteki işlem tarafların
gerçek
iradelerine
uymadığı
için
kesin
hükümsüzdür.
D) Nisbi muvazaada gizli işlem, o işlemin geçerliliği
için gereken tüm öğeleri taşıyorsa geçerlidir.
E) Muvazaalı işlem, kural olarak, taraflara, bu işlem
dolayısıyla ortaya çıkan zararın tazminini isteme
hakkı vermez.
E) Zarar görenin çok yüksek bir gelire sahip
olması
(Yanıt B )
(Yanıt B )
20

Benzer belgeler