2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yorumlar

Transkript

2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
KARsusAN KARADENİz su ünüNı,rcni saNa.yii aNoNiıvr ŞinrpriNiN
03 TEMMUz20|4r,q.RiHLi 2013 yILI oııĞaN
GENEL KIIRUL TopLANTr ruraNı,Ğr
KARSUSAN Karadeıiz Su Ürilnleri Sanayii Anonim Şirketi'nin 20|3 yı]ıı Olağan
Genel Kurul Toplantısı 03 Temmuz 20t4 taıihinde saat 14.00 da Sıramağazalar No:25l2
Trabzon adresinde, TrabzonTicaret
İ1
ırıtıdtırltığü 30.06.2014 tarih
görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Deniz
TAYFUR
ve
491l
sayıJııyazılarıYla
gözetiminde yapılmıştır,
Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva
edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin || Haziran 2014 tarih ve 8588 saYılı
nüshalarında,şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bölgesel Karadeniz Gazetesinin
Haziran 2014 tarih |6403 sayılı nüshasında ve Taka Gazetesinin 10 Haziran 2014 tarihve
4308 sayılı nüshasında ilan edildiğinin, ayflca gündemi ihtiva eden davetin Karsusan
10
Karadeniz Su Üriınleri Sanayii Anonim Şirketi'nin www.karsusan.com.tr adresli internet
sitesinde toplantı gtin ve giindeminin bildirilmesi suretiyle Ana SözleŞme hüktimlerinin ve
kanuni formalitelerin yerine getirildiği görülmüşttir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden 4.900.000,00 TL lİk sermayesİne tekabül eden
4.900.000 adet hisseden 571.958 TL lik sermayeye karşılık 571958 adet hissenin toPlantıda
ve 1.148.130 TL lik sennayeye karşılık 1.148.130 adet hissenin vekaleten olmak
üzere toplam 1.720.088 adet hissenin toplanhda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun
asaleten
gerekse ana sözleşmede öngönilen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŞılması
üzerine toplantı Sn.Necdet Bekar tarafindan açılarak gündemin görüşülmesine geÇilmiŞtir.
l-Toplantı Başkanlığı'na Sn.Necdet Bekar oy birliği ile seçildi.Divan BaŞkanı tarafindan
Sn.Fatma Betül Topaloğlu Katip olarak görevlendirildi.
2- Genel Kurul tutanaklarınıimza|aması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oY
birliği ile
karar verildi.
3- 01.01 .20|3-3|.12.20|3 hesap dönemine ait Yönetim kurulu Faalİyet Raporu ve Bağımsız
Denetim görüşü ve raporunun ve20|3 yılına ait mali tabloları ayfl ayfl Genel Kurul'a okundu
ve söz alan olmadı okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.
4- Dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyelerİnin şirketin 2013 yılı hesaP ve
faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.Organlar kendi ibralarında oylamaYa
katılmadılar.
5-
Kar dağıtım politikasının genel kurulun onayma sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
J)\
-\
ffiq"
6-Yönetim Kurulunun 20|3
yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisini
Genel
Kurul'un onayna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7-Yönetim Kurulu tarafindan yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Yönetim
Kurulu'muzın 28.03.2014 ve 20I4lI1 sayılı karaıı i\e 2014 yılı hesap dönemine ait mali
tabloların bağımsız denetimini yapmak üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş. genel kurul tarafindan oy birliği ile kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu üye sayısı genel kurul tarafindan
5 kişi olarak oy birliği ile
kabul
edilmiştir.Aday gösterilen hissedarlar arasında yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu
üyeliklerine2 yıl süre ile görev yapmak ıjzere
,
Sn.Mustafa Uğur Bayraktar
Sn.Necdet Bekar
Sn.İbrahim Ktirşat Doğan
Sn.Fehmi Akın
Sn.Osman Nezihi Alptürk
Oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
9-Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin,ipotekler(TRİ) ve kefaletler ile
elde edilen gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.
10-Bağış ve yardım politikasının genel kurulun onayma sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
11-Ücret politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
12-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında,20I3 yılında yapılan bağışların
ortakların bilgi verildi ve Genel Kurul'un 2014 yılında yapılacak bağışlar konusunda 10.000
TL bütçe ile Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verildi.
l3-Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun,Borsa'nın |7.II.20l1 tarihli 379 sayı|ı İkinci Ulusal
Pazar esasları genelgesinin "İkinci Ulusal Pazardan Çıkarma" başlıklı Vlll.maddesi uyarınca
işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansal durumunun düzeltilmesi için gerekli
tedbirler almasr konusunda şirketimizi yazıIı olarak uyarrlmasr hakkında ve bu konuda alınan
önlemler
ve şirketimizin ve bağlı ortaklığı Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.
ve
Tic.A.Ş.nin mali bünyesi hakkında genel kurula bilgi verildi.
14-Yomra/Trabzon'da devam eden gayrimenkul projemiz hakkında genel kurula bilgi verildi.
15-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretinin tespiti müzakere edildi.Yapılan
müzakere neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000
TL
ücret,diğer
yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kaıar verildi.
16-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin,Yönetim Kurulu üyelerinin,üst
düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının;şirket
{
nitelikte işlem yapmasl
veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olüilecek önemli
iŞ tiiründen bir iŞlemi
velveyaşirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari
bir başka şirkete
kendi veya başkası hesabına yapmasl veya ayru tiir ticari işlerle uğraşan
piyasası kurulu kurumsal
sorumlu slnlrslz ortak sıfatıyla girmesi durumunda,sermaye
yönetim ilkeleri (1.3.7 ) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel
Kurul'a bilgi verildi.
neden
l7_yönetim kurulu üyelerine,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
konusuna giren
olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri,rekabet edebilmeleri,şirketin
işIeri,bizzat veya başkalarr adrna yapmaları
ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde
ortak
maddeleri gereğince oY birliği
olabilmeleri konusunda Türk ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
ile izin verildi.
alrnması
l8-Dilek ve temennilerde söz alan Nazlı Tozlu şirket merkezinin İstanbul'a
toplantıyı
konusunda önerisini sundu.Başka söz alan olmadı.Toplantı Başkanı
kapattı. 03.
0 7 .2011 4
ITRABZON
Toplantı Başkanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisı
Necdet
DerıızTAYFUR
:4sf-
-r-)
u/
<*-
l
-4
Z
v
BEKAR
A
-/
Katip
Fatma Betül
TOPALOĞLU
ffig"

Benzer belgeler

Toplantı Tutanağı

Toplantı Tutanağı kanuni formalitelerin yerine getirildiği görülmüşttir.

Detaylı

12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI

12.05.2016 TARİHLİ KAP AÇIKLAMASI l-Toplantı Başkanlığı'na Sn.Necdet Bekar oy birliği ile seçildi.Divan BaŞkanı tarafindan Sn.Fatma Betül Topaloğlu Katip olarak görevlendirildi. 2- Genel Kurul tutanaklarınıimza|aması için Divan Baş...

Detaylı

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ`NİN

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ`NİN kanuni formalitelerin yerine getirildiği görülmüşttir.

Detaylı

TOPLANTı TUTANAGI

TOPLANTı TUTANAGI kanuni formalitelerin yerine getirildiği görülmüşttir.

Detaylı

17 Mayıs 2008 - Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı

17 Mayıs 2008 - Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı kanuni formalitelerin yerine getirildiği görülmüşttir.

Detaylı

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Toplantı Tutanağı kanuni formalitelerin yerine getirildiği görülmüşttir.

Detaylı