BMS 1200 - Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yorumlar

Transkript

BMS 1200 - Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BMS 1200
Kullanım Kılavuzu
BMS 1200 Sınırlı Garanti
Bu ürün, son kullanıcıya sevk tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle
üretim ve malzeme hatalarına karĢı garanti edilir.
Elektrotlar, hasta kabloları, kablo uçları, her türlü tüketilen
malzemeler bu garanti kapsamı dıĢındadırlar. Bu garanti, müĢteri
tarafından modifiye edilmiĢ ya da hasar görmüĢ ürünlere
uygulanmaz.
Yukarıda ifade edilen garantiler dıĢında, Biomedical Systems,
satılabilirlik ve uygunluk zımni garantileri dahil olmak üzere tüm
diğer garantileri reddeder. Belirtilen açık garantiler Biomedical
Systems tarafında bu ürünün kullanılmasın sonucunda dolaylı
olarak sonucunda ortaya çıkan bütün yükümlülüklerin yerinedir.
Garanti ihlaline iliĢkin her türlü eylem, bu ihlalden itibaren 1 yıl
içinde baĢlatılmalıdır. Garanti kapsamına girmeyen her türlü
onarımlar müĢteriye fatura edilecektir.
Doküman No: 600-0641-00
Rev: A-01
Tarih: Ekim 2007
UYARI:
Bu cihaz ancak bir doktorun talimatıyla
kullanılabilir.
İçindekiler
Açıklama ...................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Kullanım Endikasyonları ...........Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Kaydedicinin Bölümleri ..............Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Dikkat edilecek konular ...................................................................5
Elektrot uygulaması ........................................................................6
12 kanal (10 uçlu) Elektrot YerleĢimi ..............................................7
3 Kanal (7 uçlu) Elektrot YerleĢimi ..................................................9
.
3 Kanal (5 uçlu) Elektrot YerleĢimi (1 seçenek) ...........................10
.
3 Kanal (5 uçlu) Elektrot YerleĢimi (2 seçenek) ...........................11
2 Kanal (5 uçlu) Elektrot YerleĢimi ................................................12
Hazırlama ve Kayıt ........................................................................13
Kayıt Sırasında .........................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Hasta Olay ĠĢaretleyici ve Semptom Belirtme ...............................23
Erken Çıkartma .............................................................................23
Kayıt Bittiğinde ..........................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
EKG Verilerinin Analizi ..............Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Kemer Klibinin Çıkarılması............................................................24
Bakım ve Servis ............................................................................26
Temizleme .................................................................................26
Servis .........................................................................................26
Cihaz Sembolleri .......................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Özellikler ...................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
BMS 1200 Holter Monitor
Açıklama
BMS 1200 Holter kaydedici batarya ile çalıĢan bir kaydedicidir.
Ambulatuvar EKG (AECG) verilerinin 24- 48 saat sürekli
kaydedilmesi için tasarlanmıĢtır. AAMI pacer algılama kriterlerine
uyumlu Ģekilde Pacemaker sinyallerinin saptanması ve
kaydedilmesine uygundur.
BMS 1200 AAMI Tip I cihazdır ve EKG sinyallerinin cihaz içindeki
bir Compact Flash Card’a kaydedildiği türden bilinen
(konvansiyonel) AECG izleme sisteminin bir parçasıdır. Kayıt
tamalandıktan sonra, Flash Card kaydediciden çıkartılır. Sonra,
bilgisayarlı analiz sistemine takılı olan Flash Card okuyucuya
takılır. Bilgisayarlı Analiz Sisteminizle birlikte verilmiĢ olan ilgili
yönergeler izlenerek kaydedilmiĢ olan EKG datası Compact Flash
hafızadan alınır ve analiz edilir. BMS 1200 Windows 98 veya daha
yeni iĢletim sistemleri ile çalıĢan ve EN 60950- 1 ile uyumlu
bilgisayarlar ile uyumludur.
Kullanım Endikasyonları
BMS 1200 Holter Kaydedici, 1- 48 saat arası ambulatuvar (Holter)
izleyici gerektiren hastalar içindir. Genellikle aĢağıdaki durumlarda
kullanılır:
1. Aritmi veya miyokardiyal iskemi düĢündüren semptomların
değerlendirilmesi
2. Terapötik giriĢimler gerektiren hasta veya hasta gruplarının
EKG dokümantasyonlarının değerlendirilmesi
3. Hastaların ST değiĢimlerinin değerlendirilmesi
4. Hastaların tedaviye cevaplarının değerlendirilmesi (örneğin
miyokard enfarktüs veya kalp ameliyatı sonrası)
5. Klinik ya da epidemiyolojik araĢtırma çalıĢmaları
6. Pacemaker’lı hastaların değerlendirilmesi
7. Zaman ve frekans domeni kalp hızı değiĢkenliğinin
raporlandırılması
8. QT aralığının raporlandırılması
1
BMS 1200 Holter Monitor
Kaydedicinin Bölümleri
Figure 1
Şekil 1 – Kaydedicinin önden görünümü
Harf
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Açıklama
GiriĢ (enter) düğmesi, “ ”
AĢağı düğmesi
Yukarı düğmesi
Sağ düğmesi
Sol düğmesi
Kaydediciden gelen bilgileri gösteren ekran
Hasta kablosu
CompactFlash yuavsı bu kenarda
Batarya yuvası bu kenarda
2
BMS 1200 Holter Monitor
Figure 2
Şekil 2 – Kaydedicinin arkadan görünümü
Harf
A
B
C
D
E
Açıklama
Kemer klipi
Bataryaları kaydediciden çıkarmaya yarayan bant
Kemer klipi tutturma bölümü
CompactFlash yuvası burada
Batarya yuvası bu kenarda
3
BMS 1200 Holter Monitor
Figure 3
Figure 4
Şekil 3 –Hasta kablosu 12 kanal EKG için
Şekil 4 – Omuz askısı
Figure 5
Şekil 5 – Kaydedici çantası
Harf
A
B
C
Açıklama
Kemer klip kesim yeri
Omuz askısı klip yerleri
Velcro kapatma bandı
4
BMS 1200 Holter Monitor
Dikkat edilecek konular
1. Kayıt için sadece Biomedical Systems onaylı
CompactFlash card kullanınız.
2. Erken çıkış prosedürüne dikkat etmeniz çok önemlidir.
Böyle yapılmazsa cihazdaki bütün kaydedilmiş Holter
EKG verisi kaybedilebilir. Sayfa 23’e bakınız.
3. Defibrilasyon öncesinde hasta kabloları çözülmeli hastadan
ayrılmalıdır.
4. BMS 1200’ün EKG analiz yazılımıyla uyumlu Ģekilde konfigüre
edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
5. Pacer detect (pacer algılama) kullanılırken pozitif hata ve
negatif hata algılamaları görülebilir.
 Pozitif hatalar- hastaya kötü bağlanan elektrotlardan veya
yakınlardaki eletrikli cihazların yarattığı elektriksel
enterferanstan kaynaklanabilir.
 Pozitif hatalar- bipolar pacer kullanan hastalarda ciltteki
zayıf elektriksel sinyaller zayıf olacağından ortaya çıkabilir.
6. ECG verilerini incelerken EKG sinyalindeki Pacemaker
sinyallerinin genlikleri, gerçek Pacemaker puls genliği
(amplitüdü) olarak düĢünülmemelidir.
7. Alkalin bataryaları normal çöpe atmayınız, yerel kurallara
uyunuz.
8. Kullanılmadığında bataryaları kaydedici içinde bırakmayınız.
Bataryaların korozyonu cihazda bozulmalara neden olabilir.
9. En iyi kayıt sonuçlarını almak için, hasta, ağır elektrikli
cihazların ve elektromanyetik enterferans kaynağı olabilecek
cihazların yakınında bulunmaktan kaçınması konusunda
uyarılmalıdır. Elektrikli battaniye ve ısıtıcı pedler de bu
Ģekildedir.
10. Pediatrik (yenidoğan) kullanım için asgari 180 s/s gereklidir.
EN 60601-1 için gerektiği şekilde ek cihaz sınıflandırma
bilgisi:
A. CĠHAZ HAVA VEYA OKSĠJEN VEYA AZOTOKSĠTLĠ
YANICI ANESTETĠK GAZ KARIġIMLARININ
BULUNDUĞU ORTAMLARDA KULLANIMA UYGUN
DEĞĠLDĠR.
B. IPX0 Basit cihaz (su giriĢine karĢı korunmamıĢ kapalı
cihaz)
C. Dahili bataryalı cihaz
D. ÇalıĢma modu- sürekli çalıĢma
5
BMS 1200 Holter Monitor
Eletrod Uygulanması
1. Elektrotları hasta kablolarına bağlayın.
2. Elektrotların arkasındaki koruyucuyu kaldırın.
3. Elektrodu hasta cildine uygulayın
4. Elektrotları bu kılavuzda ġekil 6 dan ġekil 10’a kadar
gösterdiği Ģekilde ya da doktorun istediği Ģekilde uygulayın.
NOTLAR:

Elektrotları eğitilmiĢ tıbbi personelin yerleĢtirmesi
önerilir..

Ġyi sonuç almak için hasta cildinin iyi hazırlanması
Ģarttır. Cilt hazırlama yöntemleri konusunda elektrot
üreticilerinin önerilerine uyunuz.

Holter kayıtçıları ile uzun süreli kayda uygun iyi kalite
elektrot kullanın. Bir kayıtta kullanılan bütün elektrotlar
aynı olmalıdır.
6
BMS 1200 Holter Monitor
12 Kanal (10 uçlu) Elektrot Yerleşimi
10 renk kodlu kablo ucu 12 kanal EKG kaydı için kullanılır. ġekilde
tipik uygulama görülmektedir. Önerilen uygulama için analiz
sistemi yazılımına ve doktora danıĢın.
ġekil 6 -12 kanal, 10 kablo ucu, Elektrot YerleĢimi
(devamı sonraki sayfada)
7
BMS 1200 Holter Monitor
Şekil 6, 10 Uçlu Elektrot Yerleşimi
#
AHA
Renk
AHA
Uç
IEC
Renk
IEC
Uç
1
Kahve/
Kırmızı
V1
Beyaz/
Kırmızı
C1
Sternumun sağ kenarında dördüncü
interkostal aralık
2
Kahve/
Sarı
V2
Beyaz/
Sarı
C2
Sternumun sol kenarında dördüncü
interkostal aralık
3
Kahve/
YeĢil
V3
Beyaz/
YeĢil
C3
V2 ve V4 tam ortasında
4
Kahve/
Mavi
V4
Beyaz/
Kahve
C4
BeĢinci interkostal aralık orta-klaviküler
hat üzerinde
5
Kahve/
Turunc
V5
Beyaz/
Açık
Mavi
C5
V4 ile aynı yatay hizada anterior aksiler
doğrultuda
6
Kahve/
Mor
V6
Beyaz/
Mor
C6
V4 ve V5 ile aynı yatay hizada orta-aksiler
hatta
7
Siyah
LA
Sarı
L
Sol omuz
8
Kırmızı
LL
YeĢil
F
Göğüs kafesinin sol alt kenarı, veya orta
klaviküler hatta göbek hizası
9
YeĢil
RL
Siyah
N
Göğüs kafesinin sağ alt kenarı, veya orta
klaviküler hatta göbek hizası
10
Beyaz
RA
Kırmızı
R
Sağ omuz
Konum
8
BMS 1200 Holter Monitor
3 Kanal (7 uçlu) Elektrot Yerleşimi
3 kanal EKG kaydı için yedi adet renk kodlu kablo kullanılır.
ġekilde tipik elektrot yerleĢimi gösterilmektedir. Önerilen
konumlandırma için analiz yazılımınızın kılavuzuna ve
doktorunuza danıĢınız.
ġekil 7 - 7 uçlu elektrot yerleĢimi
Kanal
1-
Renk
Beyaz
1+
Kırmızı
22+
33+
Siyah
Kahverengi
Mavi
Turuncu
YeĢil
Konum
Sternumun sağ manubriyal kenarı.
6’ncı kaburgada sol anterior aksilier
hat.
Sternumun sol manubriyal kenarı
Kaburgada sifoidin yaklaĢık 1 in. Sağı
Manubriyum ortası
6’ncı kaburgada sol orta- klaviküler hat
Sağ alt kaburga üzeri.
9
BMS 1200 Holter Monitor
3 Kanal (5 uçlu) Elektrot Yerleşimi (1inci seçenek)
3 kanal EKG kaydı için beĢ renk kodlu kablo kullanılabilir. ġekilde
tipik elektrot yerleĢimi gösterilmektedir. Önerilen konumlandırma
için analiz yazılımınızın kılavuzuna ve doktorunuza danıĢınız.
ġekil 8 - 5 Uçlu Elektrot YerleĢimi
#
1
2
3
Channel
31-, 22+, 3+
Color
Beyaz
Kırmızı
Siyah
4
1+
Kahve
5
YeĢil
Location
Klavikulanın sağ manubriyum yanı
Manubriyumun ortası
Sol alt kaburga kenarında kemik üzeri
6’ncı kaburga üzeri sol Anterior Axiller
hat
Sağ alt kaburga kenarında kemik üzeri
10
BMS 1200 Holter Monitor
3 Kanal (5 uçlu) Elektrot Yerleşimi (2nci seçenek)
3 kanal EKG kaydı için beĢ renk kodlu kablo kullanılabilir. ġekilde
tipik elektrot yerleĢimi gösterilmektedir. Önerilen konumlandırma
için analiz yazılımınızın kılavuzuna ve doktorunuza danıĢınız.
Figure 9 - 5 Lead Electrode Placement
#
Kanal
Renk
1
3-
Beyaz
2
1-, 2-
Kırmızı
3
4
5
2+, 3+
1+
Siyah
Kahve
YeĢil
Yerleşim
V1 konumunun sağ altında, göğüs
kafesinin altında
Manubriyumun ortası, sternumun üst
kısmında
V5 konumunun solunda, kaburga üzeri
V5 konumunun solunda, kaburga üzeri
V5 konumunun sağ karĢı tarafında.
11
BMS 1200 Holter Monitor
2 Kanal (5 uç) Elektrot Yerleşimi
2 kanal EKG kaydı için beĢ renk kodlu kablo kullanılabilir. ġekilde
tipik elektrot yerleĢimi gösterilmektedir. Önerilen konumlandırma
için analiz yazılımınızın kılavuzuna ve doktorunuza danıĢınız..
Figure 10 - 5 Lead Electrode Placement
Channel
11+
2-
Color
Beyaz
Kırmızı
Siyah
Placement
Sternumun sağ manubriyal kenarı.
6’ncı kaburga sol Anterior Aksiller hat
Sternumun sol manubriyal kenarı.
2+
Kahve
Kaburgada sifoidin yaklaĢık 1 in. Sağı
YeĢil
Sağ alt kaburga kenarında kemik üzeri
12
BMS 1200 Holter Monitor
Hazırlama ve kayıt
1. CompactFlash kartı yükleyin. Takarken doğru yönde takmaya
dikkat ediniz. Kart konumu için ġekil 11’e bakınız.
NOT:

BMS 1200 kaydedici sadece Biomedical Systems
onaylı CompactFlash kartlarla uyumludur. Servis
için bu kılavuzdaki temsilciye danışınız.
Figure 11
Şekil 11 – CompactFlash kart yerleştirilmesi
Harf
A
B
C
D
E
Açıklama
CompactFlash kart
CompactFlash çıkartma düğmesi
CompactFlash bölümü kapağı
Haasta kablosu konnektörü ve kaydedicinin üst
kısmı
Kaydedicinin alt kısmı
13
BMS 1200 Holter Monitor
2. BMS 1200’e yeni bir pil yerleĢtiriniz. Pil kutuplarının doğru
yerleĢmesine dikkat ediniz.
3. Hasta kablosunu BMS 1200’e takınız. Hasta elektrotları
takılmıĢ, kabloya bağlanmıĢ olmalıdır.
NOT:

4.
Hasta kablosunu Şekil 12’de gösterilen yön ve
şekilde takınız. Kablo konnektörünü takarken ve
çıkarırken kilitleme mandalını hafifçe sıkmak
gerekir. Ancak kabloyu sadece bir arıza
durumunda ya da depolamak için çıkarmak
gerekir.
“ ” düğmesine basarak kaydediciyi çalıĢtırınız. Birkaç saniye
süre ile bir açılıĢ ekranı görülür, sonrasında hasta (Patient)
ekranı görülecektir.
NOTLAR:

Hasta kablosu takılmadan kaydedici açılmaz. ġekil
12, hasta kablosunun kaydediciye nasıl takılacağını
göstermektedir. Hasta kablosunu takın ve “ ”
düğmesine basın.
Şekil 12

Kaydedici veri kaydına bir ekran gösteriminden 30
dakika sonra otomatik olarak baĢlayacaktır.

Yukarıdaki aĢamalardan sonra kaydedici çalıĢmaya
baĢlamıĢsa “Arıza Bulma” bölümüne bakınız.
14
BMS 1200 Holter Monitor
Tablo 2 – Kaydedici ekranlarının kısa açıklaması
Ekran
Patient
(Hasta)
II, III, V1-6
Lead Status
(kablo
bağlantı
durumu)
Settings
(Ayarlar)
Açıklama
ġu bilgiler girilir: Patient ID (Hasta No), First
Name (Adı), Last Name (Soyadı), Birth Date
(Doğum Tarihi), and Clinic ID (Tıbbi Kod).
EKG sinyallerini gerçek zamanda gösterir.
Pacer pulse iĢaretleri ve kazanç ayarı da
gösterirlir.
Her bir kablo ucunun- elektrodun hastaya
bağlantı durumunu gösterir.
ġu bilgileri girmek- düzeltmek için kullanılır:
Record Time (kayıt süresi), Pacer Detector
(Pacer algılayıcı), Language (dil), LCD
Contrast (LCD Ekran kontrastı), Sample Rate
Resolution (çözünürlük), ve kaydedici
ayarlarını varsayılanlara (Default) getirme
seçeneği.
NOT:
Pacer algılayıcının varsayılan (default) seçimi
kapalı olarak ayarlıdır (OFF). Kullanılacağı
zaman açık (ON) hale getirilmelidir.
Date/Time
(Tarih/ saat)
Tarih (date), saat (clock), ve günıĢığından
yararlanma seçeneğini ayarlamak için kullanılır
(DST).
 Gün ıĢığından yararlanma seçeneği
USA konvansiyonunu kullanır
About
(Hakkında)
Start (Başlat)
Kaydedici cihaz bilgisi ve Copyright notları
Push the “ ” button to start he recording.
NOT:

BMS 1200 kullanıcı ara yüzü üst sırada “tab”lardan oluĢmuĢtur
her bir “tab”ın içinde- altta seçenekler vardır. ◄ veya ►
düğmelerine basılarak bir tabdan diğerine geçilir. ▲ veya ▼
düğmelerine basılarak her bir tab içindeki seçenekler seçilir. Bir
tabdan diğerine geçerken ayarlarınızı kaydetmek için “ ”
düğmesine basınız. Bundan sonra ◄ veya ► düğmeleri
basılabilir hale gelir ve bir tabdan diğerine geçilebilir.
15
BMS 1200 Holter Monitor
5. Ġsteniyorsa hasta no (Patient ID) bilgisini giriniz (en fazla 16
rakam).
A. Patient ID seçiniz, sonrasında düzenlemek- girmek için “
” düğmesine basınız.
B. ◄, ►, ▲, veya ▼ düğmeleriyle rakamı seçip sonrasında
“ ” düğmesine basarak Hasta no (Patient ID) girilir. Bütün
rakamlar tek tek bu Ģekilde girilir. YanlıĢ rakam girilirse
geri gidiĢ [Back] düğmesine basıp sonra “ ” düğmesine
basarak düzeltiniz.
C. OK seçip “ ” düğmesine basılarak Patient ID ekranından
çıkılır. Kaydetmeden çıkmak için [Cancel] seçilir ve “ ”
düğmesine basılır.
NOT:

Ekrana sığmayan (görülmeyen) seçeneklere ulaĢmak
için “scroll” (ekranı yukarı- aĢağı döndürme) okları
vardır. Bu alanlara ulaĢmak için ◄, ►, ▲, veya ▼
düğmeleri kullanılır. Ekran otomatik olarak bu alanları
gösterecek Ģekilde hareket eder.
Şekil 13
Şekil 13 – Scroll indikatör yerleri
Harf
A
Açıklama
Ekran kenarındaki oklar, ekran dıĢında kalan
alanlara ulaĢmak için kullanılır.
16
BMS 1200 Holter Monitor
6. Ġsteniyorsa hasta adını (First Name) giriniz. (en fazla 16
karakter)
A. First Name seçip düzenlemek için “ ” düğmesine basınız.
B. Hasta adını (First Name) ◄, ►, ▲, veya ▼ düğmeleri ile
önce harf seçip sonrasında “ ” düğmesine basarak tek
tek giriniz. Bu iĢlemi hasta adı tamamlanıncaya kadar
tekrarlayınız. YanlıĢ bir harf girerseniz, düzeltmek için geri
[Back] seçip, “ ” düğmesine basınız.
C. OK seçip “ ” düğmesine basarak bilgiyi kaydedip First
Name ekranından çıkınız. Kaydetmeden çıkmak Cancel
seçip “ ” düğmesine basınız.
7. Ġsteniyorsa hastanın soyadını (Last Name) giriniz. (en fazla
16 karakter

Hasta adını (First Name) girdiğiniz Ģekilde yapınız.
8. Ġsteniyorsa hastanın doğum tarihini (Birth Date) giriniz.

Hasta numarasını (Patient ID) girdiğiniz Ģekilde yapınız.
NOT: tarih formatı, AY/GÜN/YIL (MM/DD/YYYY)
Ģeklindedir.
9. Ġsteniyorsa klinik kodu (Clinic ID) bilgisini giriniz. (en fazla 16
rakam)

Hasta numarasını (Patient ID) girdiğiniz Ģekilde yapınız.
17
BMS 1200 Holter Monitor
10. Hasta bağlantısının iyi olduğunu kontrol edin. ◄ veya ►
düğmeleri ile ekranları değiĢtirebilirsiniz. Her ekranda iyi bir
EKG sinyali olduğunu kontrol ediniz..
NOTES:

ġekil 14’te, bağlantı olmaması durumunda ekrandaki
sinyalĢin nasıl görüleceği gösterilmektedir.
Şekil 14 – Bağlantı yok sinyali

Kullanılan hasta kablosu tipine göre yukarıdaki
tabların sayısı değiĢmektedir. Örneğin, 9 kanal hasta
kablosu kaydedici ekranında II, III, V1, V2, V3, V4, V5,
V6 VE mCL1 kanalları gösterilir. 3 kanal hasta
kablosu ile ekranda CH1, CH2, ve CH3 gösterilir.

mCL1 vektörü, V1-LA kanallarından hesaplanır.

Kaydedicinin genlik kazancını değiĢtirmek için ▲ veya
▼ düğmelerine basınız. Kazanç ekranın sağ alt
köĢesinde gösterilmektedir.
Tablo 1 – Kazanç seçenekleri
Ekrandaki
kazanç
0.5x
1x
+5 peak-to-peak
+2.5 peak-to-peak
2x
+1.25 peak-to-peak
miliVolt alanı

Kazanç seçimi bütün kanallar için aynıdır ve sadece
ekranda verilen bilgiyi etkiler.

Bütün çözünürlükler için kayıtlar daima 0.5x kazanç
seçiminde yapılır.

Pace Detect (Pacer algılama) açıksa, pacer pulse
iĢaretleri sinyalin altında her bir pulsun algılandığını
gösterecek Ģekilde gösterilir.
18
BMS 1200 Holter Monitor
11. Elektrot- kablo bağlantı- temas durumun görmek için bağlantı
durumu (Lead Status) tabını açınız
NOTLAR:

hasta- elektrot bağlantısının iyi olduğunu gösterir.

hasta- elektrot bağlantısının iyi olmadığını gösterir.

Ġyi bağlantı durumu için ekranın sol alt köĢesinde
“Leads OK” veya “Lead error” mesajı da gösterilir.
12. Kaydedici ayarlarını kontrol ediniz. Settings ekranına geçmek
için ◄ veya ► düğmelerine basarak ilerleyin.
A. DeğiĢiklikler yapmak için “ ” düğmesine basın.
B. ▲ veya ▼düğmesine basarak değiĢtirmek istediğiniz
seçeneğe gidiniz..
C. ◄ veya ► düğmesi ile değeri değiĢtirin.
Seçeneklerin bir kısmı:
Kayıt süresi:
1, 6, 12, 24, 48 saat
Pace Detect (pacer algılama):
ON/OFF (açık/ kapalı)
Sample Rate (örnekleme): 128, 180, 256, 512, 1024 sps
Resolution (çözünürlük):
8, 10, 12 bit
D. Bütün seçimleri kaydetmek için “ ” düğmesine basınız.
DeğiĢiklikleri iptal etmek için bir seçenek yoktur.
Seçimlerinizi alttaki default (varsayılan) olarak seçebilirsiniz.
19
BMS 1200 Holter Monitor
NOTE:

Kaydedici sadece kullandığınız CompactFlash
kartınızla uyumlu Ģekillde seçenekleri belirlemenize
izin verecektir. Kayıt süresi, örnekleme hızı ve
çözünürlük arasında bir iliĢki vardır. Seçimlerden birini
yüksek yapmak, bir baĢka seçeneği düĢük yapmanızı
gerektirebilir. En iyisi, en önce en düĢük seçmek
istediğiniz parametreyi belirleyip, sonra ikinci düĢük
değeri belirlemeniz ve böylece ilerlemenizdir.
Kayıt süresi, örnekleme hızı, çözünürlük seçim
örneği:
512MB CompactFlash kartınız olduğunu varsayalım
Kaydedici halihazırda 24 saat, 180sps, 10bit’e
ayarlanmıĢtır.
Ġstediğiniz seçim, 12 saat, 1024sps, 12bit olsun.
Kaydedici, 512 MB CompactFlash kart ile bu değerleri
seçmenize izin vermez. Çünkü bu kayıt bu karta
sığmaz. Hangi seçimin sizin için önemli olduğuna
karar vermeniz gerekir. Kayıt süresini 6 saat
seçerseniz, 1024 sps ve 12 bit seçebilirsiniz. Ya da,
çözünürlüğü 10 bite düĢürüp 12 saat ve 1024 sps
seçebilirsiniz. Sonraki sayfadaki tablolar istediğiniz
ayarları yapmanızı kolaylaĢtıracaktır.

Pacer Detect (Pacemaker algılama) seçiminin
varsayılanı “kapalı” konumdur (OFF). Kullanılmak
istenildiği her uygulama için “açık” (ON) konuma
getirilmelidir.

Kaydedici için ayarlarınızı varsayılan (Default)
değerlere getirip kaydetmek için Ģu yolu izleyiniz:
Listenin en altındaki “Save as default” seçeneğine
getliniz ve “ ” düğmesine basınız. Sonra seçimi Yes
(evet)konumuna getirin ve “ ” düğmesine basınız.
20
BMS 1200 Holter Monitor
Tablo 4 – Farklı örnekleme hızları ile tipik kayıt süreleri (saat)
AA Alkaline IECLR6
Saat cinsinden yaklaĢık
kayıt süreleri.1, 2
128
sps
24
24
10 Bit3
3 Kanal
9 Kanal
180
sps
24
24
256
sps
21
23
512
sps
20
21
1024
sps
17
17
1. 2800mAH batarya ile.
2. CompactFlash kart boyutuna dikkat ediniz.
3. 8-Bit & 12-Bit çözünürlük, 10-Bit çözünürlüğe göre kayıt süresinde 5%
toleranslıdır.
Tablo 5 – 3 kanal 24 saat kayıt için CompactFlash kart Gereklilikleri.
128 sps
180 sps
256 sps
512 sps
1024 sps
8 bit
33MB
47MB
65MB
130MB
260MB
10 bit
41MB
65MB
81MB
163MB
324MB
12 bit
49MB
70MB
98MB
195MB
389MB
9 Kanal 24 saat kayıt için CompactFlash Card Gereklilikleri
128 sps
180 sps
256 sps
512 sps
1024 sps
8 bit
88MB
125MB
174MB
345MB
692MB
10 bit
109MB
156MB
216MB
432MB
864MB
21
12 bit
130MB
187MB
260MB
520MB
1037MB
BMS 1200 Holter Monitor
13. Kaydedicinin tarih- saat ayarını kontrol ediniz. Tarih/saat
(Date/Time) ekranına geçmek için ◄ veya ► düğmelerini
kullanınız.
A. Tarihi (Date) değiĢtirmek, için press the “ ” düğmesine
basarak düzenleyiniz.
B. Ayarlamak istediğiniz değeri ▲ veya ▼.düğmelerine
basarak seçiniz.
C. Değeri ◄ veya ► düğmelerine basarak değiĢtiriniz.
D. Yaptığınız bütün değiĢiklikleri kaydetmek için “ ” düğmesine
basınız. Bir önceki ekranda yanlıĢ girmiĢ olabileceğiniz
değerleri değiĢtirmek için Time (saat) ayarını bitirip Date
(tarih) ekranından tekrar girmeniz gerekir.
E. Saat (Time) bilgileri için, yukarıdaki A- D arası iĢlemleri saat
ekranında tekrarlayın.
Notlar:

Gün ıĢığından yararlanma ayarı USA konvansiyonunu
kullanır.
14. Kayıda baĢlamak için ◄ veya ► düğmeleriyle Start ekranına
geliniz ve “ ” düğmesine basınız.
15. Kaydedicinin BMS 1200 çantasına konulması ve hasta
tarafından omuz askısı ya da kemer ile taĢınması önerilir.
22
BMS 1200 Holter Monitor
Kayıt Sırasında
Kayıt sırasında BMS1200 tarih, o anki saat ve kaydın
tamamlanması için gereken süreyi gösterir.
Hasta Olay İşaretçisi (Patient Event Marker) ve Semptom
Belirtme
BMS 1200 hastaya “ ” düğmesine basma nedenini kaydetme
imkanı verir. Bu iĢlem bir listeden seçilerek yapılır.
Bir olay (Event) kaydetmek için “ ” düğmesine basınız. Medikal
teknisyen, hemĢire ya da doktor ne zaman ve ne Ģekilde Olay
kaydı yapılacağını açıklayacaktır.
“ ” düğmesine bastıktan sonra, bir olay nedeni olacak durumları
gösteren bir ekran görülecektir. ◄ veya ► düğmelerine basarak
diğer nedenleri de görebilirsiniz ve sonrasında “ ” düğmesine
basarak nedeni seçebilirsiniz. Nedeni seçmek için “ ” düğmesine
ilk basılmasından itibaren 20 saniye süre vardır..
Olay seçimi listesi:
Chest Pain- Göğüs ağrısı
Dizzy- BaĢ dönmesi
Palpitations- Çarpıntı
Chest Pressure- Göğüste baskı
Rapid HR- Hızlı kalp atımı
Short of Breath- Nefes kesilmesi
Skipped Beat- Atım duraklaması
Olay nedeni seçildikten sonra ekranda seçilen neden ve olayın
kayıt zamanı bir 20 saniye süre için gösterilir.
20 saniye içinde bir neden seçilmezse, olay gene de kaydedilir
fakat spesifik bir neden kaydedilmez. Ekranda “Event saved at”
Ģeklinde sadece olay zamanı gösterilir.
Early Out (Erken Çıkartma)
BMS 1200, erken çıkartma (Early-Out) seçeneği sunar. Bu, seçilen
süreden önce kaydın bir görevli tarafından sonlandırılıp cihazın
çıkatılmasına olanak tanır. Bir Early-Out iĢlemi baĢlatmak için ◄
ve “ ” düğmelerine eĢ zamanlı olarak basmak gerekir.
23
BMS 1200 Holter Monitor
Kayıt bittiğinde:
(deneyimli bir tıbbi teknisyen tarafından)
1. CompactFlash kartı, çıkartma düğmesine basıp kaydediciden
çıkarın. ġekil 11’e bakınız.
2. Elektrotları hastadan sökünüz.
3. Alkalin bataryayı çıkarınız ve yerel kurallara göre kullanılmıĢ
batarya atığı toplama kutusuna atınız.
4. Hasta kablosunu cihazdan çıkarmak istiyorsanız, konnektörün
yanlarındaki kilitleme kliplerinden yavaĢça sıkarak çıkartınız.
NOT:

HĠÇ BĠR ZAMAN kabloyu çekerek zorlamayınız.
Kabloyu çekmek içerisindeki hassas kabloların
kopmasına neden olabilir. Bu aynı zamanda gürültülü
ve kesintili kayıtlar alınmasına neden olur..
EKG Verilerinin Analizi
1. EKG analizinin yapılabileceği bilgisayarlı bir analiz sistemi
seçiniz. Bilgisayarlı Analiz Sisteminde,EKG datasını
CompactFlash karttan alıp bilgisayara tanıtacak özel bir
yazılım bulunmalıdır.
2. CompactFlash kartı, bilgisayarlı analiz sisteminin kart
okuyucusuna takınız ve bu sistemin kılavuzunda anlatıldığı
Ģekilde verileri bilgisayara aktarınız.
3. Veri aktarımı tamamlandıktan sonra, bir önceki hastaya ait
kimlik bilgileri ve EKG verileri CompactFlash karttan
silinmelidir.
4. CompactFlash kart bir sonraki hasta için kullanıma hazırdır.
24
BMS 1200 Holter Monitor
Kemer Klipinin Çıkartılması
Kemer klipini çıkartmak için, bir madeni parayı klipn üst kısmındaki
aralıktan sokup hafifçe aĢağı doru bastırın. Kilitleme
mekanizmasının gevĢemesini sağlayın ve klipi aĢağı doğru
kaydırarark çıkartın.
Tablo 6 – Arıza Bulma
Belirti
Görüntü yok
Çözüm
Bataraya yönünü kontrol edin
Hasta kablosunun tam ve doğru
yerleĢtiğini kontrol edin. Sonra “ ”
düğmesine basın
Yeni batarya takın
Low battery
(Batarya (pil) az)
Batarya yuvasına bakın, gerekiyorsa
kontakları temizleyin
Yeni bir batarya (pil) takın
Batarya 24 veya
48 saat yeterli
olmuyor
Kaydedici 24 saat
çalıĢmıyor
EKG sinyali
gürültülü
Defective Card
(Kart bozuk)
mesajı
Self test hatası
Yeni bir batarya kullanıldığından emin
olun
CompactFlash kartın Biomedical
Systems onaylı olduğundan emin olun.
“Settings” ekranındaki seçimi kontrol edin
CompactFlash büyüklüğü yetersi olabilir.
Bütün elektrotların hastaya düzgünce
takılmıĢ olduğunu kontrol edin
Hasta kablosunun tam olarak takılı
olduğunu kontrol edin
Hasta kablosunu değiĢtirin
CompactFlash kart kaydediciye uygun
değil. Onaylı CompactFlash kart kullanın.
Çok sayıda karta bozuk mesajı veriyorsa,
servise danıĢın
Kaydedicinin servise gönderilmesi
gerekiyor. Servisi arayın.
25
BMS 1200 Holter Monitor
Bakım ve Servis
Temizlik
1. Kaydediciyi temizlemeden önce bataryayı çıkartın.
2. Biraz yumuĢak deterjanı suya karıĢtırın.
3. Bu suyla yumuĢak bir bezi iyice nemlendirin..
4. Kaydedici, kablolar, ve kemer klipini iyice silin.
5. Kablolara bulaĢmıĢ olan yapıĢtırıcı kalıntılarını da iyice
temzileyin. YumuĢak bir deterjan kullanın..
NOT:
Kablolarda alkol veya aseton kullanımı ÖNERĠLMEZ: Alkol
ve aseton kabloların bozulmasına ve kolayca kırılmasına
neden olabilir.
6. Temizlik bittiğinde batarya kapağını yerleĢtiriniz..
Servis
Kaydedicinizde sorun varsa, sorunlar ve çözümleri için Arıza
Bulma bölümüne bakın. Yeterli olmazsa, bu kılavuzda belirtilen
servis destek birimleriyle temasa geçin. Servis için göndermeden
önce mutlaka teyit alın..
A.
Kullanıcı tarafından kaydedici üzerinde yapılabilecek
herhangi bir tamir ya da servis iĢlemi yoktur.
26
BMS 1200 Holter Monitor
Tablo 5 - Service Malzeme & Aksesuarları
Açıklama
Batarya kapağı
Kemer klipi
Çanta, omuz askısı ile
Hasta kablosu 2 kanal - 5 uç
Patient cable 3 kanal - 5 uç
Patient cable 3 kanal - 7 uç
Parça Numarası
100-1654-001
100-1555-001
100-1695-001
350-0235-01
350-0235-02
350-0235-00
Patient cable 9 kanal - 10 uç
350-0249-01
512 MB CompactFlash kart
350-0252-03
1 GB CompactFlash kart
350-0252-04
Kullanım kılavuzu
600-0641-00
AA Energizer Lithium pil
200-2560-001
AA Alkalin pil IECLR6
200-2203-001
Servis ve Destek:
Tepa A.Ş.
Gersan Sit. 2310/1 Sok. No. 45 Ergazi, 06370 Ankara
Tel: 0312 257 0477- [email protected]
Biomedical Systems
77 Progress Parkway
Maryland Heights, MO 63043 USA
Tel:
Faks:
E-mail:
Web:
314.576.6800
314.576.9735
[email protected]
http://www.biomedsys.com
Avrupa Ofis:
Chaussée de Wavre 1945
1160 Auderghem Brussels BELGIUM
Tel:
32 2 661 20 70
Faks: 32 2 661 20 71
27
BMS 1200 Holter Monitor
Cihazdaki Semboller
Sembol
Açıklama
Sınıf B Applied Part
Kılavuza bakın.
0086
AB Tıbbi Cihaz Direktifi ile uyumlu
Elektrik- Elektronik Cihaz Atığı. (WEEE)
Atıkların geri kazanım için uygun toplama
yerlerine atılması son kullanıcının
sorumluluğundadır..
Üretim yılı
SN
REF
Seri Numarası
GösterilememiĢ- katalog numarası BMS
1200
Üretici:
Braemar, Inc.
1285 Corporate Center Drive, Suite 150
Eagan, MN 55121 USA
Yetkili Avrupa Tem:
QNET BV
Hommerterweg 286
6436 AM Amstenrade
The Netherlands
28
BMS 1200 Holter Monitor
Özellikler
Fonksiyon
Kanal sayısı
Çözünürlük
Kayıt
Yükleme ara birimi
Örnekleme hızı
Frekans yanıtı
Sinyal doğrulama
Pacemaker Algılama
Bellek
Kayıt süresi
Türü
Model, BMS 1200
Kapasite
Fiziksel
Boyutlar
9 kanal
12 bit
Full disclosure (tam sinyaller)
CompactFlash kart okuyucu
1024/sec maksimum
0.05Hz - 60Hz, @ -3dB
LCD gösterge
Programlanabilir, açık- kapalı (on/off)
(varsayılan: kapalı)
1, 6, 12, 24 veya 48 saat
Flash
64MB Minimum
Batarya dahil ağırlık
Cihaz kutusu
ÇalıĢma konumu
3.75 x 3.00 x 0.90 inch
92.25 x 76.2 x 22.86 mm
4.53oz ya da 128g
Molded plastik (UL 94V-0)
Her konumda
Elektriksel
Kazanç ayarı
Konnektör
Hasta kablosu
0.5X, 1X ve 2X
20 pin
10 uçlu
Çevresel
ÇalıĢma sıcaklığı
Saklama sıcaklığı
0C - +45C
-10C to +70C
ÇalıĢma nemi
Saklama nemi
10% - 95% (yoğunlaĢmamız)
5% to 95%
Batarya
Tipi
Ömrü
(1) AA Alkaline IEC-LR6
48 saat
Garanti
12 (24) ay yüklemeden itibaren
29
BMS 1200 Holter Monitor
Electromanyetik Emisyon
Emisyon
testleri
Uyumluluk
Elektromanyetik çevresel kılavuz
RF emisyon
CISPR 11
Grup 1
BMS 1200 RF enerjiyi sadece iç
işlemleri için kullanır. Bu nedenler,
RF emisyonları çok düşüktür ve
yakınlardaki başka elektronik
cihazlarda enterferansa neden
olmazlar.
RF emisyon
CISPR 11
Sınıf B
BMS 1200 her türlü mekanda
kullanılabilir, buna konutlar ve
düşük voltaj şebekeye bağlı yerler
dahildir.
Elektromanyetik Bağışıklık
Bağışıklık
testleri
IEC 60601
test seviyesi
Uyumluluk
seviyesi
Elektromanyetik çevresel
kılavuz
Electrostatik
deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2
±6 kV temas
±8 kV hava
±6 kV temas
±8 kV hava
Zeminler ahşap, beton veya
seramik döşenmiş olmalıdır.
Zeminler sentetik materyal ile
kaplıysa, bağıl nem en az %30
olmalıdır.
3 A/m
Şebeke frekansı manyetik
alanları, tipik bir yaşam
çevresi, ticari çevre ya da
hastane çevresi ile aynı
olmalıdır
Şebeke frekansı 3 A/m
(50/60 Hz)
manyetik alanı
IEC 61000-4-8
30
BMS 1200 Holter Monitor
BağıĢıklık Testi
IEC 60601 test
seviyesi
Uyumluluk
seviyesi
Ġletimsel RF
IEC 61000-4-6
3Vrms
150 kHz- 80
Mhz
3V
Yayılımsal RF IEC
61000-4-3
3 V/m
80 MHz- 2,5
GHz
3 V/m
Elektromanyetik çevresel kılavuz
TaĢınabilir ve mobil RF iletiĢim cihazları
cihazın, kabloları da dahil, hiçbir Ģekilde
yakınında kullanılmamalıdır. Vericinin çalıĢma
frekansına göre önerilen ayrılma uzaklığı:
d=1,2√P
d=1,2√P
d=2,3√P
P vericinin watt (W) cinsinden maksimum
çıkıĢ gücü ve d metre (m) cinsinden önerilen
en az uzaklık
Sabit RF vericilerden alan Ģiddeti, bir
elektromanyetik araĢtırmada (a) belirlendiği
Ģekliyle, her frekans bölgesinde uyum
seviyesinden küçük olmalıdır.(b)
ġekildeki iĢareti taĢıyan cihazların yakınında
enterferans oluĢabilir
NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek olan uygulanır.
NOT 2: Bu kılavuzlar her durumda uygulanamaz. Elektromanyetik yayılım cisimleri ve insanlar
tarafından soğrularak etkilenirler.
a) Telsiz telefon baz istasyonları, mobil radyo vericileri, amatör radyo vericileri gibi sabit vericilerin alan
Ģiddeti teorik olarak tam doğru tahmin edilebilir değildir. Yakınlardaki vericiler nedeniyle cihazın
kullanılacağı yerde bir ölçüm yapılması gerekebilir. Bunun sonucuna göre cihazın yerinin değiĢtirilmesi
gerekebilir.
b) 150 kHz- 80 MHz aralığında alan Ģiddeti 3 V/m’den az olmalıdır.
31
BMS 1200 Holter Monitor
Önerilen Ayrılma Mesafesi
BMS 1200 ile taĢınabilir ve mobil RF iletiĢim cihazları arasında
önerilen ayrılma uzaklıkları için aĢağıdaki tabloya bakınız.
BMS 1200 RF bozucuların denetimli olduğu ortamlarda kullanım
için üretilmiĢlerdir. BMS 1200 kullanıcıları elektromanyetik
enterferansı önlemek için taĢınabilir ve mobil RF iletiĢim cihazları
(vericiler) ile, bunların çıkıĢ gücüne bağlı olarak, BMS 1200
arasında önerilen, aĢağıda verilmiĢ, minimum uzaklığa dikkat
etmelidirler.
Vericinin maksimum
çıkış gücü
Vericinin frekansına bağlı olarak uzaklık
W
150 kHz
to 80 MHz
d = 1.2  P
80 MHz
to 800 MHz
d = 1.2  P
800 MHz
to 2,5 GHz
d = 2.3  P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Yukarıda belirtilmemiĢ olan vericiler için önerilen uzaklık d metre
cinsinden frekans bölgesine uygun Ģekilde hesaplama yapılabilir.
32
Türkiye Distribütörü:
Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler San. ve Tic. A.ġ.
Gersan Sit. 2310/1 (eski 656.) Sok. No. 45
Ergazi 06370 Ankara
Tel: 0312 257 04 77
Faks: 0312 257 04 78
E-posta: [email protected]
Web: www.tepa.com.tr
Biomedical Systems
Chaussée de Wavre 1945
1160 Auderghem, Belgium
Phone: ++32 2 661 20 70
Fax:
++32 2 731 22 63
E-Mail: [email protected]