Phaser® 6115MFP Quick Use Guide

Yorumlar

Transkript

Phaser® 6115MFP Quick Use Guide
Phaser® 6115MFP
multifunction product
EN
RU
TU
EL
Quick Use Guide
Краткое руководство по эксплуатации
Hızlı Kullanım Kılavuzu
Γρήγορος οδηγός χρήσης
dmo Rev A
Copyright © 2007 Xerox Corporation. All rights reserved.
www.xerox.com/office/6115support
Product Tour
Содержание
İçindekiler
Περιεχόμενα
Обзор аппарата
Ürün Turu
Παρουσίαση προϊόντος
Product Features
1
Scanner
Сканер
Tarayıcı
Σαρωτής
Функции аппарата
Ürün Özellikleri
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Printing
6
Печать
Yazdırma
Εκτύπωση
Copying
12
Копирование
Kopyalama
Αντιγραφή
Scanning
Устранение неисправностей
Sorun Giderme
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Output Tray
16
Tray 1
22
Факс
Faks İşlemleri
Φαξ
Troubleshooting
Aвтоподатчика документов (ADF)
Otomatik Doküman Besleyici (ADF)
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
Выходной лоток
Çıktı Kaseti
Δίσκος εξόδου
Сканирование
Tarama
Σάρωση
Faxing
Automatic Document Feeder (ADF)
28
Лоток 1
Kaset 1
Δίσκος 1
Options
Опции
Seçenekler
Προαιρετικά
εξαρτήματα
1
2
Duplex Unit
500-Sheet Feeder
Модуль двусторонней печати
Çift Yönlü Yazdırma Ünitesi
Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης
Устройство подачи на 500 листов
500-Sayfa Besleyici
Τροφοδότης 500 φύλλων
1
Product Features
Contents
Product Features
Product Features
Scanner Latch
Fuser
Transfer Belt
Фьюзер
Kaynaştırıcı
Φούρνος
Ремень переноса
Aktarım Kayışı
Ιμάντας μεταφοράς
Toner Cartridges
Imaging Unit
Картриджи с тонером
Toner Kartuşları
Κασέτες γραφίτη
Модуль формирования
изображения
Görüntüleme Ünitesi
Κασέτα εκτύπωσης
Замок сканера
Tarayıcı Mandalı
Σύρτης σαρωτή
Select toner from the control panel to rotate into position for replacement.
Выберите тонер на панели управления для перемещения его в положение для замены.
Değiştirme konumuna göre döndürmek için kontrol panelinden toneri seçin.
Επιλέξτε γραφίτη από τον πίνακα ελέγχου για να περιστραφεί σε θέση αντικατάστασης.
Top Cover
Верхняя крышка
Üst Kapak
Επάνω κάλυμμα
www.xerox.com/office/6115supplies
For ordering supplies, contact your local reseller,
or visit the Xerox Supplies website.
Front Cover
Передняя крышка
Ön Kapak
Μπροστινό κάλυμμα
www.xerox.com/office/6115support
Для заказа расходных материалов обратитесь к авторизованным партнерам
или посетите веб-сайт Xerox, посвященный расходным материалам.
Sarf malzemeleri sipariş etmek için, yerel bayinize başvurun veya Xerox Sarf Malzemeleri
web sitesini ziyaret edin.
Για να παραγγείλετε αναλώσιμα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Xerox,
ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο.
2
3
Product Features
Product Features
Control Panel
Панель управления
Kontrol Paneli
Πίνακας ελέγχου
Auto Receive
Copy Settings
Alphanumeric keypad
Настройки копирования
Kopyalama Ayarları
Ρυθμίσεις αντιγραφής
Error
Resolution
Display
Буквенно-цифровая клавиатура
Alfasayısal tuş takımı
Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο
Phaser 6115MFP
MIX
Redial / Pause Speed Dial
On Hook
Function
x1.00
1 A4
Quality
Y
01
02
03
04
05
06
07
08
09
M
1
C
1
4
K
2 in 1 Reduce / Enlarge
Collate
Mode buttons
Menu
Select
Light / Dark
C
7
[email protected]_-
2
GHI
5
PQRS
8
ABC
JKL
TUV
3
6
9
DEF
Кнопки режимов
Mod düğmeleri
Πλήκτρα λειτουργιών
Fax
Copy
Scan
MNO
Start
WXYZ
Stop / Reset
Keypad Mode
0
#
[1] / [A]
Fax controls
1. Document type
Управление факсом
Faks kontrolleri
Πλήκτρα ελέγχου φα
MIX
2. Zoom ratio
x1.00
1 A4
4. Output density 5. Media tray/size
3. Number of copies
1
6. Status/warnings
1. Тип документа 2. Изменение масштаба 3. Число копий
4. Плотность отпечатка 5. Лоток для бумаги/формат 6. Состояние/предупреждения
1. Doküman türü 2. Yakınlaştırma oranı 3. Kopya sayısı
4. Çıktı yoğunluğu 5. Ortam kaseti/boyutu 6. Durum/uyarılar
1. Τύπος πρωτοτύπου 2. Ποσοστό μεγέθυνσης/σμίκρυνσης
3. Αριθμός αντιγράφων 4. Πυκνότητα αντιγράφου
5. Δίσκος/μέγεθος μέσων εκτύπωσης 6. Κατάσταση/προειδοποιήσεις
Menu
Select
Кнопки Старт и Стоп/Отмена цветной и черно-белой печати
Renkli veya Siyah-Beyaz ve Durdurma/Sıfırlama düğmeleri
Πλήκτρα Έναρξη Έγχρωμης ή Ασπρόμαυρης λειτουργίας
και Τερματισμός/Επαναφορά
To print a Menu Map, press the
Display button, and then scroll
down to select Menu Map.
(RU)
Press Display to view toner levels
and print report pages.
Для распечатки Карты меню, нажмите кнопку Дисплей,
а затем прокрутите вниз для выбора Карты меню.
Нажмите Дисплей для того, чтобы посмотреть
уровень тонера и распечатать страницы отчетов.
Toner düzeylerini ve yazdırma raporu sayfalarını
görmek için Görüntüle düğmesine basın.
Πατήστε Εμφάνιση για να δείτε τα επίπεδα γραφίτη
και τις σελίδες αναφοράς εκτύπωσης.
Navigate/Adjust buttons
Кнопки Навигации/Настройки
Gezinme/Ayarlama düğmeleri
Πλήκτρα Πλοήγηση/Προσαρμογή
Color or B/W Start and Stop/Reset buttons
C
Display
(TU)
Menü Haritası yazdırmak için, Görüntüle düğmesine basın
ve sonra Menü Haritası’nı seçmek için aşağı doğru
ilerleyin.
(EL)
Phaser 6115MFP
TONER REMAINING
Για να εκτυπώσετε ένα Χάρτη Μενού, πατήστε το πλήκτρο
Εμφάνιση και στη συνέχεια μεταβείτε προς τα κάτω για να
επιλέξετε Menu Map.
Quality
Y
Menu/Select button
Кнопка Меню/Выбрать
Menü/Seçme düğmesi
Πλήκτρο Μενού/Επιλογή
www.xerox.com/office/6115support
4
Cancel/Back button
Кнопка Отменить/Назад
İptal/Geri düğmesi
Πλήκτρο Ακύρωση/Πίσω
M
C
K
Reduce / Enlarge
Toner Change button
Кнопка замены тонера
Toner Değiştirme düğmesi
Πλήκτρο αλλαγής γραφίτη
5
Printing
Supported Papers
Печать
Yazdırma
Εκτύπωση
Поддерживаемые типы бумаги
Desteklenen Kağıtlar
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού
Automatic Document Feeder
60 – 90 g/m2
(16 – 24 lb. Bond)
Printing
W
H
Print and Scan
Drivers and Utilities
W: 140– 216 mm (5.5 – 8.5 in.)
H: 148 – 356 mm (5.83 – 14 in.)
Printing
Phaser 6115MFP Software and
Documentation CD-ROM
Installation Video
User guide
Windows,
Mac OS
www.xerox.com/office/6115support
To learn about advanced printing techniques,
see the Printing Basics chapter in the User Guide.
Click the Recommended Media List link for a
complete list of media for your product.
(RU)
Для получения информации о расширенных методах
печати, см. раздел Основы печати в Руководстве
пользователя. Нажмите на ссылку Recommended
Media List (Список рекомендуемых материалов) для
того, чтобы просмотреть полный список материалов
для вашего аппарата.
60 – 200 g/m2
(16 – 53 lb. Bond/
50 – 75 lb. Cover)
Photo Size 4 x 6....... 4.0 x 6.0 in.
Statement................ 5.5 x 8.5 in.
Executive................. 7.25 x 10.5 in.
UK Quatro................ 8.0 x 10.0 in.
Gov. Letter.............. 8.0 x 10.5 in.
Foolscap................. 8.0 x 13.0 in.
Letter....................... 8.5 x 11.0 in.
Letter Plus............... 8.5 x 12.69 in.
Gov. Legal............... 8.5 x 13.0 in.
Legal....................... 8.5 x 14.0 in.
4X6
ST
EX
UKQ
GLT
FLS
LT
LTP
GLG
LG
Photo Size 10 x 15... 102 x 152 mm
A5............................ 148 x 210 mm
B5 ISO..................... 176 x 250 mm
A4............................ 210 x 297 mm
SP Folio................... 210 x 330 mm
PHO
A5
B5
A4
FOL
Tray 2
Custom.................... (W) x (H)
(TU)
Нестандартный
Özel
Ειδική επιλογή
Gelişmiş yazdırma teknikleri hakkında daha fazla bilgi
almak için, Kullanıcı Kılavuzu'nda Yazdırma Temelleri
bölümüne bakın. Ürününüzle ilgili ortamların tam listesi
için Recommended Media List (Önerilen Ortam Listesi)
bağlantısını tıklatın.
(EL)
Για να μάθετε σχετικά με τις προηγμένες τεχνικές
εκτύπωσης , συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Βασικά στοιχεία
εκτύπωσης στον Οδηγό χρήσης. Κάντε κλικ στον
σύνδεσμο Recommended Media List (Κατάλογος
συνιστώμενων μέσων εκτύπωσης) για έναν πλήρη
κατάλογο των μέσων εκτύπωσης για το προϊόν σας.
www.xerox.com/office/6115support
Tray 1
6
60 – 90 g/m2
(16 – 24 lb. Bond)
W
H
W: 3.6 – 8.5 in
92 – 216 mm
H: 5.8 – 14.0 in.
148 – 356 mm
Monarch.................. 3.87 x 7.5 in.
Com# 10.................. 4.12 x 9.5 in.
MON
#10
DL............................ 110 x 220 mm
C6............................ 114 x 162 mm
C5............................ 162 x 229 mm
DL
C6
C5
7
Letter....................... 8.5 x 11.0 in.
LT
A4............................ 210 x 297 mm
A4
Basic Printing
Printing
Printing
Обычная печать
Temel Yazdırma
Βασική εκτύπωση
PC
1
2
3
4
5
Mac
1
2
3
4
Select special features
in the Xerox printer driver.
Выберите особые режимы в
драйвере принтера Xerox.
Xerox yazıcı sürücüsündeki bazı
özellikleri seçin.
Επιλέξτε τις ειδικές λειτουργίες
στον οδηγό εκτυπωτή Xerox.
www.xerox.com/office/6115support
8
9
Printing Envelopes
Печать на конвертах
Zarflara Yazdırma
Εκτύπωση φακέλων
Monarch... 3.87 x 7.5 in.
# 10.......... 4.12 x 9.5 in.
Printing
Printing
DL.............110 x 220 mm
C6............. 114 x 162 mm
C5............. 162 x 229 mm
2
1
3
4
1–10
1–10
5
Mac
PC
Select envelope size in the Xerox printer driver.
Выберите размер конверта в драйвере принтера Xerox.
Xerox yazıcı sürücüsünde zarf boyutunu seçin.
Επιλέξτε μέγεθος φακέλου από τον οδηγό εκτυπωτή Xerox.
www.xerox.com/office/6115support
10
After printing: Lower both fuser levers.
После печати: опустите вниз оба рычага фьюзера.
Yazdırmadan sonra: Her iki kaynaştırıcı düzeyini indirin.
Μετά την εκτύπωση: Κατεβάστε και τους δύο μοχλούς του φούρνου.
11
Copying
Basic Copying
Копирование
Kopyalama
Αντιγραφή
Phaser 6115MFP Software and
Documentation CD-ROM
Print and Scan
Drivers and Utilities
Основные операции копирования
Temel Kopyalama
Βασική Αντιγραφή
Fax
Scan
Copy
Installation Video
User guide
Windows,
Mac OS
See the Copying chapter in the User Guide
to learn about advanced copying techniques:
Adjusting image quality
Reducing or enlarging
Copying 2 sides to 1 side (2 in 1)
Making 2-sided copies (duplex option)
Making booklets
60 – 90 g/m2
(16 – 24 lb. Bond)
W
H
1
(RU)
См. раздел Копирование в Руководстве пользователя
для получения информации по расширенным методам
копирования:
• Настройка качества изображения
• Уменьшение или увеличение изображения
• Копирование 2 сторон на 1 (2 в 1)
• Изготовление двусторонних копий (опция дуплекс)
• Изготовление брошюр
(TU)
Gelişmiş kopyalama teknikleri hakkında bilgi almak için
Kullanıcı Kılavuzu'ndaki Kopyalama bölümüne bakın:
• Görüntü kalitesini ayarlama
• Görüntüleri küçültme veya büyütme
• 2 yüzü 1 yüze kopyalama (2'si 1 arada)
• 2 yüzlü kopyalar oluşturma (çift yüz seçeneği)
• Kitapçıklar yapma
Load original.
(EL)
Загрузите оригинал.
Orijinali yükle.
Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Αντιγραφή στον Οδηγό χρήσης
για να μάθετε σχετικά με τις προηγμένες τεχνικές αντιγραφής:
• Προσαρμογή ποιότητας ειδώλου
• Σμίκρυνση ή μεγέθυνση ειδώλων
• Αντιγραφή 2 όψεων σε 1 (2 σε 1)
• Δημιουργία αντιγράφων 2 όψεων (επιλογή duplex)
• Δημιουργία φυλλαδίων
www.xerox.com/office/6115support
12
W: 140– 216 mm (5.5 – 8.5 in.)
H: 148 – 356 mm (5.83 – 14 in.)
Copying
Copying
www.xerox.com/office/6115support
13
2
3
1x
2x
1
4
Function: Access to optional features
Функция: доступ к дополнительным режимам.
İşlev: İsteğe bağlı özeliklere erişim.
Λειτουργία: Πρόσβαση σε προαιρετικές
λειτουργίες.
Качество: Тип документа (1х)/Разрешение (2х)
Kalite: Doküman türü (1x)/Çözünürlük (2x)
Ποιότητα: είδος πρωτοτύπου (1x)/ανάλυση (2x)
Keypad Mode
Function
Quality
Light / Dark
0
JKL
TUV
3
6
9
1
DEF
K
MNO
WXYZ
#
[1] / [A]
Select number of copies.
Выберите число копий.
Kopya sayısını seçin.
Επιλέξτε αριθμό αντιγράφων.
x0.50
x2.00
x:±0.01
x1.00
12
Menu
Select
4
Menu
Select
Select settings.
8
ABC
Copying
Copying
Display
2
5
PQRS
7
2 in 1 Reduce / Enlarge
12
GHI
Quality: Document type (1x)/Resolution (2x)
Error
Collate
[email protected]_-
Start
Use the Stop/Reset button to stop copying
or restore default settings.
Stop / Reset
Выбор параметров.
Ayarları seçin.
Επιλέξτε ρυθμίσεις.
1. Document type
MIX
2. Zoom ratio
3. Number of copies
x1.00
1
1 A4
4. Output density 5. Media tray/size
6. Status/warnings
1. Тип документа 2. Изменение масштаба 3. Число копий
4. Плотность отпечатка 5. Лоток для бумаги/формат 6. Состояние/предупреждения
1. Doküman türü 2. Yakınlaştırma oranı 3. Kopya sayısı
4. Çıktı yoğunluğu 5. Ortam kaseti/boyutu 6. Durum/uyarılar
1. Τύπος πρωτοτύπου 2. Ποσοστό μεγέθυνσης/σμίκρυνσης
3. Αριθμός αντιγράφων 4. Πυκνότητα αντιγράφου
5. Δίσκος/μέγεθος μέσων εκτύπωσης 6. Κατάσταση/προειδοποιήσεις
www.xerox.com/office/6115support
14
Используйте кнопку Стоп/Отменить для остановки
копирования или возврата к настройкам по умолчанию.
Kopyalamayı durdurmak veya varsayılan ayarları geri
yüklemek için Durdurma/Sıfırlama düğmesini kullanın.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Τερματισμός/Επαναφορά
για να σταματήσετε την αντιγραφή ή να επαναφέρετε
τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Press Color or B/W Start button.
Нажмите кнопку Старт для цветного или черно-белого копирования.
Renkli veya Siyah-Beyaz düğmesine basın.
Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη Έγχρωμης ή Ασπρόμαυρης λειτουργίας.
15
Scanning
Loading Original
Сканирование
Tarama
Σάρωση
Загрузка оригинала
Orijinali Yükleme
Τοποθέτηση πρωτοτύπου
60 – 90 g/m2
(16 – 24 lb. Bond)
Phaser 6115MFP Software and
Documentation CD-ROM
W
H
Print and Scan
Drivers and Utilities
W: 140– 216 mm (5.5 – 8.5 in.)
H: 148 – 356 mm (5.83 – 14 in.)
Installation Video
User guide
Windows,
Mac OS
www.xerox.com/office/6115support
To learn about advanced scanning techniques,
see the Scanning chapter in the User Guide.
USB (TWAIN/WIA) and Network (email) scanning function
differently. To setup scanning for your connection, see the
Features Setup Guide (printed booklet or PDF online).
(RU)
USB (TWAIN/WIA) и сетевое (Email) сканирование
работают по-разному. Для настройки сканирования для
вашего соединения см. Руководство по установке
функций (распечатанный буклет или PDF он-лайн).
Scanning
Scanning
Для получения информации о расширенных методах
сканирования, см. раздел Сканирование в Руководстве
пользователя.
(TU)
Gelişmiş tarama tekniklerini öğrenmek için, Kullanıcı
Kılavuzu'nda Tarama bölümüne bakın.
USB (TWAIN/WIA) ve ağ (Eposta) tarama farklı şekilde çalışır.
Bağlantınızın taramasını kurmak için, bkz. Özellikler
Kurulum Kılavuzu (basılı kitapçık veya çevrimiçi PDF).
(EL)
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προηγμένες
τεχνικές σάρωσης, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Σάρωση
στον Οδηγό χρήσης.
Το USB (TWAIN/WIA) και η δικτυακή σάρωση (email)
λειτουργούν διαφορετικά. Για να κάνετε την αρχική ρύθμιση
της σάρωσης για τη σύνδεσή σας, συμβουλευτείτε το
Features Setup Guide (έντυπο φυλλάδιο ή σε ηλεκτρονικό PDF).
www.xerox.com/office/6115support
16
17
USB: Scan via TWAIN driver
USB: драйвер сканирования через TWAIN
USB: TWAIN sürücüsü aracılığıyla tarama
USB: Σάρωση μέσω οδηγού TWAIN
3
Mac
PC
1
Launch application to scan from, and then start the TWAIN driver
(import method varies with application).
2
Mac
PC
Click the Prescan button for a preview.
Нажмите кнопку Предварительное сканирование
для предварительного просмотра.
Önizleme için Ön tarama düğmesini tıklatın.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο Προσάρωση για προεπισκόπιση.
4
Click the Scan button.
Выбор параметров.
Ayarları seçin.
Επιλέξτε ρυθμίσεις.
Нажмите кнопку Сканирование.
Tara düğmesini tıklatın.
Κάντε κλικ στο πλήκτρο Σάρωση.
www.xerox.com/office/6115support
18
редварительное сканирование из
ADF невозможно
ADF ön tarama yapamaz.
O ADF δεν μπορεί να πραγματοποιήσει
προσάρωση.
Mac
PC
Select settings.
The ADF cannot prescan.
19
Scanning
Scanning
Запустите приложение, из которого вы хотите сканировать, затем запустите драйвер TWAIN
(метод импортирования зависит от приложения).
Uygulamayı bir noktadan itibaren tarayacak şekilde başlatma ve sonra TWAIN sürücüsünü başlatma
(alma yöntemi uygulamaya göre değişir).
Ξεκινήστε την εφαρμογή από την οποία θα κάνετε σάρωση και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τον οδηγό
TWAIN (η μέθοδος εισαγωγής διαφοροποιείται ανάλογα με την εφαρμογή).
Network: Scan to Email
Сеть: Сканирование в электронную почту
Ağ: E-postaya Tara
Δίκτυο: Σάρωση σε email
[email protected]_–1
1
ADF scans to email in black and white only.
Сканирование в электронную почту из ADF
выполняется только в черно-белом режиме.
ADF sadece siyah-beyaz tarama yapar.
ADF E-postaya sadece siyah-beyaz tarama yapar.
1
Fax
Scan
Copy
4
7
ABC2abc
[email protected]_GHI
PQRS
2
5
8
[1] / [A]
Press Scan mode button.
TO: [email protected]_
OK=SEL
TUV
3
MNO
6
9
WXYZ
2.2
[A]
Menu
Select
TO: [email protected]_
OK=SEL
2
3
[A]
3.1
0
ABC
ABC
2
ÄäÅåÆæàÇç
3
Ééè
4
ìíî
DEF
GHI
MNO
6
ÑñÖöØøò
7
ß
8
Üüùú
PQRS
TUV
Extra characters for metric defaults
#
#+&/=!?()%[]ˆ
‘’{}|˜$,:;<>“¿£
Дополнительные символы для установок
метрик по умолчанию.
Metrik varsayılan değerler için ek karakterler
Επιπλέον χαρακτήρες για μετρικές
προεπιλογές
Phaser 6115MFP
SUBJ.=scan to Email
OK=SEL
Y
M
C
Start
[1]
K
Stop / Reset
3.2
Menu
Select
Menu
Select
Enter Email address.
Введите адрес эл. почты
E-posta adresini girin.
Εισάγετε τη διεύθυνση email.
Auto Receive
Follow prompts to specify subject, more addresses, and scan settings.
Press Start at any time to accept remaining defaults and send the scan.
Stored Email addresses can also be selected.
Resolution
Redial / Pause Speed Dial
On Hook
01
02
03
04
05
06
07
08
09
www.xerox.com/office/6115support
Вы также можете выбрать сохраненые адреса электронной почты.
Saklanan Eposta adresleri de seçilebilir.
Μπορούν επίσης να επιλεγούν αποθηκευμένες διευθύνσεις email.
20
Следуйте подсказкам для указания темы, добавления адресов и выбора установок сканирования. Нажмите Старт
в любое время для принятия оставшихся настроек по умолчанию и отправки отсканированного изображения.
Konu, daha fazla adres ve tarama ayarları belirtmek için, komut istemlerini izleyin. Kalan varsayılan değerleri kabul
etmek ve sonra taramayı göndermek için istediğiniz zaman Başlat düğmesine basın.
Ακολουθήστε τις υποδείξεις για να καθορίσετε θέμα, περισσότερες διευθύνσεις και τις ρυθμίσεις σάρωσης.
Πιέστε Έναρξη οποιαδήποτε στιγμή για να αποδεκτείτε τις υπόλοιπες προεπιλογές και έπειτα στείλτε τη σάρωση.
21
Scanning
Scanning
A
2
Нажмите кнопку Режим сканирования.
Tara modu düğmesine basın.
Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας Σάρωση.
2.1
JKL
XYZ.CO_
DEF
Keypad Mode
0
2
ABC
Faxing
Basic Faxing
Факс
Faks İşlemleri
Φαξ
Основные функции факса
Temel Faks İşlemleri
Βασικές Ρυθμίσεις Φαξ
Phaser 6115MFP Software and
Documentation CD-ROM
60 – 90 g/m2
(16 – 24 lb. Bond)
Print and Scan
Drivers and Utilities
Installation Video
User guide
Windows,
Mac OS
www.xerox.com/office/6115support
To learn about advanced Faxing techniques,
see the Faxing chapter in the User Guide.
W
1
H
W: 140– 216 mm (5.5 – 8.5 in.)
H: 148 – 356 mm (5.83 – 14 in.)
Also see the Faxing chapter to learn how listings and
settings can be managed from your computer using MFP
ControlCentre® (PC via USB) or CentreWare® Internet
Services (Mac/PC via Ethernet).
PC: USB
CentreWare
Mac/PC: Ethernet Internet Services
(RU)
Для получения информации о расширенных методах
отправки факса, см. раздел Факс в Руководстве
пользователя.
Также см. раздел Факс для получения информации
о том, как управлять списками и настройками с вашего
компьютера, используя ControlCentre® (PC via USB)
or CentreWare® Internet Services (Mac/PC via Ethernet).
Load original.
Загрузите оригинал.
Orijinali yükle.
Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
(TU)
Ayrıca MFP ControlCentre® (USB üzerinden PC) veya
CentreWare® Internet Services'i (Ethernet üzerinden
Mac/PC) kullanarak listelerin ve ayarların bilgisayarınızdan
nasıl yönetileceğini öğrenmek için Faks İşlemleri bölümüne
bakın.
2
(EL)
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προηγμένες
τεχνικές αποστολής φαξ, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο
Φαξ στον Οδηγό χρήσης.
Press Fax mode button.
Επίσης συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Φαξ για να μάθετε
πώς να διαχειρίζεστε καταχωρίσεις και ρυθμίσεις από τον
υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το MFP ControlCentre®
(PC μέσω USB) ή τις CentreWare® Internet Services
(Mac/PC μέσω Ethernet).
www.xerox.com/office/6115support
Faxing
Faxing
Faks işlemleriyle ilgili gelişmiş teknikleri öğrenmek için,
Kullanıcı Kılavuzu'nda Faks İşlemleri bölümüne bakın.
Fax
Нажмите кнопку Факс.
Faks modu düğmesine basın.
Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας Φαξ.
22
23
Scan
Copy
3
1
4
7
[email protected]_-
2
GHI
5
PQRS
8
ABC
3
JKL
6
TUV
9
DEF
Auto Receive
MNO
0
Redial / Pause Speed Dial
On Hook
WXYZ
01
Keypad Mode
Enter Fax number.
Resolution
02
03
Redial/Pause: Insert a pause (P)
#
Повторный набор/Паузка: введите паузу (Р)
Tekrar Arama/Duraklatma: Duraklama süresi
girin (P)
Επανάκληση/Παύση: Εισάγετε μία παύση (P)
[1] / [A]
Введите номер факса.
Faks numarasını girin.
Εισάγετε αριθμό φαξ.
When faxing from document glass (“BOOK”):
Auto Receive
Stored Fax numbers can also be selected.
Resolution
Redial / Pause Speed Dial
Вы также можете выбрать сохраненые номера факса.
Saklanan Faks numaraları da seçilebilir.
Μπορούν επίσης να επιλεγούν οι αποθηκευμένοι
αριθμοί φαξ.
On Hook
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Отпрвка факса со стекла экспонирования ("КНИГА"):
Dokümanı cam işlem yüzeyi üzerinden faks olarak gönderirken (“KİTAP”):
Όταν αποστέλλετε φαξ από την επιφάνεια σάρωσης (“BOOK”):
5
5.1
Phaser 6115MFP
Y
Use the Stop/Reset button to stop faxing
or restore default settings.
Stop / Reset
Используйте кнопку Стоп/Отменить для остановки
отправки факса или возврата к настройкам по
умолчанию.
Kopyalamayı durdurmak veya varsayılan ayarları geri
yüklemek için Durdurma/Sıfırlama düğmesini kullanın.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Τερματισμός/Επαναφορά
για να σταματήσετε την αποστολή φαξ ή να
επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Press either Start button.
C
24
Stop / Reset
K
Menu
Select
Follow prompts to select document size and additional pages.
Press Select to scan, and then Start to send fax.
Следуйте подсказкам для выбора формата документа и дополнительных страниц.
Нажмите Select (Выбрать) для сканирования, а затем Старт для отправки факса.
Doküman boyutunu ve ek sayfaları seçmek için komut istemlerini izleyin. Tarama için Seç
düğmesine basın ve sonra faksı göndermek için Başlat düğmesine basın.
Ακολουθήστε τις υποδείξεις για να επιλέξετε μέγεθος πρωτοτύπου και συμπληρωματικές
σελίδες. Πατήστε Select (Επιλογή) για σάρωση και στη συνέχεια Έναρξη για αποστολή Φαξ.
Нажмите одну из двух кнопок Старт.
Başlat düğmesine basın.
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο Έναρξη.
www.xerox.com/office/6115support
M
Start
25
Faxing
Faxing
4
Start
5.2
SCAN BOOK (A4)
SCAN=SEL
(SIZE= )
Adding Speed Dial Entries
3
Добавление номеров быстрого набора
Hızlı Arama girişleri ekleme
Προσθήκη καταχωρίσεων ταχείας κλήσης
[email protected]_–1
1
1
4
Menu
Select
1.1 MACHINE SETUP?
НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА?
MAKİNE AYARI?
7
Menu
Select
[A]
TUV
6
9
DEF
4
ìíî
MNO
0
GHI
8
Üüùú
PQRS
TUV
Extra characters for metric defaults
Дополнительные символы для установок
метрик по умолчанию.
Metrik varsayılan değerler için ek karakterler
Επιπλέον χαρακτήρες για μετρικές προεπιλογές
WXYZ
#
#+&/=!?()%[]ˆ
‘’{}|˜$,:;<>“¿£
555121_
Звездочка ( ) переключает набор букв/цифр.
Yıldız ( ) düğmesine basıldığında alfa/sayısal moda geçer.
Ο αστερίσκος ( ) εναλλάσσει αλφαβητική και αριθμητική λειτουργία.
Следуйте подсказкам для ввода имени, номера факса и стартовой скорости модема.
Adı, Faks numarasını ve modem başlatma hızını girmek için komut istemlerini izleyin.
Ακολουθήστε τις υποδείξεις για εισαγωγή ονόματος, αριθμού φαξ, και αρχικής τιμής μόντεμ.
1
2 SPEED DIAL?
4
БЫСТРЫЙ НАБОР=010
HIZLI ARAMA=010
7
[email protected]_GHI
PQRS
2
5
8
ABC
JKL
TUV
3
6
9
DEF
MNO
WXYZ
2.2
Menu
Select
4
Keypad Mode
0
#
[1] / [A]
Choose a new 3 digit listing number.
Add more listings at prompt, or press Cancel.
Выберите новый трехзначный номер в списке.
Listeden yeni bir 3 basamaklı numara seçin.
Διαλέξτε ένα νέο 3ψηφιο αριθμό καταχώρισης.
Добавьте позиции или нажмите Отменить.
İstendiğinde listeye daha fazla giriş yapın veya İptal düğmesine basın.
Προσθέστε περισσότερες καταχωρίσεις καθ' υπόδειξη, ή πιέστε Ακύρωση.
www.xerox.com/office/6115support
ß
Faxing
Faxing
8
JKL
3
7
Follow prompts to enter name, Fax number, and modem starting rate.
Переместитесь в меню быстрого набора.
Hızlı Arama menüsünde gezinin.
Περιηγηθείτε στο μενού Speed Dial.
2
5
ABC
DEF
ÑñÖöØøò
[1]
Menu
Select
Navigate to Speed Dial menu.
2.1
Ééè
MNO
6
Star ( ) toggles alpha/numeric mode.
1x
2 БЫСТРЫЙ НАБОР?
2 HIZLI ARAMA?
PQRS
2
0
Menu
Select
1.3 2 SPEED DIAL?
GHI
[1] / [A]
Menu
Select
НАСТРОЙКА НАБОРА?
FAKS ARAMA AYARI?
3
Keypad Mode
3x
1.2 FAX DIAL SETUP?
ÄäÅåÆæàÇç
ABC2abc
[email protected]_-
ABC
2
26
27
Paper Jams
www.xerox.com/office/6115support
28
29
Troubleshoooting
Troubleshoooting
Застревание бумаги
Kağıt Sıkışmaları
Εμπλοκές χαρτιού
More Information
Дополнительные сведения
Daha Fazla Bilgi
Περισσότερες πληροφορίες
www.xerox.com/office/6115support
Visit the Support website for:
Print and Scan drivers and utilities
User manuals and instructions
Online Support Assitant
Safety specifications (in User Guide)
Material Safety Data Sheets
(RU)
www.colorconnection.xerox.com
Visit the Color Connection website
for templates, tips, and tutorials.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Τεχνικής υποστήριξης για :
• Οδηγούς Εκτύπωσης και Σάρωσης και βοηθητικά
προγράμματα
• Εγχειρίδια χρήστη και οδηγίες
• Online Support Assistant (Ηλεκτρονική τεχνική
υποστήριξη)
• Προδιαγραφές ασφαλείας (στον Οδηγό χρήσης)
• Φύλλα με δεδομένα ασφαλείας υλικών
Посетите веб-сайт Color Connection для просмотра
шаблонов, получения подсказок и просотра обучающих
материалов.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο Color Connection για πρότυπα,
συμβουλές και μαθήματα.
(TU)
Aşağıdaki konular hakkında bilgi almak için Destek web
sitesini ziyaret edin:
• Sürücüleri ve yardımcı programları Yazdırma ve Tarama
• Kullanıcı kılavuzları ve yönergeler
• Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)
• Güvenlik belirtimleri (Kullanıcı Kılavuzu'nda)
• Malzeme Güvenliği Veri Tablosu
Şablonlar, ipuçları ve öğreticiler için Color Connection web
sitesini ziyaret edin.
www.xerox.com/office/6115support
(EL)
Посетите веб-сайт Поддержки для:
• Драйверов и утилит сканирования и печати
• Руководств и инструкций пользователя
• Online Support Assistant (Онлайновый ассистент
поддержки)
• Требования к технике безопасности (вРуководстве
пользователя)
• Листы данных по безопас матер.

Benzer belgeler

Телефон senao sn 258 plus инструкция

Телефон senao sn 258 plus инструкция ... HARVEST. Senao SN-258 Plus, Senao SN-358R, Senao SN-358 R Ultra, Senao SN-568B,. В продаже телефон.. Инструкция по. SN258 PLUS NEW-1. Long Rang Cordless Phone. Print :. Walkie - talkie function...

Detaylı

Epson Stylus Photo PX830FWD

Epson Stylus Photo PX830FWD Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için -

Detaylı