pedi derma duyuru.fh11 - Türk Dermatoloji Derneği

Yorumlar

Transkript

pedi derma duyuru.fh11 - Türk Dermatoloji Derneği
PED‹ATR‹K DERMATOLOJ‹ KURSU B‹L‹MSEL PROGRAM
08:45-09:00
AÇILIfi
Sevgi Bahad›r
09:00-10:15
1. OTURUM
Oturum Baflkanlar›: Serap Utafl - Neslihan fiendur
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00
10:00-10:15
Yenido¤an Deri Bak›m› ve Geçici Deri Bulgular›
Yenido¤an Vezikülo-bülloz Hastal›klara Yaklafl›m
Yenido¤an Nodüler Lezyonlara Yaklafl›m
Tart›flma
10:15-10:35
Çay / Kahve Molas›
10:35-12:10
2. OTURUM
Oturum Baflkanlar›: Güliz ‹kizo¤lu - Osman Köse
10:35-10:55
10:55-11:15
11:15-11:35
11:35-11:55
11:55-12:10
Ürtiker (Ürtiker Taklitçikleri)
Alerjik Deri Testleri
Pediatrik aciller
Atopik Dermatit Tedavisinde Zorluklar
Tart›flma
12:10-13:10
Ö⁄LE YEME⁄‹
13:10-14:35
3. OTURUM
Oturum Baflkanlar›: Deniz Yücelten - Erkan Alpsoy
13:10-13:30
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-14:45
Hiperpigmente Lezyonlara Yaklafl›m
Vitiligo Tan›-Ay›r›c› Tan›
Vitiligo Tedavisi
Alopesi areata tedavisi
Tart›flma
14:45-15:05
Çay / Kahve Molas›
15:05-18:30
4. OTURUM
Oturum Baflkanlar›: Ayflen Karaduman - Esen Özkaya
15:05-15:25
15:25-15:45
15:45-16:05
16:05-16:25
16:25-16:40
Konjenital Nevuslara Yaklafl›m
Spitz Nevus ve Melanom
‹nfantil Hemanjiomlara Yaklafl›m
Dermatolojik Cerrahi / Farkl›l›klar
Tart›flma
16:40-17:00
Çay / Kahve Molas›
17:00-18:30
TANINIZ NED‹R?
Oturum Baflkanlar›: Can Baykal- Serap Öztürkcan
Deniz Yücelten - Ayflen Karaduman - Osman Köse - Güliz ‹kizo¤lu - Ayfle Deniz Akkaya - Nursel Dilek
Sevgi Bahad›r
Demet Kartal
Muammer Seyhan
Serap Utafl
Esen Özkaya
Erkan Alpsoy
Hayriye Sar›c›o¤lu
Sibel Evans Ersoy
Rebiay K›ran
Neslihan fiendur
Hamdi Özcan
Can Baykal
Savafl Yayl›
Deniz Aksu Ar›ca
Ayten Ferahbafl Kesiko¤lu
TÜRK PED‹ATR‹K DERMATOLOJ‹ DERNE⁄‹ YÖNET‹M KURULU
Prof. Dr. Ümit Ukflal
Prof. Dr. Serap Utafl
Prof. Dr. Sevgi Bahad›r
Prof. Dr. Neslihan fiendur
Prof. Dr. Ayfle Deniz Yücelten
Prof. Dr. Rebiay K›ran
Prof. Dr. Hayriye Sar›cao¤lu
HESAP B‹LG‹LER‹
KURS B‹L‹MSEL SEKRETERYASI
Prof. Dr. Sevgi BAHADIR
Karadeniz Teknik Üniversitesi
T›p Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dal›
TRABZON
Tel
: 0462 377 54 20
E-Posta : [email protected]
ORGAN‹ZASYON SEKRETERYASI
Prime Kongre Yönetimi ve Turizm
Ethem Efendi Cad. Abdulhalik Renda Sok. 2/1
Erenköy – Kad›köy – 34738 ‹STANBUL
Tel
: +90 216 357 23 23
Faks
: +90 216 357 23 33
E-Posta : [email protected]
Banka Ad›
Hesap Ad›
IBAN Kodu (TL)
: Türkiye ifl Bankas› -Suadiye fiubesi
: PRIME Kongre Yönetimi ve Turizm Ltd. fiti.
: TR73 0006 4000 0011 1760 4349 14
KAYIT ÜCRET‹
50TL
• Kurs kontenjan› 100 kifli ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
• Kurs ifllemleri baflvuru s›ras›na göre de¤erlendirilecektir.
•Kurs kay›t baflvurular› için http://pediatrikdermatoloji.org/ adresinden ilgili kay›t formunun doldurulmas› gerekmektedir.
• Kay›t ücretine; bilimsel aktivitelere kat›l›m, yaka kart›, cep program› ve kat›l›m sertifikas› dahildir.
• Kay›t ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.
• 7 Ekim 2015 tarihinden sonra yap›lacak iptallede geri ödeme yap›lmayacakt›r.
+KDV

Benzer belgeler

3. Güncel Böbrek Hastal›klar›, Hipertansiyon ve Transplantasyon

3. Güncel Böbrek Hastal›klar›, Hipertansiyon ve Transplantasyon • Kayıt rezervasyon iptali yapılmayacaktır ancak isim değişikliğine izin verilecektir. Değişiklik için Prime Kongre Yönetim ve Turizm'e yazılı olarak başvurulmalıdır. • T.C. Maliye Bakanlığı V.U.K....

Detaylı

Untitled - 26. ulusal dermatoloji kongresi

Untitled - 26. ulusal dermatoloji kongresi Kayıt ücretinin, aşağıda belirtilmiş hesap numarasına yatırılması, kayıt formu ve ödemeye dair belgenin toplantı organizasyon sekretaryasına faks ya da posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Detaylı

KURULLAR İLETİŞİM - 8. Sipil Dermatoloji Günleri

KURULLAR İLETİŞİM - 8. Sipil Dermatoloji Günleri Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Manisa Tel: 0 236 234 63 07 E-mail: [email protected] ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Detaylı

AD SOYAD E-POSTA Meltem Önder [email protected]

AD SOYAD E-POSTA Meltem Önder meltemonder@yahoo.com AD SOYAD Meltem Önder Hatice Uce Özkol Serap Güneş Bilgili S. Pelin Kartal Yeşim Yayla Hakan Yeşil Bengü Gerçeker Gülhan Aksoy Saraç Aydan Yazıcı İlteriş Oğuz Topal Demet Deviren Gökçe Işıl Kurmuş ...

Detaylı