PDD Jonsered Markalama Boyası 5056984-00 5056984-01

Yorumlar

Transkript

PDD Jonsered Markalama Boyası 5056984-00 5056984-01
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
1. ÜRÜN VE FİRMA İSMİ
Ticari adı
Madde numarası
Uygulama
Markalama Boyası (Aerosol konteynır, farklı renkler)
5056984-00 (turuncu), 5056984-01 (kırmızı), 5056984-02 (mavi),
5056984-03 (sarı), 5056984-04 (beyaz)
Ahşap üzerine markalama
Tedarikçi
Adres
Ülke
Telefon
Faks
İletişim
Husqvarna AB
SE 561 82 Huskvarna
İsveç
+46 36 14 65 00
+46 36 14 73 55
Per Carlbäck
Acil durumlarda
Zehir Bilgi Merkezi ile irtibata geçin
2. TEHLİKELİ ÖZELLİKLER
Son derece yanıcı
Genel
Basınçlı konteynır. Doğrudan gelen güneş ışığına veya 50°C üzerindeki sıcaklıklara asla maruz bırakılmamalıdır.
Delinmesi ya da yakılması yasaktır. Bu husus ayrıca kullanılmış konteynırlar için de geçerlidir.
Sağlık
Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Yangın ve patlama
Son derece yanıcıdır. Yangın çıkması halinde basınçlı konteynırlar patlayabilir.
3. MADDE BİLEŞENLERİ/SINIFLANDIRILMASI
10 - 20
Markala
ma
F+
R12
74-98-6
10-20
F+
R12
265-150-3
64742-48-9
30 - 60
Xn
202-496-6
96-29-7
<0.2
Xn
R65 - R66 R10
R40-R41R43-R21
No.
Madde adı
EC no.
CAS no.
İçerik (%)
1
Bütan
203-448-7
106-97-8
2
Propan
200-827-9
3
Nafta (petrol) hidro işleme tabi
tutulmuş hafif (< % 0,1 benzin)
4
2-butanonoksim
R ifadeleri
Semboller tablosu: T+= Çok zehirli, T=Zehirli, C=Aşındırıcı, Xn=Sağlık için tehlikeli, Xi=Tahriş edici, E=Patlayıcı,
O=Oksitleyici, F+=Son derece yanıcı, F=Çok yanıcı, N=Çevre için zararlı, IK=Çevre ve sağlık tehlikeleri açısından
sınıflandırmaya tabi değil.
İlgili risk ifadeleri listesi için madde 16’ya bakın.
4. İLK YARDIM
Genel
Semptomlar devam ederse doktora başvurun. Mümkünse bu güvenlik bilgi formunu gösterin.
Soluma
Temiz hava ve dinlenme.
Ciltle temas
Cildi sabun ve suyla yıkayın.
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ticari adı:
Markalama Boyası (Aerosol konteynır, farklı renkler)
Baskı tarihi
08/03/2010
Sayfa 1
Baskı
5
Gözle temas
Tahriş kaybolana kadar bol suyla durulayın.
Tüketim
Birkaç su veya süt bardağı için. KUSTURMAYIN.
5. YANGIN ÇIKMASI DURUMUNDA ALINACAK TEDBİRLER
Yangın söndürme araçları
Toz, köpük veya karbon dioksit ile söndürülür.
Yangın ve patlama tehlikesi
Basınçlı konteynırlar, doğrudan gelen güneş ışığına veya 50°C üzerindeki sıcaklıklara asla maruz bırakılmamalıdır.
Yangın çıkması halinde basınçlı konteynırlar patlayabilir.
Yangın çıkması durumunda kullanılacak kişisel koruyucu donanım
Yangın çıkması durumunda sağlık için tehlikeli gazlar oluşabilir. Duman gazı solumaktan kaçının. İtfaiyeciler, kapalı
devre solunum aparatı takmak ve tam korunmalı giysi giymek zorundadır.
Bilgiler
Ateşe yakın duran konteynırlar kaldırılmalı ve/veya su kullanarak soğutulmalıdır. Söndürme işlemi sonucu ortaya çıkan
sıvıların kanalizasyona sızmasını önleyin.
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA/DÖKÜLMEYE KARŞI TEDBİRLER
Kişisel yaralanmaları önlemek için alınması gerekli tedbirler
İyi havalandırma sağlayın. Onaylanmış uygun koruyucu donanım kullanın.
Çevreye zarar verilmesini önlemek için alınması gerekli tedbirler
Kanalizasyona akıtılmamalıdır.
Temizlik önlemleri
Sızdıran basınçlı konteynırı ayrı bir bölgeye taşıyın. Büyük dökülmeler uygun emici ile toplanır ve yerel yönetmeliklere
uygun olarak elden çıkarılır veya imha edilir. Talaş, kum veya diğer inert emici madde kullanarak vakumlayın. Küçük
dökülmeler: Kağıt veya dokuma kullanarak kurulayın.
7. KULLANMA VE DEPOLAMA
Belirli özellikler ve riskler
Son derece yanıcıdır. Aerosoller 50°C’nin üzerinde ısındıklarında patlayabilir.
Kullanma talimatları
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Ateşin veya kor halindeki maddelerin üzerine püskürtmeyin.
Delinmesi ya da yakılması yasaktır. Bu husus ayrıca kullanılmış konteynırlar için de geçerlidir. Genel tedbirler alın.
Kimyasallar ile tüm gereksiz teması önleyin.
Depolama
Doğrudan gelen güneş ışığına veya 50°C üzerindeki sıcaklıklara asla maruz bırakılmamalıdır. Kuru, serin ve iyi
havalandırılan bir yerde saklayın. Kolay yanıcı maddelerin hemen yakınında saklanmamalıdır. Ateş kaynaklarından ayrı
saklayın. Sigara içmek yasaktır. Isı, kıvılcım ve açık alevlerden koruyun. Statik elektriğe karşı önlemler alın.
8. MARUZ KALMAYI KISITLAMA/ KİŞİSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ
Önleyici tedbirler
İyi havalandırma sağlayın. Tüm kullanım iyi havalandırılan bir yerde yer almalıdır. Çalışma alanı için hızlı ve bol göz
yıkama imkanı sağlayın. Kullandıktan sonra, tüketmeden veya sigara içmeden önce ellerinizi iyice yıkayın.
Solunum koruma
Ürünün normal kullanımı sırasında gerekli değildir.
Göz koruma
Ürünün normal kullanımı sırasında gerekli değildir.
El koruma
Ürünün normal kullanımı sırasında gerekli değildir.
Cilt koruma
Ürünün normal kullanımı sırasında gerekli değildir.
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ticari adı:
Markalama Boyası (Aerosol konteynır, farklı renkler)
Baskı tarihi
08/03/2010
Sayfa 2
Baskı
5
Sınır Değerleri
Madde adı
Nafta (petrol)
hidro işleme
tabi tutulmuş
hafif (< % 0,1
benzin)
Nafta (petrol)
hidro işleme
tabi tutulmuş
hafif (< % 0,1
benzin)
CAS no.
64742-48-9
Sınıf aralığı
8 saat
64742-48-9
15 dakika
ppm
mg/m3
350,0
Yıl
2005
500,0
2005
Uyarı
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Şekil
Renk
Koku
Çözünürlük
Aerosol
Farklı renkler
Zayıf, alifatik.
Organik çözücüler
10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE
Kararlılık
Tavsiye edildiği üzere depolandığında ve kullandığında kararlıdır.
Kaçınılması gereken koşullar
Yüksek ısıdan ve doğrudan gelen güneş ışığından uzak tutun.
Reaksiyona girdiği maddeler
Tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir.
Tehlikeli ayrışım ürünleri
Tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Soluma
Yüksek konsantrasyonlarda burun, boğaz ve solunum yollarını tahriş edebilir. Ayrıca, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk
ve bulantıya neden olabilir.
Ciltle temas
Orta derecede tahrişe neden olabilir. Uzun süreli veya tekrarlanan temaslarda cildin çatlamasına ve kızarmasına neden
olabilir.
Gözle temas
Göz ve mukozaları tahriş eder.
Tüketim
Tüketim ağız ve boğazda yanma hissine neden olabilir. Mide ağrıları. Bulantı ve kusma.
Duyarlılık
Ürün, az miktarda alerjiye neden olan madde içerir. Bu ürün, duyarlı kişiler için küçük miktarlarda bile alerjen olabilir.
Tekrarlanan veya uzun süreli maruz kalma bu riski artırır.
12. EKOTOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Bilgiler
Bu ürün, kimyasal ürünlerin sınıflandırılmasına ve işaretlenmesine ilişkin İsveç Ulusal Kimyasallar Teftiş Kurulu
yönergeleri KIFS 2005:7’de çevre için zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.
Akuatik ekotoksisite
Propan
Test
Zaman aşımı süresi
Balıklar için akut toksisite (LC50)
96 saat
Daphnia (Su piresi) için akut toksisite (EC50) 48 saat
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ticari adı:
Markalama Boyası (Aerosol konteynır, farklı renkler)
Değer/varlık
16,1 mg/l
16,3 mg/l
Baskı tarihi
Türler
08/03/2010
Sayfa 3
Baskı
5
Algler için akut toksisite (IC50)
Nafta
Test
Balıklar için akut toksisite (LC50)
72 saat
11,3 mg/l
Zaman aşımı süresi
92 saat
Değer/varlık
2.200 mg/l
Türler
Pimephales promelas
Test
Zaman aşımı süresi
96 saat
Balıklar için akut toksisite (LC50)
Daphnia (Su piresi) için akut toksisite (EC50) 48 saat
Algler için akut toksisite (IC50)
72 saat
Değer/varlık
760 mg/l
> 500 mg/l
83 mg/l
Türler
Poecilia reticulata (Lepistes)
D. magna
Scenedesmus subspicatus
Oktanol-su ayrılım katsayısı
0,63
2-butanonoksim
Biyobirikim
Propan
Test
Oktanol-su ayrılım katsayısı
Değer/varlık
2,36
Bütan (< % 0,1 butadien 203-450-8 içermektedir)
Test
Değer/varlık
Oktanol-su ayrılım katsayısı
2,89
13. ATIK YÖNETİMİ
Bilgiler
Bu ürünün üreticisi, REPA sicilinin bir parçasıdır; bu da üreticinin, İsveç Çevre Kanununa ve üretici sorumluluğu ile ilgili
hükümlerine (SFS 2006:1273) uygun olarak üretici sorumluluğunu kabul ettiği ve ambalaj atıklarının nakliyesi ve geri
dönüşümü için ambalaj payı ödemiş olduğu anlamına gelir.
Ürünü büyük miktarlarda kullanan işletmeler için bilgiler
Basınçlı gazı bitmiş aerosol kutuları, Metallkretsen'in (Metal Geri Dönüşüm Derneği) geri dönüşüm merkezlerinden birine
gönderilir veya ara depoda saklanır (> 200 kg garanti ödeme) veya atanmış bir yüklenici tarafından toplanır.
Plastik kapaklar ve kapak tuşları sert plastik olarak ayrılır.
Atık grubu
Boş olmayan aerosol kutuları Tehlikeli Atık olarak sınıflandırılır ve Atık Yönetmeliğine (SFS 2001:1063) uygun olarak ele
alınır. Yerel düzenlemeler hakkında bilgi almak için ilgili belediyenin Çevre Kurumu ile irtibata geçiniz.
Özel kişiler için bilgiler
Özel kişiler, boş aerosol kutularını yerel belediyenin geri dönüşüm istasyonlarına veya geri dönüşüm derneklerine getirir.
BOŞ OLMAYAN aerosol kutuları, TEHLİKELİ ATIK olarak sınıflandırılır ve belediyenin tehlikeli atık beyan sistemine
girilir. Yerel düzenlemeler hakkında bilgi almak için ilgili belediyenin Çevre Kurumu ile irtibata geçiniz.
Atık grubu
Atık kodu 14 06 03
Boş kutular; atık kodu 15 01 04
14. NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER
Kimyasallar tehlikeli mal olarak sınıflandırılmıştır
UN numarası:
Malın tanımı:
Evet

Hayır

Değerlendirilmemiş

1950
Aerosol
ADR/RID (Karayolu ile nakliye / Demiryolu ile nakliye)
Sınıf:
2,5 F
Etiketler:
2.1
IMDG (Denizyolu ile nakliye)
Sınıf:
Alt Risk:
Deniz Kirletici:
EMS:
2.1
Hayır
Hayır
F-D, S-U
IATA (Hava yolu ile nakliye)
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ticari adı:
Markalama Boyası (Aerosol konteynır, farklı renkler)
Baskı tarihi
08/03/2010
Sayfa 4
Baskı
5
Sınıf:
Alt Risk:
Etiket:
2.1
Hayır
2.1
Diğer Bilgiler
Her paketin kutusu ile birlikte en fazla 30 kg ağırlığında veya şrink ambalaj/stretç film ile paketlenen paletler üzerinde en
fazla 20 kg ağırlığında olması koşuluyla aerosoller ülke içinde sınırlı miktarlarda (LQ2) nakliye edilebilir. Her paketin
üzerine her yanı 10 cm olan elmas şekli içine konulmuş "UN 1950" işareti konulur.
15. GEÇERLİ ŞARTLAR
R ifadeleri/S ifadeleri
No.
R12
R66
S51
S23
İfade
Son derece yanıcı.
Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Yalnızca iyi havalandırılan ortamlarda kullanın.
Spreyi solumayın.
Diğer işaretleme ifadeleri
Basınçlı konteynır. Doğrudan gelen güneş ışığına veya 50°C üzerindeki sıcaklıklara asla maruz bırakılmamalıdır.
Delinmesi ya da yakılması yasaktır. Bu husus ayrıca kullanılmış konteynırlar için de geçerlidir. Ateşin veya kor halindeki
maddelerin üzerine püskürtmeyin. Ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmek yasaktır. Çocukların ulaşamayacağı
yerlerde muhafaza edin.
2-butaneonoksim içermektedir. Alerjik reaksiyona neden olabilir.
Markalama/Tehlike sembolü
Son derece yanıcı
16. DİĞER BİLGİLER
Bilgi kaynakları
Revizyon zamanında geçerli mevzuat ve hammadde tedarikçisi Spray Master AB'nin teknik dokümantasyonu.
Tüm ilgili risk ifadelerinin listesi.
No.
R10
R12
R21
R40
R41
R43
R65
R66
R ifadesi
Yanıcı
Son derece yanıcı
Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
Kanserojen etki şüphesi
Ciddi göz hasarları tehlikesi
Cilt ile temasında alerji yapabilir
Sağlığa zararlıdır: Yutulduğu zaman akciğer hasarlarına sebebiyet verebilir.
Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir
Revizyona genel bakış
Baskı
1
2
3
4
5
Revizyon tarihi
10/06/1996
14/09/1999
16/12/2003
01/01/2007
08/03/2010
Sorumlu kişi
Hanna Svennberg
Hanna Svennberg
Hanna Svennberg
Anita Cenusa
Marie Sennevik
Düzeltmeler
Revize edilmiş, Bölümler 1-16
Revize edilmiş, Bölümler 1-16
Revize edilmiş, Bölümler 1-16
Revize edilmiş, Bölümler 1-16
Tedarikçi notları
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ticari adı:
Markalama Boyası (Aerosol konteynır, farklı renkler)
Baskı tarihi
08/03/2010
Sayfa 5
Baskı
5

Benzer belgeler

Lightning Kullanma Kılavuzu

Lightning Kullanma Kılavuzu 11.2.3 Çamaşir Makinesinde soğuk suyla narin devirde yıkatın. 11.2.4 Montaj etmeden i. (Kurutma makinesinde iyice kurulayın.) 11.3 Askılı Kemeri 11.3.1 Askılı Kemeri, döşemeden çıkarın. 11.3.2 Isla...

Detaylı

WNT NEW WTX Mini Mikro matkap

WNT NEW WTX Mini Mikro matkap Çelik ve sülfürlü paslanmaz çelik döküm Paslanmaz çelik, ferritik Paslanmaz çelik, martenzitik paslanmaz çelik, ostenitik / martenzitik paslanmaz çelik, ostenitik / ferritik Paslanmaz çelik, osteni...

Detaylı

LPS PRESOLVE (Temizleyici, Yağ Sökücü)

LPS PRESOLVE (Temizleyici, Yağ Sökücü) muhtemel değildir. Eğer teneke patlamışsa bütün kıvılcım kaynaklarını kaldırdıktan ve maksimum havalandırmayı sağladıktan sonra içeriğin olduğu yere akmasına izin veriniz. Kimyasalı kum veya toprak...

Detaylı

Ürün kataloğunu indirmek için tıklayınız

Ürün kataloğunu indirmek için tıklayınız Motor Gereksinimi / Engine requirement Machine model. The best solution for Net Ağırlık / Net weight: Every kind of stitched bags like flour, animal feed, agriculture, sugar, chemical products, sal...

Detaylı