Ülkemizden Haberler - Türkiye için Geri Dönüşüm

Yorumlar

Transkript

Ülkemizden Haberler - Türkiye için Geri Dönüşüm
Türkiye Icin Geri Donusum
Ülkemizden Haberler
Onaylayan sezen
Çarþamba, 05 Mart 2008
Son Güncelleme Cumartesi, 20 Haziran 2009
Susuz pisuarlar, promosyon veren geri dönüþüm kutularý,
týbbi atýklarý dizel yakýta çeviren makine, güneþ enerjisiyle çalýþan
buzdolabý... Duyarlý tüketiciyi kapmak isteyen firmalar, birbiri ardýna çevreci
ürün çýkarýyor.
Küresel ýsýnmanýn en sýcak haliyle hissedildiði bugünlerde,
çevreci yatýrýmlar daha bir dikkat çekiyor. Artýk tüketici ürün tercihinde
doðaya ne kadar duyarlý olunduðuna öncelik vermeye baþladý. Bu da þirketleri
harekete geçirdi.
Çevre teknolojileri, atýk yönetimi ve geri dönüþüm sektöründe
faaliyet gösteren firmalarýn sayýsý her geçen gün artýyor. Geçen yýl 140, bu
yýl da 135 iþletme atýk ve geri dönüþüm sektörüne yatýrým yapmak için Çevre ve
Orman Bakanlýðý'ndan lisans aldý.
Firmalar, yurtdýþýnda üretilen çevreci, birbirinden ilginç
cihaz ve sistemleri Türkiye'ye getirme yarýþýnda. Týbbi atýklarý dizel yakýta
çeviren cihazlar, güneþ enerjisiyle çalýþan buzdolaplarý, susuz pisuarlar,
tüketicilerin içecek kutularýný geri dönüþüm kumbaralarýna atmalarýný teþvik
eden sistemler artýk ülkemize de girmeye baþladý...
Ýstanbul Fuar Hizmetleri'nin TÜYAP Kongre ve Fuar
Merkezi'nde düzenlediði “REW Ýstanbul 2007”de çok sayýda firma yeni cihaz ve
sistemlerini tanýttý. Ýþte fuarda dikkat çeken ürünler...
COCA-COLA BOÞ KUTULARA PROMOSYON VERECEK
Coca-Cola, tüketicilerin kullandýðý ürünlerin boþ þiþe ve
kutularýný geri dönüþtürmek için Norveç menþeli Tombra isimli þiþe ve kutu
kumbarasýný satýn aldý. Coca-Cola ürünlerinin boþ kutu ve þiþelerini bu
kumbaraya atan tüketicilere, promosyon hediye kazanabileceði kuponlar
veriliyor. Tombra'nýn kýsa bir süre içinde pek çok noktaya yerleþtirileceði
belirtiliyor.
Bir taraftan boþ kutu ve þiþelerin geri dönüþümünü amaçlayan
Coca-Cola, diðer taraftan da tüketicileri bu uygulamaya teþvik edecek.
Tombra'nýn dýþ tasarýmý ve distribütörlüðü ise Tusdo Danýþmanlýk ve Dýþ
http://www.geridonusum.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 00:47
Türkiye Icin Geri Donusum
Ticaret'e ait. Tombra'nýn etrafýnda da reklam panolarý bulunuyor. Özel
þirketlerin yaný sýra belediyeler için de avantajlý olacaðý belirtiliyor.
TIBBÝ ATIKLARI DÝZEL YAÐINA ÇEVÝREN SÝSTEM GELÝYOR
Hastanelerden çýkan týbbi atýklar da önemli bir sorun teþkil
ediyor. Týbbi atýklarýn yüzde 20'si riskli atýk grubunu oluþturuyor. Riskli
atýklarýn geri dönüþümü için sterilizasyonlarý büyük önem taþýyor. Sterilize
edilen atýklarýnda yüzde 90'ý da geri kazanýlabiliyor...
Bu konuda Almanya'da Hamburg Üniversitesi'yle ortak bir
çalýþma baþlatan Logmed firmasý, steril týbbi atýklarý dizel yakýta çeviren bir
sistem geliþtirdi. Logmed Türkiye distribütörü Metan Medikal'ýn Yönetim Kurulu
Baþkaný Cemal Kaldýrýmcý, sistemi bu yýl içinde Türkiye'ye getireceklerini
söylüyor. Steril edilen plastik týbbi atýklarý dizel yakýta çeviren sistemin
maliyetinin ise 1 milyon euro'nun altýnda olacaðý tahmin ediliyor.
Kaldýrýmcý, “Günde 5 ton enfekte týbbi atýk iþleyen tesiste
4.5 ton civarýnda plastik vardýr. Bunlarýn yüzde 80'inden, yani yaklaþýk 3.5
ton civarýnda dizel yakýt elde edilir. Bu da mükemmel bir geri kazaným” diyor.
SUSUZ PÝSUARLA GÜNDE 450 EURO TASARRUF
Ýki buçuk yýldýr çevre teknolojileri alanýnda faaliyet
gösteren Ecotem GmbH, Ýsviçre'de üretilen Urimat markalý, su kullanýmý
gerektirmeyen pisuarýn Türkiye distribütörlüðünü aldý. Ecotem Yönetim Kurulu
Üyesi Ýpek Akaya, Urimat'ýn yapýmýnda seramikten daha kaygan, sýcak ve sert bir
maddenin kullanýldýðýný, sývýnýn temas halinde hemen aktýðýný, bu yüzden de
suya gerek duyulmadýðýný belirtiyor. Dünyada kullanýlan pisuarlarýn hepsi
Urimat markalý olursa, yýlda 4.5 milyar ton su tasarrufu yapýlacaðý
savunuluyor.
Bir Urimat'ýn günde 80 defa kullanýlmasý durumunda saðladýðý
su tasarrufunun maddi deðeri ise 450 euro. Bu pisuarlar Ýsviçre'de 10
Almanya'da ise 4 yýldýr kullanýlýyor.
Urimat'ýn bir özelliði de üzerine reklam alýnabilmesi.
Dijital bir sistemle pisuarlarýn üzerine hem sabit hem de hareketli reklam
koyulabiliyor. Reklam panosu bulunmayanlar 499, kýrk saniye reklam filmi
oynatma özelliðine sahip olanlarsa bin 399 euro fiyatla, aðustostan itibaren
Türkiye'de de satýlmaya baþlayacak. Akkaya, Türkiye'de ilk yýl binin üzerinde
satýþ yapmayý hedeflediklerini belirtiyor. Urimat'ýn Türkiye üzerinden Rusya ve
Azerbaycan'a da ihracatý düþünülüyor.
GÜNEÞ ENERJÝLÝ BUZDOLABI
Çevreci güneþ enerjisi, fosil yakýtlara alternatif olarak
öne çýkýyor. Aslýnda güneþ enerjisine çok da yabancý deðiliz. Ama bu, beyaz
eþyalarda ilk kez kullanýlýyor. Steca Pf166 model buzdolabý, üzerine baðlanan
güneþ panelleri sayesinde açýkta kalan atomlarla enerji üretiyor ve bu enerjiyi
http://www.geridonusum.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 00:47
Türkiye Icin Geri Donusum
akülere depolayarak elektriðe çeviriyor. Bu buzdolabýný elektriðin olmadýðý her
yerde kullanabilmek mümkün. Bir ay önce tüm dünyada satýlmaya baþlanan
buzdolabýnýn üretimini Almanya'da Steca firmasý yapýyor. Türkiye
distribütörlüðünü ise TGM Ecoenergy aldý. Almanya'da bin euro'dan baþlayan
fiyatlarla satýþa sunulan buzdolabýnýn Türkiye fiyatýnýn, bin 500 ile 2 bin
euro arasýnda olmasý bekleniyor.
TARIMDA SU TASARRUFU SAÐLAYAN CÝHAZ
Çevreye zarar veren sektörlerin baþýnda tarým gelir. Yanlýþ
sulama politikalarý hem su sarfiyatýný çok artýrýr, hem de sudaki kireç topraða
ciddi zararlar verir. Amerikalý Envirotech firmasý tarafýndan Türkiye'ye
getirilen fre flo cihazýnýn sudaki kireçlenmeyi önleyerek tarýmsal alanlardaki
su tüketimini en aza indirdiði belirtiliyor. Envirotech Türkiye CEO'su Mesut
Konar, fre flo'nun hiçbir güç kaynaðý kullanmadan sadece suyun basýncýyla
çalýþtýðýný, sudaki mineralleri daha görünür hale getirerek kireçlenmeyi
önlediðini, su kullanýmýný da yüzde 25 azalttýðýný belirtiyor. Konar, fre flo
ile ürün kalitesinin de yüzde 15 oranýnda arttýðýný ifade ediyor. Amerika'da
üretilen fre flo cihazý mayýs ayýnda tüm dünyayla eþ zamanlý olarak Türkiye'de
de satýlmaya baþladý. Cihazýn fiyatý ise 125 ile 78 bin dolar arasýnda
deðiþiyor.
Çevrede AB standardý için 90 milyar euro gerekiyor
Atýklarýn çevreye verdiði zararý önlemek için katý atýk
toplama ve geri dönüþüm iþi dünyada hýz kazandý. Kartal, Maltepe, Kadýköy ve
Bakýrköy belediyelerinin katý atýk toplama iþini yürüten Altaþ'ýn Yönetim
Kurulu Baþkaný Þeref Bülbül, AB ülkelerinde atýklarda geri dönüþüm oranýnýn
yüzde 20 olduðunu belirtiyor.
Türk halkýnýn çevreye duyarsýz olmadýðý halde, geri dönüþüm
iþinin kontrolsüz bir þekilde yapýldýðýný söyleyen Bülbül, “Türkiye'de katý
atýklarýn geri dönüþümü sadece yüzde 3'lerde. Türkiye'nin çevre konusunda AB
standartlarýný yakalamasý için 90 milyar euro civarýnda yatýrým yapmasý
gerekiyor” diyor
Kaynak:
Para Dergi
http://www.patronlardunyasi.com/news_detail.php?id=30610si
http://www.geridonusum.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 00:47
Türkiye Icin Geri Donusum
http://www.geridonusum.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 00:47