Dev Kolon Polibine Bağlı Kolokolik İnvajinasyon ve Obstrüksiyon

Yorumlar

Transkript

Dev Kolon Polibine Bağlı Kolokolik İnvajinasyon ve Obstrüksiyon
Yeni Tp Dergisi 2012;29(1):50-52
Olgu sunumu
Dev Kolon Polibine Bağl Kolokolik İnvajinasyon
ve Obstrüksiyon: Bir Olgu
Alaattin ÖZTÜRK 1, Hikmet AKYÜZ 2, Ömer Faruk AKINCI
1
Sema Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İSTANBUL
2
Sema Hastanesi Dahiliye Bölümü, İSTANBUL
ÖZET
Kolon polipleri kolonoskopide sk karşlaşlan bir durumdur. Çoğunlukla bir yaknmaya sebep olmazlarken, nadiren karn ağrs, rektal kanama, invajinasyon ve barsak
tkanklğna yol açabilirler. Çocuklarda kolon polibine
bağl invajinasyon görülmekle beraber yetişkinlerde bu
tür poliplere bağl invajinasyon ve obstrüksiyon nadir
görülen bir durumdur. Sunduğumuz olgu, uzun süredir
kabzlk yaknmas olan bir bayandr. Yaknmasnn arttğ
bir gün barsak tkanklğ tans ile hastaneye yatrlmş
ve tetkikleri sonucunda sigmoid kolonda invajinasyon ve
tkanklğa neden olmuş dev kolon polibi tesbit edilmiştir.
Polibin boyutunun büyük olmas nedeniyle kolonoskopik
yolla girişim yaplamayan hastaya ameliyat uygulanmş
ve segmenter kolon rezeksiyonu ile tedavi yaplmştr.
Hasta ameliyat sonras sorunsuz taburcu edilmiştir.
Polibin histolojik tans benign olarak bildirilmiştir. Benign
poliplerin bu derece büyüyüp invajinasyona ve tkanklğa sebep olmas nadir rastlanlan bir durum olduğundan
olgumuz önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kolokolik intüsepsiyon, kolonik
polipler; intestinal obstrüksiyon
GİRİŞ
Kolon polipleri sk karşlaşlan ve çoğunlukla bir
yaknmaya sebep olmayan lezyonlardr.
Çocuklarda zaman zaman görülse de yetişkinlerde kolon polibine bağl invajinasyon ve obstrüksiyon nadir görülen bir durumdur.
Makalemizde aralkl karn ağrlar, kabzlk ve
barsak tkanklğna yol açan, tans ancak invajinasyon ve tam barsak tkanklğna yol açtğnda
konabilen, oldukça büyük kolon polibi olgusunu
sunuyoruz.
OLGU
38 yaşnda bayan hasta, birkaç yldr kabzlk
yaknmas sebebiyle hekime başvurmuş ve tetkik
yaplmadan ilaç tedavisi görmüş. Tedaviye rağmen
kabzlğ geçmemiş, aralklarla karn ağrlar ve
şişkinliği devam etmiş.
Yazşma adresi:
Dr. Alaattin ÖZTÜRK
Sema Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul
e-mail: [email protected]
Yaznn geldiği tarih
: 25.08.2010
Yayna kabul tarihi
: 04.11.2010
50
1
ABSTRACT
Colocolic invagination and obstruction caused by a
giant colonic polyp: a case report
Polyps in the colon are commonly seen in colonoscopy.
In general, they are asymptomatic, but complaints like
abdominal pain, rectal bleeding and invaginationobstruction can be caused by polyps. Invagination and
obstruction due to colonic polyps can occur in children
but rarely in adults. In this case report, we present a
woman with long-term constipation who was admitted to
the hospital with colonic obstruction after worsening of
her symptoms. After diagnostic testing she was found to
have a polyp in the sigmoid colon that caused colocolic
invagination and obstruction. Due to the large size of the
polyp, a colonoscopic intervention could not be
performed. As a result, the patient had segmentery
colonic resection and anastomosis surgery. The patient
was discharged following the surgery without any
complication. The polyp was reported to be benign with
the histologic study. This case is important because
benign polyps rarely grow to a size that can cause
colonic invagination and obstruction.
Key Words: Colocolic intussusception; colonic polyps;
intestinal obstruction
Şiddetli karn ağrs, karnda şişkinlik ve kabzlk
yaknmalar ile acil servisimize başvuran hastann
muayenesinde genel durum orta, karnda distansiyon vard. Barsak seslerinde mekanik tnlama
duyuldu. Karn muayenesinde hipertimpanizm,
karn alt kadranlarda hassasiyet ve rebaund vard.
Rektal tuşede, rektumda düzgün, yar mobil kitle
tespit edildi, kan görülmedi.
Hastann biyokimyasal sonuçlarnda anormal
değerler saptanmad. Hb:10 g/dl, Hct:%32 WBC:
8300/mm³ ve sedimentasyon 65 mm/s olarak
bulundu.
Hastann karn tomografisinde (BT), sigmoid
kolon proksimalinde 5,2x4,1 cm boyutlarnda yağ
ve yumuşak doku dansiteleri içeren düzgün konturlu intraluminal kitle izlendi. Bu kitlenin sebep
olduğu bağrsak invajinasyonu görüldü. İnvajinasyonun proksimalindeki kaln bağrsak ve ince
bağrsak anslarnda belirgin distansiyon izlendi
(Resim 1).
A. Öztürk ve ark.
Yeni Tp Dergisi 2012;29(1):50-52
Hastaya ameliyattan 4 ay sonra kontrol kolonoskopisi yapld. Rektosigmoid kolonda 8 adet 12 mm’lik, 1 adet 1 cm’lik polipler görüldü. Polipler
çkarld ve histopatolojik tanlar benign olarak
rapor edildi.
Resim 1. Polibin neden olduğu kolokolik invajinasyon ve
obstrüksiyon karn tomografisinde görülüyor
Kitlenin natürünün belirlenmesi ve muhtemel
kolon malignitesinin tesbiti için kolonoskopi yapld. Kolonoskopide anal girişten 15 cm proksimalde
lümeni tkayan düzgün yüzeyli kitle görüldü. Rektal tuşede invajine olup rektuma kadar indiği için
palpe edilebilen kitle, kolonoskopun fiziksel basks ve gaz basnc ile invajinasyon düzeltilip proksimal kolona doğru itilebildi. Ancak kolonoskopi ile
45. cm’den öteye, proksimal kolona geçilemedi.
Hasta, kolon tkanklğ tans ile ameliyata alnd.
Göbekalt median insizyonla karna girildi.
Resim 3. Kolotomi esnasnda polibin görünümü
Resim 4. Eksizyon sonras polibin görünümü
TARTIŞMA
Resim 2. Ameliyat esnasnda kolokolik invajinasyonun
görünümü
Eksplorasyonda sigmoid kolonda kolokolik invajinasyon görüldü (Resim 2), invajinasyonun distalinde kitle palpe edildi, bağrsaklarn beslenmesi
normaldi. İnvajinasyon elle düzeltildikten sonra
lümen içi kitlenin çkarlmas için kolotomi yapld,
lümeni tkayan 7x5 cm’lik sapl dev polip görüldü
(Resim 3,4). Polibin sap ksm geniş olduğu için
segmenter kolon rezeksiyonu yaplp uçuca anostomoz yapld. Hasta postop 5. gün sorunsuz
taburcu edildi. Polibin histopatolojik tans fibrolipom olarak rapor edildi.
Kolon polipleri kolonoskopide sklkla görülen
patolojilerdir1,2. Neoplastik, hamartomatöz, enflamatuar ve hiperplastik olarak dört gruba ayrlr.
Düz ya da sapl olabilirler. Kolon polipleri genellikle
5 mm’den küçüktürler, nadiren tkanmaya yol
açacak kadar büyük olabilirler. Kolon poliplerinin
çoğu benigndir3 ama invajinasyona yol açmalar ve
adenomatöz olanlarnn malignite geliştirmeleri
sebebiyle önemlidirler. İnvajinasyona yol açmş
polipler genellikle maligndir4.
Kolon polipleri rektal kanama, kronik karn
ağrlar, bulant, kusmaya sebep olabilirler, dşklama
alşkanlğn değiştirebilirler4-6. Hastalar kronik
yaknmalar ile başvurabileceği gibi ani gelişen barsak tkanklğ ile de hastaneye başvurabilir6,7.
Hastamzda da birkaç aydr karn ağrs ve hazmszlk yaknmalar vard.
Polipler büyüdükçe malign dönüşüm riski artar.
Malignite dşnda büyük polipler ağrlklar sebebiyle invajinasyona sebep olabilirler. Polipler hem
51
A. Öztürk ve ark.
Yeni Tp Dergisi 2012;29(1):50-52
boyutlar hem de invajinasyona sebep olmalaryla
barsak tkanklğ yapabilirler.
Fizik muayenede herhangi bir bulgu tespit
edilemez, ancak invajinasyon ve barsak tkanklğ
varsa distansiyon, karnda hassasiyet, ele gelen
kitle olabilir. Laboratuar değerlerinde değişiklik
genellikle görülmez.
Kolon poliplerinin tansnda en iyi yöntem BT ve
kolonoskopidir4,8,9. İnvajinasyon ve tkanmaya yol
açmş kolon poliplerinin ameliyat öncesinde tans
her zaman mümkün olmayabilir, bazen ameliyat
esnasnda invajinasyon ve polip görülebilir. Kolonoskopi, hem biyopsi yapabilme hem de sapl
polipleri eksize edebilme özelliğinden dolay üstün
bir tekniktir. Polibin sap geniş ise veya teknik
olarak kolonoskopik çkarmaya uygun değilse
ameliyat gerekir. Ameliyatta kolotomi ile sadece
polip çkarlabileceği gibi invajinasyona bağl bağr-
sak beslenmesinde yetersizlik olduğunda segmenter kolon rezeksiyonu ya da malignite varsa
hemikolektomi5,9,10 yaplabilir. Hatta invajinasyona
sebep olan poliplerin malignite riski olduğundan
doğrudan bağrsak rezeksiyonu yapmak tercih
edilir11. Uygun olgularda laparoskopik kolon rezeksiyonlar da yaplabilir. Hastamzda, tkanma sebebiyle kolonoskopik eksizyon yaplamad. Ameliyat
esnasnda polibin sap geniş olduğundan kolon
defektini primer kapatmak darlğa neden olabileceğinden segmenter rezeksiyon ile uçuca anostomoz yapld.
Kronik karn ağrs ve kabzlk yaknmas olan
hastalarda kolon polibi olabileceği akla gelmeli ve
kolonoskopi yaplmaldr. Erken tan ve tedavi
yaplrsa poliplerin malign değişiminden ve tkanma komplikasyonlarndan da korunulmuş olur.
REFERANSLAR
1. Gorgun E, Church J. Flat adenomas of the large bowel: a single
endoscopist study. Dis Colon Rectum 2009;52(5):972-7.
2. Petroianu A, Alberti LR, de Lima DC. Colonoscopic findings in
asymptomatic people. Arq Gastroenterel 2009;46(3):173-8.
3. Church JM, Fazio VW, Jones IT. Small colorectal polyps. Are they
worth treating? Dis Colon Rectum 1988;31(1):50-3.
4. Yakan S, Calskan C, Makay O, Denecli AG, Korkut MA.
Intussusception in adults: clinical characteristics, diagnosis and operative
strategies. World J Gastroenterol 2009;15(16):1985-9.
5. Jabar MF, Prasannan S, Gül YA. Adult intussusception secondary to
inflammatory polyps. Asian J Surgery 2005;28(1): 58-6.
6. Guillen-Paredes MP, Campillo-Soto A, Martin-Lorenzo JG, Torralba
Martínez JA, Mengual Ballester M, Cases Baldó MJ, et al. Adult
intussusception– 14 case reports and their outcomes. Rev Esp Enferm Dig
2010;102(1):32-40.
52
52
7. Takeuchi K, Tsuzuki Y, Ando T, Sekihara M, Hara T, Kori T, et al.
The Diagnosis and Treatment of Adult Intussusception. J Clin Gastroenterol
2003;36(1):18-21.
8. Bar-Ziv J, Solomon A. Computed tomography in adult
intussusception. Gastrointest Radiol 1991;16(3):264-6.
9. Wang N, Cui XY, Liu Y, Long J, Xu YH, Guo RX, et al. Adult
intususception: A retrospective review of 41 cases. World J Gastroenterol
2009;15(26):3303-8.
10. Yol S, Erdal BB, Özoğul Y, Akoğlu, M. Extensive adult colo-colonic
intussusseption from ascending colon to sigmoid colon: Report of a case.
Turk J Gastroenterol 2004;15(3):201-3.
11. Zubaidi A, Al-Saif F, Silverman R. Adult intussusception: a
retrospective review. Dis Colon Rectum 2006;49(10):1546-51.