konaklama yerleri

Yorumlar

Transkript

konaklama yerleri
KAYsERi oTEt"YU RT VE M isAF| RHANELERİN LisTEsİ
1
AdmiralHotel
352 3368g48
,,
Almer Hotel
352 3207970
3 And,öt.Turz.Uygu|ama
oteti
352 33059a1
4
HotelAnn
352 336?931
$
Hotel Ayata
352 3305860
5
Bent Hote|
35? 2212400
7
HoteJBulvar
352 3203036
8
Hotel Büyük
352 2322892
9
Dlamorıd Hotel
352 336lt300
10Elif Hotel
352 3361826
llGrand Asları
352 3304610
12Grarıd Eras
352 33051,11
1"36rand Ülger
352 3201415
]"4Hotel Kadıoğlu
352 231632ö
l5Ho.telKonfor
352 3200184
16Lifos Hotel
352 3?04343
17HotelMeydan
352 3365135
18Park Hotel
352 3208384
19Selçuk Hotel
352:32ö2010
20Hotel Altınsaray
35i 3305959
21HotelAsberlin
352222662§
zzHötelKİas
352zz224ao
.
23ÖĞRETMENEVl
3s2 ?325918
:
24DDY MisAFlRHANEsı
352 2311313
25oToGAR
352,3274500
26İsTAsYsN
352 23113t3
27HAVAALANl
352 3375244
28KARAYöLLARl
352 3364550
29Dsi
352 3362850
30AND oTELciLiK ve TUR|ZM UYG oTELi
352 3305901
3lAMATÖR sPaR EVi
35Z 33925Z5
LsiFI gİEe za
,SIN
aFtIctt esİ E6 :
,oN
lfl
IufsAUH ,(nLJ
lI
UOJS HI-,lfN]5
:
tJ|]Ul
:
352?2?.?778
3zrıorEı- göt,*ıtı,ı
352 3365135
33HOTEL MEYDAN
's+xocRsiirlRırı
352 3512,21?
yigo
3S2 2346910
esnaivınRsiNAN E.M.L
352 3209027
pANsiyoNu
36AyDıNLıı(Evı-En ı-isrsi
352-3422031
3ztRcivrs KAvAK Evl
ggrnciyts yunr ıvıününı"üĞü
,]
ge
39GEvtüERNEsi
35z437;.677
352 43J7t4Q
vunr ıvıüşünı,üĞü
352 2ö70000
+oclw oNE HOTEL
352 2075000
+ruiı-roN,orel
35?222ZO?a
42NUZHET HOTEL
352 3a00184
43LA CASA OTEL
352 2073000
44N0VA oTEL
352 2073030
qsisls ornl
ES:FT sTOz
Ea
,sIN
,
EF,İTZİE EEİ
65 :
,oN -l3l
IU]SAUH ,{nt"l -]I uDds XIlf,Nf5
:
l"l0Ul