Fırsat Eşitliği Politikası

Yorumlar

Transkript

Fırsat Eşitliği Politikası
Fırsat Eşitliği Politikası:
Prosedür:
1.Kurumumuzun fırsat eşitliği politikası iş akitlerinde, öğretmen el kitaplarında ve personel el kitaplarında yeralmaktadır.
2.Fırsat eşitliği politikamız yasalara uygun davrandığımızın ve yasa dışı ve haksız davranışlardan kaçındığımızın
teminatıdır.
3.Bütün personelimize de bu yöndeki gerekli talimatlar verilmiştir.
4. İlgili personelimiz gerek işe alımlar sıradında gerekse öğrenci kabulu esnasında kurumuzun Fırsat Eşitliği Politikasını
eksiksiz uygulamaktadırlar
5.İhtiyaçlara göre eğitim ve gelişim fırsatları sunulmaktadır.
6.Eşitlik Politikası ilkelerimiz, kurumumuz için sadece yazılı bir anlaşma ya da yasal bir zorunluluk değil kurumsal
kimliğimizin bir parçasıdır. Deneyimlerimizi sürekli paylaşarak da bunu pekiştirmekteyiz.
7.Azınlık medyasına da reklam vermekteyiz.
8. İş ilanlarımızda, iş tanımı ve aranan özellikler bölümlerinde, cinsiyet, etnik köken,cinsel tercih, yaş, renk, ırk,din, siyasi
yönelim ve yaş sınırlaması(emeklilik yaş sınırları isnitisnadır.) bulunmamaktadır.
Önsöz:
Bloomsbury International kuruluşundan itibaren tüm çalışanlarına ve öğrencilerine eşit fırsatlar sunmaya kendini
adamıştır. Burada sunulan okul politikamız çok ayrıntılı bir çalışmanın ürünü olup bu konudaki kararlığımızı
yansıtmaktadır.
Okulumuzun bir üyesi ayrımcılık ya da tacize maruz kaldığında onu sonuna kadar desteklemeyi tahaüt ederiz, öte
yandan okulumuzun içerisinde gerçekleşecek herhangi bir ayrımcılık, taciz ya da zorbalık eylemine karşı sıfır tolerans
politikası uygulamaktayız.
Kimsenin başarı şansı bir başkasının eylemleriyle engellenmemelisi ilkesi okulumuzda esasdır. Fırsat Eşitliği
politikamızın başarıyla uygulanmasınıyla mümkün olacaktır. Tüm çalışanlarımkz fırsat eşitliği politikamızın başarıyla
uygulanmasından sorumludur.
1. Politikanın Anahatları:
1.1 Bloomsbury International temel amacı insanları eğitmek, yetiştirmek ve tüm potansiyelleri açığa çıkarmalarının
önünü açmaktır.
1.2 Okul çevremiz çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve ev sahibi ailelerden oluşmaktadır. Tüm okul çevremizden biribirlerine
eşit, dürüt ve adil davranmalarını ve başkalarıyla olan ilişkilerinde saygılı ve dürüst davranışlar sergilemelerini
beklemekteyiz.
1.3 Okulumuz tüm öğrecilerini ve çalışanları ırk,renk ya da uyruk, cinsiyet, medeni hal ya da ailevi durumlar, engeller ya
da öğrenim zorlukları, sendika üyelikleri ya da etkinlikleri,sabıka kaydı, sosyo ekonomik alt yapı, din ya da politik görüşler,
cinsel yönelimler ya da üzerinden ayrımcılık yapılabilecek diğer kavramlar göz önünde bulundurulmaksızın sadece
başarıları, yetenkleri ve potansiyelleri üzerinden değerlendirileceği bir ortam yaratmakla yükümlüdür.
1.4 Okulumuz İngiltere ve Avrupa Birliği Yasal Sözleşmeleri kapsamında ve bu kabulün ışığında her türlü ayrımcılık ile
mücadele etmeyi taahhüt etmektdir.(Sözleşmelerin ana hatlarının özetine Ek-A'dan ulaşabilirsiniz.)
2. Ana Prensipler:
2.1 Etnik Köken, Irk ve Uyruk:
Okulumuz etnik köken, renk, uyruk ve diğer tüm ırkçı ayrımlara karşıdır.Race Relation Antlaşması'nın ilgili maddeleri
gereğince tüm azınlıkların ve ırklarında hem okul kadrosunda hem de öğrenci olarak temsil edilmesine yönelik pozitif bir
stratejiyi benimsemektedir.
2.2 Evlilik, Medeni Hal ve Ailevi Durumlar:
Okulumuz, cinsiyet, medeni hal ve ailevi durumlar üzerinden yürütülebilecek her türlü yasadışı ayrımcılığa karşıdır ve
cinsiyetler arası fırsat eşitliğinş korumayı ilke edinmiştir.
2.3 Engeller ve Öğrenim Zorlukları:
Okulumuz zihinsel/bedensel engelli ve öğrenim zorunluğu çeken bireylerin işe alımı konusunda pozitif bir politika
sergilemektedir. Zihinsel/bedensel engelli ve öğrenmim zorluğu çeken öğrencileri maksimum öğrenim potansiyellerine
ulaşmalarını ve okulun sunduğu tüm öğrenim etkinliklerine ve sosyal aktivitelere katılabilirliklerini sağlamakla yükümlüdür.
2.4 Sabıka Kaydı:
Okulumuz Eski Suçlular'ın Topluma Kazandırılması Kanunu(1973) kapsamındaki yasal sorumluluklarının bilincindedir. iş
başvurusuna bulunan adayların ya da potansiyel öğrencilerin sabıka kaydı bulunması söz konusu sürekte aleyhlerine
kullanılamaz.
2.5 Sendika Üyeliği ve Sendikal Aktiviteler:
Okulumuzda hiç bir çalışan ya da çalışan adayı sendika üyesi olması ya da olmaması üzerinden ya da sendikal
aktivelerde bulunması yüzünden ayrımcılığa maruz bırakılamaz.
2.6 Yaş:
Yaş ile ilgili ön yargıların ve yaş üzerinden yapılan ayrımcılığın eğitim sisteminde kesinlikle yeri olmadığına inanmaktayız.
İş başvurusundan bulunan adaylara yaşları üzerinden ayrımcılık uygulanmayacaktır (normal şartları altında yasal
emeklilik yaşının 65tir).Okulumuz öğrenci kabulü esnasında da uyaş üzerinden ayrımcılık uygulamamaktadır, kabul
koşullarında yaş aralığı bulunan ders ve kurslar istisnadır.
2.7 Sosyo-ekonomik Altyapı:
Okulumuza her türlü sosyal ve ekononomik altyapıdan öğrenci ve çalışan kabul edilmektedir. Okulumuzda, okulumuzun
hiçbir mensubunun geldikleri sosyal ve ekonomik alt yapı üzerinden ayrıcılığa maruz bırakılamaz, kötü muamele
göremez ve aşağılanamaz.
2.8 Dini ve Siyasi Eğilmler:
Okulumuzda, kişinin yasal tercihleri olan ve kendi özelinde uygulamayı seçtiği hiç bir inanç ya da eğilimin onun temel
hak ve özgürlüklerinin bir parçası olduğuna ve işe alım sürecinde ya da eğitim fırsatlarının değerlendirilmesinde
belirleyici bir etken olmaması gerektiğine inanmaktayız.
2.9 Cinsel Yönelim:
Okulumuzda yasal sınırlar çerçevesinde her türlü cinsel yönelimin bireylerin kendi kişisel tercihi olduğuna ve işe alım
sürecinde ya da eğitim fırsatlarının değerlendirilmesinde belirleyici bir etken olmaması gerektiğine inanmaktayız.
Okulumuzda hiçir öğrenci ya da çalışanın tektipleştirme ya da homofobi ya da cinsel yönelim üzerinden yürütülen
ayrımlığa maruz bırakılamaz.
3.Politikanın Uygulanmasından Doğan Sorumluluklar
3.1 Okulumuz, Fırsat Eşitliği Politikası'nın tavizsiz uygulanmasından ve Okul politikalarının yasal yükümlülüklere uygun
ve doğru ir biçimde uygulanmasından sorumludur.
3.2 Bu Politika'nın etkili ve doğru bir biçimde uygulanmasındaki ana sorumlu Kurum Yöneticisidir.
3.3 Tüm çalışanlarımız iş yeri sınırları içerisinden bu politikayı etkinlikle uygulamak ve uygulanmasını sağlamak
konusunda kurumla işbirliği içinde olmalıdır.
3.4 İşbu politikayı bilmek ve hem yasanın hem de bu politikanın gereklerini yerine getirmek tüm okul mensuplarımızın
görevidir. Okulumuzun tüm mensuplarından kendi yetki alanları içerisinde ve özel hayatlarında bu politikayı etkinlikle
uygulamalarını beklemekteyiz. Okulumuzun hiç bir üyesi bu politkayı gözardı etmemeli ve ayrımcılık eylemlerine
katılmamalı, bu eylemlere göz yummamalı ve bu eylemleri desteklememelidir.
4.Eğitim ve Öğrenimde Fırsat Eşitliği
4.1 İşe alım ve Öğrenci Seçimi:
Okulumuz Fırsat Eşitliği Politikası ana prensiplerine dayanarak hiç bir öğrenci adayının ayrımcılığa maruz kalmaması
için en üst düzeyde çaba gösterir. Okul genelinde işe alımlarda Fırsat Eşitliği Politikamız uygulanacak ve azınlıkların
kadromuzda temsil edilmesi teşvik edilecektir.
4.2 Yeni Başlayan Öğrenciler
Okula kabul edilen tüm öğrencilerimiz okula başlamadan önc Fırsat Eşitliği Politikamız hakkında bilgilendirilecek ve bu
alandaki hak ve sorumlularının bilincine varmaları sağlanacak ve haksız bir davranışa maruz kaldıklarında yapmaları
gerekenler konusunda aydınlatılacaktır.
4.3 Öğrenme Destği
Tüm öğrencilerimizin kişisel ihtiyaçları dahilinde öğrenim desteği alma hakları vardır.
4.4 Danışmanlık, Rehberlik, Tavsiye ve Sosyal Güvenlik:
Tüm öğrencilerimize ve potansiyel öğrncilerimize ihtiyaçları halinde danışmanlık, rehberlik ve sosyal güvenlik hizmeti
almaları sağlanacaktır.
4.5 Ders Programı ve Sınavlar
Okulumuz gerek ders içeriklerinin gerekse ödev, proje ve sınavların içeriklerinin okulumuzdaki öğrencilerin etnik çeşitliliği
ve kültürel alt yapsını yansıtmasına özen gösterecektir.
4.6 Disiplin ve Şikayetler
Okul gereken disiplin ve şikayet yönetmeliklerininayrımcılığa karşı yasalarla uyumlu olmasına dikkat edecektir.Özellikle
iletişim sorunu çeken öğrencilerin özel durumlarının aleyhlerine kullanılmamasına özen gösterilecektir.
5 Okul Ortamı ve Olanaklar
5.1 Okulumuz tüm öğrencilerin ve çalışanlarının okul hayatına eşit oranda katılabilecekleri bir eğitim ve çalışma ortamı
sunmayı taahhüt eder. Okulun tüm alanlarının okulumuzun bünyesindeki herkes ve potansiyel çalışan ve
öğrencilerimiz içim açık, ulaşılabilir ve güvenli olması için mümkün olan sınırlar içerisinde her türlü çabayı
göstermekteyiz.
5.2 Konaklama ve kaynak stratejileri belirlenirken okulumuz Ana Prensipler'de belirtiler tüm grupların ihtiyaçlarını
gözetecektir.
6.İLETİŞİM VE OKUL TANITIMI
6.1 Tüm iletişim stratejilerini planlarken ve uygularken -bu durum tüm iç dış, yazılı,görsel ve sözlü iletişimleri
kapsamaktadır- okulumuz aşağıdaki hususlara bilhassa özen gösterecektir:
•
Ana prensiplerde belirtilen tüm grupları görüntülerinin pozitif ve tektipleştirmeden uzak biçimde yansıtılması
•
Tüm bireyler ve onların kişisel hassasiyetlerine ve ihtiyaçlarına saygı gösterilmesi
•
Dolaylı yoldan ayrımcılığa neden olacak söylem ve görselden kaçınılması
•
Okul bünyesinde yer alan herkesin kendinş faydalı ve değerli hissedeceği bir ortam yaratılması
7.Okul Binasını ve Olnaklarını Kullanan 3.şahıslar
7.1Okulun bünyesindeki bina ve arazileri kullanan(örneğin tesislerimi kiralayan) herkesden ilgili yasalara ve okulumuzun
Fırsat Eşitliği Politikası'na uygun davranmaları beklenmektedir.
8.Gözetim ve Politikanın Yenilenmesi:
8.1 Okul işbu politikanın etkili bir biçimde uygulanacağını taahhüt eder.
8.2 Bu politika yönetmelik gereği dönemsel olarak düzenli bir biçimde gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
9.BİR SORUNLA KARŞILAŞTIĞINIZDA NE YAPMALISINIZ
9.1Okulumuz bir üyesi Fırsat Eşitliği Politikası'nı ihlal eden bir durum tespit ettiğinde bunu okul yönetimine bildirmelidir
9.2Politika ihlallerinde izlenecek prosedürler hakkında öğretmenlerimizden (öğrenciler) ve yönetimden(çalışanlar) bilgi
alabilirsiniz.
FIRSAT EŞİTLİĞİ YASASI EK A
1.Giriş
1.1 Birleşik Kurallık Kanunu'nun bu politika ile ilgili bölümler
Irk İlişkileri Kanunu 1976
Cinsiyet Ayrımcılığı Kanunu 1975
Eşit Ücret Kanunu 1970 (1983'te düzenlendiği haliyle)
Engelli Ayrımcılık Yasası 1995
Suçluların Topluma Kazandırılması Yasası 1974
Sendikalar ve İş İlişkileri Kanunu 1992
1.2 Birleşik Krallık Kanunu'nun ayrımcılık kanununa ek olarak, Avrupa Birliği Direktifleri'nin Tedavi Eşitliği ve Hamile
Çalışanlar ile ilgili fırsat eşitliği hükümleri.
2.Cinsiyet Ayrıcılığı Kanunu(SDA) ve Irk İlişkileri Kanunu(RRA)
2.1 SDA ve RRA 'ya göre yasadışı iki tip ayrımcılık bulunmaktadır:
Doğrudan ayrımcılık bir insanın ırkı ya da cinsiyeti nedeniyle kıyaslanabilir durumdaki kişilerden daha kötü muamele
görmesidir.Dolaylı ayrımcılık durumuysa yasalar görünüşte tarafsız olan yasaların ırk ya da cinsiyel dışında başka bir
mantıklı gerekçelendirilmeden yoksun bir şekilde bir gruba dezavantaj ve ya olumsuz etkiyle sonuçlanmasıyla
gerçekleşmektedir.
2.2 SDA ve RRA gereğince işe alımlar esnasın, eğitim öğretim ve ilgili konularda, halka sunulan tesis ve hizmetlerde,
dolaylı ya da doğrudan ayrımcılık yapmak suçtur
2.1 The SDA and the RRA render unlawful two types of discrimination:
Direct discrimination, where a person is treated less favourably than another person is, or would be, treated, on the
grounds of sex or race. Indirect discrimination, where a condition is applied equally to both sexes, or all races, and
cannot be justified except on the grounds of sex or race, and has the effect of disproportionately disadvantaging one sex
or racial group(s) because the proportion of one sex or racial group(s) which can comply with the condition is
considerably smaller than the proportion of the other sex or racial group(s) which can comply with it.
2.2The SDA and the RRA make it unlawful to discriminate, directly or indirectly, in employment, training and related
matters, in the provision of education, in the provision of goods, facilities and services to the public; and in the disposal
and management of premises.
2.3 SDA ve RRA gereğince suç sayılan diğer eylemler:
•
Ayrımcılık konusunda talimat vermek
•
Ayrıcılık lehine baskı uygulamak
•
Bölücülük
•
Taciz
•
Bilinçli olarak yasa dışı ayrıcılığa yardım ve yatalık etmek
•
Kurbanlaştırma
2.4 İş veren çalışanlarının iş esnasında yaptığı ayrımcılık eylemlerinden; ilgili eylemelerin iş verenin bilgisi olup
olmamasına bakılmaksızın, sorumludur.
2.5 iş ortamında ırk ve cinsiyet üzerinden yapılan ayrımcılıkların bertaraf edilmesinde iş verenlere rehberlik etmekle ve
tavsiyeler vermektedir. Yönetmeliklerin yasal yaptırımı bulunmamaktadır ancak Meclis tarafından onaylanmış olan
yönetmeliklerin hükümleri işçi mahkemeleri tarafından göz önünde bulundurulmaktadır.
3.Engelli Ayrımcılık Yasası 1995 (DDA)
3.1DDA'nın işe alım ile ilgili hükümleri 1996 yılının Aralık ayında yürürlüğe girmiştir. İlgili hükümler gereğince bir bireyi
engelli olduğu için işe almayı reddetmek ya da ona iş esnasında engelli olduğu için ayrımcılık yapmak (örn: eğitim
şartları, terfiiler, çalışma şartları vs)
3.2 DDA gereğince iş veren gerek çalışma ortamında gerekse çalışma şartlarında engelli çalışanların ihtiyaçlarına
yönelik gereken düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
4.Eşit Ücret Kanunu 1970 (1983 yılında düzenlendiği haliyle)
4.1 EPA gereğince biribiriyle aynı ya da geniş anlamda örtüşen bir görevi yürüten ya da analitik görev tanımı analiziyle
denk sayılabilecek ya da çalışandan talep edilenler açısından denk sayılabilecek görevleri yürüten karşı cinsten iki
çalışanın aynı eşit ücret alması gerekmektedir.
5.Suçluların Topluma Kazandırılması Yasası (1983'te düzenlediği haliyle)
5.1 Suçluların Topluma Kazandırılması Yasası eski suçlulara topluma karışma hakkı tanımaktadır; bazı durumlarda ve
belli koşullara bağlı olmak üzere üzerinden belli bir süre geçtikten sonra sabıka kaydı "düşer". Bir iş verenin çalışanına
eski sabıka kaydı üzerinden ayrımcılık yapması suçtur.
Ancak bazı görevler Yasa tarafından bu tanımın dışında bırakılmıştır ve bu durum okulumuzdaki 16 yaşında küçük
çocuklar ve 18 yaşından küçük özel ihtiyaçları olan yetişkinlerle gözetimsiz temas halinde olunmasını gerektiren
görevleri de kapsamaktadır.
6.Sendikalar ve İşçi İlişkileri Yasası 1992 (TULR(C)A
6.1 TULR(C) hükümleri altında yaşa dışı olan eylemler
•
Bir bireyi sendika üyesi olduğu ya da olmadığımiçin işe almayı reddetmek
•
Bir bireyi sendika üyesi olduğu ya da olmadığı ya da sendikal faaliyetlere katıldığı için işten çıkarmak
•
Bir çalışanın sendika üyesi olmasını ya da sendikal faaliyetlere katılmasını engellemek ya da bunları yaptığı içn
cezalandırmak

Benzer belgeler