T.C. Başbakanlık

Yorumlar

Transkript

T.C. Başbakanlık
T.C.
BAŞBAKANLIK
2012
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Temmuz 2012
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
TAKDİM
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve
hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz
konusu düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında
saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki
genel denetim ve gözetim işlevinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Başbakanlık
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
i
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
6260 sayılı 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu, 29/12/2011 tarihli ve 28157 (mükerrer) sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bütçe Kanunu ile Başbakanlığa toplam
861.757.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutarın gider türlerine göre dağılımı Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1: Bütçe Başlangıç Ödeneğinin Gider Türlerine Göre Dağılımı (TL)
2011
2012
79.070.000
Ödenek
Miktarının
Toplam
İçindeki
Oranı (%)
9,18
0,20
10.959.000
1,27
303.487.000
5,93
398.107.000
46,20
3.129.043.000
61,17
218.576.000
25,36
181.389.000
3,55
151.190.000
17,54
Sermaye Transferi
1.418.718.000
27,74
3.855.000
0,45
Toplam
5.115.222.000
100,00
861.757.000
100,00
Gider Türü
Personel Gideri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Gideri
Cari Transferler
Sermaye Gideri
72.473.000
Ödenek
Miktarının
Toplam
İçindeki
Oranı (%)
1,42
10.112.000
Ödenek Miktarı
Ödenek Miktarı
3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanuna uygun olarak Başbakanlıkta 19 harcama birimi bulunmaktadır. 2/11/2011 tarihli
ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
“Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı” kaldırılmış, bu Başkanlığın görevleri “Ekonomik ve Mali İşler
Başkanlığı”na devredilerek Başkanlığın adı “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı” olarak
değiştirilmiştir. Bu nedenle mülga Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığına ayrılan ödenekler
kullanılmamış olup yıl içinde ihtiyaçlar dâhilinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığına
aktarılacaktır. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hukuk Müşavirliği, Hukuk Hizmetleri
Başkanlığına; 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
İdari ve Mali İşler Başkanlığına dönüştürülmüştür. 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan
Hakları Kurumu Kanunu ile de Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın görevleri yeni kurulan bu
Kuruma devredilmiştir. Kurumun 2012 yılı harcamaları Mülga İnsan Hakları Başkanlığı bütçesinden
gerçekleştirilecektir.
2012 yılı Başbakanlık bütçesi, bir önceki yıla oranla %83 azalışla 861.757.000 TL olmuştur. Bunun
nedeni teşkilat yapılarındaki düzenlemeler nedeniyle Başbakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların
doğrudan ilgili hizmet bakanlıklarına bağlanmasıdır. Bu kuruluşlara yapılan transferlerin Başbakanlık
bütçesinden ayrılması nedeniyle bütçe büyüklüğünde azalış meydana gelmiştir. Transfer
kalemlerindeki azalışlar nedeniyle diğer ödenek türlerinin bütçe içindeki oranları artmıştır.
Düzenlemeler öncesi cari transferler ve sermaye transferleri tertiplerine konulan ödenekler,
Başbakanlık bütçesinde %90 düzeyinde iken 2012 yılı içerisinde bu oran %26’lar civarında
gerçekleşmiştir. Başbakanlık bütçesinden halen yardım alan bazı kuruluşlar bulunmakta olup
yardımlar bu kuruluşların mevzuatlarında yer alan hükümler gereğince gerçekleştirilmektedir.
1
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Transfer yapılan kuruluşlar;
 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
 Atatürk Araştırma Merkezi,
 Atatürk Kültür Merkezi,
 Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı,
 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
 Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı,
 Tanıtma Fonu,
 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’dür.
Diğer kuruluşlara yapılan transferler hariç tutulduğunda Başbakanlık 2012 yılı bütçesinin büyüklüğü
bir önceki yıla oranla %11,2 artışla 729.213.000 TL’ye baliğ olmuştur. 2012 yılı Başbakanlık
bütçesinin %55’i cari gider, %21’i yatırım gideri, %12’si personel ve sosyal güvenlik gideri, %12’si ise
transferlerden oluşmaktadır. Başbakanlık bütçesindeki artış, tüm arşiv binalarının bir araya
toplanmasını sağlayacak Millî Arşiv Sitesi inşaatı için yatırım bütçesine 120.000.000 TL ödenek
ayrılması ile Türkiye’nin Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtlarına Katılım Konsepti
çerçevesindeki faaliyetlere ayrılan ödeneklerdeki %25 oranındaki artıştan kaynaklanmaktadır.
Personel giderlerindeki bir önceki yıla göre oluşan artış Başbakanlık Uzman Yardımcısı ve
Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı alımından kaynaklanmaktadır. Mal ve Hizmet Alım Giderindeki
artış ise Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları ödeneğindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
Ocak-Haziran 2012 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmelerine ilişkin özet bilgi Tablo 2’de, ayrıntılı
veriler ise Ek 1’deki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2: Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri Özeti (TL)
Gerçekleşme Miktarı (TL)
2011
2012
Gider Türü
Personel Gideri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Gideri
Gerçekleşme Oranı (%)
2011
2012
36.927.443
41.493.956
50,95
52,48
5.257.402
5.638.152
51,99
51,45
204.086.747
322.839.728
67,25
81,09
Cari Transferler
1.600.398.537
73.278.685
51,15
33,53
Sermaye Gideri
54.745.559
35.181.555
30,18
23,27
419.571.110
3.500.000
29,57
90,79
2.320.988.809
481.932.076
45,37
55,92
Sermaye Transferi
Toplam
Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemindeki bir önceki yıla göre miktar ve oransal olarak gözüken
yüksek gerçekleşme görev giderlerinin yüksek miktarda kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Cari
transferlerdeki bir önceki yılın aynı dönemine göre oransal ve miktar olarak düşük gerçekleşmenin
sebebi, transfer yapılan kuruluşların transfer talep etmemesidir. Sermaye giderleri kaleminde ise 2010
yılında yapımına başlanılan ve halen yapımı devam etmekte olan Millî Arşiv Sitesi inşaatına ilişkin
hakediş ödemelerine devam edilmiştir. Sermaye transferlerinde geçen yıla oranla bir artış
gözlenmiştir. Bu artış transfer yapılan kuruluşların bu tertiplerdeki ödenek talepleri nedeniyle
gerçekleşmiştir. Gider kalemleri itibarıyla 2012 yılı kesintili başlangıç ödenekleri (KBÖ) ve OcakHaziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri Grafik 1’de özet olarak gösterilmiştir.
2
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Grafik 1: 2012 KBÖ ve Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri Özeti (TL)
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2012 KBÖ
2012 Ocak-Haziran Gerçekleşme Miktarı
Personel
Gideri
Sosyal
Mal ve
Cari
Güvenlik Hizmet Alım Transferler
Kurumu
Gideri
Devlet Primi
Giderleri
Sermaye
Gideri
Sermaye
Transferi
II- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Bu dönemde Başbakanlık birimlerince gerçekleştirilen bazı faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü









Bu dönemde 105 adet Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş, çeşitli
konulara ilişkin 719 adet Bakanlar Kurulu Kararının hazırlanması, takibi ve tekemmülü
sağlanmıştır.
OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı)’nin Düzenleyici Politikalar Komitesi
(RPC)’nin faaliyetlerini Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak takip etmekle görevlendirilmiş olan
Genel Müdürlük, bu kapsamda konu ile ilgili düzenlenen toplantılara katılım sağlamıştır.
19 Nisan 2012 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından
düzenlenen Avrupa Birliği projelerinin yapılmasına ilişkin seminerlere katılım sağlanmıştır.
12 Nisan 2012 ve 1 Haziran 2012 tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığında düzenlenen
Şirketler Hukuku Faslına ilişkin “Pozitif Gündem” kapsamında oluşturulan Çalışma Grubu
hazırlık toplantılarına katılım sağlanmıştır.
7 Mayıs 2012 tarihinde TBMM’de yapılan Parlamenter Denetim Sempozyumunda
Parlamento’nun denetiminin etkinliği konusunda siyasi parti grupları, hükûmet temsilcileri,
akademisyenler ve TBMM çalışanları tarafından düzenlenen etkinliklere iştirak edilmiştir.
Kaliteli Mevzuat Grubu tarafından “Düzenleyici Etki Analizi” ile “Düzenleyici Etki
Analizinde Kullanılan Analitik Yöntemler” konusunda kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli
kapasitenin oluşturulması ile mevzuat yapım sürecinde danışma mekanizmalarının
güçlendirilerek yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında Hazine Müsteşarlığının
mevzuat yapım sürecinde yer alan personeline yönelik teorik ve pratik eğitimler verilmiştir.
Üyesi olunan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)’nun Yatırım
Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesinin çalışmalarına aktif olarak katılım
sağlanmıştır.
1 Haziran 2012 tarihinde Berlin’de düzenlenen OECD’nin “Düzenleme Performansının
Ölçülmesi” konulu 4 üncü uzmanlar toplantısına katılım sağlanmıştır.
Ülkemiz ile Sudan Cumhuriyeti Başbakanlık teşkilatları arasında gerçekleştirilen işbirliği
çerçevesinde Sudan Cumhuriyeti temsilcilerine Türkiye’de kamu yönetimi ve mevzuat sistemi
hakkında eğitim verilmiştir.
3
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü










Devlet Teşkilatının düzenli işlemesini sağlayıcı prensipleri tespit etmek, direktifler vermek ve
kurumlar arası koordinasyonu sağlamak adına politika ve strateji belirleme ve uygulama
faaliyetleri dâhilinde yılın ilk altı ayında, 15 adet Başbakanlık Genelgesi, 7 adet de genelge
mahiyetinde dağıtımlı yazı çıkarılmıştır.
“Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” başlıklı 2012/6 sayılı Genelge, 450/2008
sayılı AB Konsey Tüzüğü ile kabul edilen modernize gümrük kodunda yer alan ve 2013’te
tüm AB üyesi ülkelerde uygulanacak olan “Tek Pencere” sistemine ilişkin hükümlerin
Türkiye’de uygulanmasına ilişkindir. “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu”nu oluşturan
2012/7 sayılı Genelge ise çevre faslı “su sektörü” kapanış kriterleri doğrultusunda
hazırlanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin ulusal düzeyde izlenmesi ve eşgüdüm
çalışmalarının yürütülmesi amacıyla 2012/9 sayılı Genelge ile Çocuk Hakları İzleme ve
Değerlendirme Kurulu, 2012/14 sayılı Genelge ile de 10. Kalkınma Planı hazırlıkları
kapsamında çalışma komiteleri oluşturulmuştur.
Kamu personeli sistemlerinin ülkeler bazında incelenmesi kapsamında raporlar
hazırlanmıştır.
İlk altı aylık dönemde 23 kişi açıktan atama, 5 kişi naklen atama yoluyla göreve başlamış; 35
kişi görevinden ayrılmıştır. Aynı dönemde müşterek kararı gerektiren atama sayısı toplam
323'tür.
Genel Müdürlüğe ilk altı aylık dönemde kurum içi 23 staj başvurusu yapılmış, şartları uygun
olan 21 kişiye staj imkânı sağlanmıştır. Bütçe Kanununun E Cetveli uyarınca ödemeleri
yapılan toplam 13 kişi de yabancı dil kursu olanaklarından yararlandırılmış olup uzmanların
yabancı dillerini geliştirmeleri hususunda malî destek sağlanmıştır.
205 kişiye "Protokol" eğitimi verilmiş, "Resmî Yazışmalar" konusu üç ayrı kurumdan
görevlendirilen uzmanlar vasıtasıyla anlatılmıştır.
3056 sayılı Kanun ile sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülen Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Başkanlığı, AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Finansman Projeleri (SEI)
kapsamında yürütülen "Kamu Etik Komisyonlarının İhtiyaç Değişikliklerine İlişkin Teknik
Yardım" konulu projenin nihai sonuçlarını yayımlamıştır.
13-14 Şubat'ta OECD ile Tunus Hükümetinin birlikte düzenlediği "Yolsuzluğun Önlenmesi
ve Dürüstlük İçin Ulusal Çerçevelerin Oluşturulması" başlıklı toplantıda Kamu Görevlileri
Etik Kurulunu tanıtıcı sunum gerçekleştirilmiştir. 13-14 Mart'ta Karadeniz Ekonomik
İşbirliği (KEİ) İstanbul'da Kamu Görevlileri Etik Kurulunun da aktif olarak katıldığı "KEİ
Kurumsal Yapılanma ve İyi Yönetişim" konulu uluslararası bir çalışma grubu toplantısı
düzenlemiştir. 25-31 Mayıs Etik Haftası çerçevesinde ulusal düzeyde gerçekleştirilen etkinliğe
toplam 180 kişi katılmıştır.
Avrupa Konseyi destekli bir hibe projesi olan "Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi
Projesi" 1 Nisan 2012 tarihi itibarıyla resmen başlamış bulunmaktadır. Söz konusu proje ile
hedeflenen, etik kültürün kamuda ve toplumun genelinde güçlendirilerek politikaların ve
stratejilerin uygulanmasında kurumsal etkinliğin artırılmasıdır.
"Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi" kapsamında,
19 Haziran'da Kamu Görevlileri Etik Kurulu koordinasyonunda toplam 45 kişinin katılımıyla
çalıştay düzenlenmiş; etik kodların ve ilkelerin belirlenmesi adına toplam 14 toplantı
gerçekleştirilmiştir. Şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması amacıyla ilk altı ayda 34
kurumda toplamda 3.741 kişiye etik eğitimi düzenlenmiştir.
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

İlk altı aylık dönemde 593 adet kurum yönetmeliği, 403 adet üniversite yönetmeliği, 265 adet
tebliğ ve 1 adet ana statü olmak üzere toplam 1.262 adet mevzuat metninin incelenmesi
4
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu




gerçekleştirilmiştir. İncelenen mevzuat metinlerinden, 54’ü kurum yönetmeliği, 22’si
üniversite yönetmeliği ve 5’i tebliğ olmak üzere 81 adeti çeşitli nedenlerden dolayı iade
edilmiştir.
Resmî Gazete’nin günlük olarak basılı ve elektronik ortamda yayımlanmasının sağlanması ve
Mevzuat Bilgi Sisteminin ücretsiz olarak kamuoyunun kullanımına sunulması kapsamında ilk
altı aylık sürede 1.420 adet mevzuat metninin kodifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
Anayasa dâhil, yürürlükte olan 7 adet kanunun geçmişe dönük mülga hükümlerine erişimin
sağlanması amacıyla kodifikasyonları yapılmıştır.
Mevzuat Strateji Belgesi taslağının hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır. Daha kaliteli
mevzuat metinlerinin hazırlanması amacıyla da çeşitli kamu kurumlarının temsilcileriyle
mevzuat hazırlama usul ve esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılmış ve aynı konuda
Hazine Müsteşarlığında üç kişilik grup ile bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Resmî Gazete ve Mevzuat Bilgi Sisteminin hizmet kalitesini artırmak ve kanunların
fihristlerini de internette sunmak amacıyla mevcut internet sitesini yenileme çalışmalarının
son aşamasına gelinmiştir.
Genel Müdürlük personeli 7 kişinin çeşitli uluslararası toplantı ve seminerlere katılımı
sağlanmıştır.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü



İstanbul’da 5 ayrı alanda dağınık halde bulunan arşiv ünitelerini bir araya toplamak ve
modern arşivcilik ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek amacıyla; 2012 yılı Yatırım
Programında yer alan “Millî Arşiv Sitesi” inşaatı yapımı devam etmekte olup söz konusu
inşaatın tefrişat ve demirbaş alım işleri de ihale sürecine dâhil edilmiş ve ilk 6 aylık dönem
içinde hakediş ödemeleri devam etmiştir.
Genel Müdürlük bünyesinde bulunan arşivlik belgelerin yıpranmasını önlemek ve ömürlerini
uzatmak amacıyla asitsiz gömleklik kâğıt ve asitsiz arşiv kutusu alım ihalesi hazırlık
çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca vatandaşa daha hızlı ve kaliteli kamu hizmeti vermek ve
bilgi ve iletişim teknolojilerinden ileri düzeyde faydalanmak suretiyle tasnif işleri
tamamlanmış belgelerin plan dâhilinde dijital ortama aktarılma işlemleri devam ettirilmiştir.
Dijital ortama aktarılan belgelerin güvenliği ve bilgilerin yedeklenmesi amacıyla felaket
kurtarma sistemi alımı tamamlanmıştır.
Temizlik, güvenlik, personel taşıma, mevcut bilgisayar ve çevre birimleri ile mikrofilm
makinelerinin periyodik bakım onarımı, ağ servis sağlayıcılığı hizmet alım ihaleleri
gerçekleştirilerek hizmetlerin alımına başlanmış; ayrıca yangın algılama sisteminin periyodik
bakımları yapılmış, CO2 Gazlı Yangın Söndürme sistemlerinin itici kartuşları ile 195 kg
ağırlığında dijital FM200 tüplerinin doldurulması gerçekleştirilmiştir.
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü


İç ve dış güvenlik konularında ilgili kurumlarla birlikte muhtelif çalışmalara katkıda
bulunulmuş ve bu çalışmalara yönelik takip, kontrol ve koordinasyon sağlanmıştır.
Türkiye’nin uluslararası barış ve istikrarı desteklemek üzere düzenlediği Barışı Destekleme ve
Koruma Harekâtları için oluşturulan 2012 yılı bütçesinin takip ve kontrolü yapılmıştır.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve kamu harcamalarının disipline edilmesi amacıyla
yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin uygulanmasına devam edilmiş ve bu kapsamda
idarelerin vaki talepleri sonuçlandırılmıştır.
5
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu





TBMM KİT Komisyonu toplantılarına Başbakanlık temsilcisi olarak ilgili personelin katılımı
sağlanmış, ekonomik ve malî konularda üst yönetime raporlar sunulmuştur.
Acil Destek Programı kapsamında deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetlerden
zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmıştır.
Özürlülere yönelik düzenlenen Ulaşılabilirlik Toplantısı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca 1418 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen 2. Gençlik Şûrası’na katılım sağlanmıştır.
Koordinasyon görevi Başbakanlıkça üstlenilen ve sekretarya işlemleri Başkanlık tarafından
yürütülen, Çanakkale Savaşlarını Anma Törenlerine ilişkin çalışmalar kapsamında “97’nci Yıl
Anma Törenleri” gerçekleştirilmiştir.
Belirli gün ve haftalar çerçevesinde İstiklal Marşı’nın kabul edildiği günü ve Mehmet Akif
Ersoy’u anma ile ilgili toplantılar gerçekleştirilmiştir.
İdareyi Geliştirme Başkanlığı





Kamu hizmet envanteri ve kamu veri envanteri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki
veri giriş ve veri onay görevlilerine eğitim verilmiştir. Girilen hizmetlerden 4.375 hizmet
reddedilmiş toplam 1.084 hizmet yayınlanmıştır. Envanter yayınlanma oranı %12'dir. Ayrıca
bu süre içinde sisteme 3.673 belge adının ve 8.138 veri adının kaydı sağlanmıştır.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslarla ilgili olarak 15 kuruma eğitim verilmiştir.
[TBMM, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı (3 kez), Dışişleri
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2 kez), TPAO (2 kez), TODAİE, Ankara İl
Özel İdaresi, Antalya Valiliği, Keçiören Belediyesi, Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü]
YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu)'in Yönlendirme Komitesi,
Şirket İşlemleri Teknik Komitesi, Sektörel Lisanslar Teknik Komitesince Başbakanlığa
verilen eylem planlarının (3 eylem planı) gerçekleştirilmesi ve takibi sağlanmıştır. Bu
kapsamda Şirket İşlemleri Teknik Komitesine şirket kuruluşu ve şube açılışına ilişkin
mevzuat çalışması, Sektörel Lisanslar Teknik Komitesine standart maliyet modeli uygulama
rehberi ve madencilik faaliyetlerinin ÇED sürecinde verilmesine ilişkin çalışma raporları
sunulmuştur.
Kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla 124 adet
mevzuat değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan mevzuat değişikliklerinin 121'i Resmî
Gazete'de yayımlanmıştır.
IPA (AB'ye Potansiyel Aday Balkanlara ve Türkiye'ye Katılım Öncesi Mali Yardım), OECD
(Kamu Yönetimi Komitesi-Kamuda İnovasyon), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Kurumsal
Yapılanma ve İyi Yönetişim Grubu), AB (Proje Hazırlama Eğitimi) ile Slovenya, Moldova,
Arnavutluk (e-Devlet Çalışmalarıyla işbirliği kapsamında) işbirliği çalışmalarıyla uluslararası
kuruluşların kamu yönetimi ve e-devlet kapsamındaki proje ve toplantılarına katılım
sağlanmıştır.
Bilgi İşlem Başkanlığı



Başbakanlık Merkez ve Ek Hizmet Binaları arasında yeni tesis edilen veya mevcut olan veri
iletişim altyapılarının en iyi şekilde hizmet vermelerini amaçlayan çalışmalar yürütülerek
sonuçlandırılmıştır.
Elektronik belge yönetim sistemi kapsamında, Başbakanlık Merkez Teşkilatı personeli için
(yaklaşık 400 adet) Nitelikli Elektronik Sertifika (NES/e-imza) üretilerek kullanıma
alınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimleri tarafından kullanmakta olan yerel alan ağı bilişim
altyapısının, güncel hizmet taleplerini karşılamak üzere düzenlenmesini amaçlayan, bazı
yenileme ve kapasite artışlarının gerçekleştirilmesine yönelik teknik şartname oluşturulması
hazırlıkları yürütülerek tamamlanmıştır.
6
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu














Başbakanlık Bilişim Ağı altyapısına zarar vermeyi amaçlayan sanal tehditlerden
kaynaklanabilecek olası olumsuz etkilerin en düşük düzeye indirilmesini sağlamak üzere
gerekli önlemler alınmıştır ve düzenli olarak iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
Başbakanlık Elektronik posta sistemi yeni sunucular üzerinde kurularak; Exchange 2007 den
Exchange 2010 sistemine aktarılmış, yeni sunucular üzerinde hizmete açılmıştır.
Başbakanlık web ve yazılım uygulamaları yeni sunuculara aktarılarak hizmete alınmıştır.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden sunucu sistemleri ve yazılımları, belge ve yönetim
sistemi, elektronik posta sistemi, veritabanları için yedekleme ünitesi getirilerek sistemimize
entegre edilmiş ve hizmete sokulmuştur.
Antivirüs programı, sunucu sistemleri ve yazılımları, belge ve yönetim sistemi, elektronik
posta sistemi, veritabanları için yedekleme yazılımı yenilemesi yapılmış ve devreye alınmıştır.
Yangın alarm ve söndürme sistemleri bakım anlaşmaları yapılmıştır.
Sunucu bilgisayarları ve kişisel bilgisayarlar için ShadowProtect Yedekleme ve Felaket
Kurtarma Yazılımı anlaşması yapılmıştır.
Başbakanlık birimlerinden gelen bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, vs. alımları için teknik şartname
hazırlama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
www.etik.gov.tr Kamu Görevlileri Etik Kurulu sitesi, http://www.ihb.gov.tr İnsan Hakları
Başkanlığı sitesi, www.mevzuat.gov.tr Mevzuat Bilgi Sistemi web sitesi ve
http://bilgibasvuru.basbakanlik.gov.tr/Bimer (Bilgi edinme sitesi) yenilenmiştir.
Uçak Yakıt Takip, Madalya Takip, Tasarı Teklif ve Önergeler programları ve Personel Eğitim
programları hazırlanarak kullanıcılara teslim edilmiştir. Harcırah programı yeni kullanıcı
talepleri ilaveleri ile yeniden hazırlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Hitap Projesi kapsamında “Personel Projesi” yeniden ele
alınarak, Askerlik, Mahkeme Bilgileri ve Tazminat Bilgileri modülleri de ilave edilmek
suretiyle sistemler arası entegrasyon sağlanmıştır.
Kurum çalışanlarından Belge Yöneticilerine, Belge Yönetim Sistemi kullanımı ile ilgili
eğitimler verilmiştir.
Yeni teknoloji ve gelişmelerin sunulduğu Hannover-Almanya’da düzenlenen CeBIT
Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarı’na 4 (dört) personel katılmıştır.
Kalkınma Bakanlığının koordinatörlüğündeki e-yazışma (Kurumlar arası yazışma) projesi
kapsamında belgenin paket haline getirilmesi, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) üzerinden
iletilmesi ve diğer pilot kurumların belgelerinin alınması çalışmaları sürdürülmüştür.
Teftiş Kurulu Başkanlığı

AB ile uyum çalışmaları çerçevesinde Ülkemizin Yolsuzlukla Mücadele Birimi olarak
çalışmaların yürütülmesi ve bu konuda yapılan toplantılara etkin bir şekilde katılımın
sağlanması, önerilerin değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin çalışmalar
yürütülmüştür.
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen AB Katılım Öncesi Mali Yardım
Programı (IPA) kapsamında gerçekleştirilmekte olan ve Başbakanlığında pilot kuruluş olarak
yer aldığı Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making and
Performance Management in Public Finance) Projesinin ikinci faz çalışmalarına katılım
sağlanmıştır.
2012 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama Programı, Başbakanlık 2011 Yılı Faaliyet Raporu ve
Başbakanlık 2011 Mali Yılı Kesin Hesap Tasarısı, Mali Rapor (I ve II) hazırlanmıştır. Ayrıca
harcamalara ve ihalelere ilişkin ön malî kontrol işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Başbakanlık 2012 Yılı Performans Programı kamuoyuna açıklanmıştır. Bunun yanı sıra
Programın izlenmesine yönelik Başbakanlıkta gerekli koordinasyon sağlanmıştır.
7
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu





2011 Yılı Programı’nın uygulanmasının izlenmesi kapsamında Başbakanlığın sorumlu kuruluş
olarak belirlendiği faaliyet ve tedbirlere ilişkin raporlama yapılmıştır.
Başbakanlık İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Bu
kapsamda iç kontrol hususunda bilinmesi gereken temel bilgileri derleyen “Daha İyi Bir
Yönetişim İçin İç Kontrol” el kitabı hazırlanmış ve ilgililere dağıtılmıştır. İç kontrol
hususundaki farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla Maliye Bakanlığı Merkezi
Uyumlaştırma Birimi uzmanları gözetiminde Başbakanlık İç Kontrol Çalışma Gruplarına
yönelik çalıştay düzenlenmiştir. Özel sektör kuruluşlarında iç kontrol ve iç denetim
uygulamaları örneği olarak TURKCELL uygulaması hakkında bir seminer düzenlenmiştir.
Başbakanlıkta Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kurulması amacıyla gerekli yazılım
çalışması tamamlanmıştır. Kurum içi yazışmalar büyük oranda EBYS sistemi üzerinden
gerçekleştirilir hale gelmiştir.
Başbakanlıkta yer alan tüm harcama birimleri yetkililerine Elektronik Belge Yönetim
Sistemine ilişkin brifingler verilmiştir. Ayrıca diğer Başbakanlık çalışanlarına da EBYS
kullanımına ilişkin eğitim programları düzenlenmiştir.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin hem fiziksel
ortamda hem de elektronik ortamda yapılacak resmî yazışmalarda uyulacak kuralları içerecek
şekilde güncellenmesi amacıyla oluşturulan yönetmelik taslağı hazırlama çalışma grubuna
etkin katılım sağlanmıştır.
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı




Uluslararası Tahkimde (lCSID) görülen 1 adet davanın takibine yönelik işlemler yapılmıştır.
2012 yılında yeni açılan 268 dava ile birlikte toplam 6.324 derdest davanın takibine yönelik
işlemler yapılmış, çeşitli bakanlıklardan sorulan hukuki konulara ilişkin 15 adet mütalaa
verilmiş, Danıştay'dan istişari görüş alınması talebine yönelik 1 adet işlem yapılmış ve 29 adet
soruşturma izni talebine yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılıkları veya Mahkemeler tarafından 5 adet bilgi ve belge talebinde
bulunulmuş olup bu talepler yasal çerçevelerde yerine getirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıkları
veya Mahkemeler tarafından çeşitli konularda gönderilen 20 adet dosya ile ilgili işlemler
yerine getirilmiştir.
Sekretarya hizmeti verilen Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurulu çalışmaları kapsamında 3 adet
dosyaya ilişkin işlemler tamamlanmıştır.
Basın Müşavirliği




Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Hükümeti ve Başbakanlık ile Sayın Başbakan’ı doğrudan
veya dolaylı şekilde ilgilendiren gelişmelerde ulusal veya uluslararası medyayı bilgilendirme ve
uyarma çalışmaları yürütülmüştür.
Sayın Başbakan’ın günlük faaliyetlerinin medyaya duyurulması ve bu faaliyetlerde medya ile
Başbakanlık arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, Sayın Başbakan’ın yurtiçi ve yurtdışı
gezilerinde basınla olan ilişki ve iletişimin düzenlenerek, gerekli akreditasyonların
gerçekleştirilmesi gibi işlemler yerine getirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ve Başbakanlığı ilgilendiren hususlarda ulusal ve uluslararası basında yer
alan ve eksik veya doğru olmayan haberlerle ilgili olarak vakit geçirilmeksizin ilgili medya
kuruluşu nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu
hususlardan kamuoyu haberdar edilmiştir.
Başbakanlığın kurumsal internet sitesi olan www.basbakanlik.gov.tr ile Başbakanlık Basın
Merkezi’nin kurumsal sitesi www.bbm.gov.tr düzenli olarak güncellenmiş, medya ve
kamuoyu Başbakanlık faaliyetleri konusunda bilgilendirilmiştir.
8
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı


Vatandaşların her türlü yazılı ihbar, şikâyet, teklif ve dileklerini bütün iletişim kanalları
aracılığıyla (telefon, faks, e-posta veya şahsen) doğrudan doğruya Başbakanlığa
ulaştırabileceği iletişim kanalı Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) ilk altı aylık dönemde
387.089 adet başvuru gerçekleşmiştir. Aynı dönemde bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar
ve belediyeler kapsamında sevk-işlem yapılan evrak sayısı ise toplam 712.206 adettir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan bilgi edinme başvurularına ilişkin
işlemlerin yürütülmesi ve vatandaşlara idari danışma hizmetinin yanı sıra toplumsal bilincin
artırılmasına yönelik çalışmalar ile 2012 yılı ilk altı aylık döneme yönelik “Halkla İlişkiler
Dairesi Başkanlığı Memnuniyet Anketi” hizmetleri sürdürülmüştür.
III- TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- Bütçe Uygulama Beklentileri
2012 yılı Başbakanlık bütçesinin yıl sonu itibarıyla gerçekleşme tahmini Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: 2012 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
Yıl Sonu Gerçekleşme
Tahmini
82.987.902
Gider Türü
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
11.276.305
423.530.222
Cari Transferler
218.576.000
Sermaye Giderleri
262.820.000
Sermaye Transferleri
3.855.000
Toplam
1.003.045.429
B- Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme
Personel ve sosyal güvenlik giderleri ödeneklerinin yetmeyeceği ve ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı
değerlendirilmektedir. Bunun nedeni 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuatla
yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde bu ödenek kalemlerindeki gider artışıdır. İhtiyaçların
çoğunun yılın ilk yarısında karşılanması nedeniyle mal ve hizmet alım giderlerinin yılın ikinci yarısında
hız keseceği ancak başlangıç ödeneğinin aşılacağı beklenmektedir. Millî Arşiv Sitesi inşaatının
yılsonunda bitirilmesi hedeflendiğinden ve yapımına başlanacak olan Başbakanlık Yeni Hizmet
Binası nedeniyle sermaye giderleri kaleminde ilave ödeneğe ihtiyaç olacağı değerlendirilmektedir. Cari
ve sermaye transferleri ödeneklerinin ise tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.
IV- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Müşterek kararla atama yapılan unvanların mevzuat dayanaklarını içerir yönetici rehberlerinin
hazırlanması planlanmaktadır.
9
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



Başbakanlığa tahsis edilen toplam 20 adet kontenjana yapılacak başvurularla personele
yurtdışında lisansüstü eğitim imkânı sağlanarak uluslararası kuruluşlarda staj yaptırılmaya
devam edilecektir.
Başbakanlık Uzman Yardımcılığı sınavının açılması ile Başbakanlık kadrolarına atanmaları,
kuruma yeni başlayan personele hizmet içi eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Bütçe ve
muhasebe uygulamaları yapan personelin en az hata ile işlem yapabilmeleri adına gerekli
eğitimlerin aldırılması düşünülmektedir. Eğitimlerin iç kontrolü, yenilikçiliği, sürekli gelişme
ve örgüt kültürünü, kariyer uzmanlığını, kurum kültürü ile insan kaynağını geliştirici, inisiyatif
almayı özendirici, sorgulayıcı düşünme kapasitesini artırıcı olmasına özen gösterilecektir.
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında hesap
verilebilirlik ve denetim mekanizmasının işletilmesine yönelik iş ve işlemler yoğun bir şekilde
yerine getirilecektir.
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü


Belirlenecek kanunların geçmişe dönük kodifikasyonlarının yapılmasına devam edilecektir.
Resmî Gazete ve Mevzuat Bilgi Sisteminin hizmet kalitesini artırmak ve kanunların
fihristlerini de internette sunmak amacıyla mevcut internet sitesinin yenilenerek hayata
geçirilmesine yönelik adımlar atılacaktır.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü




Millî Arşiv Sitesi inşaatının bitirilmesi hedeflenmektedir.
Genel Müdürlük hizmet birimlerinde altyapı ve çalışma ortamlarının yenilenmesine yönelik
olarak binalar ve tesisler, yazılım ve donanım ulaştırma ve iletişim alanlarında iyileştirme satın
alınması ve mevcut telefon santral sisteminin yenilenmesi planlanmaktadır.
Tashih ve inceleme çalışmaları bitme aşamasında olan Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçü,
Osmanlı Belgelerinde Mısır, Osmanlı Belgelerinde Kırım Hanlığı gibi yayınların
tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca çeşitli fonlardan tespit edilerek özet ve transkribeleri
bitirilen bir takım çalışmaların yayın haline getirilmesine çalışılacaktır.
Mevcut arşivlik belgelerin yıpranmasını önlemek ve ömürlerini uzatmak amacıyla başlatılan
asitsiz gömleklik kâğıt alımı ihalesi gerçekleştirilecek ve arşivlik belgelerin muhafazasında
kullanılmak üzere arşiv kutusu alımına devam edilecektir. Ayrıca, Osmanlı Dönemine ait
orijinal defterlerin muhafazasında kullanılmak üzere asitsiz malzemeden imal edilmiş
muhtelif ebatlarda “Defter Muhafaza Kabı” satın alınması planlanmaktadır.
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Güvenlik konularında yurt içi ve yurt dışı muhtelif seminer, panel ile inceleme araştırma
gezilerine katılım sağlanacaktır.
İdareyi Geliştirme Başkanlığı



Kamu hizmet envanteri ve kamu veri envanteri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki
veri giriş ve veri onay görevlilerine eğitim verilecek, veri girişi oldukça girilen hizmetlerin
yayınlanması ya da reddedilmesi işlemlerine devam edilecektir.
İş Yapılabilirlik Raporu (Doing Business Report) doğrultusunda belirlenecek alanlarda
basitleştirme çalışmaları yapılacaktır.
Uluslararası kuruluşların kamu yönetimi ve e-devlet kapsamındaki proje ve toplantılarına
katılım devam ettirilecektir.
10
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu




YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu)'ce verilen eylem planları
yerine getirilerek yapılan çalışmalar, ilgili teknik komite Başkanlıklarına sunulacaktır.
AB ve diğer uluslararası kuruluşların kamu yönetimi ve bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili proje
ve toplantılara katılım devam ettirilecektir.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslarla ilgili olarak talep eden kamu kurum ve
kuruluşlarına eğitim verilmeye devam edilecektir.
Kamu yönetimi geliştirilmesi ve bürokrasiyle mücadeleyle ilişkin idareyi basitleştirme
çalışmalarına devam edilecektir.
Bilgi İşlem Başkanlığı










EBYS kapsamında, Başbakanlık Merkez Teşkilatı personeli için birimler tarafından talep
edilecek Nitelikli Elektronik Sertifika (NES/e-imza) üretilerek kullanıma alınmasına yönelik
çalışmalar sürdürülecektir.
Başbakanlık Merkez Teşkilatı birimleri tarafından kullanılmakta olan yerel alan ağı bilişim
altyapısının güncel hizmet taleplerini karşılamak üzere düzenlenmesini amaçlayan ihalenin,
yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi ve veri iletişim altyapısının öngörülen bölümlerinin
2012 yılı sonu itibarıyla yenilenmiş olması planlanmaktadır.
Başbakanlık Bilişim Ağı altyapısına zarar vermeyi amaçlayan sanal tehditlerden
kaynaklanabilecek olası olumsuz etkilerin en düşük düzeye indirilmesini sağlamak üzere
alınan önlemler düzenli test ve denetim çalışmaları ile iyileştirilmeye devam edilecektir.
“Başbakanlık internet servis sağlayıcılığı”, “Başbakanlık ek hizmet binaları ile veri iletişim
hizmetlerinin sağlanması” ve “Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü hizmet binaları arasındaki
veri iletişim hizmetlerinin sağlanması” projelerine yönelik satın alma işlemleri için gereken
teknik şartname ve ihale hazırlıkları yürütülecektir.
Başbakanlık birimleri ve personeline sunulan bilişim hizmetlerinin nitelik ve çeşitlilik ve alt
yapı açılarından geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar sürdürülecektir.
Başbakanlık Merkez Bina; ziyaretçi giriş kapıları, toplantı salonları ve yemek salonlarına
merkezi olarak yönetilebilen entegre bilgisayarlı görsel sunu ve bilgilendirme sistemlerinin
kurulması ve işletilmesi amaçlanmaktadır.
İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “CeBIT
Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı”’na, Başkanlık adına
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğünü ile birlikte katılım planlanmıştır.
www.basbakanlik.gov.tr adresinden hizmet veren internet portalı yenilenecektir.
Başbakanlık Ofis Otomasyonu proje ve programları için yazılmış tüm programlar ve
projelerin yenileme, düzeltme ve istekler doğrultusunda ilave etme çalışmaları devam
edecektir.
Merkez Teşkilatı birimlerinden gelen yeni talepler doğrultusunda yeni otomasyon projeleri
hazırlanacaktır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı



AB ile uyum çerçevesinde Ülkemizin Yolsuzlukla Mücadele Birimi olarak çalışmaların
yürütülmesi ve bu konuda yapılan toplantılara etkin bir şekilde katılımın sağlanması,
önerilerin değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması faaliyetlerine devam edilecektir.
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı çalışmaları
takip edilecektir.
Büyükelçiliklerimiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren dış ticaret, kültür ve tanıtma ile çalışma
müşavirliklerinin teftişi dâhil olmak üzere yurtdışında denetim ve araştırma faaliyetleri
yürütülecektir.
11
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Strateji Geliştirme Başkanlığı






Başbakanlık 2013-2015 yılları bütçe teklifi hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma
Bakanlığına sunulacaktır.
Başbakanlık 2011-2015 Stratejik Planı ile 2013 Yılı Mali Bütçesi arasındaki bağlantıyı kuran
ve idarenin bir yıllık hedef, gösterge ve faaliyetlerini içeren Başbakanlık 2013 Yılı Performans
Programı hazırlanacaktır.
“Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi”nin ikinci faz çalışmaları
kapsamındaki eğitimlere katılım sağlanacaktır.
Harcama yetkililerine, bütçe hazırlığı ve uygulamasında ışık tutacağı ve mali performansın
artırılmasına yardımcı olacağı değerlendirilen Mali Rapor (III ve IV) hazırlanarak birimlere
intikal ettirilecektir.
2012 yılı sonbahar aylarında iç kontrolle ilgili yeni bir projeye başlanılması için hazırlıklara
başlanılmıştır. Bu çerçevede iç kontrol çalışma gruplarına süreçler hususunda eğitimler
aldırılması ve birimlerin ana iş süreçlerinin çıkarılması çalışmalarının yapılması
hedeflenmektedir.
Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) diğer kurumların elektronik belge yönetim
sistemleri ile entegrasyonuna yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Hukuk Hizmetleri Başkanlığı







Uluslararası Tahkimde (lCSID) görülen davanın takibine devam olunacaktır.
Derdest olan 6.324 davanın yanı sıra 2012 yılın Temmuz - Aralık döneminde açılacak olan
davaların takibine yönelik işlemlere devam edilecektir.
Mahkeme ilamından kaynaklanan alacakların tahsili amacıyla icra takipleri başlatılacaktır.
Hukuki konulara ilişkin mütalaa talebinde bulunulması halinde mütalaa hazırlanacak,
Danıştay'dan istişari görüş alınması talepleri uygun görülmesi halinde Danıştay'a sunulacaktır.
Soruşturma izni talebine yönelik işlemlere devam olunacak, BİMER kanalıyla gelen taleplere
cevap verilecektir.
Cumhuriyet Başsavcılıkları veya Mahkemeler tarafından bilgi ve belge talebinde bulunulması
halinde talepler yerine getirilecek, Cumhuriyet Başsavcılıkları veya Mahkemeler tarafından
gönderilecek dosyaların gereği yapılacaktır.
Yüksek Disiplin Kurulunun ve Disiplin Kurulunun sekretarya hizmeti görülmeye devam
olunacaktır.
Basın Müşavirliği


2012 yılının ilk altı ayında yürütülen faaliyetlerin eksiksiz biçimde icrasının yanı sıra
Başbakanlık faaliyetleri ve Sayın Başbakanımızın günlük programının SMS yoluyla basın
mensupları ve diğer ilgililere servisi için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülecektir.
Birimin bilgisayar ve elektronik altyapısındaki eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin çalışmalara
devam edilecektir.
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı


Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşları kapsayan danışmanlık hizmetlerinin
yürütülebileceği günümüz teknik donanımını haiz BİMER danışma hizmetleri (call center)
oluşturulacaktır.
2011-2015 dönemi Başbakanlık Stratejik Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için insan kaynakları
da göz önüne alınarak kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik olarak BİMER’in yazılım ve
teknik donanımı güncellenecektir.
12
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Vatandaşların ve toplumdaki grupların kendilerini açık bir şekilde ifade etmelerini, yasal
haklarını kullanmalarını ve farklılıklarını ortaya koymalarını teşvik ederek, yönetenlerle
yönetilenlerin karşılıklı etkileşimini sağlayan yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla,
Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler uyarınca çalışmalar yürütülecektir.
13
2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Ek 1
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,
BAKIM VE ONARIM
GAYRİMENKUL
MALGİD.
BAKIM VE ONARIM
GİDERLERİ
TEDAVİ
VE CENAZE GİDERLERİ
04 - FAİZ GİDERLERİ
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ
FAİZ GİDERLERİ
DİĞER
İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
İSKONTO GİDERLERİ
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT
FAİZ
GİDERLERİ
05
- CARİ
TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN
TRANSFER.
HANE HALKINA
YAPILAN TRANSFERLER
DEV.SOS. GÜV. KURUMLARINDAN HANE
HALKINA FAYDA
ÖDE. TRANSFERLER
YURTDIŞINA
YAPILAN
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
06 - SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
MENKUL
MALLARIN BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
GAYRİMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08 - BORÇ VERME
YURTİÇİ BORÇ VERME
YURTDIŞI BORÇ VERME
09 - YEDEK ÖDENEKLER
2011
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2012
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
5.922.362.465
70.121.906
24.176.404
44.769.632
0
0
1.175.870
9.864.668
4.695.486
5.169.181
0
0
0
457.354.597
0
13.860.554
7.541.358
391.770.385
35.648.141
3.734.216
4.392.257
406.925
761
0
0
0
0
0
0
3.745.415.072
4.683.643
3.739.747.853
953.791
662
0
29.124
0
111.083.018
3.835.915
0
322.692
0
80.149.255
13.848.218
12.842.273
0
84.665
1.528.523.204
1.528.523.204
0
0
0
0
0
861.757.000
79.070.000
28.122.000
49.598.000
0
0
1.350.000
10.959.000
5.117.000
5.842.000
0
0
0
398.107.000
0
14.567.000
5.269.000
330.183.000
40.877.000
2.378.000
4.523.000
310.000
0
0
0
0
0
0
0
218.576.000
10.000.000
207.369.000
1.073.000
2.000
0
132.000
0
151.190.000
48.790.000
0
800.000
0
80.000.000
11.500.000
6.500.000
0
3.600.000
3.855.000
3.855.000
0
0
0
0
0
OCAK
GERÇEKLEŞME
2011
11.288.905
9.126.771
2.964.001
5.963.955
0
0
198.815
1.223.933
585.756
638.176
0
0
0
887.165
0
482.185
26.423
2.438
232.940
59.773
72.462
10.945
0
0
0
0
0
0
0
51.036
0
0
47.600
0
0
3.436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012
39.799.137
7.868.280
2.998.097
4.694.096
0
0
176.087
948.205
492.985
455.220
0
0
0
30.931.771
0
523.656
79.813
30.003.587
155.619
151.083
12.167
5.847
0
0
0
0
0
0
0
50.880
0
0
50.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
2011
757.601.093
4.821.913
1.992.946
2.729.532
0
0
99.435
826.127
390.278
435.849
0
0
0
73.329.475
0
577.342
591.692
70.006.205
1.897.229
159.629
77.087
20.290
0
0
0
0
0
0
0
541.410.591
106.623
541.214.768
89.200
0
0
0
0
13.976.777
23.160
0
0
0
13.953.617
0
0
0
0
123.236.210
123.236.210
0
0
0
0
0
2012
108.949.051
7.219.646
3.773.340
3.284.032
0
0
162.275
1.170.407
710.710
459.697
0
0
0
73.571.230
0
554.294
205.323
70.002.708
2.311.524
105.499
381.452
10.051
380
0
0
0
0
0
0
16.972.755
805.725
16.148.570
18.460
0
0
0
0
9.915.012
0
0
0
0
9.915.012
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
MART
GERÇEKLEŞME
2011
558.384.52
4.890.1378
1.995.125
2.684.448
0
0
210.564
800.726
382.683
418.043
0
0
0
4.178.271
0
586.281
453.856
809.326
1.871.881
206.514
240.665
9.749
0
0
0
0
0
0
0
406.211.416
0
406.194.366
17.050
0
0
0
0
7.557.778
61.229
0
0
0
7.496.549
0
0
0
0
134.746.200
134.746.200
0
0
0
0
0
2012
116.021.200
5.318.293
2.859.099
2.324.507
0
0
134.687
834.121
519.296
314.825
0
0
0
81.340.135
0
640.936
252.458
77.450.111
2.521.105
92.634
366.171
16.721
0
0
0
0
0
0
0
20.984.985
0
20.984.985
0
0
0
0
0
7.543.666
4.248
0
0
0
6.547.804
991.614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NİSAN
GERÇEKLEŞME
2011
444.717.184
6.691.744
1.989.450
4.591.053
0
0
111.241
798.202
381.904
416.298
0
0
0
102.031.823
0
1.171.931
1.084.203
96.801.129
2.203.832
431.863
308.501
30.365
0
0
0
0
0
0
0
292.860.414
0
292.578.540
281.874
0
0
0
0
10.140.000
103.722
0
0
0
5.804.257
12.978
4.219.044
0
0
32.195.000
32.195.000
0
0
0
0
0
2012
23.769.974
7.199.522
2.813.503
4.239.232
0
0
146.786
825.019
454.484
370.534
0
0
0
8.462.784
0
1.073.480
458.266
2.192.234
3.953.082
179.689
540.583
65.451
0
0
0
0
0
0
0
2.802.850
528.150
2.000.000
274.700
0
0
0
0
4.479.799
0
0
0
0
4.474.341
5.459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAYIS
GERÇEKLEŞME
2011
53.800.685
4.664.242
1.954.544
2.630.080
0
0
79.618
801.897
382.417
419.481
0
0
0
5.329.551
0
1.043.207
376.475
1.663
3.330.928
75.786
429.810
70.922
761
0
0
0
0
0
0
18.055.165
0
18.035.795
19.370
0
0
0
0
14.300.229
239.309
0
10.620
0
7.752.654
2.997.130
3.300.516
0
0
10.649.600
10.649.600
0
0
0
0
0
2012
126.142.626
5.208.798
2.810.463
2.307.010
0
0
91.325
831.388
518.558
312.829
0
0
0
114.317.723
0
1.824.971
737.341
105.565.380
5.027.637
498.945
633.614
29.837
0
0
0
0
0
0
0
3.190.215
0
3.125.000
41.839
0
0
23.376
0
2.594.502
42.008
0
28.462
0
0
2.524.032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2011
495.194.404
6.732.637
1.972.855
4.697.728
0
0
62.055
806.517
383.205
423.312
0
0
0
18.330.461
0
1.125.982
951.986
13.427.468
2.440.119
10.859
369.763
4.284
0
0
0
0
0
0
0
341.809.915
690.615
341.119.300
0
0
0
0
0
8.770.774
0
0
12.390
0
8.585.349
173.036
0
0
0
118.744.100
118.744.100
0
0
0
0
0
2012
67.250.088
8.679.417
3.579.929
5.022.700
0
0
76.788
1.029.012
633.286
395.726
0
0
0
14.216.083
0
972.724
1.211.513
9.054.084
2.544.124
103.585
314.940
15.113
0
0
0
0
0
0
0
29.277.000
0
29.277.000
0
0
0
0
0
10.648.576
23.701
0
34.191
0
10.546.124
44.560
0
0
0
3.400.000
3.400.000
0
0
0
0
0
OCAK - HAZİRAN
GERÇEK. TOPLAMI
2011
2.320.986.7
98
36.927.443
12.868.921
23.296.795
0
0
761.727
5.257.402
2.506.242
2.751.159
0
0
0
204.086.74
70
4.986.927
3.484.635
181.048.228
11.976.930
944.424
1.498.288
146.554
761
0
0
0
0
0
0
1.600.398.5
37
797.238
1.599.142.7
69
455.094
0
0
3.436
0
54.745.559
427.420
0
23.010
0
43.592.426
3.183.143
7.519.560
0
0
419.571.110
419.571.110
0
0
0
0
0
2012
481.932.076
41.493.956
18.834.431
21.871.576
0
0
787.948
5.638.152
3.329.320
2.308.832
0
0
0
322.839.72
70
5.590.060
2.944.713
294.268.104
16.513.091
1.131.434
2.248.926
143.020
380
0
0
0
0
0
0
73.278.685
1.333.875
71.535.555
385.879
0
0
23.376
0
35.181.555
69.957
0
62.652
0
31.483.281
3.565.665
0
0
0
3.500.000
3.500.000
0
0
0
0
0
ARTIŞ
ORAN
(%)
-79,24
12,37
46,36
-6,12
0,00
0,00
3,44
7,24
32,84
-16,08
0,00
0,00
0,00
58,19
0,00
12,09
-15,49
62,54
37,87
19,80
50,10
-2,41
-50,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-95,42
67,31
-95,53
-15,21
0,00
0,00
580,33
0,00
-35,74
-83,63
0,00
172,28
0,00
-27,78
12,02
0,00
0,00
0,00
-99,17
-99,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OCAK-HAZ.
GERÇEK.
ORANI (%)
2011
2012
55,9
39,19
52,6
52,42
6
53,2
66,98
52,03
44,17
0,004
0,000
0,00
64,7
53,38
53,30
53,28
0,002
0,00
58,3
51,457
65,0
39,56
0,002
0,00
0,00
44,6
0,002
35,9
46,28
46,21
33,61
25,20
34,19
36,01
2
100,
00
0,00
0,00
0,00
81,09
0,00
38,3
55,87
89,19
40,42
47,50
49,78
46,12
0,004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,7
17,03
42,72
47,76
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,5
13,33
34,54
35,90
0,006
0,00
11,8
0,000
0,00
17,7
0,001
49,2
11,18
0,004
23,2
0,147
7,13
0,00
54,3
22,99
58,59
0,005
0,00
7,83
0,00
39,3
31,05
0,001
0,00
27,4
27,45
0,005
0,00
0,00
90,7
90,79
0,009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
YILSONU
GERÇEK.
TAHMİNİ
1.003.045.429
82.987.912
37.668.862
43.743.153
0
0
1.575.897
11.276.305
6.658.640
4.617.665
0
0
0
423.530.272
0
11.180.120
5.889.425
358.536.207
40.877.000
2.262.868.
4.497.853
286.040
759
0
0
0
0
0
0
218.576.000
10.000.000
207.369.000
1.073.000
2.000
0
132.000
0
262.820.000
48.790.000
0
800.000
0
198.130.000
11.500.000
3.600.000
0
3.600.000
3.855.000
3.855.000
0
0
0
0
0
Not: Bütçe Giderlerinin Gelişimine ilişkin Ek 1 tablo e-bütçe sistemince üretilmektedir. Tablonun iki yılın harcama gerçekleştirmelerinin kıyaslandığı “Ocak-Haz. Gerçekleşme Oranı %” sütununda 2011 yılı altı aylık harcaması yıllık gerçekleşmeye
oranlanırken 2012 yılı altı aylık gerçekleşmesi başlangıç ödeneğine oranlanmak suretiyle verilmektedir. Bu sütunda verilen oranların belirtilen husus göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
14

Benzer belgeler

TC BAŞBAKANLIK 2014 Kurumsal Mali Durum

TC BAŞBAKANLIK 2014 Kurumsal Mali Durum TAKDİM........................................................................................................................................................ i I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UY...

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK 2015 Yılı Kurumsal Mali

TC BAŞBAKANLIK 2015 Yılı Kurumsal Mali Kamu Görevlileri Etik Kurulunun etik denetim faaliyeti kapsamında 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiası ile yapılan başvurular üzerine toplam 77 dosya in...

Detaylı