G-Bus Automation Systems G-Bus Automation

Yorumlar

Transkript

G-Bus Automation Systems G-Bus Automation
92-96.FH11 12/3/12 2:31 PM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
G-BUS OTOMASYON S‹STEM‹
G-BUS AUTOMATION SYSTEM
ISO 9001-14001-18001
Composite
K
ÜRÜNÜN
PATENT‹
GERSAN A.fi.’ e
A‹TT‹R
92-96.FH11 12/3/12 2:31 PM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
G-BUS OTOMASYON S‹STEM‹
G-BUS AUTOMATION SYSTEM
GERSAN A.fi. enerji verimlili¤i ve yönetimi çözümünü
GERSAN Inc., expanding the product range with G-Bus
sunan G-BUS otomasyon ile ürün gam›na yeni bir
automation systems offering energy efficiency and management
solutions.
teknoloji daha eklemifl bulunmaktad›r.
Last two decade, automation systems have undertaken as an
Son yirmi y›lda, otomasyon sistemleri ifl yerleri ve
important role on industrial applications. Gersan Electric offers
efficient, effective, low cost setup and able remote control and
endüstri taraf›ndan kullan›lan önemli bir araç haline
tracking G-Bus automation system for the lighting applications.
gelmifltir. GERSAN Elektrik olarak özellikle
G-Bus automation systems aim to control many devices with
ayd›nlatma sistemlerinde; kurulum maliyetlerini
düflüren, ayd›nlatman›n daha verimli ve efektif
the basic automation functions for industrial plants. Also GBus aims to do it with addressable control units for every devices
which have compact build, low cost and easy setup.
yap›lmas›n› sa¤layan, uzaktan izleme ve kontrol
sa¤layan G-Bus otomasyon sistemi ile müflterilerine
ayd›nlatma otomasyonu sunmaktad›r. Endüstriyel
ve ticari iflletmelere yönelik, basit otomasyon
ifllemlerini gerçeklefltirebilecek bir sistem olan GBus Otomasyon sistemi çok say›da cihaz›n
ba¤lanabildi¤i, kompakt yap›da, düflük maliyetli,
kolay kurulan ve her cihaz›n adreslendi¤i bir
otomasyon sistemidir.
ISO 9001-14001-18001
94
Composite
92-96.FH11 12/3/12 2:31 PM Page 5
C
Y
CM
MY
CY CMY
K
G-Bus automation system is the GERSAN Smart Bus-Bar
Technology interacts with power line communication so it
doesn’t needs any extra data cable while controlling the devices
which are connected to the Bus-Bar system. The system can
control devices like open-close, dimming, open-close with time
schedule.
G-BUS OTOMASYON S‹STEM‹
G-BUS AUTOMATION SYSTEM
G-Bus otomasyon sistemi, elektrik hatt› üzerinden
haberleflme yap›larak, herhangi bir data kablosuna
ihtiyaç duyulmadan, busbar sistemine ba¤l› tüm
yüklerin kontrolüne imkan veren GERSAN Ak›ll› BUSBAR Teknolojisidir.
Automation system includes addressable output plugs, a
transmitter modem and the software for the computers. The
plugs include the receiver inside and with this plugs, the electrical
devices can be supplied.
Otomasyon sistemi, elektrik hatt›yla bilgisayar arayüzü
aras›ndan iletiflimi sa¤layan bir modem ve önceden
adreslenmifl ç›k›fl fifllerinden oluflmaktad›r. Busbar
ç›k›fl fifli içersinde bir al›c› modülü olup, bu fifller
arac›l›¤› ile ayd›nlatma ve benzeri elektriksel cihazlar
beslenebilir, motor-kontaktör-flalter kontrol edilebilir.
Bu fonksiyonlar açma kapama, dimleme olabilece¤i
gibi, cihazlara bilgi gönderme veya ›s›, nem, elektriksel
de¤erler vb. tüm geri beslemeleri alma olabilmektedir.
The receivers, gets the commands from the energy bus-bar and
control the devices with commands. These commands can be
like open-close, dimming, control of motor-contactor-circuit
breaker also can be get the feedback communications of heat,
humidity, electrical values etc. and repeating the commands.
On a system, the number of the receiver addresses is limited
with only the load currents. In software, receivers can group
with the customers’ needs. Also making scheduled tasks provides
energy efficient lighting solutions.
Bir sistem üzerindeki al›c› say›s› sadece sistemin toplam
yük ak›m› ile s›n›rl›d›r. Bilgisayar yaz›l›mda gruplar
ve zamanland›r›lm›fl görevler oluflturularak ilgili
al›c›lar›n istenilen zamanda fonksiyonlar›
gerçeklefltirmesi sa¤lan›r.
The modem takes commands from a server, which can be
connected from another computer in local network or over
internet connection with user access username and passwords.
Ayr›ca modemin bir sunucu bilgisayara ba¤lanmas›
ile hem yerel a¤ üzerinden hem de internet üzerinden
otomasyon sistemine eriflim mümkündür. Bu flekilde
sunucuya, bilgisayar ara yüzünün yüklü olan her
bilgisayardan kullan›c› ad› ve flifresi ile ba¤lan›larak
sistemdeki cihazlar›n kontrolünü uzaktan
gerçeklefltirmek mümkündür.
95
Composite
M
92-96.FH11 12/3/12 2:31 PM Page 6
C
G-BUS OTOMASYON S‹STEM‹
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
G-BUS AUTOMATION SYSTEM
2.Veri elektrik hatt›na bir modem
arac›l›¤› ile iletilir.
2.Data is transfered
to line by modem
1.Kontrol edilecek ünite ve gerçeklefltirilecek
ifllem bilgisayar arayüz program›yla seçilir.
1.Requested unit and process is selected from PC program.
Sistemin önemli özellikleri, düflük maliyetli olmas›,
data kablosu gerektirmemesi ve kolay kurulumdur.
Kablolu bir otomasyon sisteminde her bir cihaz›n
kontrolü için bu cihazlara ulaflan kablonun
döflenmesi ve gruplar oluflturmak için çeflitli ek
elemanlar gerekmektedir. Kablosuz sistemlerde ise
modemlerin ve modüllerin maliyeti oldukça fazlad›r.
Bu tip maliyeti yüksek sistemler yüksek h›zlarda veri
tafl›ma kapasitesine sahiptir. Ayd›nlatma
uygulamalarda daha küçük veri paketleri ve basit
uygulama komutlar› kullan›ld›¤›ndan dolay› bu tip
veri a¤› sistemleri ekonomik de¤ildir. Ayr›ca G-Bus
otomasyon sistemi modülleri busbar uyumlu fifller
yap›s›nda oldu¤undan dolay› kurulum oldukça
basittir ve halihaz›rda busbarlar kullan›lm›fl yap›lara
da rahatl›kla uygulanabilme imkan› vard›r.
G-Bus otomasyon sistemi kurulurken yüklerin yap›
içersindeki konumlar›n› belirten yap›ya ait kroki ara
yüz yaz›l›m›n›n bulundu¤u servera yüklenir. Bu
flekilde servera ba¤lan›ld›¤›nda kullan›c›lar bu kroki
üzerinden istedikleri noktadaki ayd›nlatma ve ya
cihaz› etkinlefltirip deaktivite edebilirler.
3.Hatta ba¤l› bulunan yük fiflleri gelen veriyi analiz eder. Al›c› adresi eflleflen
ilgili yük veya yük gruplar› istenen ifllemi gerçeklefltirir. Kontrol ünitesine geri
besleme cevab› gönderilir.
3-Sockets analize the data. Related loads peoceed the request.
Feedback is send to control unit.
No data cable requirement, low cost and easy setup is the major
advantages of the G-Bus automation system. An automation system
with data cable needs separate cables for every devices and also joints
to make group. As a result setup prices gets higher and control panels
also needs more places. In wireless solutions, the data transmit speed
is too high, however modem and receiver module costs gets higher.
In lighting applications, small data packages are enough for simple
commands.
Also the G-Bus automation system is compatible with the GL busbar
plugs, so it can be used with the old Gersan Busbar systems.
The plans of lightings to be automated with the G-Bus automation
system are exported to the interface of software. When connected to
the server, users can easily control the lightings and other devices.
96
Composite

Benzer belgeler