Bir Yol Trafik kazası sonrasında hafif ve orta dereceli yaralanması

Yorumlar

Transkript

Bir Yol Trafik kazası sonrasında hafif ve orta dereceli yaralanması
Bir Yol Trafik kazası sonrasında hafif ve orta dereceli yaralanması olan tazminat hakkı
sahipleri için Queensland Üniversitesi Fiziksel ve Psikolojik Sonuç Çalışması (UQ
SuPPORT): Desen ve yöntemler
Justin Alistair Kenardy
Özet
Arkaplan: Günümüze dek ruh sağlığının bir yol trafik kazası (YTK) sonrasında fiziksel
iyileşmeyi nasıl etkilediğini inceleyen araştırmalar şiddetli yaralanması olan kohortlara
odaklanmıştır. UQ SUPPORT çalışması Queensland yasalarının Zorunlu Sigorta Planı
kapsamında bir yol trafik kazası sonrasında hafif yaralanmaları olan tazminat hakkı sahiplerinin
fiziksel ve psikolojik durumunu çalışmayı hedeflemektedir.
Amaç: Bu makale gelecek yayınlar için platform olarak bu çalışmanın protokollerinin bir
taslağını sunmaktadır.
Yöntemler: 2-yıllık boylamasına kohort çalışmasında YTK sonrasındaki 6., 12. ve 24. aylarda
tazminat hakkı sahiplerinden görüşme ve anket verisi toplanmıştır. Telefon görüşmesinde
kullanılan ölçümler TSSB, Yaygın anksiyete bozukluğu, Majör depresif epizod, Panik ataklar,
Agorafobi için DSM-IV CIDI ve öz-bildirime dayalı maluliyet durumunu (WHO-DAS-II)
içermiştir. Yaşam kalitesi (SF-36v2), alkol kullanımı (AUDIT), sosyal destek (MSPSS), yaşam
kalitesine göre düzenlenmiş yaşam yılı (EQ-5D) ve işe dönüşün sonucu postayla gönderilen
anketler yoluyla değerlendirilmiştir.
Sonuçlar: Toplam 382 tazminat hakkı sahibi çalışma başında çalışmaya katılmayı
onaylamışlardır ve bu katılımcılar ile her dalgada iletişime geçilmiştir. Çalışmaya devam etme
oranı yüksekti (%65). Örneklemin %65’inin hafif yaralanmalarının olduğu (Yaralanma Şiddeti
Puanı = 1-3) 1. Dalgada katılımcıların ortalama yaşı 48.6’ydı.
Tartışma: Bu çalışma hafif yaralanmaları olan tazminat hakkı sahiplerinin iyileşme örüntülerini
incelemek için özgün bir veri örneklemi toplamıştır. Gelecekteki yayınlar alınan ölçümlerin yol
trafik kazalarından 2 yıl sonra iyileşme oranları üzerindeki etkilerini tam olarak inceleyecektir.
Anahtar kelimeler: travma sonrası stres, motorlu araç kazası, boylamasına, fiziksel iyileşme,
hafif yaralanmalar
Name of translator: Gözde Ikizer
Citation: European Journal of Psychotraumatology 2014, 5: 22612 -http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.22612