Chemsoll Sunum.FH11

Yorumlar

Transkript

Chemsoll Sunum.FH11
Ürün Kataloðu
DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi
Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL
Tel. +90 0 216 591 07 17 / 18
Faks. +90 0216 591 01 58
Web. www.chemsoll.com
KONSANTRE SU BAZLI ÇÖZÜCÜ VE SÖKÜCÜLER
CLEAN’ ALL
Asit içermeyen Alüminyum yüzey temizleyici ve parlatýcý. Klima, Chiller, Kondenser ve merkezi soðutma
sistemlerinde alüminyum peteklerin, yað, kir, rutubet ve bunlarýn oluþturduðu birikimlerden arýndýrýlmasýnda
kullanýlýr.
RESOLVER
Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýlarak kullanýlan güçlü yað sökücüdür. Yað sökmede; benzin, tiner,
mazot gibi kimyasallarýn yaptýðý iþi yapar ancak onlar gibi yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir
RESOLVER-EX
Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýlarak kullanýlan güçlü yað sökücüdür. Boyalý kaporta yüzeylerde
bulunan yað ve kirlilikleri, boyaya zarar vermeden söker. Yüzeyde tortu ve tufal býrakmaz. Yer otomatlarýndan
basýnçlý temizleyicilere kadar geniþ kullaným alanýna sahiptir.
METCLEAN
Konsantre metal yüzey hazýrlayýcý. Boya öncesi metal yüzeyin, pas, yað ve kirliliklerden arýndýrýlmasýnda etkilidir.
METCLEAN - PR
Konsantre metal yüzey hazýrlayýcý. Kaplama öncesi meyal yüzeyin, pas, yað ve kirliliklerden arýndýrýlmasýnda
kullanýlýr.
METCOAT
Konsantre demir fosfat ürünü. Daldýrma ve silme uygulamalarýna uygundur.
DESCALER
Metal koruyucu formüllü konsantre kireç ve tortu sökücü. Tüm ýsýtma ve soðutma sistemlerindeki
kireç, kýþýr, pas ve yosun tabakalarýný sistemdeki hassas metallere zarar vermeden çözer, temizler.
DESCALER SD
Organik asit içeren konsantre kireç ve tortu sökücü. Galvaniz ve Alüminyum malzemeler üzerinde
güvenle kullanýlýr.
CS - 400
Pasivasyon sývýsý. Pas alma banyolarý sonrasý metal yüzeyde pasivasyon iþlemini gerçekleþtirir, metal
üzerinde pas oluþumunu geciktirir. Suyun metal yüzeyler üzerinde oluþturacaðý korozyonu engeller.
CS - 120
Konsantre su bazlý yað sökücü. Boyaya alüminyum ve hassas metallere zarar vermeyen yapýsý sayesinde
havalandýrma ve kaset tipi hücreli aspiratörlerde, yað tutucularda zamanla biriken ve katmanlaþan
yað tabakalarýnýn temizlenmesi için geliþtirilmiþ bir üründür.
CS - 140
Konsantre su bazlý yað sökücü. Su ile karýþtýrýldýðýnda yoðunlaþarak jel kývamýna gelir. Dik yüzeyden
yað alma iþlemlerinde etkilidir. Özellikle aðýr sanayi ve hazýr yemek tesislerinde gýda yaðý sökme
uygulamalarýnda etkilidir.
KONSANTRE SU BAZLI ÇÖZÜCÜ VE SÖKÜCÜLER
CS – 100
Alkali sýcak toz yað alma ürünü. Metal sanayinde daldýrma sistemli sýcak yað alma banyolarýnda kullanýlan, sýcak
yað alma ürünüdür. Demir, çelik ve galvanizli malzemelerin yüzey iþlem öncesi temizliðinde kullanýlýr
CS – 101
Köpüðü kontrollü, alkali toz yað alma ürünü. Metal sanayinde daldýrma sistemli sýcak yað alma banyolarýnda
kullanýlan, yað alma ürünüdür. Ultrasonik yýkayýcýlar gibi köpük oluþumunun Ýstenmediði proseslerde güvenle
kullanýlýr.
CS – 104
Sprey hattý alkali yað alma ürünü. Metal sanayinde püskürtme yöntemi ile çalýþan; parça yýkama makineleri,
yürüyen bant ve konveyör sistemlerde kullanýlýr. Makinede kullanýma uygun olarak köpüðü kontrollüdür.
CS – 100 AC
Alkali yað alma katkýsý. Sprey ve daldýrma metal yüzey iþlem proseslerinde kullanýlan ürünlere yardýmcý olarak
formülüze edilmiþ yað alma katkýsýdýr.
CS – 190
Beton sökücü. Hazýr beton tesisleri ve çimento fabrikalarýnda üretim, dolum ve nakliye araçlarýnýn; betondan
arýndýrýlmasýnda kullanýlýr.
METTOXIN P-10
PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN PÝCKLÝNG ÜRÜNÜ
Paslanmaz yüzeyler üzerinde, kaynak lekeleri, ýsýl oksitler, kesme ve kumlama paslanmaz yüzeyler
üzerinden, korozyon tabakalarýnýn temizliðinde kullanýlýr.
METTOXIN B-21
PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN PASÝVÝZASYON ÜRÜNÜ
Paslanmaz yüzeylerde mekanik yada kimyasal temizlik iþlemi sonrasý yüzey pasivizasyonu için kullanýlýr.
METTOXIN B-27
PASLANMAZ ÇELÝK YÜZEYLER ÝÇÝN NÖTRALÝZASYON ÜRÜNÜ
Paslanmaz çelik yüzeylerde; kimyasal pickling iþlemi sonrasý yüzey nötralizasyonunun saðlanmasý
amacýyla kullanýlýr.
PROMASS – 500
Konsantre yað alma çapak alma ürünü. Yað alma çapak alma makinelerinde kullanýlýr. etkili yað alma
efektinin yaný sýra; uygulandýðý yüzey üzerinde korozyona neden olmaz. Alüminyum malzeme temizliðinde
güvenle kullanýlýr. Karartma yapmaz.
PROMASS – 510
Konsantre yað alma, parlatma ürünü. Yað alma çapak alma makinelerinde, yað alma ürününün etkisi
arttýrýr ve etkin yüzey parlaklýðý saðlar.
ELEKTRÝKSEL SOLVENTLER
SAFETYSOL
YAÐ, KÝR RUTUBET GÝDERÝCÝ ELEKTRÝKSEL SOLVENT
Elektrik motorlarýnýn kömür, sargý ve fýrçalarýnýn, elektrik kontaktörlerinin kontaklarýnýn ve elektrik baðlantýlarýnýn
temizliðinde, makine iç aksamlarýnýn temizliðinde, jeneratörlerde, güç kulelerinde, baský ekipman ve makinelerinde
kullanýlýr.
Yanýcý ve parlayýcý solventler içermez. 20.000 volta kadar akým altýnda güvenle kullanýlýr. Temizlik sonrasý metaller
üzerinde korozyona sebebiyet vermez.
DEWY-GUARD
KORUYUCU, YAÐ, KÝR RUTUBET ÖNLEYÝCÝ ELEKTRÝKSEL SOLVENT
Uygulama sonrasý yüzeyi esnek, kýrýlgan olmayan solvent bazlý bir film tabakasýyla kaplar. Bu tabaka su, yað
ve tozlarýn çalýþan aksamlarýn performansýný olumsuz etkilemesini engeller.
Kontaktörler, elektrik motorlarý, jeneratörler, kontrol panelleri, bataryalar, transformatörler ve neme maruz metal
aksamlarýn korunmasýnda kullanýlýr.
CARDCLEAN CS
ELEKTRONÝK KART TEMÝZLEYÝCÝ SOLVENT
Elektronik kart yüzeyindeki yað, kir ve rutubet tabakalarýnýn temizliðinde kullanýlýr. Kart üzerinde bulunan
koruyucu wax tabakasý, elektronik aksamlar üzerinde olumsuz etki göstermez. Devre sembol ve yazýlarý ile
taþýyýcý sistemde tahribata neden olmaz.
ENDÜSTRÝYEL BOYA, MÜREKKEP SÖKÜCÜLER
CS 200
BOYA SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
CS 200 farklý yapýda iki katmandan oluþur. Kýrmýzý renkli katman çok etkili ve uçucu olan ilk katmanýn hem boya
sökmesine yardýmcý olacak þekilde kimyasal besleme yapar hem de uçmasýný engelleyen koruyucu yastýk tabakasý
görevi görür.
Boyayý bünyesine almadan, kabartarak yaprak yaprak söker. Süzme iþlemi ile ayný ürünün defalarca kullanýmý
söz konusudur.
CS 210
ASÝDÝK KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ
Özellikle standart yöntemler ile sökülemeyen çok katlý boyalar üzerinde etkilidir. Elektrostatik toz boya
uygulamasýnda, aský, kanca ve aparatlarýn katlý boya tabakalarýndan arýndýrýlmasýnda kullanýlan sýcak uygulama
asidik boya sökücüdür.
CS 220
ASÝDÝK KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT
Metal yüzey üzerinden su bazlý solvent bazlý elektrostatik boyalarýn sökülmesinde kullanýlan güçlü bir
boya sökücüdür. Güçlü formülü ile özellikle standart yöntemler ile boyalar üzerinde etkili sonuç verir.
Boyayý bünyesine almadan, kabartarak yaprak yaprak söker. Süzme iþlemi ile ayný ürünün defalarca
kullanýmý söz konusudur.
CS 220 - GL
ASÝDÝK KARAKTERLÝ JEL BOYA SÖKÜCÜ
JEL kývamý sayesinde dik yüzeylerden boya sökme iþlemlerinde etkili sonuç verir.
Klasik yöntemler gibi ürünün tamamýnýn boya sökücü içerisine girmesine gerek duyulmaz. Daldýrma
iþlemi yapýlamayan büyük hacimli malzemelerin boyadan temizlenmesinde kullanýlýr.
ENDÜSTRÝYEL BOYA, MÜREKKEP SÖKÜCÜLER
CS 240
ALKALÝ KARAKTERLÝ BOYA SÖKÜCÜ SOLVENT
Güçlü formülü ile boya ve kaplamalarýn baðlayýcýlarýný çözer, boyayý yaprak yaprak parçalar halinde sökmek
yerine eriterek bünyesine alýr. Bu sayede yüzeyde tam bir temizlik saðlar. CS 240 ile temizlenen malzemeler;
hava tutma/fýrçalama gibi herhangi bir iþleme gerek olmaksýzýn yeniden boya veya kaplama iþlemine alýnabilir.
CS 201
MATBAA MÜREKKEBÝ VE SERÝGRAFÝK BOYA SÖKÜCÜ
Serigrafik baský temizliklerinde kullanýlýr. Kurumuþ ve kemikleþmiþ matbaa mürekkep ve boyalarýnýn temizlenmesinde
de etkilidir.
CS 202
MATBAA MÜREKKEBÝ VE SERÝGRAFÝK BOYA SÖKÜCÜ
Serigrafik baský temizliklerinde kullanýlýr. Kumaþ yüzeylerden Kalem ve boya lekelerinin sökülmesinde etkilidir.
CS 205
MÜREKKEP ÝNCELTÝCÝ, TEMÝZLEYÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Ýnkjet için temizleyici, seyreltici solvent
WAXSTRIP- 200
PARAFÝN MUM SÖKÜCÜ
Yeni araçlar üzerindeki koruyucu Parafin-Mum tabakasýnýn pratik þekilde, kalýntý býrakmadan araç
üzerinden sökülmesinde kullanýlýr.
WAXSTRIP- 250
WAX VE CÝLA SÖKÜCÜ
Plastik malzemeler üzerinden boya, kaplama ve cilalarýn sökülmesinde kullanýlýr.
CS - 142
Konsantre su bazlý boya - mürekkep sökücü. Matbaa ve Oluklu mukavva sektöründe su bazlý mürekkep
temizliklerinde kullanýlýr. Krom nikel ve seramikten mamül Anilox merdaneler üzerinde güvenle kullanýlýr.
ÖZEL SOLVENTLER
METTOX
PAS SÖKÜCÜ, GEVÞETÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Sýkýþmýþ somun ve civatalarýn gevþetilmesi ve paslý yüzeylerden pasýn temizlenmesi amacý ile kullanýlýr. Uygulama
sonrasý yüzeyde tekrardan pasýn oluþumunu geciktiren koruyucu yað tabakasý býrakýr.
TRACESOL
LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle
kullanýlýr.
ACTÝVE POLÝSHER
SOLVENT BAZLI METAL YÜZEY PARLATICI
Paslanmaz yüzey üzerinden her türlü kir ve lekenin sökülmesi ve yüzeye kalýcý parlaklýk verilmesi amacýyla
kullanýlýr.
TRACESOL 300
LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle
kullanýlýr. Benzerlerinin aksinse Solvent esaslý bileþenlerden oluþmasýna raðmen kanserojen yapýda
deðildir. Uygulama anýnda zehirli yada kanserojen gaz çýkýþýna sebebiyet vermez.
CARBOSOL
YAÐ, KÝR, KARBON SÖKÜCÜ
Yanýk yað ve karbon tortularýnýn sökülmesinde hýzlý ve etkili sonuç saðlar. Benzerlerinin aksine soðuk uygulanýr.
Isýtma gerektirmez. Boya ve akaryakýt kirliliklerinin sökülmesinde de güvenle kullanýlýr. Özellikle aðýr bakým
atölyelerinde; otomotiv ve uçak parçalarýnýn temizliðinde kullanýlýr.
TRACESOL 301
LEKE SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT ( KÖPÜKLÜ )
Tüm tekstil sektöründe üretilen kumaþlarýn üzerindeki istenmeyen lekelerin sökülmesinde güvenle
kullanýlýr. Benzerlerinin aksinse Solvent esaslý bileþenlerden oluþmasýna raðmen kanserojen yapýda
deðildir.
CS – 150
Pas lekesi sökücü. Tekstil fabrikalarý ve otel, hastane sektöründe kumaþ yüzeyler üzerinden pas
lekelerinin sökülmesinde kullanýlýr
YAÐ ALMA YIKAMA SOLVENTLERÝ
CS 702
YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna
raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir.
Düþük oranda uçuculuða sahiptir. Daldýrma yöntemiyle yað sökme uygulamalarýnda tercih edilir.
CS 706
YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden
oluþmasýna raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir.
Özellikle otomotiv sektöründe; yanmýþ karbonlaþmýþ yað temizliklerinde etkilidir.
CS 703
MÜREKKEP SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Matbaa makinelerinde blanketlerin, su haznelerinin, mürekkep tahliye ünitelerinin, merdanelerin ayrýca yürüme
platformlarý ve makine kaportalarý üzerindeki kurumuþ mürekkeplerin, baský merdanelerindeki renk deðiþikliði
sýrasýnda temizlenmesi gereken aksamlarýn temizliðinde kullanýlýr.
CS 707
YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT – BALATA SPREYÝ
Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr.
Yaðsýz solvent yapýsý nedeniyle; silme ve püskürtme uygulamasýyla yað sökme iþlemlerinde tercih
edilir.
CS 704
YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna
raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir.
Yüksek oranda uçuculuða sahiptir. Silme yöntemiyle yað sökme uygulamalarýnda tercih edilir.
CS 708
YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr.
Yaðsýz solvent yapýsý nedeniyle; silme ve püskürtme uygulamasýyla yað sökme iþlemlerinde tercih
edilir.
CS 705
YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Metal yüzeylerden her türlü sanayi yaðýnýn sökülmesinde kullanýlýr. Solvent esaslý bileþiklerden oluþmasýna
raðmen yanýcý ve parlayýcý özellikte deðildir.
Özellikle tekstil makinalarý ve iðne temizliklerinde etkilidir.
CS 709
BOYA, WAX ve VERNÝK ÝNCELTÝCÝ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT
Selülozik yapýdaki boya wax ve verniklerin uygulama kolaylýðý amacýyla uygun viskoziteye getirilmesinde
kullanýlýr.
CS 730
YAÐ SÖKÜCÜ ENDÜSTRÝYEL SOLVENT " YAÐSIZ"
Yað sökmede; benzin, tiner, mazot gibi kimyasallarýn yaptýðý iþi yapar ancak onlar gibi yanýcý ve
parlayýcý özellikte deðildir. Özellikle paslanmaz çelik ürünlerinin sevkiyat öncesi yaðdan arýndýrýlmasýnda
kullanýlýr.
GENEL HÝJYEN
GLEAM
KONSANTRE TEKNÝK SIVI ELSABUNU
Özel yað sökücü kimyasallarýn uygun karýþýmýndan oluþmuþtur. Gres katran dahil olmak üzere her türlü yaðýn
sökülmesinde etkilidir. Lanolin katkýlýdýr. Temizlik sonrasý ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuþaklýk býrakýr.
Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr.
INTENS
KONSANTRE GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ
Her türlü zemin ve kirlilik üzerinde güvenle kullanýlan süper konsantre genel temizlik ürünüdür.
Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. Uygulandýðý yüzey
üzerinde olumsuz etki göstermez.
CITROHAND
GRANÜLLÜ EL TEMÝZLEME KREMÝ
Yapýsýnda bulunan mikro granüller sayesinde en zorlu yað ve kirlerin çýkartýlmasýnda hýzlý, etkili sonuç verir.
Ovucu granüller ile nasýr ve týrnak aralarýndaki birikimleri dahi kolayca söker.
Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr.
CS 800
KÖPÜÐÜ KONTROLLÜ GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ
Yer otomatlarý ve Ultrasonik yýkayýcýlarda kullanýlan konsantre genel temizlik ürünüdür. Tamamen
doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr.
SHINY
SÜPER KONSANTRE GENEL TEMÝZLÝK ÜRÜNÜ
Her türlü zemin ve kirlilik üzerinde güvenle kullanýlan süper konsantre genel temizlik ürünüdür. Tamamen doðal
kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr. Uygulandýðý yüzey üzerinde olumsuz etki
göstermez.
CS 145
KONSANTRE SU BAZLI YAÐ VE KÝR SÖKÜCÜ
Yer otomatlarýnda güvenle kullanýlýr. Köpürmez, makine ve ekipmanlarýna zarar vermez.
Uygulandýðý yüzey üzerinde etkili ve kalýcý parfüm etkisi vardýr.
GENEL HÝJYEN
CRYSTAL
KONSANTRE ELDE BULAÞIK YIKAMA ÜRÜNÜ
Ovma gerektirmeden zorlu yaðlarý dahi kolaylýkla temizler. Bol köpüklüdür, kolay durulanýr. Formülündeki kireç
inhibitörleri sayesinde bulaþýklar üzerinde su ve kireç lekesi býrakmaz. Lanolin katkýlýdýr. Temizlik sonrasý ellerde
ve ciltte hissedilir bir yumuþaklýk býrakýr.
Tamamen doðal kimyasallardan oluþmuþ olup doðada biyolojik olarak parçalanýr.
RESOLVER HT
AÐIR GIDA YAÐI SÖKÜCÜ
Otellerde, Hastanelerde, restaurant, cafe ve hazýr yemek üretim tesislerinde; özellikle yanýk yaðlarýn
temizlenmesinde, karbonlaþmýþ yanýklarýn, katran tortularýnýn çýkartýlmasýnda, fýrýn ekipmanlarýnýn,
tava ve tencerelerin, davlumbaz ve paslanmaz yüzeylerin temizliðinde güvenle kullanýlýr.
DW 300
ENDÜSTRÝYEL TÝP BULAÞIK MAKÝNASI DETERJANI
Sanayi tipi bulaþýk makinalarý için köpüðü ayarlý.
Sývý temizlik malzemesi. Yüksek sertlikteki su kullanýmda dahi etkili etkili sonuç alýnmasýný saðlar.
PROPER
KONSANTRE SERT YÜZEY ( TUVALET & BANYO ) TEMÝZLEYÝCÝ
Derz aralarýndaki kirlilik ve kararmalarýn, kireç ve tortu lekelerinin, inþaat artýklarýnýn temizliðinde
kullanýlýr. Özellikle soyunma kabinleri, zemin ve duvarlarda, mutfaklarda, tuvalet ve banyolarda etkili
temizlik saðlar.
DW 500
ENDÜSTRÝYEL TÝP BULAÞIK MAKÝNASI PARLATICISI
Sanayi tipi bulaþýk makinalarý için sývý durulama malzemesi.
Bulaþýklarýn hýzlý, lekesiz ve iz býrakmadan kurumasýný saðlar, parlaklýðýný korur, kireç birikimini önler.
CURE
GÝDER AÇICI
Giderlerde týkanmalara neden olan her türlü organik atýk ve kalýntý üzerinde etkilidir. Kaðýt ve bez gibi
çözülmesi zorlu problemlerde dahi sonuç verir.
CS FRESH
KONSANTRE ODA PARFÜMÜ
Uygulama sonrasý ortamda kalýcý ve hoþ bir koku býrakýr.
DEZENFEKTAN
SAPHIRE
KONSANTRE GENEL DEZENFEKTE ÜRÜNÜ
Süper konsantre dezenfektandýr. 1/50 – 1/300 su ile karýþtýrýlarak kullanýlýr.
Okullarda, kreþlerde, hastane ve otellerde, gýda iþletmelerinde, fabrikalarda özellikle soyunma kabinleri zemin
ve duvarlarda, mutfaklarda, tezgah ve ahþap eþyalarda, tuvalet ve banyolarda güvenle kullanýlýr.
SAPHIRE SP
KONSANTRE DEZENFEKTE ÜRÜNÜ
Konsantre dezenfektandýr. 1/100 su ile karýþtýrýlarak kullanýldýðýnda her türlü bakteri üzerinde tam etki saðlar.
Hastane, gýda iþletmelerinde, fabrikalarda etkili þekilde kullanýlýr.
CLEANOLIX
ALKOL BAZLI YÜZEY DEZENFEKTANI
Üretim ekipmanlarýnýn iç, dýþ kýsýmlarý ile çalýþma tezgahlarý ve diðer sert yüzeylerin hýzlý dezenfeksiyonunda
kullanýlan, QAC takviyeli alkol bazlý dezenfektandýr.
Durulama gerektirmez.
PROHAND-EX
ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI
Direk olarak ele uygulanýr. Su kullanýmý yada yýkamaya gerek duyulmaz. Dezenfeksiyon iþlemi sonrasý
kendiliðinden uçar.
PROHAND-EX JEL
ALKOL BAZLI JEL EL DEZENFEKTANI
Jel kývamýnda yapýsý sayesinde kullaným oraný oldukça düþüktür. Gereksiz ürün sarfiyatýna engel olur.
Su kullanýmý yada yýkamaya gerek
SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI | I. Kazan Suyu Katkýlarý
BWT 5001
Yüksek basýnçlý kazanlar için koordine fosfat uygulamasý.
BWT 5008
Ýnorganik + oksijen tutucu DEHA içeren kýþýr ve korozyon önleyici.
BWT 5002
Düþük alkaliteli kazanlarda kullanýlýr. ( Özellikle demineralize yada R.O ile beslenen kazanlar )
BWT 5109
Ýnorganik + oksijen tutucu MEKO içeren kýþýr ve korozyon önleyici.
BWT 5003
Yüksek alkaliteli kazanlar için.
BWT 5120
Koordine fosfat uygulamasý; tercihen BWT 5130 veya BWT 5131 ile kombine kullaným
BWT 5003/J
Buhar Jeneratörü için geliþtirilmiþ formül.
BWT 5121
Fosfonat uygulamasý; tercihen BWT 5130 veya BWT 5131 ile kombine kullaným
BWT 5004
Düþük ve orta basýnçlý kazan, koordine fosfat uygulamasý.
BWT 5130
Düþük ve orta basýnçlý buhar kazanlarýnda scale oluþum önleyici.i
BWT 5005
Gýda üretim tesisleri ve gýda ile temas eden ürünlerin imalatýnda kullanýlýr.
BWT 5131
Kýþýr önleyici + on-line kýþýr temizleyici ( Kazaný devre dýþý býrakmadan temizlik imkaný saðlayan,
on-line scale çözücü )
BWT 5006
Mültifonksiyonel, all-organik, gýda da kullanýlabilir.
BWT 5007
Mültifonksiyonel, all-organik, yumuþak su ile beslenen kazanlar için.
BWT 5140
Kaynar su, kýzgýn su ve kalorifer devrelerinde kýþýr ve korozyon problemlerinin önlenmesinde,
beklemedeki buhar kazanlarýnda korozyon ve birikimin önlenmesinde kullanýlýr.
BWT 5141
Kombi-kat kaloriferi kazanlarýnda kireç ve korozyonun kontrolü ile birlikte; soðuk havalarda suyun
donmasýnýn önlenmesi amacýyla kullanýlýr.
SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI | II. Oksijen Tutucular
OSC 7210
Yüksek alkaliteli kazanlarda kullaným.
OSC 7213
Gýda üretim Tesisleri için özel formül. ( All-organic yapýda askorbik asit ( Vitamin C )
OSC 7211
Gýda üretim Tesisleri için özel formül. ( Ýnorganik yapý katalize sülfit )
OSC 7214
Ýdeal pH ve alkaliteli kazanlarda kullaným
OSC 7212
Düþük alkaliteli kazanlarda kullaným. ( Özellikle demineralize yada R.O ile beslenen kazanlar)
OSC 7215
Yüksek basýnçlý kazanlarda kullaným ( 45 atm. ve üzeri )
SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI | III. Kondens Katkýlarý
CND 6100
Genel Kullaným. Mix. Amin ( Nötralize edici - uçucu – filming )
CND 6103
Kýsa (1000 m den az); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur.
CND 6101
Genel Kullaným. Mix. Amin ( nötralize edici - uçucu )
CND 6104
Uzun (1500 m den uzun); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur.
CND 6102
Orta uzunluktaki (1000-1500 m); Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens hatlarýnda kullanýma uygundur.
CND 6105
Gýda ve gýda ile temas eden ürünlerin yapýmýnda Düþük ve orta basýnçlý (max.45 atü) kondens
hatlarýnda kullanýma uygundur. Mix. Alkol
SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI | IV. Soðutma Suyu Katkýlarý
( pH Kontrollü - Sülfürik Asit Dozajlý )
CWT 8100
Fosfonat-Disp.-Bakýr inhibitörü ( All-Organik )
CWT 8103
Fosfonat-Fosfat-Disp.-Molibdat-Bakýr inhibitörü ( Molibdat Ýnhibitör )
CWT 8101
Fosfonat -Disp.-Çinko-Bakýr inhibitörü ( Çinko Ýnhibitör )
CWT 8104
Fosfonat-Fosfat-Disp.-Çinko-Molibdat-Bakýr inhibitörü ( Ýnorganik )
CWT 8102
Fosfonat-Fosfat-Disp.-Bakýr inhibitörü ( Fosfat bazlý )
Soðutma Kulesi (FREE pH)
Kapalý Devre
CWT 8201
All organik – Alkali karakterli, reverse ile beslenen kuleler için.
CWT 8400
Kapalý devre özellikle kýzgýn su hatlarý için ( Nitrit bazlý )
CWT 8202
Sinerjistik anti-scale – Asidik karakterli, online temizlik + Alkalinite yükselmesi yaþanan kulelerde kullaným.
CWT 8401
Kapalý devre özellikle Chiller, Bakýr eþanjör ve sistemlerde.
CWT 8203
Stabilize Fosfat bazlý
CWT 8402
Ýplik klima devresi ve nemlendirme ünitelerinde
CWT 8204
Stabilize Molibdat bazlý
CWT 8403
Chiller kapalý devre için
CWT 8404
( Scale-birikinti-metal oksit ve biofilm ) oluþmuþ sistemlerde on-line temizlik
SU ÞARTLANDIRMA KATKILARI | V. Microbiocide
BCD 7600
Izothiazolin Bazlý & Genel kullaným + Hypo kombine kullaným
BCD 7603
Halojen ( brom ) Bazlý + legionella kontrol
BCD 7601
Karbamat Bazlý, Genel kullaným
BCD 7603-T
Halojen ( brom ) Tablet Bazlý + legionella kontrol
BCD 7602
Quaterner amonyum Bazlý, Genel kullaným
BCD 7604
Klorür Bazlý, iplik klima tesisi kullanýmý
VI. Jeotermal Su Katkýlarý
VII. Anti-Scalant
GTH 4010
Fosfonat bazlý Jeotermal su kuyu ve hatlarý için
AS 9000
Reverse Osmoz Antiscalant Asidik
GTH 4020
Fosfonat -Disp. bazlý Jeotermal su kuyu ve hatlarý için
AS 9001
Reverse Osmoz Antiscalant Alkali
ÖZEL ÜRÜNLER
BIO FIRE KML
YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BÝYOLOJÝK KÖPÜK
A ve B sýnýfý yangýnlarý söndürmekte ve petrokimyasal kirliliklerin temizliðinde kullanýlan; yeni nesil, yüksek
konsantre, çevre dostu yangýn söndürme köpüðüdür.
MISTOCLEAN
GAZ/DUMAN TUTUCU
MISTOCLEAN, krom endüstrisinin ihtiyaçlarýný karþýlamak amacý ile tasarlanmýþ özel bir üründür. Krom banyolarýnda;
yüksek derecede istikrarlýdýr ve katalizör oranlarýný etkilemeden gazlarý/dumanlarý yok eder. Kromun tüm koþullarý
altýnda tamamen güvenli bir ürün olarak kullanýlabilir.
CS-FREEZE B-40
KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON
EN ZOR MEVSÝMSEL ÞARTLAR ALTINDA DAHÝ KAR BÝRÝKMESÝNÝ VE BUZ OLUÞUMUNU ENGELLER. KARLI VE
BUZLU ZEMÝNDE DONMAYI ÖNLER, GECÝKTÝRÝR VE KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE MEVCUT BUZU ÇÖZER.
CS-FREEZE B-70
KAR VE BUZ ÇÖZÜCÜ SOLÜSYON
EN ZOR MEVSÝMSEL ÞARTLAR ALTINDA DAHÝ KAR BÝRÝKMESÝNÝ VE BUZ OLUÞUMUNU ENGELLER. KARLI VE
BUZLU ZEMÝNDE DONMAYI ÖNLER, GECÝKTÝRÝR VE KISA SÜRE ÝÇERÝSÝNDE MEVCUT BUZU ÇÖZER.
ÖZEL ÜRÜNLER
GREEN BLUE
Dizel yakýt kullanan; aðýr vasýtalarýn egzozundan çýkan çevreye zararlý gazlarýn azaltýlmasý amacýyla üretilen
kimyasal bir katkýdýr. Özellikle NOx deðerini düzenleyip istenilen uluslararasý limitlere düþüren GREENBLUE
zararsýz ve suda çözünebilen bir kimyasaldýr. Çevre ve insana dost bir formülasyona sahiptir. Doðada biyolojik
olarak parçalanýr.
WASH’N CLEAN
FIRÇASIZ CÝLALI KÖPÜKLÜ ARAÇ YIKAMA ÜRÜNÜ
Etkili ve pratik araç yýkama için geliþtirilmiþ cila içeren köpüktür. Fiziksel etkiye ihtiyaç duyulmadan temizlik
saðlar. Uygulama sonrasý boyayý besleyip koruyan, uzun süreli parlaklýk saðlayan cila içerir.
DORAKÝM ENDÜSTRÝYEL KÝMYA VE LABORATUAR HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Ýstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi
Yan Sanayi Geliþme Alaný XX Blok No.24 Aydýnlý/Tuzla/ÝSTANBUL
Tel. +90 0 216 591 07 17 / 18
Faks. +90 0216 591 01 58
Web. www.chemsoll.com

Benzer belgeler