31 £Kl 2014

Yorumlar

Transkript

31 £Kl 2014
----.-~
T.C.
MEZITLt KAYMAKAMUGI
tl~e Milli Egitim MiidiirlUgii
31 £Kl 2014
SaYI : 88045085-310.011 ~ 1-3'0
Konu :Siyer-i Nebi Yan~masl.
(TELEFON ziNctRi)
...... _.................... ~ ....................................MUD~UGUNE
i1gi: (a)ll Milli Egitim Mndllrln~an 24/10/2014 tarih ve 4800611 saylll yazlSI.
(b)M.E.B Yerulik ve Egitim Teknolojileri Genel Mndllrlngonan 23/1012014 tanh ve
88013337/821.0514791671 saylll yazlSI.
ilgi (b) yazl do~tusunda Anadolu Genylik Demegi'run, Tllrkiye geneli resmi ve ozel
tiim lise ve dengi okul ogreneilerine yonelik, Peygamber Efendimizin Hayatl konusunun
i~lendigi Dr. Mehrnet sORMELl' run "Gaye lnsan Hz. Muhammed (A.S.V)" eserinden
derlenen sorulardan ol~ "Siyer-i Nebi Yan~masl" diizenlenmek istediklerine ili~kin ilgi
yazlSI ili~ikte gonderilrni~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
DATIM: Resmi ve 6zel Lise ve Dengi Okul Miidilrlnkleri MEZtrLlILCE MILLi EotrlM MDD()RLOOO
Yeni Mah.G.M.K.Bulvan Mezitli Safiayii Sitesi
OUiI' Celik AptKat:2 MEZITLliMERSlN
1010fon:(324)3585464 FaI<s:(0324)3591444
e~posta:[email protected] go" .tr
web:http://mezitlLmeb.gov.tr
AynnHlt biJgi l~:in irtibatAR-GE Sllbesi 1. GONAL
T.e. MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mudurliigu Say! ; 88013337/821.05!4791671
Konu:Siyer-i Nebi Yarl$maSI
23/10/2014
.....vALiLiGiNE
(II Milli Egitim Mudilrltigu)
ilgi
: Anadolu Genl'likDemegi'nin 15.10.2014 tarihli ve 06-065-064 saYlh yazlSI.
Anadolu Genl'lik Dernegi 'nin, Tiirkiye geneli resmi ve ozel tum lise ve dengi okul
ogrencilerine
yonelik,
Peygamber
Efendimizin
Hayatl
konusunun
i~lendigi
Dr. Mehmet Sunne!i'nin "Gaye rnsan Hz. Muhammed (S.A.Y.)" eserinden derlenen
sorulardan olu;;acak "Siyer-i Nebi Yan~mas!" diizen!emek istediklerine i1i~kin ilgi yazlsl
incelenmi~tir.
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Turk Milli
Egiliminin gene I amal'lanna uygun olarak, ilgili yasal duzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
ama,lara aykmhk te$kil etmeyecek $ekilde ve denetimi okul, ilye ve il milli egitim
miidilrlukleri tarafmdan geryekle?tirilmek ilzere soz konusu etkinligin yaplhnasl uygun
gorHhnii$tilr.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Din('er ATE:;> Bakan a. Genel MHdtir V. EK : ilgi yazi ve ek1eri (5 sayfa) DAG!TIM: Geregi:
BPlam
Ko::y,,- Y01UlT.Okul1ar/ANKARA
Eiekrronik Ag: \vww.meb,govJr
[email protected]
Bilgi: Din Ogretimi Genel.'v1UdHrmgu Ortaogretim Genel MHdilrlilgH
Mesleki ve Teknik Egitirn Genel MHdtirlilgil
Ozel Ogretim Kurumlan Gene! MHdUrmgH
AYl1nllh bilgi :-;in: Ya$lH SAHiN (Uz. Ogretrnen)
Tel; (0 ,12) 2969440
Fah: (0312)2238736
Bu evrak gtivenli eJektronik imz.a lie irnzalanml;>l!C http://evraksorgu,meb.gov.tr adrCJiindendb7 4~c3c9-3437-ab70~Ob3 7 kod':.1 He teYlt cdileb,iir.
sevgi ve
karde~ligin
.ft."'''I't..,f,}'7
Dernek No
SaYI
Konu
: 06-065-064
: I (GS) 43
: Siyer-j Nebi YaTl~masl
15.10.2014
MILLt EGiTiM BAKANLIGI YEGiTEK
(yENiLiK VE EGiTiM TEKNOLOJiLERi)
GENEL MOnORLOGO'NE
A:-.IKAR4.
Anadolu Gen.yiik Dernegi Genel Merkezi olarak, kurumunuz bilnyesinde bultman
:iselerde MGV tarafmdan yaYllllanan Dr, Mehmet SOIUv1EL£'nin Gaye Insan Hz,
'\,luilammed(sas) isimli kitablTIl da:;-ptlp bu kitap iizerinden 20 Arahk 2014 Cumm1esi glinil
Saa! 11 :OO'da okullanmzda Siyer-i Nebi
yan~masl
yapma)l istiyoruz, Bn
yan~mayla
ilgili
t'Jm istekler ve bilgiler ekte snnulmu~tnr. Arz ederim,
Eklcr:
I-Genel Merkez Karan
2- Siyer-j Neb; Yan$maSl <;:ah~ll1a Programl
3- Siyer-i Kebi Yan~masl Afi~i
4- Gaye insan Hz,Muhammed (s,a.s)
Yt"TIiW(, vc Egilim Tdul(}lojilni
Gene! MiidiirWgti
45-.::r-3{ 8C
i:I! M:
@w'
[email protected],igd,;~!r
W\-.'W.a£~tt'q"e:r
SiYER-i NEBi YARI$MASI <;ALI$MA PROGRAMI
AGD
PROJEADI
SIVERi NEBi BiLGi
sevgi ve
vARISMASI
kardesligin
./-1'...."' • .;...1"'",
PROJETURU KCLTOREL I<;ERiKLi VARI~MA PROJE YlmllTlJCUSU Anadolu Gen,lik Demegi Genel il1erkezi, PROJE StiRESi
iOEKiM -20 ARALlK 2014
PROJE OZETi
Anadahl Genl'lik Dernegi Genel Merkezi, tUm Turki,e genelinde ki baWn lise 6grellcilerine yonelik
Peygamber Efendimizin Hayahyla ilgili sorulardan olu~acak bir Sll1av yapacaktlr. Bu S1l1av oneesinde
belirJedigi bir tarihte ogreneilere MGV tarafmdan yayll1lanan Dr. Mehmet SORMELI'nin Gaye insan
Hz. Muhammed(sas) isimli kitabl ile smava girmek isteyenlere dagnarak kayn yapacaktlr. 20 Arahk
2014 de il Mi!li Eftitim MUdOrliikleri ile beraber belirlenen okullarda, Anadolu Gen91ik Demegi'nin
kendi belirledigi smav gozetmenleriyle "nav yapacak ve dereceye girenleri odullendirecektir.
PRO.JENIN A:\1ACI
"lnsanlann en haYlrhsl insanhgn faydah olandJr." inancl lie ~ah~malarlnl ylirUlen ,"nadolu Gen~lik
Demcgi, Ulkcmiz:n il, il,e, belde ve mahalleierinde kurdugu ~ube, temsileilik vc bUroJarla, bunlann
yam Slf3 diger mUesscse ve faal/yetlerle iilkemiz gen,liginin beraberlik ve karde~Jiginin <incUsU
o;;nu~tur Dcrnegimiz gen,ligimizin ahlaki yoksunluktan dolaYI her ge,en gUll ul'uruma
sUrUklcndigini; alkol, llyu~turucu kullnmmmda, SU9 i~leme oranlarmda istatistiki olarak biiyUk bir al1l~
oldugunu gozlemlenmektedir. Bu nedenlerden dolaYI AnadoJu Gen,lik Dernegi Genel Merkezi olarak
biz!er, degerler egitiminin uygular,maya konuldugu bir sUre,te aziz milletimiz tarafmdan en bilyUk
deger ve omek model olarak kabul edllen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.rin hayat,"!!l
gellyler tarafllldan daha iyi okunarak algJianmas, gerektigine in3nl),oruz. Buna bagh olaruk Olkemi:.:
s1l1lrlarmda bulunan biitiln lise ogrencilerimize yonelik Siyer-; Nebi yan~masJ hazlrlamaya karar
verdik. Yapllan bu ~a!J~malar sonucunda ahlakh, milleti iyin ,ah~an, ailesini -{!~ini dost"nu
iinemseyen bireyJer yeti~tirmeyi amar;hyoruz.
PROJENIN HEDEF KITLESi
Siyer-i Nebi Bilg; yaf1~masl ile hedetlellcn kitle, iIIerimiz deki merkez ve ill'elerindeki liselerimizde
okuyan 9.10.11.12. sl111flarJaki ogrencilerdir.
MiLLi EciTiM BAKANLIGIl'o'DAN BEKLENTILERiJVIiz
i-Milli Egitim Bakanhgl111'z, Ulkem;z deki illerimizin merkezinde ve il~elerinde bulunan orgUn ve
yayg111 egitim olarak hizl11et veren liselerimizde, Anadolu Gen,lik Dernegi ~l1belerinin belirled;gi
ki~ilerin ve ogretmenlerinin, Siyer-i Nebi yan~masml tamtmasma, yan;;mayla ilg'" uygun alanlara ati;;
aSlllalarma, uygun alanlara stant "9ma ve yan.maya katllmak isteyen ogrencilere okuyacaklan kitabm
verilmesine izin venues!.
2. il Milli Egitim MOdUrlilgUmilz, yapdan kaYltlar sonucunda smava girecek ogrenci saYlsma gore, her
slIld'ta virmi oi:tfenci smava girecek ~ekilde s1l11fve ok"llann belirlenerek kuliamlmasl hususunda
mOsaade etJ11e~j" S1111fta gorcv yapacak olan salon ba~kanlaf1 ve okul da i~leri kontrol edecek oku]
so,umlulan Anadolu Gen,lik Dernegi ~ubeleri tarafmdan belirleneeektlL
fl- A ~ sd;c:;ll: j\~,'h:1:t! :", f> 'f :" "-id::<:)
~,'
I.. T ~
F11!'M'
<:J;
v.:­
; :f'::< D<-:;:'-i _',P.. -!-:.;;'<,~,
-~I{j 312 .,,:"~: r' \ie.,
+9;; .'ie:·:;"':';'-·
sevgi ve
AGD
kardesligin
""'''''''''l'r
TAR!II
.
"mlim Cah5111ab;nmll
:-;!! hd
{ii' ildt'I'd!g~:,i
!
!
10 Ekim 2014
I
:
;
, ;1"
~
,
-f
cn~ihk·(:
hi; ;11)!~1 tOi \! ~u !'.!'[t'l"C {;(~~dl~:: ,t:-~'it";f
na,;
T<H~ihi
, ,
,"­
-. ,
20 Ekim - 20 Kaslm 2014
:
10 Ekim - 20 Ekim 2014
20 Arahk 2014
:
nmark,) Saat: ; I :HO
31 Arahk 2014
<=ar~amba
YARI$MA ODOLLENDiRME
• Siyer-i Nebi yarl~maslflda e,dOllendinne 2 a~amah olacakhr
• Siycl'-i Ncbi yarJ~masmda dereceye gircn lIgrcncilerin puanlan c~it olmaSl
durumunda, siralamada ay, giin ve yll olarak ya~1 kii~Uk olan yarJ~maclllm puaOl
dikkatc almacakttr.
• tIde 1. DIan ogrencimiz AGD ~ube Ba~kanhglmLZ tarafmdan Vmre jle
lIdiillendi rilecektir.
• Ilde dereceye giren ogrencileri AGD f;'ube Ba~kanhklanmlz odUliendirecektir.
• Tiirkiye geneli yapJlan degerlendirme neticesinde ilk 10'a gin~n ogrenciler AGD
Genel Merkez tarafmdan odUllendirilecektir.
Tiirkiye Geneli ilk 10'a giren Ogrencilere AGD Genel Merkezin verecegi Muller:
• 1. 6.000 TL
• 2. 4,000 TL
•
•
•
•
•
•
•
3.
-1.
5.
6.
7.
8.
9.
lOOO TL 2,000 TL Laptop
ipad New
Cep T elefonu
Fotograf Makinasl
MGY Yaymlan Criinleri
• 10. Ozcl Kilaphk
1\ A;
"- T:
F ;
~
M:
'" ll'$':
S;:,-k,.:j~;
:':r;h!r."" Pr,',", :'~"d,!:::-:_:
:!G :84 DiLnr.-::fJ<!-:.('",-i,
~<]OJ12<J;;t:iS6r,
"'~<'
,'1;._; ,<'3'_, ;::
bl.£>~'''£.1(
';~;
-:;1:­
"y.'''.'>; ;'i':d '.fic I i
!
~ Anadolu Gem;lik Dernegi
KARAR DEFTERi
'.K-l
Karann
No'su
I
Tanhi
Konusu
Toplantlya Katllan Oyeierin AOI ve Soyadl
Oyeler
.£QS:,-''l'£1/LJD//:!,.//~I/ .. /i!:Q!6i2...e.d.L/.,,!,t..¢./~r:t?O.2.../.tI'Y . .......,.........
/J7t:d-e/::c!l1./t.£,/..17dL1'l":-C':.!b~ ..(j.Q2!C/ .,. ,. . ,.,
Karann Matni
r2mail dJ-eP4~; ,J,.,}. dq:
/}Oq dd!.iu
h<".t:!1L
7
CKtt..l
,,4tZa'(jQrc/2..Le
&/r",,/J(lI'Ied,pol'dtY'd~c
~/lrlrldtrB'/JJtd:/J?,eocpurJl;en~~,~/h.jJhJ1W>1AaJ..;/c1C:;cQ .s) d~
h~~dc;,dt.Jqh=QJVC'd.,~~dld,6JlrJ:eJ.'1/'n -e/..q-,JJ.:,-H?'p/~J'/fIa.i.,y~
ftf".!:.. .,: l'kt,i'
i/;:YI-e£
'l4rr/.l>1<U/
d1J.",'UY))Z1)/1:Jt£;i;I/JeyL:Sc.
ikr!Jelj r!ldi.jfl:r;eL6d~.cl5'M~'1a/4aJq?m~c.J ",/;.~ , .Vc:­
fhdJ .Lffd;',.,c 'rDvc~_;r.kblI4J,mJ;ZI,or;Z,,).2"-!.[·iI<>rrFII";I/cif'/'/.J1'20£Al'?c/"7" .
f{f~:"L !tf/;, ~,jo,q,rdtqS,Lld""4/.5./!A.")&&kcd.. /;J7ti!Jq/,.d1/4~ .... cI~LJ1L . ,.. ,
,eA.;J,: .6.;::,~z/c: ,L)tJ,.¢5u4,e",t~/r'l:na""dtl..rJu:m~ dek../k",,-eL,!cjfL , ..
, ,
."",~OffiC/da;1Jt'./2?dmd_s'l};?p)!itJ~J!?I:G('¥fe/~"'4.a./JJ,,~d~
qdJ" 1/.4tn '''9J''llJ'},ji/JC-4~/r:,···· -oIcfJlh-P?L'C,·_.L0,····.b~P"',·,/J:zr::dClde./?
r;;(p.t::...j,~"j}e6j:."",.i'j<iLl}"ma:.t;l",.~dn~-I'Xl"'Cfq.-::tfA:JS1".,.,//~..,./;jeL.f{:"",r'fj""",., ¢.,L<"".,,{/:';'d~
ol:.. . kkr.e/meL
"/),;.",.-.«..,,4lub.4mu(;JJ,,d!j}YP/A(;A . ~~./?1?/4o/.,~7!'.L~
j./qJ1!~"""!A-;t.,Ioa2;1//1.rl91Hj;:;,d;./~.p"CI2e
.,LQ./'R/,ved/71/j::4/! ...,........,' ,.. /
.·.:~~~ff8Al=~····~~= 'H".,..~d.!?o/i'cn,
...... ....c?f';J,4}£EL ... ".,.......H.'H~d..fJk~./! ~'Ef;jC~iJiZ-2=~~L .• • ."Hd~}(:/jlk/,.<1://?.u1.k '
m
•••
.....wHH
.....
H
. HWHb'z/,cW.
SiY!R-~
NEBi YAR~'MAS~ Ka}'lt Tarihi: 20 Ekim ~ 20 Kaslm 2014
Smav Tarihi: 20 Arahk 2014 Cumartesi Saat: 11.00
fA' Her tUn I.sine Urn!'/:! Hediyesl
\.C./
'1\I:'J('I" O"l!L.:" ilk
J.("'J
11;1.fn;: Uct'ttI!<;Jitwt'
ath.lllu~ ,:-;,(1
kon:i;}!'? ;:;~,"
.ft"",-".f.!J''':
A.n;H:b!uGt:(jcJ'kDt:I·'l~;;;f

Benzer belgeler

Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması

Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması 05 Ocak 2016 tarihinde başlayacalı ve 18 Ocak 20l6 tarihinde, saat

Detaylı

T::TT:h-,TJ"H*UJ

T::TT:h-,TJ Afuonkarahisar Rehberlik ve Aragtrma Merkezi Miidtirliigii tarafindan ilimiz Merkez ilge okullannda gorev yapan Rehber Ofretmenler ile 15 Haziran 2016 tarihinde saat 09.00'da, ilgelere gtirevyapan ...

Detaylı

"18 MART ~EHiTLER GUNU"

• Kimlik zarfl bulunmayan veya herhangi bir yerinde katIhmcmm kimligini belirten i~aret veya imza bulunan eserler, se9ici kurul tarafmdan tutanakla degerlendirme dl~l blrakllacaktlr.

Detaylı

ıntensıve englısh and unıversıty pathway programs

ıntensıve englısh and unıversıty pathway programs Kalifornia Eyalet Universitesi-Northridge (CSUN), kuzey Los Angeles’ta, Hollywood, Beverly Hills, Universal Studios, Santa Monica ve Pasifik Okyanusu sahillerinden yarim saat uzaklikta bulunmaktadi...

Detaylı