(EK-4) ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİM (MUHASEBAT BİRİMİ

Yorumlar

Transkript

(EK-4) ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİM (MUHASEBAT BİRİMİ
(EK-4)
ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİM (MUHASEBAT BİRİMİ) PROGRAMI
DERSİN ADI
Maliye Bakanlığının Teşkilat Yapısı (178 s.K.H.K)
-Tanıtılması
-Görevleri
-Teşkilat Yapısı
-Mevzuatı
-Diğer Kurumlarla İlişkileri
Aday Memurun Görevleri ile İlgili Hususlar
-Adaylık Hükümleri
-Amir-Memur İlişkileri
-Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik
-Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği
-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
-Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
-Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
ve İlgili Yönetmelik
Mali Hükümler
-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
-6245 sayılı Harcırah Kanunu
-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
-Memur Aylıklarının Hesaplanması
-Taşınır Mal Yönetmeliği
-Resmi Mühür Yönetmeliği
-Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Memur Suçları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esaslar
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi
ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme
Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu (Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği dahil)
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
Vergi Kanunlarının Genel Esasları
-213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Tevkifata İlişkin Hükümler)
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hak. Yönt.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
*Bilgi Güvenliği
*İç Kontrol Uygulamaları ve Risk Yönetimi
*Otomasyon Eğitimleri (Birimle ilgili otomasyon sistemi)
- Say2000i, HYS, KBS, SGB, EKAP ve İlgili Yönetmelik, E-SGK, DMİS; EBYS
*Temel Düzeyde Office Programları
-Word, Excel
TOPLAM
NOT: * Hazırlayıcı eğitim programında yer alacak, ancak sınava dahil edilmeyecektir.
SÜRESİ
(SAAT)
9
30
30
9
9
20
9
6
3
2
2
2
2
9
9
9
12
3
2
2
3
3
12
4
201

Benzer belgeler

Detaylı Program - Mahalli İdarelere Hizmet Derneği

Detaylı Program - Mahalli İdarelere Hizmet Derneği -Mevzuatı -Diğer Kurumlarla İlişkileri Aday Memurun Görevleri ile İlgili Hususlar -Adaylık Hükümleri -Amir-Memur İlişkileri -Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik -Kılık v...

Detaylı