İhlas Vakfı Bülten 2

Yorumlar

Transkript

İhlas Vakfı Bülten 2
MERHABA
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
ÝHLAS VAKFI BÜLTEN
Aralýk 2011
Sahibi
Ýhlas Vakfý
Yayýn Koordinatörü
Merhaba…
Þaban Çakýr
1975 yýlýnda “Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr” hadis-i
þerifini rehber edinerek kurulan Ýhlas Vakfý, bugün ecdadýmýzýn
asýrlarca adalet, medeniyet götürdüðü memleketlerdeki fakir ve muhtaç
müslümanlarla buluþmanýn mutluluðunu yaþýyor.
[email protected]
Editörler
Adem Gültekin
[email protected]
Afganistan, Hindistan ve Etiyopya (Habeþistan)'da yapmýþ olduðumuz
kurban organizasyonlarý ile binlerce fakir kardeþimizin sofralarýna et
ulaþtýrmak nasip oldu.
Hüseyin Ünsal
[email protected]
Redakte
Ayrýca, Türkiye'de 30 öðrenci yurdunda okumakta olan 2.300
civarýndaki Üniversite öðrencisinin 1 yýllýk et ihtiyacýný karþýlayacak
þekilde kesimler yapýldý.
Salih Hakan Atakan
[email protected]
Tasarým
Kurbanlýk hayvanlarýn alým ve kesim iþlemleri, Ýslami usullere göre
dikkatli ve itinalý bir þekilde tamamlanarak Vakfýmýza teveccühte
bulunan hayýrseverlerin ibadetlerinin yerine gelmesine aracý olmak
bizleri ayrýca sevindirmektedir.
DVC Reklam Ajansý
Serdar Mert
Ýletiþim
Fatih Cad. No:1 Ýhlas Koleji Kampüsü
Bu Kurban Bayramýnda kurban vekaletlerini vakfýmýza vererek binlerce
insanýn çifte bayram yaþamasýna vesile olan hayýrseverlere ve
organizasyonlarýmýzda görev alan gönüllü dostlarýmýza en kalbi
þükranlarýmýzý sunarýz.
C Blok Yenibosna/ÝSTANBUL
Tel: +90 212 451 4900
FaxÝ+90 212 503 5300
Email: [email protected]
Ýnþaallah
gelecek sene; Afganistan, Habeþistan (Etiyopya) ve
Hindistan'a ilaveten Somali, Sudan, Pakistan, Suriye, Tacikistan ,Kýrým,
Gana ve Azerbaycan'da da Kurban Organizasyonlarý planlanmýþtýr.
Saygýlarýmýzla,
www.ihlasvakfi.org.tr
Baský
Ýhlas Matbaacýlýk
+90 212 454 3507
Av. Mehmet Okyay
Ýhlas Vakfý
Mütevelli Heyet Baþkaný
Ücretsizdir.
Ýhlas Vakfý Bülteninde yayýnlanan
yazý ve fotoðraflar kaynak
gösterilerek kullanýlabilir.
ÝHLAS VAKFI
Ýhlas Vakfý Yurtlarýnýn Bulunduðu Þehirler
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
u
Yurd enci
i
c
n
ðre
Öðr
30 Ö varýnda zun
Me
0 ci
2.30 inlerce
B
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfý,
Türkiye, Habeþistan, Hindistan ve Afganistan’da
kurban organizasyonu gerçekleþtirdi.
TÜRKÝYE
Ýhlas Vakfý ve Öðrenci Yurtlarý
Birliði Türkiye genelinde bulunan
30 Öðrenci Yurdunun bulunduðu
þehirlerde, 336 büyükbaþ kurban
kesimi yapmýþtýr. Elde edilen
etler, öðrenci yurtlarýnda kalan
öðrencilerin bir yýllýk et ihtiyacýný
karþýlamak için soðuk hava
depolarýnda muhafaza altýna
alýnmýþtýr.
AFGANÝSTAN
Afganistan’ýn Kuzeyinde,
Türkmenlerin yaþadýðý Mezarý
Þerif ve Þýbýrgan vilayetlerinde
her sene olduðu gibi bu sene
de kurban kesimi yapýldý.
Toplam 220 büyükbaþ hayvan
kesimi neticesinde, onlarca
medrese, köy ve kasabalarda
yaþayan ihtiyaç sahibi 10.000
(onbin) kiþiye, 20 ton et
daðýtýldý.
HÝNDÝSTAN
HABEÞÝSTAN /
ETÝYOPYA
Bilal-i Habeþi Hz. nin ve Melik
Necaþi Eshame Hz. nin memleketi
olan Etiyopya’nýn (Habeþistan) 4
þehrinde 104 büyükbaþ hayvan
kesilerek yaklaþýk 4000 kiþiye
10.400 kg. et daðýtýldý.
Milyonlarca Müslümanýn yaþadýðý
Hind kýtasýnda, Uttar Pradesh
eyaletine baðlý, yüzde 95’i müslüman
olan Nihtaur’da 100 büyükbaþ kurban
kesildi. Nihtaur Þehri’nde; 12 köy, 8
mahalle, 12 medrese olmak üzere
toplam 3 bin 900 müslümana, 9 bin
kilo et ‘paketlenerek’ elden daðýtýldý.
Nihtaur halký, yardým gönderen
hayýrseverlere ve Ýhlas Vakfý’na,
“teþekkürler” manasýna gelen,
“þukriye” kelimesi ile
mesaj gönderdi.
Önümüzdeki yýl; Somali, Kenya, Gana, Pakistan,
Azerbaycan, Sudan, Kýrým, Tacikistan ve Suriye'de de
Kurban Organizasyonlarý gerçekleþecektir.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
TÜRKÝYE KURBAN ORGANÝZASYONLARI
Ýhlas Vakfý ve Öðrenci Yurtlarý Birliði Türkiye genelinde bulunan 30 Öðrenci Yurdunun bulunduðu þehirlerde,
336 büyükbaþ kurban kesimi yapmýþtýr. Elde edilen etler öðrenci yurtlarýnda kalan öðrencilerin bir yýllýk et
ihtiyacýný karþýlamak için soðuk hava depolarýnda muhafaza altýna alýnmýþtýr.
AFYON BOLVADÝN ET ENTEGRE TESÝSLERÝ
Kesilen Kurbanlýklar.
Kesim Sonrasý Yüzüm Ýþlemleri.
Kesim Sonrasý Yüzüm Ýþlemleri ve Veteriner Denetimleri.
Kurban Etlerinin Soðuk Hava Depolarýnda Muhafaza Altýna Alýnmasý.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
ÝHLAS VAKFI Afganistan 2011 Organizasyonu
Afganistan’ýn Kuzeyinde, Türkmenlerin yaþadýðý Mezarý Þerif ve Þýbýrgan vilayetlerinde her
sene olduðu gibi bu sene de kurban kesimi yapýldý.
Toplam 220 büyükbaþ hayvan kesimi neticesinde, onlarca medrese, köy ve kasabalarda
yaþayan ihtiyaç sahibi 10.000 (onbin) kiþiye, 20 ton et daðýtýldý.
Kurban kesimi için vekalet verilmesi iþlemleri.
Kurban Kesim Mahalli.
Kuzey Afganistan... Cevizcan... Þýbýrgan...
Yetiþtirdiði alimler ve çýkardýðý mücahidlerle tanýnan efsane bir köy... Kýzýlayak!
Kýzýlayak Köyü Rus iþgali ile nasýl hýrpalandýysa hâlâ öyle duruyor.
Çocuklar periþan, toprakta yatýyor, haþerat ve sürüngenle büyüyorlar kucak kucaða.
Kurban Kesim Ýþlemleri.
Kurban Kesim ve Yüzüm Mahalli.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
ÝHLAS VAKFI Afganistan 2011 Organizasyonu
ÝHLASLA ÇIKILINCA
Ýhlas Vakfý, bu yýl sizlerin verdiði 220 büyükbaþ hayvanýn kesimini Kýzýlayak köyünde
gerçekleþtirilerek unutulmaz bir hizmete imza attý. Abdülhakim Mahdum gözetiminde
Þýbýrgan’dan gelen 40 usta kasap kanalý ile 220 büyükbaþ hayvan süratle kesilip yüzülüyor
ve parçalanýp ihtiyaç sahiplerine daðýtýlýyor. Gözler yaþlý, sesler titrek, eller peþ peþe
açýlýyor semaya... Ýhlas Vakfýný kuranlar, deruhte edenler ve kurbanlarýný verenler dua
alýyorlar. Yahþi dua!
Þýbýrgan Vilayeti Kurban Kesim Mahalli.
Þýbýrgan Vilayeti Kurban Kesim ve Yüzüm Ýþlemleri.
Kurban Kesim ve Yüzüm.
Ýhtiyaç Sahiplerine Daðýtýlmak Üzere Paketlenen Kurban Etleri.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
ÝHLAS VAKFI Afganistan 2011 Organizasyonu
NE ZAMAN BÝTTÝ ANLAYAMADIK
Onca hayvaný kesmek parçalamak, civar kasabalara, köylere, avullara, hastanelere,
hapishanelere daðýtmak, muhtar, hoca efendi ve aksakallardan tesellüm belgelerini
toplamak az iþ deðil. Planlarýmýza göre en az iki gün sürmeliydi ama Kýzýlayak sakinlerinin
desteði ile iþ hýzlandý. Ýkindi olmadan bitti, temizliðe bile baþlandý.
Þýbýrgan Vilayeti Kurban Kesim Mahalli.
Þýbýrgan Vilayeti Kesilen Kurbanlarýn Yüzüm Ýþlemleri.
Kurban kesim sonrasý yemek.
Ýhtiyaç Sahiplerine Daðýtýlmak Üzere Paketlenen Kurban Etleri.
BÝZÝ UNUTMAYIN E MÝ?
Afganistan Türkmenleri karanlýk izbelerde yaþýyor, çamurlu sularý içiyorlar. Ülke istikrarsýz,
asayiþ saðlanamýyor, ne iþ imkaný var, ne de para...
Kardeþlerimiz Türkiye’den çok þey bekliyor.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
ÝHLAS VAKFI
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Etiyopya
2011 Organizasyonu
HABEÞÝSTAN / ETÝYOPYA
Ýhlas Vakfý, Bilâl-i Hâbeþ-i Hz. ve Melik Necaþi
Eshame Hz.'nin memleketi olan Etiyopya'nýn
(Habeþistan) 4 þehrinde, 104 büyükbaþ
hayvan keserek binlerce ihtiyaç sahibinin
duasýný aldý.
Ýteya Kurban Kesim Mahalli.
Kurban Kesim Mahalli.
Kurban Kesim Mahalli.
Kurban Kesim Mahalli.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
ÝHLAS VAKFI
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Etiyopya
2011 Organizasyonu
Ýhlas Vakfý'nýn Türkiye'deki yurtlarýndan mezun olan Habeºistanlý gençler,
2011 Kurban Bayramýnda kurban kesim hizmetlerini organize ettiler.
Yurtlarýmýzdan mezun olan Tamam Kedir Nebi, Adama Vilayetine baðlý Ýteya ve Dera
þehirlerinde, Muhammed Abdussamed Batý Harar vilayetine baðlý Ciro þehrinde on üç camii
ve merkezde 104 büyükbaþ hayvan kesimine iþtirak ettiler. Elde edilen etler bu þehirde
yaþayan binlerce ihtiyaç sahibi kiþiye ulaþtýrýldý.
Ýhtiyaç sahibi binlerce kiþiye ulaþmanýn mutluluðunu yaþayan Ýhlas Vakfý yetkilileri Ali Kara
ve Müþtak Saygýn gönül huzuruyla Türkiye'ye döndüler.
Dera Kurban Kesim Mahalli.
Ciro Kurban Kesim Mahalli.
Kurban Kesim Mahalli.
Ciro Kurban Kesim Mahalli.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
ÝHLAS VAKFI Hindistan 2011 Organizasyonu
Hindistan'da bayram coþkusu
Dünyanýn en kalabalýk Müslüman nüfuslarýndan birine sahip Hindistan'da bayram,
Türkiye'den bir gün sonra kutlandý. Ýhlas Vakfý'nýn bu yýl da kurban organizasyonu
düzenlediði Hindistan'da milyonlarca Müslüman Kurban Bayramý'ný huzur içerisinde kutladý.
Birçok Ýslam alimi ve evliyanýn vataný olan Hindistan'da büyük bir coþkuyla kutlanan
bayramda namaz için milyonlarca Hintli Müslüman, camilere akýn etti. Hindistan Yeni
Delhi'de on binlerce kiþi Bayram Namazý'ný eda etmek için Cuma Mescidi'ne doluþtu.
Cemaatler camilerin avlusundan, sokaklara kadar taþtý.
Yeni Delhi Cuma Mescidi’nde Bayram Namazý.
Nihtaurlu Hindli Çocuklardan Türkiye’ye Selam var.
Ýhlas Vakfý, Hindistan'a kurban kesimi ve organizasyonu için de bir yardým ekibi gönderdi.
Hindistan kurban organizasyonu sorumlusu Þaban Çakýr ve Salih Atakan, milyonlarca
Müslüman'ýn yaþadýðý Hind kýtasýndaki en fakir bölgelerinden biri olan Uttar Pradesh eyaletinin
Bjinor bölgesine baðlý 120 bin nüfuslu yüzde 95'i müslüman olan Nihtaor þehrinde kurban
kesimi hizmetini baþarý ile tamamladý.
Nihtaur'da Kurban Kesimi Sonrasý Dua.
Nihtaur'da Kurban Kesimi Sonrasý Dua.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
ÝHLAS VAKFI Hindistan 2011 Organizasyonu
Kurban kesimleri; tekbirler, dualar arasýnda, büyük bir vecd ve
iþtiyak ile gerçekleþtirildi.
Nihtaor halký, kendilerine yardým eli uzatan Ýhlas Vakfý ekibini, büyük bir sevinçle karþýladý.
Vakýf ekibi, burada buluþtuðu Ahmed Kureyþî ve diðer vakýf gönüllüleriyle, 100 büyükbaþ
kurbanýn kesilip, bölgedeki bütün medreselere, mahallelere ve evlere tek tek ulaþmasý için
büyük çaba sarf etti.
Kurban kesimi için vekalet verilmesi iþlemleri.
Kurban Kesim Mahalli.
Gün boyunca süren kesimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan, çocuklara Kur'an-ý Kerim ve fýkh
dersleri verilen 12 medreseye, Nihtaor þehrindeki 12 köye, 8 mahalleye, toplam 3 bin 900
müslüman'a, 9 ton et 'paketlenerek' elden daðýtýldý. Kesimi ve daðýtýmý bizzat takip eden Ýhlas
Vakfý ekibi, buradaki ihtiyaç sahibi müslümanlara yardýmlarý bire bir ulaþtýrýrken, müslümanlarýn
dertlerini ve sýkýntýlarýný paylaþmayý ihmal etmedi.
Nihtaur'da Vekalet Verilmesi ve Kurban Kesimi.
Nihtaur'da Vekalet Verilmesi ve Kurban Kesimi.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
ÝHLAS VAKFI Hindistan 2011 Organizasyonu
Ýhlas Vakfý, Hindistan'da 9 ton kurban eti daðýttý
Hindistan kurban organizasyonu sorumlusu Þaban Çakýr ve Salih Atakan, Uttar Pradesh
eyaletinin yüzde 95'i müslüman olan Nihtaor þehrinde kurban kesimi hizmetini baþarý ile
yürütüyor. Nihtaor halký, kendilerine yardým eli uzatan Ýhlas Vakfý ekibini,
büyük bir sevinçle karþýladý.
Kurban Yüzüm ve Parçalama Ýþlemleri.
Kurban Etlerini Alan Hintli kadýnlar.
HÝNDÝSTAN'DAN MESAJ VAR
Hindistan'ýn Nihtaor þehrinde Kurban yardýmýný bizzat alan müslümanlar, Türkiye'den 6800
kilometre uzaktan gelip kendilerine destek olan Ýhlas camiasýna ve yardýmda bulunan herkese
mutluluk gözyaþlarýyla dua etti. Yardýmlarý alan ve yýlda bir kere et yiyecek olmanýn hazzýný
tadan müslümanlarýn sevinci ve mahcubiyeti görülmeye deðerdi. Hindli müslümanlarýn
"teþekkürler" manasýna gelen, "þükriye" kelimesi dillerinden düþmedi.
Kurban Etlerinin Daðýtým Ýþlemleri.
Kurban Etlerinin Daðýtým Ýþlemleri.
KURBAN FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfý Heyetinin Habeþistan
Gezisi
Ýhlas Vakfý Yurtlarýndan mezun olan Habeþistanlý Tamam Nebi, Muhammed Abdussamed
ve Bilal Muhammed vakýf hizmetlerinin Habeþistan'da da yayýlmasý arzularýný Mütevelli
Heyetine ilettiler. Mütevelli Heyeti Baþkaný Av. Mehmet Okyay ve müþavirlerimizden Ali Kara
bu arzu ve talep üzerine Bilal Muhammed ile birlikte Habeþistan'a Temmuz ayý içerisinde
10 günlük bir inceleme gezisinde bulundular.
Mehmet Okyay, Þerif Halit Bey, Ali Kara.
Þerif Halit Bey, Mehmet Okyay, Said Bey, Ali Kara.
Mekele Necaþi Eshame Hz. Kabri.
Mekele Necaþi Eshame Hz. Türbesi.
GEZÝ FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfý Heyetinin Habeþistan
Gezisi
Habeºistan’in Ýteya ºehrinde 400 medrese talebesine Kur'an-i Kerim dersleri veren
Müderris Ahmet Muhammed Hafiz zor ºartlar altinda hizmet veriyor. Dershane yok, sira,
masa, tahta yok, Elifba ve Kur'an-i Kerim mahdut.
Ýhlas Vakfý olarak burada ders veren 15 müderrise her türlü yardým ulaþtýrýldý. Ayrýca
binlerce Elifba ve Kur'an-ý Kerim gönderildi.
Habeþistan’ýn Ýteya þehrindeki bu medresede Elifba seviyesinden baþlayarak yedi kýraat
üzere haným ve erkek hafýz yetiþtirilmektedir.
Ýteya'da Elifba Öðrenen Medrese Talebeleri.
Ýteya Medrese Müderrisi Ahmed Muhammed Hafýz.
Ýteya'da Medrese Talebeleri.
Ýteya'da 7 Kýraat Üzerine Hafýzlýk Çalýþan Talebeler.
GEZÝ FAALÝYETLERÝ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfý Heyetinin Afganistan Gezisi
Cevizcan Vilayeti, Þýbýrgan Valilik Ziyareti.
Cevizcan, Þýbýrgan Belediye Baþkaný Ziyareti.
Cevizcan Vilayetinin Önde Gelenlerinden Abdülkerim Mahdum.
Þýbargan Valisi Muhammed Alim Sai.
Afganistan Eski Cumhurbaskani Sibgatullah Muceddidi.
Cevizcan Milletvekili Baz Muhammed Beyin daveti.
YURTLARIMIZ
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfý Bursa Görükle
Öðrenci Yurdu Sömestri Baþýnda Faaliyete Geçiyor
Erdoðan Dinçbaþ ve Oðullarý.
Düzce Selami Kubilay Yurdumuz Hizmete Baþladý.
Yurt Ýnþaatýnýn Son Durumu.
KONFERANSLAR
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfý Hizmetleri Þirketlere Tanýtýldý
Ýhlas Vakfý‘nýn hizmetleri Ýstanbul Gaziosmanpaþa’da
düzenlenen konferansta tanýtýldý.
Ýhlas Vakfý hizmetlerine katkýda bulunanlara, Gaziosmanpaþa
Temsilciði çalýþanlarýna teþekkür plaketi takdim edildi.
Bakýrköy ve Fatih Bölge Temsilciliði çalýþanlarýna
Ýhlas Vakfý hizmetlerri tanýtýldý.
Niðde’de vakýf hizmetleri tanýtýldý.
Ümraniye Bölge Temsilciliði ve çalýþanlarý.
Pendik Bölge Temsilciliði ve çalýþanlarý.
ORGANÝZASYONLAR
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfýný Ziyaret Eden Kiþi ve Kurumlar
Vakýf Baþkanýmýz Av. Mehmet Okyay, Ýhlas Ev Aletleri Ýmalat Sanayi ve Ticaret A.Þ
Genel Müdürü ve çalýþanlarýna Ýhlas Vakfýnýn hizmetlerini anlattý.
Ýhlas Pazarlama A.Þ. Genel Müdürü ve çalýþanlarý Vakfýmýzý ziyaret etti.
Ýslamabad Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Arif Nevþahi ve Lahor Üniversitesi
Öðretim Üyesi Muin Nizami Vakfýmýzý ziyaret etti
Vakýf Baþkanýmýz Av. Mehmet Okyay Kpt Lojistik ve Taþýmacýlýk Turizm A.Þ.
Genel Müdürü ve çalýþanlarýna vakýf hizmetlerini anlattý.
Türkiye Gazetesi yazarlarýndan Said Arvas ve Rahim Er
Ýhlas Vakfýnýn hizmetleri hakkýnda bilgi aldý.
Vakýf Baþkanýmýzý Av. Mehmet Okyay, Ekmekçizade Mezunlarýna
Ýhlas Vakfýnýn hizmetlerini anlattý.
Ýhlas Motor A.Þ.Genel Müdürü ve çalýþanlarýna Ýhlas Vakfý hizmetleri anlatýldý.
Ýhlas Vakfýnýn hizmetlerine gönül veren Ýþ adamlarý,
Vakfýn akþam yemeðinde bir araya geldiler.
KONFERANSLAR
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfýnýn Ýþtirak Ettiði Toplantýlar
Ýhlas Vakfý'nýn kurucularý arasýnda yer aldýðý ÝDSB'nin Ýcra Kurulu toplantýsýna Vakýf Baþkanýmýz Mehmet Okyay katýldý.
ÝSDB tarafýndan 19 Kasým 2011 tarihinde Ýstanbul'da gerçekleþtirilen uluslar arasý Endülüs Sempozyumuna Vakfýmýzý temsilen
Prof. Dr. Mustafa Çetin ve Þaban Çakýr katýldý.
Ýhlas Vakfý'nýn kurucularý arasýnda yer aldýðý Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý, 14 Kasým 2011 tarihinde, Safa Vakfý merkezinde
yaptýðý toplantýya vakfýmýzý temsilen Þaban Çakýr katýldý.
BASINDA ÝHLAS VAKFI
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
Ýhlas Vakfý Mütevelli Heyet Baþkaný Av. Mehmet Okyay
TGRT Haber Tv'de Ýhlas Vakfýnýn hizmetlerini anlattý.
TGRT Haber Tv'de Gülden Kalecik'in misafiri olan Ýhlas Vakfý Mütevelli Heyet Baþkaný Av.
Mehmet Okyay canlý yayýnda 30 dakika Ýhlas Vakfý'nýn yurtiçi ve yurtdýþý hizmetlerini anlattý.
Türkiye genelinde 30 öðrenci yurdu ile 2500 üniversite öðrencisinin yurtlarda barýndýðýný, bu
sene yurtdýþýnda Afganistan, Etiyopya ve Hindistan'da Kurban organizasyonlarý
gerçekleþtirerek, binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti daðýttýklarýný ifade etti.
BASINDA ÝHLAS VAKFI
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"
BASINDA ÝHLAS VAKFI
"Ýnsanlarýn Hayýrlýsý Ýnsanlara Faydalý Olandýr"

Benzer belgeler