JllertMi - tc millî eğitim bakanlığı

Yorumlar

Transkript

JllertMi - tc millî eğitim bakanlığı
~
(ID
JllertMi
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eiıitim MüdBrlüiıü
(967617)
­
.. ..,--­
................................ -~
Sayı : 63 i 406699-2001
:;:ı, CL
i D 5'.18"
ii· 2. Ol ıı
KODU: Yatılı
ve Burslu Öıırenci İş Ve İşlemleri -
l',
•• " , ­
••••••• ~ •••••••••••• *••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• ~lJl)l)~IJ\ı~
MEZİTLİ
bgi : a)M.E.B. Öıırenei Pansiyonlan ve Burslar Dairesi Başkanlı~ının 181lI/2014 tarihli e-posta yazısı. b)n Milli E~tim Müdürlüğüniln 1911 1/2014 tarih ve 5469533 sayılı yazısı. ıı Milli Eğitim Müdürlüğüniln Yatılı ve Burslu Öıırenci İş Ve İşlemleri ile ilgili yazısı
ekte
gönderilmiş
yapılması
olup,
hususunda;
Bilgilerinize ve
iş
ve
gere~ini
işlemlerin
ilgi
yazıda
belirtilen
açıklamalar do~rultlL~unda
riea ederim,
~\
Ahm\JILK\N
MüdBr a.
Şube Müdüru
EKLER:
İlgi Yazı (3 sayfa)
DAGITIM: Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi @
MFZtrLl ILÇE MILLI EGtrIM MÜDÜRWOll
Yeni Mah,O,M,K,Su:ıv8f1 Mezitli Sanayii Sitesi
Girişi Çelik AplKat:2 MEztn.1nvtERSIN
Te1<1on:(324)JSSS464 Faks:(0324)3S97444
e·~)$tı)[email protected],gov,tr
web:http:tJmezuli.meb,gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibal: Mesleki ve Teknik Egitim
Sııhe!.i fA r:APANnFMm)
~~",
''''' ......~
...
:::
't
't:Y
T.C.
MERSİN VALiLiGi
İı Mıllı Eğitim Müdürlüğü
1911112014
Sayı:
1913 i 5721245/5469533
Konu: Yatılı ve Burslu Öğrenci i~ ve I~lcmleri
KA. YMAKAMLIGINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ılgi
:MiIli Eğitim Bakanhğı Öğrenci Pan.iyonları ve Burslar Dairesi Ba~kanlığının
18/11/2014 tarihli e-mail yazısı.
Mılli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Pansiyonları ve Bursu!r Dairesi Ba~kanlığının "Yatılı
ve Burslu Öğrenci i~ ve işlemleri" konulu ilgi e-mail yazısı ekte gÖ!1derilmi~tir.
Bu sebeple apağıda belirtilen açıklamalara gerekli hassasiyetin gösterilmesi
gerekmektedir.
ı -Eurslu öğrencilere yapılacak ödemelerin geciktirilmcmesi, burslu öğrencilerin iş ve
i~lemlerinin Bakanlıktan gelen talimat ve takvime güre yapılması,
2-Parasız yatılı öğrenciler için 3.2 ekonomik kodundan gönderilen kıyafet ve kırtasiye
ödeneklerinin tenkis edilmemesi için gereğinin ivedilikle yapılması,
3·Pansiyon açma-kapama, kapasite deği~ikliği i~lemlerinde Bakanlığa yapılacak
teklifleri n ayrıntılı ve uslıle uygun olarak yapılması,
Konunun ilçeniz dahilinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüklerine
duyurulması. iş ve i~lemlerin yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak yapılması
hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
A!unet TURKKAN
Vali a.
~ube Müdürü EKI: ı.ilgi e-rnail yazısı (2 sayfa) DAGITIM: i - i 3 İlçe Kaymakamlığına (ilçe MEM) G~lKBaıvaı:ı :)3130 Yerıi~ehirrMERSIN
Eleklmnı\:. A~' hltp~'fntefSın mr:b.go~..u
DumlUfHtLH MM.
I!·posta:
ckAklikJJ(;;ı'meb.gtlv.1T
rilı evr.ıl" gthcolı ı!telo"ıwf\llo:. ımı.ıı ıle jmzala'1mı~lr hltp'/lo!vnıks\lr~li meb gı)\! ır adresinden
J\)mıoh hilı,ı:i ıçm:S.OZKAN Şef
TeL (O 324)
~'!9
14 gl~DahıliTlf: 303
Faks: (0324)j213S IS·ı9
79d2-b4fti-354 7"OOcc-20cb kodu ile ICylt edflcbdır
Mersin iı Milli Eğitim Müdürlüğü-Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Mehmet AKKAYA [nı[email protected] gov trl
Sal, 18 Kasım 2014 1633
Kimden:
Gönderme Tarihi:
Kime:
tr. temelegit'[email protected]ıneb gov tr
gov tr
[SPAMI FW Yaııl, ve Burslu Öğrencı Iş ve Iş'"mler
dıncgretiff\ı[email protected],gov
egitıınogretı'[email protected],e~
go',' tr;
cıraklı[email protected]
Konu:
,~l~mj,
ü:'n Ogr
~esleki
Eğitim,
Temel
Eğitim
ve
OrtaöğrE't
im
Şubelerine
gönderilmiştir.
Fr'om: ~ler5in iı 1'-Hili Eğitim Müdürlüğü [mailto:rııersinmeı[email protected] Sent: lU2Sd<JY) November 18 ~ 2"314 4: 21 Pi"'i To: mc:ı[email protected] tr~ cct: FW: Yatılı ve Burslu Ögrenci İş ve İşlemleri
From·. J'kas irl1({ılmcb. gov. t r [ma II to: ykasiır('a.meb . cov . tr]
SC'n t:
18:
T
uesday
November' 18) 2014 2: 133 P:1i,
J
yj<"'),[email protected]
dgr' lfli':'f'\Jlrlleb. gı)v.
adiyamarımcrr(Ulmeb.
gov. tr J
gov. tr'; afyonkarahi [email protected] tr; t ['; ama syamerıxqımeb. gov, tr;
aııkarJnıe~,.neb.
gov. tr; an td [email protected],gov< tr; <irtv i.'1ı:ı€,r;(~)fneb. gov. tr; aydirıme~meb. gov. tr j [email protected] lr j [email protected]ı:eb,gov. tr; t\[email protected] t' i'; bi tl i sme.neb. gov. tr; bolumerl"[email protected] tr; burduf'[email protected]:rııpb.gov. tr; b\xSıJınF:rr(~lmeb. gov. tr; canakka [email protected] tr; cimkir [email protected] tr-; (orurrını[email protected]~b. gov. tr; (kn i...::l'::'[email protected], ~ov. tr'; diyurbnki [email protected] gov. tr; [email protected] tr; e laz ignerxır.neb, gov. tr'; erzincarı[email protected], tr'; erzururımr:~mpb. gov. tr; eski5el1irmem~meb.
gumu') hd n emeı[email protected]
ispa['tamQın(~eb.
gov. tr gaz iantepmc.eb. gov. tr; gire'[email protected]'b. gov. tr;
gov. tr; hakkar iı[email protected] • gov. tr; hat ,yrnerrt.Wmeb . gov. tr; 1
gov. tr; mers inmeırx,q.meb, gov. tr;
1 stanbulmerr(~x:ıeb.
gov. tr; i
zmirme~eb.
gov. tr'; kaı~srıj(>'~meb.
guv. tr; [email protected]'meb. gov. tr j kayser'[email protected] tr; kırk13rE' limem~:)r;leb. gov. tr; [email protected] gov. tr; kocae ı [email protected] tr; KonYdırerti'[Jmcb.
f;ov. tr; kutahyamem{ı:ilmeb. gov. tr; ma latyamer.ı@meb. gov. tr; maniSdml'm~:metL BOv. tr'; tr; rnar'dinme~eb, gov. tr; [email protected],gov, tr; mu::;men(i:ılmeb. gov. tr; [email protected]:b.gov. tr'; rı igdQmem$meb. gov, tr; or'[email protected]'rıeb.gov. ır; rizpmeır(~meb, gov. tr;
sakal",/[email protected]:,gov. tr; ')amsunme~)meb. eQv. tr; ~iif' LmeltX:1ırneb. gov. tt'; S iflopmerr~Jnıeb. gov. tr;
si va"rrıC!rn.~lmcb. gov. tr; tf.'kirdagrııeı~1meb. gov. tr; [email protected] tr; trdbzGr:[email protected]ııeb,gov. tr;
t ,-,nce 1-: rlf'r1(cı)ıner" gov. tr; s a n ı i.urf arıı[email protected] gov. tr; Li5 zı[email protected]:ııeb. gov. tr; V.l rmerT~;:meb, gov, tr;
yo(gJtmefT\~lrrıeb, gov. tr'; [email protected] tr; aksarayme~m(:b. gov. tt';
kJhrarnarımarôsrıı[email protected]ı.gov.
gov, tr; karamanmcı[email protected] tr-; kir [email protected]'b.EQv. tr-;
gov. tr; [email protected] tr; tJart:irım(·I~mpb. gov. tr; ard;:ıhanrııem(:~meb. gov" tr;
igdir'fT't.:rrıfllmeb,if,dv.tr; yalovilmen"ı@m(~b,gov tr; kardC:[email protected];ov.ır; k11-jsme~mE'b.gov.tr;
~)aybur:[email protected]
hiltm~w'\t'r.ı@imeb,
cSfilZlrıivl.::r:ıi?ı[email protected]"H2b.gov.
tr;
duzcewefı\a.'rneb.
gov. tr'
Cc: ki<;.an38(dlhutmoil.conl
y;;;t:'~
1
ve Uurslu Ôe:rerıci Iş. ve İsıprnlpri
BıJr'slu öğr'12ncilere yapılacak
i~Lı'~le/inin Bakanlıktan ~elen
Pariısız YJ!Jlı
~";01',ı,:~.:."
ödemelerin geciktirilmemesi, burslu
t~kvj~e gbre
öğrencilerin iş
ve
talimat ve
berüneiler icin 3.2 el<onomik kodundan gönderilen kıYZlfet ve kırto~iye
lo.i'·' ,I...-,~l:; edlli,ıı.:ıne~; : ... ,;.;, ger t:{!.~,,"I.i' .-:. . .: LcL_.:..ikie yapılm251)
PJ~~Lyon
3y~1~t_lı
ve
açma-kJpama, kapasite de~isikli~i islemlerinde 8akanl!~a
ı.sUle uygun olarak yapılması hususunda gerekli
I~as~asiyetir
:o.'ustafd
gdste~ilmesini
rica ederim.
KIŞAN
d~re,c~ Pansiyonları
ve Burslar Daire
Başkanı
;
yapılacak Teklifleri~

Benzer belgeler

22 AGU 2014

22 AGU 2014 (ilce Milli Egitim Mudilrltigii)

Detaylı