Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Yorumlar

Transkript

Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
1
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
I.
BİLANÇO DİPNOTLARI
1.
Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın (birlikte “Grup”) fiili faaliyet
konusu:
Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları (birlikte “Grup”)
Grup’unda içinde bulunduğu Net Grubu Şirketleri (birlikte “Net Grubu”)
Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Ana Ortaklık Şirket) 6 Şubat 1975 tarihinde anonim şirket
statüsünde, mağaza işletmeciliği (halı ve benzeri ürünler, giyim eşyası, mücevherat ve hediyelik eşya üretimi
ve ticareti), turizm işletmeciliği (konaklama, dinlenme, eğlence, gezi, yiyecek ve içecek yerleri açılması ve
işletilmesi), turistik amaçlı ulaşım faaliyetleri ve seyahat acentalığı konularında faaliyet göstermek amacıyla
İstanbul’da kurulmuştur. Ana Ortaklık Şirket'in, 31.12.2004 tarihi itibariyle, halı, mücevherat, hediyelik eşya,
deri eşya ve giyim eşyası satışı yapılan bir adet mağazası bulunmaktadır. Ana Ortaklık Şirket daha önceden
kendisinin işlettiği altı adet mağazayı, “Hasılat Kira Sözleşmesi” yöntemiyle kiraya vermiş, iki mağazasını da
kapatmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Seri XI No: 21 sayılı tebliği uyarınca ilişikteki mali tablolarda Ana
Ortaklık Şirket altında konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların ve özkaynak yöntemine tabi tutulan
iştiraklerin faaliyet konusu, kuruluş tarihleri ve bulundukları yerler aşağıdaki gibidir:
Bağlı ortaklıklar:
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş.
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.
Esen Turizm ve Ticaret A.Ş.
Nega Turizm A.Ş.
Turizm Holding A.Ş.
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. (*)
Kuruluş tarihi
27.04.1989
25.12.1989
12.07.1985
13.03.1986
20.09.1990
26.07.1995
25.07.1983
Şirketin
merkezi
İstanbul
İstanbul
Aydın
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Faaliyet
Konusu
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Holding
Turizm
(*) 01.01.-31.12.2004 döneminde Ana Ortaklığın ilgili şirketlerin faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip
olması sebebiyle tam konsolidasyon yöntemine ilk olarak 31.12.2004 cari döneminde dahil edilmiştir.
İştirakler:
Green Karmi Tatil Köyü Limited
Elite Development and Management Limited
Net Holding A.Ş.
Global Reports LLC
Kuruluş tarihi
Şirketin
Merkezi
Faaliyet
konusu
14.06.1996
31.12.1989
05.01.1981
KKTC
KKTC
İstanbul
Turizm
Turizm
Holding
2
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Aşağıda ünvanları açıklanan şirketler 26.02.2004 tarihinde Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. altında
birleşmişlerdir (Dipnot 33). 31.12.2004 tarihli konsolide mali tablolarda Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret
A.Ş. olarak konsolide edilmiştir.
Şirketin
Faaliyet
Bağlı ortaklıklar:
Kuruluş tarihi merkezi
Konusu
Mertim Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş.
27.04.1989
İstanbul
Turizm
Net Konaklama Yatırımları İşletme Sanayi ve Tic. A.Ş.
17.06.1987
İstanbul
Turizm
Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş.
17.04.1998
İstanbul
Turizm
Netpark Turizm ve Eğlence Merkezi A.Ş.
14.01.1988
İstanbul
Turizm
Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş.
18.01.1984
İstanbul
Turizm
Galeri İstanbul Halı ve Sanayi A.Ş.
12.03.1982
İstanbul
Turizm
Rönesans Giyim Sanayi A.Ş.
04.01.1993
İstanbul
Turizm
2.
Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar:
31.12.2004
Tutar
Net Holding A.Ş.
Diğer Çeşitli Kişiler
Oran
31.12.2003
Tutar
Oran
6,261,669
18,560,331
25.2%
74.8%
7,972,419
16,849,581
32.1%
67.9%
24,822,000
100.0%
24,822,000
100.0%
Net Holding A.Ş. sahip olduğu Ana Ortaklık Şirket’e ait hisselerin 6,142,746 YTL nominal tutarındaki
kısmını çeşitli bankalara teminat olarak vermiştir.
3.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri
itibariyle ayrı ayrı):
9A ve 9B grubu hisse senetleri imtiyazlıdır. Bu imtiyaz, genel kurul toplantılarında, her 9A grubu hisse
senedinin 10 ve her 9B grubu hisse senedinin de 2 oy hakkına sahip olması şeklindedir.
4.
Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı:
31.12.2004 tarihi itibariyle, kayıtlı sermaye tavanı 100,000,000 YTL’dir.
5.
Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
6.
Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
7.
Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
Global Reports LLC
3
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
8.
Maddi duran varlık hareketleri:
31.12.2004 tarihinde sona eren dönemdeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Cari Dönemde Duran Varlık Hareketleri
31.12.2004
31.12.2003
a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti
b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları
- Varlık maliyetlerinde (+)
- Birikmiş Amortismanlarda (-)
3,887,735
(8,836,758)
3,482,999
(6,532,559)
-
-
-
-
d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş
tarihi ve tamamlanma derecesi
01.01.-31.12.2004 döneminde duran varlık çıkışlarının 1,896,526 YTL tutarındaki kısmı Grup’un FYYS
kapsamındaki kredi borçlarına karşılık T.İş Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası T.A.O’na devredilen
gayrimenkullere ait tutarlardan (Bilanço dipnotu 33.3.1 ve 33.3.2), 6,653,166 YTL tutarındaki kısmı ise
Grup’un da içerisinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi
A.Ş.’ye yapılan arsa satışlarından oluşmaktadır.
9.
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı:
Yoktur.
Global Reports LLC
4
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
10.
İşletmenin ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetlerle olan alacak borç ilişkisi:
31.12.2004
Alacaklar
Ortaklar
Ödenecek temettüler
Ortaklar
Net Holding
Bağlı Menkul Kıymetler
Net Diamond S.R.O. Prag
Sinerji Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Tavas Halı)
Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş.
Reform Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.
Çağrı A.Ş.(Egenet)
Borçlar
Ticari
Ticari
Olmayan
Ticari
Ticari
Olmayan
-
336,521
-
533
197,500
16,230,511
-
336,521
-
16,428,544
-
10,529
11,255,961
130,814
1,170,416
-
12,222
12,112
-
-
12,567,720
-
24,334
-
12,904,241
-
16,452,878
Grup’un Sinerji Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Çağrı A.Ş.’den olan ticari ve ticari olmayan alacakları
bilanço dipnotu 22.2’de açıklandığı üzere önceki dönemlerden gelmektedir. Grup bu alacağını yapılan bir
sözleşme ile yabancı paraya çevirmiştir. Sözkonusu sözleşmede sabitlenen yabancı para kuru 31.12.2004
tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan yabancı para kurundan düşük olması sebebiyle bu
alacaklar Net Grubu tarafından herhangi bir değerleme ve vade farkı hesaplanmamıştır.
Global Reports LLC
5
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
31.12.2003
Alacaklar
Ortaklar
Ödenecek temettüler
Net Holding
İştirakler
Inter Turizm ve Seyahat A.Ş.
Bağlı Menkul Kıymetler
Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş.
Net Diamond S.R.O. Prag
Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Voyager Kıbrıs Ltd. Şti.
Merit Turizm A.Ş.
11.
Borçlar
Ticari
Ticari
Olmayan
Ticari
Ticari
Olmayan
-
30,013
30,013
487,578
487,578
607
2,119,184
2,119,791
197
197
-
-
-
3,966
3,966
416,185
1,295,971
1,712,156
894
20,989
21,883
-
4,163
1,742,169
509,461
2,119,791
Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma
yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu
değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek
muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri:
Mali Tabloların Sunuluş Şekli:
Ana Ortaklık Şirket, 31.12.2004 tarihinde sona eren hesap dönemi ile ilgili mali tablolarını, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri XI No 1 sayılı “Sermaye
Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”i, bu tebliğe değişiklik ve
eklemeler yapan ek tebliğleri ve 28 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri XI No 20 sayılı
“Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ve Seri XI No 21
sayılı “Sermaye Piyasasındaki Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar” tebliğlerini esas alarak hazırlamıştır.
Önemli Muhasebe İlkelerinin Özeti:
İlişikteki mali tabloların hazırlanışında takip edilen ana muhasebe ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:
Global Reports LLC
6
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi :
31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkındaki 5083 sayılı Kanun’a göre , 01.01.2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para
birimi Yeni Türk Lirası , Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruş olmuş ve bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz
Yeni Kuruşa (YKr) eşitlenmiştir. Bir milyon Türk Lirası ( 1,000,000 TL ) bir Yeni Türk Lirasına ( 1 YTL )
eşit olacak şekilde Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülmüştür. Halen tedavülde bulunan Türk
Lirası banknotlar ile madeni paralar 1/1/2005-31/12/2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve
yeni çıkarılacak madeni paralarla birlikte tedavül edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.11.2004 tarih
ve 47/1566 sayılı toplantısında 2005 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan 31.12.2004 tarihinde veya daha
önce sona eren dönemlere (özel hesap dönemleri ve ara dönemler dahil) ilişkin mali tabloların karşılaştırma
amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere YTL cinsinden
kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Buna bağlı olarak ilişikte yer alan 31.12.2004 tarihinde sona eren
yıla ait mali tablolar ve dipnotlar YTL cinsinden sunulmuştur. Önceki dönem mali tabloları ve dipnotları da
sadece karşılaştırma amacıyla YTL cinsinden sunulmuştur.
Enflasyon Muhasebesi:
Türk Lirası’nın dönem sonundaki alım gücündeki değişikliğe yönelik ilk elde etme maliyeti ilkesi esas
alınarak (Türk Vergi Mevzuatı uyarınca yapılan sabit kıymetlerin ve özel maliyetlerin yeniden değerlenmesi
dışında) düzenlenmiş mali tablolara yapılan düzeltmeler, Seri XI No 20 sayılı tebliğ çerçevesinde
uygulanmıştır. Bu tebliğ, yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı
durumlarda, SPK tarafından yayımlanan Türkiye’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak
hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Yeni Türk Lirası’nın cari satın alma
gücünün esas alınarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer
ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu tebliğin uygulanmasını öngören bir diğer
sebep ise yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap
döneminin başındaki fiyat endeksi rakamını %100 aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi
rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan
hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır. 31.12.2004 tarihi itibariyle Devlet İstatistik
Enstitüsü’nün Toptan Eşya Genel Fiyat Endeksi baz alınarak hesaplanan fiyat endeksi, bu hesap dönemi dahil
önceki üçüncü hesap döneminin başına göre %69.72 oranında artmıştır.
Bu tebliğ çerçevesinde mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesinin ana ilkeleri:
·
Parasal kalemler bilanço tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edildiklerinden düzeltme
işlemine tabi tutulmamaktadır.
·
Cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmeyen, parasal olmayan aktif, pasif ve özsermaye kalemleri
(kayıtlardan silinen yeniden değerleme fonu hariç) bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzeltme katsayısı
kullanılarak paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmektedir. Özsermaye kalemlerinin
düzeltilmesinde, yeniden değerleme değer artış fonu gibi enflasyon nedeniyle şirketlerin oluşturmalarına
izin verilen fonlar dikkate alınmamış ve özsermaye kalemleri mali tablolarda tarihi değerleriyle ve
bunların enflasyon etkileri de “Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” hesabında gösterilmiştir. Nakit
yapılan sermaye artışları ile yedek akçelerden ve dağıtılmamış karlardan yapılan sermaye artışları,
sermaye artırımının tescil tarihi esas alınarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Tutarı dönem sonunda
kesinleşecek veya dönem sonunda ortaya çıkan verilere göre hesaplanan kıdem tazminatı gibi karşılıklar
dönem sonundaki nihai tutarlarıyla mali tablolara yansıtılmıştır.
Global Reports LLC
7
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
·
Gelir tablosunda, amortisman ve itfa payları, satışların maliyeti ve gelir veya gider olarak doğrudan gelir
tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler dışındaki tüm kalemler ilgili oldukları ayların
enflasyon katsayıları ile düzeltme işlemine tabi tutulmaktadır. Amortisman ve itfa payları, ilgili aktiflerin
düzeltilmiş değerleri üzerinden, gelir veya gider olarak doğrudan gelir tablosuyla ilişkilendirilen parasal
olmayan kalemler, satışa konu olan varlığın düzeltilmiş net değeri ile satış bedelinin düzeltilmiş değeri
arasındaki fark olarak yeniden hesaplanmaktadır.
Parasal varlık bulundurmaktan doğan kayıplar ile parasal yükümlülük bulundurmaktan doğan kazançlar,
net parasal pozisyon karı/(zararı) hesabında yansıtılmıştır.
Seri XI No 20 sayılı tebliğ hükümleri, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların paranın bilanço
günündeki cari satın alma gücü esas alınarak düzenlenmesini ve bir önceki yıl bilançosunun da aynı tebliğ
hükümleri çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulmasını gerektirir.
Ana Ortaklık Şirket, SPK’nın Seri XI No 20 ve Seri XI No 21 sayılı tebliğleri uyarınca enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tablolarını ilk defa 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle yayınlamaktadır. Bu
tebliğler uyarınca, 31 Aralık 2003 hesap döneminin başlangıç dönemi olan 1 Ocak 2003 tarihine kadar
olan döneme ait, düzeltilmiş tutarları ile olmak üzere, aktif kalemlerden, borçların ve özsermaye
kalemlerinin çıkarılması sonucunda kalan kısım özsermaye hesap grubu içinde “Geçmiş Yıllar Zararları”
hesabında izlenmektedir.
·
·
·
31.12.2004 tarihi itibariyle Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları’nın detayı aşağıdaki gibidir:
Sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark
Emisyon priminin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark
Yasal yedeklerin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark
Olağanüstü yedeklerin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark
Özel yedeklerin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark
31.12.2004
31.12.2003
85,189,381
1,993
11,285,251
16,527,985
8,013
85,165,623
11,180,268
15,972,412
41,834
113,012,623
112,360,137
31.12.2004 tarihi itibariyle, mali tabloları düzeltmek için kullanılan endeks ve düzeltme katsayıları aşağıdaki
gibidir:
Yıl
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
Global Reports LLC
Endeks
6,478.8
7,382.1
8,403.8
Katsayı
1.297
1.138
1.000
8
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Konsolidasyon
Ana Ortaklık Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50
üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu şirketler “tam
konsolidasyon yöntemi”ne tabi tutulmuştur. Ana Ortaklık Şirket kendi yararına mali ve idari politikaları
belirleme hakkına sahipse kontrol sözkonusu olmaktadır. Ana Ortaklık Şirket’in, yönetimine ve işletme
politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye
ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda
paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu şirketler “özkaynak yöntemi”ne tabi
tutulmuştur.
Tam konsolidasyon yöntemi:
Tam konsolidasyon yönteminde uygulanan esaslar aşağıdaki gibidir:
·
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana Ortaklık Şirket’in
muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir.
·
Ana Ortaklık Şirket’inin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların
enflasyona göre düzeltilmiş elde etme maliyeti, bu payların bağlı ortaklığın Ana Ortaklık Şirket’in
muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiş bilançosunun sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup
edilmiş ve geçmiş yıllarda oluşan fark “Geçmiş Yıllar Zararı”nda cari dönemde oluşan fark ise
“faaliyetlerle ilgili diğer gelirler ve karlar” hesabında gösterilmiştir.
·
Ana Ortaklık Şirket ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri
dışındaki bilanço kalemleri toplanmış ve yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi
ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilmiştir.
·
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve
konsolide bilançoda “Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye” hesabında gösterilmiştir.
·
Ana Ortaklık Şirket ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanmış ve birbirleriyle olan
işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarla karşılıklı mahsup edilmiştir. Hesap
dönemi içinde elde edilen bağlı ortaklıklar için gelir tablosu kalemlerinin toplanmasında bağlı ortaklığın
elde edildiği tarihten sonra gerçekleşenler dikkate alınmıştır.
·
Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kâr veya zararlarından konsolidasyon
yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım “Ana Ortaklık Dışı Kar” hesabında
gösterilmiştir.
Global Reports LLC
9
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Ana Ortaklık Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50
üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu ve “tam
konsolidasyon yöntemi”ne tabi tutulmuş şirketler aşağıdaki gibidir:
31.12.2004
Ana Ortaklık Şirket'in Bağlı
Ortaklıktaki Pay Oranı
(Doğrudan+
(Doğrudan)
Dolaylı)
51.5%
51.5%
38.6%
40.5%
0.0%
10.7%
0.0%
30.3%
0.0%
42.1%
0.0%
40.8%
38.7%
59.5%
Bağlı Ortaklıklar
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş. (a)
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. (a)
Esen Turizm ve Ticaret A.Ş. (a)
Nega Turizm A.Ş. (a)
Turizm Holding A.Ş. (a)
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş.
(a)
Ana Ortaklık
Dışı
Özsermaye
Payı
48.5%
59.5%
89.3%
69.7%
57.9%
59.2%
40.5%
Ana Ortaklık Şirket’in bu şirketler üzerindeki doğrudan ve/veya dolaylı oy hakkı %50’nin altında olmasına
rağmen ana ortaklığın ilgili şirketlerin faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olması sebebiyle ilgili
şirketler “tam konsolidasyon yöntemi”ne tabi tutulmuştur.
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.’nin hesap dönemi kapanışı 31 Ekim tarihindedir. İlgili şirketin mali tabloları
SPK’nın muhasebe standartları ile ilgili düzenlemelerinde yer alan “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan
Hususlar” ve “Şarta Bağlı Olaylar”a ilişkin esaslar çerçevesinde konsolide mali tablo tarihi ile
uyumlaştırılmıştır.
31.12.2003
Bağlı Ortaklıklar
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş.
Rönesans Giyim Sanayi A.Ş.
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.
Esen Turizm ve Ticaret A.Ş.
Nega Turizm A.Ş.
Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş.
Turizm Holding A.Ş.
Ana Ortaklık Şirket'in Bağlı
Ortaklıktaki Pay Oranı
(Doğrudan+
(Doğrudan)
Dolaylı)
51.5%
51.5%
96.9%
96.9%
100.0%
100.0%
0.0%
54.3%
0.0%
24.0%
0.0%
24.2%
0.0%
51.1%
0.0%
16.6%
Ana Ortaklık
Dışı
Özsermaye
Payı
48.5%
3.1%
0.0%
45.7%
76.0%
75.8%
48.9%
83.4%
Şirket Birleşmeleri:
“Devralma Yolu ile Birleşme Prosedürü” çerçevesinde konsolidasyona dahil edilen şirketlerden olan Asyanet
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rönesans Giyim
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mertim Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş., Net Konaklama Yatırımları İşletme Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Netpark Turizm ve Eğlence Merkezi A.Ş., Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ve Sunyat
Liman ve Yat İşletmesi A.Ş. şirketlerinin birleştirilmesi ilgili şirketlerin yönetim ve genel kurullarında
onaylanarak 26 Şubat 2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil edilmiştir. Bu birleşme sonucu
yukarıda ünvanları geçen firmalar 31.12.2004 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide mali tablo ve dipnotlarında
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde konsolide edilecektir.
Global Reports LLC
10
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Özkaynak yöntemi:
Ana Ortaklık Şirket’in özkaynak yöntemine tabi iştirakin sermayesinde sahip olduğu payların enflasyona göre
düzeltilmiş elde etme maliyeti, bu iştiraklerin Ana Ortaklık Şirket’in muhasebe politikalarına uygun hale
getirilmiş bilançosunun özsermayesinde temsil ettiği değere getirilmiş ve geçmiş yıllarda oluşan fark “Geçmiş
Yıllar Zararı ya da Geçmiş Yıllar Karları”nda cari dönemde oluşan fark ise “faaliyetlerle ilgili diğer gelirler ve
karlar ya da faaliyetlerle ilgili diğer giderler ve zararlar” hesabında gösterilmiştir.
Ana Ortaklık Şirket’in, iştirakin zararlarındaki payı iştirakin bilanço değerine eşit veya bundan fazla ise iştirak
iz bedeli ile kayıtlarda durmaktadır.
Ana Ortaklık Şirket’in, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir
bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde
yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip
bulunduğu şirketler aşağıdaki gibidir:
31.12.2004
Ana Ortaklık Şirket'in İştiraklerdeki
Pay Oranı
İştirakler
Elite Development and Management Limited
Green Karmi Tatil Köyü Limited
Net Holding A.Ş.
(Doğrudan)
0.00%
0.01%
11.18%
(Doğrudan+Dolaylı)
47.63%
40.39%
25.68%
31.12.2003
Ana Ortaklık Şirket'in İştiraklerdeki
Pay Oranı
İştirakler
Mertim Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş.
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş.
Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş.
Net Konaklama Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.
(Doğrudan)
0.00%
38.67%
0.00%
0.00%
(Doğrudan+Dolaylı)
22.00%
63.35%
30.97%
41.80%
Maddi duran varlıklar:
31.12.2004 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleri ile
gösterilmektedir. Amortisman, enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleri üzerinden normal amortisman
yöntemi kullanılarak ve aktife girdikleri tarih dikkate alınarak ayrılmaktadır. Tamir ve bakım harcamaları,
masraf yapıldığı tarihte ilgili masraf hesabına intikal ettirilmektedir. Sabit kıymetlerin ömrünü arttıran
harcamalar aktifleştirilmektedir.
İlgili aktiflerin amortisman oranları aşağıdaki gibidir:
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Global Reports LLC
% 2
% 20
% 20
% 2 - 20
% 20
11
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar:
Maddi olmayan duran varlıklar haklardan oluşmakta olup enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleri ile
belirtilmişlerdir. Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili itfa gideri beş yılda normal itfa yöntemi kullanılarak
ve aktife girdikleri tarih dikkate alınarak ayrılmaktadır.
Stoklar:
Kuyum hammaddeleri ve saf altın içeren kuyumlar bilanço tarihinden önceki 5 iş günü boyunca İstanbul Altın
Borsası’nda oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden değerlenmektedir. Diğer stoklar
enflasyona göre düzeltilmiş elde etme maliyeti ile değerlenmişlerdir. Maliyet belirleme yöntemi olarak ilk
giren ilk çıkar (FIFO) kullanılmıştır.
Grup’un ticari faaliyetleri geçmiş yıllara nazaran azalmıştır. Bununla birlikte Grup’un mevcut stokları da az
hareket görmüştür. 31.12.2004 tarihi itibariyle toplam 31,522,529 YTL (31.12.2003- 37,378,014YTL)
tutarında olan emtia ve hammadde stoklarının 14,975,784 YTL (31.12.2003-32,228,755 YTL)’lik kısmı
konsinye olarak ilişkili olmayan şirketlere, 868,125 YTL (31.12.2003- 988,276 YTL)’lik kısmı ise kullanılan
kredilerin teminatı olarak çeşitli bankalara rehin olarak verilmiştir. Konsinye olarak verilen emtia stokları için
ilişkili olmayan şirketlerden mutabakat mektubu alınmış olup bu stokların fiziki kontrolü yapılamamıştır. Bu
hususun ilişikteki konsolide mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir.
Grup’un 31.12.2004 tarihinde ilişikteki konsolide mali tablolarda 31,522,529 YTL olan emtia ve hammadde
stoklarının 25,876,429 YTL’si kuyum stoklarından, 5,410,420 YTL’si halı stoklarından ve 235,680 YTL’si
çeşitli stoklardan oluşmaktadır. Kuyum stoklarının maliyetleri 31.12.2004 tarihinde İstanbul Altın Borsası’nda
açıklanan son beş iş günü kapanış fiyatları toplamının aritmetik ortalaması kullanılarak tespit edilmiş ve
ilişikteki konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. Halı stoklarının ise az hareket görmesinden dolayı ilgili
stoklar için net gerçekleşebilir değer tespit edilemediğinden ilişikteki konsolide mali tablolarda elde etme
maliyetleri ile yansıtılmıştır.
31.12.2004 tarihi itibariyle ilişikteki konsolide mali tablolarda 13,757,908 YTL (31.12.2003- 3,034,795 YTL)
verilen sipariş avansı bulunmaktadır. Bu tutarın tamamı rapor tarihi itibariyle kapanmıştır.
Menkul kıymetler:
Hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir. Bu hisse senetleri, bilanço
tarihinden önceki 5 iş günü boyunca oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden
değerlenmektedir. Bu uygulama sonucu oluşan değer artış veya azalışları ilgili menkul kıymetler hesabı ve
diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar veya diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar hesaplarına
kaydedilmektedir.
Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, repo yapılmış olanlar hariç, rayiç bedelleri ile değerlenmiştir. Repo
yapılan menkul kıymetler ise maliyet bedellerine dönem sonu itibariyle kazanılmış faiz gelirleri ilave edilerek
gösterilmiştir.
Finansal duran varlıklar:
Ana Ortaklık Şirket'in, doğrudan veya dolaylı olarak, hisselerine ve/veya yönetimine %20’den az oranlarda
katıldığı şirketler bağlı menkul kıymetler içinde gösterilmektedir ve sözkonusu şirketler enflasyona göre
düzeltilmiş maliyet bedellerinden varsa değer düşüş karşılığı indirildikten sonra kalan değeri ile
gösterilmektedir.
Global Reports LLC
12
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Alacaklar ve borçlar:
Ticari alacaklar ve borçlar kayıtlı değerleri ile gösterilmektedir. Vadeli alım ve satımlar nedeniyle, Yeni Türk
Lirası alacaklar ve borçlar ile vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği enflasyon payları, bilanço tarihi
itibariyle borç ve alacağın vadesine mütenasip vadelerde devlet iç borçlanma senetleri faiz hadleri (yabancı
para cinsinden olanlar için LIBOR oranları) kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulmaktadır ; reeskont
tutarları doğrudan gelir ve gider yazılmayarak varlık, borç ve alacak, satışlar ve satışların maliyeti gibi ilgili
oldukları kalemlerle ilişkilendirilmektedir.
Yabancı para birimi kalemleri:
Dönem içerisinde yabancı para birimi bazındaki işlemler, işlem tarihinde geçerli olan döviz kurlarından Yeni
Türk Lirası'na çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki varlıklar ve kaynaklar, bilanço
tarihindeki TCMB döviz kurları kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan
kur farkları dönem karının belirlenmesinde hesaba alınmıştır.
Kıdem tazminatı:
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülük çalışılan her yıl için, 31.12.2004 tarihi itibariyle, azami 1,575 YTL olmak üzere, 30 günlük
toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Şirket, kıdem tazminatı yükümlülüğünün
tümü üzerinden karşılık ayırmıştır.
Gelir ve maliyet tahakkuku:
Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Ana Ortaklık Şirket’in “Hasılat Kira Sözleşmesi” yöntemiyle kiraya vermiş olduğu mağazalardan alınan ciro
primleri esas faaliyet geliri olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, yıl içinde elde edilen ciro primleri brüt satışlar
içinde gösterilmiştir. Aynı nedenle, Ana Ortaklık Şirket’in kiraya verdiği mağazalardaki sabit kıymetlerin
amortismanı da verilen hizmetlerin maliyetini oluşturduğu düşüncesiyle, gelir tablosunda satılan malın
maliyeti olarak yansıtılmıştır.
12.
Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren
hususlara ilişkin bilgi:
12.1 Ana ortaklık şirket olan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 16.12.2004 tarih ve 2004/18 nolu Yönetim
Kurulu Kararı ile çıkarılmış sermayesi olan 24,822,000 YTL’yi %100 oranında 24,822,000 YTL “Özsermaye
Enflasyon Düzeltmesi Farkları”ndan arttırılmak süretiyle 49,644,000 YTL’ye yüksetilmesine karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.03.2005 tarih ve 15/220 no’lu kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan anonim
ortaklıklarca yapılan sermaye arttırımının tamamlanmasına ilişkin belgesi ile sermaye arttırımına ilişkin
işlemlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usullere uygun olarak
tamamlandığı tespit edilmiştir.
12.2 Grup’unda içinde bulunduğu Net Grubu’nun FYYS kapsamında kefalet verdiği şirketlerden Turistik Tesisler
A.Ş.’nin Yurtbank A.Ş ve Finansbank A.Ş.’den alınan sırasyla 600,000 USD ve 400,000 USD tutarındaki
teminat mektubu ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin Yurtbank A.Ş.’den aldığı 200,000 USD
tutarındaki teminat mektubu ilgili bankalara 17.03.2005 tarihinde iade edilmiştir. Bu işlemlerden sonra rapor
tarihi itibariyle Grup’unda içinde bulunduğu Net Grubu’nun 80,698,357 USD olan toplam nakdi ve gayri
nakdi risk tutarı 79,498,357 USD’ye inmiştir.
12.3 Kıdem tazminatı tavanı 01.01.2005 tarihinden itibaren 1.575 YTL/yıl’dan 1.648 YTL/yıl’a yükseltilmiştir.
Global Reports LLC
13
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
13.
Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi
(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu
bölümde açıklanır.):
13.1 İflas İdareleri tarafından açılan davalar
13.1 FYYS kapsamındaki alacaklılar tarafından açılan davalar
Grup’un dipnot 33.1’de açıklandığı üzere önceki dönemlerde yurt içindeki bankalardan kullandığı kredileri
geri ödeme problemleri yaşamış ve ilgili bankalar grup aleyhine icra takibine başlamışlardır. Ancak Grup söz
konusu bankalarla 2 Nisan 2004 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalamıştır.
Bu sözleşme ile Grup’un Alacaklı Bankalara olan borçları yeniden yapılandırılmıştır .
FYYS’ye taraf olan Net Grubu (Borçlular); FYYS’nin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde; Alacaklı
Bankalar Konsorsiyumu (Alacaklılar) tarafından, daha önce kendi haklarında başlatılmış bulunan icra
takiplerine yapmış bulundukları itiraz, şikayet, ve davalardan her türlü masrafları kendilerine ait olmak üzere
feragat ederek, bu takiplerin ve kıymet takdir raporlarının kesinleşmesini sağlayacaklardır. Borçlular ayrıca bu
sözleşmede imzası bulunmayan, ancak mevcut borçlara kefaleti olan veya ipotek veren kefil ve ipotek
borçlularının da, Alacaklılar tarafından haklarında başlatılmış bulunan icra takiplerine yapmış bulundukları
itiraz, şikayet, ve davalardan feragat etmelerini sağlayacaklardır. Alacaklılar ise; bu takiplere dayalı olarak
Borçluların FYYS’de varlık/borç takasına ve tesis edilecek ipoteklere konu taşınmazları üzerindeki bütün
haciz, tedbir ve benzeri takyidatları FYYS’de öngörülen süreler içinde kaldırılacaklardır. Muhafaza altına
alınan menkuller Borçlulara teslim edilecektir. Ayrıca Alacaklılar, Borçlu şirket ve yetkilileri hakkında ikame
ettikleri karşılıksız çek, icra ceza ve iflas davalarından alacak hakları saklı kalmak kaydıyla feragat
edeceklerdir. Borçlular FYYS hükümlerine uydukları sürece, Alacaklılar tarafından Borçlular aleyhine yeni bir
dava ve takip açılmayacağı gibi mevcut takipler üzerinden alacaklıların hak kaybına uğramamaları için gerekli
satış isteme, icra taahhüdü alma dahil yapılacak usuli işlemler dışında icrai bir işlem yapmayacaklardır.
FYYS’nin ilgili maddesi gereği Borçlular açısından temerrüt hali gerçekleşmediği sürece; Borçlular tarafından
Alacaklılara verilen kambiyo senetlerinden dolayı, Alacaklılar FYYS’de yer alan Borçlular hakkında yasal
takip yollarına başvurmayacaklardır. İcra takiplerine yönelik itirazların geri alınmasına bağlı olarak, taraflar
birbirlerinden icra inkar tazminatı, ayrıca FYYS’de kabul edilen tutarlar dışında yargılama gideri ve avukatlık
ücreti talebinde bulunmayacaklardır. İcra takibi yapan Alacaklıların talebine bağlı olarak, FYYS’nin icra takip
dosyasına ibraz edilerek, her bir Alacaklının kendi alacağı yönünden cezai yaptırım içermeyecek bir şekilde
icra taahhüdü verilmesini, Borçlular beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Borçluların temettü, kar payı, kira
bedeli, lisans bedeli vesair her ne ad altında olursa olsun her türlü hak, alacak ve menkullerinin haczi için
üçüncü şahıslara gönderilen İ.İ.K 89 kapsamındaki haciz ihbarnamelerinden alacaklılar tarafından feragat
edilecek ve keyfiyet ilgili üçüncü şahsa bildirilecektir.
Rapor tarihi itibariyle Grup, FYYS’nin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde; Alacaklılar tarafından,
daha önce kendi aleyhine başlatılmış bulunan icra takiplerine yapmış bulunduğu itiraz, şikayet, ve davalardan
her türlü masrafları kendine ait olmak üzere feragat ederek, bu takiplerin ve kıymet takdir raporlarının
kesinleşmesini sağlayamamıştır. 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlenen avukat mektuplarına istinaden, FYYS
kapsamındaki alacaklılar tarafından FYYS öncesinde Grup aleyhine açılan davalar halen mevcuttur. Yine
avukat mektuplarına istinaden FYYS’ye uygun ödemeler yapıldığı ve FYYS’ye uygun yeni ipotekler
verildiğinde davalar alacaklılar tarafından ortadan kaldırılacaklardır.
Global Reports LLC
14
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
14.
İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde
değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
15.
Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları:
31.12.2004 tarihi itibariyle aktif değerler üzerinde toplam 432,240,159 YTL (31.12.2003: 404,785,464 YTL)
ipotek bulunmaktadır. Bu tutarın 138,642,410 YTL (31.12.2003: 155,074,941 YTL)’si İcra Müdürlükleri
lehine, 307,823 YTL (31.12.2003: 384,579 YTL) ’si Sosyal Sigortalar Müdürlükleri lehine ve geriye kalan
293,289,926 YTL (31.12.2003: 249,325,952 YTL)’si FYYS kapsamında çeşitli bankalara ipotek olarak
verilmiştir.
31.12.2004 tarihi itibariyle, Net Grubu’nun sahip olduğu ana ortaklığa ait 6,142,746 YTL (31.12.2003:
6,142,746 YTL) nominal değerdeki hisse senedi Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinin
kullandıkları kredilerin teminatı olarak çeşitli bankalara verilmiştir.
31.12.2004 tarihi itibariyle, aktif değerler içerisindeki 868,125 YTL (31.12.2003: 988,276 YTL) tutarında
emtia kullanılan kredilerin teminatı olarak çeşitli bankalara rehin olarak verilmiştir.
16.
Aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarı:
31.12.2004 tarihi itibariyle, aktif değerlere ilişkin toplam sigorta tutarı 26,945,939 YTL (31.12.2003:
16,449,474 YTL)’dir.
17.
Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
18.
Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:
İlişkili şirketler için verilen
kefaletler
Verilen kefaletler
Teminat olarak verilen hisse
senetleri
İlişkili şirketler için verilen
finansman senetleri ve çekleri
Banka teminat mektupları
Finansman senetleri ve çekler
Cinsi
Teminat
Mektubu-Senet
Senet
Süresi
Verilme
Nedeni
Kime
Verildiği
31.12.2004
31.12.2003
Muhtelif
Muhtelif
*
*
**
**
1,962,138
11,925,961
404,636
12,969,150
Hisse Senetleri
Muhtelif
*
**
10,097,955
-
Senet
Muhtelif
Teminat Mektubu Muhtelif
Senet-Çek
Muhtelif
*
*
*
**
**
**
3,384,371
69,380,802
2,078,440
1,051,874
45,416,843
96,751,227
61,920,943
(*) Grub tarafından kullanılan krediler ve Grup’un kefalet verdiği üçüncü şahısların kullanmış olduğu krediler
için verilmiştir.
(**) Muhtelif bankalara verilmiştir.
Global Reports LLC
15
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
19.
Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar:
Yabancı
Para Cinsi
Garanti Bankası T.A.Ş
Garanti Bankası T.A.Ş
Garanti Bankası T.A.Ş
Demirhalk Bankası
Vakıfbank
İşbankası
31.12.2004
YTL
EURO
CHF
TL
TL
TL
TL
11,904
930
9,141
2,250
13,500
32
37,757
20.
Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa
rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların
maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi:
İştirakler
Net Holding A.Ş.
Menkul Kıymetler
Net Holding A.Ş.
Global Reports LLC
31.12.2004
Nominal
Maliyet Bedeli
Borsa Rayici
40,770,501
39,787,010
47,253,010
40,770,501
39,787,010
47,253,010
31.12.2003
Nominal
Maliyet Bedeli
Borsa Rayici
282,755
393,192
240,450
282,755
393,192
240,450
16
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
21.
Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve
bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:
Yoktur (31.12.2003-Yoktur).
22.
Mali tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının
%20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları:
22.1 Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Great Jolly Turizm A.Ş. (a)
Magister Turizm ve Ticaret A.Ş.
Rom Reklam Organizasyon Merkezi A.Ş. (b)
Sultanköy Turistik Mağazacılık Ticaret A.Ş. (b)
İstanbul Turizm A.Ş. (b)
Bronz Turizm (a)
Nuh Tekin
Diğer
31.12.2004
31.12.2003
1,675,256
1,663,326
396,891
233,389
1,218,862
282,000
26,687
1,878,417
803,244
1,398,120
5,496,411
4,079,781
(a)
31.12.2004 tarihi itibariyle Grup’un ilgili şirketlerden olan alacakları toplamı 2,894,118 YTL olup Grup
yöneticileri bu alacaklarının tahsili konusunda zorluk çektiklerini ve yeni ödeme planı üzerinde görüşmelerin
devam ettiğini belirtmişlerdir. Grup bu alacakları için herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır.
(b)
Grup maliki bulunduğu ve Grup’a kiraya veren mal sahipleri ile imzalamış olduğu kira sözleşmesi uyarınca
tasarrufunda bulundurduğu halı, kilim, altın, mücevher, kuyum ve her türlü turistik ve hediyelik eşya satışı
konusunda faaliyet gösteren satış mağazalarını ve bu mağazaların işletilmesini ilgili şirketlere hasılat kira
sözleşmeleri ile devretmiştir. Yukarıda ifade edilen tutarlar bu işlemlerin sonucunda elde edilecek kira
gelirlerinden ve hasılat ciro paylarından oluşmaktadır. İlgili şirketler ile olağan ticari faaliyet devam
etmektedir.
Global Reports LLC
17
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
22.2 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş.
Sinerji Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (a)
Çağrı Turizm Ticaret A.Ş. (b)
Galeri İstanbul A.Ş.
Net Diamond S.R.O. Prag
Şüpheli Diğer Alacaklar
Diğer
31.12.2004
31.12.2003
130,314
11,255,961
1,170,416
10,529
69,071
137,206
17,043,587
2,414,986
1,295,971
416,185
72,307
12,773,497
21,243,036
(a)
Sinerji Turizm ve Ticaret Sanayi A.Ş. ile ilgili alacaklar Tavas Halı Üretim Merkezi A.Ş. hisselerinin 2001
yılındaki satışından ve Grup’un ilgili şirket lehine verdiği kefaletlere ait kredi borçlarını ödemelerinden
kaynaklanmaktadır. Grup bu alacağını yapılan bir sözleşme ile yabancı paraya çevirmiştir. Sözkonusu
sözleşmede sabitlenen yabancı para kuru 31.12.2004 tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan
yabancı para kurundan düşük olması sebebiyle bu alacaklar için Grup tarafından herhangi bir değerleme ve
vade farkı hesaplanmamıştır.
(b)
Çağrı Turizm ve Ticaret A.Ş. ile ilgili alacaklar Egenet Turizm ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 2001 yılındaki
satışından kaynaklanmaktadır. İlgili alacaklar kısa vadeli diğer alacaklar içinde takip edilmektedir. Grup bu
alacağını yapılan bir sözleşme ile yabancı paraya çevirmiştir. Sözkonusu sözleşmede sabitlenen yabancı para
kuru 31.12.2004 tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan yabancı para kurundan düşük olması
sebebiyle bu alacaklar için Grup tarafından herhangi bir değerleme ve vade farkı hesaplanmamıştır.
Grup yöneticileri, Sinerji Turizm ve Ticaret Sanayi A.Ş, Çağrı Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin ödeme konusunda
zorluk çektiklerini, ve yeni ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla,
Grup bu alacakları için herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamaya karar vermiştir. Bu hususun ilişikteki
konsolide mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir.
22.3 Diğer Dönen Varlıklar
31.12.2004
Gelecek aylara ait giderler
Gelecek aylara ait gelirler
Peşin ödenen vergi ve fonlar
İş avansları
Personel avansları
Devreden KDV
52,041
14
8,744
21,566
790
62,737
145,892
Global Reports LLC
18
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
22.4 Diğer Maddi Duran Varlıklar
Özel maliyetler
31.12.2004
31.12.2003
8,971,270
8,927,676
8,971,270
8,927,676
31.12.2004
31.12.2003
26,476
7,258
26,476
7,258
31.12.2004
31.12.2003
150,273
66,136
2,680
9,846
10,194
124,900
94,423
63,399
12,559
105,178
153,320
95,439
67,536
54,545
51,488
48,177
16,213
13,914
11,209
1,442
185,755
639,588
699,038
31.12.2004
31.12.2003
130,929
72,261
130,929
72,261
22.5 Diğer Duran Varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
22.6 Diğer Ticari Borçlar
Plustur Turizm İşletmeleri Ltd. Şti.
Öncel Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
İstanbul Turizm A.Ş.
Sultanköy Turistik Mağazacılık Ticaret A.Ş.
Atlas Seyahat ve Turizm Acentası A.Ş.
Umut YMM Ltd. Şti
Tan Tur Turizm Seyahat A.Ş.
Reform Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Setur Servis Turistik A.Ş.
Thistle Travel Tic. Ltd. Şti.
Nartur Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Berke Halıcılık Turizm Sanayi Ltd. Şti.
Özcan Akaryakıt Nakliyat Ltd.Şti.
Diğer
22.7 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
Diğer gider tahakkukları (Elektrik, su vb.)
Global Reports LLC
19
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
22.8 Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar
Kuyum envanterlerinin borsa rayicine gore değerleme farkı geliri
Hisse senetlerinin borsada oluşan değer artışı
Kur farkı geliri
Reeskont geliri
Diğer
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
847,308
11,999,026
10,212,417
197,367
29,921
1,276,102
245,481
61,427
23,286,039
1,583,010
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
8,234,663
30,386
24,738,540
16,985
520,869
114,512
8,004,152
2,463,081
380,054
7,341,591
347,457
91,528
203,143
392,095
33,655,955
19,223,101
22.9 Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
Kur farkı gideri
Kuyum envanterlerinin borsa rayicine gore değerleme farkı gideri
Reeskont gideri
Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı
İştirakler değer düşüklüğü karşılığı
Menkul kıymet satış zararı
Borsada oluşan değer düşüklüğü karşılığı
Gider yazılamayan sabit kıymet amortismanı
Diğer
22.10 Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar
Şirket birleşmeleri ve iştirak oranlarının değişmesi sebebiyle oluşan
konsolidasyon karı
İştirak değer artışı- özkaynak yöntemi
Sabit kıymet satış karları (a)
İştirakler satış karları (Dipnot 33.5)
Sigorta hasar tazminatı gelirleri
Kur farkı iptali gelri
Diğer
(a)
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
27,458,605
39,299,408
5,494,448
312,075
21,283
44,408
72,352
400,045
146,184
72,630,227
618,581
Sabit kıymet kıymet satış karlarının 4,974,641 YTL tutarındaki kısmı Grup’un FYYS kapsamındaki kredi
borçlarına karşılık T.İş Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası T.A.O’na devredilen gayrimenkullere ait satış
karlarından oluşmaktadır (Bilanço dipnotu 33.3.1 ve 33.3.2).
Global Reports LLC
20
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
22.11 Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar
Sabit kıymet satış zararları (a)
İştirakler satış zararları
Vergi barışı gereği matrah arttırımı
Vergi cezaları ve gecikme faizleri
Dönem içerisinde ödenen KDV cezası
Dönem içerisinde yapılan bağlı ortaklık satın alımları şerefiyesi
Diğer
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
1,027,542
29,747,166
794,394
658,775
33,335
4,007,119
38,048
1,456,780
124,967
32,227,877
5,660,249
(a)
Sabit kıymet satış zararlarının 948,390 YTL tutarındaki kısmı Grup’un FYYS kapsamındaki kredi borçlarına
karşılık T.İş Bankası A.Ş.’ye devredilen gayrimenkullere ait satış zararlarından oluşmaktadır (Bilanço dipnotu
33.3.1 ve 33.3.2).
23.
“Diğer Alacaklar’’ ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar’’ hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço
aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı
toplamları:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
24.
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve
bunların borçluları:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
25.
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları:
Grup, vadesi geçmiş bulunan alacakları için toplam 908,434 YTL (31.12.2003: 107,845 YTL) şüpheli alacak
karşılığı ayırmıştır.
Global Reports LLC
21
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
26.
İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü ile
iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları:
26.1 Bağlı ortaklıklar
Ana Ortaklık Şirket’in doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50
üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu şirketlerdeki pay
tutarları, pay oranı ve bağlı ortaklıkların (net) dönem karı/(zararı) aşağıdaki gibidir:
31.12.2004
Ana Ortaklık Şirketin
Bağlı Ortaklıklardaki
Pay Oranı
Bağlı Ortaklıklar
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş. (a)
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. (a)
Esen Turizm ve Ticaret A.Ş. (a)
Nega Turizm A.Ş. (a)
Turizm Holding A.Ş. (a)
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. (b)
Toplam
Eliminasyon
(a)
(b)
(c)
Tutarı (Doğrudan)
38,078,205
51.5%
52,918,571
38.6%
3,754,947
0.0%
16,214,778
0.0%
8,151,603
0.0%
3,000,049
0.0%
8,798,819
38.7%
130,916,972
(130,916,972)
-
(Doğrudan
+Dolaylı)
51.5%
40.5%
10.7%
30.3%
42.1%
40.8%
59.5%
Bağlı Ortaklıların (c)
Vergi Öncesi
Vergi Sonrası
Dönem
Dönem
Karı/(Zararı)
Karı/(Zararı)
4,240,196
(50,256,791)
(1,357,107)
(3,744,620)
264,547
571,823
(13,317)
4,240,196
(50,256,791)
(1,357,107)
(3,744,620)
264,547
571,823
(13,317)
İlgili Şirketler Ana Ortaklık Şirket’in doğrudan veya dolaylı payı %50’nin altında olmasına rağmen, Ana
Ortaklığın ilgili şirketlerin faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olması sebebiyle konsolidasyon
kapsamına alınmıştır.
01.01.-31.12.2004 döneminde Ana Ortaklığın ilgili şirketlerin faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip
olması sebebiyle tam konsolidasyon yöntemine ilk olarak 31.12.2004 cari döneminde dahil edilmiştir.
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Şirket’in
muhasebe politikalarına uygun hale getirilmesi sonucunda oluşan mali tablolardaki denetlenmiş tutarlardır.
31.12.2003
Ana Ortaklık Şirketin
Bağlı Ortaklıklardaki
Pay Oranı
Bağlı Ortaklıklar
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş.
Rönesans Giyim Sanayi A.Ş.
Ino International Inv. Corp. Ltd.
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.
Esen Turizm ve Ticaret A.Ş.
Nega Turizm A.Ş.
Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş.
Turizm Holding A.Ş.
Eliminasyon
Değer Düşüş Karşılığı
Toplam
Global Reports LLC
Tutarı (Doğrudan)
32,543,250
51.5%
26,647,636
96.9%
17,424,253
100.0%
11,426
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
76,626,565
(76,615,139)
11,426
(11,426)
--
(Doğrudan
+Dolaylı)
51.5%
96.9%
100.0%
100.0%
54.3%
24.0%
24.2%
51.1%
17.0%
Bağlı Ortaklıların
Vergi Öncesi
Vergi Sonrası
Dönem
Dönem
Karı/(Zararı)
Karı/(Zararı)
(12,439,250)
(1,378,951)
2,428,290
(269,501)
(2,241,653)
513,791
(181,897)
-
(12,439,250)
(1,378,951)
2,428,290
(269,501)
(2,241,653)
513,791
(181,897)
-
22
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
26.2
İştirakler
Ana Ortaklık Şirket’in, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir
bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde
yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip
bulunduğu ve özsermaye yöntemine tabi tutulmuş şirketlerdeki pay tutarları pay oranı ve iştiraklerin (net)
dönem karı/(zararı) aşağıdaki gibidir:
31.12.2004
Ana Ortaklık Şirket'in
İştiraklerdeki Pay Oranı
İştirakler
Elite Development and Management
Limited
Green Karmi Tatil Köyü Limited
Net Holding A.Ş. (a)
Toplam
Özsermaye yöntemine göre oluşan fark
Tutarı
(Doğrudan)
(Doğrudan+
Dolaylı)
11,450,167
1,548,930
47,253,010
60,252,107
4,168,337
64,420,444
0.001%
0.011%
11.185%
47.6%
40.4%
25.7%
Grup'un
İştiraklerdeki
Pay Oranı
İştiraklerin
(Doğrudan)
Vergi Öncesi
Dönem
Karı/(Zararı)
Vergi Sonrası
Dönem
Karı/(Zararı)
92.3%
99.9%
36.1%
(1,861,427)
96,345
8,349,497
(1,861,427)
96,345
8,349,497
İlgili şirketler SPK’nın Seri XI No 21 tebliği kapsamında Seri XI No 20 tebliğine göre hazırlanmış mali
tabloları bağımsız denetime tabi tutulmuştur.
Özkaynak yöntemine tabi tutulan şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Şirket’in
muhasebe politikalarına uygun hale getirilmesi sonucunda oluşan mali tablolardaki denetlenmiş tutarlardır.
(a)
Net Holding A.Ş. hisse senetlerinin değeri bilanço tarihinden önceki 5 iş günü boyunca borsada oluşan günlük
ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden değerlenmiştir. Net Holding A.Ş. özkaynak yöntemine göre
konsolidasyona dahil edilmemiştir.
31.12.2003
Grup'un İştiraklerdeki Pay
Oranı
İştirakler
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş.
Mertim Otelcilik ve Turizm Tic. A.Ş.
Net Konaklama Yatırımları ve İşl A.Ş.
Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş.
Toplam
Özkaynak yöntemine göre oluşan fark
Global Reports LLC
Tutarı
7,713,139
5,796,542
2,399,343
1,131,142
17,040,166
(10,550,220)
6,489,946
(Doğrudan)
38.7%
22.0%
63.1%
38.5%
(Doğrudan+
Dolaylı)
63.4%
22.0%
41.8%
31.0%
İştiraklerin
Vergi Öncesi
Dönem
Karı/(Zararı)
205,170
(610,479)
2,633
1,038,152
Vergi Sonrası
Dönem
Karı/(Zararı)
205,170
(610,479)
2,633
1,038,152
23
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
26.3 Bağlı menkul kıymetler
Ana Ortaklık Şirket'in, doğrudan veya dolaylı olarak, hisselerine ve/veya yönetimine %20’den az oranlarda
katıldığı ve enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedellerinden varsa değer düşüş karşılığı indirildikten sonra
kalan değeri ile gösterilen şirketlerdeki pay tutarları, pay oranı ve ilgili şirketlerin (net) dönem karı/(zararı)
aşağıdaki gibidir:
31.12.2004
Grup'un Bağlı Menkul
Kıymetlerdeki Pay Oranı
Azer Şans Müessisesi (f)
Azer Turizm Müessisesi (f)
Airtour Turizm Sanayi ve Tic. AŞ (b)
Levante Mar A.Ş. (d)
Net Yapı Sanayi A.Ş. (a)
Net Turistik Yayın.lar Sanayi ve Tic. AŞ (a)
Merit Turizm Yatırım ve İşlet. A.Ş. (a)
Halikarnas Turizm Merkezi A.Ş. (a)
Net Diamond S.R.O. Prag (e)
Global Trade (e)
Sinerji A.Ş. (d)
Çağrı A.Ş. (d)
Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. (d)
Net Mağazacılık İşletmeciliği A.Ş. (c)
Cyprus Holiday Village Limited (a)
Voyager Kıbrıs Limited (a)
Oyaş Otel Yatırımları Tur. ve Tic. A.Ş. (a)
Diğer
Toplam
Değer düşüş karşılığı
Tutarı
1,663,644
1,530,553
10,585,097
2,153,048
1,222,398
1,062,658
909,304
740,856
35,032
10,836
2,968,389
4,144,094
294,746
34
853,809
30,622,459
250,638
13
(Doğrudan)
(Dolaylı)
0.00%
3.65%
0.00%
5.71%
0.00%
15.71%
0.00%
0.00%
0.05%
0.12%
3.83%
3.83%
0.04%
4.71%
0.00%
0.08%
15.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.01%
0.00%
0.00%
0.00%
6.43%
0.00%
10.54%
0.00%
19.84%
0.00%
0.00%
Bağlı Menkul Kıymetlerin
Vergi
Öncesi Vergi Sonrası
Dönem
Dönem
Karı/(Zararı)
Karı/(Zararı)
64,234
64,234
10,510
10,510
(35,927)
(35,927)
(311,960)
(311,960)
(374,185)
(374,185)
1,607,020
1,607,020
(1,227,246)
(1,227,246)
(10,512,862) (10,512,862)
(3,239,680)
(3,239,680)
1,490,742
965,499
4,692,204
3,182,989
(4,546)
(4,546)
(1,219,371)
(1,219,371)
14,184
14,184
-
59,047,608
(42,909,133)
16,138,475
(a)
Bu şirketlerin, SPK’nın Seri XI No 21 tebliği kapsamında Seri XI No 20 tebliğine göre hazırlanmış mali
tabloları bağımsız denetime tabi tutulmuştur.
(b)
Bu şirket iflas halinde olduğu için %100 oranında değer düşüş karşılığı ayrılmıştır.
(c)
Bu şirketin mali tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiş olup ilgili denetim şirketi bu şirket
için olumlu görüş bildirmiştir.
(d)
Türk ticari ve mali mevzuatına göre hazırlanmış olup bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.
(e)
Bu şirketlerin 31.12.2004 tarihli mali tabloları temin edilememiştir.
(f)
Azerbaycan’da faaliyet gösteren Azer Sanş
Muhasebe Standartları’na göre tutmaktadır.
Global Reports LLC
Müessesesi kayıtlarını Azerbaycan Genel Kabul Görmüş
24
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
31.12.2003
Tutarı
Voyager Kıbrıs Limited
Airtour Turizm Sanayi ve Tic. AŞ
Net Holding A.Ş.
S&G Sağlık ve Güzellik Ürün. AŞ
Galeri İstanbul Halı Sanayi AŞ
Uluslararası Turizm Eğlence
ve Dinlence Yatırımları A.Ş.
Levante Mar A.Ş.
Azer Şans Müessisesi
Azer Turizm Müessisesi
Barometre Yayıncılık San. ve Tic.
AŞ
Net Yapı Sanayi AŞ
Net Turistik Yayınlar AŞ
Merit Turizm Yatırım ve İşlet. A.Ş.
Halikarnas Turizm Merkezi A.Ş.
Net Diamond S.R.O. Prag
Diğerleri
Toplam
Değer düşüş karşılığı
27.
Grup'un Bağlı Menkul
Kıymetlerdeki Pay Oranı
Bağlı Menkul Kıymetlerin
(Doğrudan)
Vergi Öncesi
Dönem
Karı/(Zararı)
Vergi Sonrası
Dönem
Karı/(Zararı)
(Dolaylı)
30,622,156
10,585,101
6,582,933
4,156,074
3,733,602
25.72%
48.00%
11.93%
16.04%
18.82%
14.64%
15.67%
14.00%
14.71%
16.54%
(1,783,677)
(12,593,175)
(27,563)
(611,174)
(1,783,677)
(12,593,175)
(27,563)
(611,174)
2,968,389
2,153,049
1,663,643
1,530,552
0.00%
0.00%
7.00%
11.00%
0.01%
0.01%
11.41%
13.69%
(28,335)
(92,470)
(258,864)
(206,000)
(28,335)
(92,470)
(258,864)
(206,000)
1,488,706
1,222,398
1,062,659
917,393
740,857
35,032
555,091
28.00%
1.31%
3.83%
9.63%
0.23%
15.00%
18.54%
15.11%
17.14%
15.43%
14.11%
15.00%
(3,551)
701,234
(529,002)
571,920
-
(3,551)
701,234
(529,002)
571,920
-
70,017,635
(42,751,444)
27,266,191
İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen
bedelsiz hisse senedi tutarları:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
28.
Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
29.
Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları:
SPK’nın Seri XI No 20 tebliği kapsamında yasal kayıtlardaki yeniden değerlemeler ilişikteki konsolide mali
tablolarda iptal edilmiştir.
Global Reports LLC
25
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
30.
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı
paraların ayrı ayrı tutarları ve Türk Lirası'na dönüştürülme kurları:
31.12.2004 tarihi itibariyle uygulanan TL tutarları dönüştürülme kurları aşağıdaki gibidir. Aktifler Merkez
Bankası döviz alış, pasifler ise Merkez Bankası döviz satış kurlarından dönüştürülmüştür:
Aktifte Bulunan Yabancı Paralar
Döviz Cinsi
Miktarı
Değerleme
Kuru
31.12.2004
YTL Karşılığı
Kasa
USD
EURO
3,246
1,309
1.3421
1.8268
4,356
2,391
6,747
Bankalar
USD
EURO
SFR
770
66,341
783
1.3421
1.8268
1.1806
1,033
121,192
924
123,149
Alıcılar
USD
EURO
869,414
51,660
1.3421
1.8268
1,166,841
94,372
1,261,213
Diğer kısa vadeli ticari alacaklar
USD
EURO
908,651
797,878
1.3421
1.8268
1,219,501
1,457,564
2,677,065
Kısa vadeli diğer alacaklar
EURO
5,764
1.8268
10,530
10,530
-
Verilen depozito ve teminatlar
USD
1,206
1.3421
1,619
1,619
4,080,323
Global Reports LLC
26
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Pasifte Bulunan Yabancı Paralar
Döviz Cinsi
Miktarı
Değerleme
Kuru
31.12.2004
YTL Karşılığı
Kısa vadeli finansal borçlar:
USD
EURO
1,033,864
2,247,429
1.3486
1.8356
1,394,270
4,125,381
5,519,651
Uzun vadeli finansal borçlar:
USD
EURO
31,088,197
25,133,916
1.3486
1.8356
41,925,544
46,135,816
88,061,360
Satıcılar:
USD
EURO
170,381
25,385
1.3486
1.8356
229,776
46,597
276,373
Kısa vadeli diğer ticari borçlar
USD
11,653
1.3486
15,715
15,715
Alınan sipariş avansları:
USD
EURO
970,053
225,642
1.3486
1.8356
1,308,213
414,188
1,722,401
95,595,500
Global Reports LLC
27
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Aktifte Bulunan Yabancı Paralar
Döviz Cinsi
Miktarı
Değerleme
Kuru
31.12.2003
YTL Karşılığı
Kasa
USD
75,432
1.3958
105,291
105,291
Bankalar
USD
EURO
SFR
5,247
126,849
783
1.3958
1.7451
1.1167
7,324
221,361
874
229,559
Alıcılar
USD
EURO
13,865,430
28,970
1.3958
1.7451
19,353,852
50,555
19,404,407
Diğer kısa vadeli ticari alacaklar
EURO
797,878
1.7451
1,392,355
1,392,355
Kısa vadeli diğer alacaklar
USD
11,873,625
1.3958
16,573,621
16,573,621
Verilen sipariş avansları
USD
EURO
212,539
1,054,641
1.3958
1.7451
296,669
1,840,424
2,137,093
39,842,326
Global Reports LLC
28
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Pasifte Bulunan Yabancı Paralar
Döviz Cinsi
Miktarı
Değerleme
Kuru
31.12.2003
YTL Karşılığı
Uzun vadeli finansal borçlar:
USD
EURO
27,786,765
30,163,703
1.4026
1.7535
38,972,800
52,891,721
91,864,521
Satıcılar:
USD
EURO
457,476
232,379
1.4026
1.7535
641,641
407,474
1,049,115
Kısa vadeli diğer ticari borçlar
USD
EURO
9,704
14,950
1.4026
1.7535
13,611
26,215
39,826
Alınan sipariş avansları:
USD
1,284,883
1.4026
1,802,134
1,802,134
94,755,596
31.
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülüklerin tutarı:
31.12.2004 tarihi itibariyle, bu gibi yükümlülüklerin toplam tutarı 127,107,872 YTL (31.12.2003: 2,483,190
YTL)’dir.
32.
Yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı:
Yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 241’dir.
Grub’un toplam personel sayısı içerisine giren Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. personel sayısı 115 olup
ortalama bir değerdir. Sezona göre bu sayı artıp azalmaktadır. Merkezde çalışan daimi personel sayısı 21’dir.
Global Reports LLC
29
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
33.
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:
33.1 Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS):
Grup’un da içinde olduğu Net Grubu şirketleri ile T. Garanti Bankası A.Ş liderliğindeki Alacaklı Bankalar
Konsorsiyumu arasında, 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bu kanun kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının
Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik ve Finansal Yeniden
Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nda yer alan hükümler çerçevesinde 2 Nisan 2004 tarihinde Finansal
Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalanmıştır. FYYS uyarınca Net Holding Grubu’nun 31 Mayıs
2003 tarihi itibariyle yapılacak varlık/borç takası öncesi borcu olan 91,593,867 USD (86,824,237 USD nakdi
risk, 4,769,630 USD nakdi risk), varlık/borç takası sonrası 81,742,127 USD (76,972,497 USD nakdi risk,
4,769,630 USD gayri nakdi risk)’na indirileceği gözönüne alınarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu borcun,
toplam borç miktarının yaklaşık %65’ini oluşturan alacaklılar yönünden 9 yılda, toplam borç miktarının
%6’sını oluşturan alacaklılar yönünden 5,5 yılda, toplam borç miktarının %25’ini oluşturan alacaklılar
yönünden 7 yılda ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Sözleşmenin imzasını müteakip ilk 2 yıl yapılacak
ödemeler sembolik nitelikdedir. Toplam borcun yaklaşık %25’ini oluşturan alacaklılar için faiz oranı Libor+1,
diğer borçlar için faiz oranı Euribor+2,5 veya Libor+2,5 olacaktır. Net Grubu’nun kamu borçlarının ödenmesi
amacıyla, ABK üyeleri dışındaki bir finans kuruluşundan, yaklaşık 6,500,000 EURO tutarında nakit kredi
kullanmasına da FYYS ile izin verilmiştir.
Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu’nun 27.12.2004 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan özel
durum açıklamasında FYYS kapsamında yapılması gerekli dövize dönüşüm ve ilave ipotek tesislerin
tamamlanmış olduğu açıklanmıştır. 31.12.2004 tarihi itibariyle şufa hakkı ile Vakıflar Bankası T.A.O.’na, vefa
hakkı ile Garanti Bankası A.Ş.’ye devredilen gayrimenkuller sebebiyle anılan bankalara olan Net Grubu
borcundan sırası ile 3,276,740 USD (Dipnot 33.3.2)ve 6,575,000 USD mahsup edilmiştir (Dipnot 33.3.1).
Ayrıca Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu gayri nakdi risk olarak izlediği Marmarabank A.Ş.’den aldığı
anapara ve faizleri ile birlikte FYYS kapsamında 881,786 EURO karşılığı 1,043,770 USD tutarındaki teminat
mektubunu ilgili bankaya geri vermiştir. Bu işlemlerin sonucunda Varlık Borç takası ile toplam 9,851,740
USD nakdi kredi riski ve teminat mektubu iadesiyle 881,786 EURO gayri nakdi risk kapanmıştır. Bu
işlemlerin sonucunda FYYS kapsamındaki Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu’nun nakdi ve gayri nakdi
riskleri toplamı 91,593,867 USD’den 80,698,357 USD’ye inmiştir.
Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde:
Ana Ortaklık Şirket FYYS kapsamında bütün nakdi ve gayrinakdi kredi borçlarını yeniden yapılandırmıştır.
FYYS’ de birinci grup alacaklılar olarak tanımlanan T. Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., T. Garanti
Bankası A.Ş. ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na olan kredi borçları 31 Mayıs 2003 tarihi itibariyle
23,906,472 USD ve 26,689,978 EURO olarak belirlenmiş ve ikinci grup alacaklılar olarak tanımlanan
Vakıflar Bankası T.A.O.’ya olan kredi borcu da 2,768,219 EURO olarak belirlenmiştir. Bu iki grup
alacaklılarla yeniden yapılandırılan kredi tutarlarıyla, Ana Ortaklık Şirket’in kayıtlarındaki bu ilgili bankalara
olan kredi borcu arasında Ana Ortaklık Şirket lehine oluşan 33,055,389 YTL olumlu etki oluşmuştur. Grup
lehine oluşan bu olumlu etki 2004 yılında Grup tarafından ilişikteki konsolide gelir tablosunda ‘Olağanüstü
Gelirler ve Karlar’ hesap grubu içesinde ‘Önceki Dönem Gelir ve Karlar’ hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Bu olumlu etki Grup’un mali mevzuata göre düzenlediği mali tablolarında Vergi Usul Kanunu’nun 324.
maddesinin tanıdığı haklar doğrultusunda özkaynaklar hesap grubu içerisinde Özel Fonlar hesabında
muhasebeleştirilmiştir.
Global Reports LLC
30
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Ana Ortaklık Şirket ve konsolide edilen Bağlı Ortaklıklar’dan Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Sunset
Turistik İşletmeleri A.Ş., Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Esen Turizm Ticaret ve Endüstri A.Ş.,
Nega Turizm Ticaret ve Endüstri A.Ş. ve Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş.’nin FYYS’de üçüncü grup
alacaklı olarak tanımlanan Müflis Marmara Bankası A.Ş. ve Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.
İflas İdarelerine olan kredi borçları 31 Mayıs 2003 tarihi itibariyle toplam 9,025,488 USD olarak
belirlenmiştir. 31.12.2004 tarihi itibariyle dipnot 33’te açıklanan şirket birleşmeleri sebebiyle Grub’a dahil
olan Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kredi borçlarıda Grup kayıtlarına alınmıştır. Galeri
İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kredi borçlarının da kayıtları alınması sonucu 9,025,488 USD olan
kredi borcu 10,708,153 USD olmuştur.
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle bu grup alacaklılar ile yeniden yapılandırılan kredi ve 31 Aralık 2003 tarihine
kadar olan faiz tutarları ile Grup’un kayıtlarındaki tutarlar arasında Grup aleyhine 12,516,624 YTL fark
oluşmuştur. Bu farkın 5,294,445 YTL tutarındaki kısmı 2003 yılında geriye kalan 7,222,179 YTL 2004
yılında Grub tarafından ilişikteki konsolide mali tablolarda “önceki dönem gider ve zararları” hesabında
gösterilmiştir.
Bununla birlikte 2004 yılında yansıtılan 7,222,179 YTL’ye ek olarak 2004 yılında Grub içerisine dahil olan
Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait kredi borçlarıda Grup kayıtlarına alınmıştır. Galeri
İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait kredi borcu şirket aleyhine 2,198,838 YTL olup, ilişikteki
konsolide mali tablolarda “önceki dönem gider ve zararları” hesabında gösterilmiştir.
Ayrıca yine FYYS kapsamında Grup’un ilgili bankalara olan gayrinakdi kredi yükümlülüğü 31 Mayıs 2003
tarihi itibariyle 197,491 YTL ve 463,164 USD olarak belirlenmiştir.
Ana Ortaklık Şirket ve Bağlı Ortaklıkları FYYS’ye taraf olan diğer Grup Şirketlerinin 31 Mayıs 2003 tarihi
itibariyle 91,593,867 USD tutarında olan kredi borçları için müştereken ve müteselsilen sorumlu
bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
33.2
31.12.2004 tarihi itibariyle FYYS kapsamındaki yükümlülüklerin durumu;
33.2.1
FYYS kapsamındaki 1.grup (T.Halk Bankası A.Ş., T.İş Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş. ve
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) alacaklılar;
02.04.2004 tarihinde imzalanan FYYS kapsamındaki ödeme planları ile uyumlu olarak Grup’un da içinde
bulunduğu Net Grubu 1.grup alacaklılardan T.Garanti Bankası A.Ş.’ne 46,637 USD, T.Halk Bankası
A.Ş.’ne 63,451 USD, T.İş Bankası A.Ş.’ne 25,344 EURO ve TMSF’na 9,090 USD faize mahsuben ödeme
yapılmıştır. Yapılan ödemeler faize mahsuben yapıldığı için 31.12.2004 tarihi itibariyle 1.grup alacaklıların
Net Grubu’ndan FYYS kapsamındaki varolan alacaklarına ait anapara tutarlarında değişiklik olmamıştır.
T.İş Bankası A.Ş. ile Net Grubu arasında imzalanan 6,575,000 USD bedelindeki taşınmaz satış vaadi ve
vefa/iştira sözleşmesi T.İş Bankası A.Ş.’nin 08.12.2004 tarih ve cck/7158 nolu yazısına istinaden Net Grubu
ile T. İş Bankası A.Ş. arasında tamamlandığı ifade edilmiştir (Dipnot 33.3.1). Grup’un 27.12.2004 tarihli
Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan özel durum açıklamasında FYYS kapsamında yapılması gerekli dövize
dönüşüm ve ilave ipotek tesislerin tamamlanmış olduğu açıklanmıştır. 31.12.2004 tarihi itibariyle vefa
hakkı ile Türkiye İş Bankası A.Ş.’ne devredilen gayrimenkuller sebebiyle anılan bankaya olan Ana Ortaklık
Şirket’in de içinde bulunduğu Net Grubu borcundan 6,575,000 USD’ye karşılık 4,733,091 USD ve
1,556,061 EURO kredi borcu mahsup edilmiştir.
Global Reports LLC
31
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
33.2.2
FYYS kapsamındaki 2.grup (Vakıflar Bankası T.A.O., Finansbank A.Ş., Bayındırbank A.Ş.)
alacaklılar;
02.04.2004 tarihinde imzalanan FYYS kapsamındaki ödeme planları ile uyumlu olarak Grup’unda içinde
bulunduğu Net Grubu 2.grup alacaklılardan Bayındırbank A.Ş.’ye 11,037 USD ödeme yaparak
Bayındırbank A.Ş.’ye olan kredi borcunu kapatmıştır. Diğer bir 2.grup alacaklı olan Finansbank A.Ş.’nin
Net Grubu’nda nakdi kredi alacağı bulunmamaktadır.
Net Grubu’nun 27.12.2004 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan özel durum açıklamasında FYYS
kapsamında yapılması gerekli dövize dönüşüm ve ilave ipotek tesislerin tamamlanmış olduğu açıklanmıştır.
31.12.2004 tarihi itibariyle şufa hakkı ile Vakıflar Bankası T.A.O.’na devredilen gayrimenkuller sebebiyle
anılan bankaya olan Ana Ortaklık Şirket’in de içinde bulunduğu Net Grubu’nun borcundan 3,276,932
USD’ye karşılık gelen 2,768,219 EURO mahsup edilmiştir (Dipnot 33.3.2). Bu işlemin ve bir önceki
paragrafta yapılan ödemeler sonucunda Net Grubu’nun ikinci grup alacaklılara olan kredi anapara borcu
31.12.2004 tarihi itibariyle bulunmamaktadır.
33.2.3
FYYS kapsamındaki 3.grup (Müflis Marmara Bankası A.Ş., ve Müflis Türkiye İthalat ve İhracat
Bankası A.Ş.) alacaklılar;
Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu’nun (Net Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları) FYYS kapsamında 3.
grup alacaklılar (Marmara Bankası A.Ş. ve Müflis İmpexbank A.Ş) için düzenlenen ödeme tablosunda 2004
yılı içinde yapılacak ödemelerinden aşağıda vadeleri verilen taksitleri 31.12.2004 tarihi itibariyle
ödenmemiştir. 3. grup alacaklılara ödenmesi gereken 116,615 USD vekaletname ücreti, 135,660 USD gayri
nakdi kredi anapara, 21,459 USD gayri nakdi kredi faizİ ve 5,219 USD teminat mektubu komisyon tutarı
bulunmaktadır.
Marmarabank A.Ş.
Vekaletname ücreti
Vekaletname ücreti
Gayri nakdi kredi anapara
Gayri nakdi kredi faizi
Gayri nakdi kredi anapara
Gayri nakdi kredi faizi
Teminat Mektubu Komisyonları
USD
Vadesi
Ödeme Tarihi
26,819
52,826
67,830
11,100
67,830
10,359
5,219
30.06.2004
31.12.2004
30.06.2004
30.06.2004
31.12.2004
31.12.2004
31.12.2004
ödenmedi
ödenmedi
ödenmedi
ödenmedi
ödenmedi
ödenmedi
ödenmedi
241,983
İmpeksbank A.Ş.
Vekaletname ücreti
USD
36,970
Ödeme Tarihi
31.12.2004
ödenmedi
36,970
Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu gayri nakdi risk olarak izlediği Marmarabank A.Ş.’den aldığı
anapara ve faizleri ile birlikte FYYS kapsamında 881,786 EURO tutarındaki teminat mektubunu ilgili
bankaya geri vermiştir.
Global Reports LLC
32
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
33.3
Varlık-Borç Takası
33.3.1
Türkiye İş Bankası A.Ş. taşınmaz satış vaadi ve vefa/iştira sözleşmesi;
Grup’unda içinde bulunduğu Net Grubu şirketleri (Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş, Tavas Halı Üretim ve
Satış Merkezi A.Ş., Merit Turizm Yatırım İşletme A.Ş., Net Holding A.Ş., Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Inter Turizm ve Seyahat A.Ş., Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret A.Ş. ve Besim Tibuk) ile T.İş Bankası
A.Ş. arasında Net Grubu’nun T.İş Bankası’na olan borçlarının tespiti konusunda varılan mutabakat uyarınca
31.05.2003 tarihi itibariyle FYYS yürürlükte kaldığı sürece tesbit edilen 17,711,154 USD nakdi borcun
(768,388 USD gayrinakdi risk hariç) 6,575,000 USD’lik kısmı ile ilgili olarak ifa uğruna varlık borç
takasına konu edilmesi hususunda taraflar mutabakata varmışlar ve bu mutabakatlarını ABK toplantılarında
karşılıklı beyan ederek tutanaklara geçmesini sağlamışlardır. Bu doğrultuda hangi taşınmazın, ne kadarlık
bir alacakla ilgili olarak varlık borç takasına konu edileceği sözleşmede gösterilmiş olup, Net Grubu, T,İş
Bankası’nın söz konusu taşınmazların bedelerini Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Net Holding
A.Ş.’den olan anapara alacaklarına öncelik vermek koşuluyla Net Grubu’ndan kaynaklanan dilediği
alacağına mahsup edebileceğini gayrikabili rücü kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Net Grubu sözleşmede
gösterilen taşınmazları FYYS’nin bütün taraflarca 02.04.2004 tarihinde imzalanıp yürülüğe girmesini
müteakip 90 gün içinde devir ve ferağ edeceğini aksi takdirde 100,000 USD cezai şart ödeyeceğini kabul,
beyan ve taahhüt etmiştir.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 08.12.2004 tarih ve cck/7158 nolu yazısına istinaden yukarıda bahsi geçen
6,575,000 USD bedelindeki ifa uğruna varlık borç takası işleminin Ana Ortaklık Şirket’in de içinde
bulunduğu Net Grubu ile T. İş Bankası A.Ş. arasında tamamlandığı ifade edilmiştir. Grup’un 27.12.2004
tarihli Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan özel durum açıklamasında FYYS kapsamında yapılması gerekli
dövize dönüşüm ve ilave ipotek tesislerin tamamlanmış olduğu açıklanmıştır. 31.12.2004 tarihi itibariyle
vefa hakkı ile Türkiye İş Bankası A.Ş.’ne devredilen gayrimenkuller sebebiyle anılan bankaya olan Ana
Ortaklık Şirket’in de içinde bulunduğu Net Grubu borcundan 6,575,000 USD ye karşılık gelen 4,733,091
USD ve 1,556,061 EURO kredi borcu kapatılmıştır.
Vefa hakkı ile Türkiye İş Bankası’na devredilecek gayri menkullerin geri alımı ile ilgili olarak belirlenen
anapara ödeme planı aşağıdaki gibidir:
Tarih
2004 Yılı
2005 Yılı
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Global Reports LLC
Birimi
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Tutarı
25,000
1,200,000
1,200,000
50,000
100,000
325,000
400,000
1,637,500
1,637,500
6,575,000
33
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Vefa hakkı ile Türkiye İş Bankası’na devredilen gayri menkullerin listesi aşağıdaki gibidir:
Gayrimenkulerin
Yeri ve niteliği
Devreden
Devir alan
Tutarı
Antalya/Serik, Otantik Restaurant
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
T.İş Bankası A.Ş.
USD
25,000
İzmir/Gaziemir/Cunaovası,Arsa
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
T.İş Bankası A.Ş.
USD
50,000
İstanbul/Üsküdar/Bulgurlu, Arsa
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
T.İş Bankası A.Ş.
USD
50,000
İstanbul/Eminönü/Çatalçeşme, Metruk işhanı Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
T.İş Bankası A.Ş.
USD
125,000
Edirne/Merkez/Kapıkule, Tarla
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
T.İş Bankası A.Ş.
USD
250,000
Avanos/Aktepe, Tarla
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
T.İş Bankası A.Ş.
USD
350,000
Nevşehir/Ürgüp, Merit Ürgüp Oteli
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.
T.İş Bankası A.Ş.
USD
2,250,000
Muğla/Milas/Kışlakiye, Tarla
Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret A.Ş. T.İş Bankası A.Ş.
USD
3,250,000
Muğla/Milas, Tarla
Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret A.Ş. T.İş Bankası A.Ş.
USD
75,000
Muğla/Milas 840 parsel, Tarla
Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret A.Ş. T.İş Bankası A.Ş.
USD
70,000
Muğla/Milas 841 parsel, Tarla
Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret A.Ş. T.İş Bankası A.Ş.
USD
80,000
6,575,000
01.01.-31.12.2004 döneminde takas yoluyla devredilen toplam 1,896,526 YTL duran varlık çıkışlarının
1,609,861 YTL tutarındaki kısmı Ana Ortaklık Şirket’in FYYS kapsamındaki kredi borçlarına karşılık T.İş
Bankası A.Ş. devredilen 6,575,000 USD tutarındaki gayrimenkuller içindeki Ana Ortaklık Şirket’e ait
825,000 USD tutarındaki gayrimenkullere karşılık tutarlardan oluşmaktadır.
33.3.2
Vakıflar Bankası T.A.O Varlık Borç Takası
FYYS kapsamında Vakıflar Bankası T.A.O mevcut 3,276,741 USD nakit kredi alacaklarına karşılık, Net
Grubu’nun maliki bulunduğu Nuruosmaniye 50 numara’daki taşınmazın Vakıf Ekspertiz, Emlak Ekspertiz
ve TMSF tarafından yaptırılan ekspertizlerin YTL değerlemelerinin ortalaması alınmak suretiyle bulunan
3,182,660 YTL değer üzerinden, Kuşadası Tusan Otel yanında bulunan arsayı ise Vakıf Ekspertiz A.Ş.’nin
yaptığı 1,575,000 YTL ekspertiz değeri üzerinden, Borçlular lehine, 2 yıl süreli ve şartlı şufa hakkı verilmek
suretiyle satın alacaktır. Satış tutarı 20.11.2003 tarihindeki TCMB döviz alış kuru olan 1,451,864 YTL
üzerinden USD’ye dönülmek suretiyle 3,276,932 USD olarak tespit edilmiş olup, bu tutar Vakıfbank
T.A.O’nun iş bu sözleşmeyle tespit ve kabul edilen 31.05.2003 tarihindeki alacağından ve varlık-borç
takasının yapılacağı tarihe kadar hesaplanacak faizinden düşülecektir.
Grup’un 27.12.2004 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan özel durum açıklamasında FYYS
kapsamında yapılması gerekli dövize dönüşüm ve ilave ipotek tesislerin tamamlanmış olduğu açıklanmıştır.
31.12.2004 tarihi itibariyle şufa hakkı ile Vakıflar Bankası T.A.O.’na devredilen gayrimenkuller sebebiyle
anılan bankaya olan Net Grubu borcundan 3,276,740 USD’ye karşılık gelen 2,768,219 EURO kredi borcu
mahsup edilmiştir.
Şufa hakkı ile Vakıflar Bankası’na devredilen gayri menkullerin listesi aşağıdaki gibidir:
Gayrimenkulerin
Yeri ve niteliği
Devreden
Devir alan
Tutarı
Eminönü/Nuruosmaniye 50 Numaralı Taşınmaz Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Vakıflar Bankası T.A.O. USD 2,192,120
Kuşadası Tusan Oteli Yanındaki Arsa
Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. T.İş Bankası A.Ş.
USD 1,084,620
3,276,740
01.01.-31.12.2004 döneminde takas yoluyla devredilen toplam 1,896,526 YTL duran varlık çıkışlarının
286,664 YTL tutarındaki kısmı Ana Ortaklık Şirket’in FYYS kapsamındaki kredi borçlarına karşılık
Vakıflar Bankası T.A.O’na devredilen 3,276,740 USD tutarındaki gayrimenkullere karşılık tutarlardan
oluşmaktadır.
Global Reports LLC
34
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
33.4
Şirket Birleşmeleri:
“Devralma Yolu ile Birleşme Prosedürü” çerçevesinde konsolidasyona dahil edilen şirketlerden olan
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rönesans
Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mertim Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş., Net Konaklama Yatırımları İşletme
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Netpark Turizm ve Eğlence Merkezi A.Ş., Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ve
Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş. şirketlerinin birleştirilmesi ilgili şirketlerin yönetim ve genel
kurullarında onaylanarak 26 Şubat 2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil edilmiştir. Bu
birleşme sonucu yukarıda ünvanları geçen firmalar 31.12.2004 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide mali
tablo ve dipnotlarında Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde konsolide edilmiştir.
2004 yılı öncesinde FYYS kapsamında Net Grubu tarafından kefalet verilen şirketler grubu içinde yer alan
Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’i yukarıda açıklanan birleşme ile Net Grubu tarafından kefalet
verilen şirketler sınıfından çıkmış ve Net Grubu’na dahil olmuştur. Birleşme öncesinde Net Grubu
tarafından nazım hesaplarda takip edilen Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 1,682,784 USD
(2,198,838 YTL) kredi borcu bu birleşme ile Net Grubu kayıtlarına alınmıştır. Bu tutarın 1,682,665 USD
(2,198,838 YTL) üçüncü grup alacaklılara, 119 USD (178 YTL) ise birinci grup alacaklılardan T.İş Bankası
A.Ş.’ne ait borçlardır. İlgili kredi borcu Net Grubu tarafından ilişikteki konsolide mali tablolarda “önceki
dönem gider ve zararları” hesabında gösterilmiştir.
33.5
İştirak Satışları:
01.01.-31.12.2004 döneminde yapılan iştirak satışları aşağıdaki gibidir. Gerçekleştirilen bu hisse satışları
herhangi bir ekspertiz raporu baz alınarak yapılmamıştır. İştirak satışları sonucu meydana gelen iştirak satış
zararları “diğer olağanüstü giderler ve zararlar” hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Satıcı
Alıcı
Alım-Satıma Konu Olan Hisse
Nominal
Tutarı
YTL
Asyanet
Side
Side
Side
Esen
Esen
Esen
Nega
Nega
Nega
Asyanet
Asyanet
Net Turizm
Turizm Holding
Asyanet
Mehmet Kayhan Kozanlı
Mehmet Kayhan Kozanlı
Loytaş
Loytaş
Net Holding
Merit
Loytaş
Loytaş
Mehmet Kayhan Kozanlı
Orhan Apaydın
Netel
Loytaş
Sair Tuna
IMKB'de satış
IMKB'de satış
Turizm Holding
Turizm Holding
Barometre
Cyprus Holiday
Green Karmi
Green Karmi
Green Karmi
Barometre
Turizm Holding
Merit
Sunset
Cyprus Holiday
Ino International/Malta
Net Holding A.Ş.
Net Holding A.Ş.
670,000
187,500
3,195
4,850
100
100
100
1,400
53,300
363
1,113,354
3,800
3,329
200,000
2,179,810
1,250,000
350,000
3,340,000
3,180,000
100
100
100
488,500
100,000
363
1,400,000
3,500,000
3,329
230,000
2,499,647
(107,063)
(29,978)
(139,101)
(132,779)
(713)
(713)
(713)
(1,000,204)
(8,374)
(9,884)
(26,829,816)
(212,160)
(7,961)
(98,308)
(1,169,399)
4,421,201
16,342,139
(29,747,166)
Global Reports LLC
Satış Tutarı
Kar/(Zarar)
(Tarihi YTL) (Enflasyonlu YTL)
35
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
İştirak satışları sonucu meydana gelen iştirak satış karları “diğer olağanüstü gelirler ve karlar” hesabında
muhasebeleştirilmiştir.
33.6
Satıcı
Alıcı
Alım-Satıma Konu Olan Hisse
Asyanet
Esen
Esen
Esen
IMKB'de satış
Net Holding
Merit
Loytaş
Net Holding
Elite
Elite
Elite
Nominal
Tutarı
YTL
Satış Tutarı
Kar/(Zarar)
(Tarihi YTL) (Enflasyonlu YTL)
534,850
100
100
100
1,250,000
100
100
100
312,000
25
25
25
535,150
1,250,300
312,075
Aşağıda açıklandığı üzere Grup 2004 hesap dönemi içerisinde ilişkili olmayan şirketlerden ve kişilerden
hisse alımları gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen bu hisse alımları herhangi bir ekspertiz raporu baz alınarak
yapılmamıştır.
Satıcı
Çağrı
Alıcı
Side
Alım-Satıma
Konu Olan
Hisse
Cyprus Holiday
Çağrı
Sinerji
Sinerji
Besim Tibuk
Fikri Kahraman
Side
Side
Side
Asyanet
Asyanet
Asyanet
Cyprus Holiday
Barometre
Turizm Holding
Cyprus Holiday
Global Reports LLC
Yönetim Kurulu
Nominal Tutarı Satın alma tutarı
Karar Tarihi
03.05.2004
YTL
3,900
YTL
2,540,000
03.05.2004
06.05.2004
06.05.2004
30.09.2004
31.08.2004
503,073
2,200
3,195
910,800
3,800
2,140,000
1,460,000
3,340,000
1,700,000
3,500,000
1,426,968
14,680,000
36
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
33.7
Alıcılar
Öztürk Express Uluslararası Taşımacılık A.Ş.
Turkas Imund Export Turker KG
Itochi Corporation
DSI Enterprises Inc.
DCC Durusel Carpet Corporation
Nippex
Worldwide Finance and Trading Ltd/BVI
DR Ernest Lodron Gmbh. (b)
Grup Express Uluslararası Kargo Taşımacılığı Ltd. Şti. (b)
Öz-Teks Dış Ticaret Kollektif Şti. (b)
S.A.M Euroffice (b)
Turizm şirketleri ve turizm acentalarından alacaklar
Diğer çeşitli alıcılar
Şüpheli ticari alacaklar (a)
31.12.2004
31.12.2003
307,161
174,985
196,182
1,565,252
131,497
131,657
839,363
11,141,437
4,363,496
193,497
2,279,380
143,583
1,396,782
1,045,363
2,834,871
406,634
-
3,346,097
23,805,043
Ana Ortaklık Şirket olan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2004 yılı içerisinde almış olduğu yönetim
kurulu kararı ile 31.12.2003 tarihi itibariyle 23,805,043 YTL olan alacağından 17,438,929 YTL’lik yurt dışı
alacağını 2004 yılı içerisinde Grup şirketlerinden Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne devir ve temlik
etmiştir. Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bu alacağını yine Grup’un da içinde bulunduğu Net
Grubu Şirketlerinden olan Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devir ve temlik etmiştir. Buna ilaveten
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. daha önceki yıllarda sahip olduğu Azer Turizm Müessesesi ve Azer
Şans Müessesesi hisselerini de Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satmıştır . Net Grubu iştiraklerinden
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde kurulu merkezi Bakü’de bulunan Azer Turizm Müessesesi ve Azer Şans
Müessesesinin iştirak değerlerini yeniden belirlemek için aynı ülkede faaliyet gösteren bir denetim
firmasına değerleme raporu hazırlatmıştır. Ekspertiz raporu neticesinde meydana gelen değer artışları Net
Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgili şirketlerin iştirak maliyetine ilave edilmiş buna karşılık devir ve
temlik edilen yurt dışı alacağı daha sonra Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından elimine edilmiştir.
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. daha önceki yıllarda sahip olduğu Azer Turizm ve Azer Sans
iştiraklerini Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne satmıştır. Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu
işlemlerden doğan alacağı Ana ortaklık şirketi olan Net Holding A.Ş.’ye devretmiştir. Net Yapı Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nde sermayedar olan Net Holding A.Ş., Net yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yaptığı sermaye
arttırımına katılarak, Net Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nden olan alacağını kapatmıştır.
(a)
Şüpheli alacakların tamamı için karşılık ayrılmıştır.
(b)
Net Grubu yöneticileri, 31.12.2004 tarihi itibariyle 2,243,580 YTL tutarındaki kısa vadeli ticari alacaklarının
tahsili konusunda zorluk çektiklerini ve yeni ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini
belirtmişlerdir. Net Grubu ilgili alacakları için herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır.
33.8
Grup, birleşme ve ortaklık pay oranlarındaki değişiklik dolayısıyla özkaynaklarında oluşan farkları
31.03.2004 tarihli ara mali tablolarında konsolide bilançoda ‘Birikmiş Zararlar’ hesap kalemi içinde
sınıflandırmıştır. Ancak 31.12.2004 tarihinde bu uygulamadan vazgeçerek söz konusu tutarları ekli
konsolide gelir tablosunda ‘Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar’ hesap kalemi içinde sınıflandırmıştır.
Global Reports LLC
37
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
34.
Dönemin vergi karşılıkları:
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2004 yılı için %33’tür. Bu oran daha sonraki yıllar için %30’dur. Bu oran,
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu
ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”), kazançlarını
bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin kanuni mali tablolarını 1 Ocak 2004
tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Mükellefler ayrıca 31 Aralık 2003
tarihli bilançolarını da söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutmak
zorundadırlar. Mükellefler, 31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını 5024 sayılı Kanun ve Maliye Bakanlığı
tarafından 28 Şubat 2004 tarihinde yayımlanan 328 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”)
hükümleri; 2004 yılı ikinci geçici vergi (Ocak-Haziran) dönemine ait geçici vergi beyanlarını da 5024 sayılı
kanun ve 13 Ağustos 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan 338 Numaralı Vergi Usul kanunu
tebliği ve diğer düzenlemelere göre beyan etmek zorundadırlar. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bu
Genel Tebliğle enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerin, düzeltme şartlarının oluşması
halinde 1 Ocak 2004 tarihinden sonra düzenleyecekleri mali tablolardan sadece bilançolarını düzeltme
işlemine tabi tutmaları zorunlu tutulmuştur.
Bunun yanı sıra, 5228 sayılı Kanunla değişik 5024 sayılı Kanun’da belirtildiği üzere SPK’nın yüksek
enflasyon döneminde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerine göre 31 Aralık 2003 tarihli
bilançolarını düzeltmek zorunda olan mükellefler söz konusu bilançolarını 5024 sayılı Kanun’da belirtilen
esaslar uyarınca yeniden düzeltmek zorunda değillerdir. Ancak bu şekilde düzeltme yapanlar, bu kanuna göre
ayrılabilecek tutardan fazla amortisman ve karşılık ayıramazlar.
Global Reports LLC
38
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri
%10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %33 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
10 gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup
izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup
edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulmuş bağlı ortaklıklardaki iştirakler ile gayri menkullerin satışından doğan karlar,
satıldıkları yıl sermayeye eklenmeleri şartı ile 31 Aralık 2004 tarihine kadar vergiden istisnadır.
Kurumların 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varlıklara ilişkin 6 milyar TL’nin üzerindeki yatırım
harcamalarının %40’ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi istisnasından yararlanarak kurumlar vergisinden
istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli
olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım indirimi istisnasından
yararlanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden
önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması halinde yararlanılan
yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %19.8 oranında stopaj
hesaplanacaktır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 sayılı Tebliğ uyarınca UFRS’ye uygun
olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2003 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate
alınmak üzere, dağıtılabilir karın en az %30’u (2003 % 20) oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir. Bu
dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın
%30’undan aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir.
Global Reports LLC
39
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
II.
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
1.
Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:
a) Amortisman Giderleri
Aa) Normal Amortisman Giderleri
Ab) Yeniden Değerlemeden Doğan Amortisman Giderleri
Ac) Çalışılmayan Dönem Amortisman Giderleri
b) İtfa ve Tükenme Payları
2.
4,031,887
1,288,297
4,031,887
-
1,288,297
-
2,695
16,824
4,034,582
1,305,121
31.12.2004
31.12.2003
5,519,651
30,386
64,294
3,461,932
9,076,263
4,873,206
380,054
469,970
5,723,230
Dönemin tüm finansman giderleri:
a) Üretim Maliyetine Verilenler
b) Stok Maliyetine Verilenler
c) Sabit Varlıkların Maliyetine Verilenler
d) Doğrudan Gider Yazılanlar
4.
01.01.31.12.2003
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:
Banka kredileri faiz tahakkukları
Alacak Senetleri reeskont giderleri
Kıdem tazminatı karşılık giderleri
Şüpheli alacaklar karşılık giderleri
3.
01.01.31.12.2004
31.12.2004
31.12.2003
7,673,811
2,471,326
7,673,811
2,471,326
Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı:
Dönemin finansman giderlerinden ortaklar ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı 891,343 YTL (31.12.2003- 37,880
YTL)’dir.
5.
01.01.-31.12.2004 döneminde, ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışların tutarı:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
Global Reports LLC
40
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
6.
01.01.-31.12.2004 döneminde, ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,
kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):
Alınan Kar Payı (Temettü) Gelirleri
Netsel
Net Turistik Yayınlar A.Ş.
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
23,949
2,642
26,591
38,506
38,506
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
157,151
3,665
160,816
2,029,187
280,941
2,984
2,313,112
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
746
62,870
70,157
20,957
154,730
-
Vade Farkı Gelirleri
Net Holding A.Ş.
Loytaş Laleli Otelcilik Yat. Tur. ve Tic. A.Ş.
Opus Diş Ticaret A.Ş.
Galeri İstanbul Halı ve Sanayi A.Ş.
Net Turistik Yayınlar A.Ş.
Diğer Gelirler
Net Holding A.Ş.
Net Turistik Yayınlar A.Ş.
Merit Turizm Yatırım ve İşlet. A.Ş.
Net Yapı Sanayi AŞ
Global Reports LLC
41
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Vade Farkı Giderleri
Net Holding A.Ş.
Netel Net Otelcilik Yatırım ve İşletme A.Ş.
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
752,792
26,219
779,011
-
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
251,481
576
-
273,217
6,159
252,057
279,376
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
112,332
112,332
-
01.01.31.12.2004
01.01.31.12.2003
752
-
752
-
Kira Giderleri
Net Holding A.Ş.
Loytaş Laleli Otelcilik Yat. Tur. ve Tic. A.Ş.
Diğer
Kur Farkı Giderleri
Net Holding A.Ş.
Diğer Giderler
Voyager Kıbrıs Limited
7.
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst
yöneticilere cari döneminde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:
Üst yöneticilere cari dönemde sağlanan bu gibi ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 200,003 YTL
(31.12.2003- 96,984 YTL) tutarındadır.
8.
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
Global Reports LLC
42
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
9.
Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama
maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi):
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
10.
Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:
Kuyum hammaddeleri ve saf altın içeren kuyumlar bilanço tarihinden önceki 5 iş günü boyunca İstanbul Altın
Borsası’nda oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden değerlenmektedir. Maliyet
belirleme yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar (FIFO) kullanılmıştır.
Grup’un ticari faaliyetleri geçmiş yıllara nazaran azalmıştır. Bununla birlikte Grup’un mevcut stokları da az
hareket görmüştür. 31.12.2004 tarihi itibariyle toplam 31,522,529 YTL (31.12.2003- 37,378,014 YTL)
tutarında olan stoklarının 14,975,784 YTL (31.12.2003- 32,228,755 YTL)’lik kısmı konsinye olarak ilişkili
olmayan şirketlere, 868,125 YTL (31.12.2003-988,276 YTL)’lik kısmı ise kullanılan kredilerin teminatı olarak
çeşitli bankalara rehin olarak verilmiştir. Konsinye olarak verilen emtia stokları için ilişkili olmayan
şirketlerden mutabakat mektubu alınmış olup bu stokların fiziki kontrolü yapılamamıştır.
31.12.2004 tarihi itibariyle konsinye stoklar hariç fiili stok sayımı yapılmıştır.
11.
Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları
ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde
ve hizmetlere ilişkin tutarlar:
Bu tür satışların toplamları brüt satışların %20'sini aşmamaktadır.
12.
İşletmenin, varsa, satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
13.
Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:
Şirket’in önceki döneme ilişkin gelir ve karları 33,176,324 YTL olup 33,055,389 YTL’lik kısmı FYYS
kapsamında Şirket’in borçlarının yeniden yapılandırılmasından kaynaklanmaktadır (Dipnot 33.1).
Şirket’in önceki döneme ait gider ve zararları 10,030,282 YTL olup, bunun 9,572,287 YTL tutarındaki kısmı
FYYS kapsamında Şirket’in borçlarının yeniden yapılandırılmasından kaynaklanmaktadır.
14.
Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları:
1,000 TL nominal değerdeki hisseye isabet eden hisse başına kar tutarı 1,582 YTL (31.12.2003-Yoktur) ve kar
payı oranı %’15.82 (31.12.2003-Yoktur)’dir.
Global Reports LLC
43
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
15.
16.
Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin cari dönemde gerçekleştirdiği mal ve
hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler:
Ana Ürün Grubu
Ölçü Birimi
Halı
Halı
Kuyum
Kuyum
Hediyelik Eşya
Deri
Cafe İşletmeciliği
Geceleme Sayısı
Otopark İşletmeciliği
Limousine Kiralama
M2
adet
Gr
adet
Adet
Adet
Kişi
Gece
Adet
Adet
Cari Dönem
1,454
31,896
4,236
3,086
Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin cari dönemde gerçekleştirdiği mal ve
hizmet satış miktarlarındaki değişmeler:
Ana Ürün Grubu
Ölçü Birimi
Halı
Halı
Kuyum
Kuyum
Hediyelik Eşya
Deri
Geceleme Sayısı
Otopark İşletmeciliği
Limousine Kiralama
m2
Adet
Gr
Adet
Adet
Adet
Gece
adet
adet
Global Reports LLC
Cari Dönem
4,378
54
311,505
22
75
19
31,896
4,236
3,086
44
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
III.
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN EK DİPNOTLAR
1.
Konsolide mali tablolara dahil edilen bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve
iştiraklerin ünvanı, sermayesi ve sermayeleri içinde ana ortaklık ile diğer bağlı ortaklıkların sahip
oldukları paylar:
31.12.2004
Oranı
Bağlı Ortaklıklar
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş.
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.
Esen Turizm ve Ticaret A.Ş.
Nega Turizm A.Ş.
Turizm Holding A.Ş.
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş.
2.
Sermaye
73,841,742
159,803,545
16,510,341
30,642,228
6,665,130
20,596,981
9,363,069
(Doğrudan)
51.5%
38.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
38.7%
Oranı
(Doğrudan+
Dolaylı)
51.5%
40.5%
10.7%
30.3%
42.1%
40.8%
59.5%
Ana ortaklığın, bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, iştirakleri veya bunların veya
kendi ortakları veya yöneticileri vasıtasıyla yönetiminde %20’den fazla oy hakkına, yöneticilerini seçme
hakkına veya yönetimine sahip olmakla birlikte sermayesinde pay sahibi olunmaması nedeniyle
konsolide mali tablolara dahil edilemeyen bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve
iştiraklerle yapılan işlemlerin konsolide mali tablo kalemleri üzerindeki etkilerine ilişkin ayrıntılı
açıklamalar:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
3.
Konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıkların kompozisyonunda bir önceki döneme göre oluşan
değişiklik:
Aşağıda ünvanları açıklanan şirketler 26.02.2004 tarihinde Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. altında
birleşmişlerdir. 31.12.2004 tarihli konsolide mali tablolarda Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak
konsolide edilmişlerdir.
Bağlı ortaklıklar:
Mertim Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş.
Net Konaklama Yatırımları İşletme Sanayi ve Tic. A.Ş.
Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş.
Netpark Turizm ve Eğlence Merkezi A.Ş.
Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş.
Galeri İstanbul Halı ve Sanayi A.Ş.
Rönesans Giyim Sanayi A.Ş.
4.
Kuruluş tarihi
27.04.1989
17.06.1987
17.04.1998
14.01.1988
18.01.1984
12.03.1982
04.01.1993
Şirketin
merkezi
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Faaliyet Konusu
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Turizm
Konsolide mali tabloların kapsamına girmeyen iştiraklerde ana ortaklığın sahip olduğu hisseler ve bu
hisselerin muhasebeleştirilmelerine ilişkin bilgiler:
Ana Ortaklık’ın, konsolide mali tabloların kapsamına girmeyen iştiraklerini listesi dipnot 26.2’de açıklanmış
olup bu hisseler endekslenmiş maliyet bedelleri ile muhasebeleştirilmiştir.
Global Reports LLC
45
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
5.
Konsolidasyona dahil edilmeyen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklık ile sermaye, yönetim ve denetim
bakımından ilişkili bulunan ortaklıkların dahil edilmeme nedenleri:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
6.
İflas veya tasfiye halinde olan veya kanuni merkezleri yurt dışında bulunan konsolide mali tablo
kapsamındaki bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştirakler ile bunlara ilişkin
bilgiler:
İştirakler:
Kuruluş tarihi
Green Karmi Tatil Köyü Limited
Elite Development and Management Limited
7.
14.06.1996
31.12.1989
Şirketin
Merkezi
Faaliyet
konusu
KKTC
KKTC
Turizm
Turizm
Konsolide mali tablo uygulamasında yıllar arasında farklı muhasebe politikaları uygulanmışsa
nedenleri ve parasal etkileri:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
8.
Konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıklar arasındaki herbir ikili sermaye ilişkisi bazında şerefiye
tutarları:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
9.
Her bir bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştirak bazında ana ortaklığın doğrudan veya
dolaylı kontrolü dışında kalan paylar:
31.12.2004
Azınlık Pay
Oranı
Bağlı Ortaklıklar
Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş.
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.
Esen Turizm ve Ticaret A.Ş.
Nega Turizm A.Ş.
Turizm Holding A.Ş.
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş.
10.
(Doğrudan)
48.5%
61.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
61.3%
Oranı
(Doğrudan+
Dolaylı)
48.5%
59.5%
89.3%
69.7%
57.9%
59.2%
40.5%
Konsolidasyon dahilindeki ortaklıkların mali tablolarının hazırlanması sırasında benimsenen farklı
muhasebe politikaları:
Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş.’nin hesap dönemi kapanışı 31 Ekim tarihindedir. İlgili şirketin mali tabloları
SPK’nın muhasebe standartları ile ilgili düzenlemelerinde yer alan “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan
Hususlar” ve “Şarta Bağlı Olaylar”a ilişkin esaslar çerçevesinde konsolide mali tablo tarihi ile
uyumlaştırılmıştır.
11.
Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların konsolide mali tablo düzenleme tarihinden sonra ortaya çıkan ve
açıklama gerektiren hususlara ilişkin bilgi:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
Global Reports LLC
46
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
12.
Konsolidasyon dahilindeki ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
13.
Konsolidasyon dahilindeki ortaklıkların farklılık gösteren faaliyet konuları gereğince bilanço hesap
grupları:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
14.
Konsolidasyon dahilindeki ortaklıkların farklılık gösteren faaliyet konuları gereğince gelir tablosu
hesap grupları:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
15.
İlk defa düzenlenecek konsolide mali tablolarda, önceki yıllarda elde edilen bağlı ortaklık ve iştiraklere
ilişkin şerefiyenin belirlenmesinde hesaplama güçlüğü bulunması:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
16.
Özel mevzuat gereği hazırlanmış mali tablolar ile yurtdışında faaliyet gösteren işletmelere ilişkin
uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmış mali tablolar:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
17.
Konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da bunların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir
olması bakımından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:
Yoktur (31.12.2003- Yoktur).
18.
Konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıklar arasındaki işlemlerle ilgili olarak, bilanço ve gelir
tablosu kalemleri itibariyle, elimine edilen kalemler ve tutarları:
Hesap Adı
Tutar TL
Grup Şirketlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Bağlı Ortaklıklar, net
Satışların Maliyeti
Genel Yönetim Giderleri
Olağanüstü Giderler
Finansman Giderleri
1,397,286
88
168,592,586
643,731
11,850
18,746
415,682
Toplam
171,079,969
Global Reports LLC
Hesap Adı
Grup Şirketlerine Borçlar
Sermaye ve Enflasyon Düzeltme Farkları
Birikmiş Zarar
Satışlar
Faiz Geliri
Olağanüstü Giderler
Tutar TL
1,052,562
163,851,959
4,740,627
674,327
415,682
344,812
171,079,969
47
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın
01.01.-31.12.2004 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetim Raporu
Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
1.
Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın (birlikte “Grup’’) 31.12.2004 tarihi
itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Seri XI No 1 sayılı “Sermaye Piyasasında
Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”, Seri XI No 20 sayılı “Yüksek Enflasyon
Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve Seri XI No 21
sayılı “Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar” Hakkında Tebliğlere uygun olarak düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilançosunu ve
bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş konsolide gelir tablosunu Sermaye
Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan denetim ilke ve kurallarına göre incelemiş bulunuyoruz. Bu
enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tabloların tümü Yeni Türk Lirası’nın 31.12.2004 tarihindeki satın
alma gücü ile ifade edilmiştir. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim, ilke, esas ve standartlarına uygun
olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli
gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.
2.
Bilanço dipnotu 26.3’de belirtilen bağlı menkul kıymetlerin 31.12.2004 tarihi itibariyle enflasyona göre
düzeltilmiş net değeri 16,138,475 YTL'dır. Bu bağlı menkul kıymetler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda
işlem görmemektedir. 31.12.2004 tarihi itibariyle, sözkonusu bağlı menkul kıymetler bağımsız denetime tabi
tutulmadığından bu şirketlerin kayıtlı değerinde, varsa, değer düşüş karşılığı belirlenememiştir.
3.
Grup’un sahibi olduğu arsa, arazi ve binalar ilişikteki konsolide mali tablolarda net olarak 80,032,640 YTL
değeri ile durmaktadır. Söz konusu binalar için önceki dönemlerde yapılmış münferit ekspertiz raporları
vardır. Ancak bu raporlar güncellenmediğinden bu arsa, arazi ve binaların kayıtlı değerinde, varsa, cari
dönemde oluşabilecek değer düşüş karşılığı ve bu hususun ilişikteki konsolide mali tablolar üzerinde
olabilecek etkileri belirlenememiştir.
4.
Bilanço dipnotu 22.2’de açıklandığı gibi 31.12.2004 tarihi itibariyle, Grup’un, Sinerji Turizm ve Ticaret
Sanayi A.Ş.’den 11,255,961 YTL ve Çağrı Turizm ve Ticaret A.Ş.’den 1,170,416 YTL tutarında alacağı
bulunmaktadır.
Sinerji Turizm ve Ticaret Sanayi A.Ş. ile ilgili alacaklar Tavas Halı Üretim Merkezi A.Ş. hisselerinin 2001
yılındaki satışından kaynaklanmaktadır. Çağrı Turizm ve Ticaret A.Ş. ile ilgili alacaklar Egenet Turizm ve
Ticaret A.Ş. hisselerinin 2001 yılındaki satışından kaynaklanmaktadır. İlgili alacaklar kısa vadeli diğer
alacaklar içinde takip edilmektedir.
Grub yöneticileri, Sinerji Turizm ve Ticaret Sanayi A.Ş ve Çağrı Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin ödeme
konusunda zorluk çektiklerini, ve yeni ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtmişlerdir.
Dolayısıyla, Grup bu alacakları için herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır. Bu hususun ilişikteki
konsolide mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir.
Global Reports LLC
48
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
-2-
5.
Grup’unda içinde bulunduğu Net Grubu şirketleri ile T. Garanti Bankası A.Ş liderliğindeki Alacaklı Bankalar
Konsorsiyumu arasında, 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bu kanun kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının
Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik ve Finansal Yeniden
Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nda yer alan hükümler çerçevesinde 2 Nisan 2004 tarihinde Finansal
Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalanmıştır. FYYS uyarınca Net Holding Grubu’nun 31 Mayıs
2003 tarihi itibariyle yapılacak varlık/borç takası öncesi borcu olan 91,593,867 USD, varlık/borç takası sonrası
81,742,127 USD’ye indirileceği gözönüne alınarak yeniden yapılandırılmıştır.
31.12.2004 tarihi itibariyle varlık borç takası tamamlanmıştır (Dipnot 33.3.1-Dipnot 33.3.2). Bu işlem
sonucunda 31.12.2004 tarihi itibariyle vefa hakkı ile Türkiye İş Bankası A.Ş.’ne devredilen gayrimenkuller
sebebiyle anılan bankaya olan Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu borcundan 6,575,000 USD ye karşılık
gelen 4,733,091 USD ve 1,556,061 EURO kredi borcu ve şufa hakkı ile Vakıflar Bankası T.A.O.’na
devredilen gayrimenkuller sebebiyle anılan bankaya olan Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu borcundan
3,276,740 USD’ye karşılık gelen 2,768,219 EURO kredi mahsup edilmiştir. Ayrıca Grup’un da içinde
bulunduğu Net Grubu gayri nakdi risk olarak izlediği Marmarabank A.Ş.’den aldığı anapara ve faizleri ile
birlikte FYYS kapsamında 881,786 EURO karşılığı 1,043,770 USD tutarındaki teminat mektubunu ilgili
bankaya geri vermiştir. Bu işlemlerin sonucunda Varlık Borç takası ile toplam 9,851,740 USD nakdi kredi
riski ve teminat mektubu iadesiyle 881,786 EURO gayri nakdi risk kapanmıştır. Bu işlemlerin sonucunda
FYYS kapsamındaki Grup’un da içinde bulunduğu Net Grubu’nun nakdi ve gayri nakdi riskleri toplamı
91,593,867 USD’den 80,698,357 USD olarak belirlenmiştir.
Ana Ortaklık Şirket FYYS kapsamında bütün nakdi ve gayrinakdi kredi borçlarını yeniden yapılandırmıştır.
FYYS’ de birinci grup alacaklılar olarak tanımlanan T. Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., T. Garanti
Bankası A.Ş. ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na olan kredi borçları 31 Mayıs 2003 tarihi itibariyle
23,906,472 USD ve 26,689,978 EURO olarak belirlenmiş ve ikinci grup alacaklılar olarak tanımlanan Vakıflar
Bankası T.A.O.’na olan kredi borcu da 2,768,219 EURO olarak belirlenmiştir. Bu iki grup alacaklılarla
yeniden yapılandırılan kredi tutarlarıyla, Ana Ortaklık Şirket’in kayıtlarındaki bu ilgili bankalara olan kredi
borcu arasında Ana Ortaklık Şirket lehine 33,055,389 YTL olumlu etki oluşmuştur. Grubun lehine oluşan bu
olumlu etki 2004 yılında Net Grubu tarafından ilişikteki konsolide gelir tablosunda ‘Olağanüstü Gelirler ve
Karlar’ hesap grubu içesinde ‘Önceki Dönem Gelir ve Karlar’ hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Bu olumlu etki Grup’un mali mevzuata göre düzenlediği mali tablolarında Vergi Usul Kanunu’nun 324.
maddesinin tanıdığı haklar doğrultusunda özkaynaklar hesap grubu içerisinde Özel Fonlar hesabında
muhasebeleştirilmiştir.
Ana Ortaklık Şirket ve konsolide edilen Bağlı Ortaklıklar’dan Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Sunset
Turistik İşletmeleri A.Ş., Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Esen Turizm Ticaret ve Endüstri A.Ş., Nega
Turizm Ticaret ve Endüstri A.Ş. ve Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş.’nin FYYS’de üçüncü grup alacaklı
olarak tanımlanan Müflis Marmara Bankası A.Ş. ve Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. İflas
İdarelerine olan kredi borçları 31 Mayıs 2003 tarihi itibariyle toplam 9,025,488 USD olarak belirlenmiştir.
31.12.2004 tarihi itibariyle dipnot 33’te açıklanan şirket birleşmeleri sebebiyle Grub’a dahil olan Galeri
İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kredi borçları da Grup kayıtlarına alınmıştır. Galeri İstanbul Halı
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kredi borçlarının da kayıtlara alınması sonucu 9,025,488 USD olan kredi borcu
10,708,153 USD olmuştur.
Global Reports LLC
49
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
-3-
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle bu grup alacaklılar ile yeniden yapılandırılan kredi ve 31 Aralık 2003 tarihine
kadar olan faiz tutarları ile Grup’un kayıtlarındaki tutarlar arasında Grup aleyhine 12,516,624 YTL fark
oluşmuştur. Bu farkın 5,294,445 YTL tutarındaki kısmı 2003 yılında geriye kalan 7,222,179 YTL’lik kısmı ise
2004 yılında Grup tarafından ilişikteki konsolide mali tablolarda “önceki dönem gider ve zararları” hesabında
gösterilmiştir. Bununla birlikte 2004 yılında yansıtılan 7,222,179 YTL’ye ek olarak 2004 yılında Grub
içerisine dahil olan Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait kredi borçları da Net Grubu kayıtlarına
alınmıştır. Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ait kredi borcu şirket aleyhine 2,198,838 YTL olup,
ilişikteki konsolide mali tablolarda “önceki dönem gider ve zararları” hesabında gösterilmiştir.
Ayrıca yine FYYS kapsamında Grup’un iflas idarelerine olan gayrinakdi kredi yükümlülüğü 31 Mayıs 2003
tarihi itibariyle 197,491 YTL ve 463,164 USD olarak belirlenmiştir.
Ana Ortaklık Şirket ve Bağlı Ortaklıkları FYYS’ye taraf olan diğer Net Grubu Şirketlerinin 31 Mayıs 2003
tarihi itibariyle 91,593,867 USD tutarında olan kredi borçları için müştereken ve müteselsilen sorumlu
bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
FYYS kapsamındaki alacaklılar tarafından açılan davalar Bilanço dipnotu 13’de açıklandığı şekliyle bir
sonuca bağlanmıştır.
6.
Grup yöneticileri, 31.12.2004 tarihi itibariyle bilanço dipnotu 33.7 ve 22.1’de açıklandığı üzere sırasıyla
2,243,580 YTL tutarındaki kısa vadeli ticari alacaklarının ve 2,894,118 YTL tutarındaki diğer kısa vadeli ticari
alacaklarının tahsili konusunda zorluk çektiklerini ve yeni ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini
belirtmişlerdir. Grup ilgili alacakları için herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır. Yukarıda belirtilen
hususların ilişikteki konsolide mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir.
7.
Grup’un ticari faaliyetleri geçmiş yıllara nazaran azalmıştır. Bununla birlikte Grup’un mevcut stokları da az
hareket görmüştür. 31.12.2004 tarihi itibariyle toplam 31,522,529 YTL tutarında olan emtia ve hammadde
stoklarının 14,975,784 YTL’lik kısmı konsinye olarak ilişkili olmayan şirketlere, 868,125 YTL’lik kısmı ise
kullanılan kredilerin teminatı olarak çeşitli bankalara rehin olarak verilmiştir. Konsinye olarak verilen emtia
stokları için ilişkili olmayan şirketlerden mutabakat mektubu alınmış olup bu stokların fiziki kontrolü
yapılamamıştır. Bu hususun ilişikteki konsolide mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir.
Net Grubu’nun 31.12.2004 tarihinde ilişikteki konsolide mali tablolarda 31,522,529 YTL olan emtia ve
hammadde stoklarının 25,876,429 YTL’si kuyum stoklarından, 5,410,420 YTL’si halı stoklarından ve 235,680
YTL’si çeşitli stoklardan oluşmaktadır. Kuyum stoklarının maliyetleri 31.12.2004 tarihinde İstanbul Altın
Borsası’nda açıklanan son beş iş günü kapanış fiyatları toplamının aritmetik ortalaması kullanılarak tespit
edilmiş ve ilişikteki konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. Halı stoklarının ise az hareket görmesinden dolayı
ilgili stoklar için net gerçekleşebilir değer tespit edilemediğinden ilişikteki konsolide mali tablolarda elde etme
maliyetleri ile yansıtılmıştır.
8.
Grup 2004 hesap dönemi içerisinde ilişkili olmayan şirketlerden ve kişilerden hisse alım ve satımları
gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen bu hisse alım ve satımları herhangi bir ekspertiz raporu baz alınarak
yapılmamıştır (Bilanço dipnotu 33.5-33.6).
9.
Grup bağımsız denetim rapor tarihi itibariyle Vergi Mevzuatına göre enflasyon düzeltme çalışmalarına
devam ettiğinden dolayı doğabilecek vergi yükümlülüğü hakkında kesin bir tutar beyan edilmemiştir.
Dolayısıyla Ana ortaklık şirketinde içinde bulunduğu Grup şirketlerinin 2004 yılı kurumlar vergisi karşılığı
ilişikteki konsolide mali tablolara yansıtılamamıştır.
10.
Görüşümüze göre, yukarıda açıklanan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu maddelerin etkileri hariç olmak üzere,
sözkonusu enflasyona göre düzeltilmiş ara dönem konsolide mali tabloların Net Turizm Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31.12.2004 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihde sona eren
Global Reports LLC
50
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
döneme ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine ve ara dönem mali tabloların hazırlanmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtmaktadır.
Global Reports LLC
51
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31.12.2004 TARİHİ İTİBARİYLE SPK SERİ:XI SAYI:20 VE 21
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim: Aksi Belirtilmedikçe YTL)
-4-
11.
11.1
Raporumuza şart getirmeden aşağıdaki hususa dikkati çekmek isteriz;
Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31.12.2003 tarihindeki bağımsız
denetim raporu başka bir bağımsız denetim firması tarafından hazırlanmış olup ilgili denetim şirketi Net
Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31.12.2003 tarihindeki bağımsız denetim
raporu için görüş bildirmemiştir.
31.12.2003 tarihinde başka bir denetim firması tarafından düzenlenen denetim raporunda bazı dipnotların
hazırlanmaması sebebiyle ilişikteki konsolide mali tablolara ait bazı dipnotlar karşılaştırmalı olarak
sunulamamıştır.
a.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile Seri:XI, No:20 sayılı
“Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in
6. maddesi ile Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”in buna
tekabül eden 375. maddesi uyarınca;
a.
31.12.2004 tarihi itibariyle Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyat Endeksi
(TEFE) rakamının son üç yıl için %69.72, son yıl için %13.84; Şubat ayı itibariyle ise son üç yıl için
%57.42, son yıl için %8.13; 2005 yılında karar tarihi olan 17.03.2005’e kadar açıklanan TEFE’nin aylık
bazda -%9 ve -%0.02 olarak gerçekleştiği,
T.C. Merkez Bankası’nın son verilerine göre enflasyon beklentilerinin 2005 yıl sonu için %8, gelecek 12
ay için %7.7; 2005 yıl sonuna ilişkin söz konusu tahmini değerlere göre üç yıllık kümülatif enflasyon
oranının %35.7 olmasının öngörüldüğü,
b.
dolayısyla mevcut kriterler dikkate alındığında yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek
enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları
çerçevesinde 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiştir.
ATA Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of SC International
Ali Yürüdü
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul 11.04.2005
Global Reports LLC
SERMAYE PİYASASI KURULU’ NUN SERİ: X 16 NUMARALI TEBLİĞİNİN
28/B
MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR.
a)
Şirketimizin 31.12.2004 dönemi mali tablo ve raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b)
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun
önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih
itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun
ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin,
şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İsmail KIRTAY
Yönetim Kurulu Üyesi
Global Reports LLC
Kahraman TÜREYEN
Krediler Müdürü

Benzer belgeler