P5. Formatif Değerlendirmenin Öğrenme Sürecine Etkisinin

Yorumlar

Transkript

P5. Formatif Değerlendirmenin Öğrenme Sürecine Etkisinin
Formatif Değerlendirmenin Öğrenme Sürecine Etkisinin
Belirlenmesi
Gamze Özbaş, Tuvana Tüdeş, Ege İleri, Muammer Duman
Danışman: Dr. Fazıl Serdar Gürel
ÖZET
Formatif değerlendirme öğretmede açık bir şekilde geribildirim sağlayan,
öğrenmeyi düzenleyen, öğrencinin eğitim sonucuna yönelik başarısını
geliştirmeyi hedefleyen bir süreçtir.
Bu değerlendirme türünde elde edilen sonuçlara dayanarak, öğrenci
başarısını değerlendirmek doğru değildir. Çünkü biçimlendirme ve
yetiştirmeye dönük değerlendirmede asıl amaç, öğretim ve öğrenimin
verimliliğini arttırmak ve öğrencinin gelişimine destek olmaktır.
Öğrencinin yanında aynı zamanda eğiticiyi de değerlendirme yönünden
oldukça yararlıdır.
Bu araştırma formatif değerlendirmenin tıp eğitiminde öğrencinin eğitim
kalitesine etki edip etmeyeceğini ve aynı zamanda öğrenciler tarafından
kabul görüp uygulanabilir olup olmayacağını tespit etmek amacıyla
yapılmıştır.
Geri bildirim formatif değerlendirmenin bir yöntemidir, öğrencide çalışma
isteği uyandırır, öğrenciyi ne yönde çalışması gerektiği konusunda
yönlendirir ve öğrencinin özgüveninin artmasını sağlar.
Formatif
değerlendirmenin
öğrenci
başarısına
etkisinin
olduğu
gösterilmiştir. Formatif değerlendirme, summatif değerlendirmedeki başarı
oranını arttırmak açısından çok etkili ve önemli bir yöntemdir. Yapılan pek
çok araştırmada bu konuda olumlu sonuçlara varılmıştır.
Yapılan bir takım araştırmalar sonucunda tıp eğitiminde formatif
değerlendirmenin öğrenme davranışı üzerinde güçlü bir etkiye sahip
olduğu görülmüştür.
Eğitim iki yönlü bir süreç olduğundan formatif değerlendirme her iki tarafa
da hizmet eden bir yöntemdir.
Formatif değerlendirmenin öğrenme için sağladığı önemli avantajlardan
biri sürekli devam ediyor olmasıdır. Formatif değerlendirme sonuçları
öğretim yönteminin zayıf ve güçlü yanlarını ortaya çıkarır. Formatif
değerlendirme kopya çekmeyi azaltır.
Formatif değerlendirme
gerektirmektedir.
sürekli
önem,
özveri
ve
eğitici
çabası
Tıp eğitimi düzenli çalışmayı ve tekrarı gerektiren bir eğitimdir. Ancak
değerlendirme sadece summatif olduğu zaman değerlendirilen bilgi kalıcı
olmamaktadır. Öğrencilerin düzenli çalışmasını ve öğrendikleri bilginin
kalıcı olmasını sağlamak açısından formatif değerlendirmenin tıp
fakültelerinde uygulanması etkin ve verimli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Formatif Değerlendirme, Geri Bildirim, Summatif
Değerlendirme
GİRİŞ VE AMAÇ
Formative değerlendirme öğretmede açık, bir şekilde geribildirim
sağlayan, öğrenmeyi düzenleyen, öğrencinin eğitim sonucuna yönelik
başarısını geliştirmeyi hedefleyen bir süreçtir.
Değerlendirme türünde elde edilen sonuçlara dayanarak, öğrenci
veya materyal başarısını değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü
biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirmede asıl amaç, öğretim
ve öğrenimin verimliliğini arttırmaktır. Geliştirmeye yönelik bir çalışmadır.
Değerlendirme yaklaşımı iyileştirme, öğrenme-öğretme sürecini
izleme, biçimlendirme ve geliştirme amacıyla öğretim sürecinde yapılır.
Sürece dönüktür, öğretim etkinlikleri ile kaynaşık ve öğretim etkinliklerinin
ayrılmaz bir parçasıdır.
Burada temel amaç öğrenme öğretme sürecini gözden geçirmektir.
Öğrenme-öğretme sürecinde aksayan, eksik öğrenilen, öğrenilmekte
güçlük çekilen ve iyileştirmeye gereksinim duyulan durumlar hakkında
geribildirim alınmaya çalışılır. Bu değerlendirmede elde edilen
geribildirimler hem öğrenci hem de eğitici için geliştiricidir. Dolayısıyla
biçimlendirici (formatif) değerlendirme yansıtıcı öğrenme ve öğretmenin
önemli unsurlarından biridir.
Formative
değerlendirme
geçme
kalma
notuna
genellikle
etkimemekle birlikte kimi zaman motivasyonu arttırmak amaçlı küçük
etkiler yapabilir.
Öğrencinin yanında aynı zamanda eğiticiyi de değerlendirme
yönünden oldukça yararlıdır. Geribildirim sıklığı sayesinde eğiticinin de
geliştirilmesine katkı sağlar.
Öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ve giderilmesi için kullanılır. Bu
değerlendirmede hedef davranışlarının gerçekleşme düzeyi ve öğrenme
eksiklikleri üzerinde durulur. Öğretim programının yapılandırılmasına
yardımcı olmak amacı ile öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara
ulaşması aşamasındaki sürecin takip edilmesi ve denetlenmesi için yapılır.
Kalitatif bilgi toplamayı içerir. (Kalitatif bilgi; program hakkındaki fikir,
inanç ve duyguları belirtir.) Bu değerlendirme türünde öğrenme eksiklikleri
ve hedef davranışların gerçekleşme düzeyleri belirlenerek gerekli önlemler
alınır.
Yalın haliyle; öğrenci başarısını gözlemlemek, okulun başarısını
gözlemlemek, öğrenciler için sınıf geçme ve mezuniyet konularında karar
verebilmek, öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar yapabilmek,
merkezi sınavlar yardımıyla öğrencilerin bir başka öğretim kurumuna
devam edebilmeleri konusunda değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla
kullanılır.
Formatif değerlendirmenin tarihsel sürecini inceleyecek olursak:
Dönem formatif değerlendirmesi Bloom’un çalışmaları ile 1960’lı
yılların sonunda eğitim literatürüne girdi. Bloom öğretme ve öğrenme
sürecinin her aşamasında geribildirim ve düzeltmenin öğrenciye
sağladıklarıyla ilgilenmiştir.
1990 yılında ise Miler klinik yetkinlik değerlendirmesi için hiyerarşik
bir model önerdi. Bu model biliş değerlendirmesi ile başlayıp uygulamada
davranış değerlendirmesi ile sonlanmaktadır. Biliş değerlendirmesi bilgi ve
onun uygulamasıyla (bilir , nasıl olduğunu bilir) ilgilenmektedir.”Bilir”
basamağını değerlendirmede bilgiye yönelik MCQ, Orals, Essays vb.
sınavlar
uygulanmaktadır.”Nasıl
olduğunun
bilir”
basamağını
değerlendirmedeyse çoklu seçmeli (CORE), Essays , Orals, MCQ sınavları
uygulanmaktadır. Davranış değerlendirmesi ise kontrollü şartlar altında
yetkinlik değerlendirmesi (nasıl olduğunu gösterir) ile uygulamada
performans değerlendirmesini (yapar) içerir. “Nasıl olduğunu gösterir”
basamağında ustalık değerlendirmesi yapılır ve nesnel yapılandırılmış
klinik sınav (OSCE) ,nesnel yapılandırılmış pratik sınav (OSPE) vb. sınavlar
uygulanır. ”Yapar” basamağında ise mini klinik sınav denemesi (CEX),
girişimsel işlemin doğrudan gözlenmesi (DOPS), dosya üzerinden
değerlendirme CbDs sınavlarıyla performans değerlendirmesi yapılır.
Hiyerarşinin farklı seviyeleri için farklı değerlendirme araçları mevcuttur.
Van der Vleuent bir değerlendirme aracının yararını tanımlayan kavramsal
bir model önermiştir. Bu, değerlendirme araçlarının yargılanmasında
kullanılan çeşitli kriterlerin kavramsal olarak ilişkilendirilmesinin
sonucudur. Değerlendirme araçları güvenilirlik, geçerlilik, eğitime etki,
maliyet, kabul edilebilirlik gibi çeşitli kriterlere sahiptir. Kriterlerin ağırlığı
değerlendirme aracının kullanım amacına bağlıdır. Summatif amaç için
ağırlık güvenilirliğe verilirken, formatif amaç için ağırlık eğitime etkiye
verilmektedir.
Değerlendirmenin amacı ne olursa olsun bir değerlendirme aracının
bütün yetkinlik alanlarını değerlendirmesi mümkün değildir. Bu nedenle
çeşitli değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Her değerlendirme
yönteminin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Bir
değerlendirme yönteminin eksikliği başka bir değerlendirme yönteminin
avantajıyla giderilebilir.
Bizler bu araştırmayı formatif değerlendirmenin tıp eğitiminde
öğrencinin eğitim kalitesine etki edip etmeyeceğini ve aynı zamanda
öğrenciler tarafından kabul görüp uygulanabilir olup olmayacağını tespit
etmek amacıyla yaptık.
YÖNTEM
Bu araştırma formatif değerlendirme konusunda bir derleme
yazısıdır. Bu konuda araştırma yapılırken konuyu ve makaleyi yazmaktaki
amaç belirlenmiştir. Daha sonra "pubmed" ve "cochrain" veri tabanları ile
çeşitli arama motorlarından "formatif değerlendirme" anahtar kelimesini
kullanılarak araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırma sonucunda
pubmed veri tabanında ulaşılan yayınlar incelenmiştir.
Bulunan makaleler özetleri okunarak incelenmiş, konuyla ilgili olan
makaleler ayrıldıktan sonra konunun çerçevesini oluşturabilmek için yeni
anahtar kelimeler bulunmuş ve bu anahtar kelimeler üzerinden bir kez
daha literatür taraması yapılmıştır.
Ayrıca araştırmaya dair bilgiler genişledikçe ihtiyaçlara göre yeni
anahtar kelimeler oluşturulmuş ve onlarla ilgili inceleme yaplmıştır.
Konuyla ilgili bilgi toplarken toplanan bilginin geçerli ve kanıtlanmış bilgi
olmasına
dikkat
edilerek,
araştırmacılar
tarafından,
formatif
değerlendirmenin düzenli çalışma ve detaylı öğrenmeye etkisi, avantajları,
dezavantajları, geri bildirime ve summatif değerlendirmeye etkisi, yöntemi
ve formatif değerlendirmede teknolojinin kullanımı araştırılmıştır.
Girişi oluştururken çalışılan konu hakkında genel bilgi vermek ve
çalışmanın amacını belirtmek için giriş bölümü belli başlıklara ayrılmış, ilk
önce formatif değerlendirmenin ne olduğu, formatif değerlendirmenin
yaralı
olup
olmadığı
ve
formatif
değerlendirmenin
nerelerde
kullanabileceği, daha sonra formatif değerlendirmenin amacı, neye hizmet
ettiği ve katkıları çeşitli makaleler derlenerek araştırılmıştır. Bu çalışmanın
yapılmasındaki amaç formatif değerlendirmenin ne olduğunu anlamak,
yararını ve ne şekillerde kullanıldığını göstermektir.
Formatif değerlendirme araştırılırken çeşitli anahtar kelimeler
bulunmuş, bu anahtar kelimeler paylaşılmış, sonuç olarak anahtar
kelimeler birleştirilerek bir bütüne ulaşılmıştır.
BULGULAR
Eğitimde formatif değerlendirme öğretim süreci boyunca öğrenci
ilerlemesine ve eğiticilerin öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun öğretim
programı uygulamasına yardımcı olur. 1987’de Natriello, 1988’de Crooks
ve son yıllarda da Black
ve William
tarafından yapılan araştırma
sonuçları, eğiticilerin sınıflarında formatif değerlendirme uyguladığında
öğrenmede önemli kazançlar elde ettiklerini göstermiştir6. Amerikan
Fizyoloji Derneği’nin Fizyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından sunulan
2008
Deneysel
Biyoloji
Toplantısı
raporlarında
da
formatif
değerlendirmenin öğrenme iyileştirmesindeki rolüne dair kesin kanıtlar
sunulmuştur7. Mary Peat (University of Sidney) özdeğerlendirmenin,
çevrimiçi modüllerin, yazarak öğrenmenin ve sanal egzersizlerin öğrenme
iyileştirilmesini artırdığını raporlamıştır7. ‘Clicker’ yöntemi kullanılarak
formatif değerlendirme sağlandığında öğrencilerin derse devam oranında
artış olduğu ve başarısızlık oranın %16’dan %11’e düştüğü görülmüştür 7.
Jonathan Kibble (Memorial University of Newfoundland) web tabanlı
çevrimiçi sınavlarla formatif değerlendirme yapılmasının öğrenci katılımına
teşvik sağlayıp sağlamadığını, öğrenci performansına ve summatif
değerlendirme sonucuna etkisini araştırmak için 350 Tıbbi Fizyoloji
öğrencisine çevrimiçi sınavlar uygulamıştır7. Sınavı almak için öğrencilere
%0.5-2 aralığında kredi sunulması sonucunda katılımın %100 arttığı
görülmüştür7. Yapılan çalışma sonunda çevrimiçi sınav puanları ile daha
sonra uygulanan summatif sınav puanları arasında anlamsal bir ilişki
gözlenmiştir7. Çevrimiçi sınav alan öğrenciler summatif sınavlarda
almayan öğrencilere göre daha başarılı olmuştur.
Eğitimde formatif değerlendirmeye geri bildirimin katkısı oldukça
fazladır. Geri bildirimin formatif değerlendirmede anahtar rolü vardır.
İspanya’da Tıp, Fizyoloji ve Biyoloji okuyan 548 öğrencinin katılımıyla
yapılan bir araştırmada geri bildirimin bu rolünü destekleyen sonuçlara
ulaşılmıştır11. Başarıları hakkında geri bildirim alan öğrencilerin öğrenme
sürecine olan katılımları artmış ve bu onları eğitim süreçlerinde çalışmaya
teşvik etmiştir11. Geri bildirim formatif değerlendirmenin bir yöntemidir;
öğrencide çalışma isteği uyandırır, ne yönde çalışması gerektiği konusunda
öğrenciyi
yönlendirir ve özgüveninin artmasını sağlar12. Formatif
değerlendirme genellikle öğrencinin başarısı üzerinde odaklanmış bir
değerlendirme biçimi olarak düşünülse de hem öğrenciye hem de eğiticiye
direk geri bildirim sağlar13. Geri bildirim eğiticilere, öğrencilerin ne anlayıp
anlamadıklarını belirlemeleri konusunda yardımcı olur.
Formatif değerlendirme, summatif değerlendirmedeki başarı oranını
arttırmak açısından çok etkili ve önemli bir yöntemdir. Yapılan pek çok
araştırmada bu konuda olumlu sonuçlara varılmıştır. Bu araştırmalardan
birinde öğrencilerin bir kısmı formatif değerlendirmeye katılırken diğer
kısmı katılmamıştır11. Katılan öğrencilerin, katılmayanlara göre summatif
değerlendirmede daha yüksek puanlar alarak daha başarılı oldukları
görülmüştür11. Summatif değerlendirmeler öğrencilerin performansı ile
ilgili çok geç bilgi vermektedir14. Tek bir değerlendirme öğrencinin tüm
konulardaki başarısını yeterli bir şekilde temsil edememektedir14. Bundan
dolayı summatif ve formatif değerlendirme birlikte kullanılmalıdır. Ancak
formatif değerlendirme final belgeleme sınavı için asla kullanılmamalı,
sadece öğrencinin summatif değerlendirmedeki başarısını arttırmak için bir
araç olmalıdır13.
Yapılan bir takım araştırmalar tıp eğitimi üzerinde formatif
değerlendirmenin etkin rol oynadığını ortaya koymuştur. Son sınıf
öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışma geçme kalma notuna etkisi puan
değeri bakımından oldukça küçük olan mini sınavların çalışma yöntemini
değiştirmesi ve geliştirmesi sayesinde başarıyı arttırdığı, öğrenme
davranışı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Diş
Hekimliği
öğrencilerinde
uygulamaya
konan
formatif
değerlendirmenin
öğrencilerin
pratiğini
arttırdığı
ve
summatif
değerlendirmedeki başarı puanını yükselttiği yine bu araştırmaların bir
sonucudur.
Formatif değerlendirme hızlı ve ayrıntılı bir geri bildirim sağlar. Bu
ise öğrencilere olduğu kadar eğiticilere de kendilerini değerlendirme,
öğretme anlayışlarındaki eksik ve yanlış yanları görme imkanı tanır. Eğitim
iki yönlü bir süreç olduğundan formatif değerlendirme her iki tarafa da
hizmet eden bir yöntemdir. Eğitici kendini değerlendirdikçe öğrenciye daha
iyi bilgi aktarımında bulunur. Örneğin konunun aktarılışında anlaşılmayı
güçleştiren bir yan olduğu ortaya çıkar ve eğitici yönteminde değişikliğe
gidebilir. Aynı öğrenci gibi eğitici de geribildirim sıklığındaki artış sayesinde
daha rahat gelişim gösterir.
Formatif değerlendirmede teknoloji kullanımı genelde iki şekilde
olur. Bunlardan ilki kağıt üzerinden yapılan formatif değerlendirmenin
bilgisayar vb. teknolojik araçlar üzerinden yapılmasıdır1. Yapılan bir
araştırmada kağıt üzerinden yapılacak formatif değerlendirme bilgisayar
üzerinden yapılmıştır ve sonuç olarak öğrencilerin başarı oranları hemen
hemen aynı olmuştur1. Bu şekilde teknoloji kullanarak yapılan bir
değerlendirmede öğrencinin daha iyi bir geribildirim almadığı, yıl içinde ve
yıl sonunda daha başarılı bir sonuç çıkarmayacağı için çok başarılı bir
yöntem olarak görülmemiştir. Ayrıca bu yöntemle kullanılacak olan
teknolojik araçların eğitim kurumlarına maddi sıkıntılar da yaşatacağı
düşünülürse bu yöntem uygulanabilirlik bakımından başarılı değildir.
Formatif değerlendirmede teknoloji kullanımında ikinci yöntem ise
daha çok öğrenci merkezli olup teknoloji kullanımının daha aktif olduğu bir
yöntemdir2. Bununla ilgili yapılan bir araştırmada internet üzerinden
öğrenciler tarafından çoktan seçmeli soru hazırlama sitesi kurulmuş ve
öğrencilerin buraya soru yazmaları ve cevaplarını tartışmaları istenmiştir.
Daha sonra yapılan değerlendirmelerde öğrencilerin sadece formatif
değerlendirmede değil aynı zamanda yıl sonunda yapılacak olan büyük
sınavda
başarı oranlarının arttığı görülmüştür2. Öğrenciler tarafından
oluşturulan çoktan seçmeli soru hazırlama yönteminin, ilgili ders ya da
konuyu öğrenciler tarafından daha keyifli bir öğrenme şekline
dönüştürdüğü, öğrencinin derse olan ilgisini ve derse katılımı arttırdığı
ayrıca farklı bakış açılarıyla hazırlanmış soruların öğrencilerin konuya
bakış açısını değiştirdiği, farklı gözlerle anlama ve yorumlama kabiliyeti
kazandırdığı görülmüştür. Uygulanabilirlik açısından son derece pratik olan
ve aynı zamanda eğitmenin yükünü hafifleten bu yöntem tıp fakültelerinde
uygulanabilir.
Formatif değerlendirmede yöntemler öğrenciler için uygulanan farklı
geribildirim yollarıdır3. Bu yöntemler genel değerlendirme yöntemleri ve
alternatif
değerlendirme
yöntemleri
olarak
ikiye
ayrılır.
Genel
değerlendirme yöntemleri; çoktan seçmeli sorular, yazılı yoklama ve soru
cevap
gibi
uygulanan
klasik
değerlendirmelerdir.
Alternatif
değerlendirmeler ise; ödevler, projeler ve benzeri ölçme değerlendirme
yöntemleridir4.
Formatif değerlendirmede uygulanan yöntemler mini sınav ve
yeterlilik sınavları şeklinde olabilir. Bu yöntemde konunun bitiminde veya
dersin sonunda uygulanan kısa soru cevap şeklinde olur, konu veya dersin
anlaşılıp anlaşılmadığı hakkında iyi bir geribildirim yöntemidir4. Formatif
değerlendirmede kullanılan diğer bir yöntem ise sözlü değerlendirmedir.
Gün sonunda sözlü olarak yapılan soru cevap şeklindeki değerlendirmede
öğrencinin yeterli bilgiye ulaşıp ulaşmadığını ölçen etkili bir yöntemdir.
Verilen ev ödevleri de formatif değerlendirme yöntemleri arasına
girmektedir5. Bunun haricinde performans değerlendirmesi yapılan deney
ve laboratuar değerlendirmesi pratik değerlendirmemiz için uygulanan bir
yöntemdir. Bu şekilde öğrenciye geribildirim sağlamak amacıyla yapılan
farklı yollar formatif değerlendirmenin yöntemleri arasına girer.
Formatif değerlendirmenin sağladığı çok sayıda avantaj vardır.
Öğrenme için sağladığı önemli avantajlardan biri sürekli devam ediyor
olmasıdır8. Bu öğrencilerin sorunlarını erken aşamada tespit edip, onlara
geribildirim sağlamak açısından önemlidir. Örneğin, bir öğrenci dönem
ödevini hazırlarken, eğitici ona bu sürecin her aşamasında rehberlik eder
ve geribildirim verirse öğrenci hatalarını düzeltebilir8. Summatif
değerlendirmenin aksine formatif değerlendirme bilgi verildikten sonra
uygulanmaz9. Uygulanması için herhangi bir zaman belirlenmemiştir9. Bu
da eğiticilerin ders müfredatına ve öğrenci ihtiyacına göre değerlendirme
yapmasına olanak sağlamaktadır9. Böylece formatif değerlendirmenin
uygulanması kolay bir hale gelmektedir9. İhtiyaca göre küçük veya büyük,
derinlemesine veya genel bir değerlendirme yapılabilir9. Bu ayrıca,
eğiticinin derse hazırlanma ve not verme zamanını da azaltabilir9. Eğiticiler
müfredatı ve içerik dağılımını belirmek için formatif değerlendirme
sonuçlarını kullanabilirler10. Formatif değerlendirme ayrıca eğiticilerin
kendi
performanslarını
değerlendirmelerine
de
olanak
sağlar10.
Değerlendirme sonuçları öğretim yönteminin zayıf ve güçlü yanlarını
ortaya çıkarır10. Formatif değerlendirmenin sağladığı avantajlardan biri de
kopya çekmeyi azaltmasıdır. 2003 yılında Sosyoloji Elektronik Dergisi’nde
yayınlanan, akademik kopya üzerine yapılan bir araştırma öğrencilerin
%83’ünden fazlasının hayatlarında en az bir kere kopya çektiğini ortaya
çıkarmıştır8. Final sınavları gibi kademeli summatif değerlendirmelere göre
formatif değerlendirmenin kopya çekmeyi azalttığı görülmüştür8. Çünkü
formatif değerlendirme öğrencilerin nota değil öğrenmeye odaklanmasını
sağlamaktadır8. Tüm bu avantajlara rağmen formatif değerlendirme
zaman alıcıdır8. Bu nedenle okullardaki eğitim sistemleri daha çok objektif
değerlendirmeler lehine eğilimlidir8. Ayrıca formatif değerlendirme ölçeğini
elde etmek zor olabilmektedir8. Çünkü kalabalık sınıflarda her öğrenciye
geribildirim sağlamak zordur8. Ayrıca formatif değerlendirme sürekli önem,
özveri ve eğitici çabası gerektirmektedir8. Bir çatışma-çözümleme
kapasitesi olarak kullanılan formatif değerlendirmenin amacı çalışma
sürecini geliştirmek olduğundan bu değerlendirme diğer formları
değerlendirmek üzere kullanılmadığı sürece genellikle yetersizdir9.
Formatif değerlendirme summatif değerlendirme gibi bir programın
başarısı veya başarısızlığı hakkında tam bir değerlendirme sağlamaz9.
Ayrıca formatif değerlendirme ile yalnızca kaynakların sağladığı kadar
değerlendirme yapılabilir9.
SONUÇ
Formatif değerlendirme çeşitli başlıklar altında araştırıldı. Formatif
değerlendirmenin summatif değerlendirmeye, düzenli çalışmaya, öğrenci
başarısına olumlu etkilerinin olduğu görüldü. Bunların yanı sıra formatif
değerlendirme zaman alıcı olması, çok sık uygulandığı için öğrenciler
üzerinde strese neden olması ve kalabalık sınıflarda tek tek geribildirim
sağlamanın zor olması nedeniyle uygulanmasının güçleşmesi gibi bazı
dezavantajlar içermektedir.
Tıp eğitimi düzenli çalışmayı ve tekrarı gerektiren bir eğitimdir.
Ancak değerlendirme sadece summatif olduğu zaman değerlendirilen bilgi
kalıcı olmamaktadır. Öğrencilerin düzenli çalışmasını ve öğrendikleri
bilginin kalıcı olmasını sağlamak açısından formatif değerlendirmenin tıp
fakültelerinde uygulanması etkin ve verimli olacaktır.
KAYNAKLAR
1) www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed-Şubat,Mart 2013
2) kpssforum.org-Şubat,Mart 2013
3) talimterbiye.mebnet-Şubat,Mart 2013
4) ehow.com -Şubat,Mart 2013
5) inovasyon.com.tr-Şubat,Mart 2013
6) What
Are
the
Advantages
and
Disadvantages
Assessment,Matthew SPIRA,eHow contributor
of
Formative
7) The Disadvantages of Formative Evaluation,By Michael BRENT,eHow
contributor
8) Teachers
developing assessment for learning: impact on student
achievement,Dylan Wiliam , Clare Lee, Christine Harrison & Paul Black
,pages 49-65
9) Is formative assessment an effective way to improve learning? A
symposium
at
Experimental
Biology
2008,William
Cliff,Scott
Freeman,Penelope A. Hansen,Jonathan D. Kibble,Mary Peat and Mary Pat
Wenderoth
10)
What Are The Benefits
RIGHT,eHow contributor
of
Formative
Assessment,By
Jocelyn
11)
Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2009 Mar;14(1):61-7. Epub 2007
Oct 31. Formative assessment and academic achievement in pre-graduate
students
of
health
sciences.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17972153.
Carrillo-de-la-Peña
MT, Baillès E, Caseras X, Martínez A, Ortet G, Pérez J.
12)
Acad Psychiatry. 2005
Spring;29(1):66-8.
Formative feedback in teaching undergraduate psychiatry.
Chur-Hansen
A, Koopowitz LF.
13)
http://www.akilciilac.gov.tr/uploads/files/Egiticilere%20Yonelik%20
Recete%20Yazma%20Rehberi.pdf Egiticilere yonelik recete yazma rehberiŞubat,Mart 2013
14)
http://www.education.com/reference/article/formative-andsummative-assessment/ Formative and Summative Assessment By Evelyn
Johnson | Joseph Jenkins The Gale Group
15)
Crooks,, T. (2001). The Validity of Formative Assessments. British
Educational Research Association Annual Conference, University of Leeds,
September
16)
Huhta, Ari (2010). "Diagnostic and Formative Assessment". In
Spolsky, Bernard and Hult, Francis M.. The Handbook of Educational
Linguistics. Oxford, UK: Blackwell.
17)
Ainsworth, L.; Viegut, D. (2006). Common formative assessments.
Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
18)
Cauley, K, M.; McMillan, J. H. (2010). "Formative Assessment
Techniques". The Clearing House

Benzer belgeler