09 P EF Pump TR.qxd

Yorumlar

Transkript

09 P EF Pump TR.qxd
KANGAROO*
Gravity Besleme
Tüm gravity setleri besleme
formüllerinin pompa kullan›lmadan
verilmesi için tasarlanm›flt›r. Tüm
KANGAROO* – EASY-CAP*
Besleme Torbas› 1000 ml
setler Luer-Kilidi ba¤lant›s›, damla
say›c› ve döner mandalla donanm›flt›r.
Dereceli torbalar genifl doldurma kapa¤›
kullan›larak kolayca doldurulabilir ve EASY-CAP
kapa¤› ile sa¤l›kl› biçimde kapat›labilir.
KOD
1814713663
Üstüne geçirme
Gravity Set
Dar boyunlu cam
flifleler için
KOD
Kutu miktar
1814720163
36
Steril – difli Luer-Kilitli/erkek kademeli ba¤lant› ve bütünleflik
y›kama kap›s›
Kutu miktar
1814714760 Cam flifleler için vidal› kapak seti
1814717169 Dripac flex seti
KOD
1814716260
Kutu miktar
36
Gravity Setler –
EKONOM‹ Serisi
Gravity Setler
STANDART Serisi
Aç›klama
36
Vidal› Kapak Gravity Set
Genifl boyunlu cam
flifleler için
KOD
Kutu miktar
KOD
Aç›klama
1814723010
Standart Set
Kutu miktar
100
1814723020
Yumuflak plastik besleme torbalar› için çivi seti
100
1814723030
Dereceli torbal› set 100 ml, 1000 ml
1814723040
Ask›l› yak›n çivi seti
100
1814723070
Genifl çap tüplü çivi seti
100
36
25
36
1814717010 Çifte çivili seti
36
1714717276 Mini vidal› çivi seti
36
1814716210 Vidal› kapakl› çivi seti
36
1814717247 SAFE-T-SPIKE* seti, k›sa
36
1814717297 SAFE-T-SPIKE* seti, uzun
36
Steril olmayan – yaln›z erkek ba¤lant› ile
BAfiV
Aç›klama
Kutu miktar
8884702500 EASY-CAP kapakl› 1000 ml torba, buz kesesi
ve genifl çapl› tüpüyle
30
* EASY-CAP, KANGAROO ve SAFE-T-SPIKE Sherwood Services AG’nin ticari markalar›d›r. © 2003 Tyco Healthcare Group LP. Tüm haklar› sakl›d›r.
P-EF-Pump/TR
KANGAROO* Enteral Beslenme Pompa Setleri ve
ve
Gravity Tüpü Besleme Setleri
Setleri
KANGAROO* Besleme Pompa Setleri KANGAROO* pompa setleri ve gravity
oluflur. ‹laçlar›n verilmesi için, tüplerin,
setleriyle, doldurulabilir tak›mlar ve kaplar
vidal› kapa¤› olan ek bir Luer-Kilidi ba¤lant›s›
yan› s›ra besinlerin amblajlar›na do¤rudan
vard›r.
uyarlanm›fl farkl› setler aras›nda seçme
olana¤›n›z var. Tüm pompa setleri K224,
Uluslar aras› tavsiyelere göre, steril
K324, K2100 ve K624 KANGAROO*
besleme setleri her 24 saatte bir
pompalar› ile kullan›labilirler. KANGAROO*
de¤ifltirilmelidir1
setleri bir damla say›c›, döner mandal ve
adaptörlü bir Luer-Kilidi ba¤lant›s›ndan
Üstüne geçirme Seti
Vidal› Kapak Seti
Genifl boyunlu cam
flifleler için
KOD
Dar boyunlu cam
flifleler için
Kutu miktar
1814720110
KOD
36
Kutu miktar
1814716210
36
KANGAROO*
Besleme Pompa Setleri
STERIL – difli Luer-Kilidi ba¤lant›s›
y›kama parças›
Steril olmayan – yaln›z erkek ba¤lant› ile
KOD
Aç›klama
Kutu miktar
1814714710
Vidal› kapak seti (genifl boyunlu flifleler)
36
KOD
8884702005** 500 ml EASY-CAP* seti
30
1814716510
Delikli çivi seti
36
8884703600** 1,000 ml EASY-CAP* seti
30
1814717227
Vidal› kapak 3 için mini çivi seti
36
8884773600** 1,600 ml EASY-CAP* seti
30
1814717201
Mini çivi seti, üste geçmeli
36
8884704605** Yak›n uç çivi seti
30
1814717237
SAFE-T-SPIKE* seti (k›sa)
36
8884773642** 1 y›kama portlu torba
30
1814717287
SAFE-T-SPIKE* seti (uzun)
36
8884706800** Vidal› kapak seti (plastik flifle)
30
Steril – yaln›z erkek ba¤lant› ile
KOD
Aç›klama
8884714300
1200 ml dereceli torba
Kutu miktar
Aç›klama
Kutu miktar
8884704639** 1000 ml y›kama torbal› çivi seti
30
8884773659** Y›kama portsuz 1000 ml torba
30
36
yok
(1)
(Kohn, C.L.: The Relationship between Enteral Formula
Contamination and Length of Enteral Delivery Set Usage:
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 15:567-571;
1991)
KANGAROO* - Besleme
Torbas› EASY-CAP*
KANGAROO* - 100 ml
pediyatrik dereceli hazne
100 ml dereceli hazne üstten doldurulur ve hava
süzgeçli vidal› bir kapakla kapat›l›r.
KOD
Dereceli torbalar genifl doldurma kapa¤›
kullan›larak kolayca doldurulabilir ve EASY-CAP
kapa¤› ile sa¤l›kl› biçimde kapat›labilir.
KOD
‹çeri¤i
Kutu miktar
Kutu miktar
1814712010
500 ml
36
36
1814713610
1000 ml
36
1814714810
1600 ml
36
1814716110
600 ml ve 1200 ml plastik flifle
için set
Besleme setinin distal ucu
Luer-Kilitli ba¤lant›l› ve
Vidal› kapakl› ilaç verme
KOD
portlu
Kutu miktar
1814715210
36
600 ml ve 1200 ml
plastik flifle
Dereceleme iflaretli kat› plastik flifle. 600 ml olan›
KANGAROO* mini s›rt çantas› ile kullan›labilir.
KOD
Yumuflak torbalar için çivi
(tekli ya da çift çivi ba¤lant›l›)
Yumuflak torbalara ba¤lant› için, ör.
Fresenius’tan EasyBag, Pfrimmer Nutricia‘ dan
Nutrison Paketi, vs
KOD
Kutu miktar
1814717340, tekli
36
1814717324, çiftli
36
‹çeri¤i
Kutu miktar
1814715200
600 ml
36
1814715205
1200 ml
36