GOZEL SANATLAR EGATIMi BOLOMO RES1M

Yorumlar

Transkript

GOZEL SANATLAR EGATIMi BOLOMO RES1M
GOZEL SANATLAR EGATIMi BOLOMO
RES1M-1$ EGATIMI ANABILIM DALI
2013-2014 EdiTiMaRETiM YILI
OZEL YETENEK SINAVI
GiRi* KILAVUZU
ULUDAO tNiVERSITESI
EGITIM FAKULTESI
GUZEL SANATLAR ECITIMI BOLUMU
RESIM-IS EGITIMI ANABILIM DALI
OZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
1. RESIM 1 EOITIMI ANABILIM DALI
1.1. Resim-h Egitimi Anabilim Dalmi Tannic' Bilgiler
Resim-is Egitimi Anabilim Dah 4 yak lisans egitimi vermektedir. Program "Genel
Kline, "Alan Bilgisi" y e "Ogretmenlik Meslek Bilgisi" derslerinden olusmalctachr. Alan
dersleri Resimis Egitiminin bilim ye sanat programme kapsamaktadtr.
Cagdas ye demokratik egitim ortaminda, diistinee ye girisim ozgurlugu kazandinlirken;
bilimsel, duyussal alanda yararicflege hedeflemektedir.
Lisans egitimini basanyla tamamlayan Ogrenciler, "Resim-is Ogretmeni" yani, "GOrsel
Sanatlar Egitimeisi" unvarnm alarak Ilktigretim ve OrtaOgretim kurumlannda gOrev ahrlar.
Anabilim Dale= 1982 yilinda egitim-ogretime baslamts olup halen Organ egitimde
lisans chlizeyinde 350 ogrenci ile egitim-ogretime devam etmektedir.
Anabilim Dahmizda 2 ogretim tiyesi ve 10 ogretim gOrevlisi, 6 okutman ye 3 arastirma
gorevlisi ye 2547 Sayth Kanunun 31 ye 40/a maddelerine Ore gOrevlendirilen yerli ye yabanci
ogretim elemanlan ile Uludag Universitesi GOrtikle Kamptistinde egitim-ogretim etkinliklerini
stirdtirmektedir.
2. OZEL YETENEK SINAVI
2.1.Ozel Yetenek Smayt Bapruru Kosullart ye Istenen Belgeler
•
•
•
•
•
2013-YGS'ye giren adaylardan;
Turn adaylar kin YGS'den en az 180 puan alms olmast gerekmektedir.
Adaylar On kaytt basvurulanni, http://egitim.uludag.edu.tr adresinden ulasacaklan online
On kart sistemi ile yapacaklardir.
Resim-1s Ogretmenligine basvuraeak adaylann Orme ye el-kol gibi uzuvlannda resim
yapmalanna engel dtuumlan
Kehk luyafetleri yururlukteki mevzuata uygun bulunmayan aday smava almmayacaktir.
Koyu renk camp sakal gibi kimlik kontroltinii giiclestiren ye yamlmalara yol acan
durumlarda salon baskarn, adaylara gerekli uyanlarda bulunur; kimligi haldunda stipheye
chistilgti takdirde adayt sinava almayabilir.
3. SINAV icIN GEREKLI MALZEMELER
• Millis cilzdarn, ehliyet, pasaport vb. adaym soguk damgali fotografinin bulundugu
Ozel kimlik belgesi
• YGS sonuy belgesi fotokopisi
• Kursun kalem (resim yapmaya uygun)
• Yumusak silgi
• 50 x 70 ebadmda duralit veya mukavva altlek (4mm.lik)
• Smavda kullamlacak kakttlar sway strasmda verilecektir.
3.1. Resim-h Egitimi Anabilim Dale Ozel Yetenek Sma ymm Uygulanmast
Resim-1s Egitimi Anabilim Dale giris yetenek smavlan, iki ana smaydan olusmaktadir.
Aday ogrenciler smav sabahi 08.30'da Uludag Universitesi Egitim Fakultesi Guzel
Sanatlar Egitimi Belihnti Resim-Is Egitimi Anabilim Dalt D Blok binasmda (Geriikle Kampiisti)
haw olacaklarchr.
3.1.1. Birinci Mama (Eleme) Smavt : 27 Agustos 2013 Saat : 09.30
Birinci asama Ozel yetenek sinavi on eleme niteliginde olup, smile smavina girmeye hak
kazanacak ogrencileri belirlemek amaciyla yapthr. Sinav, jurinin belirleyecegi bir konuda
"bellekten kara kalem desen" calismast olarak cizgisel veya isik – golge teknigine gOre
yapilacaktu.
Birinci asama eleme smavmda alit-tan puanlar baraj niteliginde olup, kesin kayitlarla ilgili
herhangi bir aritmetik degerlendirmeye almmayacaktu.
Ikinci asama secme smavina girmek icin en az elli (50) puan aim's olmak yeterlidir.
Eleme sit-taw-Ida jiiri asagiclaki nitelikleri giiz Oniinde bulunduracaktir :
- Kompozisyon (diizenleme, yerlestirme, bicim)
Oran-Oranti (proporsiyon, parcalann bilttinle olan iliskisi)
Perspektif (mekanda girt:mils)
Teknik olgunluk (yansitma seviyesi)
- Yarattmlik
NOT : Birinci asama smavzna katdmayan adaylar ikinci asama smavma giremezler.
3.1.2. Ikinci Mama (Secme) Small :
29 Agustos 2013
Eleme maw sonunda jiirinin belirledigi basanh olan adaylann kattlabilecekleri bu smav
secme niteliginde olup iki (2) asamadan olusur. Her asama yilz (100) tam puan tizerinden
degerlendirilerek iki ayn smav puaru toplammin aritmetik ortalamasi alum.
Secme Small asagulaki asamalardan olusmaktadtr:
3.1.2.1. Canh Modelden Desen: 29 Agustos 2013
Saat : 09.30
Cizgizel yada isik-gOlge teknigine Ore yapilacak kara kalem caltsmada jiiri, aym eleme
smavmda oldugu gibi degerlendirme lcriterlerini gOz (Mande bulunduracaktm
3.1.2.2. Glizlem y e Bellege Dayall Desen: 29 Agustos 2013 Saat : 13.30
Cizgisel yada isik-gOlge teknigine gore (kara kalem) yapilacak calismada jiiri aym eleme
smavmda oldugu gibi degerlendirme kriterlerini gOz (Mande bulunduracaktir.
NOT: Smav stireleri smav ba,slangIcindajiiri tarafindan adaylara duyurulacaktir.
Smavlar, Egitim Fakultesi Góriikle Kampitsii Resim-ls Egitimi Anabilim Dah D-Blok'da
yaptlacakter.
4. DECERLENDiRME VE SONUCLAR
4.1.Ozel Yetenek Smavi Puanunn Hesaplanmasi, Degerlendirilmesi ye
Duyurulmasi
Adaylann kesin kayit icin esas alinacak puanlan belirlenirken II.Asama (secme) Ozel
Yetenek Smavlaniun her iki oturumundan (can't modelden desen, gozlem ve bellege dayah
desen calismast) alman puanlann toplarrumn aritmetik ortalamast, adaym Ozel yetenek
smayindan aldzgz puanchr (OYSP). Bu puanlarla adaylann yerlestirmeye esas olan puanlan
hesaplarnr.
YP (yerlestirme puant) belli olan adaylar, en yuksek puandan en dtisiik puana dogru bir
smalamaya konur.
Kontenjanlar dahilinde organ egitime kesin kayit yaptirmaya hak kazanmis asil ye yedek
listeleri belirlenir.
Kesin kayttlardan sonra kontenjanlar dolmadigt taktirde yedek listeden asil listeye geciste
puan onceligine itibar edilir.
NOT: Halen Egitim Fakiiltesi Ogrencisi olup, yan alan lisans diplomas? almak isteyen ?Wencher
de yetenek smavlanna ahnzrlar. Bu Ogrencilerin Yan Alan Lisans programz derslerini
alabilmeleri icin Ilan edilen yedek listenin son nrasmdaki aday kadar puan almalarz zorunludur.
4.2.Yerlestinneye Esas Olan Puan
1- Yerlestirmeye esas olan puatun hesaplanmast icin asagidaki uq puan belli
carpilarak toplamt ahnacaktir.
a) OYSP Standart puan (OYSP-SP)
b) Orta ogretim basan puatu (OBP) (OBP SOzel- OBP Say- OBP EA puan turlerinin en
yuksegi)
c) 2010-YGS puan (YGS-P) (YGS puanlannm en yiiksegi)
2- Ozel yetenek may' puffin= (OYSP)..
girebilmesi icin bu puanlann
standart puanlara ceyrilmesi gerekir. OYSP'lerin
YSTlerin standart puana cevrilmesi icin Once
OYSP da'giluninm ortalamast ye standart sapmast hesaplanacaktir. Bu hesaplamada
asagiclaki formal kullamlacalchr.
OYSP Standart
Adaym OYSP Puant – OYSP Puan dagilimmin ort.
) + 50
Punat (SP) = 10 x (
OYSP Puan dagilimmin standart sapmast
Bu durumda her adaym bir OYSP bir standart puatu (OYSP – SP) olacaktir. OYSP – SP
dagthminin ortalamast 50 standart sapmast 10'dur.
3- Yerlestirmeye esas olacak olan puan (Yerlestirme Puffin = YP) asagidaki formal
kullamlarak hesaplanacaktir.
YP = (1.17 x OYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x YGS – P)
4- 2013 — OSYS'de YGS/LYS puam veya ozel yetenek maw sonucu ile Orgiin
yuksekogretim programma yerlestirilmis adaylann agirldch orta Ogretim basan puanlan
ile ilgili katsayilan yanya ditstirillecektir. Bu kural Aciktigretimin kontenjanh
programlan icin de uygulanacaktm Sma y stz gecis ile meslek yuksekokullan veya
AelkOgretimin kontenjan stmrlamast bulunmayan programlanna 2013 OSYS'de
yerlestirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktm
5- Adaylar YP puanlanna gore en yuksek puandan baslamak tizere straya konacak ye
kontenjan saps' kadar aday smavt kazannus olacak.
NOT: Bu bilgiler 2013 OSYS lulavuzundan almmistm Herhangi bir aksaklik durumunda 2013
OS YS basvuru lulavuzundaki bilgiler dikkate almacaktm
5. RESIM-IS EGITIMI ANABILIM DALI OZEL YETENEK SINAVLARI
TANITIM PROGRAMI
Ozel Yetenek SmavIan Ta►tim Program' Tarihi: 22 Agustos 2013
Ozel Yetenek Smavlan Tamtnn Program' Yeti: Resim-ts Egitimi Anabilim Dalt Uludag
Universitesi Kamptisti/GOrtikle BURSA
1- Ozel Yetenek Sm y rna girecek adaylann stnav ortamlanm, =avian gereeklestireeek
Ogretim elemanlanm tammalan saglanacalctm
2- Smava giren adaylara; kompozisyon, oran-orant4 perspektif, teknik olgunluk kriterlerini
esas alan uygulamalt ealtsmalar yaptmlacalchr.
3- Bu calismalar strasmda aynca, emit modelden desen caltsmast ile ilgili gerekli
bellekten desen caltsmast ile ilgili actklamalar yamlarak adaylar bilgilendirilecek,
smavlarla ilgili adaylann °last sorulan eevaplandmlarak aychnlattlacaktm
4- Her aday smav tanttun programma sekiz (8) saat kattlabilecektir.
5- Adaylar Ozel yetenek smavlanndaki degerlendirme alanlan y e degerlendirme Oletitleri
halclunda bilgilendirilecektir.
Damma Adresi
: U.U.Egitim Fakultesi Gaze! San.Egt.1151.Resim-ts Egt.A.B.D. D Blok
GOrtilde - BURSA
Bilgi icin Telefon No: 0 224 294 2550
Fax No: 0 224 294 2551
ON KAYIT SINAV VE KESIN KAYIT CIZELGESI
PROGRAM
KONTENJAN
ttEstm-t$
50 ogrenci
OGRETMENL(Gt
ON KAYIT
TARtfli
TANITIM
PROGRAMI
TARIM!
01 - 16 Agustos
2013
22 Agustos
2013
SINAV TARIM
27 Agustos ye 29
Agustos 2013
KES1N
KAYIT
K
A
TARE-11
04-06 Eylill
2013
GOZEL SANATLAR EOITIMI BOLOMU
RESIM-is EdITIMI ANABILIM DALI
2013-2014 EdiTilVI-OORETiM YILI
OZEL YETENEK SINAVI
GiRi§ KILAVUZU
ULUDA0 UNiVERSITESt
EOITIM FAKULTES1
GUZEL SANATLAR
SOLOM1D
RESiM-t5 EGITIMI ANABILIM DALI
OZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
1. RESIM Is EGITIMI ANABILiM DALI
1.1. Resim-Is Egitimi Anabilim Dahm Tanthel Bilgiler
Resim-is Egitimi Anabilim Dali 4 yilhk lisans egitimi vermektedir. Program "Genel
Kiiltiir", "Alan Bilgisi" y e "Ogretmenlik Meslek Bilgisi" derslerinden olusmaktadir. Alan
dersleri Resim-IS Egitiminin bilim y e sanat programmi kapsamaktadir.
Cagdas y e demolcratik egitim ortaminda, dtisiince ve girisim ozgurlugu
kazandinlirken;
bilimsel, duyussal alanda yarahcingi hedeflemektedir.
Lisans egitimini basanyla tamamlayan ogrenciler, "Resim-is Ogretmeni" yani, "GOrsel
Sanatlar Egitimcisi" unvatum alarak Ilktigretim y e Ortabgretim kurumlannda gtirev ahrlar.
Anabilim Dahmiz 1982 yilinda egitim-ogretime baslarms olup halen Orgiln egitimde
lisans dilzeyinde 350 ogrenci ile egitim-Ogretime devam etmektedir.
Anabilim Dalimizda 2 Ogretim tlyesi y e 10 Ogretim gtirevlisi, 6 okutman ye 3 arastirma
gorevlisi y e 2547 Sayrlr Kanunun 31 y e 40/a maddelerine gore gorevlendirilen yerli y e yabanci
Ogretim elemanlan ile Uludag Universitesi GOrillde Kamptisiinde egitim-Ogretim etkinliklerini
stirdinmektedir.
2. OZEL YETENEK SINAVI
2.1.0zel Yetenek Smayt Basyuru Kosullan ye istenen Belgeler
•
•
•
•
•
2013-YGS'ye giren adaylardan;
Turn ndaylar icin YGS'den en az 180 puan almis olmasi gerekmektedir.
Adaylar on kayit basvurulanm, http://egitim.uludag.edudr adresinden ulasacaklan online
On kayit sistemi ile yapacaklardir.
Resim-1s Ogretmenligine basvuraeak adaylarm gOrme ve el-kol gibi uzuvlannda resim
yapmalanna engel durumlan olmarnalidir.
Kihk kiyafetleri yiirtirltikteki mevzuata uygun bulunmayan aday sinava alinmayacaktir.
Koyu renk cam!' sakal gibi kimlik kontrolitnii giiclestiren y e yanilmalara yol acan
durumlarda salon baskam, adaylara gerekli uyarilarda bulunur; kimligi hakkinda stipheye
dustugu takdirde adayi sinava almayabilir.
3. SINAV IcIN GEREKLi MALZEMELER
• Niifus cuzdarn, ehliyet, pasaport vb. adapt' soguk damgali fotografinin bulundugu
Ozel kimlik belgesi
• YGS sonuc belgesi fotokopisi
• Kursun kalem (resim yapmaya uygun)
• Yumusak silgi
• 50 x 70 ebadinda duralit veya mukavva althk (4mm.lik)
• Smavda kullanilacak kagidar sway sirasmda verilecektir.
3.1. Resim - is Egitimi Anabilim Dab Ozel Yetenek Smavmm Uygulanmast
Resim-Is Egitimi Anabilim Dali gins yetenek smavlart, iki arm sinavdan olusmaktadm
May ogrenciler maw sabalu 08.30'da Uludag Universitesi Egitim Fakultesi Ouzel
Sanatlar Egitimi Bolumu Resim-is Egitimi Anabilim Dalt D Blok binasmda (Gorukle Kampiisti)
ham olacaklardm
3.1.1. Birinci Asama (Eleme) Sman : 27 Agustos 2013 Saat : 09.30
Birinci asama ozel yetenek may' On eleme niteliginde olup, seerne stnavma girmeye hak
kazanacak ogrencileri belirlemek amactyla yapilir. Snaav, jitrinin belirleyecegi bir konuda
"bellekten kara kalem desen" cahsmast olarak cizgisel veya rsrk – golge teknigine ere
yamlacaktm
Birinci asama eleme smavinda altnan puanlar baraj niteliginde olup, kesin kayttlarla ilgili
herhangi bir aritmetik degerlendirmeye almmayacaktm
ikinci asama secme smavina girmek icin en az elli (50) puan alms olmak yeterlidir.
Eleme smavinda jiiri asagiclaki nitelikleri goz onunde bulunduracaktir :
Kompozisyon (duzenleme, yerlestirme, bicim)
Oran-Orantt (proporsiyon, parcalann butunle olan
Perspektif (mekanda et-Units)
Teknik olgunluk (yansitma seviyesi)
- Yaratimhk
NOT : Birinci acama sznavina katilmayan adaylar ikinci afama smconna giremezler.
3.1.2. 'kind Asama (Secure) Stnavt :
29 Agustos 2013
Eleme sinavi sonunda jurinin belirledigi basanh olan adaylann katlabilecekleri bu may
seeme niteliginde olup iki (2) asamadan olusur. Her asama yitz (100) tam puan ilzerinden
degerlendirilerek iki ayn sum puatu toplamunn aritmetik ortalamast altmr.
Secme Smayt asagulaki asamalardan olusmaktadtr:
3.1.2.1. Cann Modelden Desen: 29 Agustos 2013
Saat : 09.30
Cizgizel yada 41k-edge teknigine gore yapilacak kara kalem calismada jiiri, aym eleme
smavmda oldugu gibi degerlendirme kriterlerini goz Ontinde bulunduracaktm
3.1.2.2. Gozlem ye Bellege Dayalt Desen: 29 Agustos 2013 Saat : 13.30
cizgisel yada istk-gOlge teknigine ere (kara kalem) yapilacak calismada jtiri aym eleme
smaymda oldugu gibi degerlendirme kriterlerini ez Ontinde bulunduracaktm
NOT: Sznav stireleri stnav ballangecenda juri tarafindan adaylara duyurulacaknr.
Smavlar, Egitim Fakultesi Gariikle Kampusu Resim-k Egitimi Anabilim Dalz D-Blok'da
yapilacakt:r.
4. DEOERLENDIRME VE SONUCLAR
4.1.6ze1 Yetenek Smavr Puanknin Hesaplanmasi, Degerlendirilmesi ye
Duyurulmas►
Adaylann kesin kayit icin esas ahnacak puanlan belirlenirken II.Asama (secme) Ozel
Yetenek Smaylarnun her iki oturumundan (canh modelden desen, gOzlem ye bellege dayah
desen calismast) alman puanlann toplammin aritmetik ortalamasi, adaym Ozel yetenek
smayindan alchgt puandir (OYSP). Bu puanlarla adaylann yerlestirmeye esas olan puanlan
hesaplanir.
YP (yerlestirme puan:) belli olan adaylar, en yOksek puandan en diisilk puana dogru bir
siralamaya konur.
Kontenjanlar dahilinde Organ egitime kesin kayit yaptirmaya hak kazannus asil ye yedek
listeleri belirlenir.
Kesin kaptlardan sonra kontenjanlar dolmadigf taktirde yedek listeden asil listeye gegiste
puan Onceligine itibar edilir.
NOT: Halen Egitim Fakultesi Ogrencisi olup, yan clan lisans diplomas: almak isteyen ogrenciler
de yetenek sznavlarma alourlar. Bu ögrencilerin Yan Alan Lisans program! derslerini
alabilmeleri icin Ilan edilen yedek listenin son strasuidaki aday kadar puan almalart zorunludur.
4.2.Yerlestirmeye Esas Olan Puan
1- Yerlestinneye esas olan puanin hesaplanmasi icin asagiclaki tic puan belli
carptlarak toplamt alinacaktir.
a) OYSP Standart puan: (OYSP-SP)
b) Orta Ogretim briar: puan: (OBP) (OBP SOzel- OBP Say- OBP EA puan turlerinin en
yuksegi)
c) 2010-YGS puan: (YGS-P) (YGS puanlannin en yasegi)
2- Ozel yetenek main puarumn (OYSP) .. agirliklandirmaya girebilmesi icin bu puanlann
standart puanlara ceyrilmesi gerekir. OYSP'lerin standart puana cevrilmesi igin Once
OYSP dagilimunn ortalamast ye standart sapmast hesaplanacaktm Bu hesaplamada
asagulaki formal kullamlacaktm
OYSP Standart
Punak (SP)
Adaym OYSP Puan: – OYSP Puan dagthmunn ort.
10 x ( ) + 50
OYSP Puan dagthumun standart sapmast
Bu durumda her adaym bir OYSP bir standart puan: (OYSP – SP) olacaktm OYSP – SP
dagthmmin ortalamasf 50 standart sapmast 10'dur.
3- Yerlestinneye esas olacak olan puan (Yerlestirme Puan YP) asagulaki formal
kullantlarak hesaplanacaktm
YP = (1.17 x OYSP – SP) + (0.11 x OBP)* (0.22 x YGS – P)
4- 2013 – OSYS'de YGS/LYS puant veya Ozel yetenek smavt sonucu ile organ
yilksekegretim programma yerlestirilmis adaylann agtrhkh orta ogretim basan puanlan
ile ilgili katsayilan yanya dtisOrtilecektir. Bu kural Acikogretimin kontenjanh
programlan icin de uygulanacaktr. Stnaystz gecis ile meslek yiiksekokullan veya
ActkOgretimin kontenjan strurlamast buhtnmayan programlanna 2013 OSYS'de
yerlestirilen adaylara bu kural uygulantnayacaktr.
5- Adaylar YP puanlanna gore en yuksek puandan baslamak uzere straya konacak ye
kontenjan saps' kadar aday maw kazannus olacak.
NOT: Bu bilgiler 2013 OSYS kilavuzundan alnumstr. Herhangi bir aksakhk durumunda 2013
OSYS basvuru kdavuzundaki bilgiler dikkate ahnacaktr.
5. RESIM-1$ EOITIMI ANABILIM BALI ()ZEE YETENEK SINAVLARI
TANITIM PROGRAMI
Ozel Yetenek Swa ylan Tanitun Program' Tarihi: 22 Agustos 2013
Ozel Yetenek Smavlan Tamtnn Program' Yeri: Resim-ts Egitimi Anabilim Dalt Uludag
Universitesi Kamptisii/GOrtikle BURSA
1- Ozel Yetenek Smavina girecek adaylann smav ortamlanna, smavlan gerceklestireeek
ogretim elemanlanm tannnalan saglanacaktr.
2- Sinava giren adaylara; kompozisyon, oran-orant, perspektif, teknik olgunluk kriterlerini
esas alan uygulamalt caltsmalar yaptinlacaktr.
3- Bu calismalar strasmda aynca, canh modelden desen calismast ile ilgili gerekli elestiriler,
bellekten desen calismast ile ilgili actklamalar yapilarak adaylar bilgilendirilecek,
smavlarla ilgili adaylann olast sorulan cevaplandmlarak aydmlatlacaktr.
4- Her aday smav tanthm programma sekiz (8) saat kattlabilecektir.
5- Adaylar Ozel yetenek anavlanndaki degerlendirme alanlan ye degerlendirme *Wert
haldonda bilgilendirilecektir.
Dan'sma Adresi
: U.O.Egitim Fakultesi Ouzel San.Egt.1361.Resim-ts Egt.A.B.D. D Blok
Geri&le - BURSA
Bilgi kin Telefon No: 0 224 294 2550
Fax No: 0 224 294 2551
ON KAYIT SINAV VE KESiN KAYIT CiZELGESI
PROGRAM
KONTENJAN
RESIM-is
50 ogrenci
OORETMENLIOI
ON KAYIT
TARIHj
TANITIM
PROGRAMI
TARilli
01 - 16 Agustos
2013
22 Agustos
2013
SINAV TARillt
KESIN
KAYIT
TARIM
27 Agustos y e 29
Agustos 2013
04-06 Eynil
2013
RESIM-is EGITIMI ANABILIM DALI
BASVURU KOSULLARI VE SINAV TARIHLERI
1-2013- YGS'ye giren adaylardan; Liseler, Meslek Liseleri, Ogretmen Liseleri ye Giizel
Sanatlar Liselerinin Resim, Sanat, Sanat (Resim), Grafik, Sanat ye Tasanm, Tekstil, El Sanatlan ile
Uygulamali Resim alanlanndan mezun olan adaylardan ye mezun olduklan alanlardaki egitim
programlanna basvuracaklann 2013-YGS puan tiirlerinin en az birinden 180.000 ye tizeri YGS
puant aldigtm gOsteren beige,
2- Adaylar Onkaytt basvurularim, http://egitim.uludag.edu.tr adresinden ulasacaklan online
Onkaytt sistemi ile yapacaklardir.
OZEL YETENEK SINAVI
VE ICESIN KAYIT TARIHLERI
Onkayitlar
Smay Tamtim Program/
I.Asama Eleme Sinavi
ILAsama Secme
Kesin Kart Tarihleri
01 - 16 Agustos 2013
22 Agustos 2013
27 Agustos 2013
29 Agustos 2013
04-06 Eylul 2013
I
T.C.
ULUDAt UNiVERSiTESi
EOITiM FAKULTESt
GUZEL SANATLAR EtiTiMi BOLUMU
MUZIK EtiTiMi ANA MOM DALI
2013
OZEL YETENEK SINAVI
KILAVUZU
BURSA-2013
GUZEL SANATLAR EdiTIMI UMW°
MOZIK EdiTiMi ANA BILIM DALI
2013 OZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
1.M-emit( EdiTiMi ANA BILIM DALI
Muzik Egitimi Ana Bilim Dalmda, dort yil sureli "Muzik Ogretmenligi Lisans Program?' ile
ilkogretim y e ortaOgretim kurumlarma yonelik mtizik ogretmenligi egitimi verilmektedir. Muzik
Egitimi Ana Bilim Dal', Muzik Bolumu olarak 1981 yilmda Bursa Yliksek Ogretmen Okulu bilnyesinde
acIlmls; 1982 yilindan itibaren de Uludag Universitesi Egitim FakUltesi Muzik Egitimi BOIfimil olarak
iiniversite owl aft/Ma yerini
Ankara'da 1924 yilmda acilan ve Cumhuriyetimizin ilk sanat kurumlarmdan bid olan Musiki
Muallim Mektebi geleneginden Icaynaklanan muzik ogretmenligi egitimi 2007-2008 ders yilindan itibaren
Uludag Universitesi RektOrltign tarafmdan GOrtikle yerleskesinde yaptinlan yeni binasmda
stirdtirtilmektedir. 30 Kamm 2007 tarihinde sanat etkinliklerini de iceren genis katilimh bir tOren ile
hizmete giren ye Ozel mimarisi ile dikkat ceken Muzik Egitimi Ana Bilim Da11 yeni binasma;
Cumhuriyetimizin ilk ye Oncti sanat kurumu olan Musiki Muallim Mektebinin anisma, Uludag
Universitesi Senatosunun 20 Temmuz 2007 tarih ye 2007-18/4 sayili oturum karat.' ile "Musiki Muallim
Mektebi-1924" ad?
Muzik Egitimi Ana Bilim Dail; 1 profesOr, 2 docent, 6 yardimci docent, 8 ogretim gOrevlisi, 5
yabanci uyruklu sanatcl ogretim gOrevlisi, 1 doktorah 5 okutman, 1 doktorah 3 arashrma gOrevlisi, 1
uzman ye 2547 sayill kanunun 31 ye 40/a maddelerine gore gOrevlendirilen yerli ye yabanci ogretim
elemanlan ile egitim-ogretim etkinliklerini stirdOrmektedir.
Ana Bilim Dalmda; Muzik Ogretmenligi Program' kapsammda piyano, keman, viyola,
viyolonsel, kontrbas, san, gitar, klarnet, flut,baglama ye akordeon calgilarnun egitimi; orkestra/oda
muzigi, bireysel soyleme, koro ye yOnetimi, armoni-kontrpuan-eslik, milziksel isitme egitimi, mtizik
tarihi, muzik ogretim yOntemleri, geleneksel mtizikler, bilgisayar, gine& ye populer miizik dersleri
verilerek gelecegin mtizik Ogretmenleri yetistirilmelctedir.
Ana Bilim Dalmda ders Ms] etkinlikler olarak yOresel, bOlgesel, ulusal ye uluslar arasi duzeyde
seminer, panel, konferans, uygulamali gosteri, ogrenci konserleri, ogretim elemani konserleri, diger
iiniversitelerde konser ve yurt
tiniversiteler ile birlikte gerceklestirilen konser vb. ban etkinliklerle
2
canh bir muzik ortami yaratilmakta ye cevresel, bolgesel ye ulusal anlamda muzik egitimine ye muzik
kulturumuze onemli kathlar saglanmaktathr.
Bu kapsamda, 09 May's 2001 tarihinde Bulgaristan/Plovdiv Muzik ye Dans Akademisi ile
yapilan bilimsel-sanatsal is birligi anlasmasz dogrultusunda etkinlikler siirdtinilmekte, ogrencilerimiz
Solvates/Erasmus ogrenci degisim programmdan yararlanarak Almanya, Italya, Macaristan, Polonya ye
ispanya'da egitim giirmekte; pesitli yurt dist yansma ye festivallere katilmaktadirlar.
Aynca lisans iistti egitim kapsaminda 1995 yllmdan bu yana kesintisiz olarak Yuksek Lisans
egitimi verilmekte olup, Doktora egitimi icin de hand zklar yapilmalctadir.
2. OZEL YETENEK SINAVI
2.1.Mtizik Egitimi Ana Bilim Dal: Ozel Yetenek Smavnun Uygulanmasi
Muzik Egitimi Ana Bilim Dal y Ozel Yetenek Sinavi iki asamall olup, I. Asama "eleme",
II. Asama "secme" niteligi tasunaktadir. Her iki asamada da sznavlar kamera ile kaya edilir. Dim adaylar
Ozel Yetenek Sznavenin birinci glint' saat 08:30'da slim y yerinde hazer bulunmak zorundadirlar. Verilen
saatte sum yerinde hazer olmayan adaylar smava girme haklanndan vazgecmis saphrlar. Aynca
sinavlar, sznava giren adaylann sinavlannm erken bitmesi durumunda belirtilen tarihin sonuna kadar
siirmeyebilir.
I. ye II. Asama smavlanna katzlan adaylann; smav binalanna cep telefonu, kablosuz
iletisim saglayan bluetooth vb. cihazlar; kulakhlc, her tiirlii elektronik/mekanik cihaz ve cagn
cihan, telsiz, fotograf makinesi vb. araclar, cep bilgisayan y e her MHO bilgisayar ozelligi
bulunan cihazlarla girmeleri kesinlikle yasaktir.
2.1.1. Birinci Asama: Eleme Smarl
Bu may eleme niteliginde olup, yazili salmi biciminde uygulamr. Sinavda, adaylann Muzik
Kuramlan ve Mtiziksel isitme Egitimi'ne iliskin haw- bulunusluk duzeylerinin degerlendirilmesine
yOnelik sorulara yer verilir. Bu sorular seslerin sure, yukseklik ve temel bilgiler acisindan
yazilmasi becerilerini kapsar.
Adaylar may gums saat 08:30'dan baslayarak basvuru listesindeki siraya gore gruplar halinde
&may salonuna &Iranian Gruplann eleme sznavz tamamlandiginda bu may ttiril bitmis saythr. Bu sznava
gelmeyen adaylar sum, haklanzu kaybederler ye II. Asama "secme" mama katilamazlar. Adaylara
bilgisayar ortaminda, test teknigine uygun hazulannus Muzik Kuramlari ye Miiziksel isitme Egitimi
testi uygulanir. Sznav sonuclan ayrn gun degerlendirilir ye duyurulur. Adaylann I. Asama "eleme" may'
3
basan puanlan, II. Asama "secme" may ' komisyonlan sonuclannm her birine %10 agultk ile katthr. II.
Asama "secme" mama kontenjamn 09 kat' aday en yuksek puandan baslamak tizere ca'ginhr.
2.1.2. Kind Mama: Secme Smavi
Bu sinav "secme" niteliginde olup uygulamah olarak yaptlir. Adaylann miiziksel
ozelliklerinin 4319tillip degerlendirilmesi amacma yoneliktir. Smavda adaylar ses ye calgi
alanlannda, bu alanlann ogretim elemanlanndan olusturulmus en az Tiger kisilik Tic ayn
komisyon Ontinde smava aliturlar. Bu smavda Mtiziksel !slime basan puant %40, Ses basan
puant %30, Calgt basan puant %30 agtrhkla degerlendirilir. Bu alanlann degerlendirilme
Olctitleri asagiclaki gibidir.
2.1.2.1. Milziksel hitme
Muziksel Isitme sinavnun genel slimy icindeki agtrltgt %40'chr.
Adaylar en az ii9 uyeden olusan komisyon Oniinde tek tek smava ahnniar. Bu smav sozlu ye
uygulamali olarak
Smavda kapsanan boyutlar, Ozellikler ye bunlann alan icindeki
agirliklan sOyledir:
a. Ses hitme ( Agn-lbgl %SO ) : " iki ses isitme", " iic ses isitme" ye "dart ses isitme" olarak
degerlendirilir. Ses isitme smavmda adaylardan, aym anda verilen birden cok sesi kendi
sesiyle kahndan inceye dogru stralayarak vermeleri istenir. Aynca, piyanoda Oman bir ses
tizerine araliklan, 09 sesli major - minor akor ve cevrimlerini, dart sesli akorian kurmast,
tammast- adlanchrmast ye nota isimleri ile sOylemesi beklenir.
b. Ezgi y e Ritim hitme ( Agtrhgt %50 ) : Adaylar, nota degerlerinin degisik
yaptlanmalanndan olusan; "kticiik oktav la", " ikinci oktav re" sesleri arasmda, on birli aralik
genisligindeki seslerin kullannmyla hazirlantnis tonal ya da makamsal ezgileri sesleri ile
tekrar ederler. Aynca adaylar, komisyon taratindan onceden hazirlanmis kticiik ezgilerin
desifresini yaparlar. Bunun clismda adaylar, onceden hazirlanmts ritim kumesini desifre
ederek el ile vururlar.
2.1.2.2. Calgt Alam: CaIv may= genel smav icindeki 411 .141 %30'dur. Adaylar en az tic ilyeden
olusan komisyon onunde tek tek smava alumlar. Aday, hazirlachgt iki parcar calar ( 1 eser, 1 ettit ).
Gerektiginde adaydan baska bir parcayt calmast ye teknik becerilerini gOstermesi istenir. Bu amacla aday
en az 3 parca ye bunlara iliskin bilgileri iceren bir liste hazirlamis olarak gelmeli, seslendirecegi
parcalann notalannt yaninda bulundurmalt ye smav komisyonuna vermelidir.
Aday, sinavda bir calgt ile seslendirme yapacalatr. Birden cok calgt lie smava girmek isteyen
adaylartn, daha basanh olduklanni diisiindiikleri bir calgiya karar vermeleri gereklidir.
4
Degerlendirmede; calm' teknigine uygun kullanma, calman parcanin dtizeyi ve yorumu,
muzikalite ve desifre boyutlarma dikkat edilir.
Baslangtc duzeyinde calanlar, yalnaca dogru calma actsmdan 6196Hider, diger boyutlar actsindan
dikkate almmazIar. (Desifre yaparken adaym baslangic dtizeyinde oldugu izlenimi alnursa da aym
bicimde Olcme yapihr.)
Sinavi kazanan adaylarm bireysel calgtlarann belirlenmesinde; Ana Bilim Dalt Bireysel CaIgt
kontenjanlart ye adaylarm calgt sinavindaki basart puanlart dikkate almacalctir.
2.1.2.3. Ses Alarm Ses smavinin genet smav icindeki agirligt %30'dur. Adaylar en az t19 uyeden olusan
komisyon Onunde tek tek smava alnurlar. Aday, Onceden hazirladtgt en az iki parcayt seslendirir.
Gerektiginde adaydan baska bir parcayi da seslendirmesi istenebilir. Degerlendirmede; ses sagligt, ses
ses genisligi, dogru ve temiz soyleme, yorumlama boyutlarma dikkat edilir.
2.2. Ozel Yetenek &nay' Puammn (OYSP) Hesaplanmasi, Degerlendirilmesi ye Duyurulmasi
Ikinci asama Ozel yetenek maw puant belirlenirken, Oncelikle bu alana ait ham puanlar standart
puanlara cevrilir, daha sonra yukanda belirtilen alan agirliklarma gore ortalamast ahntr. Bu
degerlendirmede I. Asama "eleme" stnavt puant %10, II. Asama "secme" smavi puant %90 agtrhk ile
hesapIantr. Ikinci asama ma y' sonunda YOK tarafmdan belirlenen ogrenci kontenjarn kadar asil ye aril
sayida yedek Ogrenci listesi Ilan edilir.
23. Yerleflirmeye Esas Olan Puan
Yerlestirme puaniannin hesaplanmast asagtdaki bicimde olacaktir.
1) a. OYSP Standart Puant ( OYSP-SP )
b. Ortaogretim Basart Puant
c. 2013- YGS Puant (YGS-P) (YGS puanlarmm en bilyOgii)
2) Ozel Yetenek Smavi Puannun (OYSP) agirliklandirmaya girebilmesi icin bu puanlarm
standart puanlara cevrilmesi gerekir. OYSP'lerin standart puana cevrilmesi icin Once OYSP
dagilimmin ortalamast ve standart sapmast hesaplanacak, daha sonra da her aday icin
asagniaki formal kullanilarak OYSP Standart Puant hesaplanacaktir.
OYSP Standart
Adaym OYSP Puant — OYSP Puan Dagihnumn Ort.
Puant (OYSP- SP) = 10 X (
) +50
OYSP Puan Dagilimmin Standart Sapmast
5
Bu durumda her adaym bir OYSP Standart Puam (OYSP-SP) olacaktif. OYSP-SP dagilmumn
ortalamasi 50, standart sapmasi 10' dur.
3) Yerlestirmeye esas olacak puan (Yerlestirme Puani =YP) asagiclaki formfil kullamlarak
hesaplanacaktr.
a) Aday aym alandan geliyorsa ( Ornegin, Muzik Ogretmenligi program' icin aday Ouzel
Sanatlar Lisesinin Muzik alanindan geliyorsa)
YP= (1,17x OYSP-SP ) + (0,11 x OBP) + (0,22 YGS-P)+ (0,03 x0BP)
b) Aday diger alanlardan geliyorsa
( Ornegin, Muzik Ogretmenligi program' icin
aday genel lisenin Sosyal Bilimler alnindan geliyorsa)
YP= (1,17xOYSP-SP)+ (0,11x OBP)+ (0,22 YGS-P)
4) 2012 – OSYS'de, YGS/LYS puan' veya Ozel yetenek smavi sonucu ile organ ytiksek Ogretim
programma yerlestirilmis adaylann ortaogretim basan puanlari ile ilgili kat sayilan yanya
dfisiirfilecektir. Bu kural Agik Ogretimin kontenjan sum-lamas' olan programlan icin de
uygulanacalctir. Sinaysiz gecis ile meslek yuksek okullan veya AO( Ogretimin kontenjan
suurlamasi olmayan programlanna 2012-OSYS'de yerlestirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktir.
5) Adaylar YP puanlanna Wire en yfiksek puandan baslamak fizere slraya konacak ye kontenjan
say's' kadar aday smavi kazannus olacalctm
NOT: Yukandaki bilgiler 2013 Ogrenci Secme ve Yerlestirme Sistemi (OSYS) Kilavuzundan
almmistir. Basim hatasi vb. durumlarda OSYS kilavuzundaki bilgiler esas almacaktir.
3. MOM( EOIT1M1 ANA BiLim DALI OZEL YETENEK SINAVI
TANITIM PROGRAM!
•
Ozel Yetenek &nay' Tannun Program' Tarihi: 19 Agustos 2013 Pazartesi
•
Ozel Yetenek Sman Tannin' Program' Yeri: Egitim Faktiltesi Muzik Egitimi Ana Bilim
Dal' Konser Salonu Geri&le/BURSA
•
Ozel Yetenek Sinai/ Tamöm Program' :
1- Smava girecek adaylann smav ortamlanni, main gerceklestirecek ogretim elemanlanni
tammalan saglanacaktir.
6
2- Adaylar, Ozel yetenek smavmdaki degerlendirme alanlari ye degerlendirme Olciltleri hakkmda
bilgilendirilecektir.
3- Adaylara smav ile ilgili turn sorulanna yamt bulacaklan damsmanhk hizmeti verilecektir.
Onemli Not: " Smav Tamtun Progrann"ndan yararlanmak isteyen adaylar 19 Agustos 2013
Pazartesi gtinti saat 10.30'da GOrtikle Yerleskesi Egitim Faktiltesi Muzik Egitimi Ana Bilim
binasi Onunde ham bulunmalklirlar.
OZEL YETENEK SINAVI BASVURU KOSULLARI VE ISTENEN BELGELER
1) Adaylann 2013 YGS'ye girmis ye 2013 YGS puanlarmin herhangi birinden en az 140 puan
alms olmalari gerekir.
2) Adaylar On kayit basvurulanm, http://egitim.uludag.edu.tr adresinden ulasacaklan online On
kayit sistemi ile yapacaklardir.
3) Glizel Sanatlar ve Spor Liselerinin Muzik veya Resim Beltimlerinden mezun olan adaylar
diplomalannm onayli Ornegini smav giinti Ana Bilim Dail Baskanhgma teslim edeceklerdir.
4) Damma adresi: Uludag Universitesi Egitim Fakilltesi Bekaa41
GOriikle Yerleskesi-Nillifer/BURSA Tel: 0 224 294 09 40 Fax: 0224 294 21 99
ON KAYIT SINAV VE KESIN KAYIT CiZELGEST
PROGRAM
ADI
Mtizik Egitimi
Normal Organ
Ogretim
KONTENJAN
ON KAYIT
TANITIM
SINAV
KESIN KAYIT
TARII-II
TARIHI
TARIHI
TARIHI
Karma
01-12 Agustos
19 Agustos
20-27 Agustos
02-04 Eylilt
40
2013
2013
2013
2013
7
T.C.
ULUDAO UNIVERSITESI
ECITiM FAICULTESt
OITIMI VE SPOR OCRETMENLiti B
OZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
(2013-2014 (7)6RETIM YILI)
2013 Bursa
iCINDEKiLER
Birinci BO
Amy, Kapsam, Dayanak ye Tanimlar
IkinciBdiUm:
Uludag Universitesi Egitim Fakultesi Beden Egitimi ve Spor
Hakkmda Genet Bilgiler
Octincti Bti him:
Kon
DOrdtincti BO
Besine
Al
tenek Smavinin I. Asatnasuicla Uygulanac
v Disiptirti ve Hlikiim Bulunnlayart
Beden Egitimi ve Spor Ogretmenligi Lisans Programs
: Beden Egitimi ve Spor Ogretmenligi Bektmtinde Bul
Elernarlt, Testster ve Fiziki Olanaklar
1
War'
BiRiNC1 BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ye Tammlar
(1) Amite
Bu ktlavuzun amact, Uludag Universitesi, Egitim Faktihest, Beden Egitimi ve Spor
BOlintl'ne Ozel yetenek ma y: ile ogrenci almmasma ye ozel yetenek girls smavt
basvurusuna Riskin esaslan dilzenlemektir.
(2) Kapsam
Kilavuz; Uludag Uni
yetenek smayma
yedeklerinin tes
ilgili htiktiml
Spor Bettimirne Oozel
rlendirme, astl ve
t kosullart ile
(3) Daya
Bu Kul
Ea*
haze
11 taribli ye 28054 Sayth Uludag Onivers
tnav Yonetmeligi 5 ye 6. Maddelerinin 1.
Lisans
Barak
(4)
B
yrs terim ve kusaltrttalar asagudalci sekilde tanumlanmtstur.
Uludag Universitesi Reid&laglintl,
S: Uludag Universitesi Egitim Fakultesi Beden Egitimi ve Spor B
S-P: 2013 Yliksekagretime Geyis, Smav Puatum (Puan tilrkrinde
P: Adaym Orta0g tim Ba§art Puan
GS: On! YetenekreGiris Smay mt, ini'
P: Ozel Yetenek Smav Pumunt,
-SP: Ozel Yetenek Stray Puant Standart Sapma Puannu,
: renm
ek Seyme ve Yerlestutrme Merkezini,
11b agrettme Gec4 Smavim,
hu e Puan1) : OSYM icliarizunda agrkianan formil
d
1) ID
komisy
BOlihnti Ak
t kin gerekli olan yerlesthme puanun,
all Smav Komisyonu): BOltim basks
ile belirlenen, Ogretim ele
aya
Faktilte
bir spor
a slimy itiraz
n Egitimi ye Spor
2
IKINCI BOLUM
Uludag Universitesi Egitim Faktiltesi Beden Egitimi ye Spor
Haldunda Genel Bilgiler
VIZYON
Bilgi toplumunun degerlerini OzUmsetnt •
yarn g ra; egitim, Ogrethn ve
ve yetiatirdigi beden e ' •
beden egitimi ogretmenleri yetiatirmenin
larda bilgi Ureten, uygulayan
m olmaktir.
MISYON
•
Atat
be
9
usun
etigirtne konusunda egit.
tir wick dilafinceye sahip, sorumlultdc al
rneyt; nn, antrinehl spar adamligt ve Ogretmenlik mesle
gulamalt OzgUn bilimsel aragnmalar yapmayu
umunun gereksinim duydugu konularda iig ii kttrumlara h
tim sunmayi, kurlarm gereksinim duydugu kontdarda ar t
mlarm a caltaanlart aydmlatmaya yOnelik bilim
e
emeyi;
kurumiarma
sorunlart
verebilen
larda
•
et kUltUrel, sanatsal ve sportif degerler yaratma ialevlerint y e to
ulugunu evrensel standartlarda yi1thtmeyi, gOrev edintniatir.
ILER
ku
ku
surd
Geeen
317, 341
y e 2 araat
etmektedir.
Spor Nrettnenligi Bt$111m11, Egitim FakUltesi bony.
.
ve
Mi/li
S EghintrnM amaelart . dogrultustuvia beden egitimi
lara spar egitmeni yetratirmek. Ilzere egiti
1982 341mda 40 Ogreum lie egitim-ogret i m
Um
1 kaydeden bOlihnlImU
risindebuY8k a de
6 *grain', fir
06rUkle Kampilsil n
3
m
tli
ini
yinde
gorevlisi
de devam
1DCONCD 1361401
Kontenjan, Baqvuru, Smav Program'
(1) Kontenjan
Uludag Universitesi Egitim Fakilltesi Beden Egitimi ye Spor BOUlmil'niin kontenjani 20132014 egitim-Ogretim yili icin 40 erkek ye 35 kadm olmak Uzere toplam 75 ogrenci Ile
suurlidir (Tablo 1). Ozel yetenek miasma bas yurabilmek kin; adaylarm 2013-YGS'ye girmis
&Warr gerekmektedir. Turn adaylar, 2013- YGS puan tUrlerinin en az birinden 140.000 ye
Uzeri YGS puant alchIclari takdirde sma ya basyurabileceklerdir.
Tablo 1.2013-20
enjani
ERKEK
KADIN
TOPLAM
Genel
32
28
60
Mini Sporcu
8
7
15
Toplam
40
35
75
KONTENJAN
u kontenjanina balvuran adaylar kin geverli nzel kosullar
tcu kontenjam 8 erkek 7 Wm olmak tizere toplam 15 ki$idir.
reular I. asama stnaymdan muafir.Bu nedenle milli sporcular I
e.
du
rcu kontenjanirm ba§Yuran adaylar tilde etinis olduklari '03
iralanacakttr.
kontenjanina bavuran aday sayismm, belirlenen kontenj
alamacia kontenjanin diqmda kalan milli sporcular di
e YP'ye gore siralamaya tabi tutulurlar.
njanma basyuran aday sayistrim belirtilen
ontenjan genet kontenjana aktartlif.
di
asi
enel
olmasi
Tarihle
ON KAYIT
ON KAYIT YERI
gitimi ye Spor BOltimti
Gerilkle
SINAVLAR
19 AOUSTOS – 28 AOUSTOS 2013
KESIN KAYIT
02 EYLOL – 06 EYLUL 2013
BILGI
Uludag Universitesi Egitim Fakilltesi Beden Egitimi ye Spor BEllilm0
( TEL: 0 224 294 06 85)
4
(4) 2013-2014 Ogretim Yth Sum, Program*
Uludag Universitesi Beden Egitimi y e Spor Menu ma y tarih y e yerlerinde degisiklik yapma hakkma sahiptir.
I. Asama y e II. Asama sinav programlari Tablo 2 ve 3'de gOsterilmektedir. Ban spor
dallarmda fazla basvuru olmasi durumunda Swa y Komisyonu I. Asama smav programme
degistirerek
kesin
sinav
programme
en
gec
16.08.2013
tarihine
kadar
http://egitim.uludag.edu.tr/ web sayfasmda duyuracaktir.
Tablo 2. I. Asama Smav Program
Spor Dal/ / Testier
Cinsiyet
Smav Yeri
Smav
Saati
19 Agustos 2013
Pazartesi
Ytizme
Turn Adaylar
GHSIM Ataturk Iltlzme
Havuzu
13:00
19 Agustos 2013
Pazartesi
Futbol
Turn Adaylar
U.1) Spor Mudurlugu
Futbol Sahast
09:00
19 Agustos 2013
Pazartesi
Voleybol
Ttim Adaylar
BES Spor Salonu
09:00
20 Agustos 2013
Salt
Hentbol
Turn Adaylar
BES Spor Salonu
09:00
20 Agustos 2013
Salt
Atletizm
Turn Adaylar
BES Atletizm Pisti
09:00
20 Agustos 2013
Masa Tenisi
Turn Adaylar
BES Spor Salonu
09:00
21 Agustos 2013
Carsamba
Halk Oyunlare
Turn Adaylar
BES Halk Oyunlar, Salonu
09:00
21 Agustos 2013
Carsamba
Gtires
Turn Adaylar
BES Spor Salonu
09:00
21 Agustos 2013
Carsamba
Basketbol
Tutu Adaylar
BES Spor Salonu
09:00
22 Agustos 2013
Persembe
Badminton
Tutu Adaylar
BES Spor Salonu
09:00
22 Agustos 2013
Persembe
Tenis
Turn Adaylar
BES Tenis Kortlart
09:00
22 Agustos 2013
Persembe
Artistik Cimnastik
Ttlm Adaylar
BES Cimnastik Salonu
09:00
23 Agustos 2013
Cuma
I. Asama Sinav
Sonuelarunn Ban/
BES idari Bina
15:00
Tarihler
Sali
5
Tablo 3.
II. Asama S mav Program'
Tarn'ler
26 Agustos 2013
Pazartesi
27 Agustos 2013
Sall
Testier
Cinsiyet
&nay Yeri
Sway Saati
30 m stlrat,
Dayaruldilik
Turn Kadmlar
BES Spor Salonu
09:00
30 m stint,
Dayanddilik
Ttim Erkekler
BES Spor Salonu
09:00
28 Agustos 2013
Smav Sonuclarnun Sinav Komisyonu Tarafindan Kontrol Edilmesi
Carsamba
29 Agustos 2013
Smay
Sonuclannin
liam
Persembe
in, 2013 YGS puan tUrlerinin herhangi birinden en az 140
puanma sahip olmalart gerekir.
u kontenjanma basvuracak adaylarm, milli sporcu olduklarmi g
verilen belgenin (Millilik Belgesi — bkz. Milli Sporcu Bel
YOnetinelil‘ 12 May's 2011 tarih ve 27932 Sayili Resmi Gazet
ikli suretini teslim etmeleri, gerekmektedir.' MMillilik belgesin
den onaylt °Imam gerekmektedir (Ek-1). Futbol Spor Dal
bol Federasyonundan animas' gerekmektedir.
uat ve bu kilwiatz Ile belktilen kosullari tasunayan adayl
dir. Kosuljan tastmadigi halde sinavlara katdan veya
yit yaritzdilcian sorra anlastlan adaylarm sinav sonucl
a.
e.
BES idari Bina
15:00
ercih
(3)
d.
film Kadadar
y e Erkekler
T
dol
Milli
girecek
yn
tarafindan verilecek
belgeleri komisyona teslim_etmek zo
-adayiar,
asamasind
lirtrnek wrundact
an
ptal
rmunu
n smava
(4) Baavuru y e On
m Fakultesi Beden Egitimi
Adaylarm, asagidaki
ve Spor BOltimil On kayit btirosuna sileisi (noter tasdikli vekaletname)
araciligiyla teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, e-mail ve online kayit kabul edilmeyecektir.
Eksik evraklari olan adaylarm On kayulari almmayacaktir.
Gerekli belgeler:
a. YGS sonuc belgesi,
b. T.C. kimlik numarasi olan fotografli ntifus ciizdarimin ash ve bir adet ski ylizti de ayni
sayfaya cekilmis fotokopisi,
c. Adaylarm son 1 ay icinde cekilmis iki adet vesikalik fotografi,
6
d.
Aday bapuru formu (On kayit esnasinda ilgili bwuru burosundan alinarak
doldurulacaktir),
e. Saglik kuruluOarmdan almacak "Beden Egitimi ve Spor BS1Umu Yetenek S mavlarma
girmesinde saglik yiintinden Hr sakmca yoktur" kaydi konulmq saga raporu,
£ Milli sporcularm bapuru yaptiklari spor dalmdan milli sporcu olduklarmi gtisteren ve
ilgili kurumca verilen belgenin ash ya da noter tasdikli sureti (bakiniz Ek.1),
g. Spor lisesi ye liselerin spor alan/kol bOltImlerinden mezun olanlarin, mezuniyet belgesi
ya da diplomasmin ash ve fotokopisini yanlarinda getirmeleri gerekmektedir.
7
DORDUNCU BOLUM
Ozel Yetenek Gir4 Sthavina Ililkin Esaslar
(1) Aday &nay Gir4 Kart'
a. Beden Egitimi tie Spor Ogretmenligi BOltimtine bapuran her bir aday kin fotografli
Aday Stnav Gir4 Kart hazirlantr. Adaylar, bu belgeyi ve Ozel kimlik belgelerini (T.C.
kimlik numarasi olan niifus ctizdarn, ehliyet ve pasaport ch§mdaki belgeler kesinlikle
kabul edilmeyecektir) tUm slim y boyunca yanlarmda bulundurmak zorundad tr. Soguk
damgasi bulunmayan Ire Ozelligini kaybetm4, fotografsiz ya da adaym kendisine
benzemeyen kimliklerle ge
(2) Ozei Yetenek Gi
l iyE
a. OYGS, Ulud
Yerlqkes.
b. OYGS;
a§am
a§a
c. I
BOrninti,
ii
a olmak lizere toplam
I. a§atitacla
gere
1.
011)
tenek Smavmdtt Artistik Cimnastik, Atletizm'
Oyunlart, Ilentbol, Masa •Tenisi, Tent' s,
vlar yapilaCaIctir. Aday, yukftrida belfrtMen spor dal]
gthi balmuu formunda belirtrnek zorttndadw. Her bir spo
sayfa 10 - 35 arasinda gOsteriltnektedir.
her aday yalniz bir spor dalindwi sinava
11,ainada ahnit$ oiduktan puanlar tek
aylann
trileèelttir. I. asamada en ,at 60 puan alan aday yetenek
a girmeYe. hak kazaalr• 60. .puan ve Data elan aday sa
In 3 Icahn! (erkekiert120, Itadinlar 105, bu sayora smava b
aynca eklenecektir) ulasmaz Ise puan stralamas d asagty
listesinde son
talnamlanacaktir.
alanla ainav
n tfinlifII.<a5ainaYa' giraleY e hak kazawir.
adaY-bIE
amayt etkilemez ve YP hesaplanntammtla dikkate aim
(3)
Aday
almq o
Ortaogret
acdclandiktan
a§agiclaki tly pu
nevi Yerlestirme Puanitun
tbol,
zme
den
n
an
(YP) Ilesaplanmast*
gibi-2013-YOSptianlanni herhangi •
rsiteler, Ozel Yetenek
du".
OBP) OSYIt)±nin web s
rle it
• digs
Adapt.' II.
rcular I.
0 puan
daylarin
sontklart
anmast kin
OYSP Standa
P-EA puan ttirlerinin en
b) Ortaogretim Ba§an
yiiksegi)
c) 2013-YGS Puani (YGS-P) (YGS puanlarinm en bUytigii)
Ozel Yetenek Sinavi Puaninin (OYSP) agirliklandirmaya girebilmesi ikin bu puanlarin
standart puanlara cevrilmesi gerekir. OYSP'Ierin standart puana cevrilmesi kin once OYSP
dagilimmin ortalamasi tie standart sapmasi hesaplanacak, daha sonra da her aday kin
asagidaki formal kullanilarak OYSP Standart Puani hesaplanacaktw.
a)
8
OSYP Standart Puant (OYSP-SP)= 10
x
K
Bu durumda he
ortalamasi 5
Yerlenir
hesapla
a) A
ada
ala
p
d
uy
sm
uyg
konac
*Ayr
M
Adaym
OSYP
—
Puan
OSYP
Puaru
Dagilimmin
Ortalamast
+ 50
OYSP Puan Dagilimuun
Standart Sapmasi
-SP dagiluntrun
uan (Yerlestirme puant =
geliyorsa (Ornegin; Beden Egitimi ve Spor Ogret
ezunu. Me). Milli sporcular durttmlartni belgelendirm
hairier.
17 x OYSP-SP) + (0,11 x 013P) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x OB
alanlardan geliyorsa (Ornegin, Beden Egitimi ye Spor Ogretra
e
1 lisenin Sosyal Bilimler alanmdan geliyorsa)
1,17 x OYSP-SP) + 11 x OBP) + (0,22 YGS P)
, YGS/LYS. puant veya Ozel yetenek smav, sonucu ile Organ
lentrilmis adaylarm ortaogretim basart puanlart ile lgili ka
Bu 'cum! acilc Ogretimin kontenjan suurlamast olan pro
maysa geei$ ire meslek yalcsekokullart veya &
an programlarma 2012-0SYS'cle yerlestirilaeCn adgr
daYlar YP Puttnlarma gate en yliksek puandan b
ayisi kadar aday summ Icaz
OSYS kilavuzuna balcuuz.
9
landarak
icin
ynt
an
ral
iraya
BESiNCi BOLUM
Yetenek Smaymm I. ye II. Mamasmda Uygulanacak Olan Slim ylar ye Miklamalan
I.
Mama Ozel Yetenek Sma► (Spor Dab Sway Uygulamalan)
ARTISTIK CIMNASTIK
m yer aletinde verilen zorunlu
metrelik bir alandm Bu
Artistik cimnastik maw, erk
seri ile yapilacaktir. Yer
alarm 12 x 12 metres
vilden once 3 adimdan fazla ko
den sonra tek bacak nit
"
5. 1 tane flikflak yamlirsa,
klat HATA TABLOSU DI5INDAKI TOM HATALAR "FIG" KURALLARINA
GORE DEGERLENDIRILECEKTIR.
10
ATLETiZM
Atletizm maw erkeklerde 100 metre, 1500 metre, uzun atlama ye guile atma; kadmlarda ise
100 metre, 800 metre, uzun atlama ye guile atma dallarmda yapilacalctir.
• Atletizm smay mda aday yukaridaki dallardan sadece birinden smava girebilecektir.
• Uzun atlama y e guile atma smavlarmda her aday 3 deneme haldona sahiptir.
• Uzun atlama ye guile atma sinay mda bir aday 60 puan barajmi antgincla diger hakiari
kullandirilmaz.
• 100 metre smay mda adaylar takoz etkip ile smava ba0ayacaklarchr.
elenir.
• 100 metre smaymda ikinci h.
Uzun
ama
4k
14.20
9.30
11.70
Guile
Atma
8.29- 8.20
5.89-5.80
5.79420
14.31-14.40
226-2.
14.41-14.50
2.31-2.35
19-8.10
5.59-5.5
4.41-4.45
5A9-5.40
1-2.45
8.89-8,89 •
•
7-14:80
5.29-5.20
•
14.81-14.90
8.69-8.60
2.46-2.50
2.51-2
2.56-3.00
9-7.40
5.01-15.10
8A9-8.40
7.39-7.30
89-4 80
12.81-12.90
.24
7.29-7.20
.19-8.10
7.19-7.10
3.79-3.70
7.09-7,00
.26-3.30
3.69-3.60
6.99-6.90
3.31-3.35
3.59-3.50
6.89-6,80
3.49-3.40
6.79-6.70
12.91-13.00
13.01-13.10
5.26-5.30
13,11-13.20
5.31-5.35
15.61-15.70
4.49-4.40
15.71-15.80
15.81-15.90
3.41-3.45
3.39-3.30
6.69-6.60
13.41-13.50
5.46-5.50
4.19-4.10
7.59-7.50
15.91-16.00
3.46-3.50
3.29-3.20
6.59-6.50
13.51-13.60
5.51-5.55
4.09-4.00
7.49-7.40
16.01-16.10
3.51-3.55
3.19-3.10
6,496.40
11
BADMINTON
1.Badminton Servis Isabet Testi (50 Puan )
Aday 5 ati§ sag servis bolgesinden 5 at's sol servis bOlgesinden forehand ytiksek servis ati*t
yapar. Adaym kullanmt oldugu bu servislerin arka dip cizgiden 3,30 m. iceride bulunan
4,5 mlik yuksekligin tizerinden geemesi gerekmektedir. Belirlenen ytiksekligin altindan gelen
yuru§lar veya topun ipe carpmast HATA olarak kabul edilir.
Karp alanda bulunan puan bOlgelerine atilan toplar, dtisttigu bolgenin puanini ahr. Her adaym
alacagi maksimum puan 20'dir. A
ek servis teknigi 5 puan (izerinden
degerlendirilir. Servis atq
siz sayilir.
3,30 metre
son
tizerin
4.50 metre
atilt sol bolgeden backhand- kiss servis at's, ya
lerinecatilart toplar dtlFtlgti bolgenin puarunt
e edytlkseicpHuan 20 'dlr. Adaylarm backhand kisa s
• ir. Servis atis kurallarma uymayan servis atglari
12
2.Clear Isabet Testi ( 25 Puan )
Aday arka kort cizgisi elisinda yere dizilen 10 tane topu sin ile raket iizerine elini
kullanmadan raket yarditruyla alarak karst kortta belirlenen puan belgelerine clear vurusu ile
topu atar.10 atis sonunda topun dIlsttigil bOlgelere gore puan aim Her adaym 10 ati sonunda
alabilecegi maksimum puan 20'dir. Adaylarm clear vurus teknigi 5 puan ilzerinden
degerlendirilir.
13
BASKETBOL
Her aday yanmda bir beyaz bir de koyu renk forma bulunduracak. Smav once top stIrme ye
turnike uygulamastyla baslayacak Ardindan sut uygulamasi yaptirilacak ye sinav 3X3 mac ile
sona erecektir.
1)Top sfirme ye turnike uygulamasi; aday potanin altindan sag elle top surerek ilk dikmeye
gelecek. Onden el degistirerek sol el ile topu surecek, 2. dikmenin ontinde arkadan el
degistirme hareketi yapacak. Sag el ile topu siirerek 3.dikmeye ulasacak, burada bacak
arasmdan gecirecek. Sol el ile 4. d .everse hareketini yapacak. Sag elle
arak sag el ile atis yapma )
top stirerek sag turnike (sa
tint yapacak. Sag elle
yapacak. Topu alar
dikmede arkadan
top siirerek 6. d el degistirme
el degistirme
sag ackmda
hareketini y
rek sot turnike
ak ygulama tamamlanacak.
swrama v
2) Sut u
yaparak s
yaparak, so
swrayarak ,cut
sol stop
I sag stop
sol sag stop
14
3) 3 x 3 Adam adama mac; 5 dakika sure ile adaylar 3 x 3 mac yaparlar. Bir grup beyaz
diger grup koyu renk forma ile oynar. Sayi atan takim savunmaya, savunma yapan takim
hticuma gecer. BOylece her iki grubunda htleum ye savunma yetenekleri degerlendirilir.
15
FUTBOL
1- Baslangic noktasmdan top surerek 4iki ye dikmeler arasmda slalom gecis,
2- Sahadaki sabit bir stra ile duvar past
3- Duvar bast sonrasi alman topla isarete kadar serbest top Orme ve isaretten pasore ayak
ici pas,
4- Pas sonrasi diger isarete kadar topsuz ko5u, pas/kiln attigi yuksek topa sicrayarak kafa
vurus,
5- Pasortin yerden attigi topu alarak kale Online serbest top siirme, dikme etratindan
donerek yerdeki isareti ge
ksekligi kapatilnm kaleye
6- Kaledeki pasorun yserbest top silrme, dikme
visli) vurus yaparak
etrafmdan
belirlenmi
attigi yilksek
7- Vuru§
topu
mi yam§.
8- K
er= sabit swaya dogru top slim
stirme,
altnan topla dikme etrafindan dontincey
visli)
gecmeden hareketli topla behrlemnis
past pas6rtin kar§tsmdaki i§arete kadar topsuz lcou, pas
ata itttru§u,
oast kale kar ismuia topsuz kosu, g6gils -Must yillcseklig
fa vurusu yaparak parlor tamamlanacaldir.
16
sek
GORES
Smav iki asamadan olusur. Birinci asama gores teknikleri uygulamasmdan olusur ye
toplam 70 puan degerindedir. Ikinci asama Gores macmdan olusur ye toplam 30 puan
degerindedir (Baku= Tablo 1). Asagida (Tablo 2) belirtilen tekniklerden aday tarafmdan kura
cekilerek toplam 7 teknik belirlenir. Aday yerde ye ayakta uygulanan tekniklerden 3'er teknik
uygular. Aday 7. teknik olarak ayakta veya yerde uygulanan tekniklerden birisini secer ye
uygular. Her bir teknik 10 puan tizerinden degerlendirilir. Smava katilan adaylar kendi
aralarmda partner (canh manken) secimi yapabilirler. Partner secemeyen aday, smav
nkene) teknikleri uygular ye Ores
komisyonu tarafindan gOrevlendiri
magi yapar. Gores maclar birisinde adaym tercihine
gore yapthr. Aday snava gtires giysisi ve
ayaldcabtstyla kati
Tablo I. Gurreg S riavl
Tablo 2. Gan Teknikle
Yerde U • u1anan Te
CD 10
A kilidi
raPa a ile dam
' e
anna lie indirme
Boh a
17
BALK OYUNLARI
1- Ritim Algilama Testi (30 puan)
• Aday, bu smavda birle§ik usullerden (5, 6, 7, 8, 9) bir ritim uygulayacaktir.
• Bu rithnler smav komisyonu tarafindan slim y gtinti haztrianacak y e bir torbada
bulundurulacalct
• Aday, yaztli olan bu ritmi torbadan kendisi sececektir.
• Adaym, belirlenen ritmi 2 kez dinleme y e 2 kez uygulama haldo vardir.
• Aday noksan y e hatalt calmaz ise' uan alabilir.
2- Performans Sunu
•
•
oyunlardan (bar,
beklenmektedir.
(toplamda 8
Bu sunu
horon
strecek
aYul hanrladigt sekiz faith oyundan iki tan
aseltarzda-aergilemesm t istereektira Her.oyun P
degeriendirilecektir.
in serglieyecekleri oyunlarm mtlzficlerini CD halinde yan
eleri gerekmektedir.
ns anmda sunulan_oyunlarda hareketlerin milzilde eY. umuka
ydan
n
anun
itrindaettiresZl
e b in
tacvlugg'nigMdeal
ve oPle
ir tarn senninlasinijarePsaul
Y
andeverd
t Algilama Testi (30 Peace).
testte adaydan, Merisinde denge, eelane, dOntis, sterama vb. hare
larmm bulttndttgu bir figtir btittinitigtinti gostermesi beldame
agOsterilecek hareket butIMMgti, performans sergiledigi oyu
olaeakttr. ( &flak; Aday zeybek Ye halay taamda bir sun
butunutga gosterili
e bunlarmdwridalci bir tUrden
n
se,
nde Pt= ahnabilin ir
arafindan gOster
ilece
uygulama hakki
abist ile gelmeleri
Not: Aday Ogrenct
gerekmektedir.
18
HENTBOL
Sum 3 1381iimden olumaktadir;
LBOliim
Aday (1) yazan bOliimden topu alarak duvara kadar top surer. Duvara uzakligi 4m.
-sol el), bilek pas' (sag-sol el) ye
Olan cizginin (2) Ontinde her biri
ma temel durup ile yana
sicrayarak pas yapar. D
osterir. Kanattan (4)
kayma, one ciluna,
kullarur. Ayni
kaleciye pas verir
capraz geri
§ekilde diger
pas vererek
cekilme, blo
(7) Ayni iPk1
testin top
but (8) ile 6u &Stilt-nil
hizli hilcu
a ah§larm savunulmasi ile degerlendirile
surme,
2. Balm
Her pozisyon
ba0ayabilir. 'stem
adimli temel atys, s
zoruniudur. (Oyun kurucu
Pivot atip dilwrek gercekle§tin
gristerilmesi ile atiflarm savunulmasi degerlendirilecektir.
19
Hr ve bOyle
armda Dayanma
olarak kullanilmasi
rune secmek zorunludur.)
er kin yer tutma ye teknigin
x (RiMum-Savunma) ma
pozi yortid a degiserek oynayabilir. 1(aleciler iein yer W
arm avu nuknas' degerlendirilecektir. Gerekirse kaleci
gOsterrnesi istenebiln,
getirebilirler.
20
MASA TENNI
1. Aday sumv kin belirlenen hiza sahip masa tenisi robotundan iki farkh alan/ kliseye
sera Ile gelen 2 farkh renkte 30 adet topa masanin Forehand (FH) - Backhand (BH)
alan/bOlgelerinde belirlenmis olan yerlere istenen vurus teknigini yaparak tamamlar.
Bu vurusun gecerli olabilmesi icin;
a. Masa tenisi robotundan stra Ile ilk (birinci) top FH bOlgesine gelecek bicimde
baslarn ye daha sonra bir top BH ye bir top FH olacak bicimde alan/bOlgesine
stirekli kesintiye ugramadan seri olarak gOnderilecektir.
b. Aday masa tenisi robot
a Ile atilacak olan topu masanin
ilk FH alan/bOl'
n topu BH alan/bOlgesine
daha sonra
a genderecektir.
C. Aday m
Ian top masa=
j=
hang'
vurus stiline
e geldi ise
uy
umekzorun dadir (top ro
esine geldi ise B
lacaktu.
cak, BH
3
lgeler
teknt !Ina
enkte
e n to
est e shdto a ditz
Hgesin
re
top geldi
ise mutts
"SARI
e
inde beihie
eger B
ise mutlaka must' BACKHAND
renkte to
*
inde be irle
alana yapacalctr. BetiiilenRENKLERE
E
u gun.
teknigi lie writs yapt aCak fatkit vunis to
ye isabet hate kabul edilecektir.
robot tarafindad atilan "Be az renkte's lert her to.0 han ' 661
l
sun MUla1C4 BH ko &trite, shot() a ditz vuru lie atacaktir
geldi ise FORHANCIntrus Ile
BabOlgeOhOe
"PEYAZ" re
'1' B14- balgesinde belirlen
Shin BOLG
den
cak farkli nuns ve
isabet h
an
ittav icin gerekli ayarla
me yaptImayacaktr.
n topun disan gitmesi masamn ' erinde aday "man b
nde Ikea 'BE
gesinde beitrteel!”
vrut u BA
g.
esi gibi
kendisine
adaya
sine attlacak top
astnda ara-kesintiye
uy
attlac.
gerekli
sayinna en
ugratmadan deva
h. Robottan kaynaklanan alardan farkli olarak "robottan
kaynaklanan toplarm stlrekli disan cikmast ya da bOlgeler ulastnaman gibi coklu
hats" durumunda komisyon man durdurma, tekrar kaldigi yerden baslatma ya da
man tekrar ettirme yetkisine "komisyon karan" Ile sahiptir.
Yukanda belirtilen sumv uygulamasinda belirlenmis alanlara yerlestirihnis olan
sepetlere dtisen toplar sayilarak top degerlendirilmesi yaptlacaktir. Buna gore dogru
attlan her top degeri 2 puan olacak toplam 60 puan altnacaknr.
2. Aday bu bOltimde asagna swan Ile verilen teknikleri uygulayacaktu. Her boltimde
istenen hareketi istenen teknikte yapmasi beklenecek ye asagnaki puan tlzerinden
degerlendirilecektir. Aday tilm vuruslan belirtilen teknik Ozelliklere dayah ye vurmasi
21
gereken alan/bOlgede yaparak komisyon tlyeleri tarafindan degerlendirilecek ye her bir
btllilm asagidaki puan ilzerinden verilecektir. Bu bOlilmden elde edilecek toplam puan
40' tr.
a. Servis atisi (5 adet FH, 5 adet BH istenen bolgedeki kutuya atma) toplam 10 puan.
b. Robottan 2 farkh alana gelen topa ilk top FH ktise/alan FH "SPIN" arkasindan BH
bolgesine atilan tops BH spin yapmast istenecektir. Bu alanda top rengi ye istenen
alandaki/bolgedeki kutuya atma dikkate alinmaksam teknik degerlendirme
yapilacalctir. Aday ogrenci robottan atilan once FH alan/bOlgeye ardindan BH
alan/bOlgeye atilan topa Once FH spin vurusu yapacak, arkasmdan diger vurus
'nide BH bOlge/alanma gecerek BH
hareketi icin duraklama/ke
dar FH ye BH alan/bolgede
spin yapacalchr. A
olarak yapacaktr.
spin hareke •
30 puan olarak
Degerlen
yapila
Isabet alam
Forehand
22
TENIS
Antreniir Oyun Seviyesi Testi (AOS)
Tenis smavmda AOS testi uygulanacaktir. AOS saha ici degerlendirme prosedildinde,
adaylarm tenis oynama becerilerine bakilarak, asagidaki konu basliklanyla ilgili olarak
degerlendirmeleri yapilacaktu.
1.
2.
3.
4.
Yer vuruslarmm derinlik degerlendirmesi,
Yer vuruslarnun hassasiyet deger
Vole vurus degerlendir
Servis degerlend"
Gi1c Alani - 1 Puan Ekstra
23
Bu degerlendirmede (Sekil-1) adaylar A harfi ile glisterilen yerde, top besleyicileri ise B
harfi ile gosterilen yerde durur. Top besleyicist adaylarin On-Linde "X X" ile isaretlenen
billgeye dogru, adaym bir forehand tarafma, bir backhand tarafina olmak tizere 10 adet top
beslemesi yapar. Aday bu toplara, forehand ye backhand vuruslari yaparak karst sahada iceri
diisecek sekilde vurus yapar. Adayin yapmis oldugu toplam 10 vurusun her birisine, karst
alanda ilk ye 2. dtlflOgil bOlgelere Ore puan verilir ye bu puanlar toplanarak adapt.' yer
vurusu derinlik puani bulunur. Oyuncular vurdugu toplarm karst sahada iced dilsmesi
durumunda, topun 1. ye 2. Dustugu yere gore puan verilir. Adayin bu degerlendirmede
alabilecegi en yuksek puan 90'dir.
Puanlar ayagulaki gibi ver
1 Puan – Top servis k
2 Puan – Top arka
Top
3 Puan –Top
4 Puan – To
bi veritir;
Gay pu
Giic A
, .
arasm4
cizgisTi
an , op tek1er kort alaninda h.ebrh. angribdwayentan
re ct
dilstilgtlzaman, 1 ekstra puan veri
r kortunda herhangt 1r ye
Wig' Puan 2 Ile C4rPil .
sek
Gil
ikinci
me
4 puanlik alana odilstUgilnde vec ikinci sekme arka
i duo
puan v tr. Blr. illei se
§tligbin
uirncteveikt.
c atalannaTodfipun
Pliall,Illpt
a ditstil de 8 puan verilir
utda ise erilir,
k m ekstra 1 puan ve
vtiam
nm
heiram
itia
r asliCerisMe dilmse
skoru bulmalc 1 '
hsmas bOltimUntl
Bu d
harfi
dogru, a
seviyesi ar
vuruslart yap
toplam 10 vuru
puanlar toplanarak
en yuksek puan 50'dir.
)'adaylar A bar gosterilen yerde, to
r. Top besleyicisi adaym Wade "X X"
tarafma,' ' backhand tarafma o
stemesl yapar. Allay bu top
ek eta
24
eB
lgeye
omuz
and vole
mis oldugu
verilir ye bu
irmede alabilecegi
G11.9 Mani - 1 Puan Ekstra
Tam Puanlar asagicla
1 Puan – Top servis !cares
2 Puan – Top arka kort alaninm
zaman
Top arka kort alaninm orta bäliim ne
3 Puan –Top
4 Puan – Top arka kort alai/aim arka bbliimtine diistiigii zaman
Giic Puanlari asagiclaki gibi verilir.
Vole vurusunun hassasiyeti Sncelikli oldugundan Giic Alan' –1 ve 2 Ekstra Puanlari verilmez.
" 0 " Puan - Topun birinci sekmesi tekler alanmin disma dustugu zaman. Uyum – Hata olmayan
her vurus kin 1 ekstra puan verilir. Vole derinligi calismasi bolumundeki toplam skoru bulmak
icin biitiin puanlar toplamr.
25
3-Yer Vurusu Hassasiyeti
Bu degerlendirmede (Sekil- 3) adaylar A harfi ile gesterilen yerde, top besleyicileri ise B
harfi ile gosterilen yerde durur. Top besleyicisi adaym onunde "X X" ile isaretlenen
bOlgeye dogru, adaym bir forehand tarafina, bir backhand tarafma olmak 12 adet top
beslemesi yapar. Aday bu toplara, forehand ye backhand vuruslart yaparak karst sahada
iced ditsecek sekilde vurus yapar. Adaym yapmis oldugu toplam 8 vurusun her birisine,
karst alanda ilk y e 2. diisttigti kilgelere gore puan verilir ve bu puanlar toplanarak adaym
yer vurusu derinlilc puant bulunur. Adaym bu degerlendirmede alabilecegi en yilksek
puan 84 Mir.
Seidl 3
Giic Alani - 1 Puan Ekstra
26
Tam puanlar ayagtdaki gibi verilir;
1 Puan – Top hedef alanlan dismda orta alanda herhangi bir yere dwugu zaman.
2 puan – Top servis cizgisinden once yer vurusu dogrulugunda hedef alan diisttigti zaman.
3 Puan – Top yer vurusu dogrulugunda tekler kortunun ark bOltimilne hedeflenen alana
duogn zaman.
Gay puanlart Aagulaki gibi verilir;
Gtic Alain – 1 Ekstra Puan – Top tekler kortunda herhangi bir alana dtisttigtinde ye ikinci
an verilir.
sekme arka cizgi ile gig cizgisi ar Ugtinde ve ikinci sekme
Guc Alan' – Gift Puan -
gtic cizgisinin arkas
Ornekler: Sir'
dtisttigUnde
cizgisid
"0"P
Uyu
qah
g
sekme 3 puanlik alan.
dileit
6 ps vergir.
olursa.
sinormal tekler oyun alaru d
mayan her welts icinekstra 1 puan
orupuanlar toplamr
izginin ardma
sekme
uluk
0 Puan'clir,
ndirmes1 (Sekil- 4): May 12 semis -atm'. 3 servis hirinci servis
is birinciservIs kutusunun orta bOlihntine, 3 servis ikinci servis
3 serviste ikinci servis kutusuhun genii boIttrntIne. Pwanlar to
kutusuna attlws
e BOre verilir. Eger birincl servis dogru
telcrarlanw.
semis bwalcilirsa
Ta
verilir
Bid
2 Pu
4 Puan
u a nma atildiginda
tmda hedeflenen alana
Ikinci Se
1 Puan: Top
2 Puan: top dogru
Gag Puanlart Ayalulala
ye ikinci sekme gag cizgisi ile
Gtic Alain – 1 Ekstra Puan –
arka cizgi arasma clUserse, 1 ekstra puan ver
Gag Alain – Cift Puan – Top dogru servis karesine atildigmda ve ikinci sekme gig cizgisinin
arkasma thistiigtinde gift puan verilir.
"0 " Puan – Topun ilk sekmesi dogru servis kutusunun chsinda oldugu zaman.
Uyum ( Tutarhhk ) – Her serviste top dogru servis kutusuna ditsttlgtinde 1 ekstra puan
verilir(l.veya 2. Servis ). Servis degerlendirme bOltimiinde kac puan ogrenmek icin
btittin puanlar toplamr.
27
W
N
Degerlendirme Tablolan (Kadin ye Erkek)
29
VOLEYBOL
Adaym titm sinavdan alacagi en yincsek puan 100 puandu. Aday sinavin her
asamasmda voleybolun istenen temel becerilerini kullanarak testini tamamlayacaktir. Teknik
ozelligi yanlyc yapilan hareketler puanlamaya dahil edilmez.
1. Duvarda Kar§dama Testi (Mamet as)
e
Aday A kutucuguna 1 ke
Her kutucuga 5 kez top i
bOlgesine parmak pa
nulls ile test sa
alanmm cl4in
ur. Aday isterse brrinci w°
hakemin(ha
ikinci yaptigi p
Pu
testi bir
testi 20
Sekil 1- Mamet Pas Testi
30
sira ile yapacaktir.
1 pas yapildnctan sonra A
'Men sonra yapilacak
ktedir. Hareket
emasta, ilgili
kaydi ile
an§et pas
2. Duvarda Parmak Vuri4 Testi (Parmak pas)
Aday A kutucuguna 1 kez, B kutucuguna 1 kez seklinde vuruslarmi sun ile yapacaktir.
Her kutucuga 5 kez top ile atis yapilacalctir. Teste baslama, bir kontrol pas yapildilctan sonra
A btilgesi hedefe parmak pas atist ile sayma baslayacalctw. Donn her topun yere dilsmesi
gerekmektedir. Hareket alaninin disina gikildigmda veya topun gonderilmesi gereken
alanlarin disma temasta, ilgili hakemin(hata) ikaziyla test durdurulur. Aday isterse birinci test
degerleri sifirlanmak kaydi ile testi bir kez daha tekrar edebilir. Puan olarak ikinci yaptigi
e erlendirilir(sekil 2).
pttanlar kayda gecer. Parmak pas to Sekil 2 — Parmak Pas Testi
31
3. 2-3 ye 4. beolgelerden hileum yurup (Smac)
Adaylar, bu test icin olu§turulmus y e filenin diger tarafinda bulunan hucum cizgisi ile
dip cizgi arasindaki ABC alanlarmi hedef alacaklarchr. Test 4. BOlgeden vuruslarla
baslayacaktir. Aday topu havaya atarak testi baslatacak ye smac adimlamasi ile atmi§ oldugu
topa smac vuru§u yapacaktm Aday toplam 5 vuru§ yapacalcfir.
Aday 4. bOlgeden Once B bOlgesine sonra C bOlgesine §eklinde vuru§ yapacaktir.
Aday 3. belgeden B bolgesine tek vuru§ yapacaktir.
seklinde vuru§ yapacaktir.
Aday 2. bOlgeden Once B bolgesine
Her vuru§ 4 puandir.
Atilan topun yukse
Vurus aninda fl
Vurus siras
rus halduni
Havaya
kulla
Myatt gag lere temas ederse
9. Vu
degerlenclirifir(sekil 3). uzerinden
10. HU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
32
4 Servis Testi
Tenis Servis Testi: Servis atilacak olan karst alan 3 bolgeye Aday servis
atacagi bOlgeden A-B-C bolgelerine, once A bOlgesine, sonra B bOlgesine daha sonrada C
bOlgesine tenis servis teknigi ile 1 'er atis yapar. Daha sonra ayni sera ile 1 'er ati daha yapar.
Her vurus 2 puanchr, Tenis Servis Testi 12 puan tizerinden degerlendirilir.
ow.
.0 Wm,
■••
Ye.
a•••
41%
■
Servis Testi
S
ge
de
Servis atilacar elan
alan bei
Hige
e, Once A bOlgesthei- sonra
. soma .aynk .s.irzt ile er a
yapmad
bir ye
-Semis Testi 8
Sicrayarik
Sekil 5 - Sicrayarak Tenis Servis Testi
33
1
Kombine Teknik Test
Bu test voleybol temel hareketlerini kapsar. Test dercitincti bolgeden smac adimlamasi ile
tenis topunun karst alana topun hticum seklinde atilmasi ile baslar. Yere Men aday aynt
kiisede bir adet biok sicramast yapar. Bloktan sonra aday kendi sahasma donerek, erkekler
plonjon, kadmlar burgu savunma tekniklerini gosterir. Sonrasmda diger tenis topunu alarak,
on orta(3) bolgeden kisa topa hticum teknigini gosterir. Yere indikten sonra tictIncil bolgeden
ikinci bOlgeye blok adimlamasi yaparak biok teknigini gosterir.
Aday bloktan sonra kendi sahasma donerek erkekler plonjon, kadmlar burgu savunma
tekniklerini gostererek ayaga kalkar. Daha sonra aday tictincil belgeye gelerek sol keseye blok
. . . .
achmlamasiyla giderek blok harek'testte sure bulunmamakla birlikte
me Teknik Test 20 puan
yapilan hareket baglanti
tizerinden degerlendif
34
YUZME
Adaylar 25 m kisa kulvar havuzda 100 m Karisik Bransmda Teknik becerilerini gosterirken
en az FIN puan cetvelinde 200 puana karsilik gelen Kadmlarda 01:54,50 Erkeklerde 01:41,67
derecesini ytizmek zorundadir. Bu dereceleri ytlzemeyen adaylarm smav puanlari, teknigi
gosterirken yeterli minimum hiza ulasamadigi gerekcesiyle 100 puan ilzerinden 0 puanta
degerlendirilir.
15 metre ohmic ko
su altmda ilerleme.
uygun simetrik ko
n le ilerleme.
keleb
ayaklar duvar
Arsi
tkol ve bacak hareketleri ya
stun stilinden
agalama stiline
zis °nu. Ostermek.
tek elle stilt t.
ft
salto
ya
da
one deYrilme
sonra, si
Kurba alama tekni: i su akt hareket
Teknie uygunsimetrik kol ye bac
hareketler
Kurbagalama
ile
st
ayaklar,duvardan Wilma9 311
t
Ardis& kol y bacak h.
"serbest stil" • ozis
Serbest
tek
dirilir.
Not: Adaylarm
35
II. Mama Ozel Yetenek Sinn:
(1) 30 m Stint Testi
Bu testte adaym 30 metrelik bir parkuru kat etme sUresi OlcUlmelctedir. Olciim elektronik
fotosel ile yapihr.
Uyulmasi Gereken Kuraliar:
• 30 metre stirat kosusunun cdus1 ayakta ve gilds cizgisinin gerisindeki 1 metrelik alan
icerisinden her iki ayagm yerde oldugu pozisyonda baslamr.
erlendirmeye Sur. Hu testten
• Her adaym lid kosu h
kadm adaylann ise en az
adaym puan alabil
sonra puan almaya
5.30 saniyede
gore snalama
baslayaca
gercekl
durumlarda
• Test
ko
(2) D
A
Sff
bir
e:m:rpdo,s4
Tdr
ko:u0;_trim-
yercidiu:asugit
sinya'
it sag
Test
iq
ger
asi.ekw.
- ola
ses. SinIa
frrLE.,,;Tsin-ei4taimaat lie Cp:c1
• 1th e§ anta
i
,,
e
nL
ep..
11en
k
dc -veklI J-?$
emn
v igyiet alan
gwma en
sesEgeld g
u"
e
e
yaeurym
deinu!wm^Y _^
ma en • emeyen
a emniyet
ag a ile
liras'
bankidn.iegieuirpYtuac: z temp
aYr
1 ikaz
ar lees1,49a°ell
. et amni
de
drirical
a
gird
m
emnly -t:süffa.; Lis
uik
1
°
ay.'
s
'
a
ed;fir ve 2. uYar idaki tnef a
lanliCkabu edi izgisini r d . Aday kaPas itesinin
a
gegmal
l Ir• e . yet aianma
baStna
'
1 C
ke
dar test rdtirtir' • 1 caldigiswaid_amectaa
SinYft ' ' disma ow
devam
parkur
dev
bit4 Cmgisl
duz limeyen aday te
(hata
uyariya
edilir,
ptigi
tsl gaCerli saya li
h
S
•,
t i
n
rek
day
bul
rilmesi
m mekik
en dtistik
puan almaya
est irilecektir. Bu
adaym 2
saps' giris
deger olarak
baslayacak ye e
testin 2. asamadala a
36
Kirmizi eizgi: Bitis eizgisi
Kirmizi ye kalm mavi cizgiler arasmda kalan bOlge: Emniyet Alan'
• ............. -1- --
------- ------------------- - ----------------
37
c)
ALTINCI BOLUM
hiraz, Sway Disiplini ye Hitkfim Bulunmayan Haller
(1) hiraz
a) Turn itirazIar Ziraat Batts! Uludag Universitesi subesi TR-8700 0100 1799
3721 9296 5005 IBAN No' lu hesabma itiraz bedeli (150 TL) yattrildiktan soma Beden
Egitimi ye Spor BOltim Baskanligina aday tarafindan imzalanmis dilekce ve parayi
yatircligma dair makbuz ile sahsen yapilacaktir. Yapilan her bir itiraz kin aday ayrt
ticret yatff
avmin bitiminden sonra en
b) Sumvlarin u ulama
'dir. I. Mama smav
gee 2 saat
isinde &nay itiraz
sonu larma
acakttr.
Komisy
(YP)
arma (OY
c) Aday
onuclarmm Harlan taltipO'ye kadar
itir
sonra yapilan itirnlar dikkate aim
adaya yazilt oink hildirilir.
hakh butundugu takdirde adaYa ddellilS ()Mutt& s
laks lz bulunan adaym Odemis oldugu stnav ititaz acre
karara
lade
ptlmaya itirazIara ait dilekeeler islerne almmaz.
isiplini;
smavlarm sag &It birel(ti de yllrUttilebilmest, aday
disipiinli ve saygth tutum ve dawn' igerisinde olmalartyla m
e smav stiresince smav dOzenki davrantslart ser
ma uymayan, smav tun, gerec ve makemelerine zarar veren
saygt smularuu asan tarttsmalarda bulunan adaylar Stn •
Lyra smavdan ihrac ediftr. Smavm herhangi bir aszunasmda
malara gir
z hrae then adayinismi, smav sonuc listesi
din
ttniversitemiz esisletine, arac, gerec,
trasin
herhangi btr n nle zarar verenler hakkmda
azmirt.edileeektir tn:v
ride s •va 'e
iger
rilen
aldunt
tymelidir.
arak spor a
abist,
A
U olan spor
uta. uygun spor
Ulus
me, Artistik
dallarm
'nde
herhangi bir
Cimnastik,
Adaylar sinavlarda
nedenden do
giremezler.
herhangi bir spor ku
saatlerinde degisiklik yapabilir.
d) Slimy Komisyonu gerektigm
(3) Hfiktim Bulunmayan Haller
a) Bu ilkelerde belirtilmeyen hususlarda ye ortaya edcan ihtilaf durumlarmda &nay
Komisyonu yetkilidir.
b) Bu ilkeler, Uludag Universitesi Beden Egitimi ye Spor Bolumu Akademik Kurulunun
Onerisi, Egitim Faktiltesi Dekanliginm kabulu ye Rekttirliik Makammin olurundan
sonra uygulantr.
c) Bu ilkeleri Uludag Universitesi RelctOrkigtl adma Egitim Faktiltesi Dekanligi ytirtIttir.
38
YEDINCi BOLUM
Beden Egitimi ye Spor Ogretmenligi Lisans Program'
ULUDAG UNIVERSITESI
2013 - 2014 EGITIM-OGRETIM YIU
EGITIM FAKOLTESI BEDEN EGITIMI VE SPOR BOLOMO
LYARIYILIGOZ
DERSIN ADI
KODU
II.YARIYIL BAHAR
Haf.Ders Kredi ECT
SaatI
al
S
ATA101
Ataturk ilketeri Ve Denim Twill I
BED1009 Beden Egitimi Ve Sporun Temelled
BED1013 Gene! Cimnaslik
BED1015 linen Anatomisi Ve linesiyolops1
BED1017 Basketbol
BED1019 flame
EBB1003 Egitim Billmine GI'
TUD101 TOrkge I. Yazd
YAD101 Yabana 1311
ToplamKredI
MP"
2 0
2 0
2
2
DERSIN ADI
Haf.Ders
Saatl
Haf.Ders Kredi
Saati
al
ATA102
Ataturk ilkeleri Ve Devrim Twill II
13E010 4 Saglik Bilgisi Ve Ilkyardim
Artistik Clmnastik
Atletizrn
BED1102 Tenis
Tema! MUzik Egitimi
Egitim Rsikoldia
Ttirkge SOz10 Anlatim
Yabana Dil II
YAD1
Ilksif......41116121ellelliellili
KODU
ATA203
BED200
BED20
BED Ct
BIL
BED2101
2
2
KODU
ICredl ECT
sl
S
DERS N
II
Pk_
BED2002 AldrenMan Wald
BED2012Futbol
BED2014 Ha1kOyunlan
BED2102 Seomen Deis II (Yaz Spodan) •
BIL2052
Bilgisayar II
EBB2004
gretIm Teknolopleri Ve Materyal
Tasanm
BED2020 Okul snood Beden Egitimi ye Spot 12 ] I
sup
•.16.s17 el11111.1=111111:1111
2
2
2
3
2
2
3
2
3
21
2
4
4
5
2
4
4
2
3
30
Kredl
al
ECTS
3
3
3
3
5
5
5
4
4
5
„dirt
um
BEINIIMelle1111111111111111fl
oplam KredI
2
.111 I
30
EllflMNMS111111111Elleilliall/I AIRa
.Haf.Ders
Seat
BED300
BED3201 Segimlik IV (Spor Masap)
ECTS
DERS N ADI
Beced Ogrenimi
Bilimsel Arashrma YOntemled
Segmeli Oars IV (Uygulamali
S ar
ggpspoe Vdeyb ol
:RE3910, TOrenler Ve Kutlamalar
INEMIAIILIMellineelln
WNW •zel • gretlm YOntemlen II
Nira MISS
SI3B3000i !gine Ve Degerlendrme
1 2
4
Sgt3S12- Egzersiz Ve Beslenme
Egitsel Oyunlar
1 2
Toplam Kredl
KODU
VILYAFUYIIJGOZ
DERSIN ADI
11111i
rag as
,,Nta,iprommo
1111111111111111111111111111111!1
S N ADI
T U
BED4001 Engender loin Beden Egitimi Spor 1
13E04301 Sedmlik VIL(Uzmanhk Alan Bilgisi)
2
2
2
2
3
4
5
BED4101
1
2
2
3
3
0
4
2
0
3
3
3
3
19
4
5
5
4
30
EBB4005 Rehbedik
EBB4001 Okul Deneyiml
BED4007 Araetirma Projesi
BED4005 Beden Egitimi Ve Spor YOnetimi
Toplam Kredl
3
2
2
4
2
2
3
2
3
3
2
2
22
5
2
5
4
3
3
30
umf
111111111111■1111111111111111
Segimlik VI (11;Sporlar)*
ECTS
2
3
BED4102 Segmeli Ders VII (Kuramsal)
BED4202 Segmeli Den VIII ( Bireysel Spor
Uzmanligi)
EBB4006 Tad Egitim Sistemi Ve Okul
YOnetimi
BED4006 Topluma Hizmet Uygulamalan
EBB4004 Ogretmenlik Uygulamasi
Haf.Ders Kredi
Seal al
T U L
3
3 0
3
2 2
ECTS
5
7
2
0
2
3
1
2
2
8
2
5
7
8
Toplam KredI
15
30
TOPLAM KREDI
160
• EK 5/7 'de yer elan yilchz icaretll derslerin uygulamalan. Fakulte YOnetim Kurulunun belideyecegi tarih ve yerde tramp aeklinde yamlacalthr. Bu derslen segen
ogrendler kamplara kendi imkanlans4a katilacalthr.
I
I
I
39
ULUDA IN VERS TES
2013 • 2014 E
M •. RE M YILI
SEC ML DERSLER L STES
E M FAK I LTES BEDEN E M ve SPOR B•L I M I
II. YARIYIL BAHAR
=
LYAFtlYIL/G
KODU
Haf.Ders
Saatl Kredl il
sl
DERS N ADI
KODU
DERS N ADI
000
Haf.Ders
Saatt
ALM
MEM =
an =
In. a
MEM ME
IV.YARIYIL BAHAR
KODU
Haf.Ders
Said'
11N11
alwinsta
BED2101
BED2105
BED2109
BED2103
Cocuk Ve Spor
BED2119
Spar Sahalan Ve Malzeme Bilgisi
Fiziksel Akti4te Ve Psikolojik
Zindelik
BED2123
Spor Sosyddisi
W
NIT a
W
.li.
ABB
.77-11.11111.
r
Kredl
sl
3
3
3
3
3
Aik '9131M
rim
et
li
II
Willa& in I
AIIIMW11111111111 an 11111111•111111111115Lail:LaIOMIL
-sir MINN
al?
3
3
BED2138
BED 140
soff-otamaran-Yanw 'rte'
H f.Ders
DERS N
Sate
Trambolin
Gera,
Masa Tanis'
111111
Li II
IV
BED3118 Arjantin Tango
ILIUM
BF.D3108
Korfbol
Satrang
■
— uirmaarmaEll
a :sort..
SPOWSAJI ;z7:51i-jim
Oryanfiring
BED 4301
SKMEL DERS VII (TAKIM
SPORU UZNIANLIOI)
BED4307
Basketbd Uzmanlik
BED4311
BED4315
BED4317
BED4323
Futbd Uzmanlik
Halk Oyunlan Uzmanlik
Hentbol Uzmanlik
Voleybol Uzmanlik
7 ".
I
It
111111
E7-rt IEEE
t II MI
1E11
a Si. 1E11
I I
1=■
111111
2IN
121311
BED4109
Badminton
Binicilik
L- 'mon: flan M
MEN1111211111
Md
® BED31S2 SESGULASIALI
RE DER S
SPORLA
LIILICI
BED4111
BED4113
BED4115
Kredl
sl
DERS VI
SEC
KURNASAL
3
'4101111111
""1111111182111
Yashlarda Spor
3
Sporda Yetenek Sedmi
Kondisyon Antrenmani
Olimpizm
3
3
3
3
3
SEQMEL DERS VIII
(BIREYSEL SPOR
UZMANLIOI
BED4230
BED4 32
BED4234
BED4238
BED4240
BED4242
Atletizm Uzmanlik
Artistik Cimnastik Uzmanlik
Badminton Uzmanlik
Mires Uzmanhk
Kort Tani& Uzmanlik
Masa Tanisi Uzmanhk
Yuzme Uzmanlik
u 0
0
II
1111
N..
LILIN
FALUN
LILLE
ALI■
ILIUM
LILIN
MEM
3
3
3
3
3
3
3
• Yildiz isaretli olan derslerin uygutamalan, FakUlte Ydnetim Kurulunun balideyecegi tarih ve yards kamp seklinde yapilacaldir.Bu derslen ser,en
Ogrenciler kamplara kendi imkanlanyla katilecakt r.
40
SEICIZiNCi BOUM
Beden Egitimi ye Spor Ogretmenligi Btiltimtinde Bulunan Ogretim Elemam, Tesisler
ye Fiziki Olanaklar
•
2 Docent Doktor, 4 Yardimci Docent Doktor, 8 Ogretim GOrevlisi, 3 Okutman ve 2
Ar4trma Gerevlisi olmak tizere toplam 19 Ogretim elemant bulunmalctathr.
•
Spor Salonlarc 1 adet uluslararasi hentbol basketbol ye voleybol maclarmin
oynanabilecegi 1000 kiOlik ol ve voleybol antrenman salonu, 1
adet gitrq salonu, 1
•
Futbol sahas •
adet futb
•
Tart
•
A
•
mak Uzere toplam 2
det beton zeminli
adet toprak, 2 adet beton zeminli olmak
2 adet beton zeminli
t video salonu, 2 ade
41
Ek.I
Federasyon
Amblemi
T.C.
BASBAKANLIK
GENCL1K VE SPOR GENEL MUDURLUOO
rag
.
'SI
*( )
SINIFI MILL SPORCU BELGESI
Federasyon Adi
Adt ye Soyadt
Dogum Yeti v
MEET
Baba Adi
FED.
Beige No
br 4111.4.0 s
V Al1/4
•
Ns a
Adak.. rile
11.111.0111111111S
Fotograf
11101111011111.11..1=M: t
a
%IF
IMEr
Spor
GSGM
MO.
• s
art Ulke Saytit
)
Rakamla
(
(
)
(
En Son Ogre
Ev Adresi/Telefo
I Adresi/Telefon
gu onaylarunistir.
Federas onu
Genel Sekreteri
Federas onu
Baslcani
S ' or Faali etleri Dairesi
Baslcatu
* Milli Sporcu Belgesine uygun olan ( A, B veya C ) sindi yaztlacalctir. Milli sporcu belgesi baslik yaztsi rengi ye
boyutu ( A ) swat igin Kumizi ( 16 punto), ( B ) smifi igin Mavi (16 punto), ( C ) struft igin Yesil (16 punto)
olarak yazilacalcbr.
42
)
43

Benzer belgeler