Four Seasons Hotels Istanbul `da Çikolata #öleni

Yorumlar

Transkript

Four Seasons Hotels Istanbul `da Çikolata #öleni
Four Seasons Hotels Istanbul 'da Çikolata #öleni
“Chocolate By Four Seasons Hotels Istanbul” Kakaoya Yeni Bir Yorum Kat#yor
March 18, 2015, Istanbul at the Bosphorus, Turkey
Four Seasons Hotels Istanbul, misafirlerini yeni bir çikolata markas# ile bulu#turuyor. Pastane #efi Ghislain
Gaille’in #stanbul’un simgelerinden M#s#r Çar##s#’ndan ald### ilhamla haz#rlad### artizan çikolatalar
lezzeti kadar görüntüsüyle de gönülleri fetih etmeye haz#r.
Bo#aziçi’nin benzersiz güzelli#i ve Tarihi Yar#mada’n#n gizeminden esinlenilerek tasarlanan Chocolate by
Four Seasons Hotels Istanbul, e#siz lezzetteki çikolatalar# sanatsal bir sunumla bir araya getiriyor. Gerek
1
kurumsal gerekse hediyelerine özel bir anlam yüklemek isteyenlerin taleplerine kar##l#k veren marka, atölye
ve ma#aza olarak Four Seasons Bosphorus’un içinde konumlan#yor.
Çikolata dünyas#na yeni lezzetler kazand#ran Gaille, M#s#r Çar##s#’n#n sevilen baharatlar#n# çikolata
ile bulu#tururken, tutku meyveli, zeytinya#l#, zencefilli, tarç#nl# ve incirli gibi özgün lezzetleri de markaya
özel yarat#yor. Ünlü ressam #smail Acar sanat dan##manl###nda hayata geçirilen proje, sadece
damaklara de#il ##k sunumlar#yla sanatseverlere de hitap ediyor. Dünyaca ünlü sanatç#n#n, #stanbul
konseptli resim koleksiyonundaki eserler, çikolata kutular#nda yeniden hayat buluyor ve çikolataya ayr# bir
zarafet kat#yor. Chocolate by Four Seasons Hotels Istanbul’un birbirinden farkl# lezzetleri içinde saklayan
özel formülü çikolata tutkunlar#na yeni ke#ifler sunuyor.
Hayata geçirilen markan#n ba# mimarlar#ndan Gaille, heyecan#n# dile getirirken s#n#rlar# zorlamay#
sevdi#inin de alt#n# çiziyor ve “ Pastac#l#kla u#ra#an birinin en çok dokundu#u materyaldir çikolata.
Kontrolü zor olsa da çikolata bir özgürlük alan#d#r. Yerel lezzetlere her zaman öncelik ve önem veriyorum
yeni hayata geçirdi#imiz bu projede de s#n#rlar# zorlad#m ve birbirinden farkl# lezzetler yaratt#m.
Yaratt###m çikolatalar farkl# görünseler de asl#nda hayat#n içindeki tatlar# en sevilen materyalle
bulu#turmak büyük keyifti” diyor.
RELATED
March 18, 2015, Istanbul at the Bosphorus, Turkey
Chocolate by Four Seasons Hotels Istanbul
http://publish.url/bosphorus/hotel-news/2015/chocolate.html
February 18, 2015, Istanbul at the Bosphorus, Turkey
Belmond Hotel Cipriani's Chef Davide Bisetto Visits Aqua at Four Seasons Istanbul
http://publish.url/bosphorus/hotel-news/2015/aqua-guest-chef-davide-bisetto.html
PRESS CONTACTS
Sibel Benli
Director of Public Relations
Ç#ra#an Cad. No. 28
Istanbul
Turkey
[email protected]
90 (212) 381 41 35
2

Benzer belgeler