mef_yönerge ilköğretim.FH11

Yorumlar

Transkript

mef_yönerge ilköğretim.FH11
DENİZLİ İLKÖĞRETİM OKULLAR ARASI
AKIL OYUNLARI
ŞAMPİYONASI
Yarı Final
0
1
0
2
n
a
13 Nis
Final
0
1
0
2
s
ı
y
a
21 M
ÖDÜLLER
• Yarıfinal ve finale katılan tüm öğrencilere,GURU E.Y.D. tarafından, eğitimine
katkı yardımı sağlanacaktır.
• 5.-6.-7. sınıf il birincilerinde her öğrenciye MP3
• 5.-6.-7. sınıf il birincilerinin okullarına Digital Fotoğraf makinesi
• Finale katılanlara katılım belgesi ve dereceye girenlere de başarı belgesi verilecektir.
ORGANİZASYON:
Hüseyin ÖZTÜRK
Psk. Dnş.
ANA SPONSOR:
KATKIDA BULUNANLAR:
1. BÖLÜM / Maraton
Süre: 50 Dakika
1.Kelime Avý
Verilen kelimeleri soldan saða, yukardan aþaðýya, çapraz olarak veya tam tersi istikametlerde
okuyarak tüm kelimeleri bulun. Kelimeler bulunduðunda kullanýlmayan hücrelerdeki harfleri
sol üsten baþlayarak satýr satýr sað alta doðru yazdýðýnýzda anlamlý bir kelime oluþacaktýr.
Cevap olarak bu kelimeyi yazýn.
YAT
EKO
TUR
AKIM
ARAZ
AYNA
DOÐA
KURA
MERT
OZAN
TAZI
K Ç R Z E V
K Ç R Z E V
Ý U A N Y A
Ý U A N Y A
T R R A N T
T R R A N T
A A Ð A R K
A A Ð A R K
Y O Z E K O
Y O Z E K O
D O M I K A
D O M I K A
ÇEVÝK
2.Hazine Avý
Rakamlar çevrelerindeki komþu hücrelerde kaç elmas olduðunu gösteriyor. Diyagramdaki tüm
elmaslarýn yerini bulun.
3.ABC Baðlamaca
Diyagramdaki tüm noktalardan yatay ya da dikey doðrultularda geçerek verilen tüm harfleri
diðer eþlerine baðlayýn. Herhangi bir baðlantý bir baþkasýyla kesiþemez, kendisi üzerinden
geçemez.
4.ABC Kadar Kolay
Diyagramý satýr ve sütunlarda ABC harflerini bir kez kullanarak doldurun. Diyagramýn dýþýndaki
harfler o satýr ve sütunda karþýlaþacaðýnýz ilk harfi göstermektedir.
1.Denizli İlköğretim Okulları Arası Akıl Oyunları Şampiyonası
1. BÖLÜM / Maraton
Süre: 50 Dakika
5.Amiral Battý
Diyagrama 3 tane denizaltý, 2 destroyer ve 1 tane de kruvazör’ü öyle yerleþtirin ki hiçbiri
birbirine çaprazdan bile deðmesin. Diyagramýn dýþýndaki sayýlar o satýr ya da sütundaki gemi
parçalarýnýn toplam sayýsýný vermektedir. Bazý gemi parçalarý verilmiþtir.
6.Labirent Karala!
Giriþten çýkýþa ulaþan yolu karalayýn ve bir resim oluþturun. Çözümü karalamak zorunda
deðilsiniz, herhangi bir þekilde yolu göstermek yeterlidir.
7.Çarpmaca
Her satýrda ve her sütunda iki tane sayý olacak þekilde 1’den 12’ye tüm sayýlarý diyagrama
yerleþtirin. Diyagram dýþýndaki sayýlar o satýr ya da sütundaki iki sayýnýn çarpýmýný vermektedir.
8.Kapsül
Diyagrama 3 tane hücrenin üzerinde yer alan yatay ya da dikey olarak kapsüller yerleþtirilmiþtir.
Bu kapsüllerin her birinin içine 1’den 8’e rakamlarý tam olarak bir kez yerleþtirin. Diyagramýn
dýþýndaki sayýlar o satýr ya da sütunda yer alan kapsüller içindeki rakamlarýn toplamýný
vermektedir. Örnekteki 8 toplamý 5,1 ve 2 rakamlarýnýn toplamýdýr.
1.Denizli İlköğretim Okulları Arası Akıl Oyunları Şampiyonası
2. BÖLÜM / Sudoku
Süre: 25 Dakika
1.Klasik Sudoku
Her satýr, her sütun ve kalýn çizgilerle belirlenmiþ her 2x3’lük alanda 1’den 6’ya tüm rakamlar
tam birer kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
2.Tek-Çift Sudoku
Her satýr, her sütun ve kalýn çizgilerle belirlenmiþ her 2x3’lük alanda 1’den 6’ya tüm rakamlar
tam birer kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun. Tüm gri hücrelere çift sayýlar, tüm beyaz
hücrelere tek sayýlar yerleþmek zorundadýr.
3.Bölgesel Sudoku
Her satýr, her sütun ve kalýn çizgilerle sýnýrlarý belirlenmiþ her alanda 1’den 6’ya tüm rakamlar
tam birer kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun.
4.Ardýþýk Sudoku
Her satýrda, her sütunda ve kalýn çizgilerle çevrili her 2x3’lük alanda 1’den 6’ya rakamlar bir
kez yer alacak þekilde diyagramý doldurun. Tüm ardýþýk komþularýn arasýnda bir beyaz nokta
vardýr.
1.Denizli İlköğretim Okulları Arası Akıl Oyunları Şampiyonası
3. BÖLÜM / Zincir
Süre: 20 Dakika
Bu bölümde 4 farklý soru bulunmaktadýr. Sayý Bulmaca, Sudoku, Ýþlem Karesi ve Ýþlem
Karala.
Ýlk 3 soruyu verildikleri þekliyle çözebilirsiniz. Fakat Ýþlem Karala sorusu diðer sorulardan
taþýnacak ipuçlarýyla çözülebilmektedir. Ýlk üç soruda bazý hücreler harflendirilmiþtir. Yapýlmasý
gereken; sorular çözüldükten sonra harflerin bulunduðu hücrelere yerleþen rakamlarý ayný
harflerle iþaretlenmiþ Ýþlem Karala sorusunun hücrelerine taþýmaktýr. Sonrasýnda Ýþlem
Karala sorusunun kurallarý dikkate alýnarak soru çözülebilir.
“Unutulmamalýdýr ki ipuçlarý taþýnmadýðý takdirde Ýþlem Karala sorusunun bir çözümü yoktur.”
1.Sayý Bulmaca
0’dan 9’a rakamlarýn içinden herhangi
birbirinden farkýlý 3 rakam seçilerek 3
basamaklý bir sayý oluþturulmuþtur ve bu
sayý 0 ile baþlayamaz. Her “-”, aranan sayýya
ait doðru bir rakamý yanlýþ bir yerde
bulduðunuzu, her “+” ise aranan sayýya ait
doðru bir rakamý doðru yerde bulduðunuzu
gösteriyor.
2.Klasik Sudoku
Her satýr, her sütun ve kalýn çizgilerle
belirlenmiþ her 3x2’lik bölgede 1’den 6’ya
tüm rakamlar tam birer kez yer alacak
þekilde diyagramý doldurun.
3.Ýþlem Karesi
1’den 9’a rakamlarý sadece birer kez kullanarak diyagram dýþýnda verilmiþ olan eþitlikleri
saðlayýn. Matematiksel iþlem öncelikleri geçerlidir. Örneðin: 3+1x5=8 olmaktadýr.
4.Ýþlem Karala
Ýki hücreyi karalayarak eþitlikleri saðlayýn. Matematiksel iþlem öncelikleri geçerlidir, yani
çarpma ve bölme iþlemi toplamaca ve çýkarma iþleminden önce yapýlýr.
1.Denizli İlköğretim Okulları Arası Akıl Oyunları Şampiyonası
4. BÖLÜM / SET
Süre: 15 Dakika
SET OYUNU
SET oyunu, verilen kartlar içerisinde belli özelliklere sahip üçlü gruplar bulmaya dayalý bir
oyundur.
Kartlarýn dört farklý özelliði vardýr: Þekil, þekil sayýsý, þekil rengi ve þekil deseni. Herhangi
üç kartýn bir grup oluþturmasý için bu dört özelliðin ya her bir kart için ayný ya da her bir kart
için farklý olmasý gerekir.
Aþaðýdaki üçlü bir SET'tir;
çünkü hepsi þekil, sayý ve renk
yönünden ayný, desen
yönünden farklýdýr:
Aþaðýdaki üçlü bir SET'tir;
çünkü hepsi farklý þekil, sayý
ve renkte, ayný desendedir:
Aþaðýdaki üçlü bir SET
deðildir, çünkü ayný þekil
ve sayýda, farklý desenlerde
olmalarýna raðmen ikisi
kýrmýzý biri yeþildir.
Örnek:
Yandaki 12 SET Kartý ile
aþaðýda 6 farklý þekilde, üçlü
SET oluþturulmuþtur.
Cevaplar:
* Yarýþmada her SET kartýna bir harf verilecektir. “ Cevap kaðýdýna SET oluþturduðunuz 3 kartýn
harflerini herhangi bir sýrada yazmanýz yeterli olacaktýr.” Takýmlar þekilleri çizmek zorunda deðildir.
1.Denizli İlköğretim Okulları Arası Akıl Oyunları Şampiyonası
5. BÖLÜM / Optimizasyon
Süre: 15 Dakika
Örüntü Bloklarý
Örüntü bloklarý geometrik þekillerdir. 8 farklý þekil vardýr ve bu þekiller farklý renklerdedir.
Yarýþmada size verilecek örüntü bloklarý setinde her parçadan 4 adet bulunacaktýr.
Bu optimizasyon sorusunda amacýnýz deðiþik puanlar verilen parçalarý size verilecek olan
diyagrama yerleþtirmektir. Þekilleri diyagrama yerleþtirirken diyagram çizgilerine dikkat
etmelisiniz. Ayný þekiller birbirlerine çaprazdan bile (noktasal temas da dahil) deðmemelidir.
Puanýnýz doðru yerleþtirdiðiniz parçalarýn puanlarý toplamý olacaktýr. Ayrýca kullandýðýnýz her
farklý renk de size puan kazandýracaktýr.
Bu iki parça arasýnda noktasal temas vardýr ve yerleþimi geçerli deðildir.
Eðer çözümünüzde yanlýþ bir yerleþim varsa bu yerleþime sebep olan parçalarýn puanlarý
toplam puanýnýza dahil edilmez.
Puanlama: Yerleþtirilen parça x parça puaný + 5 x kullanýlan farklý renk
sayýsý.
1.Denizli İlköğretim Okulları Arası Akıl Oyunları Şampiyonası
5. BÖLÜM / Optimizasyon
Süre: 15 Dakika
10 Puan
x4
9 Puan
7 Puan
8 Puan
x4
x4
x4
6 Puan
x4
5 Puan
x4
3 Puan
4 Puan
x4
x4
Örnek için puanlandýrma:(3 x 10)+(1 x 8)+(1 x 6)+(1 x 4)+(5 x 4) = 68 Puan
1.Denizli İlköğretim Okulları Arası Akıl Oyunları Şampiyonası
6. BÖLÜM / Mekanik
Süre: 25 Dakika
Ýþlem Karesi
Yarýþma sýrasýnda size 9 kart verilecek ve bu kartlarýn iki yüzünde sayýlar
olacaktýr. Bazý kartlarýn ise bir yüzünde sayý, diðer yüzü karalý olacaktýr.
Amaç bu kartlarý kullanarak “Ýþlem Karesi” sorusundaki eþitliklerin doðru
olmasýný saðlamaktýr. Her kart bir kez kullanýlabilir.
Matematiksel iþlem öncelikleri geçerlidir. Örneðin: 3+1x5=8 olmaktadýr.
Kartlarýn
Ön Yüzü
Kartlarýn
Arka Yüzü
A
B
8
D
E
F
3
5
1
G
1
I
7
6
B
C
D
E
F
G
H
I
2
4
9
4
1
10
8
9
5
Cevap:
63
H
A
Örnek:
1
C
Kartlarýn dizilimi:
12
9
6
8
12
C
I
G
68
7
10
2
68
H
F
A
8
1
3
4
8
E
D
B
1
63
1
1.Denizli İlköğretim Okulları Arası Akıl Oyunları Şampiyonası

Benzer belgeler

sınav koleji 8. akıl oyunları – 2015 - akil

sınav koleji 8. akıl oyunları – 2015 - akil Verilen kelimeleri soldan saða, yukardan aþaðýya, çapraz olarak veya tam tersi istikametlerde okuyarak tüm kelimeleri bulun. Kelimeler bulunduðunda kullanýlmayan hücrelerdeki harfleri sol üsten baþ...

Detaylı