Resmî Gazete

Yorumlar

Transkript

Resmî Gazete
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920
Yönetim ve Yazı işleriSDSDSS
BaşbakanlıSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSSk
Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e
başvurulur.
10ve MART
1977
Müdevvenat
PERŞEMBE
FGFGFG4
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Tüzük
Karar Sayısı: 7/13210
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Danıştayca incelenmiş bulunan ilişik «PTT
Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bir
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Tüzüğe B i r E k Geçici Madde Eklen­
mesi Hakkında Tüzük» ü n yürürlüğe konulması;
Bakanlar Kurulunca 26/1/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N. ERBAKAN
Başbakan
S. DEMİREL
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. K.
F. MELEN
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Doç. Dr. Y . ERGENEKON
A. N. ERDEM
Güm. ve Tekel Bakanı
Dr. K . DEMİR
O. ÖZTRAK
Sanayi ve Tek. Bakanı
. KAZAN A. DOĞRU V. POYRAZ L. TOKOĞLU
Devlet Bakanı
G. KARACA
ERKOVAN
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
O. ASILTÜRK
İ. S. ÇAĞLAYANGİL
Bayındırlık Bakanı
Ticaret Bakanı
H. BAŞOL
F. A D A K
Sağ. Sos. Y . Bakanı
Çalışma Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A. TÜRKEŞ
Devlet Bakanı
H . AKSAY
İ. MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı V .
Ş. K A Z A N
Ulaştırma Bakanı
N. MENTEŞE
En. ve Tabiî Kay. Bakanı V . Turizm ve Tan. Bakanı
DDFDFDFDFDFDF
DFDFDFDFDD
İmar ve İskân Bakanı
Köyişleri Bakanı
Orman Bakanı
Genç. ve Spor Bakanı
N. OK
V . POYRAZ
T. KAPANLI
A. Ş. EREK
Kültür Bakanı
Sosyal Güvenlik Bakanı
R. DANIŞMAN
A. M . ABLUM
Yürütme ve
İdare Bölümü Sayfa : 57
Sayfa: 2
RESMÎ GAZETE
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
26/1/1977 Tarihli ve 7/13210 Sayılı Kararnamenin Ekidir.
P T T Biriktirme ve Y a r d ı m S a n d ı ğ ı T ü z ü ğ ü n ü n B a z ı Maddelerinin
D e ğ i ş t i r i l m e s i , Bir Maddesinin Y ü r ü r l ü k t e n K a l d ı r ı l m a s ı ve bu
T ü z ü ğ e B i r E k Geçici Madde Eklenmesi H a k k ı n d a T ü z ü k
Madde 1—20 Şubat 1951 günlü ve 3/12564 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 7, 11, 13, 14 ncu
maddeleri; 15 nci maddesinin E ve F bentleri; 18, 20, 22, 24 üncü maddeleri; 26 ncı
maddesinin D bendi; 42, 44, 48 inci maddeleri; 17 Ocak 1957 günlü ve 4/8591 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilen 2 nci maddesinin C bendi; 33, 40 ıncı mad­
deleri; 20 Ağustos 1964 günlü ve 6/3501 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değiştiri­
len 3, 5, 6 ncı maddeleri; 9 uncu maddesinin C bendi; 32, 34, 35 inci maddeleri
ile 17 Ocak 1957 günlü ve 4/8591 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilen 2 inci
maddesinin 25 E k i m 1971 günlü ve 7/3328 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değiş­
tirilen F bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 2 —
C) Gerektiğinde ortakların gereksinme duyduğu dayanıklı ve dayanıksız tü­
ketim maddelerini sağlamak ve dağıtmak, bu amaçla Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak yerlerde temsilcilik veya satış yerleri kurmak yahut Yönetim Kurulunca
karalaştırılacak miktarda avans vermek,
F) Konut edinmek isteyen ortaklara, konut fonunda birikmiş paralarıSDSDSDSSSSSSS
bulundurulmak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu amaçla verdiği kredSSDSSS i
tavanını aşmamak kaydıyla yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre 20 yıla kadar
vadeli ve faizli kredi vermek.»
Sandık ortakları:
«Madde 3 — Sandığa PTT örgütü kadrolu personelinden eylemli askerliğini
yapmış veya eylemli askerlikle ilişiği kalmamış olanlar ortak olabilirler.
PTT örgütü ile ilgileri kesilmeden sandık ortaklığından ayrılmak isteyenler,
yazılı başvurma gününden itibaren ortaklıktan ayrılmış sayılırlar. Bunların hesap
ları, 40 ıncı madde hükümleri gereğince 3 ay içinde kapatılır.
Sandık aidat ve borçlarım özürsüz olarak vaktinde vermeyen ortaklarla,bunları kesmeyen veya kestirmeyenler, Yönetim Kurulu kararlarıyla ortaklıktan çıka­
rılabilirler. B u takdirde hesapları aynı şekilde kapatılır.
Ortaklıktan ayrılanlar veya çıkarılanlar, isterlerse Yönetim Kurulu kararıyla
ortaklığa yeniden alınabilirler.
PTT örgütünden ayrılmış olanlar, ayrıldıkları günden itibaren sandık ortaklığından da ayrılmış sayılırlar. PTT örgütünde tekrar görev alanlar ortaklığa yeni­
den girebilirler.
Bunların ortaklık hakları son giriş gününden başlar.»
Genel kurul ve temsilcilik:
«Madde 5 — Genel Kurul, Genel Müdür ve yardımcıları, Sandık Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleriyle ortak temsilcilerinden oluşur.
Diğer ortaklar, oy hakkı olmaksızın Genel Kurul toplantılarına ve görüşme­
lere katılabilirler.
Genel Kurula, Genel Müdür Başkanlık eder; ayrıca açık oyla bir başkan vekili ve i k i yazman seçilir.
Temsilci, sandık ortaklarını Genel Kurul toplantılarında temsil etmek üzere;
ortaklar tarafından bir yıl için seçilen Sandık ortağıdır.
Temsilci üye sayısı 150 dir.
Ocak ayının ilk on günü içinde, PTT Genel Müdürlüğü müfettişlerinden olu­
şan üç kişilik bir kurul, Genel Müdürlük Merkez Daireleri, Başmüdürlükler ve
Genel Müdürlüğe bağlı diğer bağımsız birimler personelinden sandığa ortak olan
Yürütme ve
İdare Bölümü Sayfa : 58
10 Mart 1971 — Sayı: 15874
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 3
ların sayısını esas alarak birimlere düşen temsilci sayısını saptar ve Yönetim Kurulu ile ortaklara duyurur.
Temsilci seçimi Ocak ayının son haftasında yapılır.
Birimlere düşen temsilci sayısının saptanması, bunlara ödenecek yolluklar,
seçim yöntemleri v.b. hususlar yönetmelikte belirtilir.»
Genel kurul toplantısı:
«Madde 6 — Genel Kurul, her yıl en geç Nisan ayının 15 ine kadar Yönetim
Kurulunca saptanacak bir günde Ankara'da toplanır.
Genel Kurulun toplanma ve görüşme yeter sayısı üye tam sayısının yarısın
dan fazlasıdır.
Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, toplantı en geç 30 Nisan'a kadar Yö­
netim Kurulunca saptanacak bir güne bırakılır. B u toplantıda bulunacak üyelerin
sayısı ne olursa olsun toplantı geçerli sayılır.
Genel Kurulun toplantı günü, yeri ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı gün i k i gazete'de ilân edilir.»
Olağanüstü genel kurul toplantısı:
«Madde 7 — Genel K u r u l :
A) E n az 50 temsilci tarafından imzalanmış önerge verilmesi,
B) Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi,
C) Denetçilerce istenmesi hallerinde Yönetim Kurulu,
D) Yönetim Kurulunun Tüzük gereğince kurulmasına olanak kalmaması,
E) Genel Müdürce gerekli görülmesi,
Hallerinde Genel Müdür tarafından 6 ncı maddede belirtilen yöntemle ola­
ğanüstü toplantıya çağrılır.
Olağanüstü toplantılarda, gündem dışındaki bir konu görüşülemez.»
«Madde 9 —
C) Yönetim Kurulu için dörtte biri daire başkanları, başkan yardımcıları,
Başhukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, Ankara Bölge Başmüdürü ve Telefon Baş­
müdürü arasından olmak üzere sekiz asıl, sekiz de yedek üye seçilir. Oyların eşit­
liğinde ad çekilir.»
Yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş
sayılma:
«Madde 11 — Herhangi bir nedenle Sandık ortaklığından veya 6 aydan çok
süre Ankara'dan ayrılan yahut görev başında bulunduğu halde yıllık izinde ve
raporlu bulunma durumları dışında en çok bir ayda 2, bir yılda 10 kez toplantıya
gelmeyen üye, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır; yerine en çok oy al­
mış yedek üye getirilir. Oyların eşitliğinde ad çekilir.»
Yönetim kurulu toplantıları:
«Madde 13 — Yönetim Kurulu ayda en az 4 kez toplanır ve gereğinde Baş­
kan tarafından bunun dışında da toplantıya çağrılabilir.
Oya katılmamak kaydıyla Sandık Müdürü, yardımcısı, muhasebe müdürü,
muhasebeciler ve denetçiler de toplantıda bulundurulabilirler.»
Temsil yetkisi:
«Madde 14 — Sandığı, Yönetim Kurulu Başkam, özürlü olduğu hallerde Baş­
kan vekili temsil eder.»
«Madde 15 —
E) Sandık işlemlerine, hesap ve sandık personelinin özlük işlerine, konut
fonu ve bu fona katılma paylarına, eşya alım ve dağıtımına ve Tüzüğün diğer hü­
kümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak;
Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa : 59
Sayfa: 4
RESMÎ GAZETE
10 Mart 1977 — S a y ı : 15874
F) Sandık örgütünde çalışacak personeli atamak, işlerine son vermek vs;
bunların çalışmalarını denetlemek;»
Denetçilerin çalışma
yöntemi:
«Madde 18 — Denetçiler aralarında bir başkan seçer ve iş bölümü yapar.
Denetçiler ayrı ayrı, gerektiğinde toplu olarak çalışırlar. Herhangi bir nedenle
Sandık ortaklığından veya 3 aydan çok süre ile Ankara'dan ayrılanların yerine en
çok oy almış bulunan yedek denetçi getirilir. Oyların eşitliğinde ad çekilir.»
Teftiş :
«Madde 20 — PTT müfettişleri, Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halin­
de Sandık İşlemlerini, bu tüzük ve yönetmeliklerle PTT Memurlarına verilmiş gö­
revlerin yerine getirilip getirilmediğini teftiş ederler.»
Sandık personeli:
«Madde 22 — Sandığın bir b a ş m ü d ü r ü veya müdürü, muhasebe m ü d ü r ü ve­
ya muhasebecisi ile yeterli sayıda diğer personeli bulunur.
Sandık örgütünde çalıştırılacak personelin sayıları, kadroları, aylıkları ve di­
ğer özlük haklan, personelin özlük işlerine ilişkin Yönetmelik esaslarına göre, her
yıl Sandık Yönetim Kurulunca saptanır ve yıllık çalışma raporu ile Genel K u r u lun onayına sunulur.»
Sandık personelinin görev ve.
sorumlulukları:
«Madde 24 — Sandık personeli, görevlerini, sandık başmüdürünün veya mü­
dürünün emri altında bu tüzük ve yönetmelikler hükümlerine ve Yönetim Kurulu
kararlarına göre yerine getirirler. Sandık Başmüdürü veya müdürü, yardımcıları,
muhasebe müdürü veya muhasebeci her türlü ödeme ve hesap işlerinden dolayı
birlikte sorumludurlar.»
«Madde 26 —
D) Konut fonu Yönetmeliğine göre kesilecek konut fonu katılma payları
ve fonun isletilmesinden elde edilecek paralar.»
Sandık veznesi:
«Madde 32 — Sandık veznesinde günlük ödemeler için Yönetim Kurulunca
saptanıp muhasebe müdürü veya muhasebeci ile vezne yetkililerine bildirilenden
çok para bulundurulamaz. Fazla para Yönetim Kurulu kararıyla bir veya birkaç
Bankada açtırılan vadeli veya vadesiz Sandık hesabına günü gününe yatırılır.»
Bono ve hisse senedi alımı:
«Madde 33 — Sandık, kuruluş
amacına uygun çalışmasına
engel olmamak
üzere;
A) Yönetim Kurulu kararıyla hazine tarafından veya hazine kefaletiyle ya­
hut devlet Bankalarınca çıkarılmış bono ve tahviller,
B) Genel Kurul kararıyla hisse senedi alabilir.
Bunlara ayrılacak para sermayenin % 20 sini geçemez.»
Ödünç verme:
«Madde 34 — Ortaklara sandığın olanakları oranında ve
A) Birikmiş paraları aylıklarından az olanlara bir buçuk aylıkları,
B) Birikmiş paralan aylıklarından çok olanlara i k i aylıkları kadar ortak­
lardan i k i kefille ödünç para verilebilir. Ancak, istedikleri borç ile eski borçları
toplamı birikmiş paralarının % 75 inin altında olanlardan kefil aranmaz.
C) 2 nci maddenin F bendi gereğince ve yönetmeliğinde belirtilen yöntem­
lere göre konut kredisi verilebilir.
Ortaklara ortak oldukları tarihten itibaren 6 ay geçmeden borç verilmez.»
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 60
— Sayı: 15874
Olağanüstü haller:
«Madde 35 — 34 n c ü maddenin A ve B bentleri hükümleri gereğince ortak­
lara verilecek borç miktarı belgelenmek şartıyla;
A) 2 nci maddenin D bendindeki afetler nedeniyle ortakların yapmak zorunda kaldıkları olağanüstü giderler karşılığnda faizsiz olarak :
B) Aynı maddenin E bendinde yazılı hallerde faizli olarak;
Yönetim Kurulu kararıyla yarım aylık oranında artırılabilir.»
Ortaklıktan ayrılanların
hesabı:
«Madde 40 — Sandık ortaklığından ayrılanlara, birikmiş paralan ile 41 inci
maddede yazılı yardım parası toplamından Sandığa olan borçları çıkarıldıktan son­
ra kalanı verilir. Temettüden kendilerine düşen miktar ise, o yıl bilançosunun ka­
bulünden sonra ödenir.
Hesaplarının kapanması sonunda, borçlu kalanların borç artıkları, senetlerin­
de üstlendikleri biçimde tahsil olunur.»
Sandık adına kesilen paralar:
«Madde 42 — Sandık adına kesilen paralar, Merkezlerin Emanet hesapların­
da toplanarak bağlı bulundukları muhasebecilik aracılığıyla sandığa verilmek üze­
re Genel Müdürlüğe gönderilir.»
Ortaklık cüzdanı :
«Madde 44 — Her ortağa sandıkça, sıra ve sicil numarası yazılı bir cüzdan
verilir. Cüzdana, ortağın mevduatı aylık olarak işlenir.
Ankara'daki ortaklara ait cüzdanlar sandıkça, diğer yerlerdeki ortaklara aıt
cüzdanlar ise aylıkların ödenmesinden sonra ödemeyi yapan merkezce doldurula­
rak k a r ş ı l a n imzalanır.
Yıllık temettüler de sandıkça bildirilecek orana göre yukardaki fıkra uyarınca ortakların cüzdanlarına geçirilir. Hesap durumları kendilerine mektupla bildiri­
len ortaklar için hesapların cüzdana işlenmesi zorunluluğu ortadan kalkar.»
Yürütme:
«Madde 48 — B u Tüzük hükümlerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür.»
Madde 2 — 20 Şubat 1951 günlü ve 3/12564 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 15 inci mad­
desine İ bendi, 26 ıncı maddesine bir fıkra ile 17 Ocak 1954 gün ve 4/8951 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirilen 2 nci maddesine H ve K bentleri eklenmiş­
tir.
«Madde 2 —
H ) Sandık çalışmalarını yürütebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edin­
mek;
K ) Genel Kurul kararıyla ortakların çocukları için kreş, ana okulu ve
öğrenci yurtlan kurmak.»
«Madde 15 —
İ) Sandık işlerinden PTT Genel Müdürlüğüne veya dışardan herhangi b i r
kuruluşa yaptırılacak olanları saptamak ve bu konuda anlaşmalar yapmak.»
«Madde 26 —
Her yıl sonunda elde edilecek safi kârın % 5 i bir milyon liraya varıncaya
kadar yedek sermaye olarak ayrılır.»
Madde 3 — 20 Şubat 1951 gün ve 3/12564 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 45 inci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 4 — 20 Şubat 1951 gün ve 3/12564 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Tüzüğüne aşağıdaki ek ge­
çici 1 inci madde eklenmiştir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 61
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 6
10 Mart 1977 — Sayı : 15874
Ek Geçici Madde 1 — B u Tüzüğün 2 nci maddesinin F bendinde sözü
edilen Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, bu konuya ilişkin eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Madde 5 — Danış tayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete
ile yayımı gününde yürürlüğe girer.
Madde 6 — B u Tüzük hükümlerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür.
Yönetmelik
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden :
O D T Ü Giriş, Ö ğ r e t i m ve S ı n a v Y ö n e t m e l i ğ i n i n 18. Maddesine bir
fıkra Eklenmesi H a k k ı n d a Y ö n e t m e l i k
Madde 1. ODTÜ Giriş, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
«Ancak, Üniversitenin bütün kampüs, fakülte, bölüm veya İngilizce Hazırlık Okullarının herhangi bir sınıfında kayıtlı bulunup da öğrenciler arasındaki ideolojik sebepli
fiili çatışmalar yüzünden öğrenimlerine maddeten devam imkânım, öğrenim haklarını
esasen zedelemiş veya zedelemeğe yol açacak bir süre için kaybettikleri yapılacak incele­
me sonucu anlaşılan öğrencilerden halen açıkta bulunan yahut bu mecburiyetle başka
üniversitelere nakletmiş veya buna imkân bulamadığından kayıtlarım bu sebeple sildirmiş yahut izinli sayılarak izin süresi bittiği halde aynı sebeplerle devam edememiş
ve hakkı kaybolmuş olanların, Mütevelli Hey'et Başkanlığına başvurmaları halinde,
Mütevelli Hey'etce haklarında verilecek karar ile ve başkaca şart aranmaksızın diğer
kampüslerdeki başka unvanlı fakülte yahut bölümlere veya İngilizce Hazırlık Okulunda
olanların başka İngilizce Hazırlık Okullarına son bulundukları sömestr ile nakilleri
yapılır.»
Madde 2. B u Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Müşterek Kararnameler
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı: 17698
1 — Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Kadıköy (Evreşe) Bucağına bağlı Çokal
ve Yülüce Köyleri ile,
Tekirdağ İli Malkara İlçesi Ballı Bucağına bağlı Çimendere Köyü bölgesindeki i k i i l arası sınır, Özel krokisinde de gösterildiği üzere;
(Cin deresinin Gökbüvet deresi ile birleştiği noktadan başlayarak, buradan
Cin deresinin doğuş noktasındaki Ayvalık alçağına - buradan Devedüşen kaynağına-buradan Araba çeşmesine - buradan, bu çeşme yanından geçen Sırt yolunu ta
kiben Çıplak tepeye - buradan da, bu tepeden sonraki tepe üzerinde bulunan elek­
trik direğine çekilecek hat.) olarak tesbit edilmesi 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu­
nun 2. maddesinin (B) ve 7267 Sayılı Kanunla değişik (D) fıkrasına göre kararlaştırılmıştır.
2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel haklan saklıdır.
3 — B u kararı İçişleri Bakanı yürütür .
22/2/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
İçişleri Bakam
S. DEMİREL
O. ASİLTÜRK
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 62
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
Sayfa: 7
RESMÎ GAZETE
İçişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı: 17699
1 — Van İli Gevaş İlçesi Merkez Bucağı Belediyesi ile,
Çatak İlçesi Merkez Bucağına bağlı Uzuntekne Köyü bölgesindeki i k i ilçe,
sınırı özel krokisinde de gösterildiği üzere
(Çadır gediği mevkiindeki 2708 rakımlı tepenin Doğusundan geçen Gevaş/
Müküs yolu kavşağından başlıyarak, buradan Müküs yolunu takiben Ayı deresi ile
kesiştiği noktaya - buradan da Ayı deresini takiben Beyaz çeşme tepesine çekilecek
hat) olarak tesbit edilmesi 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve
7267 Sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre kararlaştırılmıştır.
2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde (kalan genel ve özel haklan saklıdır.
3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
22/2/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
İçişleri Bakanı
S. DEMİREL
O. ASİLTÜRK
Karar Sayısı: 17696
J — Konya İli Doğanhisar İlçesi Merkez Bucağına bağlı Başköy Belediyesi ile,
Ilgın İlçesi Aşağı Çiğil Bucağına bağlı Gökbudak Köyü bölgesindeki iki
ilçe arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere;
(Doğanvuyası tepesinden başlıyarak, buradan Kuzeybatıya giden patika yolu
takiben Kütüklü tepesine - buradan düz hatla Hatıllı pınar'a - buradan da yine düz
hatla Taşlı tepeye çekilecek hat) olarak tesbit edilmesi 5442 Sayılı İl İdaresi Ka­
nununun 2. maddesinin (B) ve 7267 Sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre
kararlaştırılmıştır.
2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
22/2/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
İçişleri Bakanı
S. DEMİREL
O. ASİLTÜRK
Millî Eğitim Bakanlığından :
Karar Sayısı: 17767
1 — Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirurji Bilim Dalında açık
bulunan 1. derece Profesör kadrosuna, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve se­
çimi Üniversite Senatosunca kabul edilen, aynı Fakülte Nöroşirurji B i l i m Dalı Do­
çenti Dr. Özdemir Gürçay'ın, 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre alabileceği
aylıkla Profesör olarak terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — B u kararı Millî Eğitim Bakam yürütür.
2/3/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Millî Eğitim Bakam
S. DEMİREL
A. N. ERDEM
Yürütme ve
İdare Bölümü Sayfa : 63
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 8
10 Mart 1977 — S a y ı : 15874
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı: 17766
1 — Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2 Numaralı Umumî Amme Hu­
kuku Kürsüsünde açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna Fakülte Kurulu ta­
rafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte 2
Numaralı Umumî Amme Hukuku Kürsüsü Doçenti Dr. Ayferi Göze'nin 1750 sayılı
Kanunun 24. maddesi uyarınca alabileceği aylıkla Profesör olarak atanması uygun
görülmüştür.
2 — B u kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
2/3/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Millî Eğitim Bakanı
A. N. ERDEM
Tebliğ
Maliye Bakanlığından:
T ü r k P a r a s ı K ı y m e t i n i Koruma H a k k ı n d a 17 S a y ı l ı Karara İ l i ş k i n T e b l i ğ
SERİ:
V
NO:
4
Madde 1 — Türkiye'de bir irtibat bürosu veya temsilcilik kurmak suretiyle
faaliyette bulunmak isteyen hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin Maliye Bakan­
lığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sek­
reterliğine müracaat ederek önceden izin almaları mecburidir.
B u maksatla verilecek dilekçelerde :
a) Türkiye'de yapılacak işin mahiyeti ve büro veya temsilcilik açılmasından
beklenilen faydalarla, ekonomiye katkısı,
b) K i r a . personel aylığı ve umumî masraf karşılığı olarak bir yılda getiri­
lecek döviz miktarı,
belirtilir.
İşin mahiyetine göre Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, ilgili Bakan­
lık ve mesleki teşekküllerin mütalaasını alabilir.
Madde 2 — Büro veya temsilcilik tesisi için en çok i k i yıl müddetle izin veri­
lebilir. B u müddetin sonunda büro veya temsilciliğin faaliyeti ile ilgili tafsilâtlı bir
raporun hazırlanması ve Maliye Bakanlığına ibrazı şarttır.
Faaliyet süreleri, verilecek raporlara göre temdit edilebilir.
Madde 3 — Büro ve temsilciliklerin ana merkezinin Türkiye'ye yaptığı ihra­
cat miktar ve yerlerini gösterir ilgili kuruluşlarca onaylanmış belgelerin Maliye Ba­
kanlığına ibrazı mecburidir.
Geçici Madde: B u tebliğin yayımından önce verilen izinler yukarıdaki hü­
kümlere tabidir.
Madde 4 — B u tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme ve
İdare Bölümü Sayfa : 64
T.C
Resmî Gazete
Kuruluş
Tarihi :
(7
Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920
r
PERŞEMBE
10 M A R T
Sayı : 15874
OT7
J
I L Â N BÖLÜMÜ
ILANLAR
Bartın Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
K e m e r k ö y ı n e v k i n d e 109.528,15 lira keşifli beton yol yapımı 21/3/1977 Pazar­
tesi günü saat 15 de Belediye Dairesinde kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale edile­
cektir. Muvakkat t e m i n a t ı 6.726,— liradır. Ş a r t n a m e s i Belediyeden alınabilir. Teklif
m e k t u p l a r ı ihale g ü n ü saat 12'ye kadar Belediyeye v e r i l m i ş veya gelmiş olacaktır
İ l â n olunur.
3140 / 4-4
S a k c a g ö z ü Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 — Belediyemiz hizmet binası ikmal inşaatı 2490 sayılı Kanun h ü k ü m l e r i n e
göre 700.000,— T L . keşif bedeli üzerinden kapalı zarf u s u l ü ile 4 Nisan 1977 Pazartesi
g ü n ü saat 15 de eksiltmeye k o n u l m u ş t u r .
2 — B u i ş e ait geçici teminat 31.750,— T L . olup ihale evrakı vesair belgeler
Belediyemizde görülebilir.
3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin U s u l ü n e göre dolduracakları tek­
nik personel, taahhüt teçhizat ve malî durum bildirgeleri ile C grubundan en az işin
keşif bedeli kadar işe girebileceklerini gösterir m ü t e a h h i t l i k karnesi ile ihale gü­
n ü n d e n ü ç g ü n sonra Belediyemize m ü r a c a a t l a yeterlik belgesi almaları gerekmek­
tedir.
4 — istekliler u s u l ü n e uygun şekilde hazırlayacakları teklif m e k t u p l a r ı ile
birlikte yeterlik belgesi, geçici teminat makbuzu ve 1977 yılına ait Ticaret Odası vesi­
kasını zarfa koyarak ihale saatinden en geç bir saat ö n c e s i n e kadar Belediyemiz ihalu Komisyonu Başkanlığına v e r m i ş olmaları şarttır.
5 — Yeterlik belgesi alınması için son m ü r a c a a t tarihi 30/3/1977 Çarşamba
g ü n ü mesai saati sonuna kadardır.
6 — P T T ile m ü r a c a a t kabul edilmez.
3042 / 4-4
Amasra Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
3
Beton için kullanılacak 2-30 mm. ebadında 400 m
granülimetrik kırma taş
satın alınacaktır.
Muhammen bedeli 50.000,— lira olup, geçici terrünatı 3.750,— liradır. 23/3/1977
Çarşamba günü saat 15.O0'de Belediye Dairesinde kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale
yapılacaktır.
Teklif mektupları o eün saat 12.00'ye kadar Belediye'ye verilecektir. Şartname
Belediyede görülebilir.
3298/4-2
Sayfa: 10
RESMÎ GAZETE
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Tahmini bedeli asgari 400.000,—, azami 600.000,— TL., geçici teminatı 27.750 —
TL. olan 77 - K - 30 dosya numaralı Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı ge­
reğince ithalât işlemlerine aracılık yapmaya yetkili kılınacak «Yetkili Bankanın*
tesbiti işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksilt­
meye konulmuştur.
Eksiltmesi 18/3/1977 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel
Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe
ile 50 — TL. bedelle alınabilir.
İstekliler 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret Odası Belgesini, geçici teminat
mektubu veya makbuzunu, özel şartnamede istenen belgeleri ve alman şartname­
nin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırhyacaklan tek­
lif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Du­
yurulur.
2885 /4-4
Yem Sanayii Türk A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
1 — Göksün Yem Fabrikası 2. kısım inşaatı ile Van Yem Fabrikası ikmâl
inşaatı işleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
2 — Göksün Yem Fabrikası 2. kısmı inşaatının:
a) Keşif bedeli 6.100.000— TL.
b) Geçici teminatı 198.000— TL.
3 — Van Yem Fabrikası ikmal inşaatının:
a) Keşif bedeli 2.785.000,— T L .
b) Geçici teminatı 97.000,— TL. sidir.
4 — İşlere ait mukavele ve proje dosyası; Yenişehir Ataç Sokak No. 72
Kat 4 Ankara adresinde bulunan İnşaat Müdürlüğünde görülebilir.
5 — İsteklilerin:
a) Göksün Yem Fabrikası 2. kısım inşaatı için 15/3/1977 Salı günü saat
17.30.a kadar Bayındırlık Bakanlığından aldıkları (B) grubundan en az (6.000.00ü)
TL. hk
b) Van Yem fabrikası için 15/3/1977 Sah günü saat 17.30'a kadar Bayındır­
lık Bakanlığından aldıkları (B) grubu en az (3.000.000) T L . hk müteahhitlik kar
nesini
c) Ayrıca;
— Teknik personel beyannamesi,
— Taahhüt Beyannamesi,
— Teçhizat Beyannamesi,
— Banka referans mektubunu dilekçelerine ekliyerek Genel Müdürlüğü­
müze müracaat etmeleri ve iştirak belgesi almaları gerekmektdir.
6 — Tekliflerin en g e ç :
a) Göksün Yem Fabrikası 2. kısım inşaatı için ,16/3/1977 tarih Çarşamba
günü saat 14.00'e kadar,
b) Van Yem Fabrikası ikmâl inşaatı için 16/3/1977 (tarih Çarşamba günü
saat 15.00'e kadar,
Genel Müdürlüğümüz 2. katta bulunan Ticaret Müdürlüğüne verilmesi ge
rekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmıyacaktır.
7 — İhale teklif verme saatinden bir saat sonra yapılacaktır.
8 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya­
pıp yapmamakta veya işi istediğine vermekte serbesttir.
3288 / 2-2
I
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
RESMÎ GAZETE
Sayfa :_11
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Talimini bedeli 1.949;29!8,-— TL., geçici teminatı T2.22&,— TL. olan 76-2059-1
dosya numaralı 98 kalem çelik kılıflı motor yataklarının satın a t a m a s ı 2490 sayılı
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 24/3/1977 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Ge­
nel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe
ile 50,— T L . bedelle verilir.
İstekliler 1976 -1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Bel­
gesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, şartnamede istenilen diğer belgeleri
ve alınan şartnamenin her saMîesini imza ederek dış zari içine (koymak şartiyle tor
zu-hyacalklan teklif mektuplarını eksiltme saatinden (bir saat evveline kadar makbuz
mukabilinde Koanisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edil­
mez. Duyurulur.
2886/4-3
•
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden :
Sivas
1 — Tokat Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı işi 3530 sayılı Kanun hükümlerine
göre % 30 zamlı olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli (9.750.000,—) TL. dır.
3 — Eksiltme Sıvasta Yapı İsteri 16. Bölge Müdürlüğü eksiltme komisyonunda
25/3/1977 (Cuma) günü saalt 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı gecen Müdürlükte görülebilir,
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A) Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü adına (390.000,—) liralık geçici teminatını.
B) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayii odası belgesini,
C) Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini, teknik personel
bildirismi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi ile banka re­
ferans mektuplarını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin as­
imi ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini ver­
mek suretiyle, Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, tek­
lif mektupları Ue birlikte zarfa koymaları •gerekmektedir.
6 — İstekliler; Teklif mektuplarını 25/3/1977 Cuma günü saat 14.00 de kadar
makbuz karşılığında eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 23/3/1977 (Çarşamba)
günü çalışma saati sonuna kadardır.
Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
İlgililere duyurulur.
3021 / 4-3
Midyat Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Davacı Midyat'ın Işıklar Mahallesinden Isa Yürekçi tarafından davalı aynı
yerden Hazmi Yürekçi aleyhine ikame ettiği boşanma davası mahkememizde ya­
pılan açık duruşması sırasında:
Davalı adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiği üzerine savcılık­
ça yapılan tahkikatta adresinin meçhul olduğunu bildirilmesi üzerine davalıya da­
va dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmekle duruşmanın bırakıldığı 10/3/1977
günü saat 9.15 de duruşmaya gelmeniz veya müddeti içerisinde itirazınız varsa bil»
dirmediğiniz takdirde gıyap karan çıkacağı dava dilekçesinin tebliğine dair da­
vetiye yerine kâin olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
2984
Sayfa: 12
RESMÎ GAZETE
10 Mart 1977 — Sayı: 1S874
imar ve iskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünden:
1 _ Urfa Merkez'de 300 Konut inşaatı işi 775 sayılı kanun ve uygulama yö­
netmeliği hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 45.000.000,— TL. dır.
3 — Eksiltme, Ankara'da imar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü
(Necatibey Caddesi No. 35) İhale Komisyonunda 18/3/1977 Cuma günü saat 15.00 de
yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak tatil günleri hariç her gün mesai saat­
leri dahilinde İ m a r ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü, Konut Proje ve
Uygulama Dairesi Başkanlığında (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Turtes Han Kat 1)
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 1.363.750,— liralık geçici teminatını,
b) 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde beliryien ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini, teknik personel
bildirisini taahhüt bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum
bildirisini, banka referansını, Bayandırlık Bakanlığından almış oldukları (B) gru­
bundan en az keşif bedeli kadar, işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müte­
ahhitlik Karnesinin aslını ibraz sureti ile İ m a r ve İskân Bakanlığı, Mesken Genel
Müdürlüğü, Konut Proje ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Belge Komisyonundan
alacakları yeterlik belgesini, teklif mektuptan ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 18/3/1977 Cuma günü saat 14.00 e kadar,
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik Belgesi alınması için son m ü r a c a a t tarihi 16/3/1977 Çarşamba
günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
9 — İdare Yeterlik Belgesi verip vermemekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
Keyfiyet ilân olunur.
3190 /2-2
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tahmini bedeli 923.500,— TL., geçici teminatı 40.690,— TL. olan T6-2061-4 dosya
numaralı 4 kalemde paletli traktör yürüyüş parçalarının imal ettirilerek satmalmması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko­
nulmuştur.
Eksiltmesi 21 Mart İÖ77 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Ge­
nel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir düekçe
ile 50,— TL. bedeUe alınabilir.
İstekliler, 1976 yüı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini, ge­
çici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamenin diğer hükümler bölümü­
nün 2.1. ve 2.3. maddesinde yazılı belgeleri ve alman şartnamenin ve resimlerin her
sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartiyte hazırlıyacaklan teklif mektup­
larım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur.
3729/4-4
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
Sayfa: /13
RESMÎ GAZETE
Köy İşleri Bakanlığından:
(DUYURU)
Kooperatifler Eğitim ve Elsanatları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra hizmet­
leri için aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, çalışma yeri ve nitelikleri belirtilen
boş kadrolara naklen ve açıktan erkek eleman alınacaktır.
Sınıfı
T.H.
T.H.
T.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
G.İ.H.
T.H.
T.H.
G.İ.H.
T.H.
G.İ.H.
Kadro unvanı
Çalışacağı yer •
Derecesi Adedi
6
E.P.P.A. Müh. (Zir. Y . Müh)
Desinatör
7
Teknisyen
8
Uzman
8
Memur (Evrak ve Dosya)
8
Memur (Personel Memuru)
9
Ayniyat Memuru
9
Ambar Memuru
9
Memur (Daktilo)
9
Memur (Evrak ve Dosya Mem, ) 9
Memur (Muhasebe Me.)
10
Memur (Ambar Memuru)
12
E.P J A . Müh. (Zir. Y. Müh)
6
5
1
1
1
3
2
1
1
3
1
2
2
1
E.P.PA. Müh. (Zir. Y . Müh)
6
6
Kooperatif Uzmanı
7
2
E.P.P.A. Müh. (Zir. Y. Müh)
6
1
Uzman Y r d . (Tercüman)
6
1
Merkez
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Taşra (Millî Koop. Eğitim
ve Araştırma Ens.)
»
(İsparta, Ağın, Sivas,
Diyarbakır, Muş, Kas­
tamonu)
»
(Millî Koop. Eğitim
ve Araştırma Ens.)
»
(Millî Koop. Eğitim
ve Araştırma Ens.)
»
(Millî Koop. Eğitim
ve Araştırma Ens.)
ŞARTLAR:
1 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı ş a r t l a n
taşımak.
2 — Memuriyete ilk girecek olanlar için yazılı sınav, 30/3/1977 tarihinde Uz­
man, Desinatör, E . P . P . A . Mühendisi (Zir. Yük. Müh.), Teknisyen, Kooperatif Uz­
manı kadroları için saat 9.30 da, diğer kadrolar için saat 14.00 de Kooperatifler Eği­
tim ve Elemanları Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Mülakata girmeğe hak kaza­
nanlar ile naklen atanacaklar için mülakat sınavları ise Genel Müdürlükçe ayrıca
belirlenecek tarihlerde yapılacaktır.
3 — Sınava girmek istiyenlerin en geç 28/3/1977 günü saat 17.30 a kadar Koo­
peratifler Eğitim ve Elsanatları Genel Müdürlüğüne müracaat ederek sınav ve müla­
kata giriş belgesi almaları gerekmektedir.
4 — Postadaki gecikmeler ile daha önce yapılmış müracaatlar nazarı itibara
almmayacktır.
5 — Almcak elemanların nitelikleri ile daha fazla bilgi Kooperatifler Eğitim
ve Elsanatları Genel Müdürlüğünden öğrenilebilir.
3470 / 1-1
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 13.600 metre
muhtelif cins band satın alınacaktır.
Sayla: 14
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
RESMÎ G A Z E T E
2 — Teklif zarflan en geç 28/3/1977 Pazartesi günü saat 14.00 e kadar Ereğli
Kömürleri İşletmesi (E. K. İ.) Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır.
3 — Zarflar aynı gün saat 15.00 de Müesesemiz Ticaret Müdürlüğünde açı­
lacaktır.
4 — Şartnameler Zonguldak'ta E . K . İ. Ticaret Müdürlüğünden, Ankara'da
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Başkan­
lığından, istanbul'da Beyoğlu istiklâl Caddesi Odakule Iş Merkezi No. 284-288 Kat
J2'de T. K . I. Satın Alma Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir .
3353 / 1-1
1 — Şartnamesine göre kapalı zarf usulü ile 15.000 metre siyah elbiselik
suni deri satın alınacaktır.
2 — Teklif mektupları 22/3/1977 Sah günü saat 15.00 de Zonguldak'ta Ereğli
Kömürleri İşletmesi (E.K.l) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır.
3 — Teklif mektuplan ve geçici teminatlar aynı gün saat 14.00 de kadar
E.K.l. Genel Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.
4 — Şartnameler Zonguldak'ta EJC.1. Ticaret Müdürlüğünden Ankara'da
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satm Alma Dairesi Başkan­
lığından ve istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule tş Merkezi No. 284-288
Kat. 12 de TJC.I. istanbul Satın Alma Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 — E.K.l. 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanuna tabi değildir.
3354 / 1-1
•
Bafra Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :
Cins ve nev'î
Parti
adedi
III.S.N.B. Çam Kereste
4
IV.S.N.B. Çam Kereste
11
IV.S.Ks.B Çam Kereste
3
İV.S. Buharlı Kayın Kereste
2
I-II.S.(Y.Ajnış) Ks.B. Buh. Kay. Ke.
1
»
Buharlı Kayın Ker.
4
III.S.
»
Ks.B. Buh. Kay. Ker.
1
İII.S.
»
Buharlı Kayın Ker.
18
IV.S.
»
. Ks.B. Buh. Kay. Ker.
IV.S.
1
»
Buharsız Kayın Ker.
1
I.S.
»
Ks.B. Buharsız Kay. K .
1
I.S.
»
Buharsız Kayın Ker.
1
II.S.
»
II.S.
Ks.B. Buharsız K a . K .
1
20
Buharsız Kayın Ker.
nı.s.
»
Ks.B. Buharsız K a . K . 2
JII.S.
»
6
Buharsız Kayın Ker.
IV.S.
Ks.B. Buharsız K . K .
1
VI.S.
Miktarı
M Dm
3
3
211.872
609.236
79.348
90.477
7.135
148.125
55.403
628.530
26.996
10.431
3.098
31.778
10.673
592.088
63.898
175.625
16.994
M . Bedeli
Lira
2700
2000
1250
1400
2000
1700
1400
1300
1000
2550
2250
2000
1600
1500
1200
1100
900
Teminatı
Lira
34000
75000
750O
9500
1100
19000
5900
62000
2100
2000
500
4800
1300
67000
6000
14500
1200
2761.708
313400
78
1 — Yukanda beyanı yazılı Çam Keresteler % 50 peşin, Kayın Keresteler % 25
peşin bakiyeleri 6 ay vadeli, müddetsiz banka teminat mektubu veya Devlet Iç İs­
tikraz tahvilleri karşılığı açık artırmalı satışa çıkarılmışlardır.
2 — Açık a r t ı r m a l a n 17 Mart 1977 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat
14.00 de Fabrika lokalinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
ilân olunur.
3471 / 1-1
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
Sayfa: 15
RESMÎ GAZETE
M , S. B . Ankara Levazım Amirliği 3. No. lu Satın Alma Komisyonu Başkan­
lığından :
Aşağıda mahiyeti yazılı malzeme 2490 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarın­
ca müteahhit namı hesabına açık eksiltme usulü ile satm alınacaktır.
Eksiltmesi 30/3/1977 Çarşamba günü saat 10.00 da komisyonda yapılacaktır.
Şartnamesi Ankara - istanbul Lv. Amirliklerinde görülür.
C i n s i : Jeep motor boğaz keçesi, Miktarı adedi: 17.000, Tah. tutan 1.700.000—
lira, Geçici t e m i n a t ı : 64.750 — lira.
3244 / 4-1
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (19) ka­
lem malzeme kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu­
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve is­
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko­
misyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Avadanlık malzemesinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her ka­
lemin tamamıda ayn ayn istekliye ihale edilebilir. Tamamına girecekler her ka
lem için ayrı fiat bildireceklerdir.
M . Bedeli
G.Tem.
t h a 1 e
Miktarı
saati
Lira
günü
Cinsi
Adet
Lira
Testere pala
Testere kolu (demir)
Eğe (diş düzeltme için)
Zımba takımı conta
Bijon anahtan ve kolu
Tokmak plastik
Bağlama vidalı paralel
mengene
Anahtar Tk. 6 köşe
Pense kablo başı sıkma
Boru başı havsa açma setti
Karga burnu pense
Düz tornavida
Düz tornavida
Yıldız tornavida
Yıldız tornavida
Yıldız tornavida
Seyyar lamba
Seyyar lamba
TAMAMI
Sabit tip C02 istihsal cihazı
komple yerine monte ve
çalışır halde
500
1000
500
500
1000
1000
35.000
28.000
125.000
100.000
150.000
90.000
2.625
2.100
7.500
6.250
8.750
5.750
1000
500
500
500
1000
3000
3000
3000
3000
3000
500
500
1.000.000
100.000
375.000
500.000
150.000
120.000
150.000
165.000
210.000
210.000
60.000
65.000
43.750
6.250
18.750
23.750
8.750
7.250
8.750
9.500
11.750
11.750
4250
4.500
3.633.000
122.740
30/3/1977
Çarşamba
11.00
30/3/1977
1
4.000.000
133.750
Çarşamba
15.00
3243 / 4-1
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (10) ka­
lem balata kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyonu­
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve is­
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan
teklif mektuplanm ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Korniş-
Sayfa: 16
RESMÎ GAZETE
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
yon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Balataların
tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda ayn ayn istek­
liye ihale edilebilir.
Miktan M. Bedeli G.Tem.
İ h a l e
Cinsi
Tk.
Lira
Lira
günü
saati
Debriyaj balata Tk. 2 balata
16 Ad. perçin M 38, M 38 AIC
Jeep M170 Ambulans
1000
Debriyaj balata Tk. 2 Ad.
balata 40 Ad. perçin GMC.
350
E l fren balata Tk. 1 iç ve 1
dış balata, 16 Ad. perçin,
M62-M543-M813-M816
5000
Tekerlek fren balata Tk.
2 Ad. Ön 2 Ad. arka balata
42 Ad. perçin tuzla jeep.
M38 Jeep
15000
Tekerlek fren balata Tk.
4 Ad. balata 40 Ad. perçin
M37-M43 Dodge
1000
Tekerlek fren balata Tk.
4 Ad. balata yapıştınlmış
M601 Dodge
350
Tekerlek fren balata Tk.
4 Ad. balata 56 adet
perçin reo serisi
6000
Tekerlek fren balata Tk. 2 Ad.
ön ve 2 Ad.arka balata 48 A d .
perçin jeep pikap
350
Debriyaj balata Tk. 2 Ad.
balata 42 Ad. perçin
M62-M543 k u r t a n c ı
500
Ön fren balata Tk. B600
Ford otobüs 4 balata,
350
56 perçin
TAMAMI
60.000
4350
96250
6.065
285.000
15.150
780.000
34.950
157.000
9.100
33.950
2.547
912.000
40230
26.600
1.995
91.000
5.800
31.150
2340
2.472.950
28/3/1977
Pazartesi
87.940
11.00
3242 / 4-1
Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden :
M E M U R ALINACAKTIR
Müessesemizde çalıştırılmak üzere aşağıda gösterilen şartlara haiz olanlar
arasında yapılacak sınavla iki memur alınacaktır.
1 — Lise ve Ticret Lisesi mezunu
2 — İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu
3 — Alınacak memurların askerliğini yapmış olması veya askerlikle ilişiği
bulunmaması gerekmektedir.
4 — 35 yaşını geçmemiş olması
5 — İmtihan 25/3/1977 Cuma günü saat 9.30 da müessesemizde yapılacaktır.
21/3/1977 Pazartesi günü saat 17 ye kadar müracaatlar kabul edilir. Gerekli
malûmat Müessesemiz İdarî İşler Amirliğinden öğrenilmesi ilân olunur.
3371 /1-1
10 Mart 1977 — Sayı: 158714
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 17
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden:
K A P A L I TEKLİF A L M A K SURETİYLE 10O T O N MÎMOZA 15 T O N
CORİAGER CR II 7 TON STABlLlZATÖR Ba—cd
SATIN A L I N A C A K T I R
1 — B u işe ait şartname ve mütemmin malumat Müessesinizin Beykoz'daki
Merkezinden veya Sirkeci 5. Vakıf Han altındaki irtibat Büromuzdan temin edi­
lebilir.
2 — Kapalı teklif mektupları en geç şartnamede yazılı tarihlerde saat 17.00
ye kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmiş olması şarttır.
3 — Teklifler arasında şartlarımıza ve ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih
edilecektir.
2705 /1-1
•
Koyulhisar Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemize ait Eğriçimen yaylasında bulunan 12 adet alabalık havuzu
ile gazino ve moteller 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf
usulü arttırma ile beş yıl müddetle kiraya verilecektir.
2 — İhale 16 Mart 1977 Çarşamba günü saat 14.00 te Belediye Başkanlığında
hazır bulunan Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 — Beş yıllık kira bedeli 75.000,— lira olup geçici teminatı 5.000,— liradır.
4 — Taliplilerin şartnameyi Belediye Başkanlığında mesai saatleri dahilinde
görebilmeleri mümkündür.
5 — İsteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları teklif mektuplarına havi
zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşüığmda
Belediye
Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.
6 — Her türlü vergi, resim ve h a r ç kiracıya aittir. Keyfiyet ilân olunur.
3432 / 1-1
•
Köyceğiz Orman işletmesi Düdürlüğünden :
1 — Köyceğiz Orman İşletmesinin Ortaca bölgesindeki 4+750 K m . Tulündeki
Yayçeşme - Aşımezarı adındaki tali orman nakliyat yolunun makinalı inşaatı kapalı
zari usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 15/3/1977 Salı günü saat 10.00 da Köyceğiz işletme Müdürlüğü
idare binasında yapılacaktır.
3 — Teknik şartname Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünde Muğla Orman
Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir
4 — Teknik şartname hükümleri gereğince 4+750 K m . lik t ü m tulü 570.000,—
TL. olarak ihaleye çıkarılmış olup geçici teminatı 42.750,— TL. sidir.
ilân olunur.
3430 / 1-1
Bolu Orman Anatamirhane Müdürlüğünden:
1 — Anatamirhane Müdürlüğümüz işyerinde çalışan işçi ve personelin teda­
vileri için münhal bulunan 7. Derece doktor kadrosuna 1 adet dahiliye müteahassısı
veya operatör doktor alınacaktır.
Alınacak elemana ayrıca. Kararname gereğince yan ödeme verilecektir.
2 — Müracaat olmadığı takdirde 2. bir görevle de doktor tayini düşünül­
mektedir.
Taliplilerin şahsen veya dilekçe ile Anatamirhane Müdürlüğümüze müracaat­
ları ilgililere ilân olunur.
3433 / 1-1
Sayla: 18
RESMÎ GAZETE
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuz Ordu İli Fatsa Balık Kombinası ikmal inşaatı, Bayındırlık Ba­
kanlığı 1977 3alı birim fiat esası üzerinden kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıkarıl­
mıştır.
1 — Eksiltme 29/3/1977 Salı günü saat 15.00 de Ankara'da Et ve Balık Kurumu
Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
2 — Tahmini keşif tutan 11.000.000,— TL. sı olup. geçici teminatı 343.750 —
T L . sidir.
3 — İhale dosyası Genel Müdürlüğümüz İnşaat Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik Belgesi alınması şart olup, istekli­
lerin;
a) Asgari keşif bedeli tutarında (B) grubu Müteahhitlik karnesi,
b) 1977 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi,
c) B u güne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin
hangi kuruluşa taahhüt edildiğini keşif bedellerini ikmal tarihini ve yapılan iş be­
dellerini gösterir belgeleri,
d) Mali durum bildirisi ve Teknik Personel beyannamesi ile birlikte Genel
Müdürlüğümüz inşaat Müdürlüğüne 24/3/1977 Perşembe günü mesai sonuna kadar
bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
5 — Yeterlik Belgesi 28/3/1977 Pazartesi gününden itibaren Genel Müdürlü­
ğümüz inşaat Müdürlüğünden alınabilir.
6 — Geçici teminat. Genel Müdürlük Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırı­
lacak ve karşılığında makbuz alınacaktır.
7 — Tekliflerin eksiltme günü saat 14.00 e kadar ekşilime şartnamesinin 9.
maddesine uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Genel Evdak Şefliğine verilmiş ol­
ması şarttır.
Telgrafla müracaatlar ve Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz.
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi tamamen veya kıs­
men yapıp yapmamakta, tercih ettiği talibe vermekte serbesttir.
3429 /1-1
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuzun ihtiyacı için 480 ton kostik kalsine magnezyum oksit
satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname, T E K Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Başkan­
lığı, Bayındır Sokak No. 3 Yenişehir/Ankara adresinden ücretsiz temin edilebilir.
3 — Son teklif verme tarihi 24/3/1977 Perşembe günü saat 14.00 e kadardır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir.
3290/1-1
•
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının X I N o . l u Van Bölgesinde 8 âdet
petrol arama ruhsatnamesi iktisabı için 4/2/1977 tarihinde müracaat ettiği Petrol
Nizamnamesinin 25/2. maddesi mucibince ilân olunur.
3428/1 /1-1
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının X I N o . l u Van Bölgesinde 3 adet
petrol arama ruhsatnamesi iktisabı için 1/3/1977 tarihinde kabul edilen dilekçesiyle
müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur.
3428/2/1-1
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 19
iller Bankasından:
İÇME S U Y U PROJELERİ YAPTIRILACAKTIR
Kasabanın adı
[Dicle
Grup -j Mazıdağı
[Ömerli
Keşif
Bedeli
Lira K r .
ili
Diyarbakır
Mardin
Mardin
Geçici
Teminatı
Lira K r .
105.000,—
72.000,—
160.500,—
îifeale evrakı
Satış bedeli
Lira K r .
6.500,-1
4.850,—[•
9.275,—J
62,50
1 — Yukarıda adı ve keşif bedelleri yazılı kasabaların içme suyu projeleri­
nin yapılması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Teklif zarflan 24/3/1977 Perşembe günü saat 1430 da Ankara'da İller
Bankası Satın Alma Komisyonunda açılacaktır. Teklif mektuplannın aynı gün saat
12.00 ye kadar Bankamıza teslimi gerekmektedir. Vaktinde yapılmayan teklifler ve
postada vaki olan gecikmeler dikkate alınmaz.
3 — Teklifler gruba dahil her işe şamil olmak üzere bir iş gibi verilecek söz­
leşmeleri ayn ayrı yapılacaktır.
4 — Teklif vereceklerin eksiltmeye girme belgesi almak için 18/3/1977 Cuma
günü saat 17.00 ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine,
a) Öğrenim ve ihtisas d u m m l a n n ı belirten Öğrenim belgesi ile meslek odası
kimlik kartının asimi veya noterden tasdikli örneğini,
b) Taahhüdünde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini eklemeleri
lâzımdır.
5 — Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbest­
tir.
3136 /1-1
TCDD. İzmir Hastanesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından:
1 — Hastanemiz için alınacak aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve
geçici teminattan yazılı gıda maddeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ka­
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılacaktır.
2 — B u işe ait şartname mesai saatları içinde Hastane Komisyon Kaleminde
görülebilir.
3 — Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin muayyen gün ve saata kadar usulü
veçhile tanzim edecekleri mektuplarını, muvakkat teminat makbuzu veya banka
teminat makbuzlannı son Ticaret Odası vesikalanyla beraber Komisyonumuza ver­
miş olmaları lâzımdır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
4 — Eksiltme TCDD izmir Hastanesi Başhekimlik Odasında yapılacaktır.
5 — TCDD. eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih
ettiği talibe bırakmakta tamamen serbesttir.
Gıda maddesinin
Cinsi
Ekmek
Süt-Yoğurt
K u r u gıdalar
Sebze ve meyveler
Miktarı
15000 Adet
8500 K g .
39 Kalem
45 Kalem
Muhammen
Bedel
Lira K r .
Geçici
Teminatı
Lira K r .
37.500,—
71.000,—
123294,—
104.242,—
1.875,—
3.550,—
6.164,70
5.212,25
ihale
Tarihi
Saati
16/3/1977
»
»
»
10.00
10.30
11.30
12.00
3241 /1-1
Sayfa: 20
RESMÎ GAZETE
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
İnebolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden
1 — İşletmemizin Gemiciler Bölgesinin 1977 yılı programında bulunan;
Sıra
No.
Kod.
No.
001
012
013
014
Yolun başlangıç ve sonu
Evrenyeçayı - Şamoğlu
Yağlıca - Eskiköy
Harmanyanıtepe - Devledere
Sayvancıtepe - Kanlıküldere
Tipi
B
B
B
B
- Yeniyol
- Yeniyol
- Yeniyol
- Yeniyol
Tulü K m .
4+000
1 + 500
3+200
1 + 300
10+000
olmak üzere ceman 10+000 K m . B Tipi tali orman nakliyat yolu yol inşaat makinaları ile K m . Tül üzerinden Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeli­
ğine uygun olarak teklif almak suretiyle pazarlıkla inşaa ettirilecektir.
2 — İsteklilerin yol güzergahlarını ve işyerleri ile şartnameyi görmek üzere
teklif tarihinden asgari bir gün evveline kadar İşletme Müdürlüğüne müracaat et­
meleri;
3 — Teklif verenlerin enaz I Dozer ve kompresörünün olması ve makina par­
kını bildiren ilgili mercilerden tasdikli belgenin teklif mektubuna eklenmesi şarttır.
4 — Yolu alan Taşerondan inşaat tutarı üzerinden °/o 7,5 muvakkat teminat
alınır. (Bilahere istihkak ödenirken teminatı % 15 e iblağ edilir.)
5 — Y o l , işletmede mevcut inşaat şartnamesi gereğince inşa edilecektir. Şart­
name mesai saatleri dahilinde işletme muhasebesinde görülebilir.
6 — Yolu alan taşeron, en geç 10 gün içinde İnşaata başlamak mecburiyetin­
dedir. Aksi halde yol başka Taşerona verilir.
7 — Talipliler her dört yola birden veya ayrı ayrı talip olur ve ayrı ayrı tek­
lif verebilirler.
8 — Taliplilerin yeterlik belgeleri ile birlikte teklif mektuplarını (her yola ait
teklif aynı mektupta ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) 18/3/1976 Cuma günü saat 15.30
a kadar işletmemiz müdürlüğünde bulundurulması.
9 — Postadaki gecikmelerle telgraflarla yapılacak teklifin kabul edilemiyeceği ilân olunur.
NOT : Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp işi verip vermemekte ser­
besttir.
3431 / 1-1
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden :
BÜYÜKBAŞ H A Y V A N SALAMURA DERİSİ SATILACAKTIR
1 — Kurumumuz Ağrı, Zeytinburnu (istanbul), Urfa, Burdur Suluova (Amas­
ya), Diyarbakır, Adana ve Tatvan Et Kombinalarınca 1/1/1977 tarihinden 31/12/1977
tarihine kadar üretilmiş ve üretilecek büyükbaş hayvan salamura derisi kapalı zarf­
la teklif almak suretiyle satılacaktır.
2 — B u işe ait şartnameler, bütün Kombina Müdürlüklerimizden, İzmir İrti­
bat Büro Müdürlüğünden ve Genel Müdürlük Satış Müdürlüğünden temin oluna­
bilir.
3 — İhale, 16/3/1977 günü saat 16.00 da Kurum Genel Müdürlüğünde yapıla­
cak, Teklif Mektupları, aynı gün saat 14.30 a kadar kabul edilecektir.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapma­
makta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.
3350 / 1-1
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 21
Denizcilik Bankası T. A. O. dan:
Dosya N o : 1976/1039
72000 ADET DEMİR TRİFON ALINACAKTIR
Teklifler en geç 22/3/1977 mesai saati sonuna kadar Karaköy, Yeni Yolcu Sa..:,.n Kat 1 deki Satmalma Kurulu Başkanlığına verilecektir. Belirli gün ve saatte/
sonra verilen tekliflerle postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir.
Şartnameler
Bahçekapı 27 Mayıs Handaki İkmal Merkezi Müdürlüğünden temin edilebilir.
3348 / 1-1
Dosya N o : 1977/1053
5920 TON SAÇ L E V H A EREĞLİ DEMİR V E ÇELİK FABRİKALARINDAN İZMİR
A L A Y B E Y TERSANESİNE V E İSTANBUL'DAKİ MUHTELİF ÜNİTELERİMİZE
NAKLETTİRİLECEKTİR
Teklifler en geç 22/3/1977 günü akşamına kadar Karaköy Yeni Yolcu Salonu
Kat 1 deki Satınalma Kurulu Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir.
Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat 3 deki ikmal merkezi Müdürlüğü vezne­
sinden temin edilebilir.
3349 / 1-1
Bankamız ihtiyacı olarak aşağıda müfredatı yazılı malzeme alınacaktır.
Şartnameleri Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat 3 deki İkmal Merkezi Müdürlüğün­
den temin edilebilir. Teklifler Yolcu Salonu Kat 1 deki Satın Alma Kuruluna veri­
lecektir.
Son teklif
Dosya No.
Malzemenin cinsi
verme tarihi
1977/3012
1977/1046
1977/3006
1976/1021
1977/3011
1977/1045
1976/3150
1976/1299
1976/3152
1976/1301
(Dış)
(îç)
(Dış)
(İç)
(Dış)
(İç)
(Dış)
(İç)
(Dış)
(İç)
Vakumlu Raspa Makinesi
12/4/1977
Elektrik Motorları ve Kontrolörleri
13/4/1977
Polipropilen Halat
14/4/1977
Soğu Boru Bükme Makinesi
18/4/1977
Elektrolitik Külçe ve Plâka Çinko
19/4/1977
•
3347 / 1-1
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden:
Bahçekapı/Istanbul
Sümerbank Taşköprü Kendir Sanayii Müessesesinin ihtiyacı 150.000 adet Kâ­
ğıt Masura Müessesemizce satın alınacaktır.
N U M U N E A L I M / I V . GRUPTA GÖRÜLECEKTİR.
TEKLİFE EKLİ OLARAK N U M U N E VERİLMESİ GEREKLİDİR.
Tekliflerin kapalı zarfı havi olarak 23/3/1977 günü saat 17.30 a kadar Dos. No.
47081 referansımız belirtilmek suretiyle Müessesemiz ve istanbul Şubesi girişlerin­
deki teklif kutularına atılması veya aynı tarihte Müessesemizde bulundurulacak
şekilde postalanması gereklidir.
Postada vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz.
Müessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp teklifler arasından
şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir.
3352 / 1-1
Sayfa: 22
RESMÎ GAZETE
10' Mart 1977 — Sayı: 15074
Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
OTO K R E Y N (AUTOCRANE) V E K R E Y N (CRANE) SATIN ALINACAK
Yeni kurulacak Çimento Fabrikalarımız için 4 adet Hidrolik Oto Crane ve
2 adet Crane satın alınacaktır.
B u ihale ile ilgili teklif isteme dosyası Şirketimizin Atatürk Bulvarı No: 201
Kavaklıdere/ANKARA'daki merkezinden veya istanbul Alım ve Satım Müdürlüğü
Salıpazarı Meclisi Mebusan Caddesi Dursun Han Kat. 4 Fmdıklı/ISTANBUL'daki
İrtibat Büromuzdan temin edilebilir.
Tekliflerin engeç 6 Nisan 1977 günü saat 15.00 e kadar Şirketimiz Merkezinde
bulundurulması gerekmektedir.
Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
3475 / 3-1
•
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğünden :
Aşağıdaki keşif bedeli, ihale gün ve saati, geçici teminatı ve belge müracaat
son günü yazılı iş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konmuştur. B u işe ait ihale dosyası istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge
Müdürlüğünde görülebilir.
İstekliler en geç belge müracaat son günü saat 17.30 a kadar Bölge Müdür­
lüğüne dilekçe ile müracaatla, kira ile Müdürlüğümüz emrinde çalıştıracakları
taşıtı Bölge Müdürlüğünde veya Müdürlüğün göstereceği yerlerde muayene ettire­
rek bu işe ait yeterlik belgesi almaları lâzımdır, ihaleye gireceklerin yeterlik bel­
geleri ile birlikte geçici teminat, (teminat banka mektubu ise selâbiyetli kişilerin
imzaları tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli
1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası veya esnaf belgesi veya Şoförler Cemiye­
tinden belge, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık
olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletna­
mesini (Fotokopi kabul edilmez) ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış
hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Komis­
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
Duyurulur.
N o t : Taşıt, ticarî ruhsatı haiz ve ihaleye giren şahsın olacaktır.
işin C i n s i : Saray beton asfalt şantiyesinin servis hizmetlerinin görülmesi
için bir adet (9 kişilik) taşıt kiralanması, Keşif Bedeli: 210.750,— Lira, Geçici Te­
minatı : 11.788,— Lira, İhale Günü Saati: 31 Mart 1977 Perşembe 11.00, Belge Mü­
racaat Son G ü n ü : 24/3/1977.
3355 /4-1
• — —
Keşan Belediyesi Elektrik, Su, Otobüs işletmesi Müdürlüğünden:
1 — E.S.O. işletmesine ait 1 adet 9 tonluk Bedford kamyona şehir içi tipi
otobüs karoseri 2490 S.K. 31. maddesi gereğince kapalı eksiltme usulü ile yaptırı­
lacaktır.
2 — İhalesi 7 Nisan 1977 Perşembe günü saat 15.00 te Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır.
3 — Muhammen bedeli 150.000— T l . sı olup, geçici teminatı 8.750,— T l . sidir.
4 — Taliplilerin usulüne uygun hazırlayacakları teklif mektuplarım
ihale
saatinden en geç 1 saat evvel makbuz mukabili Komisyona teslim etmiş olacaklar­
dır.
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Şartnamesi mesai saatleri dahilinde İşletme Müdürlüğü Muhasipliğinde gö­
rülebilir. İlân olunur.
3472/1-1
10 Mar'. 137T — Sayı: 15874
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 23
M . S. B . Ankara Levazım Amirliği 3. No. lu Satın Alma Komisyonu Başkan­
lığından :
aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (7) ka­
lem malzeme kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu­
muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve is­
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı
Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Pen­
se ve oto malzemelerinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemin
tamamıda ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir.
İ h a 1 e
Miktarı M . Bedeli G. Tem.
saati
günü
Lira
Cinsi
Adet
Lira
10 inçlik pense
8 inçlik pense
6 inçlik pense
Tank motor silindir taşlama taşı
TAMAMIM 35 ıvohidrovak tamir Tk.
T. Jeep direksiyon mili
TAMAM I
Klima tesisatı (Air condetion)
alım ve montesi
1000
3000
500
500
250.000
375.000
75.000
125.000
13.750
18.750
5.000
7.500
50
500
825.000
60.000
450.000
36.750
4250
21.750
510.000
24.150
525.000
24.750
3
29/3/1977 Salı
11.00
29/3/1977 Sah
11.30
15.00
29/3/1977 Sah
3245 / 4-1
D. B . Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
HIRDAVAT MALZEMESİ ALINACAKTIR
.1 — Teşekkülümüz depo - stok ihtiyacı olan 20 kalem hırdavat malzemesi ka
palı zarf usulüyle teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 — B u işe ait şartname Fındıklı Meclisi Mebusan Cad. 93 - 97 deki D. B . Deniz
Nakliyatı TA.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme İkmal Müdürlüğünden temin edilebilir.
3 — Teklifler 30 Mart 1977 günü 16.30 a kadar Malzeme İkmal Müdürlü­
ğüne verilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
4 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap­
mamakta veya dilediğine dilediği miktarda yapmakta serbesttir.
3473 /1-1
•
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:
Aşağıda belirtilen yazlık elbiseler 21 Mart 1977 günü saat 15.00 de Müdürlük
binasında kapalı zarf usulü ile ihale edilerek yaptırılacaktır.
Şartname ve k u m a ş numunesi Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir.
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Miktarı Takım Tamamının
Teminatı
Cinsi
Takım
Fiatı
M.Bedeli
Muvakkat
Kafi
1 — Şapkasız Keten Elbise:
2 — Şapkalı Ket. Bek. E l . :
300
100
175,—
200,—
52.500,—
20.000—
3.937,50
1.500,—
5250,—
2.000 —
72.500,—
5.437,50 7.250,—
3287 / 2-2
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 24
10 Mart 1977 — S a y ı : 15674
T.K.Î. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden :
1 — T.K.İ. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi ihtiyacı olan 30 veya 40 m
d/dak. lık bir adet elektrikli ve sabit kompresörün satın alınması ihaleye çıkarıl­
mıştır.
2 — B u işle ilgili teknik şartname T.K.İ. Orta Anadolu Linyitleri İşletmesin­
den (Çayırhan - Nallıhan) temin edilecektir.
3 — İhale tarihi 6/4/1977 günü olup, bu tarihten sonra (yani saat 15.00 e
kadar) gelen teklifler kabul edilmiyecektir. Postada gecikmeler nazarı itibare alın­
mayacaktır.
4 — İşletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
3474 / 3-1
3
PTT Genel Müdürlüğünden:
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 128 adet karavan kapalı yazılı teklif almak
suretiyle satın alınacaktır.
2 — B u alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi
Başkanlığından veya istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden
T L . 60,— mukabilinde temin edilebilir.
3 — İhaleye girmek isteyenlerin idarî şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı
belgelerle 23/3/1977 günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler
Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.
4 — Teklifler en geç 31/3/1977 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlüğü­
müz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
3137 / 2-1
•
Zile Belediye Başkanlığından :
1 — Aşağıda durumları, keşif bedelleri ve geçici teminatları yazılı inşaat, ima­
lat ve satın alma işleri kapalı zarf - açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltmeler 25/3/1977 Cuma günü saat 14.00 den itibaren Zile Belediye
salonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Belediye Muhasipliğinde görü­
lebilir.
4 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 32. maddesine göre usulüne uygun şekil­
de hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarına geçici teminat makbuzu ve diğer bel­
geleri koyarak ihale günü saat 14.00 e kadar Komisyon Başkanına ibraz etmeleri
şarttır. Telgrafla m ü r a c a a t ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İ ş i n
adı
Gazino ve lokanta inşaatı
Kanalizasyon inşaatı
Kanalizasyon inşaatı
Bordur taşı mubayaası
Parke yol sökülmesi
i k i adet damperli remorg ve traktöre
şoför mahalli imali
Akaryakıt ve madeni yağ
Beton büz mubayaası
Parke kaldırım işçiliği
istinat duvarı inşaatı
İlâç mubayaası
Keşif Bedeli
Lira Kr.
Geçici Teminatı
Lira K r .
700.000,—
210.000,—
125.384,—
108.000 —
40.750,—
31.750,—
11.750,—
7.500,—
6.650 —
3.050,—
80.000,—
175.000,—
40.000 —
140.000,—
27.819,—
26.000,—
5.250,—
10.000,—
3.000 —
8.250,—
2.100,—
2.000,—
3476 / 4-1
10 Mart 1977 — Sayı: 15374
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 25
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :
D E K A P A J V E KÖMÜR K A Z I İŞİ YAPTIRILACAKTIR
1 — Yozgat İli Sorgun İlçesi Ayrıdam mevkiinde yapılacak Dekapaj ve kö­
m ü r kazı işi 64-Akti/177 No. lu dosya numarası ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — B u işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Satmalına Dairesi
Başkanlığı 8. Kat 806 No. lu odadan dilekçe mukabilinde 50 T L . bedelle temin edi­
lebilir.
3 — İsteklilerin en geç 22/3/1977 Salı günü saat 10 a kadar ihale zarflarım
Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisinde bulundurmaları şarttır.
4 — İhale zarflan 22/3/1977 Sah günü saat 14.00 de TKİ Genel Müdürlüğü 9.
Kat 912 No. lu odada açılacaktır.
5 — İsteklilerin;
a) B grubundan 2.000.000,— TL. hk (İkimilyon) müteahhitlik karnesi,
b) Evvelce taahhüt edip tamamladığı diğer işleri, nevi ve halen taahhüdünde
bulunan işlerin bedelleri ile ikmal tarihlerinin belgelerini,
c) Kanunî ikametgâh belgesi
d) İş yerini gördüğü hakkında iş yerindeki TKİ temsilcilerinden aldığı bel­
geyi.
e) İşin ikmali için iş yerinde bulundurmayı taahhüt edeceği teçhizat listesini,
g) Teçhizatın ne şekilde temin edileceği ve bu teçhizatın TKİ ilgililerince
hangi tarihte ve nerede görüleceği,
ğ) Çalışma programı ve planı.
h) İstekli tek şahıs ise Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair senesi için­
de alınmış vesika,
i) İhaleye iştirak eden Şirket ise: Şirketin Ticaret siciline kayıtlı olduğuna
ve faaliyette bulunduğuna dair bu ihalenin çıktığı tarihten en az 20 gün evvel alın­
mış belgeyi Şirketin Kanunî mümessili bulunduğuna veya selâhiyetli vekili olduğu­
na dair Kanunî belgeyi, istekli adi ortaklık ise ortaklık sözleşmesinin aslını veya
Noterlikçe onaylı örneğini.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabii değildir.
3434 / 2-1
PTT Genel Müdürlüğünden:
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 50 adet motopompa kapalı yazılı teklif al­
mak suretiyle satın alınacaktır.
2 — B u alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi
Başkanlığından veya istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden
50,— T L . mukabilinde temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 31/3/1977 günü saat 10.00 a kadar Genel Müdürlüğü­
müz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
3194 / 2-1
•
Türkive Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuzun ihtiyacı için 1.300 ton sönmemiş (parça) kireç salın alı­
nacaktır.
2 — B u işe ait şartname, T E K Makina İkmal ve Satın Alma Dairesi Başkan­
lığı, Bayındır Sokak No. 3 Yenişehir/Ankara adresinden ücretsiz temin edilebilir.
Son teklif verme tarihi 22/3/1977 Salı günü 14.00 e kadardır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir.
3291 / 1-1
Sayfa: 26
RESMÎ G A Z E T E
10 Mart 1977 — Sayı: 1S874
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Ayrım - Ortaköy - Balcı yolu K m . 0+000—44+600 arası 53676.000 M lük
alt temel ve temel malzemesi ihzar, yükleme, nakil, boşaltma ve figüre işi 5539
sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif almak sureti ile yaptırılacaktır.
2 — İşin birinci keşif bedeli 3.080.465,64 lira olup, muvakkat teminat mik­
tarı 106200,— liradır.
3 — B u işe ait dosya Bölge Bakım Şefliğinde görülebilir.
4 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) Grubundan
ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini veya en az keşif be­
delinin y a n s ı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair tasdikli iş bitirme belgesi
1977 yılı Ticaret Odası vesikası ile muvakkat teminat karşılığı Bölge Sorumlu Say­
manlığından alınmış vezne alındısı makbuzu ile örneği idareden alınacak teklif ve
taahhüt mektubunu 14/3/1977 Pazartesi günü saat 14.30 a kadar makbuz karşılı­
ğında Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilân olunur.
3351 / 1-1
3
Adana Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
1 — İşletmemizin Karaisalı Bölgesi Aktaş Deposunda mevcut 3642,893 met­
reküp yapacak ve 219 ster kabuklu çam sanayi odunu açık artırma suretiyle % 50
peşin bedelle üç ay vadeli olarak 122 parti halinde satılacaktır. Muvakkat teminatı
112.060,— liradır.
2 — Yukarıda yazılı orman emvalinin açık artırması 11/3/1977 Cuma günü
saat 9.30 da Karaisalı Belediyesi satış salonunda yapılacaktır.
3 — İsteklilerin iştirak edecekleri parti teminatlarını
10/3/1977 Perşembe
günü saat 15.00 e kadar yatırmaları şarttır.
4 — İşbu satışa ait ilân ve ekleri Ankara, Mersin, Pozantı, Osmaniye, Saim­
beyli, Feke, Kozan, Pos, Yahyalı, Kahramanmaraş, Elazığ, Antakya, istanbul, İzmir
Orman İşletme Müdürlüklerinde; Karaisalı, Akarca, Sivas, Gaziantep, İskenderun,
Kayseri Orman Bölge Şefliklerinde; Ceyhan Orman Kâtipliğinde; Adana ve Karaisalı
Belediye Başkanlıklannda; Adana Ticaret Odası Başkanlığında görülebilir.
5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile gerekli evrakı
müsbiteleri ile Satış Komisyonuna m ü r a c a a t l a n ilân olunur.
3427 / 1-1
Sosyal Sigortalar Kurumu istanbul Satın Alma Bölge Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz ihtiyacı 40.000 adet yüz havlusu kapalı zarf usulü ile satın
alınacaktır.
2 — İhale 24/3/1977 Perşembe günü saat 15.00 te Beyoğlu, Bahkpazarı, Kal­
yoncu Kulluk Cad. Mallı Han 4. Kattaki Müdürlüğümüz 2 No. lu Satın Alma Ko­
misyonunda yapılacaktır.
3 — B u işe ait idarî ve evsaf şartnamesi ilgili Komisyondan mesai saatleri
dahilinde bedelsiz olarak temin edilebilir.
4 — İhaleye iştirak edecek firmaların idarî ve evsaf şartnamesine uygun
olarak hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat
evveline kadar makbuz mukabilinde ilgili Komisyon Başkanlığına vermiş ve aynı
gün ve saatte Komisyonda olacak şekilde posta ile iadeli - taahhütlü olarak gönder­
miş olacaklardır.
5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
6 — Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser­
besttir.
2973 / M
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 27
Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünden:
I — Başmüdürlüğümüz İşletmelerinde 1977 yılında aşağıda Proje adedi ve top­
lam tulü yazılı yollar inşaa ettirilecektir.
II —< Yollar; metre tul üzerinden ve her proje için ayrı ayrı teklif almak su­
retiyle emaneten pazarlıkla yaptırılacaktır.
i n — Şartnameler ilgili işletmelerden ve Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğün­
den temin edilebilir, llgilüerin yollarımızla ilgili soruşturmaları ve tetiklerini yapa­
rak engeç 18/3/1977 günü saat 17.00 ye kadar ilgili işletmelere veya Ankara Orman
Bölge Başmüdürlüğüne müracaatları ilân olunur.
Proje adedi
Adet
İşletmesi
1
2
3
4
5
—
—
—
—
—
17
7
Çamlıdere
Beyşehir
Beypazarı
Çankırı
İlgaz
5
1
7
5
5
8
6 — Çerkeş
7 — Nallıhan
8 — Kızılcahamam
Toplam
...
93
Toplam proje tülü
K m . tülü
70+000
33+000
37 +000
9+000
33+000
23 + 000
27+000
311+000
263 +000
13224 /2-2
PTT Genel Müdürlüğünden:
Teşekkülümüz ihtiyacı için 1(1 adet kar otosu satın alınacaktır.
İstekliler ibu alıma ait şartnameyi Ankara^da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme
Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postaihane üstünde bulunan
PTT Bölge Başmüdürlüğü malzeme servisinden T L . 85,— (bedelle temin edebilirler.
Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartname­
lerini idareden almış olması şarttır.
Teklifler en geç ¡19/4/1977 günü saat 110.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Mal­
zeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderilecektir.
Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı ititoare alınmaz,
2863 /Öt2
DÜZELTMEİ
15867 sayılı Resmî Gazete'de yanlış yayınlanan yukarıdaki ilânın son teklif verme
tarihi '19/4/1İOT7 olarak düzeltilir.
Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Ovaazatlı Belediye Başkanlığından :
Belediyemize ait 9 tonluk Bedford marka kamyona damper yapım işi 2490
sayılı kanun hükümlerine göre 25 Mart 1977 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encü­
meni huzurunda kapalı zarf eksiltme usulü ile ihale edilecektir.
Keşif bedeli 43.000,— lira olup geçici teminatı 3.225,— Liradır.
Bu işe ait özel şartnamede Belediyede ücretsiz görülebilir. Postadaki vaki ge­
cikmeler kabul olunmaz. İlân olunur.
8503 / 4rl
Sayfa: 28
RESMÎ GAZETE
10 Mart .1077 — Sayı: 15874
Etibank Genel Müdürlüğünden:
Bandırma'da 100.000 ton/yıl kapasiteli bir Borik Asit Tesisi bütün projeleri
Etibank tarafından verilmek üzere birim fiyat esasına göre ihale edilerek kurdurulacaktır.
İhale konusu:
— Gerekli bütün inşaat ve inşaatla ilgili tesisat ve diğer işler.
— Gerekü bütün makina, teçhizat ve malzemenin montaj işleri ve bir kısmı­
nın imalatı.
— Gerekli bütün elektrik tesisatının Ölçü ve kontrol aletlerinin montajı ve
bir kısmının imalatı.
— Taahhüdün ifası için diğer gerekli işlerin yapılarak Tesisin işler vaziyette
teslimidir.
1 — İhale 17/5/1977 günü saat 14.00 de Etibank Genel Müdürlüğünde yapı­
lacaktır.
2 — B u işin geçici teminatı 2.000.000 (İkimilyon) liradır.
3 — İsteklilerin ihaleye girebilmesi için Etibank'ta yeterlik belgesi almaları
şarttır.
4 — İstekli şahıs ise Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair senesi içinde
alınmış vesika vermesi, Şirket ise idare merkezinin bulunduğu mahallin Mahke­
mesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair makamdan
şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair vesika vermesi gerek­
lidir.
5 — İsteklilerin yeterlik belgesi almak için Etibank'a ve verecekleri belgeler
şunlardır:
a) A grubu Müheahhitlik karnesi
b) Benzer bir endüstriyel tesisi komple (inşaat ve montaj dahil) anamüte
ahhit olarak tamamladığını gösterir belge.
c) Personel beyannamesi ve istekli işi aldığı takdirde kuracağı teşkilat (ele­
man listesi ve teçhizat beyannamesi)
d) İstekli ve ortaklarının daha önce taahhüt ettiği; devam eden ve bitiril­
miş işler.
e) İsteklinin hangi bankalarla çalıştığı; bankaların isimleri ve banka refe­
rans mektubu.
f) Yeterlik belgesi almak için yukarıda belirtilen belgeler ve evrak enson
18/3/1977 günü saat 17.00 ye kadar eksiksiz olarak Bankamıza verilmiş olmalıdır.
6 — Yeterlik belgeleri 11/4/1977 tarihinden itibaren Bankamız Proje-Tesis
Dairesi Başkanlığınca verilecektir.
7 — İhaleye iştirak için teklif alma şartnamesi ve eklerinin satın alınması
şart olup, dosyalar yeterlik belgesi alanlara 3000 TL. mukabilinde 18/4/1977 tarihin­
den itibaren Proje-Tesis Dairesi Başkanlığınca verilecektir.
8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
3239 /3-2
TCDD İnşaat Dairesi Merkez İnşaat İ h a l e Komisyonu Başkanlığından :
1 — Sirkeci - Edirne hattı Ömerli - Çatalca varyantı üzerinde K M : 57+893
deki 8,00+31,00+8,00 Mt lik köprülerden 8,00 Mt. lik 2 kenar açıklıklı düz betonarme
tabliyeli köprü ve 31,00 Mt. lik orta açıklıklı çelik kafes kirişli köprünün ayakları,
ile Kabakça Sinekli varyant üzerinde K m : 123 + 043 deki 50,00 İMt. lik çelik kafes
kirişli köprünün ayaklarının yapılması işleri, birim fiat esası üzerinden ve kapalı
zarf usulü ile ihale edilecektir .
2 — Her i k i köprünün beton ayakları ile 2 adet düz betonarme tabliyeli köp­
rünün takribi keşif bedeli (4.315278,—) TL. dır.
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
RESMÎ GAZETE
_
^ Sayfa: 29
?, — Geçici teminat miktarı (215.764—) liradır.
4 — Teklif vermede aranacak şartlar :
a) Yasal adresi olmak,
b) Ticaret veya Sanayi Odasından, ilân tarihinden sonra alınmış kayıt belgesi
ibraz etmek,
c) Tekfif sahibi şirket olduğu takdirde; Sicilinde kayıtlı bulunduğu Ticaret
Odasından halen faaliyette bulunduğuna dair belge, şirket sirkülerinin veya şirket
adına belge verecek kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir Noterden tas­
dikli vekâletname ibraz etmek,
d) Bayındırlık Bakanlığından alman (B) grubu karnesine sahip olmak,
e) 24/3/1972 tarih ve 14138 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yapı, Tesis ve
Onarım İşleri İhalelerine Girme Yönetmeliğine ekli 1, 2, 2a, 3 ve 4 numaralı ör­
neklere göre düzenlenmiş,
— Yapı araçları bildirisi,
— Sermaye ve kredi imkânlarım açıklayan malî durum bildirisi,
— Teknik Personel bildirisi,
— Halen elinde bulunan işler ile benzer karekter ve önemde olup, son 10 yıl
içinde geçici kabulünü yaptırdıkları işleri açıklayan taahhüt belgesi ibraz
etmek.
5 — Hazırlanan teklif mektupları, (23/3/1977) tarihinde saat (15.00) e kadar
(TCDD. İnşaat Dairesi Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığı) na makbuz kar­
şılığında verilecek veya aynı adrese taahhütlü olmak üzere posta ile gönderilecektir.
Ancak, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz ve kabul edilmez.
6 — İhale Dosyası, TCDD İnşaat Dairesi, Yapı Kontrol Şubesinde görülebilir.
7 — Eksiltmeye iştirak eden taliplerin teklifleri, ancak Komisyonumuza ibraz
edecekleri belgelerin tetkiki sonunda yeterli görüldüğü takdirde nazarı itibare
alınacaktır.
Belgeleri itibariyle teklif vermeye yeterli görülmeyen teklif sahipleri Komis­
yonda hazır bulundukları takdirde o gün, bulunmadıkları takdirde o gün yazılacak
mektupla, belgeleri itibariyle yeterli görülmediğinden tekliflerin nazarı dikkate alın­
madığı bildirilerek teklifleri kendilerine iade edilecektir.
Teklifleri bu yüzden nazarı dikkate alınmamış bulunan teklif sahipleri eksilt­
meye katılmış sayılmayacakları gibi her hangi bir hak iddiasına da sahip olamıya
caklardır.
8 — Tekliflerdeki fiat ve diğer (hususat bakımından TCDD bu işi ihale edip
etmemekte veya kısmen etmekte, kapasite ve malî imkânları ile tecrübeleri bakı3257 / 2-2
rmndan tercih ettiği istekliye ihale etmekte tamamen serbesttir.
•
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğün/ien:
1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve cinsi be­
lirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolı € le satın almacaktır.
2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına malzemenin sipa­
riş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın
açık adresini belirten bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Mü­
dürlüğünde A Blok 7. Kat 702 numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde te­
min edebilirler.
3 — Tekliflerin en geç 22 Nisan 1977 günü saat 17.30'a da Genel Müdürlükle
bulundurulması gerekir. B u tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun
olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Posta ile şartname gönderilmez.
Dosya Numarası : 77-145-20, C i n s i : 1349 kalem Caterpillar yükleyiciler için
yedek parçalar, Şartname ıBedeli: 50,— T L .
3134 / 3-2
RESMÎ GAZETE
10 Mart 1977 — Sayı: 15874
Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Ge­
nel Müdürlüğünden:
1 — Limanlar inşaatı Bandırma Bölge Müdürlüğü hudutları içinde Enez Ba­
lıkçı Barınağı inşaatı işi 527, 6237 ve 7305 sayılı Kanunlar gereğince kapalı zarf
içinde birim fiatlar üzerinden eksiltme suretiyle, pazarlıkla ihaleye çıkarılmıştır.
2 — işin tahmini keşif bedeli 55.000.000,— T L . dır.
3 — Eksiltme 30/3/1977 Çarşamba günü saat 15.00 de Demiryollar, Limanlar
ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi B Blok Yücetepe/
Ankara adresinde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müş.
Tek. Hiz. D. Bşk. lığında) görülebüir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A — Bayındırlık Bakanlığı namına 1.663.750,— T L . geçici teminatlarını,
B — 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayii Odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme
şartnamesinde
belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
c.l — Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirisi ve bunu
belirten banka referansını,
c.2 — Teknik Personel beyannamesini,
c.3 — Yapı araçları bildirisini,
c.4 — Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan edilen) bi­
tirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildi­
risini,
c.5 — Bayındırhk Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az tah­
mini keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini.
İbraz etmelerini ve yukarda c.l-c.5 maddelerinde zikredilen belgelerin tet­
kik neticesinde Demiryolar, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü
eksiltmeye girme belge komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini.
Aşağıda (7) inci maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının her sabite­
sini imzalayarak.
Teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koymaları lâzımdır.
6 — Eksiltmeye girme belgesi almması için son müracaat tarihi, 17/3/1977
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — İhaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile
bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Mey­
danları inşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın­
dan) Karayolları Sitesi B Blok Yücetepe/Ankara» adresinden 22/3/1977 günü saat
10.00 dan itibaren müracaat üzerine verilecektir.
8 — istekliler teklif mektuplarını 30/3/1977 Çarşamba günü saat 14.00 e ka­
dar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
9 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
3219 / 4-2
•
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden :
Muallim Naci Cad. No. 105 Ortaköy - istanbul
1 — istanbul Çevreyolu İdarî İşler, Avukatlık, Etüd Proje, Y o l Yapım, Kamu­
laştırma ve Araştırma Müdürlükleri işyerlerinde aşağıda müfredatı üe ihale tarih
ve saatleri yazılı vasıtaların kiralama işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince
kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — B u işe ait şartnameler istanbul Muallim Naci Cad. No. 105 Ortaköy'deki
Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir.
10 Mart 1977 — Sayı: 1S874
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 31
3 — İsteklilerin en geç ihale gününden' 3 gün önce Bölge Müdürlüğüne dilek­
çe ile müracaatta bulunarak Bölge Makina Müdürlüğünde veya Müdürlüğün gosı ereceği yerlerde muayene ettirerek kira ü e Müdürlüğümüz emrinde çalıştıracakiarı taşıtlara bu işlere ait yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin
yeterlik belgeleri ile birlikte 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları
limitli teminat mektubu veya vezne alındısını havi teklif mektuplarını 1977 yılı
Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, esnaf belgesi veya Şoförler Cemiyetinin belgesi
ile ihale günü ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar 2 nci maddede yazılı
Komisyon Başkanlığına vermeleri üân olunur.
4 — Bölgemizde çalışan personelden vasıta sahibi olanlar bu ihaleye iştirak
edemezler.
5 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Vasıtanın cinsi
çalıştığı işyeri
1 - İdarî İşler Amiri.
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
2 - Avukatlık
C1. Ad. arazi binek 5 kişi)
3 - Avukatlık
(1. Ad. arazi binek 5 kişi)
- Etüd Proje Müd.
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
5 - Yol Yapım Müd.
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
6 - 4. Grup Şefliği
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
7 - 6. Grup Şefliği
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
8 - 6. Grup Şefliği
(1. Ad. minibüs 16 kişi)
9 - 2. Grup Şefliği
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
ıc - Kamulaştırma Şefliği
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
!1 - Araştırma Müdürlüğü
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
¡2 - Okmeyd. Bet. Asf. Şant.
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
13 - Okmeyd. Bet. Asf. Şant.
(1. Ad. minibüs 16 kişi)
!4 - Bayrampaşa Stab. Şant.
(1. Ad. minibüs 16 kişi)
Bayrampaşa
Stab. Şant.
15
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
16 - 1. Grup Şefliği
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
17 - 1. Grup Şefliği
(1. Ad. minibüs 9 kişi)
Çahşt.
gün
adedi
Gün. Be.
Lira
M . Bed.
Lira
G. Tem.
Lira
246
400
98.400
6.170
246
350
86.100
5.555
246
350
86.100
5.555
300
400
120.000
7.250
246
400
98.400
6.170
300
400
120.000
7.250
300
400
120.000
7.250
300
450
135.000
300
400
120.000
246
400
98.400
300
400
120.000
300
400
120.000
300
450
135.000
300
450
135.000
300
400
120.000
300
400
120.000
300
400
120.000
İhale gün
ve saati
16/3/1977
Saat 11.00
16/3/1977
Saat 15.00
17/3/1977
Saat 11.00
17/3/1977
Saat 15.00
¡8/3/1977
Saat 11.00
18'3/1977
Saat 15.00
21/3/1977
Saat 11.00
21/3/1977
8.000
Saat 15.00
22/3/1977
7.250
Saat 11.00
22/3/1977
6.170
Saat 15.00
23/3/1977
7.250
Saat 11.00
23/3/1977
7.250
Saat 15.10
24/3/1977
8.000
Saat 11.00
24/3/1977
8.000
Saat 15.00
7250
25/3/1977
Saat 11.00
25/3/1977
7.250
Saat 15.00
26/3/1977
7.250
Saat 11.00
2698 / 4-3
Sayfa: 33
RESMÎ GAZETE
10 Mart 197? — Sayı: 15874
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda konusu, keşif bedeli, geçici teminat tutarı, eksiltme tarihi, günü
ve saati yazılı inşaat işleri 1977 -1878 -1979 yıllarından 527 sayılı Kanuna göre sari
olarak, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı
eksiltmeye çıkartılmıştır..
.2 —• Eksiltmeleri; karşılarında belirtilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da
DHMİ. Genel Müdürlük binası içerisinde bulunan Alım, Satım Komisyonunda yapı­
lacaktır.
3 — B u işlerle ilgili geçici teminatlar; DHMİ. Genel Müdürlüğünün T. C. Mer­
kez Bankasındaki 57 Sayılı hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe veznesine yatı­
rılıp karşılığında makbuz alınacaktır.
4 —' Eksiltmelerle ilgili dosyalar hergün çalışıma saatleri içerisinde Ankara'û/
DHMİ. Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava
Limanı Başmüdürlüğünde, işlerin yapılacağı Elazığ ve Van Meydan Müdürlüklerinde
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için istekliler eksiltme dosyalarında ekli (Örnek 1)
(Örnek 2 ve 2a), (Örnek 3), (Örnek 4) ile birlikte Bayındırlık Bakanlığından almış
oldukları bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini belirtir (B)
grubu müteahhitlik karnelerinin asimi bir dilekçeye ekleyerek yeterlik belgesi al­
mak üzere en geç 14/3/1977 günü iş bitimi saatine kadar DHMİ. Genel Müdürlüğüne
müracaat ederek eksiltmeye katılmak için yeterlik belgesi ataıaları gerekir. (Her iş
için ayrı dilekçe ve belgelerle müracaatta bulunulacaktır.) Müracaatta Genel Evrak
kayıt tarihi geçerli olup, telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
6 — Eksiltmeye girecek alanlar; DHMİ. Genel Müdürlüğünden alacakları yeter
lik 'belgesi, 1977 yılı Ticaret Odaları belgesi, limit dahili geçici teminat mektubu veya
makbuzu ile birlikte teklif mektubunu havi kanunî şekilde düzenleyecekleri kapalı
zarflarım belirtilen eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında
DHMİ. Genel Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonuna vermiş olmaları şarttır. Belirtilen
saatlerden sonra verilecek zarflar ve postada olacak gecikmeler de kabul edilmez.
Eksütaenin
Sıra
Eksiltmesi
Keşif bedeli G. Tem.
yapılacağı
No.
yapılacak olan isin konusu
lira Kr.
l i r a K r . Günü
Saati
•1
2
3
Yeşilköy Hava Limanı 96 Dairelü
Lojman ikmal inşaatı işi
5.9114.929,80 191.198,— 17/3/1977 11.00
Perşembe
Van Hava Meydanı garaj İnşaatı, işi 4.453J94443 147.369,— 17/3/1977 15.00
Perşembe
Elazığ Hava Meydanı garaj İnşaatı, işi S.473.197,43 177.946,— 18/3/1977 15.00
Cuma
3480/44
Elazığ 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1974/1114
Davacı Cevahir Güler vekili Avukat Necmettin Akan'ın davalı Selim Güler
aleyhine ikame eylemiş olduğu boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda :
Mahkemenin 14/12/1977 tarihli yapılan duruşmasında davalı Salim Güler adı­
na çıkarılacak olan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşmasıda 18/4/1977 günü saat 9.00 da talik edilmiş bulunmaktadır. Davalı duruşmanın
talik edilmiş olduğu duruşmada bulunmayıp veyahutta kendisini bir vekille temsil
ettirmediği takdirde H.U.M.K. nun 405. maddesi gereğince gıyabında duruşma ic­
rasına karar verileceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
2983
BAŞBAKANLIK
BASIMEVİ
10 Mart 1977
RESMİ GAZETE
Sayı :15874
İÇİNDEKİLER
Yürütme ve İdare Bölümü
Sayfa
Tüzük
7/13210
PTT
Biriktirme
ve Yardım Sandığı Tüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
ithalât
işlerine
dair Sirküler
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Tüzüğe Bir Ek Geçici Maddesi
Eklenmesi Hakkında Tüzük
1
Yönetmelik
-ODTÜ Giriş, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesine Bir fıkra Eklenmesi Hakkında
Yönetmelik
6
Müşterek Kararnameler
İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Kararlar
6
Tebliğ
Maliye Bakanlığınca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin
Tebliğ (No:4)
8
İlanlar
9

Benzer belgeler