ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi

Yorumlar

Transkript

ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi
ÖZ GEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU
2.
Doğum Tarihi: 1975
3.
Unvanı: Yrd.Doç.Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Üniversite
Erciyes Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Yıl
1998
2001
2010
Akademik Unvanlar:
Yardımcı DoçentlikTarihi : 2012
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
6.
:
YönetilenYüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
7.1.1. Oğuzhan Karaburgu, “Tanpınar, Trajik Bir Şair ve Şiiri”, Bilig,Sayı: 49, Bahar
2009, s. 227-230
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2.1.Oğuzhan Karaburgu, “Reşat Nuri Güntekin’in Bilinmeyen Müstear İsimleri”, Türk
Dili, S. 660, Aralık 2006, s. 525-535.
7.2.2. Oğuzhan Karaburgu, “Şair-i Azam Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Tiyatro Yazarı
Olarak Dil ve Üslûbu”, BÜEFAD (Bartın Ünv. Eğitim Fakültesi Dergisi), Sayı: 2, Yaz
2013, s.
7.2.3. Oğuzhan Karaburgu, “Etkilenme Endişesi Bağlamında Namık Kemal ve Abdülhak
Hâmid Tarhan Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies, Volume 8 / 9 Summer 2013,
s 1745-1750
7.3. Uluslararası
bilimsel
toplantılarda
(Proceedings)basılan bildiriler
sunulan
ve
bildiri
kitabında
7.3.1. Oğuzhan Karaburgu, “Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri’nde Postmodern
İzler”, Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul,27-28 Ağustos
2007. Kültür Üniversitesi. (Yayını: Utek 2007
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı
Kongresi Bildiri Kitabı, C.II, İstanbul, 2009, s. 173-182)
7.3.2. Oğuzhan Karaburgu, “Abdülhak Hâmid Tarhan’daki Namık Kemal - Tiyatro
Eserlerinden Hareketle Abdülhak Hâmid Tarhan'da Namık Kemal Tesiri”, Uluslararası
Namık
Kemal
Sempozyumu,
Tekirdağ,
20-22
Aralık
2010,
Namık
Kemal Üniversitesi.(Yayını: Doğumunun 170.Yılında Uluslararası Namık Kemal
Sempozyumu Bildiri Kitabı, C.II, Tekirdağ, 2010, s. 637-643)
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4.1.Oğuzhan Karaburgu, Turfanda mı Yoksa Turfa mı? (İnceleme-Metin), IQ
Yayınları, İstanbul, 2008.
7.4.2. Oğuzhan Karaburgu, Şairin Sahneye Düşen Gölgesi - Abdülhak Hâmid Tarhan’ın
Tiyatroları Üzerine Bir İnceleme, Kesit Yayınları, İstanbul,2012.
7.4.3. Oğuzhan Karaburgu, “Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine
Düşünceleri”, Cemil Meriç, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2006,s.185-189 (2010'da yeni
baskısı yapıldı)
7.4.4. Oğuzhan Karaburgu, “Kürk Mantolu Madonna Üzerine…”, Harun Güngör Armağan
Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul,2010, s.239-252.
7.4.5. Oğuzhan Karaburgu, “Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Sabr u Sebat İsimli Tiyatro
Eserinde Geleneğin ve Geleneksel Türk Tiyatrosunun İzleri”, Prof.Dr. Önder Göçgün'e
Armağan, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Denizli, 2013, s. 647-655
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5.1.Oğuzhan Karaburgu, “Metin Tahlillerine Giriş-1/Şiir”, Arayışlar, Yıl:7, S.14,
2005,s.219-220
7.5.2. Oğuzhan Karaburgu, “Bir Şâir’in Dergisi: Şâir”, Arayışlar, Yıl:7, S.13, 2005, s.7588.
7.5.3. Oğuzhan Karaburgu, “Şâir ve Şâir Nedim Mecmuaları Arasındaki Bir Hece-Aruz
Tartışması”, Arayışlar,Yıl:8, S.15, 2006,s.85-92.
7.5.4. Oğuzhan Karaburgu, “Bir Kurtuluş Savaşı Güncesi ve Atatürk Kurtuluş
Savaşında Şiiri”, Arayışlar, Yıl: 10, S. 19, 2009, s. 29-37.
7.5.5. Oğuzhan Karaburgu, “Baba ve Piç Romanı ve Simetri”, Arayışlar, Yıl: 10, S. 20,
2009.
7.5.6. Oğuzhan Karaburgu, "Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatro Eserlerine Yeni Bir Tasnif
Teklifi", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Yıl:3, Sayı:6,Temmuz-Aralık 2011, 273-284.
7.5.7. Oğuzhan Karaburgu, “Doğumunun 160. ve Ölümünün 75. Yılında Abdülhak Hâmid
Tarhan Bibliyografyası”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 7, Yıl:4, Ocak-Haziran
2012, s.261-304.
7.5.8. Oğuzhan Karaburgu, "Bir Yunus Romanı:Od-Bizim Yunus", Türk Yurdu,C.32,
S.297, Mayıs 2012, s. 121-125.
7.5.9.Oğuzhan Karaburgu,"Mekânın Hikâyesi", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 8,
Yıl:4, Temmuz-Aralık 2012, s.177-179
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1.Oğuzhan Karaburgu, “Arayışın Postmodernist Anlatısı: Bin Hüzünlü Haz”, 1980
Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, 27-28 Mart 2008. Erciyes
Üniversitesi.(Yayını: 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Ünv.
Yayınları, Kayseri2009, s. 185-196.)
7.6.2. Oğuzhan Karaburgu, “M.Fuad Köprülü'nün Gözüyle Millî Edebiyat ”, 100.Yılında
Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı, İstanbul, 29-30 Nisan 2011. Türk Dil
Kurumu-Türk Edebiyatı Vakfı (Yayını: 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî
Edebiyat Çalıştayı Bildirileri, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2011, s. 142-149.)
7.6.3. Oğuzhan Karaburgu, “Sabahattin Ali'nin Sanatı ve Eserleri Üzerinde Sinop
Hapishanesi'nin Etkileri ”, Sinop İli Değerleri Sempozyumu, Sinop, 15-18 Mayıs 2013.
Sinop Üniversitesi
7.7. Diğer yayınlar
7.7.1. Oğuzhan Karaburgu, “Bir Külliyat Neşri ve Ömer Seyfettin Müjdesi”, Dergâh,c. X,
S. 115-116, Eylül-Ekim 1999, s. 5-6.
7.7.2. Oğuzhan Karaburgu, “İkaros’un Yeni Yüzü :Cahit Sıtkı Tarancı”, Bizim Külliye,
S.14, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002, s.72-73.
7.7.3. Oğuzhan Karaburgu, “Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyelerinde Çocuklar”, Bizim
Külliye,S.17, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, s.66-70.
7.7.4. Oğuzhan Karaburgu, “Cemil Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine
Düşünceleri”, Düşünen Siyaset,S. 22, s. 121 (Cemil Meriç,Kültür Bakanlığı Yay., Ankara
2006, s.185-189)
7.7.5. Oğuzhan Karaburgu, “Postmodern Anlatılarda Zaman”, Hece (Postmodern Özel
Sayısı), Sayı 138-139-140, Haziran-Temmuz-Ağustos 2008.
7.7.6. Oğuzhan Karaburgu, “Roman Dili Üzerine Bazı Dikkatler”, Mai, Yıl: 1, Sayı: 2,
Haziran-Temmuz 2009, İzmir, s.42-45.
7.7.7. Oğuzhan Karaburgu, “Ütopik Roman ve Bir Ütopya: 1984”, Mai,Yıl: 1, S.4,
Ekim-Kasım-Aralık 2009, s.40-45.
7.7.8. Oğuzhan Karaburgu, “Şimdiki Zaman Çekiminde Bir Şâire Mektup”, Mai, Yıl: 2,
S.6, Sonbahar 2010, s.14-15.
7.7.9. Oğuzhan Karaburgu (Ayşe Demir’le birlikte), “100. Yılında Yeni Lisân Hareketi
ve Millî Edebiyat Çalıştayı”, Türk Edebiyatı,S. 452, Haziran 2011, s. 76-79.
7.7.10. Oğuzhan Karaburgu, “Çöl Yolculuğunda Doyulmaz Su: Bizim Diyar'ın Haşim
Dayısı ve Zabit Rıfat'ı", Roman Kahramanları, S. 12,Ekim-Kasım-Aralık 2012, s. 46-50.
7.7.11. Oğuzhan Karaburgu, “Şiir Dilinde 'Sapma/Delişme' Üzerine…", Şiir Vakti, S. 4,
Mart 2013, s.15-19.
7.8. Konferans,Panel
7.8.1. Panelist: Oğuzhan Karaburgu, “Bir Şâir’in Dergisi: Şâir”, Modern Türk
Edebiyatının Tanıkları, Tanzimat’tan 1950’lere Gazete ve Dergiler, Pamukkale Ünv. –
Muğla Ünv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin 27 Nisan 2010, tarihinde düzenlediği
panel,(Diğer panelistler: Prof. Dr. Önder Göçgün, Prof. Dr. İsmail Çetişli) Denizli.
7.8.2. Konuşmacı: Oğuzhan Karaburgu, "Necip Fazıl Kısakürek'in sanatı ve
sanatkarlığı", 30. Vefat Yılında Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı, Bartın ValiliğiBartın İl Kültür Müdürlüğü- Bartın Üniversitesi-Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25
Mayıs 2013, Bartın Kültür Merkezi,Bartın
7.9. Ulusal ve Uluslararası atıflar
--- M.Fatih Kanter, Ölümünün 50.Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin,İnkılap
Yayınevi,İstanbul 2006, s.28,236. (Oğuzhan Karaburgu, “Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyeleri
Üzerinde Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk
Edebiyatı Anabilim Dalı, Sivas,2001.)
--- M.Fatih Kanter, Ölümünün 50.Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin,İnkılap
Yayınevi,İstanbul 2006, s.242 (Oğuzhan Karaburgu, " “Reşat Nuri Güntekin’in Hikâyelerinde
Çocuklar”, Bizim Külliye, S.17, Nisan-Mayıs-Haziran 2003,s.66-70.)
--- İsmail Çetişli, "Batı Edebiyatında Edebi Akımlar",Anadolu Üniversitesi, Açık
Öğretim Fakültesi Yayınları,2009.(Oğuzhan Karaburgu,
“Arayışın Postmodernist
Anlatısı: Bin Hüzünlü Haz”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, 27-28 Mart
2008. Erciyes Üniversitesi. (Yayını: 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri,
Erciyes Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, s. 185-196.)
--- Hülya Argunşah,"Millî Edebiyat", Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı,Grafiker Yayınları,
Ankara.(Oğuzhan Karaburgu,Şair Mecmuası Üzerine Bir İnceleme, Kayseri
1998,Yayımlanmamış Lisans Tezi)
--- Mehmet Bakır Şengül,"Romanda Zaman Kavramı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi (The Journal of International Social Research),Kış2011,C.4,S.16,s.431 (Oğuzhan
Karaburgu, “Postmodern Anlatılarda Zaman”, Hece Postmodern Özel Sayısı, HaziranTemmuz-Ağustos, 2008, S. 138–139–140, s.363–367.)
--- Adem Çalışkan, "Halit Fahri Ozansoy Bibliyografyası",ODÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü,Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.3,S.6,Aralık 2012,s.23,88. (Oğuzhan
Karaburgu, Şairin Sahneye Düşen Gölgesi: Abdülhak Hâmid Tarhan'ın Tiyatroları Üzerine
Bir İnceleme, Kesit Yayınları, İstanbul 2012,615s.)
--- Emet GÜREL,Jale ALEM, "Postmodern Bir Durum Komedisi Üzerine İçerik Analizi:
Simpsonlar",Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TheJournal of International Social
Research), Kış2010,C.3,S.10,s.336,341,346.(Oğuzhan Karaburgu, “Arayışın Postmodernist
Anlatısı: Bin Hüzünlü Haz”, 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu, Kayseri, 27-28Mart
2008. Erciyes Üniversitesi.(Yayını: 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildirileri,
Erciyes Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, s. 185-196.)
-- Tülay Gencer,"Cemil Meriç ile Türk Modernleşmesine Bir Bakış", Bitlis Eren
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C1,S1, 2012 (Oğuzhan Karaburgu, “Cemil
Meriç’in Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri”, Düşünen Siyaset,S. 22, s. 121-)
--- Ümmühan Bilgin Topçu,"Yunus Örneğinde Kahramanı Ete Kemiğe
Büründürmek",Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic, Volume:8/1, Winter 2013,s.2631. (Oğuzhan Karaburgu, "Bir
Yunus Romanı:Od-Bizim Yunus", Türk Yurdu,C.32, S.297, Mayıs 2012, s. 121-125.)
--http://atiptutmacalar.blogspot.com/2011/09/sabahattin-aliden-kurk-mantolumadonna.html(Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna - Roman Yapısı ve Psikanalatik
İncelemesi),( Oğuzhan Karaburgu, “Kürk Mantolu Madonna Üzerine…”, Harun Güngör
Armağan Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul, 2010,s.239-252)
--http://osmanaytekin50.blogcu.com/edebiyatimizin-mustearlari/3840217(Osman
Aytekin, Edebiyatımızın Müstearları),(Oğuzhan Karaburgu, “Reşat NuriGüntekin’in
Bilinmeyen Müstear İsimleri”, Türk Dili, S. 660, Aralık 2006, s.525-535.)
8. Projeler
9. İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Ocağı, Denfot (Denizli Fotoğraf Derneği)
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
20122013
İlkbahar
20132014
Güz
Dersin Adı
Tükçe I : Yazılı Anlatım
Sanat ve Estetik
Türk Halk Edebiyatına Giriş I
Yeni Türk Edebiyatı I
Batı Edebiyatı Akımları I
Türk Dili I
Yeniçağ Felsefesi
Türk Halk Edebiyatına Giriş II
Yeni Türk Edebiyatı II
Batı Edebiyatı Akımları II
Şiir Sanatı (Poetikalar) I (YL)
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
Yüksek Lisans Danışmanlık
Metin İnceleme I- Hikâye ve
Roman
Dünya Edebiyatı
Yazılı Anlatım I
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
2
44
2
29
2
56
3
50
3
10
2
49
3
24
2
54
3
50
3
11
3
4
4
1
1
1
3
3
2
Sözlü Anlatım I
Osmanlı Türkçesi (YL)
İlkbahar
2
3

Benzer belgeler

PDF

PDF YARD. DOÇ. DR. SADIK TUMAY - DEU FAF PHOTOGRAPHY DEPT. LECTURER / İZMİR PARTICIPANT 1 ALİ ALIŞIR - PHOTOGRAPHY ARTIST / İSTANBUL PARTICIPANT 2 YARD. DOÇ. DR. IŞIK SEZER - DEU FAF PHOTOGRAPHY DEPT. ...

Detaylı

Bu ay SinemaTV AKSİYON`da

Bu ay SinemaTV AKSİYON`da Bu gezegene bakarak arabayı kullanan Rhoda, müzisyen John Burroughs’un (William Mapother) arabasına çarpar ve kazada John’un karısı ile oğlu ölür. Olayın ardından intihar eden Rhoda, hayatta kalır ...

Detaylı