İ-CETVELİ(2015)

Yorumlar

Transkript

İ-CETVELİ(2015)
İ - CETVELİ
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL
I.PARASAL SINIRLAR
Kanunun Adı
Kanun No:
a) 2886
Devlet İhale Kanunu
Parasal Sınır
(TL)
Madde
Fıkra
17
2
562.000
3
1.700.000
45
-
1.700.000
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL
olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
51
-
76
-
a)
b)
a)
b)
c)
ç)
b) 2942
Kamulaştırma Kanunu
c) 3082
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği
Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları
Hakkında Kanun
ç) 5018
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir
belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde
Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde
Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde
Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini
geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
61.500
30.750
371.000
185.500
134.700
100.700
3
2
202.500
4
1
100.700
35
1
a)
b)
Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu
50 bini geçen ilçelerde
2 - Diğer ilçelerde
Asker sevk ve celp dönemlerinde asker sevki ile ilgili olarak askerlik şubesi ve eğitim
merkez k.lığı mutemetlerine
1.150
590
88.350
c)
Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya
hükümlü askerlerin sevkinde kullanılmak üzere
ç)
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara
d)
Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
22.000
e)
Mahkeme harç ve giderleri için
28.000
f)
(Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için kullanılmak üzere
78.000
60.300
g)
İl dışına yapılacak seyahatlerde akaryakıt giderleri için kullanılmak üzere
ğ)
Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
13.200
7.700
5.800
24.200
h)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
ı)
Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine ve dış
temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle
askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek
üzere;
i)
j)
40
4
46
2
79
-
1- Askeri daire mutemetlerine
2- Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine
3- Dış Temsilciliklere
88.350
43.650
330.500
5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin;
- Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine
- Merkez dışındaki birim mutemetlerine
Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
826.000
330.500
826.000
k)
Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının harcamaları için
(a-1) bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,
l)
Yargılama Giderleri
m)
Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
n)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden
hizmet alan kadınların harçlıkları için
o)
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
7
1
12.500
2.750
1 - Büyükşehir belediye sınırları içinde
5.200
2 - Diğer il ve ilçelerde
3.100
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının harcamaları için (a-1) bendinde
belirtilen tutarın üç katı kadar
24.700
300.000.000
(a) bendi için
(b) bendi için
d) 5502
440.000
Kurumun hak ve alacaklarınının terkini
15.000
15
390
II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI SINIRLARI
K.H.K No:
78
190
Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Madde
Fıkra
5
1
Ek 7
1
Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı
Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci
maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim
elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 36.000 olmak üzere,
yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 40.000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim
kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2014 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil,
eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma
görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 4.000 adet
atama izninin en az 2.000 adedi, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi
kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz konusu kadrolara
atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak
yerleştirilmeleri, yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim
kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca
belirlenir.

Benzer belgeler

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6512

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6512 İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. (3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan ödeneklerin, 2014 Yılı Yatırım Programında belirlenmesini müteakip, KÖYDE...

Detaylı