‹HT‹YACINIZA GÖRE KARfiILAfiTIRIN

Yorumlar

Transkript

‹HT‹YACINIZA GÖRE KARfiILAfiTIRIN
2012
444 0 888
www.arcelik.com.tr
ARÇEL‹K BUZDOLABINDA
SEBZELER, SANK‹
TAB‹ATTAYMIfi G‹B‹
IfiIK ALMAYA
DEVAM EDER.
DO⁄AL OLARAK TAZEL‹⁄‹N‹
UZUN SÜRE KORUR.
YAfiASIN MAV‹ IfiIK
TEKNOLOJ‹S‹.
YAfiASIN BÜTÜN SEBZELER.
GARDIROP T‹P‹
BUZDOLAPLARI
8850 SBS NF (Cool Control)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dört Kap›l› Gardırop Tipi No-Frost Buzdolab›
Cool Control bölmesi ile 77 lt’lik so¤utucu-dondurucu olarak de¤ifltirilebilir hacim
A S›n›f› enerji performans›
“Piano Black” Siyah d›fl görünüm ile üstün tasar›m
Dokunmatik elektronik kontrol paneli ile;
- Her bölmenin s›cakl›¤›n›n ayr› ayr› ayarlanabilmesi imkân›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy” fonksiyonu
- Kap› aç›k alarm›
Otomatik Su P›nar›
Damacana suyu ba¤lant›s› için Su Pompas›
Yumuflak aç›l›fl mekanizmal› Minibar Bölmesi ile içeceklere kolay ulafl›m imkân›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” so¤utma sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede yiyecekler daha uzun
süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir genifl ve derin,
dayan›kl› cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Kapakl› kap› raflar›
Krom siperlikli flifle tutuculu kap› raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Beyaz LED ile iç ayd›nlatma
‹stendi¤i zaman istendi¤i kadar buz elde edilmesini sa¤layan “Otomatik Buz Makinesi”
“Taze Dondurma” ifllemi yapabilen özel bölme
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas› ve saklama
ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze hava sa¤layarak
g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çok düflük ses seviyesi (43 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 605 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 380 lt (+77 lt so¤utucu olarak ayarlanabilir)
Dondurucu Bölme Net Hacim : 155 lt (77 lt’si so¤utucu olarak ayarlanabilir)
Dondurma Kapasitesi
: 13 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 1,448 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 182x92x76,5 cm
8845 SBS NF (Cool Control)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dört Kap›l› Gardırop Tipi No-Frost Buzdolab›
Cool Control bölmesi ile 77 lt’lik so¤utucu-dondurucu olarak de¤ifltirilebilir hacim
A S›n›f› enerji performans›
‹z b›rakmayan Inox kap›lar ve fl›k tasar›ml› kap› saplar› ile üstün tasar›m
Dokunmatik elektronik kontrol paneli ile;
- Her bölmenin s›cakl›¤›n›n ayr› ayr› ayarlanabilmesi imkân›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy” fonksiyonu
- Kap› aç›k alarm›
Yumuflak aç›l›fl mekanizmal› Minibar Bölmesi ile içeceklere kolay ulafl›m imkân›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” so¤utma sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede yiyecekler daha uzun
süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir genifl ve derin,
dayan›kl› cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Kapakl› kap› raflar›
Krom siperlikli flifle tutuculu kap› raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Beyaz LED ile iç ayd›nlatma
‹stendi¤i zaman istendi¤i kadar buz elde edilmesini sa¤layan “Otomatik Buz Makinesi”
“Taze Dondurma” ifllemi yapabilen özel bölme
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas› ve saklama
ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze hava sa¤layarak
g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çok düflük ses seviyesi (43 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 610 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 385 lt (+77 lt so¤utucu olarak ayarlanabilir)
Dondurucu Bölme Net Hacim : 155 lt (77 lt’si so¤utucu olarak ayarlanabilir)
Dondurma Kapasitesi
: 13 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 1,448 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 182x92x76,5 cm
8844 SBS NF (Cool Control)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dört Kap›l› Gardırop Tipi No-Frost Buzdolab›
Cool Control bölmesi ile 77 lt’lik so¤utucu-dondurucu olarak de¤ifltirilebilir hacim
A S›n›f› enerji performans›
‹z b›rakmayan Inox kap›lar ve fl›k tasar›ml› kap› saplar› ile üstün tasar›m
Dokunmatik elektronik kontrol paneli ile;
- Her bölmenin s›cakl›¤›n›n ayr› ayr› ayarlanabilmesi imkân›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy” fonksiyonu
- Kap› aç›k alarm›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” so¤utma sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede yiyecekler daha uzun
süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir genifl ve derin,
dayan›kl› cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Kapakl› kap› raflar›
Krom siperlikli flifle tutuculu kap› raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Beyaz LED ile iç ayd›nlatma
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan çevirmeli buzmatik
“Taze Dondurma” ifllemi yapabilen bölme
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas› ve saklama
ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze hava sa¤layarak
g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çok düflük ses seviyesi (43 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 610 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 385 lt (+77 lt so¤utucu olarak ayarlanabilir)
Dondurucu Bölme Net Hacim : 155 lt (77 lt’si so¤utucu olarak ayarlanabilir)
Dondurma Kapasitesi
: 13 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 1,448 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 182x92x76,5 cm
8821 SBS NF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gardırop Tipi No-Frost Buzdolab›
A S›n›f› enerji performans›
Silver d›fl görünüm
Su P›nar›
Elektronik kontrol paneli ile;
- Bölmelerin s›cakl›¤›n›n ayr› ayr› ayarlanabilmesi imkân›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy” fonksiyonu
- Kap› aç›k alarm›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” so¤utma sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›, bu sayede yiyecekler daha uzun
süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
Yüksekli¤i ayarlanabilir, dayan›kl› cam raflar
Kapakl› kap› raf›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
S›f›r derece bölmesi
So¤utucu ve dondurucu bölmelerde iç ayd›nlatma
Dondurucu bölmede üçlü buzmatik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çok düflük ses seviyesi (43 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 620 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 370 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 178 lt
Dondurma Kapasitesi
: 13 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 8 saat
Enerji Tüketimi
: 1,512 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 178x92x74,5 cm
2485 CEI
2486 CEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› ‹ki Çekmeceli Kombi Inox No-Frost Buzdolab›
Teleskopik dondurucu çekmeceleri ile ergonomik kullan›m
“A+ S›n›f›” üstün enerji performans›
‹z b›rakmayan Inox kap›lar ve fl›k tasar›ml› kap› saplar› ile üstün tasar›m
Dokunmatik elektronik kontrol paneli ile;
- Her bölmenin s›cakl›¤›n›n ayr› ayr› ayarlanabilmesi imkân›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy” fonksiyonu
- Kap› aç›k alarm›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” so¤utma sistemi
Yeni No-Frost sistemi :
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›;
bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir genifl ve derin,
dayan›kl› cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Kapakl› kap› raflar›
Krom siperlikli flifle tutuculu kap› raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
S›f›r derece bölmeleri
Beyaz LED ile iç ayd›nlatma
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas› ve
saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze hava sa¤layarak
g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 600 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 396 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 154 lt
Dondurma Kapasitesi
: 13,5 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 22 saat
Enerji Tüketimi
: 1,257 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 182x84x74,5 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2484 CE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genifl Hacimli Full No-Frost Kombi No-Frost Buzdolab›
“A+ S›n›f›” üstün enerji performans›
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm ve fl›k tasar›ml› kap› saplar›
Elektronik kontrol paneli ile;
- Her bölmenin s›cakl›¤›n›n ayr› ayr› ayarlanabilmesi imkân›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
fonksiyonu
- Kap› aç›k alarm›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” so¤utma sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir
genifl ve derin, dayan›kl› cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
S›f›r derece bölmeleri
Beyaz LED ile iç ayd›nlatma
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan, manuel su beslemeli otomatik buz makinesi
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 630 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 405 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 167 lt
Dondurma Kapasitesi
: 8 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 22 saat
Enerji Tüketimi
: 1,303 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 182x84x74,5 cm
Genifl Kombi No-Frost Buzdolab›
“A+ S›n›f›” üstün enerji performans›
Beyaz deri desenli kap›lar ve fl›k tasar›ml› kap› saplar› ile üstün tasar›m
Elektronik kontrol paneli ile;
- Her bölmenin s›cakl›¤›n›n ayr› ayr› ayarlanabilmesi imkân›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan
“EcoFuzzy” fonksiyonu
- Kap› aç›k alarm›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” so¤utma sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›;
bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir
genifl ve derin, dayan›kl› cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
S›f›r derece bölmeleri
Beyaz LED ile iç ayd›nlatma
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 630 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 405 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 167 lt
Dondurma Kapasitesi
: 8 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 22 saat
Enerji Tüketimi
: 1,301 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 182x84x74,5 cm
2475 CEI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2488 CNGY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Full No-Frost Kombi Üç Kap›l› Buzdolab›
Cool Control bölmesi ile 67 lt’lik ister so¤utucu ister dondurucu olabilen orta bölme
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %20 daha tasarruflu)
Dokunmatik elektronik kontrol sistemi:
- Her üç bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
ve “Tatil” fonksiyonlar›
- ‹stenildi¤inde elektronik göstergenin kapat›labilme özelli¤i
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi (Cool Plus):
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›, bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl hacimli kahvalt›l›k bölmesi
Krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Beyaz LED ayd›nlatma
Çok düflük ses seviyesi (42 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 530 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 319 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 152 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 20 saat
Enerji Tüketimi
: 1,167 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 185x74x77 cm
Cam Kap›l› Full No-Frost Kombi ‹ki Kap›l› Buzdolab›
‘‘A+++ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %60 daha tasarruflu)
Siyah cam kap›l› ve alüminyum kap› saplar› ile fl›k tasar›m
Elektronik kontrol sistemi:
- Her iki bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
fonksiyonu
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl 2 adet sebzelik
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
3 adet derin dondurucu bölme
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Beyaz LED ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 475 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 312 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 116 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 28 saat
Enerji Tüketimi
: 0,556 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x68 cm
2489 CNGY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2398 CNIY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cam Kap›l› Full No-Frost Kombi ‹ki Kap›l› Buzdolab›
“A+ S›n›f›” üstün enerji performans›
Beyaz cam kap›l› ve alüminyum kap› saplar› ile fl›k tasar›m
Elektronik kontrol sistemi:
- Her iki bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
fonksiyonu
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
- Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl 2 adet sebzelik
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
3 adet derin dondurucu bölme
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Beyaz LED ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 475 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 312 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 125 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 24 saat
Enerji Tüketimi
: 1,079 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x68 cm
Full No Frost Kombi ‹ki Kap›l› Buzdolab›
‘‘A++ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %40 daha tasarruflu)
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm ve fl›k alüminyum saplar
Elektronik kontrol sistemi:
- Her iki bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
fonksiyonu
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl 2 adet sebzelik
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
3 adet derin dondurucu bölme
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Beyaz ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 475 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 312 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 125 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 24 saat
Enerji Tüketimi
: 0,849 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x68 cm
2396 CNI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2395 CNMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Genifl hacimli Full No-Frost Kombi ‹ki Kap›l› Buzdolab›
‘‘A++ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %40 daha tasarruflu)
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl 2 adet sebzelik
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
- Antibakteriyel kap› saplar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
3 adet derin dondurucu bölme
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 475 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 312 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 125 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 24 saat
Enerji Tüketim
: 0,849 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x68 cm
Genifl Hacimli Full No-Frost Kombi ‹ki Kap›l› Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %30 tasarruf)
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl 2 adet sebzelik
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
3 adet derin dondurucu bölme
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 475 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 312 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 125 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 24 saat
Enerji Tüketimi
: 1,079 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x68 cm
5847 NFY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5845 NFY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %20 daha tasarruflu)
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm
Su P›nar› ile so¤uk suya kap›y› açmadan ulaflma imkân›
Elektronik kontrol sistemi:
- Her iki bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
ve “Tatil” fonksiyonlar›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi (Cool Plus):
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan çevirmeli buzmatik
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde beyaz LED ayd›nlatma
Çok düflük ses seviyesi (43 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 620 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 415 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 143 lt
Dondurma Kapasitesi
: 10 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 17 saat
Enerji Tüketimi
: 1,246 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 183,5x84x74,5 cm
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %20 daha tasarruflu)
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi (Cool Plus):
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan çevirmeli buzmatik
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde beyaz LED ayd›nlatma
Çok düflük ses seviyesi (42 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 620 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 420 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 143 lt
Dondurma Kapasitesi
: 10 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 17 saat
Enerji Tüketimi
: 1,252 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 183,5x84x74,5 cm
5841 NFY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5797 NHI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %20 daha tasarruflu)
Parlak Beyaz d›fl görünüm
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi (Cool Plus):
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan çevirmeli buzmatik
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde beyaz LED ayd›nlatma
Çok düflük ses seviyesi (42 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 620 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 420 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 143 lt
Dondurma Kapasitesi
: 10 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 17 saat
Enerji Tüketimi
: 1,252 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 183,5x84x74,5 cm
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %20 daha tasarruflu)
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm
Dokunmatik elektronik kontrol sistemi:
- Her iki bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
ve “Tatil” fonksiyonlar›
- ‹stenildi¤inde elektronik göstergenin kapat›labilme özelli¤i
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi (Cool Plus):
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl hacimli tek parça büyük sebzelik
Genifl hacimli kahvalt›l›k bölmesi
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
Krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan, manuel su beslemeli otomatik buz makinesi
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde beyaz LED ayd›nlatma
Çok düflük ses seviyesi (39 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 560 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 386 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 114 lt
Dondurma Kapasitesi
: 9 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 1,134 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 185x74x77 cm
5796 NH
5088 NFY
• ‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
• ‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %20 daha tasarruflu)
• Dokunmatik elektronik kontrol sistemi:
- Her iki bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
ve “Tatil” fonksiyonlar›
- ‹stenildi¤inde elektronik göstergenin kapat›labilme özelli¤i
• Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
• Yeni No-Frost sistemi (Cool Plus):
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
• Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
• fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
• Genifl hacimli tek parça büyük sebzelik
• Genifl hacimli kahvalt›l›k bölmesi
• Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
• Krom fliflelik
• Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
• Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde beyaz LED ayd›nlatma
• Çok düflük ses seviyesi (39 dBA)
• Çevreci R600a so¤utucu gaz
• Toplam Brüt Hacim
: 560 lt
• So¤utucu Bölme Net Hacim : 392 lt
• Dondurucu Bölme Net Hacim : 121 lt
• Dondurma Kapasitesi
: 9 kg / 24 saat
• S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
• Enerji Tüketimi
: 1,161 kWh / 24 saat
• Boyutlar (YxGxD)
: 185x74x77 cm
S‹YAH ORB‹TAL
• “A+++ S›n›f›’’ üstün enerji performans›yla kendi s›n›f›nda dünyan›n en az elektrik tüketen
NO-FROST Buzdolab› (A s›n›f›na göre %60 daha tasarruflu)
• ‹ki Kap›l› No-Frost “Derin” Buzdolab›
• Siyah cam kap›l› ve alüminyum kap› sapl› üstün tasar›m.
• Dokunmatik elektronik kontrol sistemi:
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
fonksiyonu
• Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
• Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir
derin cam raflar
• fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
• Nem ayarl› ve genifl hacimli büyük sebzelikler
• Kahvalt›l›k bölmeleri
• Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
• 5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
• Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
• Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
• Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde beyaz ayd›nlatma
• Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
• Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
• Çevreci R600a so¤utucu gaz
• Toplam Brüt Hacim
: 540 lt
• So¤utucu Bölme Net Hacim : 409 lt
• Dondurucu Bölme Net Hacim : 106 lt
• Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
• S›cakl›k Yükselmesi
: 27 saat
• Enerji Tüketimi
: 0,595 kWh / 24 saat
• Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x76 cm
5276 NFIY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5275 NH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› No-Frost “Derin” Buzdolab›
‘‘A++ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %40 daha tasarruflu)
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm
Elektronik kontrol sistemi:
- Her iki bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
fonksiyonu
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir
derin cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Nem ayarl› ve genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
Krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi (‹yon+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
- Kap› saplar› bölgesinde antibakteriyel koruma
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 540 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 409 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 106 lt
Dondurma Kapasitesi
: 8 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 16 saat
Enerji Tüketimi
: 0,811 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x76 cm
‹ki Kap›l› No-Frost “Derin” Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %30 tasarruf)
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Büyük tencereler için genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir
derin cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Nem ayarl› ve genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
- Kap› saplar› bölgesinde antibakteriyel koruma
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 540 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 409 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 106 lt
Dondurma Kapasitesi
: 8 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 16 saat
Enerji Tüketimi
: 1,137 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x76 cm
5287 NFIY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5273 NH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %30 tasarruf)
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm
Elektronik kontrol sistemi:
- Her iki bölmenin ayr› ayr› s›cakl›k ayarlar›
- “H›zl› dondurma” ve “h›zl› so¤utma” fonksiyonlar›
- Buzdolab›n›n kullan›lmad›¤› durumlarda ekstra enerji tasarrufu sa¤layan “EcoFuzzy”
fonksiyonu
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Nem ayarl› kayar sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas›
ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze
hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
- Kap› sap›nda antibakteriyel boya
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde ayd›nlatma
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 500 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 355 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 0,972 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x68 cm
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
“A++ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %40 daha tasarruflu)
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No Frost sistemi (Cool Plus):
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski bulunmaz.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Nem ayarl› ve genifl hacimli büyük sebzelikler
Kahvalt›l›k Bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
Krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
- Kap› saplar› bölgesinde antibakteriyel koruma
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 500 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 355 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 0,811 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 193x70x68 cm
5237 NFI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5233 NH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %30 tasarruf)
‹z b›rakmayan Inox d›fl görünüm
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
Nem ayarl› kayar sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
- Kap› saplar› bölgesinde antibakteriyel koruma
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
Dondurucu ve so¤utucu bölmelerde ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 465 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 325 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 1,003 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 183x70x68 cm
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %30 tasarruf)
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
Nem ayarl› kayar sebzelikler
Kahvalt›l›k bölmeleri
Kap› raf› alt›nda hareketli ve yumuflak aç›lma sistemli saklama bölmesi
5 adet flifle ve kutulu içecek koymaya yarayan yatay krom fliflelik
Hijyen uygulamalar›:
- Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
- Kap› saplar› bölgesinde antibakteriyel koruma
Kolay buz elde edilmesini sa¤layan buzmatik
So¤utucu bölmelerde ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 465 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 325 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 1,003 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 183x70x68 cm
5231 NFY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5009 NHI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A S›n›f›’’ enerji performans›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Yeni No-Frost sistemi:
- So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede
yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
- So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
- So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
- Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
- So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
Genifl kullan›m alan› sunan, yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fieffaf kap› içi raflar›
Nem ayarl› büyük sebzelik
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Raf alt› sürgülü buzluk
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Temiz düz arka yüzey
Çok düflük ses seviyesi (40 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 465 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 325 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 90 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 1,184 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 177x70x68 cm
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
‘‘A S›n›f›’’ enerji performans›
Her rafa hava üfleyen “multi-flow” sistemi
Kullan›m kolayl›¤› sa¤layan ayarlanabilir cam raflar
Nem ayarl› büyük sebzelik
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Raf alt› sürgülü buzluk
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 390 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 291 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 79 lt
Dondurma Kapasitesi
: 4 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 6,5 saat
Enerji Tüketimi
: 1,101 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 185x60x68 cm
5007 NHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› No-Frost Buzdolab›
Kullan›m kolayl›¤› sa¤layan ayarlanabilir cam gövde raflar›
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Nem ayarl› genifl sebzelik
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
- Kap› saplar› bölgesinde antibakteriyel koruma
So¤utucu bölmede iç ayd›nlatma
Sürgülü buzluk
Brüt Hacim
: 330 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 238 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 64 lt
Dondurma Kapasitesi
: 4 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 6,5 saat
Enerji Tüketimi
: 0,984 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 175x60x63,5 cm
‹K‹ KAPILI BUZDOLAPLARI
4264 N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4263 N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Derin ‹ki Kap›l› Silver Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans›
Turbo fan
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam gövde raflar›
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Nem ayar mekanizmal› büyük hacimli sebzelikler
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (39 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 550 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 411 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 114 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 22 saat
Enerji Tüketimi
: 1,052 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 184,5x70x75,5 cm
Derin ‹ki Kap›l› Buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans›
Turbo fan
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam gövde raflar›
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Nem ayar mekanizmal› büyük hacimli sebzelikler
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (39 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 550 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 411 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 114 lt
Dondurma Kapasitesi
: 6 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 22 saat
Enerji Tüketimi
: 1,052 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 184,5x70x75,5 cm
4252 N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4022 TN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‹ki Kap›l› Buzdolab›
‘‘A S›n›f›’’ üstün enerji performans›
Turbo fan
Yüksekli¤i ayarlanabilir tel gövde raflar›
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Nem ayar mekanizmal› büyük hacimli sebzelik
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (39 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 450 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 330 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 102 lt
Dondurma Kapasitesi
: 5,5 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 20 saat
Enerji Tüketimi
: 1,09 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 182,5x70x63 cm
‹ki Kap›l› Buzdolab›
A enerji s›n›f›
Yüksekli¤i ayarlanabilir gövde raflar›
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›lar
Çok düflük ses seviyesi (38 dBA)
Toplam Brüt Hacim
: 300 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 201 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 56 lt
Dondurma Kapasitesi
: 4 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 9 saat
Enerji Tüketimi
: 0,830 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 159x54,5x60 cm
3021 N
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TEK KAPILI BUZDOLAPLARI
Tek Kap›l› Buzdolab›
4 y›ld›zl› derin dondurucu bölme
‘‘A S›n›f›’’ enerji performans›yla düflük elektrik tüketimi
Ayarlanabilir gövde raflar›
Genifl sebzelik
So¤utucu bölmede ayd›nlatma
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Ayarlanabilir ayaklar
Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›
Düflük ses seviyesi (38 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 350 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 279 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 27 lt
Dondurma Kapasitesi
: 2 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 15 saat
Enerji Tüketimi
: 0,849 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 171x60x60 cm
TEZGÂH SEV‹YES‹ VE
D‹KEY DER‹N
DONDURUCULAR
2041 DY
2020 ND
• Dikey Derin Dondurucu
• ‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans›
• Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
• 6 adet derin dondurucu bölme
• H›zl› dondurma bölmesi ve h›zl› dondurma fonksiyonu
• Ifl›kl› kontrol paneli
• Aç›lma yönü de¤ifltirilebilir kap›
• Çok düflük ses seviyesi (41 dBA)
• Çevreci R600a so¤utucu gaz
• Toplam Brüt Hacim
: 240 lt
• Dondurucu Bölme Net Hacim : 197 lt
• Dondurma Kapasitesi
: 19 kg / 24 saat
• S›cakl›k Yükselmesi
: 14 saat
• Enerji Tüketimi
: 0,677 kWh / 24 saat
• Boyutlar (YxGxD)
: 151x60x60 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“A S›n›f›” enerji performans›yla süper ekonomik tezgâh seviyesi derin dondurucu
Sökülebilir plastik üst tabla
Ifl›kl› kontrol paneli
3 adet fleffaf kapakl› dondurucu bölme (2 çekmece + 1 kapakl› bölme)
H›zl› dondurma fonksiyonu ve bölmesi
Buzluk çekmecesi ve buzluk
So¤utucu bölmede iç ayd›nlatma lambas›
Çok düflük ses seviyesi (39 dBA)
R600a so¤utkan gaz ile çevreye duyarl›
Toplam Brüt Hacim
: 102 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 85 lt
Dondurma Kapasitesi
: 8 kg / 24 saat
Enerji Tüketimi
: 0,57 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 84x54,5x60 cm
•
•
•
•
•
•
•
2022 SD
•
•
•
•
•
•
•
•
1060 TY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tezgâh Seviyesi So¤utucu-Dondurucu (Duo Cold)
“A S›n›f›” enerji performans›
No-Frost so¤utma sistemi
‹ç ayd›nlatma
Cam gövde raflar›
Çekmeceli bölme
Hijyen uygulamalar›:
- Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çok düflük ses seviyesi (41 dBA)
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 90 lt
Toplam Net Hacim
: 75 lt
Dondurma Kapasitesi
: 10 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 10,5 saat
Enerji Tüketimi
: 0,567 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 84x54x60 cm
Tezgah seviyesi buzdolab›
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %20 daha tasarruflu)
Sökülebilir plastik üst tabla
4 y›ld›z derin dondurucu bölmesi
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 140 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 101 lt
Dondurucu Bölme Net Hacim : 13 lt
Dondurma Kapasitesi
: 2 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi
: 10 saat
Enerji Tüketimi
: 0,461 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 84x54,5x60 cm
1050 T
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tezgâh Seviyesi So¤utucu
“A+ S›n›f›” üstün enerji performans› (A s›n›f›na göre %20 daha tasarruflu)
Sabit plastik üst tabla
Yüksekli¤i ayarlanabilir cam raflar
fi›k ve modern görünümlü fleffaf kap› içi raflar›
Antibakteriyel kap› contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Toplam Brüt Hacim
: 90 lt
So¤utucu Bölme Net Hacim : 86 lt
Enerji Tüketimi
: 0,323 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 82x47,5x53 cm
ÜSTTEN KAPAKLI
DER‹N DONDURUCULAR
2556 D A++
2537 D A+++
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üstten Kapakl› Derin Dondurucu
“A++ S›n›f›” enerji performans›
Ayarlanabilir termostat
Yüksek s›cakl›k uyar›s›
H›zl› dondurma
‹ç ayd›nlatma
Kapak kilidi
Yiyecek saklama sepetleri
Dondurucu bölme separatörü
Manuel defrost
Çevreye dost R600a so¤utucu gaz kullan›m›
-15°C ortam s›cakl›¤›nda problemsiz performans
Brüt Hacim
: 288 lt
Dondurucu Net Hacim
: 284 lt
Dondurma Kapasitesi
: 17 kg / 24 saat
Elektrik Kesilmesinde S›cakl›k Yükselmesi : 67 saat
Enerji Tüketimi
: 0,518 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 86x128,5x72,5 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üstten Kapakl› Derin Dondurucu
“A+++ S›n›f›” enerji performans›
Ayarlanabilir termostat
Yüksek s›cakl›k uyar›s›
H›zl› dondurma
‹ç ayd›nlatma
Kapak kilidi
Yiyecek saklama sepetleri
Dondurucu bölme separatörü
Manuel defrost
Çevreye dost R600a so¤utucu gaz kullan›m›
Brüt Hacim
: 232 lt
Dondurucu Net Hacim
: 230 lt
Dondurma Kapasitesi
: 15 kg / 24 saat
Elektrik Kesilmesinde S›cakl›k Yükselmesi : 67 saat
Enerji Tüketimi
: 0,34 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 86x110,1x72,5 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2536 D A++
2130 D A++
Üstten Kapakl› Derin Dondurucu
“A++ S›n›f›” enerji performans›
Ayarlanabilir termostat
Yüksek s›cakl›k uyar›s›
H›zl› dondurma
‹ç ayd›nlatma
Kapak kilidi
Yiyecek saklama sepetleri
Dondurucu bölme separatörü
Manuel defrost
Çevreye dost R600a so¤utucu gaz kullan›m›
-15°C ortam s›cakl›¤›nda problemsiz performans
Brüt Hacim
: 232 lt
Dondurucu Net Hacim
: 230 lt
Dondurma Kapasitesi
: 12 kg / 24 saat
Elektrik Kesilmesinde S›cakl›k Yükselmesi : 67 saat
Enerji Tüketimi
: 0,463 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD)
: 86x110,1x72,5 cm
2102 A+ DS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üstten Kapakl› Derin Dondurucu
“A++ S›n›f›” enerji performans›
Ayarlanabilir termostat
Yüksek s›cakl›k uyar›s›
H›zl› dondurma
Kapak kilidi
Yiyecek saklama sepetleri
Dondurucu bölme separatörü
Manuel defrost
Çevreye dost R600a
so¤utucu gaz kullan›m›
-15°C ortam s›cakl›¤›nda
problemsiz performans
Brüt Hacim: 136 lt
Dondurucu Net Hacim: 129 lt
Dondurma Kapasitesi: 7 kg / 24 saat
Elektrik Kesilmesinde
S›cakl›k Yükselmesi: 67 saat
Enerji Tüketimi: 0,362 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD): 86x75,1x72,5 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üstten Kapakl› Derin Dondurucu
‘‘A+ S›n›f›’’ üstün enerji performans›
Ayarlanabilir termostat
Yüksek s›cakl›k uyar›s›
H›zl› dondurma fonksiyonu
Yiyecek saklama sepetleri
Manuel defrost
Çevreci R600a so¤utucu gaz
Renk: Silver
Brüt Hacim: 103 lt
Dondurucu Net Hacim: 100 lt
Dondurma Kapasitesi: 4,5 kg / 24 saat
S›cakl›k Yükselmesi: 18 saat
Enerji Tüketimi: 0,466 kWh / 24 saat
Boyutlar (YxGxD): 86x54x60 cm
Bu enerji etiketi ne diyor?
Niye bütün beyaz eflyalar›n üstünde var?
Sanayi Bakanl›¤›’n›n karar›yla her marka beyaz eflyan›n ön yüzünde bu enerji etiketlerinden bulunmak zorunda...
‹htiyac›n›za en uygun buzdolab›n› seçebilmek için, bu etiketleri iyice inceleyin. Arçelik’in fark›n› fark edin, sizin için en do¤ru modeli seçin.
TÜM BU ÖZELL‹KLER NE ‹fiE YARIYOR?
No-frost:
No-frost ürünlerde dondurucu bölmede karlanma, buzlanma,
terleme olmaz. Defrost (buz eritme) ifllemi otomatiktir.
So¤uk hava fan arac›l›¤›yla dolaflt›¤› için no-frost’larda
so¤utma performans› daha yüksektir.
Afla¤›da, enerji etiketlerindeki bilgileri daha iyi de¤erlendirebilmeniz için faydal› bilgiler var.
‹yonizer:
Buzdolab›n›n içine eksi yüklü iyon
püskürterek, havadaki bakterileri etkisiz
hale getirir ve g›dalar›n daha uzun süre
saklanmas›n› sa¤lar. Buzdolab›n›z›n içinde
taze bir hava oluflturur, çam orman›
ferahl›¤› sa¤lar.
5088 A+++ Siyah Orbital
Antibakteriyel kap› contas›:
Antibakteriyel katk› maddesi, conta
yüzeyinde bakterilerin üremesini ve
küf oluflumunu engeller.
Burada yazan harf, ürünün ait oldu¤u enerji s›n›f›n› gösterir. Daha büyük
hacimde daha çok yiyece¤i daha az elektrikle so¤utabildi¤i oranda,
buzdolab›n›n enerji s›n›f› A’ya do¤ru yükselir. Bu oran ters yönde de¤ifltikçe
enerji s›n›f› da afla¤› do¤ru iner.
A+++ s›n›f› buzdolaplar›, hacimlerine ve so¤utma performanslar›na oranla
minimum elektrik harcamay› garanti eder. Performans ve enerji tüketimi
aras›ndaki orant›ya göre, enerji s›n›flar› A+++’dan D’ye kadar çeflitlenir.
217
Koku filtresi:
Filtre üzerinde bakteri üremesine
engel olan özel bir kaplama sayesinde
kötü kokulara neden olan bakterileri
engeller. Bu sayede g›da kokular›n›n
birbirine kar›flmas›n› önler. Buzdolab›
içerisinde oluflabilecek kötü kokular›
azalt›r.
Manuel beslemeli otomatik buz makinesi:
Di¤er buzdolaplar›ndan farkl› olarak so¤utucu bölme içinde
bulunan su tank› su ile dolduruldu¤unda, otomatik olarak
buz yapar ve dondurucu bölümde bulunan buz kovas› dolar.
Böylelikle otomatik buz makinesi sayesinde kolayca buz
al›n›r, buz hiç eksik kalmaz.
Kahvalt›l›k bölmeleri:
Bu bölmeleri s›f›r derece bölmesi olarak kullanabilirsiniz.
Kayma mekanizmalar›yla bu bölmeler rahatl›kla hareket
ettirilebilmektedir.
Kolay aç›labilir saklama bölmesi:
Kap› raf› alt›nda yer tasarrufu sa¤layan, kayar g›dalar› pratik
olarak saklayabilirsiniz.
Cam gövde raflar›:
Yüksekli¤i ayarlanabilen, dayan›kl› ve renkli cam gövde
raflar› sayesinde, buzdolab›na koydu¤unuz kab›n yüksekli¤i
ne olursa olsun, ayarlama yaparak rahatça yerlefltirebilirsiniz.
Nem ayar mekanizmal› genifl sebzelikler:
‹çerideki nem miktar›n› dengeleyen nem ayar mekanizmal›,
separatörlü, genifl hacimli sebzeliklerle, kolay bozulabilen
meyve ve sebzeler uzun süre taze kal›r.
Kayar sebzelikler:
106 L
A+ enerji s›n›f› buzdolab› en az enerjiyle en iyi performans
sa¤lar. A s›n›f›na göre en az %20 daha verimlidir.
A++ enerji s›n›f› buzdolab›, A s›n›f› buzdolab›na göre en az
%40 daha verimlidir.
A+++ enerji s›n›f› buzdolab›, A s›n›f› buzdolab›na göre %60
daha verimlidir.
Y›ld›z s›n›f›:
4 y›ld›zl› (
) ürünler, dondurucu bölme s›cakl›¤› -18
dereceyi sa¤lar. Taze g›dalar sa¤l›kl› flekilde sadece 4 y›ld›zl›
(derin donduruculu) buzdolab›nda dondurulabilir ve
saklanabilir.
De¤ifltirilebilir kap› yönü:
Kap› aç›l›fl yönü ihtiyaca göre (sa¤a veya sola) istenilen
flekilde de¤ifltirilebilir.
Düz arka yüzey:
Düz arka duvar ile temiz görünüm ve kolay temizlik sa¤lan›r.
Sadece no-frost modellerde vard›r.
Buzmatik:
Buzmatik sayesinde kolay ve h›zl› buz elde edilebilir.
Sadece no-frost modellerde vard›r.
Ayd›nlatma:
Buzdolab›n›n y›lda kaç kilovat elektrik harcad›¤› burada yazar.
Kayar sebzelik mekanizmas›, sebzeliklerin kolayca hareket
ettirilebilmesini sa¤lar.
409 L
A+, A++ ve A+++ enerji s›n›f›:
‹ç içe geçen yumurtal›klar:
Yumurtal›klardan bir tanesinin kullan›lmad›¤› durumlarda
kap› raf›nda ekstra saklama alan› yarat›r.
40 dB
2010/1060
Buzdolab›n›n kaç desibel ses seviyesinde çal›flt›¤›n› gösterir.
Süper no-frost modellerinde her iki bölüm için ayr› ayr›
ayd›nlatma lambalar› vard›r. Di¤er modellerde ise so¤utucu
bölümde ayd›nlatma bulunmaktad›r. Ayn› zamanda
Buzdolab›n›z›n içinde dekoratif bir görüntü sa¤lan›r.
Dondurucu bölme kap› raflar›:
Kap› raflar› dondurucu bölme hacminin en verimli flekilde
kullan›labilmesine olanak tan›r.
Kap› aç›k alarm›:
Ayarl› ayaklar:
Ayarl› ayaklar, buzdolaplar›n›n farkl› zeminlerde de düz
kalmas›n› sa¤lar.
Tekerlekler:
Buzdolaplar›n›n alt›nda yer alan tekerlekler, ürünlerin kolayca
hareket ettirilebilmesini sa¤lar.
Taze dondurucu bölme:
Buzdolab›n›n dondurucu bölme net hacmini gösterir.
Buzdolab›n›n so¤utucu bölme net hacmini gösterir.
Elektronik modellerde buzdolab› kap›s› bir dakikadan daha
uzun süre aç›k b›rak›l›rsa, kap› aç›k alarm› devreye girer.
Bu özel bölmede çok h›zl› flekilde dondurulan etin,
çözüldü¤ünde suyunu b›rakmamas› ve tazeli¤ini korumas›
sa¤lanmaktad›r.
Anti-finger:
So¤utucunun d›fl yüzeyine kaplanan
özel bir film tabakas› sayesinde d›fl
yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve
leke oluflmaz.
Mavi Ifl›k teknolojisi:
Mavi ›fl›k ile ayd›nlat›lan sebze ve
meyveler t›pk› tabiattaym›fl gibi ›fl›k
almaya devam eder. Ifl›¤›n dalga boyu
g›dalar›n vitamin miktar›n› art›r›r, do¤al
tazeliklerini korumalar›n› sa¤lar.
Beyaz ledli ayd›nlatma:
Buzdolab›n›n içinin daha güçlü ve beyaz bir ›fl›kla
ayd›nlanmas› sa¤lan›r.
YEN‹ NO-FROST S‹STEM‹
‹YON‹ZER TEKNOLOJ‹S‹
Bakteri, virüs, küf, mantar, kötü kokular, sigara duman› vs gibi bütün partiküller pozitif yüklüdür. Konvansiyonel yöntemlerle klima ya da fan yard›m› ile havay›
toz veya su filtresinden geçirmek bakteri ve virüslerin hepsini tutamaz. Filtrede biriken bakteriler daha h›zl› ürer ve kötü koku olufluma sebep olur. Ayr›ca
filtreden kaçarak sirküle edilen havada, soluma mesafemize daha çabuk ulafl›r. Dolay›s›yla bu molekülleri elimine etmenin en kolay yolu, ortam havas›n›n
dura¤anl›¤›n› etkilemeyecek flekilde onlar›n hareket kabiliyetini azaltarak deaktive etmektir. Bu do¤rultuda fizik kurallar›na göre pozitif ve negatif yükler
birbirlerini çeker. Ortamda negatif yüklü iyon say›s›n›n artmas› ile negatif iyonlar bütün pozitif yüklü moleküllerin etraf›n› saracakt›r. Bu sayede;
1- Aktif haldeki negatif iyon, pozitif yüklü molekülün enerjisini emerek,
2- Binlerce negatif yüklü iyon, ilgili yap›tafl›n›n etraf›n› sararak onun moleküler a¤›rl›¤›n› artt›racak ve dibe çökerterek ve böylece soluma mesafemizden
uzaklaflt›rarak onlar›n elimine edilmesini sa¤layacakt›r. Sonuç olarak enerjisi al›nan deaktive halde ve partikül olarak havadan a¤›r olan zararl› moleküller
afla¤› düflecektir.
‹yonizer, bakteri ve mikroplar› nas›l etkisiz hale getirir?
Yüksek voltaj DC jeneratörünün negatif kutbu olan iyonizer i¤nesinden deflarj olan negatif iyonlar›n, havada as›l› durumda bulunan ve art› yüklü partikül,
bakteri, virüs ve kokuya neden olan gaz moleküllerini çekerek nötralize etmesi ve çöktürmesi fleklinde bakteri ve mikroplar etkisiz hale gelir.
%20 daha hızlı
dondurma
%20 daha hızlı ve
güçlü sogutma
%50 daha
sessiz çalıflma
Uzun süre tazelik
Birbirine
karıflmayan gıda kokuları
• So¤utucu bölmedeki fan kontrolü sayesinde daha az s›cakl›k sal›n›m›; bu sayede yiyecekler daha uzun süre saklan›r.
• So¤utucu bölmede yiyeceklerin donma riski azalt›lm›flt›r.
• So¤utucu ve dondurucu bölmede saklanan g›da kokular› birbirine kar›flmaz.
• Birbirinden ba¤›ms›z bölmeler sayesinde h›zl› so¤utma ve dondurma
• So¤utucu ve dondurucu bölme için kap› aç›k alarm›
• %50 daha sessiz çal›flma
H‹JYEN UYGULAMALARI
• Mavi Ifl›k teknolojisi ile sebzeliklerde yeflil yaprakl› yiyeceklerin tazeli¤inin korunmas› ve saklama ömürlerinin uzat›lmas› imkân›
• Koku oluflumunu engelleyen antibakteriyel koku filtre sistemi (Hijyen+)
• Buzdolab› içindeki havay› iyonize ederek hava kaynakl› bakterileri yok eden ve taze hava sa¤layarak g›dalar›n ömrünü uzatan iyonizer sistemi
• Antibakteriyel boya ile korumal› kap› tutma yerleri ve contalar› ile bu bölgelerde bakteri oluflumunun engellenmesi sa¤lanm›flt›r.
ENERJ‹ SINIFI TASARRUF ORANLARI
Arçelik do¤a dostu buzdolaplar› çevreci teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r. Buzdolaplar›nda enerji s›n›flar› aras›ndaki karfl›laflt›rma afla¤›daki
gibidir. Örne¤in, A+++ enerji s›n›f› olan bir buzdolab› A enerji s›n›f› ürüne göre %60 daha az enerji harcarken, A enerji s›n›f› bir ürün A+++ enerji s›n›f› ürüne
göre %126 daha fazla enerji harcar.
ENERJ‹ SINIFI
A+++
A++
A+
A
B
B
-%71
-%56
-%41
-%27
0
A
-%60
-%40
-%20
0
A+
-%50
-%24
0
A++
-%34
0
A+++
0
1. So¤utucu bölmesi 325 l ve dondurucu bölmesi 90 l olan
No-Frost, T s›n›f› ve 0°C bölmeli bir buzdolab› referans
al›narak haz›rlanm›flt›r.
2. A+++ enerji s›n›f›, 2010/1060 AB regülasyonu referans
al›narak hesaplanm›flt›r.
PRAT‹K KULLANIM B‹LG‹LER‹
• Buzdolaplar›, ev içerisinde kullan›lmak üzere dizayn edilmifltir.
• Buzdolab›, ›s› kaynaklar›ndan en az 30 cm uzakta olmal› ve direkt günefl
›fl›¤›na maruz b›rak›lmamal›d›r.
• So¤utma veriminin düflmemesi ve buzdolab› içerisindeki di¤er besinlerin
bozulmamas› için oda s›cakl›¤›ndan daha s›cak yiyecekler buzdolab›na
konmamal›d›r.
• So¤utma verimlili¤i aç›s›ndan minimum oda s›cakl›¤› 10˚C olmal›d›r.
• Kap› aral›¤› gibi problemlerin olmamas› için buzdolab›n›n konulaca¤› zemin
düzgün olmal›d›r.
• Ark oluflumu vs önlenmesi için elektrik tesisat›nda mutlaka topraklama
sistemi olmal›d›r.
• No-frost modellerde hava kanallar›n›n önü kesinlikle kapat›lmamal›d›r.
• Buzdolab› içine hiçbir flekilde ›s› kayna¤› (mum vs) konmamal›d›r.
• Buzdolab› içerisinde yan›c›-patlay›c› malzemeler bulundurulmamal›d›r.
• No-frost olmayan modellerde kar kal›nl›¤› yaklafl›k 5 mm’yi buldu¤unda
defrost yap›lmal›d›r.
• Buzdolab›n›n kap› aç›l›fl yönünü teknik servise baflvurarak de¤ifltirebilirsiniz.
(Buzdolab›nda bu opsiyonun olup olmad›¤› so¤utucu bölme kap›s›ndaki
etikette belirtilir.)
• Buzdolab› temizlenmeden önce elektrik ba¤lant›s› kesilmelidir.
• Temizleyici madde olarak sadece ›slak bez veya s›v› bulafl›k deterjan›
kullan›lmal› ve sonras›nda durulanmal›d›r. Kesinlikle yan›c›, patlay›c› ve
eritici maddeler kullan›lmamal›d›r.
• Kap› contas› temizli¤inde sadece ›slak bez kullan›lmal›d›r. Temizleyici
kal›nt›lar› conta yap›s›n›n bozularak kap›n›n kapanmamas›na ve bakteri
oluflumuna yol açabilir.
• Termostat dü¤mesi buzdolab›n›z›n genel s›cakl›k ayar›n› yapmak içindir.
• Termostat ayar dü¤mesi “0” konumundayken dolab›n›z kapal› konumda
olaca¤›ndan çal›flmayacakt›r.
• Baz› modellerde dondurucu k›sm›n s›cakl›k ayar›, bu bölmedeki termostat
ile yap›l›r.
• Normal oda s›cakl›klar›nda dondurulmufl besinlerin saklanmas› için en
uygun termostat ayar› 3’tür.
• Mevsim s›cakl›klar›na ba¤l› olarak so¤utma ihtiyac›n›z de¤iflti¤i için yaz›n
bu konumdan daha yüksek, k›fl›n da daha düflük konumlar seçilebilir.
• Baz› modellerde so¤utucu k›sm›n s›cakl›¤› dondurucu bölmeden gelen
hava miktar›na ba¤l› olarak de¤iflmekte olup, so¤utucu bölme termostat›
ile ayarlan›r.
• Dolab›n›z çal›flm›yorsa, yetkili servisi ça¤›rmadan önce fifl ve sigorta
ba¤lant›lar› ile termostat konumunu kontrol ediniz.
• Ani elektrik kesilmelerinde so¤utma sistemindeki gaz›n bas›nc› henüz
dengelenmemifl oldu¤u için kompresör kendini korumaya al›r.
Bu nedenle tekrar elektrik ak›m› gelse dahi kompresör bir müddet
çal›flmayabilir. Bu bir ar›za de¤ildir.
• Buzmatik bölümü su ile doldurulduktan yaklafl›k 2 saat sonra buz oluflumu
bafllar. Alt k›s›mdaki buz saklama kab› sadece buz biriktirmek içindir, içinde
su donduruldu¤unda k›r›l›r.
• Çocuklar›n buzdolab› kap›lar›na as›lmas› önlenmelidir. Kap›da deformasyon
oluflabilir.
‹HT‹YACINIZA GÖRE KARfiILAfiTIRIN
‹HT‹YACINIZA GÖRE KARfiILAfiTIRIN
NO-FROST BUZDOLAPLARI
NO-FROST BUZDOLAPLARI
MODEL
8850 SBS NF
8845 SBS NF
8844 SBS NF
8821 SBS NF
2485 CEI
2486 CEI
2484 CE
Ürün Tipi
Gard›rop Tipi
Dört Kap›l›
Siyah (Piano Black)
182x92x76,5
605
380
155
Dok. Dij. Kontrol
A
13
15
43
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
Gard›rop Tipi
Dört Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
182x92x76,5
610
385
155
Dok. Dij. Kontrol
A
13
15
43
Cam
√
√
√
√
√
√
√
Gard›rop Tipi
Dört Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
182x92x76,5
610
385
155
Dok. Dij. Kontrol
A
13
15
43
Cam
√
√
√
√
√
√
-
Gard›rop Tipi
‹ki Kap›l›
Silver
178x92x74,5
620
370
178
Dijital Kontrol
A
13
8
43
Cam
√
√
√
√
√
√
√
-
Kombi Tipi
Dört Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
182x84x74,5
600
396
154
Dok. Dij. Kontrol
A+
13,5
22
40
Cam
√
√
√
√
√
√
-
Kombi Tipi
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
182x84x74,5
630
405
167
Dijital Kontrol
A+
8
22
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
Kombi Tipi
‹ki Kap›l›
Beyaz
182x84x74,5
630
405
167
Dijital Kontrol
A+
8
22
40
Cam
√
√
√
√
√
√
-
Renk
YxGxD (cm)
Toplam Brüt Hacim (lt)
So¤utucu Net Hacim (lt)
Dondurucu Net Hacim (lt)
Elektronik Kontrol
Enerji S›n›f›
Dondurma Kapasitesi (kg/24s)
S›cakl›k Yükselmesi (saat)
Ses Seviyesi (dBA)
Raf Tipi
De¤iflebilir Kap› Yönü
Krom fiifle Raf›
Kahvalt›l›k Bölmeleri
Kap› Raf› Alt› Kolay Aç›l›r Bölme
Sesli Kap› Aç›k Uyar›s›
Mavi Ifl›k
‹yonizer Sistemi
Antibakteriyel Koku Filtresi (Hijyen+)
Antibakteriyel Kap› Contas›
Su P›nar›
Dondurucu Bölmede Ayd›nlatma
Otomatik Buz Makinesi
NO-FROST BUZDOLAPLARI
Ürün Tipi
Renk
YxGxD (cm)
Toplam Brüt Hacim (lt)
So¤utucu Net Hacim (lt)
Dondurucu Net Hacim (lt)
Elektronik Kontrol
Enerji S›n›f›
Dondurma Kapasitesi (kg/24s)
S›cakl›k Yükselmesi (saat)
Ses Seviyesi (dBA)
Raf Tipi
De¤iflebilir Kap› Yönü
Krom fiifle Raf›
Kahvalt›l›k Bölmeleri
Kap› Raf› Alt› Kolay Aç›l›r Bölme
Sesli Kap› Aç›k Uyar›s›
Mavi Ifl›k
‹yonizer Sistemi
Antibakteriyel Koku Filtresi (Hijyen+)
Antibakteriyel Kap› Contas›
Su P›nar›
Dondurucu Bölmede Ayd›nlatma
Otomatik Buz Makinesi
5845 NFY
5841 NFY
5797 NHI
5796 NH
5088 NFY
5276 NFIY
5275 NH
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
183,5x84x74,5
620
420
143
√
A+
10
17
42
Cam
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
Parlak Beyaz
183,5x84x74,5
620
420
143
√
A+
10
17
42
Cam
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
185x74x77
560
386
114
Dok. Dij. Kontrol
A+
6
15
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
‹ki Kap›l›
Beyaz
185x74x77
560
392
121
Dok. Dij. Kontrol
A+
9
15
39
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
Siyah (Cam Kap›l›)
193x70x76
540
409
106
Dok. Dij. Kontrol
A+++
6
27
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
193x70x76
540
409
106
Dok. Dij. Kontrol
A++
8
16
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
Beyaz
193x70x76
540
409
106
√
A+
8
16
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
-
NO-FROST BUZDOLAPLARI
MODEL
2475 CEI
2488 CNGY
2489 CNGY
2398 CNIY
2396 CNI
2395 CNMY
5847 NFY
Ürün Tipi
Kombi Tipi
Üç Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
185x74x77
530
319
152
Dok. Dij. Kontrol
A+
6
20
42
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
cool control bölmesinde
-
Kombi Tipi
‹ki Kap›l›
Siyah (Cam Kap›l›)
193x70x68
475
312
116
Dok. Dij. Kontrol
A+++
6
28
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
Kombi Tipi
‹ki Kap›l›
Beyaz (Cam Kap›l›)
193x70x68
475
312
125
Dok. Dij. Kontrol
A+
6
24
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
Kombi Tipi
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
193x70x68
475
312
125
Dok. Dij. Kontrol
A++
6
24
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
Kombi Tipi
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
193x70x68
475
312
125
√
A++
6
24
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
-
Kombi Tipi
‹ki Kap›l›
Beyaz
193x70x68
475
312
125
√
A+
6
24
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
Renk
YxGxD (cm)
Toplam Brüt Hacim (lt)
So¤utucu Net Hacim (lt)
Dondurucu Net Hacim (lt)
Elektronik Kontrol
Enerji S›n›f›
Dondurma Kapasitesi (kg/24s)
S›cakl›k Yükselmesi (saat)
Ses Seviyesi (dBA)
Raf Tipi
De¤iflebilir Kap› Yönü
Krom fiifle Raf›
Kahvalt›l›k Bölmeleri
Kap› Raf› Alt› Kolay Aç›l›r Bölme
Sesli Kap› Aç›k Uyar›s›
Mavi Ifl›k
‹yonizer Sistemi
Antibakteriyel Koku Filtresi (Hijyen+)
Antibakteriyel Kap› Contas›
Su P›nar›
Dondurucu Bölmede Ayd›nlatma
Otomatik Buz Makinesi
MODEL
‹z B›rakmayan Inox
183,5x84x74,5
620
415
143
Dijital Kontrol
A+
10
17
42
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
MODEL
Ürün Tipi
Renk
YxGxD (cm)
Toplam Brüt Hacim (lt)
So¤utucu Net Hacim (lt)
Dondurucu Net Hacim (lt)
Elektronik Kontrol
Enerji S›n›f›
Dondurma Kapasitesi (kg/24s)
S›cakl›k Yükselmesi (saat)
Ses Seviyesi (dBA)
Raf Tipi
De¤iflebilir Kap› Yönü
Krom fiifle Raf›
Kahvalt›l›k Bölmeleri
Kap› Raf› Alt› Kolay Aç›l›r Bölme
Sesli Kap› Aç›k Uyar›s›
Mavi Ifl›k
‹yonizer Sistemi
Antibakteriyel Koku Filtresi (Hijyen+)
Antibakteriyel Kap› Contas›
Su P›nar›
Dondurucu Bölmede Ayd›nlatma
Otomatik Buz Makinesi
5287 NFIY
5273 NH
5237 NFI
5233 NH
5231 NFY
5009 NHI
5007 NHE
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
193x70x68
500
355
90
Dok. Dij. Kontrol
A+
6
15
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
Beyaz
193x70x68
500
355
90
√
A++
6
15
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
183x70x68
465
325
90
√
A+
6
15
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
Beyaz
183x70x68
465
325
90
√
A+
6
15
40
Cam
√
√
√
√
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
Beyaz
177x70x68
465
325
90
√
A
6
15
40
Cam
√
√
√
-
‹ki Kap›l›
‹z B›rakmayan Inox
185x60x68
390
291
79
A
4
6,5
42
Cam
√
√
-
‹ki Kap›l›
Beyaz
175x60x63,5
330
238
64
√
A
4
6,5
40
Cam
√
√
-
‹HT‹YACINIZA GÖRE KARfiILAfiTIRIN
Ç‹FT KAPILI BUZDOLAPLARI
MODEL
Ürün Tipi
Renk
YxGxD (cm)
Toplam Brüt Hacim (lt)
So¤utucu Net Hacim (lt)
Dondurucu Net Hacim (lt)
Y›ld›z S›n›f›
Enerji S›n›f›
Dondurma Kapasitesi (kg/24s)
S›cakl›k Yükselmesi (saat)
Ses Seviyesi (dBA)
Raf Tipi
Turbo Fan
De¤iflebilir Kap› Yönü
Sesli Kap› Aç›k Uyar›s›
Antibakteriyel Kap› Contas›
DER‹N DONDURUCULAR
4022 TN
4252 N
4263 N
4264 N
MODEL
2556 D A++
2537 D A+++
2536 D A++
2130 D A++
2102 A+ DS
‹ki Kap›l› Statik
Beyaz
159x54,5x60
300
201
56
‹ki Kap›l› Statik
Beyaz
182,5x70x63
450
330
102
‹ki Kap›l› Statik
Beyaz
184,5x70x75,5
550
411
114
‹ki Kap›l› Statik
Silver
184,5x70x75,5
550
411
114
Ürün Tipi
Üstten Kapakl›
Derin Dondurucu
Beyaz
86x128,5x72,5
288
284
Üstten Kapakl›
Derin Dondurucu
Beyaz
86x110,1x72,5
232
230
Üstten Kapakl›
Derin Dondurucu
Beyaz
86x110,1x72,5
232
230
Üstten Kapakl›
Derin Dondurucu
Beyaz
86x75,1x72,5
136
129
Üstten Kapakl›
Derin Dondurucu
Silver
86x54x60
103
100
A
4
9
38
Tel
√
√
A
5,5
20
39
Tel
√
√
√
A+
6
22
39
Cam
√
√
√
√
A+
6
22
39
Cam
√
√
√
√
A++
17
67
√
√
√
√
A+++
15
67
√
√
√
√
A++
12
67
√
√
√
√
A++
7
67
√
√
√
A+
4,5
18
√
√
TEK KAPILI BUZDOLAPLARI
MODEL
1050 T
1060 TY
3021 N
Ürün Tipi
Tezgâh Seviyesi
So¤utucu
Beyaz
82x47,5x53
90
86
A+
39
Cam
√
√
Tezgâh Seviyesi
Derin Donduruculu
Beyaz
84x54,5x60
140
101
13
Tek Kap›l›
Derin Donduruculu
Beyaz
171x60x60
350
279
27
A+
2
10
38
Cam
√
√
A
2
15
38
Tel
√
√
Renk
YxGxD (cm)
Toplam Brüt Hacim (lt)
So¤utucu Net Hacim (lt)
Dondurucu Net Hacim (lt)
Y›ld›z S›n›f›
Enerji S›n›f›
Dondurma Kapasitesi (kg/24s)
S›cakl›k Yükselmesi (saat)
Ses Seviyesi (dBA)
Raf Tipi
De¤iflebilir Kap› Yönü
Antibakteriyel Kap› Contas›
‹HT‹YACINIZA GÖRE KARfiILAfiTIRIN
Renk
YxGxD (cm)
Toplam Brüt Hacim (lt)
Dondurucu Net Hacim (lt)
Y›ld›z S›n›f›
Enerji S›n›f›
Dondurma Kapasitesi (kg/24s)
S›cakl›k Yükselmesi (saat)
Dondurucu Bölmeleri Say›s›
Kilit
Yiyecek Saklama Sepeti
Dondurucuda Ayd›nlatma
Antibakteriyel Kap› Contas›
Notlar
Notlar
Notlar
Arçelik; ürünlerin renk, özellik ve görünümünde, kullan›m ve benzeri konularda de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Olabilecek bask› ve yaz›m hatalar› ba¤lay›c› de¤ildir.

Benzer belgeler