Merkezi Sistem Ortak Sınav Çalışma Takvimi

Yorumlar

Transkript

Merkezi Sistem Ortak Sınav Çalışma Takvimi
T.e.
. " """. .
"""
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Talim ve Terbiye Kurulu Baskanhgi
Sayi
: 68128140/48012463603
13/09/2013
Konu: Merkezi Sistem Ortak
Smav Cahsrna TakvimJeri
...........VALiLii;iNE
(Milli Egitim Miidiirliigii )
Ortaokullann 8 inci siruflannda 2013-2014 Egitim Ogretim Yihnda Tiirkce, matematik, fen ve teknoloji,
T.C. inkilap tarihi ve Atanirkciiliik, yabanci diJ ile din kiiltiirii ve ahlak bilgisi derslerinde; bir donemde iki smav
yapilan derslerin ilk sinavi, bir donemde iic sinav yapilan derslerin ise ikinci smavi merkezi sistem ortak smav
seklinde uygulanacaktir.
Merkezi sistem ortak smavlann yapilacagi tarihe kadar ogretim programlanmn islenisinde'Tiirkiye
genelinde birlik saglamak amaciyla 2013-2014 Egitim Ogretim Yrlma mahsus olmak iizere, cahsma takvimine gore
konu/kazammlann dagrhrmm gosteren cizelgeler hazirlanrms ve "httpi//ttkh.meb.gov.tr/" adresinde yayrmlanrmstrr,
Merkezi sistem ortak smavda kapsam birlikteliginin saglanmasi acismdan ogretlnenlerin yilhk planlanm
uygulamalannda bu cizelgelerin dikkate almrnasi onem arz etmektedir.
2013-2014 Egitim Ogretim Yihnda birinci donem merkezi sistem ortak smavm 2013 yih Kasim aymm son
haftasmda, ikinci donem merkezi sistem ortak sinavm ise 2014 yih Nisan aymm son haftasind» v ':" ::
planlanmrsur. Merkezi sistem ortak smavlann kesin tarihleri ile uygulanmasma iliskin hususlar r~::"
hazrrlanacak yonerge ve kilavuzla diizenlenecektir.
Cahsma takvimine gore konulkazammlann dagihmuu gosteren cizelgelerin uygulanmasinda apaglddjo
hususlann dikkate almmasi gerekmektedir:
I.Birinci donernde yapilacak merkezi sistem ortak smavda sorulacak sorulann kapsami, egitim ogretim
yihmn basmdan "BiRiNCl DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV"m yapilacagi tarihe kadar olan
konu/lcazammlarla sirnrh olacaktrr.
2.ikinci donemde yaprlacak merkezi sistem ortak smavda sorulacak sorulann kapsarm ise egitim ogretirr
yilmm basmdan "lKiNei DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV"m yaprlacagi tarihe kadar islenecek olan
tiim konul kazammlarla smrrh olacaktrr.
3."BiRiNci DONEM MERKEZi SiSTEM ORT AK SINAV"m ve "iKiNei DONEM MERKEZi SiSTEM
ORTAK SINAV"m yapihs tarihi itibariyle, calisma takviminde belirtildigi sekilde konu! kazanrmlann siiresi icinde
islenmesi ve bu baglamda ogrencilerin eksiklerinin kalmamasi icin okul yonetimleri ve ogretmenler gerekli tedbirleri
alacaktir.
4.Cizelgelerde "birinci donern rnerkezi sistem ortak sinav" ve "ikinci donem merkezi sistem ortak sinav"
dismda ogretmenlerin yapacaklan diger smavlar icin belirtilmis olan tarihler oneri niteliginde olup ogretmenler bu
smavlan belirleyecekleri bir tarihte de yapabileceklerdir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Prof.Dr. Emin KARip
Bakan a.
Kurul Baskam
EKLER:
- Konu/Kazanimlann Dagihm Cizelgeleri (40 sayfa)
DAGITIM
Geregi
Bilgi
Bu beIge, 5070 sayih Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince guvenli elektronik imza i!e imzalanrmstrr
-,.-.--\1il~"
s Sok..No:6 06500Teknikokullar!ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmuh bilgi icin: Aysun OZKM-,[V.H :; j
Tel: (0312) 212 6S 31.J~
Faks: (0312) 22335 oq
feme! Egitirn Gene! Miidiirliigii
APlam
Yenilik ve Egitirn Teknoloji!eri Gene] Miidiirliigu
B Plam
Bu beige, 5070 sayih Elektronik irnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince giivenli elektronik irnza ile irnzalanrmsttr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..- - - M i
. la
Aynntrh bilgi icin: Aysun OZKANV.H.K.I
s Sok..No:6 06500Teknikokullar/ANKARA
Tel: (0 312) 2126530/4306
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
Faks: (0312) 223 35 09
e-posta: [email protected]
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILIS. SINIF DiN KULTURU VE AHLAK BiLGiSi DERSi KONU VE
KAZANIMLARININ <;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
Ogrenme Alam: iBADET
2. UNiTE: ZEKAT, HAC VE KURBAN iBADETi
SURE
«I
,
..., .::«I
«(
=:
!
«I
=
KONULAR
KAZANIMLAR
Ogrencilerle Tamsma, Dersin
Amaci ve lslenis Sekli.
ilk Ders Genelgesi
6. Hac Nedir ve Niyin
Yaplhr?
7. Hac ve Umre ile ilgili
Kavramlar
Ogretmeni tamr ve dersin amaci, derste islenecek konular ve ders· islerne teknikleri hakkrnda bilgi sahibi olur.
00
~
­
3
2
..:l
:;;;;J
..:l
>­~
2
4
1
2
7. Hac ve Umre ile ilgili
Kavramlar
8. Haccm Insan Davramslan
Uzerindeki Etkisi
7. Hac ibadetinin nasrl ve nicin yapildigim aciklar.
8. Hac ve umre ile ilgili mekan ve kavramlann anlamlanru kavrar.
8. Hac ve umre ile ilgili mekan ve kavramlann anlamlanru kavrar.
9. Haccm birey ve toplum uzerindeki etkilerini aciklar.
10. Hac ve umrenin Muslumanlar arast iletisim ve etkilesime nasil
katkt sagladigmm farkmda olur.
I
\
I
I
2
2
~
......
~
~
4
2
9.Kurban Nedir ve Nicin
Kesilir?
Okuma Metni: Kurban
Tiglama (Kesme ) Duasi
1. lnsanm Paylasma ve
Yardimlasma lhtiyaci
2. islam'm Paylasma ve
Yardimlasmaya Verdigi
I
!
11. Kurban ibadetinin anlarmru, sosyal dayamsma ve yardimlasrna
acismdan onemini aciklar.
~
I
1. Paylasma ve yardimlasmamn birey ve toplum icin onemini
yorumlar.
2. islam'm paylasma ve yardrrnlasmaya verdigi onemi yorumlar.
2
3. Paylasma ve Yardimlasma
Ibadeti Olarak Zekat
II
II
Onem
5
i
3. Paylasma ve yardimlasma ibadeti olarak zekat ve sadakarnn kimler I
tarafmdan, kimlere, nelerden, nasil verilecegini aciklar.
J
I
1
2
4. Toplumsal Dayamsma
Ibadeti Olarak Sad aka
~
.....
4. Zekat ve sadakanm birey ve topluma katkilanm arastmr.
5. Baskalanna yardim ettiginde yasadigi duygulan arkadaslan ile
paylasrr.
~
I
i
00.
2
2
I
I
5. Yardimlasma
Kurumlanrmz
Unite Degerlendirmesi
6. Ulkemizdeki sosyal yardrrnlasma kurumlanm tantr.
I
I
12. Bu tmitede neler ogrendigini hatirlar.
,___-.--J
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SJNIF DiN KULTURLJ VE AHLAK BiLGiSi DERSi KO:'Jt ' ,~
KAZANIMLARININ C;ALJ~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM C;iZELGESi
Ogrenme Alam: iNANe;
1. UNiTE: KAZA VE KADER
SURE
~
4::
....
~
<
==
3
~
~
KONULAR
KAZANIMLAR
1. Allah Her Seyi Bir Olcuye
Gore Yaratrrustir.
1. Kaza ve kader kavramlanm aciklar.
2. Allah'm her seyi bir olcuye gore yaratngma ornekler verir.
rFJ
Q
2
~
~
00
~
4
2
BiRiNci nONEM MERKEzi SiSTEM ORTAK SINAV
-------
1
2
2. Kader ve Evrendeki Yasalar
3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalan fark eder.
I
I
I
I
2
I
2
~
~
3
~
~
-<
2
2. Kader ve Evrendeki Yasalar
3. insan iradesi ve Kader
3.1. insanm Ozgfirlugii ve
Sorumlulugu
3.2. insanm Cabasi: Emek ve
3. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalan fark eder.
I
I
4. Insamn akil ve irade sahibi olmasi ile 6zgiir ve sorumlu bir varhk
olmasi arasmdaki iliskiyi aciklar.
5. insanm calismasmm karsrlrgrm alacagi bilinciyle hareket eder.
RIZlk
4
2
3.3. Dnnya Hayatmm Sonu: Ecel
1
ve Omur
4. Allah' a Guvenmek
(Tevekkul)
6. Her canlmm bir sonu oldugunun farkma vanr.
7. Allah'a guvenmenin (tevekkiil) pasifbir bekleyis olrnadigmm
farkmda olur.
8. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygin olan yanlis anlayrslann
sebeplerini irdeler.
-------
1
~
-<
u
2
2
1
0
5. Ayete'f-Kursi ve Anlarm
9. Ayete'l-Kiirsi'yi ezbere okur ve anlarmrn soyler,
5. Ayete'f-Kursi ve Anlarm
9. Ayete'l-Kiirsi'yi ezbere okur ve anlammr soyler.
10. Bu iinitede neler ogrendigini hanrlar.
Unite Degerlendirmesi
2
1
I. nONEM iKiNCi SINAV
I
NOT: Ogrenme siirecinde ogrencilerin ilgisi dikkate ahnarak, Kurban ibadeti ile ilgili konunun, Kurban Bayrarrn 'run
denk geldigi haftalarda verilmesinin yararli olacagi dusunulerek iinitelerin yerleri degistirilrnis ve konulann islenisi
one almrrustir.
2
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF DiN KULTURO VE AHLAK an.ctst DERSi KONU VE
KAZANIMLARININ C;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM C;iZELGESi
_._--_._-------­
Ogren me Alam: HZ. MUHAMMED (S.A.V)
3. UNiTE: HZ. MUHAMMED' iN HA YATJNDAN ORNEK
DA VRANI~LAR
SURE
..., ¢::=
< ::c=
3
~
-<
U
4
=
KONULAR
~
2
1. Hz. Muhammed insanlara
Deger Verirdi
2. Hz. Muhammed Gilvenilir Bir
Insandi
3. Hz. Muhammed Bilgiye
Onem Verirdi
4. Hz. Muhammed Damsarak i~
Yapardi
3
2
2
Eo-<
-e
=
~
4
1. Guzel davramslara Hz. Muhammed'in hayatmdan ornekler verir.
2
0
2
KAZANIMLAR
[FJ
5. Hz. Muhammed Merhametli,
Hosgonllu ve Affediciydi
6. Hz. Muhammed Cahsmayi
Sever ve Zamam iyi
Degerlendirirdi
2. Hz. Muhamrned'In ornek davramslannm toplumsal hayattaki onemini
kavrar.
I
3. Hz. Muhammed'in olaylar karsismdaki tutumlanndan hareketle ornek
davramslanna yonelik cikarrmlarda bulunur.
7. Hz. Muhammed Sabirh ve
Cesaretliydi
8. Hz. Muhammed Hakkl
Gozetirdi
4. Hz. Muhammed'in hikmetli sozleriyle insanlan iyiye ve gUzele
yonlendirdigine ornekler verir.
9. Hz. Muhammed Dogayi ve
Hayvanlan Severdi
Unite Degerlendirmesi
5. Hz. Muhammed'in doga ve hayvan sevgisiyle ilgili davramslanna
omekler vererek dogayt ve hayvanlan koruma konusunda duyarh olur,
6.Bu tinitede neler ogrendigini hatirlar.
2
---
,.,
.J
._ ..
­
---~
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILl 8. SINIF DiN KULTURU VE AHLAK BiLGiSi DERSi KONU VE
KAZANIMLARININ C;::ALISMA T AKViMiNE GORE DAGILIM c;::iZELGESi
I
Ogrenme Alam: HZ. KUR' AN VE YORUMU 4. UNiTE: KUR' AN'DA AKIL VE BiLGi DAVRANISLAR
----.
SURE
=
.:::'"
»
'"
~
==
1
KONULAR
KAZANIMLAR
i
'"
u:
~
2
2
2
~ 3
2
Eo-<
~
-<
4
2
I.Akhn Dint Sorumluluktaki
Yeri ve Onemi
I. Dini anlamada ve sorumlulukta aklm onemini yorumlar.
2. Kur'an'm akh kullanmaya verdigi onerni omeklerle aciklar.
2. Kur'an Aklunrzi
Kullanrnarmzi ister
3. Hz. Muhammed Bilgiye
Onern Verirdi
4. Hz. Muhammed Danisarak
i~ Yapardi
3. Kur'an'm dogru bilgiyi tesvik ettigine ayetlerden ornekler verir.
4. Vahiy, akil ve duyularm Kur'an'a gore bilgi edinme yollan
oldugunu aciklar.
5. Bilgi Taassubu Onler
5. Taassubun zararlanm ve dogru bilginin kisiyi taassuba dusmekten
korumadaki onemini aciklar.
6. Sevgi ve Merhamet
Omegi: Hz. Yusuf
Unite Degerlendirmesi
6. Hz.Yusuf'un yasadigi zorluklara ragmen ahlakh davranmayi
secmesinin nedenlerini gerekceleri ile aciklar.
7.Bu unitede neler 5grendigini hanrlar.
Ogrenme Alam: AHLAK
5. UNiTE: iSLAM niNiNE GORE KOTU ALI~KANLIKLAR
SURE
»
~
..==.. -'"..
.:::
KONULAR
2
1. Alkollu iyki Icmek ve
Uyusturucu Kullanmak
2. Kumar Oynamak
~
ir:
Z
I. islam dininin yasakladrgi kotii ahskanhklan ayet ve hadislerden
orneklerle aciklar.
2. Kumar, alkollu icki ve uyusturucunun bireysel ve toplumsal
zararlanm omeklerle aciklar.
3. Sigaramn birey ve toplum saghg: acrsindan zararlarina ;\'1' "
verir.
2
2
3
2
I
I
~
1
.~
KAZANIMLAR
ir:
3. Kotu Ahskanliklar Nasil
Bashyor?
4. Kotii Alrskanhk Ve
Davramslardan Nasll
Korunahrn?
5. Baskalanna Zarar Vermek:
Kul Hakkl
Unite Degerlendirmesi
4. Kotii ahskanhk ve davramslann nasil basladigim aciklar.
5. Kotii ahskanhk ve davramslardan kacmrnaya yonelik cozum
onerilerinde bulunur.
Ataturk'un cocuklara verdigi onemi kavrar.
6. Baskalanna zarar vermenin kul hakkim ihlal anlamma gelecegi
bilinciyle kul hakki konusunda duyarh olur.
7. Bu unitede neler ogrendigini hatirlar.
4
2013-2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF DiN KULTURU VE AHLAK BiLGiSi DERSi KONL ,,:­
KAZANTMLARTNIN <;ALI~MA T AKViMiNE GORE DAGILTM C;iZELGESi
Ogrenme Alam: DiN VE KULTUR
6. UNiTE: DiNLER VE EVRENSEL OCUTLERi
I
SURE
'"
...
'"
rIl
~
KAZANIMLAR
KONULAR
... ::t::'" Q'"
¢::
-<
4
Z
2
-<
.....
00­
___
1. Din Nicin Evrensel Bir
Gercekliktir?
2. Giinilmiizde Yasayan Dinleri
Tamyahm
2.1. Hinduizm ve Budizm
....l
1. Evrenselligin ve evrensel degerlerin anlarmm yorumlar.
2. Dinin evrensel bir olgu oldugunun farkma Yam.
3. Giiniimiizde yasayan dinleri temel ozellikleriyle tamr,
Z
5
2
1
2
2
00­
....
~
-<
3
2
2
~
iKiNci DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
2.2. Yahudilik
2.3. Hristiyanhk
3. Giiniimlizde yasayan dinleri temel ozellikleriyle tamr.
2.4. islam
3. Dinlerin ve islam'm Evrensel
Ogiitleri
3.1. Dogruluk
3.2. Temizlik
4. is1am'm dinler arasmdaki yerini kavrar.
5. Din1erin ve lslam'rn evrense1 oglitlerine ornekler vererek bunlarin msa-.
icin onemini fark eder.
3.3. Iyilik ve Yardrmseverlik
3.4. Biiyiiklere Saygi, Kucuklere
Sevgi Gostermek
5. Dinlerin ve lslam'rn evrensel ogiitlerine ornekler vererek bunlarm insanhk
icin onemini fark eder.
,
I
i
I
4
1
4
1 3.5. Hayvanlara lyi Davranmak
1
2
.g
3.6. Cevreyi Korumak
3.7. Zararh Ahskanhklardan
Kacmmak
3.8. Baskalanna Zarar
Vermemek
N
~
II. DONEM iKiNci SINAV
2
2
4. Baskalannm Inanclanna
Hosgorulu Olmak
Unite Degerlendirmesi
'I
5. Dinlerin ve lslam'in evrensel ogiitlerine ornekler vererek bunlann insanhk
icin onernini fark eder.
5. Dinlerin ve Islam'in evrensel ogiit1erine omekler vererek bunlann insanhk
icin onemini fark eder.
I
I
----
6. Farkh din ve inanclara hosgorulu olur.
7. lstismarci misyonerlik faaliyetleri hakkmda duyarh olur.
8. Bu unitede ne1er ogrendigini hanrlar.
5
i
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF FRANSIZCA DERSi KONULARININ
<;ALISMA TAKViMiNE GORE DAGILfM <;iZELGESi
Semaine
Mois
La erammaire
il)
I-<
,D
S
3-4
il)
......
0..
Les superlatifs simples
il)
tr:
I
I
Les connecteurs temporels et enumeratifs " alors, dubord, apres,
1-2
il)
I-<
.
puis,et, et puis, enfin, voila, pour finir, ensuite vb."
.D
0
......
i
0
!
o
4-5
Les adverbes de frequence (souvent, toujours, quelquefois,
jamais..)
._--------­
i
I
I
I. nONEM BiRiNCi SINAV
I
(l)
I-<
.D
S
il)
2
3
4
>
0
Z
I
L"expression de la cause, de la consequence (A cause de ... ,
avec, parce que, alors, done, et, c"est pour cela/ca que)
Le pronom relatif (qui, que, ou)
Le present progressif (etre en train de + verbe infinitif)
L"accord du participe passe avec le COD
I
I
I
BiRiNCi nONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
1
il)
I-<
2
.D
S
il)
Le futur simple ( les projets d"avenir, la prevision)
I
I
:,
La phrase exc1amative (quel, que, comme ... 1)
~
o
3-4
'il)
Cl
1-2
3-4
I-<
il)
2
'C
>
'il)
3-4
~
1-3
'"
ro
I-<
4
~
L'iimparfait (reconnaitre certaines formes et valeurs)
I
I
'S:
-=
ro
.......
I
I. DONEIVI fJ<;fJNCfJ SINAV
I
I-<
il)
-
La phrase interro-negative et les reponses si/non - moi aussi/ moi non Di 11·
Le discours indirect (phrases affirmatives, interrogatives, negatives, imperatif
~~~)
I
Le discours indirect (phrases affirmatives, interrogatives, negatives, imperatif
I
I
au present)
Les comparatifs de quantite (plus de / moins de / autant de ... que)
I
L"expression de la condition ( si + present ----+ present)
Les pronoms interrogatifs (lequel, laquel, lesquels, lesquelIes)
-,"
H. DONEM BiRiNCi SINAV
.......
1-2
Les pronoms interrogatifs (lequel, laquel, lesquels, lesquelIes)
-<
3-5
Les pronoms demonstratifs (celui / celIe / ceux / celIes)
'C
>
I
"
­
i
i
I
I
I
txtxct DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
I
I
i
I
i
2013 - 2014 EGiTtM OGRETtM YIU 8. SINIF FRANSIZCA DERSi KONULARININ
<;ALI~MA TAKvtMiNE CORE DAGILIM <;iZELGESi
1-3
'a
4
:;E
Le conditionnel present:
Pour l"invitation et la proposition (on pourrait + infinif... )
Pour la politesse (j"aimerais, pourriez-vous ...)
Les adjectifs indefinis (tout, tous, toute, toutes, quelques, plusieurs, chaque )
II. DONEM U<;iJNCD SINA V
1-2
l=:
Les adjectifs indefinis (tout, tous, toute, toutes, quelques, plusieurs, chaque )
'S
.....,
Fransizca Dersi Konularmm Cahsma Takvimine Gore
Dagrhm Cizelgesi ile ilgili Aerklama
Fransizca Dersi Ogretim Prograrrn (8.Smlflar) "Dinleme, Konusma (Karsihkli Konusm.;
Sozlti Anlanm), Okuma, Yazma Ogrcnme Alanlanna yonelik kazammlar ve dilbilgisi yapilanndan
olusmaktadir. Fransizca Dersi Ogretim Program: (8.S1mflar)'nda dort dil becerisine yonelik
kazammlann dagihrru degismektedir. Fransizca dersi ogretmenleri okutacaklan metinlere gore
yilhk plan yaparlar. Dil bilgisine yonelik kazammlarm yilhk bir plan dahilinde verilmesi
mumkundur.
2
!
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF iNGiLiZCE DERSi KONULARININ
<;ALI~MA TAKviMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
-=
.c
0
~
~
f;Iil
..::0:
<l'
<l'
~
"'"
=
::=
Qd
f;Iil
Eo-<
QIO
E
A..
tf')
f;Iil
rJ'J
~
f;Iil
1:1:1
-
0
~
Eo-<
U
0
FUNCTIONS
SKILLS
0
~
==
~
,
UNIT 1 FRIENDSHIP
.."
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday
material.
Locating specific information in lists and isolating the information
required.
Describing personal qualities.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
Advising others to do
derive the probable meaning of unknown words from the context.
something.
Writing
Expressing opinions and
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple
making choices.
connectors like "and", "but" and "because".
Instructing or directing others
Picking out and reproducing key words and phrases or short
to do something.
sentences from a short text within the learner's limited competence
Inquiring and expressing how
and experience.
certain/uncertain one is of
Listening
something.
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Inquiring about and
Finding specific information in simple recorded texts.
expressing expectations.
Speaking
Asking for and giving
Making himlherselfunderstood in short contributions, even though
information about habits and
pauses, false starts and reformulation are very evident.
pastimes.
Constructing phrases on familiar topics with sufficient ease to handle
short exchanges, despite very noticeable hesitation and false starts.
Interacting with reasonable ease in structured situations and short
conversations, provided the other person helps if necessary.
I Asking and answering questions and exchange ideas and information
I on familiar topics in predictable everyday situations.
I
I
i
I
I
I
I,
I
i
i!
i
i
UNIT 2 ROAD TO SUCCESS
I
---J
~
f;Iil
.c
-;,.
Qd
==
0
Eo-<
"""M
U
0
l
I
QIO
Following and giving simple
instructions.
Describing simple processes.
Drawing simple conclusions.
Imparting and seeking factual
information: identifying,
asking, and describing
personal qualities.
Readling
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday material
such as travel guides, brochures, etc.
Locating specific information in lists and isolating the information
required.
Understanding concepts and their relationships and grouping them.
Locating the topic sentence and supporting details and examples.
Writing
Making notes
Taking notes
Underlining, highlighting, circling key concepts.
I Summarizing in the form of lists and charts.
Transferring information
Listening
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Finding specific information in simple recorded texts.
Speaking
Delivering very short rehearsed announcements of predictable, learnt
content which are intelligible to listeners who are prepared to
concentrate.
Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her
everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions,
plans and actions.
Coning with a limited number of straightforward follow up questions.
1
I
I
iI
I
II
I
iI
I
I
I
J
I
UNIT 3 IMPROVING ONE'S LOOKS
~
~
~
..c:
0
In
E-<
...,.
U
Seeking and giving information
Warning others to take care or
to refrain from doing something,
instructing or directing others to
do something.
Seeking and giving advice
Suggesting a course of action.
Responding to offers and
suggestions.
Drawing simple conclusions and
making recommendations.
Describing people (personal
appearance, qualities)
0
~
~
'tl
c::
f'1
~
~
<l?j
~
;,
0
Z
ClIO
~
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday
I material.
Locating specific information in lists and isolating the
information required.
Using an idea of the overall meaning of short texts and
utterances on everyday topics of a concrete type to derive the
probable meaning of unknown words from the context.
Writing
Writing short, simple notes and messages relating to matters in
areas of immediate need.
Listening
Catching the main point in short, clear and simple messages.
I Finding specific information in simple recorded texts.
Using an idea of the overall meaning of short texts and
utterances on everyday topics of a concrete type to derive the
probable meaning of unknown words from the context.
Speaking
Describing everyday aspects ofhislher environment
Using simple descriptive language to make brief statements.
Finding out and passing on straightforward factual information.
Discussing practical issues in a simple way when addressed
clearly, slowly and directly.
I Explaining what s/he likes or dislikes about something.
Using an inadequate word from his/her repertoire and using
gesture to clarify what he/she wants to say.
Communicating in simple and routine tasks requiring a simple
and direct exchange of information on familiar and routine
matters.
Participating in short conversations in routine contexts on topics
of interest,
Asking and answering questions about habits and routines.
I
I
I
I. nONEM BiRiNCi SINAV
~
~
~
..c:
~
~
<l?j
"E
~
;,
0
Z
l"'l
J
i
ClIO
UNIT 4 DREAMS
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday
material
t Locating specific information in lists and isolating the
information required
Locating the topic sentence and supporting details and
Imparting and seeking factual
examples.
information.
Writing
Expressing surprise.
Writing a series of simple phrases and sentences linked with
Talking about past events and
simple connectors like "and", "but" and "because".
states in the past. Understanding
Writing very short, basic descriptions of events and past
and producing simple
activities.
narratives.
Picking out and reproducing key words and phrases or short
Expressing (in)ability in the
sentences from a short text within the learner's limited
past.
competence and experience.
Listening
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Finding specific information in simple recorded texts.
Speaking
Interacting with reasonable ease in structured situations and
short conversations.
2
I
---.J
I
Understanding enough to manage simple, routine exchanges
without undue effort.
I
Dealing with practical everyday demands: finding out and
passing on straightforward factual information.
Asking and answering questions about past events and
activities.
Using simple techniques to start; maintaining, or ending a short
conversation.
initiating, maintaining and closing simple, face-to-face
conversation.
Asking for attention.
Indicating when he/she is following.
Asking very simply for repetition when he/she does not
understand,
I
Asking for clarification about key words or nhrases not
understood using stock phrases,
Saying he/she didn't follow.
i
I
ntntxct DON EM
MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
I
UNIT 5 ATATURK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC
~
~
I:l:l
~
~
U
~
~
-e
c
M
~
....
<;;:
00
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday
material.
Locating specific information in lists and isolating the
information required.
Locating the topic sentence and supporting details and
examples.
Writing
Writing a series of simple phrases and sentences linked ..,it'
simple connectors like "and", "but" and "because",
Writing very short, basic descriptions of events and past
I activities.
I Picking out and reproducing key words and phrases or short
sentences from a short text within the leamer's limited
competence and experience.
Imparting and seeking factual
Listening
information.
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Talking about past events and
Finding specific information in simple recorded texts,
states in the past. Understanding
Speaking
and producing simple
Interacting with reasonable ease in structured situations and
narratives.
short conversations.
Expressing (in)ability in the
Understanding enough to manage simple, routine exchanges
past.
without undue effort.
Dealing with practical everyday demands: finding out and
passing on straightforward factual information.
Asking and answering questions about past events and
activities.
Using simple techniques to start; maintaining, or ending i~ "~"~,
conversation.
Initiating, maintaining and closing simple, face-to-face
conversation
Asking for attention.
Indicating when he/she is following.
Asking very simply for repetition when he/she does not
understand.
Asking for clarification about key words or phrases not
understood using stock phrases.
Saying he/she didn't follow.
~,
~,
.
i
I
~
r"'l
i=l:l
-5
..".
r"'l
~
"E
~
U
r"'l
QCI
l"'l
~
~
-<
;:J
Z
~
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday
material
Locating specific information in lists and isolating the
information required
Locating the topic sentence and supporting details and examples.
, Writing
I Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple
connectors like "and", "but" and "because".
Imparting and seeking factual Writing very short, basic descriptions of events and past
information.
activities
Talking about past events and I Picking out and reproducing key words and phrases or short
states in the past.
sentences from a short text within the learner's limited competence
Understanding and producing and experience.
Listening
simple narratives.
Expressing (in)ability in the
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Finding specific information in simple recorded texts.
past.
Identifying the main point of reports of events where the visual
supports the commentary.
Speaking
I Dealing with practical everyday demands: finding out and passing
on straightforward factual information.
Asking and answering questions about past events and activities.
Giving a simple description or presentation of people and places.
Telling a story or describing something in a simple list of points
Giving short basic descriptions of events and activities.
"0
c
N
~
QCI
....
I
UNIT 7 PERSONAL EXPERIENCES
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday
I material.
I Locating specific information in lists and isolating the information
required.
Locating the topic sentence and supporting details and examples.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Writing
Writing a series of simple phrases and sentences linked with ,i',F)!
connectors like "and", "but" and "because".
Writing very short, basic descriptions of events and personal
Imparting and seeking factual experiences.
information.
Picking out and reproducing key words and phrases or short
Talking about personal
sentences from a short text within the leamer's limited competence
experiences.
and experience.
Listening
I Catching the main point in short, clear and simple messages.
Finding specific information in simple recorded texts.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Speaking
Dealing with practical everyday demands: finding out and passing
on straightforward factual information.
Asking and answering questions about personal experiences.
Giving a simple description or presentation of people and places.
Handling very short social exchanges about personal experiences.
Making him/herself understood in an interview and CC1'11'Tji.'~:'· , .
ideas and information on familiar topics.
,
!
i
___ -J
4
;;...
~;;;J
'5..,.
....
.::;
'C
:z:
r:.tJ
~
QO
UNIT 8 COOPERATION iN THE FAMILY
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday
Material.
Locating specific information in lists and isolating the inforrna-ic-»
~~~.
'
Locating the topic sentence and supporting details and examples.
i
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Writing
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple
.
connectors like "and", "but" and "because".
Requestmg
others to do
\t! . .
h
basi
..
f
d
I
h'
1 'V ntmg very sort,
asic d escnptions
0 events an persona
..
Experiences.
somet I.ng.
Insdtructmg hi directing others , Picking out and reproducing key words and phrases or short
to
mg.
. hiin th
I ' s I'mnte
. d competence
R 0 somet
sentences fr om a s hort text WIt
..
e earner
exoeri
equestmg
assistance.
an d expenence.
.
Re fu smg.
L'
.
A I ..
tstenmg
. pomt
. .in sort,
hort. clear
and si I
lkioglzmg.
b
C ear an simp e messages.
T po
Catc h'mg t h e main
. tiormation
..
a . mg
recent
. dimg speci'fiIC m
Fm
.. a out
d
Id
m.
srmp Ie recor de d texts,
acnvmes an comp ete
" .
.
.
Usmg an Idea of the overall meanmg of short texts and utterances to
deri
b
bl
.
actions. .
~
enve the pro a e meanmg or un known wor ds fr om t h e context.
. d
E xpressmg gratitu e.
S
ki
pea mg
Dealing with practical everyday demands: finding out and passing
on straightforward factual information.
I Checking
whether someone has done something or not.
Handling very short social exchanges about personal experiences
Using an inadequate word from his/her repertoire and using gesture
to clarify what he/she wants to say.
I Giving thanks.
, Understanding enough to manage simple, routine exchanges
without undue effort.
Accepting or refusing a request.
I
I. DONEM U(:UNCU SINAV
UNIT 9 SUCCESS STORIES
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in simple everyday
Imparting and seeking factual material.
information.
Locating specific information in lists and isolating the information
Describing education
required.
qualifications and skills.
Locating the topic sentence and supporting details and examples.
;;... '5",.
Talking about
~si?g an idea ofthe over~ll meaning of short texts and utterances to
~ r:.tJ
accomplishments.
derive the probable meaning of unknown words from the context.
;;;J"E
N
Writing
~ ::: ....
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple
: :
connectors like "and", "but" and "because".
~ ~
Writing a series of simple phrases and sentences about people, their
educational background and accomplishments.
Picking out and reproducing key words and phrases or short
sentences from a short text within the learner's limited competence
and experience.
1--------,-----,---,----------------,---­
I
I
~~~
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Finding specific information in simple recorded texts.
5
Using an idea of the overall meaning ofsl;~nt~~t~a~:.d ~u~~ance~ ,~
:
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Speaking
Giving a simple description or presentation of people.
Using an inadequate word from hislher repertoire and using gesture
to clarify what he/she wants to say.
Understanding enough to manage simple, routine exchanges
without undue effort.
Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and
direct exchange of information on familiar and routine matters.
Talking about people, their educational background and
accomplishments.
UNIT 10 READING FOR ENTERTAINMENT
-e
== =M
~
-<
~
"d
go
~
Reading
Understanding a short story.
Using an idea of the overall meaning of a text and utterance'S 'e'
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Understanding the relation between people and events.
Making a story flowchart.
Understanding and producing
Writing
Picking out and reproducing key words and phrases or short
simple narratives.
Expressing accomplishments. sentences from a short text within the leamer's limited competence
and experience.
Expressing recent activities
Summarizing gist.
and completed actions.
Expressing personal
Listening
Predicting the mood of a story by the help of the melody.
experiences.
Speaking
Giving a simple description or presentation of people and events.
Discussing events in a story or the plot in a simple way.
Saying what he/she thinks about things in a story.
Asking for clarification about key words or phrases not understood
using stock phrases.
I
I
- !
UNIT 1! PERSONAL GOALS
i
:=U
-=;
"d
-<
1:
~
~
~
go
I Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in stories
Understanding simple stories
Locating specifi~ information in quotes or slogans and isolating the
and acknowledging others'
information required.
viewpoints.
I Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
Expressing personal goals
I derive the probable meaning of unknown words from the context. I
and outcomes.
Wdting
Inquiring about and
Picking out and reproducing key words and phrases or short
expressing want, desire.
sentences from a short text within the learner's limited competence
Asking and answering
and experience.
questions to check on
Summarizing gist.
meaning (purpose) and
Making a list of personal goals.
intention.
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple
Expressing purpose, cause
connectors Iike "because".
!
and result, and giving
, Listening
reasons.
I Catching the main point in short, clear and simple messages.
Finding specific information in simple recorded texts.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to I
derive the probable meaning of unknown words from the context. J
6
~
Speaking
Giving a simple description or presentation of people and events.
Discussing events in a story or the plot in a simple way.
Saying what he/she thinks about things in a story.
Asking for clarification about key words or phrases not understood
using stock phrases
Understanding enough to manage simple, routine exchanges
without undue effort.
Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and
direct exchange of information.
Performing and responding to basic language functions, such as
informacion exchange and requests and express opinions and
attitudes in a simple way.
I
I
I
I
I
I
I
n. nONEM BiRiNCi SINAV
UNIT 12 PERSONALITY TYPES
1-1
'~""
=<
'0
=N
~
QO
~
I
!I
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in texts
Using an idea ofthe overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context.
! Filling in tests and questionnaires
I Writing
Picking out and reproducing key words and phrases or short
sentences from a short text within the learner's limited competence
and experience.
Summarizing gist.
Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple
Identifying and expressing
connectors like "because".
personal strengths and
Listening
weaknesses.
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Describing people in terms of Finding specific information in simple recorded texts.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
personal qualities
derive the probable meaning of unknown words from the conrexr.
Speaking
Giving a simple description or presentation of people and events.
Asking for clarification about key words or phrases not understood
using stock phrases.
Understanding enough to manage simple, routine exchanges
without undue effort.
Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and
direct exchange of information.
I Performing and responding to basic language functions, such as
informacion exchange and requests and express opinions and
I attitudes in a simple way.
i
-=
t'n
1-1
.....
~
~
~
-=~
~
1< .
'0
l'f'l
i
N
UNIT 13 LANGUAGE LEARNING
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in texts
Expressing opinions and
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances v,
judgments.
derive the probable meaning of unknown words from the CCn'I~)'l
Writinc
Picking""out and reproducing key words and phrases or short
sentences from a short text within the learner's limited competence
and experience.
Summarizing gist.
Using the most frequently occurring connectors to link simple
sentences in order to describe something as a simple list of points.
"
I
.J
i
Listening
Catching the main point in short, clear and simple messages.
I
Finding specific information in simple recorded texts.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Speaking
Describing something in a simple list of points.
Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her I
I
everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions.
I
I
Making him/herself understood in short contributions, even though I
I
pauses, false starts and reformulation are very evident.
Communicating what he/she wants to say in a simple and direct
!
exchange of limited information on familiar and routine matters,
but in other situations he/she generally has to compromise the
message.
I
1
iKiNCi DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
UNIT 14 PRECAUTIONARY MEASURES
I
;;...
-<
~
"0
c
N
~
-
!Xl
:;:
Warning others to take care
or refrain from doing
something.
Advising others to do
something.
Suggesting a course of
action.
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in texts
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Writing
Picking out and reproducing key words and phrases or 'by~
sentences from a short text within tne learner's limited compere-tee
and experience.
Using the most frequently occurring connectors to link simple
sentences in order to describe something as a simple list of points.
Listening
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Finding specific information in simple recorded texts.
Using an idea ofthe overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Speaking
Describing something in a simple list of points.
Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her
I everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions.
Making himlherselfunderstood in short contributions, even though
pauses, false starts and reformulation are very evident.
Making and responding to suggestions.
Exchanging limited information on familiar and routine operation»'
I matters.
I
'1
-
I
I
--------,
I
UNIT 15 PREFERENCES
;;...
~
.;;
."
~
"E
~
!Xl
Inquiring about and
expressing agreement and
disagreement.
Offering to do something.
Accepting or declining an
offer or invitation.
Inquiring about and
expressing preference.
Inquiring about and
expressing want, desire.
I
I
Reading
Understanding short, simple texts on familiar matters.
I
I
Finding specific, predictable information in texts.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to I
derive the probable meaning of unknown words from the context.
Writing
Using the most frequently occurring connectors to link simple
sentences in order to describe something as a simple list of points.
Listening
Catching the main point in short, clear and simple messages.
Finding specific information in simple recorded texts.
8
II
I
I
I
I
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context
Speaking
Making himlherselfunderstood in short contributions, even though
pauses, false starts and reformulation are very evident.
Dealing with common aspects of everyday living such as travel,
lodgings, eating and shopping.
Asking for and providing everyday goods and services
Discussing what to do next, making and responding to suggestions,
asking for and giving directions.
Discussing what to do in the evening, at the weekend, etc.
H. DONEM
UC;DNCD SINA V
I
II
I
UNIT 16 EMPATHY
I
!
I Reading
~
Z
~
-e
N
"
~
....
Q()
Understanding short, simple texts on familiar matters.
Finding specific, predictable information in stories.
Locating specific information in quotes or slogans and isolating the
I information required.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances.
Inquiring about and
' to derive the probable meaning of unknown words from the context
expressing agreement and
Writing
disagreement.
Picking out and reproducing key words and phrases or short
Inquiring about and
sentences from a short text within the leamer's limited competence
expressing approval and
and experience.
Summarizing gist.
disapproval.
Understanding simple stories
Using the most frequently occurring connectors to link simple
and acknowledging others'
sentences in order to describe something as a simple list of points.
viewpoints.
Listening
Expressing personal
Catching the main point in short, clear and simple messages.
opinions.
Finding specific information in simple recorded texts.
Expressing sympathy.
Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to
derive the probable meaning of unknown words from the context
Speaking
Giving a simple description or presentation of people and everts.
I Discussing events in a story or the plot in a simple way.
Saying what he/she thinks about things in a story.
Asking for clarification about key words or phrases not understood
using stock phrases.
Understanding enough to manage simple, routine exchanges
I without undue effort.
I Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and
direct exchange of information.
Performing and responding to basic language functions, such as
information exchange and requests and expressing opinions and
attitudes in a simple way.
I
I
9
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF TlrRKiVE CUMHURivETi iNKILAP TARiHi VE ATATURK(lrLlrK
DERSi KONU VE KAZANIMLARININ (ALISMA TAKViMiNE GORE DAGILIM (iZELGESi
l.UNiTE: BiR KAHRAMAN DOGUYOR
I
SURE
I
~
KAZANIMLAR
==
~ KONULAR
1--+--+--+--------------+---------------------------------­
....
"
<
~
00
I
3
~
Banya Erken Acilan Kent: Selanik
I, Ataturk 'un cocukluk donemini ve bu donemde icinde bulundugu toplumun sosyal
.
ve kiiltiirel yapIslm analiz eder,
Mustafa Kemal Okulda
2, Atatiirk'iin ogrenim hayati ile ilgili alay ve olgulan kavrar,
Cepheden Cepheye Mustafa kemal
3, Ataturk'un askerlik hayan ile ilgili olay ve olgulan kavrar.
..
, ,
,
4, Omek olaylardan yola crkarak Ataturk'un cesitli cephelerdeki basanlanyla askeri
yeteneklerini ili~kilendirir,
I
s:
I
::;:;l
~
I
Dart Sehir ve Mustafa Kemal
I
i
I
5, Atatiirk'iin fikir hayat,mm olusumuna ve gelisimine etki eden Selanik, Manastir,
Sofya ve Istanbul sebirlerindeki ortamm roliinU fark eder.
4
6, Ataturk'un 1919'a kadar bulundugu gorevler ve yapugi hizmetleri, ustlendigi
MilH Miicadele Iiderligi aylsmdan yorumlar.
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
I
l
Unite Degerlendirmesi
1--1----'--...L-----------------'---------------------------------------- 1
2.UNiTE: MiLd UYANI~: YURDUMUZUN i~GALiNE TEPKiLER
2
2
2
4
2
1
~
I .~
~
~
0
I D I ti H
'C h d ?
sman I eve I angi ep e e.
pa~~~I1~as)
I
I
I. I. Diinya Savasi'nda Osmanh Devleti'nin dururnunu, topraklannm
ve isgali acrsmdan degerlendirir,
!
2:,M~nd,ro,s Ateskes A~la~m~~I'nm irnzalanmast ve uygulanm~~1 karsismda Osmanh
i
I
I
i
yonenrrunm, Mustafa Kemalm ve halkm tutumunu degerlendirir.
3' K uva-yt
~IV-1'11­
- d"usman
I rye ru h unun a I usumunu, rru'II"I cermyet leri
en ve mr'II'I var I rga
cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.
-------------------­
4, Mustafa Kernalin Milli Mucadelenin hazirhk doneminde yaptrgt calrsmalan milli I
bilincin uyandmlmasi, miIIi birlik ve beraberligin saglanmasi acrsmdan
I
degerlendirir,
,
I
5, Misak-I MiIIi'nin kabulunu ve BUyUk Millet Meclisi'nin acrhsirn "ulusal
egemenlik", "tam bagrrnsrzhk" ilkeleri ve vatanm bUtUnliigii esasi ile iliskilendirir.
8, Mustafa Kernal'in MiIIi Mucadeleyi orgutlerken karsrlasugi sorunlara buldugu
1
coztlm yollannt, onun liderlik yetenegi ile iliskilendirir,
I
G ldikl i Gibi Gid I
e I en I I I er er
I'
I
5
2
1
2
Ve Milli Miicadele bashyor
2
2
Egemenlik Milletindir
I
B" llk M'II t M I" I'
I
uyu
I e e e lSI syan ara
K ar~1
00
I
~
....
i
3
1
6, Hryanet-i Vataniye Kanunu'nun crkanlma gerekcelerini ve uygulama siirecini
d - I di
eger en mr.
I
i
~
I
7, istanbul yonetimince imzalanan Sevr Antlasmasi'na karst Mustafa Kemalin \ ;_-- -;
TUrk miIIetinin tutumunu degerlendirir.
__
Barrs Antlasmasi rru, Olum Fermam
mt?
1
Unite Degerlendirmesi
4
I
2
l
BiRiNCi nONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
I
3.UNiTE"YA iSTiKLAL, YA OLUMl"
1
I
I
ilk Zaferimiz
Destanlasan Direnis
2
ikl I Mill ' indi
!' stil
a
I etimm tr
I
2
~
I
2, Ban cephesi~de KU':"~_YI MilIiye birliklerinin faaliyetlerini ve diizenli ordunun
I
kurulmasrm degerlendirir.
6, '"..
' 'K urtulus
' S avast surecm
. . ' de e Ide ettirgi
-' as keri
JUTk mi'IItetuun
'en basan Ianrun u Iusa I ve
II
I
uluslararasi etkilerini dezerlendirir.
~
::s
I. Kurtulus Savasi'nda Dogu :~ Giiney cephelerinde yapilan rnucadeleleri, sebep ve
sonuclan acrsindan degerlendirir.
1
S
I
Anadolu Insamnm BUyiik
Fedakarhgl
1
Dirili~in Destam:
3
-<
4
I
­
R E'"
K
'
ava5a agmen "gltlm ongresl
.,
Sakarya
Hayat Veren Za,er
3, Kurtulus Savasimn yasandigi ortamda Ataturk'un MaarifKangresi yaparak
TUrkiye"nin milli ve yagda~ egitimine verdigi onemi kavrar.
4, Turk miIIetinin milli birlik, beraberlik ve dayarusrnasmm ifadesi olarak Tekalif-i
Milliye Kararlarl'nm uygulamalanm inceler.
5, Sakarya Meydan Savasi'nm ve Biiyiik Taarruz'un kazarnlmasmda Ataturkun
rolunu fark eder.
I 6, TUrk milletinin Kurtulus Savas: surecinde elde ettigi askeri basanlannm uiUS2. 1
1
' i d - ' ,"
uIusrararasi
etk'l
I enm cgcrtenomr.
i
I
_I
,
J
,:
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF TURKivE CUMHURivETi iNKILAP TARiHi VE AT,'\. HRKC
DERSi KONIJ VE KAZANIMLARININ <;:ALISMA TAKViMiNE CORE OAGILIM <;.:iZELGES~
I
I
6. TUrk milletinin Kurtulus Savasi surecinde elde ettigi asker! basanlannm ulusal ve
uluslararasi etkilerini degerlendirir.
Savasa Son Veren Beige
I Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde
I
7. Ornek eser incelemeleri yaparak donernin toplumsaJ olaylanmn sanat ve edebiyat
ilzerine yansrmalanm fark eder.
1 Kurtulus Savasmnz
I
Unite Dcgerlendirmesi
4. UNiTE: CAGDAS TeJRKin: VOLUNDA ADIMLAR
~ Saltanattan Milli
~
-<
u
I
2
I
I
0
1 I
Egerncnligc
I. Milli egemenlik anlayismm guclendirilmesi surecinde saltanatm kaldmlrnasmi degerlendirir.
2. Sevr ve Lozan Antlasmalanru karsrlasurarak Lozan Antlasmasi'mn sagladrgi kazamrnlan
analiz eder.
Zaferin ve Bagimstzhgm Tescili
II
3
3. Izmir Iktisat Kongresi'nde ahnan kararlan, milli ikiisai anlayts. vc ta-arru:
Milli Simrlardan Mi\li Ekonomiye
1
Baskent Ankara
1
y asasm Cumhuriyet
1
Cagdas Devlete Dogru
2
c';
.' .
4. Ankara'nm baskent olusunun gerekcelerini acrklar.
j. Cumhuriyetin ilan edilrnesini, TOrkiye'dedemokrasi rejiminin gerekleri ile bagdasurarak
degerlendirir,
4
I
I
h!:,.·
inceler,
6. 3 Mart 1924'te kabul edilen kanunlann gerekcelerini ve toplum hayatmda meydana getirdigi
dcgisimleri [ark eder.
Cok Partili Demokratik Yasam
7. Ataturkun cok partili siyasi hayata verdigi onerni kavrar.
8. Sapka ve Kiyafet Inktlabim, tekke ve zaviyelerin kapatilmasmr, rniladi takvim ve uluslararasi
saat uygulamasmm kabulunu rnilli kimlik kazanma ve cagdaslasrna cercevesinde degcrlendirir.
17. 01,,0 ve tarnlann degismesini cagdaslasmacercevesindedegerlcndirir.
Cagdas Uygarhga Dogru Adimlar
t
I
Eo­
<
I:Q
Hukuk ve Aile
9. Hukuka!amndaki gclisrnelcri, Medeni Kanun'un Turk aile yapismda ve kadmm toplumdaki
yerinde meydana getirdigi degisiklikleri analiz eder.
Rejim Karsiti Bir isyan
10. Seyh Sait lsyarum cagdas, demokratikve laik Turkiye Cumhuriyeti 'ne karst tepkiler vc
uluslararasi iliskiler acrsmdan degeriendirir.
3
~
v»
4
Kabotaj Bayrarm
II. Kabotaj Kanunu'nu milli egemenlik haklan ve Turk denizciliginde meydana getirdigi
gelismeler bakimmdan degerlendirir.
Mustafa kemal'e Suikast Girisimi
12. MustafaKemal'e suikast giri~imini cumhuriyeteyonelik tehditler cercevesTd,_~,--
Bir Devrin Analizi: Nutuk
13. Buyuk Nutuk'un soylenis amaclanru, ieerigini ve tarihsel niteligini kavrar.
14. Harf lnkrlabmt ve Millet Mekteplerini, egitimin yaygmlastmlrnasi ve cagdas Turk
toplumunun olusturulmasi acilanndan degerlendirir.
Harf lnkilabmdan Millet
Mekteplerine
Kubilay Olayr
Bir Cumhuriyet Kenti
2
Cagdas Universite Yolunda
Devlet ve Toplum Elele
Eo-
~
I
18. Ataturk'un milli kultur ve milli kim!ik olusturmak ve gelistirmek icin dil ve tarih alanmda
yapngrcalisrnalan degcrlendirir.
I
Ij.Menemen Kubilay Olayim Turk milletinin curnhuriyetyonetimindeki kararhhgi ve cok partili
siyasi hayata etkisi acismdan degcrlcndirir.
lti.Sehir incelemesiyoluyla Cumhuriyet Doneminde mimarhk ve sehir planlamasi alanmda
yapilan calismalaraornekler verir,
19.1933 Universite Reformundanhareketle Ataturk'un bilimsel gelisme ve kalkmmaya verdigi
onerni kavrar.
22.Atatork Donerninde saglik alanmda yapilan isleri devletin temel gorevleri baglarnmda inccler,
Milli Kultururnuz Aydmlamyor
I
_
Modern Tanrnm Dogusu
:;
Az Zamanda Cok ve BUyUk Isler
YaptIk
3
Sanat ve Spor
Cagdas TUrk Kadml
Soyadi Kanunu
f-
4
Onite Degerlendirmesi
24.0mek olaylardan yararlanarak Ataturkun sanata ve spora verdigi onerni rark eder.
21.Atatork'on kadmlara sagladrgi sosyal ve siyasal haklan donemin cesitli ulkelerindeki kadm
haklanyla karsrlastirarak degcrlendirir.
I 20.~oyadl Ka~u~u:nun kabulunun gerekcelerini ve Mustafa Kernal'e "Ataturk' soyadi
~nlmesmlml1h kJmhk kazanma ve yagd~l~ma yeryevesmde aYlklar.
I
,
I
,
I
I
J
c: fn~liTli'.
I I
ATO\TURKCOLUK
Tilrk Cagdaslasmasi
i I. Ataturkculugun amac ve niteliklerinikavrar.
2
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF TURKiYE CUMHURiYETi iNKILAP TARiHi VE ATATURK<;:ULUK
DERSi KONU VE KAZANIMLARININ <;:ALISMA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;:iZELGESi
1
1
Ataturk'u EtkiJeyen OIaylar ve
Fikirler
I
Her
~ey
1
2. Donernin sartlanrn goz onunde bulundurarak dunyada ve iilkemizde Atatnrkun dusunce
sisteminin olu~masmda etkilialan olaylarhakkmdaylkanmlarda bulunur.
3. Miil1 gOy unsurlarmm AtatOrk'On yOnetim anlaYl~mdaki yerinive Onemini kavrar.,,~
J
GUc;lli Bir Turkiye icin
4. Cumhuriyetcilik ilkesinin onemini ve cumhuriyet yonetiminin Tiirktoplumuna sagladig:
faydalan kamtlara dayah olarak aciklar.
5. Bir Turk vatandasi olarak cumhuriyetin TUrk milletine kazandirdigr vatandashk temel hak ve
-+--'s::.:o:.:.ru=m=lu"'lc:u:::k:::la:::r:.-l:--bilincini:...:k.:.:az=':=a:..:m:..:f:.-.
--1
6. Ataturkun milliyetcilik ilkesinden yola cikarak mill1 birlik ve beraberligin onemine inamr,
7. Ataturkun "Turkiye Cumhuriyeti'ni kuran Tiirkiye halkma Turk milleti denir." ozdeyisinden
hareketle "Ne mutlu Turkurn diyene !" ifadesinin anlam vc onemini kavrar.
&. Milli cgemenlik, esitlik, adalet, demokratik hak kavramlanm Ataturkcu dusunce sistemindeki
halkcihk ilkesi ile iliskilendirir.
9. Devletcilik ilkesinin devlete siyasi, sosyal ve kulturel alanda yukledigi gorevleri aciklar.
10. Ulusal ve uluslararasi faktorlerin devletcilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini
Cumhuriyetle Bir MiIletiz
2
Cumhuriyetin Vatandaslanyiz
f-_+-_+-
Ne Mutlu Turk'um Diyene!
z
-<00
0"'"
z;
1
Halkylhk
1
Toplumda Devlet Destegi
3
degerlendirir,
11. Laiklik ilkesinin devlet yonetimi, hukuk ve egitim sistemi ile sosyal alanda
meydana getirdigi degisimlerden yola cikarak bu ilkenin temel esaslanru fark eder.
12. lnkrlapcihk ilkesini, Turk ulusunun milli kultur degerlerini gelistirerek
cagdaslasmasinm bir araci olarak kavrar.
13. Atatiirk ilkelerinin amaclan ve ortak ozellikleri hakkmdacrkanmlarda bulunur.
14. Ataturkcu dusunce sisteminden yola cikarak, Ataturk ilke ve inkilaplanru olusturan temel
Laiklik
1
Her Alanda Yenilik
4
Inkilaplann Temel Dayanagi
1
I esaslan belirler,
En BUyUk Eser
I 15. Atatiirk ilkelerinin modemTOrkiye'nin kurulu~ll ve geli~mesindeki yerine ve Memin: in3n,-~
5 12
I M,v"m Milletler
1
I ~:~ll~~~~~ ~l~~ ve inkilaplarma sahip cikma ve dcvamhhguu saglama konusunda kisiset
Cumhuriyet Bize Emanet
Unite Degerlendirmesi
I
6.UNiTE: ATATURK DONEMi TURK
DIS pOLiTiKASI VE ATATURK'UN OLUMU
I.
Lozan Bans Antlasmasi'nm TUrk dl~ politikasmm gelisirnine yaptrgi etkileri
degerlendirir,
2.
Ataturk Donerni Turk dis politikasirun temel ilkelerini ve amaclanrn analiz
ederek TUrk drs politikasi hakkinda cikanmlarda bulunur.
3.
Ataturk'tm Hatay'i ulkemize katmak konusunda yaptrklanrn ve bu ugurda
gosterdigi ozveriyi fark eder.
TUrk DI~ Politikasi
4. Ataturk'un olumu uzerine yayimlanan yazih ve gorse 1karutlardan hareketle onun
kisilik ozellikleri ile fikir ve goruslerinin evrensel degerine i!i~kin clklr'f11i'1'C"
bulunur.
5. TUrk milletinin ulu onderine ebedi baglihgmr ve minnet duygusunu ifadc etrnek
yonundeki cabalanm fark eder.
3
Yine Bir DiinyaSavasi
I
1
I 2.
Demokrasi Yolunda Turkiye
1
I
.-'----------------------­
Turkiye'de yak partili siyasi hayata gecisi hrzlandiran gelismeleri demokrasinin
gerekleri acismdan inceler,
5. 1945 sonrasi insan hak ve ozgurlukleri ile demokratik anlayism gelisimine yonelik
uygulamalara ornekler verir.
insan Haklanyla Vardir
3. Turkiye'nin dunya uzerindeki konumunun oneminden yola cikarak lkinci Dunya
Soguk Savas Yillan
4
degerlendirir.
--+__S_a_v_a--'~_I_so_n_r_a_sl_d_e--'g~i~en(j lkeler araSI iliski leri degerlel!(]~i.r.:..__________ _
f-
1
4. lkinci Dunya Savasi'ndan soma Turkiyede meydana gelen rwd .i!;'<'cI
Gelisen Turkiye
'-_L------J'-------JI~
L
c,
ve ekonomik gelismeleri fark eder,
_
-------3
1
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YIU 8. SINIF TURKiYE CUMHURiYETi iNKILAP TARiHi VE ATATURK<;:DLUK
DERSi KONU VE KAZANIMLARININ <;:ALISMA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;:iZELGESi
,
Savasta ve Bansta TUrk Ordusu
1
Turkiye'ye Yonelik Tehditler
1
1
Z
~
.....
~
7. Tiirkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikJerine yonelik i9 ve dis tehditlere karsi
korunmasi konusunda duyarii olur.
H. DONEM iKiNCi SINAV
SSCB Dagildrktan Soma
8. SSCB'nin dagilmasmm diinyaya ve iilkemize etkiJeri hakkrnda cikanmlarda
bulunur.
Korfez'de Savas
10. Korfez Savaslanmn Turkiye'ye siyasi, sosyal, askeri ve ekonornik ctkilerini
degerlendirir.
1
N
6. Tiirk Silahh Kuvvetlerinin onernini ve gorevlerini kavrar.
=::
19. Tllrkiye ve yakm cevresindcki enerji kaynaklannm siyasi ve ekonomik onernini
2
Bir Proje de Siz Yapin
degerlendirir.
11. Dogal kaynaklardan verimli sekilde yararlanmaya yonelik projeleri iilkemizin
kalkmma politikalan cercevesinde degerlendirir.
1
Avrupa Birligi (AB)'ne Dogru
12. Turkiye-Avrupa Birligi iliskilerini tarihsel gelisimi acismdan analiz eder.
Unite Degerlendirmesi
4
-I•
___I
I
I
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF ALMANCA DERSi KONULARININ
<;ALISMA TAKviMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
-;'""
~
'~""
~
ONERiLEN TEMALAR
it:
KONU
~
==
Freundschaft lIn der Klasse /
Gesprach auf dem Schulhof /
:a
3-4
~
~
Haustiere / Familie
1-2
e
Leserbrief fiir eine
J ugendzeitschrift
(fiber Freundschaft oder Schule)
::2
~
4-5
I
cD
Nebensatze mit "dass"
Ich glaube, dass ...
Sie sagt, dass ...
I. DONEM ntntxct SINAV
Stadtplan / Orientierung in der
Stadt
1-2
I
~
Prapositionen im Akkusativ
und Dativ
Wo...
?
/Wohin
... ?
I
I
III
Zeitangaben
am Montag / um 7 Uhr / im Januar
. . _u~
I
&
Adjektivsteigerung (Posiriv
fKomparativ / Superlativ)
I klein-kleiner, kleiner als ...
I so klein wie ...
e
-I
I
Aktivitaten / Personen
e
I
I
3
..1
Wiederholung der Themen fiir die zentrale Priifung
4
BiRiNCi DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
Zimmerbeschreibung
II
Wechselprapositionen
Aufden Tisch stellen,
I Aufdem Tisch stehen...
'I
1-2
~
!
-
I
~
..;
~
o
12
-
I
I
~
I
I
I
I
Tag.esablauf / Postkarten aus den !
I Ferien
I
I
III
Erzahlen mit Ze~tangaben /
Ablaufe beschreiben
i
i
I
I
!
i
Zuerst, dann, danach, zum Schluss ...
1
I
Perfekt von regelmapigen,
unregelmajngen und
I
trennbaren Verben
Ich bin um 6 Uhr aufgewacht.
Tagesablauf / Postkarten aus den I
Ferien
i
3-4
i
j
I. nONEM U<;UNCU SINAV
I
I
I
I
Mode und Farben
II
I
I
I
3-4
I
Adjektivdeklination mit dem I
bestimmten und
.
I
unbestimmten Artikel
ll>
i der rate Rock I den roten Rock I einen
I
I
roten Rock
Berufe / Zukunftsplane
e
i
"mdchren" und "werden"
i
Jeh mochte nach Deutschlandfliegen.
Jeh mochte Arzt/Arztin werden.
2-3
"""I:':
,.Q
=
r:JI.
Verabredungen / Interviews
e
Modalverben im Prateritum
Jeh wollte ... I konnte ... I musste ...
4
Einkaufen / Essen und Trinken
,
1-2
Rezepte / Prospekte
"""I:':
~
~
..
Konjunktiv II: harte
Jeh hatte gem ...
..
I
Verben mit Imperativ
I
I
Misch die Eier mit Zucker!
I Nimm taglich 2 Table((~'~.,- _ ____ _ ___
!
I
3-4
__
i
II. DONEM BiRiNci SINAV
.
Kdrper und Gesundheit / Sport
1-2
lI)
Korper und Gesundheit / Sport
=
=
Nebensatze mit "weil"
Jeh gehe zum Arzt, weil ...
II
3-4
rIl
Gegensatze mit "aber"
Indirekte Fragen mit
Fragepronomen "was" "wer"
WeifJt du, was das heifJt?
Z
Wiederholung der Themen fiir die zentrale Priifung
5
,
I
iKiNci DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
-_._-- -
Feste und Feieru
Reflexive Verben
Jeh dusche mich.
Jeh bereite mich aufdie Party var.
1-2
i
rIl
i
>.
Feste und Feiern
I
•
Nebensatze mit "wenn"
I Wenn ich aufeine Party gehe, ziehe ich
I mich schick an.
3-4
I
I
I
I
=
Ij
I
\II
~
­
I
I
I
I
I
H. nONEM U<;UNCU SINAV
I
2
I
I
Kreatives Schreiben
=
~
l­
ON
~
1-2
•
Schreibaktivitaten nach
Wunsch
Gedicht, Bildergeschichte, Tagebuch ...
I
==
I
Almanca Dersi Konularmm Cahsma Takvimine Gore Dagrhm Cizelgesi ile ilgili
Acrklama
Almanca Dersi Ogretim Programi (8.SmIf1ar) "Dinleme, Konusma (Karsihklr
Konusrna, Sozlti Anlatim), Okuma, Yazma dil becerilerine yonelik kazammlar ve dilbilgisi
yapilanndan olusmaktadir. Almanca dersi ogretmenleri isleyecekleri temalara gore ogretim
programmda yer alan kazammlan gerceklestireceklerdir. Cizelgedeki temalar oneri niteliginde
olup ders ogretmeni ogretim programmda yer alan temalar ve icerik onerileri tablosundan
kazammlara uygun farkh temalar da secebilir.
-<
-'
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YlLI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSi KAZANIMLARININ <;ALI~MA TAKviMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
~SURE
;:
= =
~ ~ OGRENME
>.
< :c
CANLILAR VE
HAYAT
3
.S
~
~
4
__ .
1
-"
•
R
I
'"
1 UNiTE'
HUCRE'
BOLUNMESi
VE KALITIM
1. Mitoz ile ilgili olarak ogrenciler;
...
1.1. Canhlarda buyume ve iiremenin Mere bolunmesi ile meydana geldigini aciklar.
1.2. Mitozu, cekirdek bolunmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
1.3. Mitozda kromozomlann onemini fark ederek farkh canh tiirlerinde kromozom sayilannm
deiH~ebilecegini belirtir.
1.4. Mitozun canhlar icin onemini belirterek biiyiime ve iireme ile iliskilendirir.
1. UNiTE:
2. Kalium ile ilgili olarak ogrenciler;
CANLILAR VE
H9C~
.
2.1. Gozlemleri sonucunda kendisi ile anne-babasi arasindaki benzerlik ve farkhhklan karsilastmr (BSB­
HAYAT
BOLUNMESI
1,2, 5, 6, 8).
2.2. Yavrulann anne-babaya benzedigi, ama aymsi olmadigi cikannnm yapar (BSB-I, 2, 5,6, 8).
VE KALITIM
2.3. Mendel'in yah~malannm kahtlm aCIsmdan onemini irdeler (FTTC-I2, 16).
2.4. Gen kavrarm hakkmda bilgi toplayarak baskm ve cekinik genleri fark eder (BSB-25).
1 UNiTE'
2.5. Fenotip ve genotip arasmdaki iliskiyi kavrar.
ek karakterin kahumi ile ilgili problemler cozcr.
liuCRE .
1 2 .6 .
CANULAR VE
BOLUNMEsl
2.7. Insanlarda yaygm olarak gorulen bazi kahtsal hastaliklara ornekler verir.
HAYAT
VE KALITlM
2.8. Akraba evliliginin olumsuz sonuclanm arastmr ve tartisir (BSB-25, 27, 32).:
2.9. Genetik hastahklarm teshis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelismelerin etkisine ornekler
------­ ----------­ ~erjr(BSB-25,27,32) (FfTC-5, 17,30,32). --.----.---.----.
---­
1. UNITE:
3. Mayoz ile ilgili olarak ogrenciler;
CANLILAR VE
1:19C~E
.
3.1. Ureme hucrelerinin mayoz ilc olnstugu cikanmnn yapar.
HAYAT
BOLUNMESI
3.2. Mayozun e~hlar icin one~ini .fark .c~er.
VE
KALITIM
3.3.
Mayozu, mitozdan ayiran ozellikleri hsteler.
f - - - - - - - .. - - - - ­
-­
-----------­
. .-._­
_. f-
~
'[;1 j
w.
1 UNiTE'
HUCRE .
BOLUNMESi
VE KALlTlM
CANLlLAR VE
HAY AT
CANLILAR VE
HAY AT
c'
.
.L.
~_
._
.J
-
?O,
-_ ..
4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tammlayarak aralanndaki farki orneklerle aciklar (BSB-5).
4.6. Genetik muhendisliginin gunumuzdeki uygularnalan He ilgili bilgileri ozetler ve tarnsrr (BSB-25, ?"i,
32; FTTC-I6, 17,30,31,32).
4}. Genetik rnuhendisligindeki gelismelerin insanlik icin dogurabilecegi sonuclan tahmin edcr (FTTC·S.
20,29, 30, 31, 32, 36).
4.8. G~netik mii~~ndisligindeki gelismelerin o!uml(l ~onU?l~~I.t~dir eder (TD-3).
.
4.9. Biyoteknolojik cahsmalarin hayatmuzdaki onerru de IlgI11 bilgi toplayarak calisma alanlarma Oi'JJ('_
verir (FTTC-I6, 17).
1 UNiTE'
liuCRE .
BOLUNMESi
VE KALITIM
;;)
I
4. DNA ve genetik bilgi He ilgili olarak ogrenciler;
4.]. Kaht~al bilginin genler t~rafl~dan t~~mdlgml fa~k e ? e r . .
.
A'
4.2. DNA, nm yapls.ll:1 serna uzer~~~~ gos~ere.rek basit bIT DNA ~od~h yapar (BSB-28,
31, FTTC-,).
4.3. DNA run kendini nasil esledigini basit bir model yaparak gostenr (BSB-28, 30, 31, FTTC-4).
4.4. Nukleotit, gen, DNA, krornozom kavramlan arasinda iliski kurar.
_.
~-
L
KAZANIMLAR
:r
I
I
UNiTE
Ci ALANI
_
-­
2013 - 2014 EGiTiM OCRETiM YILI 8. SIN IF FEN VE TEKNOLOJi OERSi KAZANIMLARININ <;ALI~MA TAKviMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
1. UNiTE:
HUCRE
BOLUNMESi
VEKALITIM
CANLILARVE
HAYAT
1
I. OONEM BiRiNCi SINA V
5. Canhlann eevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak ogrenciler;
5.1. Canhlarm yasadiklan cevreye adaptasyonunu orneklerle aciklar.
5.2. Aym yasam ortammda bulunan farkh organizmalarm, neden benzer adaptasyonlar gelistirdigini
belirtir.
5.3. Canhlann cevresel degisimlere adaptasyonlarmm biyolojik cesitlilige ve evrime katkida
bulunabilecegine omekler verir.
5.4. Evrirn ile ilgili farkh goruslere ornekler verir.
1. Srvilarm ve gazlann kaldirma kuvveti ile ilgili olarak ogrenciler;
FiziKSEL
OLAYLAR
2
:; {!
~
~
1.1. Bir cismin havadaki ve SIVI icindeki agrrhgmr dinamometre ile olcer ve olcumlerini kaydeder (13S13­
22, 23, 24, 26, 27).
1.2. Cismin havadaki ve SIVl icindeki agirhklannr karsilastinr (BSB-6).
1.3. Cismin SIVl icindeki agrrhgunn daha az gorundugu sonucunu cikanr (BSB-30).
1.4. SIVl icindeki cisme, SIVI tarafmdan yukan yonde bir kuvvet uygulandigmi fark eder ve bu kuvveti
kaldirrna kuvveti olarak tannnlar (13SB-31 ,21).
1.5. Kaldmna kuvvetinin, cisme asagi yonde etki eden kuvvetin etkisini azaltngi sonucuna vanr (13SB­
30,31).
2. UNiTE:
KUVVETVE
HAREKET
~
I
~;~;t~~.cisme etki eden kaldirma kuvvetinin buyuklugunun, cismin hatan kisrmnm hacmi He iliskisini
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1."7. Cisimlerin kiitlesini vc hacn~ni Ol<;erek yoguniUklarI1~lllcsaplar.
---
~
!
2. UNiTE:
KUVVETVE
HAREKET
FIZiKSEL
I 3
OLAYLAR
-
-
---­
1.8. Bir cisme etki eden kaldirma kuvvetinin buyuklugunun, cismin daldmldigi SIVlDm yogunlugu ile
iliskisini arasnrtr.
1.9. Farkh yogunluga sahip sivilann cisirnlere uyguladigi kaldirma kuvvetini karsilastmr ve sonuclan
yorumlar (BSB-20).
I.I0.Bir cismin yogunlugu ile daldmldrgi srvmm yogunlugunu karsilasurarak yuzme ve batrna olaylan
icin bir genelleme yapar.
1.11. Denge durumunda, yuzen bir cisme etki eden kaldirma kuvvetinin cismin agirhgma esit oldugunu
fark eder (13S1'3-16).
B!RtNCi DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
f---------------+--------­
___.1...----.1.­
2. UNiTE:
KUVVETVE
HAREKET
FizIKSEL
4
OLAYLAR
.1­
.
L
I
----­
1.12. Batan bir cisme etki eden kaldirma kuvvetinin, cismin agirhgmdan daha kucuk oldugunu fark eder
(13SB-l).
1.13. Bir cisrne erki eden kaldirma kuvvetinin, cismin yer degistirdigi sivimn agirhgma esit buynklukte ve
yukan yonde oldugunu kesfeder (BSB-l, 16,22,23,24,32).
1.14.Gazlann <12 cisimlere bir kaldirma kuvveti uyguladignu kesfcder.
1.15 Sivilann \'C gazlann kaldirma kuvvetinin teknolojideki kullan imtna omekler verir ve bunlann gunluk
hayattaki OJ~CI!li~l belirtir (FTTC-5, 6, 7, 9, 10,17,28,29,30,31 2_,;:;4,36; TD-3).
2
2013 - 2014 EGiTiM OGRETilVI YILI8. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSi KAZANIMLARININ <;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
1
2
FiziKSEL
OLAYLAR
2. UNiTE:
KUVVETVE
HAREKET
2. Basme ile ilgili olarak ogrenciler;
2.1.Birim yuzeye etki eden dik kuvveti, basmc olarak ifade eder.
2.2.Basmc;, kuvvet ve yuzey a1am arasmdaki iliskiyi omeklerle aciklar,
2.3.SlVI1ann ve gazlann basmcmm bagh oldugu faktorleri ifade eder.
2.4.Basmca sebep olan kuvvetin cesitli etken1erden kaynaklanabilecegini fark eder.
FiziKSEL
OLAYLAR
2. UNiTE:
KUVVETVE
HAREKET
2.5 .Srvilarm ve gazlann, basmci, her yonde aym buyuklukte ilettigini kesfeder (BSB-I, 16, 22, 23, 24).
2.6.Slvllarm ve gazlann, basinci iletme ozelliklerinin teknolojideki kullamm alanlanm arastinr,
2.7.Basmcm, gunluk hayattaki onemini aciklar ve teknolojideki uygulamalarma omekler verir (BSB-32;
TD-3).
~-
~
,.J
~
-<
3. UNiTE:
MADDENiN
YAPISIVE
OZELLiKLERi
MADDE VE
DEGiSiM
3
1----­ --" 1 - - - - - - - - - - - ­
I .
DI~Gi$iM
+
--­
1---------------­ -----------­
3. UNiTE:
MADDEN IN
YAPISI VE
OZELLiKLERi
I
1
MADDEVE
DEGiSiM
--_.­ ---­
~
~
U
0
MADDEVE
2;
--_._--~,~_.-
3. UNiTE:
MADDENiN
YAPISI VE
OZELLIKLERi
MADDEVE
DEGi~iM
-
1. Periyodik sistem ile ilgili olarak ogrenciler;
1.1. Elementleri benzer ozelliklerine gore sirnflandrrmanm onemini kavrar.
1.2. Periyodik sistemde gruplan ve periyotlan gosterir; aym gruplardaki elem entlerin ozelliklerini
karsilastmr.
1.3. Metal, ametal ve yan metal ozelliklerini karsilastmr (BSB-5, 6, 7).
1.4. Periyodik tablonun sol tarafmda daha cok mctallerin, sag tarafmda ise daha cok ametallerin
bulundugunu fark eder.
1.5. Metallerin, ametallerin ve yan metallerin gunluk yasamdaki kullamm alanlanna ornekler verir (FTTC­
29,32).
_.-----­
2. Kirnyasal baglarla ilgili olarak ogrenciler;
2.1. Metallerin elektron vermcye, ametallerin elektron almaya yatkm oldugunu fark eder,
2.2. Anyonlann ve katyonlarm periyodik sistemdeki grup numaralan ile yukleri arasinda iliski kurar.
2.3. Metal atomlan ile ametal atomlan arasmda iyonik bag olusacagnu tahmin eder.
2.4. Ametal atomlan arasmda kovalent bag olustugunu belirtir.
2.5. Verilen basit yapilarda hangi tur baglann (iyonik bag veya kovalent bagjbulundugunu tahmin eder
(BSB-8,9).
-_._--­
"------------------­
3. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak ogrenciler;
3.1. Yuku bilinen iyonlann olusturdugu bilesiklerin formullerini yazar.
3.2. Cok atomlu yaygm iyonlarm olusturdugu bilesiklerin (Mg(N03)2, Na3P04 gibi) formullerinde
element atomlannm saytsim hesaplar.
3.3. Kimyasal bir tepkimenin gerceklestigini deneyle gosterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).
3.4. Kimyasal degisimi atomlar arasi baglann kopmasi ve yeni baglann olusmasi temelinde aciklar,
3.5. Kimyasal degisimlerde atomlann yok olmadrgiru ve yeni atomlarm olusmadrgmi, kutlenin
korundugunu belirtir.
3. UNiTE:
MADDENtN
YAPISI VE
OZELUKLERi
I.
DONEM U<;::UNCU SINAV
--
f---­
3
,--- ._­
MADDEVE
DEG:i:$:i:M
---~---
3. UNiTE:
3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yontemi ile denklestirir (BSB-IO).
MADDEN!N
3.7. Yanma tepkimelerini tanimlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar (BSB-30, 3 j).
YAPISI VE
OZEL_Li ~<_tl~~Ll
------~---~._---
3
---
2013 -"2014 EciTiM OGRETiM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSi KAZANIMLARININ <;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
MADDE VE
4
DEGi~iM
MADDEVE
2 I
Eo­
~I
3
:J
I DEGi~iM
II
MADDE VE
DE(;i~iM
rh
. . J-+
MAD DE VE
DEGiSlM
It
_""_"~
+-" "+"" "__."_"."__"
F<
~I
1
~
L----L.. __.L__ "
FiziKSEL
OLAYLAR
l
3. UNiTE:
MADDENiN
YAPISI VE
OZELLiKLERi
4. Asit-baz tepkirneleri ile ilgili olarak ogrenciler;
4.1. Asitleri ve bazlan; dokunma, tatma ve gorme duyulan ile ilgili ozellikleriyle tamr,
4.2. Asitler ile R+ iyonu; bazlar ile OR iyonu arasmda iliski kurar (BSB-5).
4.3. pR'm, bir cozeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik oldugunun bir olcusu oldugunu anlar ve
asitlik bazhk ile pR skalasi arasmda iliski kurar (BSB-28, 30,31; TD-l).
3. UNiTE:
4.4. Sanayide kullarnlan bashca asitleri ve bazlan; piyasadaki adlan, sistematik adlan ve fonniilleri ile
MADDENiN
tamr (BSB-30, 31).
YAPISI VE
4.5. Gidalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygm asit ve bazlan isimleriyle tamr (BSB-2, 31;
OZELLiKLERi
TD-5).
4.6. Gtinluk yasammda stk karsilasugi bazi urtmlerin pl-l'Ianm yaklasik olarak bilir.
4.7. Asitler ile bazlarm etkilesimini deney ile gosterir, bu etkilesimi "notrallesme tepkimesi" olarak
adlandmr, notrallesme sonucu neler olustugunu belirtir (BSB-15, 16, 17, 18).
4.8. Asit-baz cozeltilerini kullamrken neden dikkatli olmasi gerektigini aciklar; kimyasal maddeler icin
3. UNiTE:
tehlike isaretlerinin anlamlanm belirtir (FTTC-37).
MADDENiN
4.9. Asitlerin ve bazlann gunluk kullammdaki esya ve malzemeler uzerine olumsuz etkisinden kacmmak
YAPISI VE
icin neler yapilabilecegini aciklar (BSB-9; FTTC-18; TD-5).
OZELLiKLERt
4. J 0. Endustride ank madde olarak havaya birakilan S02
ve N02 gazlarmm asit yagmurlan olusturdugunu ve bunlann cevreye zarar verdigini fark eder (FTTC-18).
4.11. Sulan, havayl ve topragi kirleten kimyasallara karsi duyarhhk edinir.
"_""
"
""-J
e­
5. Su kimyasi ve su arrtum He Hgili olarak ogrenciler;
3. UNiTE:
5.1. Sert su, yumusak su kavramlanm anlar ve sertligin neden istenmeyen bir ozellik oldugunu aciklar
(BSB- 8, 9, 30, 3 J; FTTC-28, 30).
MADDENiN
YAPISI VE
5.2. Sularda sertligin nasil giderilecegini arastmr.
5.3. Sulann anummda klorun mikrop olduruculuk etkisinden yararlamldigim arastirarak fark eder. (BSB­
6ZELLiKLERi
"_~
-I- 8, 9, 31; FTTC- 25; TD 1,5).
_"_""
. I
1. Ses dalgalan ile ilgili olarak ogrenciler;
1.1. Titresen bir cisim icin frckans ve genligi tammlar.
1.2. Ses dalgasmm belirli bir frekansi ve genligi oldugunu ifade cder.
2. Sesin ozelliklert He ilgili olarak ogrenciler;
2.1. Cevresindeki sesIcri, ince-kalm ve siddetli-zayif srfatlanm kullanarak betimler ve smiflandmr (8SB..
1,3,4,5,6).
2.2. Ses siddetini, sesleri siddetli veya zayif isitmcmize neden olan ses ozelligi olarak ifade eder.
2.3. Ses yuksekligini, sesleri ince veya kahn isitmemize neden olan ses ozelligi olarak ifade eder.
4. ONITE: SES
2.4. Sesin siddeti ile genligi, sesin yuksekligi ile frekansi arasmdaki iliskiyi kesfeder (8SB-I J, 12, 13,14,
15,16,19,20,27,28,31).
2.5. Cesitli sesleri birbirinden ayirt edilebilmesini, ses dalgalannm frekans ve genliklerinin farkh
olmasiyla aciklar
l(BSB-I, 4,6,8,31).
2.6. Ses duzeyinin ses sidderinin bir o1cusu oldugunu fark eder (BSB-25).
2.7. Cevresindeki scs kaynaklarnun urettigi sesler ile ses duzeyleri arasmda iliski i;i!;~;( (BS8-I, 4,6,31;
"""."
""._ _"_"_ _" _ _ _ _
__T_D_-_5.c..
) _'
_
4
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSi KAZANIMLARININ <;:ALIf:lMATAKViMiNE GORE DAGILIM <;:iZELGESi
FiziKSEL
OLAYLAR
2
FiziKSEL
OLAYLAR
4. UNiTE: SES
4. UNiTE: SES
3. Bir miizik aletinden eikan sesin deglsimi ile ilgili olarak ogrenciler;
3.1. Bir rnuzik aletinden cikan seslerin yuksekligini ve siddetini nasil degistirebilecegini kesfeder (BSB-l,
11,12,13,14, IS, 16, 19,20,27,31).
3.2. Farkh yukseklik ve siddette sesler olusturabilecegi bir muzik aleti tasarlar ve yapar (BSB-18; FTTC-6,
8; TD-2).
4. Bir enerji turu olan ses ile ilgili olarak ogrenciler;
4.1. Sesin bir enerji tum oldugunu ifade eder.
4.2. Ses enerjisinin baska bir eneriiye donusebilecegini ifade eder (TD-3).
5. Sesin yayilrna lnzi ile ilgili olarak ogrenciler;
5.1. Ses dalgalarmm belirli bir yayilma luzimn oldugunu ve bu hrzm, sesin yayrldigi ortamm yogunluguna
bagh olarak degistigini ifade eder (BSB-25).
5.2. Sesin farkh ortamlardaki lnzlanm karsilastmr (BSB-5, 6).
5.3. Istgm ve sesin havadaki yayilma hizlarnu karsilastmr (BSB-5, 6).
II. DONEM BiRiNCi SINAV
-­
3
MADOEVE
DEGISIM
---
"-~--
--- ._.-.,.._---­
MADDI~VE
DEGi~iM.
4
. .-
5. UNiTE:
MADDEN iN
HAl,LERIVE
lSI
---"--_ ..
_.~._---
5. UNiTE:
MADDENiN
HALLERivE
lSI
_._-_._------'---­
I. lSI ve sicakhk ile ilgili olarak ogrenciler;
1.1. Ismm, srcakhgi yuksek maddeden sicakhgi dusuk olan maddeye aktanlan enerji oldugunu belirtir.
1.2. Aym maddenin kiitJesi buyuk bir ornegini belirli bir sicakhga kadar isrtmak icin, kutlesi daha kucuk
olana gore, daha cok lSI gerektigini kesfeder.
1.3. Tek tck molekullerin hareket enerji1erinin farkh olabilecegini ve carpismalarla degisecegini fark eder.
1.4. Srcakligi, molekullerin ortalama hareket enerjisinin gostergesi seklinde yorumlar (BSB-8).
1.5. lSI aktanm yonti ile sicakhk arasinda iliski kurar (BSB-8, 9; TD-1).
FTTC-4, 16; TD-3).
1.6.
­ -- SIVI termometrelerin nasrl yapildigim kesfeder (BSB-22, '24;
._--._._-----­
-'
2. Maddelerin aldigilverdigi. lSI He srcaklik degisim! arasmda iliski kurmak baknmndan
ogrenciler;
2.1. Mekanik ve Elektrik enerjinin isiya donii~tUgUIlii gosteren dcneylcr tasarlar (BSB- j 5, 16, 17, J 8; TD­
2,4).
2.2. Madde1crin ismmasmm enerji almalan an1amma geldigini bclirtir,
2.3. Suyun ve diger maddelerin "oz ISI"larml tamm1ar, sembolle gosterir.
2.4. Farkh maddelerin oz isilannm farkh oldugunu (oz ISlI1m ayrrt edici bir ozellik oldugunu) be1irtir.
2.5. Suyun oz ISISIl1I joule/g'C ve kalori/g'C cinsinden belirtir.
3. Maddenln lSI ahs-verisi ile hal degi~imlerini Iliskilendirmek bakimmdan ogrenciler;
3.1. Gaz, SiVl ve kat! madde1erde mo1ekiillerinlatomlann yakmhk derecesi, bag saglamhgi ve hareket
ozellikleri arasmdaki iliskiyi model veya resim uzerinde aciklar (BSB- 30, 31; FITC- 4).
3.2. Baglann, katilarda stvilardakinden daha saglam oldugu cikammm yapar (BSB-5).
3.3. Gazlarda rnolekuller arasmdaki baglann yok denecek kadar zayif oldugunu belirtir.
3.4. Erimenin ve buharlasmanm lSI gerektirmesini, donmamn ve \'0gu~manm lSI aciga cikarmasim baglann
kopmas~_\~coJ':!:~maslteme1inde aciklar (BSB-5, 6, 9, 31) .
5
2013 - 2014 EGiT£M OGRETiM YILl8. SL"JIF FEN VE TEKNOLOJi DERSi KAZANIMLARININ <;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;:iZELGESi
4. Erime/donma IS1S1 ile iIgili olarak ligrenciler;
4.1. Erimenin neden lSI gerektirdigini aciklar; donma ISISI ile iliskilendirirflfSfs-", 30, 31).
4.2. Farkh maddelerin erime rsilanm karsilastmr (BSB-6).
4.3. Belli kutledeki buzun, erime sicakhgmda, tamamen suya donusmesi icin gerekli lSImiktanm hesaplar.
4.4. Kapah mekanlann a~JTJ sogumasim onlemek icin ortama su konulmasmm yaranm aciklar (BSB-31;
FTTC-29; TD-4).
5. UNiTE:
4.5. Saf olmayan suyun donma noktasmm, saf sudan daha dusuk oldugunu fark eder.
MADDEVE
MADDENiN
4.6. Buzlanmayi onlemek icin basvurulan "tuzlama" islerninin hangi ilkeye dayandigini aciklar.
1
DEGi~iM
HALLERiVE
4.7. Atatnrk'un bilim ve teknolojiye verdigi onemi aciklar.
lSI
5. Buharlasma ISISI ile i1gili olarak ogrenciler;
5.1. Buharlasmanm neden lSI gerektirdigini aciklar; buharlasma rsisim maddenin tum He iliskilendirir,
5.2. Kutlesi belli suyun, kaynama sicakligmda tamamen buhara donnsmesi icin gerekli lSImiktanm
hesaplar.
5.3. Buharlasmanm sogutma amaci ile kullamhsina gunluk hayattan ornekler verir (BSB-3 0, 31; FTTC-16,
31).
t--T--t-­
6. Ismma/soguma egrileri ile i1gili olarak ogrenciler;
5. UNiTE:
MADDEVE
6.1. Kati, SIVI ve buhar halleri kolay elde edilebilir (su gibi) maddeleri isinp sogutarak, sicakhk-zaman
MADDENIN
verilerini grafige gecirir (BSB-ll, 12, 13, 14,29).
2
I DEGiSiM
HALLERivE
6.2.
Isman-soguyan maddelerin, sicaklik zaman grafiklerini yorumlar; hal degisirnleri ile iliskilendirir
I
2:1 1
lSI
_+___
_
__
+__
I (BSB-ll, 12, 13, 14,29,31).
_
.__
I
1·­
1. Resin zincirindeki canhlarla ilgili olarak ogrencilcr;
Z;
1.1. Besin zincirlerinin baslangicinda ureticilerin bulundugu cikanrmm yapar (BSB - 8).
1.2. tlreticilerin fotosentez yaparak basit seker ve oksijen urettigini belirtir.
I I I
1.3. Fotosentez icin nelerin gerekli oldugunu srralar,
CANLILARVE
6.l1NiTE:
CANLILAR
VE
104.
Fotosentezde I~lgm gerekliligini dency yaparak gozlemler (BSB -1,3,17, 18, 19,20,23,27,31).
I HAYAT
1.5. Fotoscntezi denklemle ifade eder,
ENERJi
I I3 I 1
1.6. Fotosentezin canhlar icin onemini tartisir.
iLiSKiLERI
1.7. Ureticilerin fotosentez ile gunes enerjisini kullarnlabilir enerjiye donusturdugunu ifade eder.
1.8. Canhlann yasamlanm surdurebilrneleri icin enerjiye ihtiyac duyduklanm aciklar.
r-r- __ +--+-+
~.9. Besin zmcirindeki mketicilerin enerji ihtiyacllll tireticilerden kar~lladlgllli aYlklar. __
1.10. Solunumun canhlar icin onemini tartisir.
1.11. Oksijenli solunum sonucunda olusan urunleri deney yaparak gosterir (BSB- 1, 3, \7, 18, 19,20,23,
27,31).
1.12. Gozlemleri sonucunda oksijenli solunumun denklemini tahmin eder (BSB - 1,9).
CANLILAR VE 16.UNi ~ E:
~ ~----+
4
I
L .
I HAYAT
~-L-
CANU~~AR VE
l~~~::E~~_
6
2013 - 2014 EGiTiM OCRETiM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSi KAZANIMLARININ <;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
txtxct DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINA V
-­
5
t
1------­
2
(1']
....
'
,;;...
1
I~
r-­
I
3
--'--­
1.13.Bazl canhlann yasamlanm surdurebilmek icin gerekli enerjiyi oksijen kullanmadan sagladigun
aciklar.
6.UNiTE:
1.14. Gunluk yasamdan oksijensiz solunum ile ilgili omekler verir.
CANLILARVE
CANLILARVE
1.15. Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini karsilastirarak iliski kurar (BSB, 6).
HAYAT
ENERJi
1.16. Beslenme ve enerj i akisr acismdan ureticiler ve tuketiciler arasmdaki iliskiyi aciklar.
iLi~KiLERi
1.17. Besin zincirindeki enerji akis ma paralel olarak madde dongnlerini aciklar,
2. Geri donii~iim, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklan ile ilgili olarak ogrenciJer;
2.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklanna omekler verir.
2.2. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarmm kullammma iliskin arastirrna yapar ve sunar (BSB­
6.UNiTE:
1,6,25,27,32; FTTC - 24,26).
CANLILAR VE
CANLILAR VE
2.3. Yenilenebilir enerji kaynaklan kullanmanm onemini vurgular (FTTC - 24).
HAYAT
ENERJi
2.4. Yenilenebilir enerji kaynaklannm kullammrna ornek olabilecek bir tasanm yapar (FTTC - 1, 8, 9).
iLt~KiLERi
2.5. Geri donusumun ne oldugunu ve gerekliligini orneklerle aciklar (FTTC - 18, 19).
2.6. Yasadtgi cevrede geri donusum uygularnalanm hayata geyirir(FTTC - 20,27,33; TD - 1).
----------- ~ - 1. Elektrik akmunm manyetik etkisi vc elektrik enerjisinin hareket enerjisine donusumu He ilgili
olarak ogrenciler;
1.1. Uzerinden akim gecen bir bobinin, bir cubuk miknatrs gibi davrandtgrm fark eder.
1.2. BiT elektrorruknatis yaparak kutuplanni akimm gecis yontmden faydalanarak bulur.
1.3. Uzerinden akim geeen bobinin merkezinde olusan manyetik etkinin, bobinden gecen akim ve bobinin
FlztKSEL
l.uNiTE:
OLAYLAR
sanm sayisi ile degistigini deneyerek kesfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
YA~AMIMIZ
104. Elektrik akirnmm manyetik etkisinin, gunluk hayatta kullanildigi yerleri arastinr vc sunar (FTTC-5,
DAKi
BSB-32).
ELEKTRiK
1.5. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine donustugunt; fark eder.
1.6. Bir cubuk miknatrsm hareketinin, elektrik akmu olusturdugunu deneyerek kesfeder (BSB-30,3 1).
1.7. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine donustugnnu fark eder.
1.8.
GUy santrallerinde elektrik enerjisinin nasil uretildigi hakkmda arastirma yapar ~e_,~mar (BSB-32). ------- -----2. Elektrik enerjisinin isiya (m enerjisine) ve
l~lga (l~lk enerjisine) donii~iimii He i1gili olarak ogrenciler;
2.1. Elektrik akimr gecen iletkenlerin ismdigmi deneyerek fark eder (BSB-30,3 1).
2.2. Elektrik enerjisinin bir iletkende lSI enerjisine donusecegi sonucuna vanr (BSB-3l1_ ; I).
2.3. Uzerinden akim gecen bir iletkende aciga cikan rsmm; iletkenin direnci, uzerindcn uecen akim ve
7.UNiTE:
FizIKSEL
akimm gecis suresiyle iliskili oldugunu deneyerek kesfeder (BSB-8, 9, 30, 31).
YA~AMIMIZ
OLAYLAR
204. Elektrik enerjisinin lSI enerjisinc doniistlmtlnt; temel alan teknolojik uygulamalan .uastmr ve sunar
DAKi
(BSB-32).
ELEKTRiK
2.5. Guvenlik acismdan sigortanm onemini ve cahsma prensibini aciklar (FTTC-5).
2.6. Teknolojideki sigorta modcllcrini arastirarak bir sigorta modeli tasarlar (FTTC-6~
2.7. Elektrik enerjisinin isik enerjisiu, donustugunu fark eder.
2.8. Uzerinden akun geeen ban; krr., nlerin gorulebilir bir isik yaydigi cikanmmr yar
_______ -.2-~ Bir ampullip patladigmda r]c·d~!;i._ckrar yanmadiguu yorumlar.
__ L___
----_.-._-­
---"-­
7
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSi KAZANIMLARININ <;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;iZELGESi
i
i
7.UNiTE:
FiztKSEL
OLAYLAR
4
3. Elektrik enerjisinin kullammr ve elektriksel gii~ ile ilgili olarak;
3.1. Elektrik enerjisi ile cahsan araclann birim zamanda kullandiklan elektrik enerjisi miktanmn farkh
olabilecegini fark eder.
3.2. Elektrik enerjisi ile cahsan araclann birim zamanda tukettigi elektrik enerjisini, 0 aracm gucu olarak
ifade eder.
3.3. Elektriksel guc birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandmldigrm ifade eder.
3.4. Elektrik enerjisi ile cahsan araclarda kullamlan elektrik enerjisi miktannrn, aracm guctme ve
cahsnnldigi sureye gore degistigini fark eder.
3.5. Kullamlan elektrik enerjisi miktarmm "watt x saniye ve kilowatt x saat" olarak adlandmldigmr ifade
eder.
3.6. Elektrik enerjisinin bilincli bir sekilde kullammi icin almmasi gereken onlernleri ifade eder (TD-5).
i
YA~AMIMIZ
DAKi
ELEKTRiK
II. DONEM D<;DNCD SINAV
-- +­
----j
i
1. Dnnya'nnzm olusum sureci hakkmda ogrenciler;
1.1. Tarih boyunca Dunya'rmzm olusumu hakkmda cesitli goruslerin ortaya atildigmi fark eder (F'I'IC-2,
z
..­~
N
nONYA VE
8. UNiTE:
EVREN
DOGAL
SURE<;LER
--(
::.t
3).
1.2. Dunya'mizm olusurnuyla ilgili olarak en cok kabul goren gorli~lin, "Buyuk Patlama'toldugunu belirtir.
2. Bir dogal stirec olan levha hareketieri ile ilgili olarak ogrenCiICl";
2.1. Yer kabugunun, steak ve akiskan olan magma uzerinde hareket eden levhalardan olustugunu gostercn
bir model tasarlar ve yapar (BSB-25, 27, 28, 30,32; F'I'IC-8, 9).
2.2. Okyanuslann ve daglann olusumunu levha hareketleriyle aciklar (BSB-8, 11-15; FTTC-l).
2.3. Artct deprem, oncu deprem, siddet, buyukluk, fay kmlmasi, fay ham ve depreru bolgesi kavramlanm
tanimlar.
2.4. Deprernle iIgili cahsmalar yapan bilim dalma "sismoloji", bu alanda cahsan bilim insanlanna ise
"sismolog" adi verildigini belirtir (F'I'IC-ll, 12, 34; 'ID·2, 3).
2.5. Turkiyenin deprem bolgelcriyle fay hatlan arasmda iliski kurar (BS8-11-15).
2.6. Depremlere, faylann yanmda, volkanik faaliyetlerin ve arazi cokuntulerinin de sebep olabilecegini
acrklar (BS8-8, 11-15).
2.7. Volkanlann olusumunu ve bunun sonucunda olusan yeryuzti sekillerini levha hareketieriyle aciklar
(BSB-8, I J -J 5; F'I'IC-l).
2.8. VOlkal,lj,'lI'll1 ve depremlerin insan hayatmdaki etkileri vc sebep olabilecegi oIumsuz sonuclan ifade
eder (BSB-8, 9; F'I'IC-25).
', '
l
J
L __ L_-L_._
__ _
,
._
__
l'
_
I'
~F~~~??~~ltchlikesine karsl ahnabilecek onlemleri ve deprem arunda yapIlmasl gerekenleri aYIklar~
8
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSi KAZANIMLARININ C;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILlM C;iZELGESi
nUNYA VE
EVREN
2
I
I
8. UNiTE:
DOGAL
SUREC;LER
j
3. Hava olaylan ile ilgili olarak ogrenciler;
3.1. Havanm dort temel bilesen yamnda, su buhan da iceren bir kansnn olmasi gerektigi cikanmiru yapar
(BSB- 8).
3.2. Yakm cevresindeki hava olaylanm gozlemler, sonuclan kaydederek hava olaylanrun degiskenligini
fark eder (BSB-I, 2, 22-25, 27, 28; FTTC-I).
3.3. Ruzgann olusumunu deneyle kesfeder (BSB-16-18).
3.4. Ruzgar ile yel, tayfun, firtma arasmda iliski kurar (BSB-5, 11-13, IS; FTTC-I).
3.5. Hortum ve kasirganm olusum sartlanni ifade eder (BSB-5, 1]-15).
3.6. Havamn sicakhgi artnkca daha fazla nem kaldirabilecegini ifade eder.
3.7. Yagmur, kar, dolu, sis, r;;ig ve krragi ile havanm sicaklrgi ve nemi arasmda iliski kurar (BSB- 8,9;
FTTC-2).
3.8. Hava olaylanmn sebebini gunluk sicakhk farkhhklan ve olusan alcak ve yuksek basmc alanlanyla
aciklar (BSB-II-15).
3.9. Mevsirnsel sicakhk degisimlerinin sebebini, Dunya'rnn donme ekseninin egikligi ile aciklar (BSB-8,
II-IS; FTTC-I).
3.10. yeryuzu sekilerlinin olusumu ve degisiminde hava olaylanmn etkisini omeklerle aciklar (BSB- J, 2;
FTTC-25).
3.11. lklimin, yeryuzunun herhangi bir yerinde uzun yillar boyunca gozlenen tum hava olaylarmm
ortalama durumu oldugunu ifade eder ve iklimlerin zamanla degisebilecegini kavrar.
3.12. Iklimin etkisini aciklamaya ve kesfetmeye cahsan bilim insanlanna "iklim bilimci" adi verildigini
belirtir (FTTC-J I, ]2,34; TD-2, 3).
3.13. Meteoroloj inin, atmosfer icinde olusan sicakhk degismelerini ve buoa bagh olarak 0 lusan hava
olaylarun inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dah OJdUgUllU ifade eder (TD-2. 3).
3.14. Hava tahminlerinin gunluk yasantinnzdaki yeri ve oncrnini fark eder (FTTC-7, 16, 17, 28, 31, 32) .
"meteorolog" adi
be}irtir (FTTC-I J,__
___ .__
. ______._L.. _...___..._____~ ____.__._____ .__~)5:.~~~E.~loji uzmaf1!~rlDa
9
~c~jL<!igjJ2i.
~~l-}:!~ID-b})~
._~
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM VILl8. SINIF MATEMATiK DERSi KAZANIMLARININ <;ALlSMA T AKViMiNE CORE
DAGILIM <;iZELGESi
SURE
ALT
OGRENME
ALANI
.... IOGRENME
= ALANI
.::= =
<;"1
~
c:l
~
I
0
KAZANIMLAR
2
Geometri
Ornntn ve
Suslerneler
3
2
Donusum
I
..,~
.;J
~
Geometrisi
Geometri
I
2
r..l
Donusum
Geometri
Geometrisi
Olasihk
ve
Istatistik
Tablo ve
Grafikler
4
2
2
Olasihk
ve
istatistik
1
Tablo ve
Grafikler
1. Histogram olusturur ve yorumlar.
I
i
I.
I
1. Histogram olusturur ve yorumlar.
I
j
I
2
l.Bir tam saymm negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayi olarak ifade
eder.
Uslu Sayilar
Sayilar
h-t;rl
2 4
Ii
I
I
!
Sayilar
2. Ondahk kesirJerin veya rasyonel sayilann kendileriyle tekrarh carprmmi
uslu sayt olarak yazar ve degerini belirler.
3. Dslli sayilarla carpma ve bolme islemlerini yapar.
Usltl Sayilar
I
.~~
·4 .
~
I
I Sayilar
3. UsIa sayilarla carpma ve MIme islemlerini ;?:a.
4. Cok buyuk ve cok kucuk pozitif sayitan bil. rnsel gosterimie
Uslu Sayilar
l;"r.·~; ,>.'C.'
I
5 I 1
1.
nONEM BiRiNCi SINAV
3
Sayilar
l.Tam kare dogal sayilarla bu sayilarm karekokleri arasmdaki iliskiyi
modelleriyle aciklar ve karekoklerini belirler.
Koklii Sayilar
2. Tam kare olmayan sayilann karekoklerini strateji kullanarak tahmin eder.
1 I4
~
ir:
~
Sayilar
I
I
3. Karekoklu bir sayiyi a b seklinde yazar ve a b seklindeki ifadede katsayry:
kok icine ahr.
4. Karekoklu sayilarla toplama ve cikarma islemlerini yapar.
Koklu Sayilar
I
1
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILI 8. SINIF MATEMATiK DERSi KAZANIMLARININ (:ALl~MA TAKViMiNE CORE
DAGILIM <;:iZELGESi
2
,I
4
Sayilar
I"
4. Karekoklu sayrlarla toplama ve cikarma islemlerini yapar.
5. Karekoklu saytlarla carpma ve bolme islernlerini yapar.
xeuu Sayilar
I
I
I
3
4
,
Sayilar
i
\ 5. Karekoklu s~yIl~la <;arp~la v~ ?olme islernlerini yapar.
Ondahk kesirlerin karekoklerini belirler
Kokln Sayilar
16.
------'
4
I
2
i
I
II
BiRiNCi DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
2
Olasilik
ve
Istatistik
1
Olasihk Cesitleri
2
OlasllIk
ve
Istatistik
I
!
11.Baglmh ve bagrrnsiz olaylan aciklar,
Olay cesitleri
:
~
2
2
1. Deneysel, teorik ve oznel olasihgi aciklar.
-_ _ - ­
..
!
OlasllIk
ve
lstatistik
Olay cesitleri
Sayilar
Gercek sayrlar
i
2. Bagimh ve bagrmsiz olaylarm olma olasihklanru hesaplar.
I
I
I
4
I
~
.....
~
~
3
1. Rasyonel sayilar ile irrasyonel sayilar arasmdaki farki acrklar.
2. Gercek sayrlar kumesini olusturan saYI kumelerini belirtir.
4
I.Standart sapmayi hesaplar.
Olaslhk
ve
Istatistik
4
I
~
-<
0
2
Ucgenler
1. Ataturk'un matematik alanmda yaptigr calrsmalann onemini aciklar,
2. Ucgenin iki kenar uzunlugunun toplarm veya farki ile iiylincii kenanrun
uzunlugu arasrndaki iliskiyi belirler.
i
j
4
Geometri
U
2.Uygun istatistiksel temsil bicimlerini, merkezi egilim olculerini ve standart
sapmayi kullanarak gercek yasam durumlan icin gorti~ olusturur,
4
Geometri
1
Merkezi egilim ve
yayrlrna olculeri
Ucgenler
3. Ucgenin kenar uzunluklan ile bu kenarlann karsismdaki acilann olculeri
arasmdaki iliskiyi belirler.
4. Yeterli sayida elemanmm olculeri verilen bir ucgeni cizer,
~I
1
L DONEM D<;UNCO SINA'V
I
2
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YILT 8. SINIF MATEMATiK OERSi KAZANIMLARININ <;:ALISMA TAKViM iNE CORE
DAGILIM <;:iZELGESi
3
3
---~--1
I
Geometri
Ucgenler
Geometri
Ucgenler
5. Ucgende kenarortay, kenar orta dikme, aciortay ve yuksekligi insa eder.
6. Ucgenlerde eslik sartlanm aciklar.
4
7. Ucgenlerde benzerlik sartlanm aciklar.
8. Pythagoras (Pisagor) bagmtismi olusturur.
!
I
4
I
4
Geometri
9. Dik ucgendeki dar acilann trigonometrik oranlanm belirler.
Ucgenler
I
2
4
Geometri
3
L Ucgenlerde benzerlik sartlanm problemlerde uygular.
2. Pythagoras (Pisagor) bagmnstm problemlerde uygular.
Ucgenlerde
Olcme
I
2
Geometri
Ucgenlerde
Olcme
3. Dik ucgendeki dar acilann trigonometrik oranlanm problemlerde uygular.
Cebir
Ortintuler ve
Iliskiler
L Ozel sayi oruntulerinde sayilar arasmdaki iliskileri aciklar.
Cebir
Cebirsel lfadeler
E-o
-<
~
2
~
rho
4
4
I. Ozdeslik ile denklem arasmdaki farki aciklar.
I 2. Ozdeslikleri modellerle aciklar.
I
I
1
4
I
Cebir
Cebirsel Ifadeler
13. Cebirsel ifadeleri carpanlanna aymr.
4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile islern yapar ve ifadeleri sadelestirir,
I
I
2
4
Olasihk
ve
1statistik
3
Olasl DurumJan
Belirleme
1. Kombinasyon kavrarmm aciklar ve hesaplar.
2. Permutasyon ve kombinasyon arasmdaki farki aciklar.
4
I
E-o
I
~
Cebir
~
4
Denklemler
1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri cozer,
2. Dogrusal denklem sistemlerini cebirsel yonternlerle cozer.
I
I
[
3
,
Cebir
Denklemler
3. Dogrusal denklern sistemlerini grafikleri kullanarak cozer.
I
-··---1
J
n. nONEM BiRiNCi SINAV
I
I
I
~
3
2013 - 2014 EGiTiM DGRETiM YlLI 8. SJNIF MATEMATiK DERSi KAZANIMLARININ C;:ALISMA T AKViMiNE GORE
DAGJLIM c;:iZELGESi
1
I
3
Cebir
I
11. Dogrunun egimini modelleri ile aciklar.
Denklemler
I
i
)
1
,,
Cebir
2
I 2. Dogrunun egimi ile denklemi arasmdaki iliskiyi belirler.
Denklemler
I
I
~
2
Cebir
Denklemler
I
--;
I
12. Dogrunun egimi ile denklemi arasmdaki iliskiyi belirler.
I
I
,
12
Geometri
1. Prizmayi insa eder, temel elemanlanm belirler ve yuzey acinmum cizer.
Geometrik Cisimler
,
I
,
Z
<
TJ1
.....
!,
3
4
Z
Geometri
2. Piramidi insa eder, temel elemanlannr belirler ve yuzey acrmrmm cizer.
3. Koninin temel elemanlanrn belirler, insa eder ve yuzey acinnmm cizer.
4. Kurenin temel elernanlanm belirler ve insa eder.
Geometrik Cis imler
-~--~ - - - - - -
4
- ---------.
---------~
---
----
~
4
Geometri
5. Bir duzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve insa eder.
6. Cok yuzluleri smiflandmr.
Geometrik Cis imler 7. Cizirnleri verilen yapilan cok kuplulerle olusturur, cok kuplulerle
I olusturulan yapilann
I gorunumlerini cizer.
5
2
I
txtxct DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
I
I
2
Geometri
Geometrik
Cisimlerin Yuzey
Alanlan
I
I
I
1. Dik prizmalann yuzey alammn bagmnlanm olusturur.
I
!
-------
1
2
....
,...
<
~
Geometri
Geometrik
Cisimlerin Yuzey
Alanlan
Geometri
Geometrik
Cisimlerin Ytlzey
Alanlan
3
2. Dik piramidin yuzey alammn bagmnsnn olusturur,
3. Dik dairesel koninin yuzey alanmm bagmtisim olusturur.
4. Kurenin yuzey alamnm bagmusmi olusturur,
5. Geometrik cisimlerin yuzey alanlan ile ilgili problemleri cozer ve kurar.
6. Geometrik cisimlerin yuzey alanlarrm strateji kullanarak tahmin eder.
Geometrik
Cisimlerin
Hacimleri
1. Dik prizmalarm hacim bagmnlanm olusturur.
12. Dik piramidin hacim bagmnsmi olusturur.
!
3. Dik dairesel koninin hacim bagmtisim olusturur.
I
Geometri
I
I
i
i
!
i
i
I
4
I
I
,
1
---l
I
Geometrik
Cisimlerin
Hacimleri
I
--I
I
4
I
I
I
Geometri
4
.
I
I
4
I
TJ1
-----
4
4. Kurenin hacim bagmnsun olusturur.
5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problernleri cozer ve kurar
6. Geometrik cisimlerin hacim lerini strare: i kU)1 iE ]? )"" k ' ;1 h" · , , .­
i
I
"
,-1
2013-2014 EGiTiM OGRETiM VILl8. SINIF MATEMATiK DERSi KAZANIMLARININ CALI~MA TAKViMiNE GORE
DAGILIM CiZELGESi
I
1
I
1
H. nONEM iJ<=UNCiJ SINAV
I
I
I
3
I
l.E~itlik
Cebir
Z
.....~
N
-<
::I:
ve esitsizlik arasmdaki iliskiyi aciklar ve esitsizlik iceren \
problemlere uygun matematik curnleleri yazar.
2.Birinci dereceden bir bi.linmeyenli esitsizliklerin cozum kumesini belirler I
ve sayi dogrusunda gostenr.
i
Esitsizlikler
-----------
2
_
,
..
2
Cebir
Esitsizlikler
13. iki bilinrneyenli dogrusal esitsizliklerin grafigini cize
I
I
1
Geometri
lzdusum
I.Bir kuptm, bir prizmarnn belli bir mesafeden gornnumunun perspektif
cizimini yapar.
-.
1
I
Geometri
Donusum
Geometrisi
!
l.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler,
5
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM VlLl8. SINIF TURK<;:E DERSi KAZANIMLARININ
<;:ALlSMA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;:iZELGESi
--
--
- _..--
----
DiLBiLGisi
____
SURE
'"
~
it:
"'=
KAZANIMLAR
KONULAR
I
,..;j
Lkazamm (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasmdaki farklan
kavrar.)
:;;;i
~
~
3- 4
2. kazamm (Fiilimsilerin islevlerini ve kullamm ozeliiklerini kavrar.)
1- 2
(A) Fiilimsiler He ilgili
bilgi ve kurallari
kavrama ve uygulama
:;s
.~
~
I
~
~ ==
~
I
4 -5
I
]
I.
DONEMBiRiNCi SINAV
[4. kazamm/Curnlede, fiilimsiye bagh
I bulur.)
I
1
kelim~ve).~1 k~:1~~:;;-~=-I
2
1. kazamm (Cumlenin temel 6gelerini ve ozelliklerini kavrar.)
2. kazamrn (Ciimlenin yardrmci ogelerini ve ozelliklerini kavrar.)
3-4
I
~
....~
~
-<
I
3. kazamm (Fiilimsileri czelliklerine uygun bicimde kullamr.)
II
:;s
....rJ'1
~
~__J
I
1- 2
Ii
BiRiNCi DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
I
I
3. kazarum (Cumlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.)
I
3-4
14. kazamrn (Cumledeki fiillerin
can ozelliklerini kavrar.)
4. kazanrm (Cumledeki fiillerin
can ozelliklerini kavrar.)
,,
,
I
15. kazanim (Isirn ve fiil cumlelerini, anlam ve kullamm ozelliklerine I
~
-<
u
(B) Ciimleyle ilgili bilgi
ve kurallari kavrama ve
uygulama
0
2
I
I. DONEM U<;DNcu SINAV
6. kazamm (Kuralh ve devrik curnleleri, anlam ve kullarnm
ozelliklerine uygun bicirnde kullamr.)
~
-<
U
I
uygun bicimde kullamr.)
3-4
0
Eo-<
-<
~
;;;i
ir»
7. kazamm (Cumlelerin yapi ozelliklerini kavrar.)
2-4
1
Eo-<
=:
~
I
9.kazamm (Cumlenin ifade ettigi anlam ozeliiklerini kavrar.)
2-4
Z
-<rJ'1
.,....
Z
I
8. kazamm (Kahplasmrs cumle yapilarmm kurulus ve kullamm
ozelliklerini kavrar.)
n. DONEM BiRiNCi SiNAV
I
I 10. kazamrn (Cumleler arasmdaki anlam iliskilerini kavrar.)
1-2
I
Ii
II
~,
:
-----------
I
.-J
I
I
I
I
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YIU 8. SINIF rORK<;:E DERSi KAZANIMLARININ
<;:ALI$MA TAKViMiNE GORE DAGILIM <;:iZELGESi
l l.kazanim (Ciimleye hakim olan duyguyu fark eder.)
I
3-5
iKiNci DONEM MERKEZi SiSTEM ORTAK SINAV
1. kazanrm (Ciimlede anlatim bozukluguna neden olan kullammlan
belirler.)
1-2
....
;;...
00
~
(C) Anlatim
bozukluklarnu belirleme
ve diizeltme
3-4
I
2. kazamm (Anlatim bozuklanm duzeltir.)
I
n. nONEM Uc;UNCU SINAV
!
,
---­
Z
.....~
N
-<
==
.---­
2. kazamm (Anlatim bozuklanm duzeltir.)
1-2
I
II
Turkee Dersi YIihk Plant He ilgili Acrklama
Turkce Dersi Ogretim Programi (6-8. smiflar) "Okuma, Dinleme/Izleme, Konusma, Yazma
Ogrenme Alanlan ile Dil Bilgisi" ne yonelik kazammlardan olusmaktadir. Coktan secmeli testlerde bu
ogrenme alanlanndan okuma ve dil bilgisi ile yazma alanmm "yazim ve noktalama kurallanm
uygulama" amacma yonelik degerlendirme yapilabilmektedir.
Turkce Dersi Ogretim Programi (6-8. sunflarj'nda okuma ogrenme alamna yonelik kazamrnlar
tum smif seviyelerinde (6, 7 ve 8. simflar) aym olup metinlerin icerigine gore kazammlann dagrlnr.: d.,
degismektedir, Bu nedenle standart bir yilhk plan uygulanmasi mumkun degildir. Ancak Turkce dersi
ogretmenleri okutacaklan metinlere gore yilhk plan yaparlar. Dil bilgisine yonelik kazammlar ise snuf
seviyesine gore degismekte olup bu kazammlann programda belirtilen siraya gore verilmesi esastir. Bu
cercevede dil bilgisi kazammlannm yilhk bir plan dahilinde verilmesi mumkundur.
Yazma ogrenme alanmm "Yaznn ve noktalama kurallarmi uygulama" amacma yonelik
kazammlar snuf seviyesine bagh olarak degismekte olup bu kazammlar okuma, yazma ve dil bilgisine
yonelik cahsmalar sirasmda iliskili oldugu konularla birlikte verilebilecegi gibi bagrmsiz etkinlikler
aracihgiyla da verilebilmektedir. Bu nedenle bu amaca yonelik kazammlann islenis sirasi programda
belirtilen aciklama cercevesinde degisiklik gostermektedir. 8.smrfta noktalama isaretlerinden virgul,
noktah virgul ve kisa cizginin belirli islevlerine yonelik kazammlar yer almakta olup bu kazarumlar
ilgili oldugu dil bilgisi kazanimlanyla (Cumle ile ilgili bilgi ve kurallan kavrama ve uygulama amacmm
"ciimlenin yardimci ogelerini ve ozelliklerini kavrar." ile "Cumlelerin yap I ozelliklerini
kazammlan) birlikte ele ahnabilir. 8. snnf aym zamanda noktalama isaretleri ile yazim kurallannm
onceki smiflarda ele alman islevlerinin hatirlattldigi ve pekistirildigi smif seviyesi oldugundan bu
kazarumlann (Yazim kurallanrn kavrayarak uygular.lNoktalama isaretlerini islevlerine uygun olarak
kullamr.) 6 ve 7. simflardaki islevlerine yonelik sorulara da yer verilebilir.
2
2013 - 2014 EGiTiM OGRETiM YIU 8. SINIF TURK<;E DERSi KAZANIMLARININ
<;ALI~MA TAKViMiNE GORE DAGILIM «;iZELGESi
3
T.e.
ADANA VALILIGI
II Milli Egitim Miidiirliigii
Say. : 48836810/480/2568468
19/09/2013
Konu: Merkczi Sistem Ortak
Smav Cahsma Takvim1cri
.................... KA YMAMLIGINA
(I1<;e Milli Egitim Miidiirliigii )
Ortaokullann 8 inci sunflannda 2013-2014 Egitirn Ogretim Yihnda Tiirkce,
matematik, fen ve teknoloji, T.C. inkilap tarihi ve Atatiirkciiluk, yabanci di1 ile din kiiltiirii ve
ahlak bi1gisi derslerinde; bir donemde iki smav yapilan ders1erin ilk smavi, bir donemde ii<;
smav yapilan ders1erin ise ikinci smavirun merkezi sistem ortak smav seklinde uygulanacagi,
2013-2014 Egitim Ogretim Yilinda birinci donem merkezi sistern ortak smavm 2013 yilr
Kasun ayimn son haftasmda, ikinci donern merkezi sistem ortak smavm ise 2014 yih Nisan
ayirun son haftasmda yapilmasi, rnerkezi sistem ortak sinavlann kcsin tarihlcri ilc
uygulanmasina
iliskin hususlann Bakanhgirmzca haztrlanacak y(inl'r).!c \ C k,;
diizenlenecegi ve cahsma takvimine gore konu/kazarumlann da~blllnll1: :2;'-:~',1
uygulanmasi i1e i1gili Bakanhgmuz Talim vc Tcrbiyc Kurulu Bask.m ""
tarihli ve 2463603 sayih yazisi ekte gondrilmistir.
I.
Bilgilerinize rica ederim.
Hamit ~ENTURK
Vah a.
Miidiir Yardrmcisi
Ekler: Bakanhk yazisr ve ekleri.
DAGITIM:
15 il<;e Kaymakamligrna Ilce M.E.M.
Bu beige, 5070 sayrh Elektronik imza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince guvenli elektronik imza de imzalanmisur
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a2R6-c3e5-360b-a317 -7725 kodu ile yapilabilir.
Adana il Milli Egitim Mudiirliigii Temel Egitim Subesi
c-posta: temelcgitirnO [email protected]
Aynntih bilgi icin: Emine YIGIT VrIKI
Tel: (0 322) 45KS3';'~·1 'IJ~
Fak" iO i:') -L'>K\ ;,'
.,;

Benzer belgeler