T.C. İZMIR VALILIĞI Halk Sağlığı Müdürlüğü Şube : İns.Kay.Şb.Md

Yorumlar

Transkript

T.C. İZMIR VALILIĞI Halk Sağlığı Müdürlüğü Şube : İns.Kay.Şb.Md
rG Say*
bbbbb ya µsık 11~1.
Kurumu
In
nı nı+ ~nin
T.C.
İZMIR VALILIĞI
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Şube : İns.Kay.Şb.Md.
Sayı : 29382100-900/
Konu : 2016 Mayıs Ayı Il Içi Atama
2016 YILI MAY1S DÖNEMI İL IÇI YER DEĞIŞIKLIĞI ILAN METNİ
2016 yılı Mayıs Dönemi sağlık personeli il içi atama/arı, Sağlık PersoneWnin İl İçi Yer
Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair 24/03/2015 tarih ve 37106781.010.04.4206 sayılı Yönergeye
istinaden yapılacak olup; Atama ve Nakil işlemleri ile ilgili olarak;
-Sağlık Personelinin İl içi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin Atanma
Dönemleri Başlıklı 5. Maddesine istinaden Mayıs dönemi atamaları için Nisan ayı içerisinde
müracaatlar alınacaktır.
-Aynı Yönergenin Kadroların ilanı ve Başvurular başlıklı 6. Maddesine gereğince "Personel
Dağılım Cetveline göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz internet
adresinden (http://www.ihsm.gov.tr) ilan edilecek olup, bu kadrolara atanmak isteyen personel en çok
5 (beş) tercihte bulunacaktır.
-ilimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü ne bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık
hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personel başvurulannı (Kadrosu Kamu Hastaneleri
Birliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nde bulunanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.)
httn://www.ihsm.gov.tr adresinde unvan ve branşlarına göre ilan edilecek münhal kadrolara göre
yapacaklardır.
-Başvurular aynı yönergenin Müracaat Sınırlamalan Başlıklı 12. Maddesinin "Tayin talebinde
bulunan personelin çalıştığı birimde hizmetlerin aksamaması için Il Müdürlüğü veya Müdürlük
tayin taleplerine kurum veya unvan bazında sınırlama getirebilir" hükmü gereğince kurumlarla ilgili
yapılan kısıtlamalar da dikkate alınarak Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacalctır.
Tayin talepleri Personel Bilgi Sistemi üzerinden 25/04/2016 tarihinde başlayıp, 04/05/2016
tarihinde saat 23.59 da sona erecektir. Tayin isteğinde bulunan personellerin tayin istekleri ile ilgili
PBS dökümlerini kurum amiri onayından sonra, kurum üst yazısı ile EBYS üzerinden ve ayrıca
fiziksel evrak olarak en geç 05/05/2016 tarihi mesai bitimine (saat 17.30)kadar Halk Sağlığı
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesi'ne göndermeleri gerekmektedir. Tayin isteğinde bulunduktan
sonra PBS dökümünü belirtilen sürede (sistem kaynak': gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) teslim
etmeyenlerin, aday memurların, çalıştığı kurumda son atama tarihinden itibaren iki(2) yılını
doldurm ayanlar ile herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışanların (Aile Sağlığı
Elemanı,4/B,4/C, 4924,vb.) veya ücretsiz izinde olanların (askerlik, doğum vb) tayin talepleri
dikkate alınmayacaktır.
Ayrıntılı bilgi için irtibat:EbeT.HASPOLAT
123/11 Sok. Poligon Mah. Karabaglar IZMIR
Telefon: (O 232) 2483310-1285Falcs: (O 232) 2854920
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.ihsm.gov.tr
Col
TC
tv•
TL.
IZMIR VALILIĞI
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Şube : Ins.Kay.şb.Md.
Sayı : 29382100-900/
Miiracaatlar aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır;
1- Hizmet puanı yüksek olan personelden başlamak üzere, puanı yüksek olan personelin tüm
tercihleri degerlendirildikten sonra bir sonraki personelin başvurusu degerlendirilecektir.
Hizmet puanlarmın eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personelin talebi öncelikle
2degerlendirilecektir.
Hizmet puanları ve tercih sıralaması aynı olması halinde hizmet süresi fazla olan personelin
3talebi öncelikle değerlendirilecektir.
Sağlık Bakanlığınca en son 01/01/2016 tarihinde hesaplanan hizmet puanları başvuruların
4değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.
-Şifre almada problem yaşayan personelin Müdürlüğümüz Istatistik ve Bilgi işlem Şubesi ile irtibata
geçmesi gerekmektedir. (248 33 10'dan 1221-1251)
-Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde sonuçlar gerekçeleri ile (http://www.ihsm.gov.tr)
adresinde ilan edilecektir.
İL
SIRA
IÇ' ATAMA DÖNEMI TAKVIMI (2016)
TARİH
AÇIKLAMA
1
25 Nisan 2016 Pazartesi (Başvuru Münhal kadroların ilanı
Baştan Tarihi)
4 Mayıs2016Perşembe(Son PBS üzerinden başvuruların alınması
Başvuru tarihi saat 23:59'a kadar)
2
6 Mayıs 2016 Cuma saat: 17:30
Başvuru evraklannın son teslim tarihi
3
Mayıs 2016
Sonuçların Açıklanması
Uzm.D
1:
_
Halk ş1 üdüril
123/11 Sok. Poligon Mah. Karabağlar IZMIRAyrıntılı bilgi için irtibat:EbeT.HASPOLAT
Telefon: (O 232) 2483310-1285Faks: (O 232) 2854920
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.ihsm.gov.tr