FIBA 2010 Basketball World Championship Audience will

Yorumlar

Transkript

FIBA 2010 Basketball World Championship Audience will
FIBA 2010 Basketball World Championship Audience
will be protected against Sudden Cardiac Arrest!
A pioneering project was implemented for
FIBA 2010 Basketball World Championship
which will be held in Turkey from August 28th
to September 12th, 2010. For the first time in
a basketball world championship, the audience
will be protected against Sudden Cardiac Arrest
(SCA) by the CardiAid Automated External
Defibrillators which are located at different
points of the grandstand.
CardiAid Automated External Defibrillator
(AED) is an easy-to-use device, designed
specially for public access use, to provide lifesaving electroshock treatment for a patient
having SCA within the critical first minutes.
The “AED Stations” in grandstand will be
ready to save lives of SCA victims by making
immediate treatment possible.
Cardiatech Holland BV
Ditlaar 7 1066 EE
Amsterdam The Netherlands
Phone: +31(0)20-5106 900 Fax: +31(0)20-5106 909
FIBA 2010 Dünya Basketbol fiampiyonas›
Seyircisinin Kalbi Güvende Olacak!
FIBA 2010 Dünya Basketbol fiampiyonas›’nda
bir ilke imza at›l›yor. Bir dünya basketbol
flampiyonas›nda ilk kez, seyircileri de kalp krizi
ve ani kalp durmas›na karfl› korumak amac›yla
tribünlere, CardiAid Otomatik Eksternal
Defibrilatörler (OED) yerlefltirildi.
CardiAid Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED),
ani kalp durmas› vakalar›nda hastay› yaflama
döndürebilecek elektroflokun, olay yerinde ve
ilk birkaç dakika içinde uygulanabilmesi için
gelifltirilmifltir. Temel yaflam deste¤i (suni
solunum ve kalp masaj›) ile OED kullan›m
bilgisine sahip kifliler taraf›ndan güvenle
kullan›labilir.
Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de maçlar›n yap›laca¤›
salonlar›n tribünlerinde oluflturulan
“OED Noktalar›” sayesinde kalp krizi geçiren
bir kifliye, en yak›ndaki cihaz ile an›nda
müdahale edilerek hayat› kurtar›labilecek.
Cardiatech Sa¤l›k Ürünleri Tic. ve San. A.fi.
Ayaza¤a Mah., Maslak Meydan Sk. No:1
Beybi Giz Plaza K: 21 ‹stanbul
Tel: 0212 290 3020 Faks: 0212 290 3021