tc karabük üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu sağlık

Yorumlar

Transkript

tc karabük üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu sağlık
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
YAŞLI BAKIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL
AİT 181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste temel kavramlar, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı
Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk devriminin hazırlık dönemi
ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve
Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı
İmparatorluğu’nun parçalanması, Türk topraklarının işgal
edilmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal
Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuva-i Milliye
ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar
milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya
Ateşkes Sözleşmesi konuları verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Atatürk, Mustafa Kemal.(2006). Nutuk (Söylev) İstanbul:
Kayhan Matbaacılık.
-Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1945.
-Atatürkçülük
ve Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci,
Preston Hughes, 1993.
TUR 181 TÜRK DİLİ-I 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste dil, diller ve Türk dili, Türkçenin ses bilgisi
özellikleri, dilbilgisi, sözcük ve cümle, kelime türleri, cümle
içinde bağlaçların kullanımı, cümle içinde ilgeçlerin işlevleri,
cümle çeşitlerinin anlatıma getirdiği katkılar, sıralı, basit,
kesik
cümlelerin
yazılı
veya
sözlü
anlatıma
göre
kullanılışları, devrik ve kesik cümlelerin duygusal anlatıma
katkıları, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, paragraf
düzenleme çalışmaları verilmektedir.
-Yakıcı, A.,Yücel, M.,Doğan, M. ve Yelok, V.S.(2005).
Önerilen Kaynakları
Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, (Ed.:
Veli Savaş YELOK), Ankara:Bilge Yayınları.
YDL 183 YABANCI DİL-I 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste basit ve bileşik cümle yapıları, günlük iletişimde
kullanılan basit ve bileşik cümleler, basit ve bileşik
cümlelerden oluşan bir metin / diyalogda geçen sözcüklerin
anlamları ve dildeki yapı, işlev ve kavramları doğru olarak
kullanabilme (Verb To Be-Am/İs/Are, Verb To BeQuestions And Negatives,
Peresent Simple-3rd Person,
Present Simple -All Persons) bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Çakır, V., Keskil, G. Ve Yorgancı, N.(2005). Full Steam
Ahead, Ankara:Gündüz Yayınları.
YBP 101 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ 3 0 3
Kur Tanımı
Bu derste; anatomi ve fizyolojinin tanımı ve öğretim
yöntemleri,
anatomide
sık
kullanılan
terimler,
hücre
fizyolojisi, hareket sistemi ve uyarılabilir dokular (kas, sinir)
fizyolojisi, dolaşım sistemi ve kan fizyolojisi, solunum sistemi
ve fizyolojisi, üriner sistem ve fizyolojisi, genital sistem ve
fizyolojisi, sinir sistemi ve fizyolojisi, endokrin sistem ve
fizyolojisi, duyu organları ve fizyolojisi, periferik oluşumlar
bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Aktümsek, A.(2001). Anatomi ve Fizyoloji, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
-Hatiboğlu,T.(2003).
Anatomi
ve
Fizyoloji,
Hatiboglu
Yayıncılık.
YBP 103 TEMEL GERONTOLOJİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi,
geriatri ve gerontoloji tanımlamaları, yaşlanma teorileri,
yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler,
Türkiye’de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve
epidemiyolojisi, yaşlı bireylerde yaşam kalitesi, yaşlılıkta sık
görülen sorunlar, yaşlılıkla ilgili yaygın inançlar ve yaş
ayrımcılığı, Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu,
ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları, yaşlılarla ilgili
dernek,
kurum,
kuruluşlar
ve
faaliyetleri,
Türkiye’de
yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler bilgisi verilecektir.
Önerilen Kaynakları
-Akyıldız, N.(1999). Sağlıklı Yaşlanma, Ankara: Ya-Pa
Yayıncılık.
-Arpacı, F.(2005).Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık, Ankara:
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları.
YBP 105 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; iskelet, kardiyovasküler, solunum, kulak burun
boğaz, göz, üroloji, genital sistem, nöroloji ve psikiatri,
gastro-intestinal sistem, dermatoloji ve hematoloji ile ilgili
tıbbi terimler bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Özden, M.(1997). Tıbbi Terminoloji, Ankara: Somgür
Eğt.Hizm.Yay.Ltd.Şti.
-9679.(2009). Sekreterler İçin Tıbbi Terminoloji, Anadolu
Üniversitesi Yayınları.
YBP 107 YAŞLI BAKIM İLKE VE YÖNTEMLERİ-I 2 2 3
Kur Tanımı
Bu derste; yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlamalar, yaşlının
temel
gereksinimleri,
yaşlıda
bakım
uygulamalarının
yürütülmesinde temel kurallar, hayati belirtiler, ateş, nabız,
tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi, yaşlıda bireysel
hijyen ve uygulamaları, yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları,
yaşlının beslenme gereksiniminin karşılanması, oral yol ve
gavajla beslenme, yaşlıda bası yaraları ve yara bakımı, oral ve
parenteral
ilaç
uygulamaları,
yaşlıda
sıcak
ve
soğuk
uygulamalar bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Akyıldız,N.(1999).
Sağlıklı
Yaşlanma,
Ankara:Ya-Pa
Yayıncılık.
-Akyıldız,N.(1999).Sağlık Bilgisi, İstanbul:Ya-Pa Yayınları.
-Arpacı,
F.(2005).Farklı
Boyutlarıyla
Yaşlılık,
Ankara:
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları.
SEÇMELİ DERSLER
YBP109 SAĞLIK TURİZMİ 2 0 2
Kur Tanımı
Sağlık Turizmi dersi, tedavi amacı ile yapılan seyahatlerden
kaynaklı
faaliyet
gösteren
turizm
işletmelerinin
operasyonlarına ilişkin konuların ele alındığı bir derstir. Bu
derste, sağlık turizmi tanımı, turizm içindeki yeri ve önemi,
Türkiye’de sağlık turizmi temel kavramları, sağlık turizminin
gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmin arzını
oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre,
sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizminde
pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları konuları
anlatılmaktadır.
Önerilen Kaynakları

Ülker, İ. (1993). Sağlık Turizmi-Türkiye Kaplıca ve
İçmeler Kılavuzu, Ankara.
YBP111 LİDERLİK 2 0 2
Kur Tanımı
Topluma yarar sağlayan değişimi yönetmek için,
sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve
uygulamalarla taşıyan ve elindeki gücü kullanabilme
kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişi lider olarak
nitelendirilir. Temel yaklaşım olarak; çevresinde bulunan
bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile
etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. Liderlik, bireyler için
yaratıcılık ve vizyonerlik gibi tanımlanması güç bir kavramdır
ve bireyler tarafından gerçekleştirilen ve diğer bireylerin
ortaklaşa yaratılan vizyona dönük olarak biraraya gelmesini,
istekli ve çoşkulu olarak ortak hedefleri benimsemesini ve bu
hedeflerin gerçekleşebilmesi için güçlenerek bütün varlıkları
ile katkıda bulunmasını sağlayan enerjik bir süreçtir.
Profesyonel hemşireliğin doğasında insan ilişkilerin
bulunması nedeniyle liderlik kavramı önemlidir. Dersin
içeriğinde; Lider ve liderlik kavramı, tarihsel süreci, Liderlik
ve yöneticilik, lider olma kriterleri, lider tipleri, empati,
sempati, beden dili, holistik yaklaşım gibi konular yer
almaktadır.
Önerilen Kaynakları







Burns
MacGregor
J.
(2010).
Leadership,
HarperCollins, March 30.
Kouzes JM, Posner BZ .( 2007). The Leadership
Challenge, Fourth Edition, : Jossey-Bass, August 3.
Hilarie Owen, Münevver Çelik( çeviren). (2007).
Liderlik El Kitabı .
Demir H. (2006). İnsanları Keşfetmenin Yolları,
Mavi Zeka Yayınları, Ankara.
Zel U. (2001). Kişilik ve Liderlik, Seçkin Yayıncılık.
Sharma R, Özge Özköprülü(çeviren). (2007). Liderlik
Bilgeliği, GOA Basım Yayın.
Maxwell JC. (2002). Leadership 101: What Every
Leader Needs to Know, Thomas Nelson; 1 edition
(September 10)
SOS181 DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 2
Kur Tanımı
Değer-ahlak tanımları, anahatlarıyla dini ve felsefi açıdan
ahlak literatürü, ahlak değerlerin kazanılması süreçleri, değer
eğitimi modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve
karakter gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda
belirli değerlerin öğretilmesi, Türk gençlerinin değerleri, Türk
toplumunun değerleri (ampirik araştırmalara göre).
Önerilen Kaynakları

Dilmaç, B. (2002). İnsanca Değerler Eğitimi, Nobel
Yayınları, Ankara, ISBN: 9789755913315.

Kaymakcan, R. (2007). Gençlerin Dine Bakışı:
Karşılaştırmalı
Türkiye
ve
Avrupa
Araştırması,
İstanbul.

Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (2007).
DEM Yayınları, İstanbul.

Inglehard, R. (2003). Human Values and Social
Changes, Leiden: Brill.
YBP 113 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; sosyoloji bilimi sosyoloji ve toplum ilişkisi,
tarihsel gelişim, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi,
sağlık sosyolojisi, araştırma alanları ve toplum sağlığına
katkısı, sağlık ve hastalık kavramları, sosyal sistemlerde
sağlık ve hastalığın yeri, sağlık ve hastalığı etkileyen sosyokültürel faktörler, sağlık personeli-hasta etkileşimi, modern ve
geleneksel tıp, sağlık organizasyonları ve bunların sosyal
yapısı, sosyal bakım sistemleri bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Özkalp, E.(2009). Sosyolojiye Giriş, İstanbul:Ekin Kitabevi.
-Türkdoğan, O.(1991). Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi.
İstanbul.
-Tezcan, M.(1993). Sosyolojiye Giriş, Ankara, 1993.
YBP 115 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste psikolojinin tanımı, psikolojide kullanılan araştırma
teknikleri, öğrenme ve motivasyon, duyum ve algılama,
güdüler ve duygular, kişilik, savunma mekanizmaları ve
davranış bozuklukları, dil ve iletişim, iletişimde güçlük
oluşturan hasta davranışları, sosyal psikoloji verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Baymur, F. (1990). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkilap
Kitapevi.
-Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi
Kitapevi.
-Geçtan, E.(1989)Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar,
İstanbul:Remzi Kitabevi.
-Tam,H.(1992).Psikolojik
Danışma
ve
Rehberlik,
İstanbul:Milli Eğitim Basımevi.
YBP117 HOLİSTİK BAKIM 2 0 2
Kur Tanımı
Önerilen Kaynakları
Holistik bakım dersi, bireyi bir bütün olarak ele almayı,
terapötik iletişim kurmayı, psiko-sosyal desteği etkin baş etme
becerileri kazandırmayı, bakım ve eğitim yapmayı, yardım
etmeyi öğretmeyi amaçlar.
Ders; holistik ilim ve holizmin felsefesi, holistik hemşirelik ve
holistik yaklaşm, terapötik iletişim, etkin baş etme becerileri,
pikososyal destek, bütünleyici ve yaratıcı sağlık bakım
uygulamalarını içermektedir.
 Guzzetta C E. (1998). Essential readings in holistic
nursing, , Jones & Bartlett Learning,
 Dossey BM , Keegan L , Guzzetta C E. (2005).
Holistic nursing: a handbook for practice, , Jones &
Bartlett Learning.
 Dossey B M, Keegan L, CE. Guzzetta. (2005). Pocket
guide for holistic nursing, Jones & Bartlett Learning.
 Dossey BM . (1997). Core curriculum for holistic
nursing, American Holistic Nurses' Association, Jones
& Bartlett Learning.
 Holistic nursing: scope and standards of practice,
American Nurses Association American Holistic
Nurses Association, 2007.
 Leddy S . (2006). Integrative health promotion:
conceptual bases for nursing practice,
Jones & Bartlett Learning.
 Mason T. (1998). Critical perspectives in forensic
care: inside out., Dave Mercer Macmillan.
II.YARIYIL
AİT 182 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; saltanat sorunu ve Lozan barış görüşmeleri, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde gruplar, Cumhuriyetin ilanı, 3 Mart
1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik
yaşama geçiş çabaları, devrimi yok etme çabaları, devrimler,
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri ve Atatürk ilkeleri,
Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası (19231938) konuları verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Yalçın, E. S.(2004). Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri,
Ankara:Siyasal Yayınevi.
-Atatürk, M.K.(1999). Nutuk-Söylev, Cilt 1-3, Ankara:TTK
Kurumu.
-Armaoğlu, F.(1992). 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980),
Ankara.
-Atatürk, Mustafa Kemal.(2006). Nutuk (Söylev) İstanbul:
Kayhan Matbaacılık.
TÜR 182 TÜRK DİLİ-II 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; yazılı ve sözlü anlatım türleri, dinleyici özellikleri,
okuma tekniği ve alıştırmalar, noktalama ve yazım kuralları,
sözcüklerin anlamsal değerlerinde değişimler ve bunların cümle içi
kullanımlarıyla
oluşan
anlam
değişimleri,
sözlü
anlatımın
özellikleri, konuşma türleri, anlatım bozuklukları verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Yaman, E.(2004). Konuşma Sanatı, Ankara:Gazi Kitabevi.
-Yaman, E.(2003). Türk Dili ve Kompozisyon, Ankara:Gazi
Kitabevi.
YDL 184 YABANCI DİL-II 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste: yabancı dildeki geniş zamana ilişkin yapı, işlev ve
kavramlar; dilde ki geçmiş zamana ilişkin yapı, işlev ve
kavramlar, dildeki gelecek zamana ilişkin yapı, işlev ve
kavramlar (There-is/are, can/can’t, Past simple- regular verbs, Past
simple-negatives, etc.)verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Çakır, A.V., Keskil, G., Yorgancı, N.(2005). Full Steam
Ahead,Ankara:Gündüz Yayınları.
YBP 102 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; insanın temel gereksinimleri, iletişimin kavramsal
algılama, iletişim benimle başlar: kendini tanıma, işitmek ve
dilinin iletişimdeki rolü, psikolojik savunma mekanizmaları ve s
girişkenlik, hakkına sahip çıkma, empati ve empatik yaklaşım,
çıkmanın yolları, hasta olma ve hastaneye yatmanın anlamı, deği
içinde iletişim bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
- Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitap
-Nazik, H.ve Bayazıt, A.(2003).İnsan İlişkileri ve İletişim
Yayıncılık.
-Özer, A. K.(2001). İletişimsizlik Becerisi, İstanbul: Sistem Yayı
-Oskay, Ü.(2001). İletişimin ABC’si, İstanbul: Der Yayınları.
YBP 104 İLK YARDIM 2 0 2
Kur Tanımı
Bu dersle ilk yardımın tanımı, toplumsal önemi, ilk yardımın
hedefleri, ilk yardımı uygulayacak kişinin alması gereken
emniyet tedbirleri, kanamalar, şok ve çeşitleri, yaralanmalar,
boğulmalar, yanıklar, kırık ve çıkıklar, zehirlenmeler ve ilk
yardımları, geriatrik aciller ve ilk yardım bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Pampal, S. ve Korgal, E.(2001). Sağlık ve Trafik Eğitimi,
Gündüz Yayınları.
-Akyıldız,N.(2000).İlk Yardım, Ankara:Ya-Pa Yayınları
YBP 106 FARMAKOLOJİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; farmakolojiye giriş, farmasötik ilaç şekilleri,
ilaçların emilimi, metabolizması, dağılımı ve atılımı, ilaç
etkileşimleri, ilaçların etki mekanizmaları, otonom sinir
sistemi ilaçları, antikolinerjik ilaçlar, sempatolitik ilaçlar,
santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar, kalp- damar sistemini
etkileyen
ilaçlar,
analjezikler,
antienflamatuar
nonnarkotik
ilaçlar,
analjezikler
vb.
narkotik
bilgisi
verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Erol, K. ve Cingi, İ. (1992). Farmakoloji. Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. No: 494.
YBP 108 YAŞLI BESLENMESİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; sağlık ve beslenme, toplumda beslenme sorunları
ve nedenleri, karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve vitaminler,
su ve mineraller, posa ve yaşlıda posalı gıdalarla beslenme,
besin grupları ve besin piramidi, içecekler ve özellikleri,
probiyotikler, yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri, enerji
gereksinimi, obezite ve yol açtığı hastalıklar, diyabet ve bazı
hastalıklarda
beslenme,
yaşlılarda
beslenme
özellikleri
konularına yer verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Baysal,A.(1990). Beslenme (5.Baskı), Ankara: Hacettepe
Üniversitesi Yayınları: A/61.
-Arpacı,
F.(2005).Farklı
Boyutlarıyla Yaşlılık, Ankara:
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları.
YBP 110 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 2 0 2
Kur Tanımı
Bu
dersle
eğitimde
rehberliğin
önemi,
psikolojik
danışmanlığın tanımı ve ilkeleri, bireyi tanıma tekniklerine yer
verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Cüceloğlu , D.(1995) İnsan ve Davranışı , Remzi Kitabevi ,
İstanbul.
-Dökmen , Ü. (1994) İletişim Çatışmaları ve Empati , Sistem
Yayıncılık,İstanbul.
-Gordon , T. (1989) Etkili Ebeveyn Olma Eğitimi ,Özal
Basımevi , İstanbul.
-Özgüven , İ.E. (2001) Ailede İletişim ve Yaşam, PDREM
Yayınları, Ankara.
YBP 112 YAŞLI BAKIM İLKE VE YÖNTEMLERİ-II 2 2 3
Kur Tanımı
Bu
derste;
yaşlıda
nörolojik
hastalıklarda
bakım
ve
uygulamalar, GİS hastalıklarında bakım uygulamaları, iskelet
sistemi hastalıklarında bakım uygulamaları, yaşlıda düşmeler
ve bakım, yaşlıda göz ve kulak hastalıkları ve bakımı, yaşlı
mobilizasyonunu sağlama, yatağa bağlı yaşlı bakımı, yaşlıda
ayak sorunları ve ayak bakımı, sıvı-elektrolit dengesi, yaşlıda
dermatolojik sorunlara yönelik uygulamalar, kardiyovasküler
sistem sorunları ve uygulamaları, solunum sistemi sorunları
ve
yaşlı
bakımında
acil
durum
uygulamaları
bilgisi
verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Akyıldız, N.(1999). Sağlıklı Yaşlanma, Ankara:Ya-Pa
-Arpacı,
F.(2005).Farklı
Boyutlarıyla Yaşlılık, Ankara:
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları.
SEÇMELİ DERSLER
YBP 116 SAĞLIKTA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu ders; sağlık hizmetlerinde bilgisayar teknolojilerine genel
bakış, elektronik sağlık kayıt sistemleri, veri seti ve
standartlar, hasta bakımında bilgisayar teknolojileri, hasta
izlem sistemleri, görüntüleme sistemlerinde bilgisayar
teknolojileri, tele-tıp uygulamaları ve dijital görüntüleme,
kronik hasta yönetiminde ve hasta merkezli eğitim sisteminde
bilgisayar teknolojileri, klinik karar destek sistemleri ve
elektronik reçetelemede bilgisayar teknolojileri, sağlıkta
bilgisayar teknolojileri ve etik, hemşirelikte bilgisayar
teknolojileri, sağlık hizmetlerinde ve araştırmalarda
bioinformatik uygulamaları, veri madenciliği, sağlıkta
bilgisayar teknolojilerinin geleceği konularını içermektedir.
Önerilen Kaynakları

Wiederhold G, Rindfleish TC. Essential concept for
biomedical computing. Shotliffe EH, Cimino JJ.
Biomedical informatics. Springer 2006, NewYork

Hoyt R, Sutton M, Yoshihashi A. Medical Informatics.
Practical guide for the healthcare profesionals.
University of West Florida, 2007, Florida

Armani A. Effective healthcare information systems.
IRM Press 2002, United Kingdam.

Kudyba S. Healthcare informatics: Improving
Effeciencey and Productivity,. CRC Press Taylor and
Fransis group 2010, FL, USA.
YBP 118 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu ders; sağlık hizmetlerinde bilgisayar teknolojilerine genel
bakış, elektronik sağlık kayıt sistemleri, veri seti ve
standartlar, hasta bakımında bilgisayar teknolojileri, hasta
izlem sistemleri, görüntüleme sistemlerinde bilgisayar
teknolojileri, tele-tıp uygulamaları ve dijital görüntüleme,
kronik hasta yönetiminde ve hasta merkezli eğitim sisteminde
bilgisayar teknolojileri, klinik karar destek sistemleri ve
elektronik reçetelemede bilgisayar teknolojileri, sağlıkta
bilgisayar teknolojileri ve etik, hemşirelikte bilgisayar
teknolojileri, sağlık hizmetlerinde ve araştırmalarda
bioinformatik uygulamaları, veri madenciliği, sağlıkta
bilgisayar teknolojilerinin geleceği konularını içermektedir.
Önerilen Kaynakları

Wiederhold G, Rindfleish TC. Essential concept for
biomedical computing. Shotliffe EH, Cimino JJ.
Biomedical informatics. Springer 2006, NewYork

Hoyt R, Sutton M, Yoshihashi A. Medical Informatics.
Practical guide for the healthcare profesionals.
University of West Florida, 2007, Florida

Armani A. Effective healthcare information systems.
IRM Press 2002, United Kingdam.

Kudyba S. Healthcare informatics: Improving
Effeciencey and Productivity,. CRC Press Taylor and
Fransis group 2010, FL, USA.
YBP 120 SAĞLIK VE BİLİŞİM 2 0 2
Kur Tanımı
Dünyadaki tüm ülkelerin amaçlarından birisi de, sağlıklı
bireylerden oluşan gelişmiş bir toplum yapısının
oluşturulmasıdır. Sağlıklı ve gelişmiş toplum hedefine
ulaşabilmek ise ancak iyi örgütlenmiş bir sağlık sistemi ile
mümkün olabilir. İyi örgütlenmiş bir sağlık sisteminin
oluşturulmasında ise sağlık bilişim sistemlerinin önemi
büyüktür. Bilgi teknolojileri diğer bütün sektörleri etkilediği
gibi sağlık sektörünü de büyük ölçüde etkilemiştir. Sağlık
sektöründe yer alan hemşireler, karar verme aşamasında
verileri daha bilinçli şekilde kullanarak değerlendirmek,
hizmet alanını genişletmek, verimliliği artırarak maliyetleri
düşürmek, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve kaynakların
daha
iyi
yönetilmesini
sağlamak
amacıyla
bilgi
teknolojilerinde ve sağlık bilişim sistemlerinden faydalanmak
zorundadır. Dersin içeriğinde; elektronik sağlık/ hasta
kayıtları, Teletıp, klinik karar destek sistemleri, hemşire bilgi
sistemleri, tıbbi görüntüleme ve görüntü işleme, laboratuar
otomasyonu, Bilimsel veritabanları (Medline vb.), elektronik
ticaret, CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi), hasta takip
sistemleri, akıllı kart uygulamaları, veri iletimi, istatistiklerin
elde edilmesi, işlenmesi ve yorumlanması, biyoteknoloji, tıbbi
araştırmalar, eğitim, sanal gerçeklik uygulamaları, robotik
cerrahi yer almaktadır.
Önerilen Kaynakları




Güleş H K, Özata M. (2005).
Sağlık Bilişim
Sistemleri, Nobel Tıp Yayınevi, Ankara.
Soncul H. (2007). Biyomedikal Bilişim Sağlık
Hizmetleri Ve Biyotıpta Bilgisayar Uygulamaları,
Üçüncü Baskı, Güneş Tıp Kitapevi.
Brannon RL. (1994). Intensifying Care: The Hospital
Industry, Professionalization, and the Reorganization
of the Nursing Labor Process (Critical Approaches in
the Health), Baywood Publishing Company; 1 edition
(June).
Wingate G. (2003). Computer Systems Validation:
Quality Assurance, Risk Management, and Regulatory
Compliance for Pharmaceutical and Healt, Informa
Healthcare; 1 edition, December 18.
YBP 122 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 2
Kur Tanımı
Önerilen Kaynakları
İş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, iş hukukunun
temel kaynakları, çalışma örgütleri, bireysel iş hukuku, hizmet
akdi, işin düzenlenmesi, ücretli tatiller ve yıllık izin ücreti gibi
konular içermektedir.
 Erdoğan G. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Detay
Yayıncılık, 2009.
YBP 124 GELİŞİM FİZYOLOJİSİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu ders; omurgalı hayvanlar ve insanın emriyonik
gelişiminden başlayarak gelişim olaylarını, doku ve organların
oluşumların özellikleri ve fonksiyonları hakkında bilgi
vermeyi amaçlamaktadır. Bu derste; emriyolojinin bölümleri,
embriyonal doku büyümesi, hücresel yaşlanma ve hücre
ölümü, canlılarda üreme tipleri, emriyonal gelişme, emriyonal
gelişmede doku organ ve sistemlerin oluşum aşamaları,
özellikleri ve görevleri konularını içermektedir.
Önerilen Kaynakları




Embriyoloji ders notları
Fizyoloji ders notları
Demirgören S. (2010). İnsan Fizyolojisi, Güneş Tıp
Yayınevi, İstanbul.
Solakoğlu Z.(2003). Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp
Yayınevi, Eylül.
YBP 126 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu ders; psikoloji ve eğitim psikolojisinin tanım ve işlevleri,
çocuk ve ergen gelişimi, fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve
ahlaki gelişim; öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler,
günümüzdeki öğrenme kuramları (davranışçı, bilişsel kuramlar
özellikle yapılandırmacı, beyin temelli öğrenme kuramları
vb.), etkili öğretim ve etkili öğretimi etkileyen faktörler;
motivasyon, bireysel farklılıklar ve öğrencilerin grup içindeki
davranışları konularını içermektedir.
Önerilen Kaynakları







Yeşilyaprak B. (2010) Eğitim Psikolojisi: Gelişim,
Öğrenme, Öğretim, Pegem Akademi.
Erden, M., Akman,Y. (1997). Eğitim Psikolojisi,
Remzi Kitabevi, Ankara.
Aydın, A. (2000) Gelişim ve Öğrenme, Alfa
Yayıncılık, İstanbul.
Bacanlı, H. (2003) Gelişim ve Öğrenme, Nobel
Yayıncılık, Ankara.
Senemoğlu, Nuray (2010). Gelişim ve Öğrenme:
Kuramdan Uygulamaya, Bagem Akademi.
Yapıcı M. (2010). Eğitim Psikolojisi, Anı Yayıncılık.
Kaya A. (2009). Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Anı
Yayıncılık.
III.YARIYIL
YBP 201 TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; deontolojiyle ilgili tanımlar, etik tanımı ve ilkeleri,
meslek tanımı ve ilkeleri, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık
hizmetlerinde ekip çalışması, sağlık personelinin toplumdaki
yeri, insan hakları evrensel bildirgesi, hasta hakları, sağlık
yönetimi ile ilgili yasa ve yönetmelikler, ötanazi ve etik, organ
transplantasyonlarında
etik,
geriatri
ve
etik
bilgisi
verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Uzel,İ.(1986). Deontoloji (Tıbbi Etik) Dersleri, Ankara.
YBP 203 AKUT-KRONİK HASTAKLIKLAR BİLGİSİ VE ACİLLERİ 2 3 3,5
Kur Tanımı
Bu derste; enfeksiyon hastalıkları, hastane enfeksiyonları, besin
zehirlenmesi, parazit hastalıkları, nörolojik hastalıklar, kronik
hastalıklar (kalp yetmezlikleri, diabet, gastrointestinal sistem
hast.,böbrek hast., hematolojik hast., kanser) ve romatolojik
hastalıklar (kollajen doku hast, romatoit artrit, gut, osteoartoz,
bursit, ayak sorunları, tendinit, kronik yorgunluk, ağrılar),
korunma yolları ve kontrol yöntemleri bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Arı A., Bertan M.,Fişek N.,Egemen A., (1982). Enfeksiyon.
Enfeksiyon
Hastalıkları Epidemiyolojisi 4. Baskı, Ankara:
Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Bölümü
Yayın No 19.
- Gorak,G.,Savaşer,S.,Epidemiyolojiye Giriş ve Enfeksiyon
Hastalıkları. T.C. Anadolu Üniversitesi yayınları, No 563.
-Tuncer,A.(1982). Toplum Sağlığında Enfeksiyon Hastalıkları ve
Korunma, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları A-43.
YBP 205 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞİMİ 2 2 3
Kur Tanımı
Bu derste; fiziksel, sosyal, psiko-motor, duygusal gelişimde
beden eğitiminin önemi, sağlıklı gelişmede beden eğitiminin
faydaları bilgisi ve
beden eğitimi uygulamalarına yer
verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Açak, M.(2006). Beden Eğitimi Öğretmeninin El kitabı,
İstanbul:Morpo Kültür Yayınları.
YBP 207 HALK SAĞLIĞI 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; halk sağlığı ve önemi, organize edilmiş toplum
çalışmaları sonunda çevre sağlığı koşullarının düzeltilmesi,
sağlık eğitimi, hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavileri,
toplum bilinçlendirme çalışmaları, sağlığın iyileştirilmesine
yönelik bilgi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Güler, Ç.ve Bertan, M.(1997). Halk Sağlığı Temel Bilgiler,
2.Basım, Güneş Tıp Kitabevi.
-Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı (2007). Pamukkale Üni.
Top Fak.
YBP 209 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-I 2 8 6
Kur Tanımı
Bu derste; yaşlı bakım hizmeti veren kurumlar için mesleki
uygulama planı hazırlama, araç-gereç hazırlığı, eğitim
ortamının hazırlanması, etkinlik planlama verilmektedir. Üriner
sistem hastalıkları ve bakım uygulamaları, genital sistem hastalıkları
ve bakım uygulamaları, idrar inkontinansı ve bakımı, fekal
inkontinans ve bakımı, yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve
diğer uygulama alanlarında eğitim, öğrencilerin seminer sunumları
değerlendirilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Akyıldız, N.(1999). Sağlıklı Yaşlanma, Ankara:Ya-Pa
-Arpacı, F.(2005).Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık, Ankara:
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları.
SEÇMELİ DERSLER
YBP 211 SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; sanatın tanımı ve temel terimleri, sanatın ortaya
çıkışı ve gelişimi,sanatın gerekliliği, bugünü ve geleceği
bilgisi verilmektedir. Başlıca sanat dalları; Plastik sanatlar
(heykel, resim), Fonetik sanatlar (müzik, edebiyat), Ritmik
sanatlar (bale, dans, tiyatro, sinema) alanlarından örnekler, bu
sanatların Türk kültürü içerisindeki yeri ve önemi bilgisi ve
uygulama örnekleri verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Dünya Sanatı, Dünya Sanat Tarihi, Müzik Tarihi ve Çeşitli
Ansiklopediler, sanat çalışmaları örnekleri.
YBP 213 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; sağlık hizmetlerinde standardizasyon, kalite ve
kalite kavramları, kalite güvence, mesleki standartları, insan
kaynakları,
kurumlarda
kalite,
çalışma
ortamının
iyileştirilmesi bilgisi verilecektir.
Önerilen Kaynakları
-Yüksel,Ö.(2003). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara:Gazi
Kitabevi.
-Açıkalın,A.(1999). İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Ankara:
PegemA Yayıncılık.
-Gürsoy, H. ve Büyükbaş, N.(2002). Eğitimde Toplam Kalite
Yönetimi, Kuram ve Uygulama, Elazığ Valiliği İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Ankara: ABC Matbaacılık.
YBP 215 SOSYAL HİZMETLER 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; sosyal refah kavramı ve tarihçesi, sosyal hizmetlerin
tanımı ve kapsamı, tarihçesi, mesleki nitelikleri, sosyal
hizmetin amaçları, sosyal hizmetin işlevleri, sosyal hizmetin
ayırt edici özellikleri bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Çakmaklı,
K.(1991).Aileler
İçin
Sosyal
Hizmet,
İstanbul:Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Eğitim Serisi:3.
YBP 217 ETKİLİ İLETİŞİM 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; iletişim ilkeleri, yazılı ve sözlü iletişim türleri, bilgi
teknolojilerinin iletişimde kullanımı, beden dilinin iletişimdeki
önemi, ben dilinin kullanımı, iletişim engelleri, iş yerinde
iletişim bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Nazik,H.ve Bayazıt,A.(2003).İnsan İlişkileri ve İletişim,
İstanbul:Ya-Pa Yayıncılık.
YBP 219 TÜRK HALK BİLİMİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; halk bilimi anlam ve tanımı, konusu, araştırma
teknikleri ve araçları, ilgili bilim dalları, tarihçe, Türk halk
bilimi çalışmaları, folklor ve halk edebiyatı, halk dansları, halk
müziği, seyirlik oyunlar, halk el sanatları, turizm, tarım,
ekonomi, hukuk bilgisine yer verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Evliyaoğlu, S. ve Baykurt, Ş.(1988). Türk Halk Bilimi,
Ankara:Ofset Reprodüksiyon Matbaacılık.
-Onal,G.(1997).Halkla İlişkiler, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
IV.YARIYIL
YBP 202 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ VE YAŞLILARDA REHBERLİK 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi
ve yönetimi, evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi, aile
sağlığı açısından evde yaşlı bakımının yeri ve önemi, evde
yaşlı bakımında yaşanan psikolojik sorunlar ve baş etme
yöntemleri, Türkiye’de ve dünyada evde bakım hizmetleri
veren kuruluşlar ve çalışma prensipleri bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Akyıldız, N.(1999). Sağlıklı Yaşlanma, Ankara:Ya-Pa
-Arpacı, F.(2005).Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık, Ankara:
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları.
YBP 204 MEŞGULİYET TERAPİSİ VE REHABİLİTASYON 2 3 3,5
Kur Tanımı
Bu derste, rehabilitasyon tanımı ve kapsamı, yaşlılarda
rehabilitasyon hizmetleri, yaşlıya günlük yaşam becerilerini
kazandırma, ev idaresi, yaşlılığın sistemlere etkisi, egzersizin
sistemlere etkisi, hobi ve boş zamanlarını değerlendirme
aktiviteleri, yaşlılarda egzersiz programlarının düzenleme ve
teknikleri, su terapisi ve jimnastik, değişik hastalıkların
rehabilitasyonu bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Tan,J.C.(2008).Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Pratik El
Kitabı, 2.Baskı, (Çev.Ö.F. Şendur).Güneş Tıp Kitabevi.
-Çeşitli hobi kitapları ve materyalleri.
YBP 206 SEMİNER 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre
seçecekleri bir alanda çalışma yaparak, seçtikleri alanda
tartışabilme
ve
sentez
yapma
becerilerinin
gelişmesi
sağlanacaktır.
Önerilen Kaynakları
Seminer, araştırma yöntem ve teknikleri ile mesleki alana
ilişkin yayınlar
YBP 208 YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-I1 2 8 6
Kur Tanımı
Bu derste; yaşlı bakım hizmeti veren kurumlar için mesleki
uygulama planı hazırlama, araç-gereç hazırlığı, eğitim
ortamının hazırlanması, etkinlik planlama verilmektedir. Üriner
sistem hastalıkları ve bakım uygulamaları, genital sistem hastalıkları
ve bakım uygulamaları, idrar inkontinansı ve bakımı, fekal
inkontinans ve bakımı, yaşlı bakım evleri, ilgili hastane birimleri ve
diğer uygulama alanlarında eğitim, öğrencilerin seminer sunumları
değerlendirilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Akyıldız, N.(1999). Sağlıklı Yaşlanma, Ankara:Ya-Pa
-Arpacı,
F.(2005).Farklı
Boyutlarıyla
Yaşlılık,
Ankara:
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları.
SEÇMELİ DERSLER
YBP 210 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; fotoğrafçılık ve fotoğraf çekiminde dikkat
edilecekler, fotoğraf incelemeleri, fotoğraf çekimi ile ilgili
uygulamalar verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Hedgecoe, J.(1996) Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı, 2.Basım.
İstanbul: Remzi Kitabevi.
-Fotoğrafçılıkla ilgili bilimsel dergiler, ansiklopediler, çeşitli
fotoğraf örnekleri.
YBP 212 DRAMA 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; yaratıcı drama, dramatik etkinlikler ve kavramlar,
eğitimde yaratıcı dramanın önemi ve yararları, yaratıcı drama
örnekleri ve
uygulama basamakları, drama ortamının
hazırlanması, dramada liderin rolü verilmekte, uygulamalar
değerlendirilmekte ve teknikler tartışılmaktadır.
Önerilen Kaynakları
-Üstündağ, T. (2002). Günümüz Eğitiminde Dramanın Yeri.
Yaratıcı
Drama
1985-1995
Yazılar.
Ankara:Naturel
Yayıncılık.
-Adıgüzel, Ö.(1999). Yaratıcı Dramayı Tanımlayabilmek,
Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 1. Drama
Liderleri
Buluşması,
13-14
Kasım,
Ankara:
Fersa
Matbaacılık.
-Ergün, S.(1999). Çağdaş Oyunculuk ve Doğaçlama, Oluşum
Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Türkiye 1. Drama Liderleri
Buluşması, 13-14 Kasım,Ankara: Fersa Matbaacılık.
YBP 214 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; popüler kültürle birlikte medyadaki değişimler,
medyadan yararlanma yöntemleri, medyada olumlu ve
olumsuz örnekler, görsel, sözel, yazılı medyanın özelikleri,
medyaya eleştirel bakış bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Gencel-Bek,M.ve
Binark,
M.(2007).
Eleştirel
Medya
Okuryazarlığı, İstanbul: Kalkedan Yayınları.
-Gönenç, E.Ö.(2004). Medya Dünyası, İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi Yayınları.
-Çeşitli yayınlar.
YBP 216 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları, da
temelleri, yaşam boyu davranışın gelişimi, toplum ve
toplumsallaşma,
sosyal
yapı
ve
sosyal
ilişkiler,
iliş
oluşturulmasında sosyal kurumlar, sosyal etki ve uyma davranış
psikoloji, dürtüler ve güdüler, algı ve dikkat, öğrenme ve motiva
davranışlar, hasta psikolojisi ve davranışları bilgine yer verilmekt
Önerilen Kaynakları
-Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitap
-Eroğlu, F.(1996). Davranış Bilimleri, İstanbul: Beta Basım Yayım
-Geçtan, E.(1989).Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışla
Kitabevi.
-Tam,H.(1992).Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İstanbul:Milli E
YBP 218 YARA BAKIMI 2 0 2
Kur Tanımı
Bu derste; yaranın tanımı, çeşitleri, fizyopatolojisi, lokal
tedavisi, komplikasyonların tedavisi, cerrahi yaralar ve
bakımı, sütürler, diabetik yara bakımı, diyabetik ayak bakımı,
donmalar, vb. açık ve kapalı çeşitli yaraların tedavi ve bakımı
bilgisi verilmektedir.
Önerilen Kaynakları
-Aydemir, E.( )Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı.
-Kartal-Erdost, Ş. ve Çetinkale, O.(2008). Yara Bakımı ve
Tedavisi, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim
Etkinlikleri Sempozyum Dizisi, No:67.
YBP 220 SALIK FELSEFESİ 2 0 2
Kur Tanımı
Felsefe bir bilim olduğu kadar, aynı zamanda bir bilimsel
yöntemdir. Sağlık sadece farklı bir meslek veya farklı bir
disiplin olarak değil, toplumun bütünlüğünün sağlığını
pekiştiren, geliştiren ve koruyan bir somut felsefenin ürünü
olarak algılanmaktadır. Sağlıklı bir toplumun göstergesi sağlık
kavramıyla özdeşleşir. İnsan söz konusu olduğunda onun
evrenselliğini algılamak ve sağlıklı toplumun temel dinamiği
olan emeğini sosyal, biyolojik ve fiziksel boyutlarıyla
değerlendirip
üreticiliğini
evrenselleştirilmesi
gerekir.
geliştirmek
İnsanlığı
için
düşüncenin
koruma
felsefesi
taşımayan bir düşünceye sahip olan sağlık bakım üyesi insan
sağlığını koruyamaz. Dersin içeriğinde; sağlık, hastalık, insan,
felsefe kavramları, sağlığın felsefi açıdan önemi, davranış ve
tutumlar, aile ve toplum sağlığı gibi konular yer almaktadır
Önerilen Kaynakları





Clark A. (2001). Mindware: An Introduction to the
Philosophy of Cognitive Science, Oxford University
Press.
Trevathan W R. (Editor), Smith E. O. (Editor),
McKenna J.(Editor) (2007). Evolutionary Medicine
and Health: New Perspectives, Publisher: Oxford
University Press, USA
Stearns S C. Koella J C. (2008). Evolution in Health
and Disease,Second Edition, Oxford University Press.
Weil A T. (2004). Health and Healing: The
Philosophy of Integrative Medicine and Optimum
Health, Revised Edition, Houghton Mifflin Company,
New York.
Ancestry (2007).
The Healt Name in History,
Ancestry.com (June 30).

Benzer belgeler

Ders İçerikleri - eskipazar meslek yüksekokulu

Ders İçerikleri - eskipazar meslek yüksekokulu Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücad...

Detaylı