Bankacılık ve Finans Bölümü Bilgi Formu

Yorumlar

Transkript

Bankacılık ve Finans Bölümü Bilgi Formu
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU
BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU
Bölüm
Bankacılık ve Finans
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Süleyman GÖKDEMİR
Bölümün amacı
Bankacılık ve Finans bölümünün amacı, öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmek ve globalleşen İş
dünyasının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek niteliklere sahip, sadece "bilen" değil, "bilgilerini uygulamaya
aktarabilen, üretken" bireyler yetiştirmektir.
Bölümün Hedefi
Bankacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik
hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış birey hedeflemektedir.
-Bankacılık ve finans alanındaki terimleri, kavramları ve teorileri açıklayabilme becerisi,
- Ulusal ve Uluslararası finansal verileri toplayabilme, inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi,
-İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi,
- Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilme becerisi,
Öğrenme Çıktıları
- Analitik ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilme becerisi,
- Yüksek mesleki etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, takım çalışmasına uygun üst düzey iletişim becerisi,
- Bankacılık ve finans alanında teorik ve pratik uygulama becerisi,
-Bilgisayar yazılımı ile diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi,
-Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilme ve geliştirebilme becerisi,
1
Eğitim-Öğretim
Yöntemleri
Ders
Tartışmalı ders
Beyin Fırtınası
Gösterim
Seminer
Eğitim Öğretim
Yöntemleri
Grup Çalışması
Saha/anket
çalışması
Laboratuar
Ödev
Konuk konuşmacı
Verilen Derece
Başlıca Öğrenme Faaliyetleri
Dinleme ve anlamlandırma
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem, eleştirel
düşünme, soru geliştirme
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem, eleştirel
düşünme, soru geliştirme
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem
Araştırma, okuma, yazma, bilişim, dinleme ve
anlamlandırma, yönetsel beceriler
Araştırma, okuma, yazma, bilişim, eleştirel
düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler,
takım çalışması
Gözlem, araştırma, okuma-yazma, yaşam
boyu öğrenme
Gözlem, bilişim, yönetsel beceriler, takım
çalışması
Araştırma, okuma-yazma, bilişim, yaşam boyu
öğrenme
Kullanılan Araçlar
Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz
Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz
Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz
Gözleme imkan verecek gerçek yada sanal ortam
Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz
İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e posta, çevrimiçi
sohbet, veri tabanlı tartışma forumları.
Bilişim ve iletişim teknolojileri
Özel donanım
İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e posta
Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel
donanım
Dineleme ve anlamlandırma, gözlem
Gözlem, eleştirel düşünme, soru geliştirme,
Öğrenci topluluğu takım çalışması, araştırma-yaşam boyu
faaliyetleri/projeleri öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler,
Bilişim ve iletişim teknolojileri, özel donanım
önceden planlanmış özel beceriler
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı
not ortalaması elde eden öğrencilere BANKACILIK VE FİNANS alanında lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yapmak isteyen öğrenci, Üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri
tamamlamak /sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay
geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate
alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Mezunların
İstihdam Olanakları
ve Üst Kademeye
Geçiş
Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, Bankacılık Düzenleme ve Dentleme Kurumu,
Sermaye Piyasası Kurulu, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta
işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans
koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu
üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabileceklerdir.
2
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler ALES sınavından da geçerli not almaları durumunda lisansüstü (yüksek lisans
ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet
Koşulları
Ölçme ve
Değerlendirme
Yöntemleri
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı
not ortalaması elde eden ve toplam 40 işgünü süren stajını başarı ile tamamlayanlar mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarı ile
tamamlamanın yanında bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.
Öğrenciler her ders için bir ara sınav ile bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu
sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma
zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca
harf notu (DC) olan derslerini de, o dönem not ortalaması 2.00 ve üzerinde olması halinde başarmış sayılırlar.
3

Benzer belgeler