firma profili

Yorumlar

Transkript

firma profili
FİRMA PROFİLİ
ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07
www.hemosoft.com
e-posta: [email protected]
Hemosoft Kimdir?
Hemosoft sağlık yazılımları gel şt rme odaklı faal yetler ne 1999 yılında
Ankara'da ODTÜ-KOSGEB Teknoloj Gel şt rme Merkez bünyes nde
başlamıştır. Faal yetler ve organ zasyonel yapısı 2002 yılında yen den
düzenlenerek, e-eğ t m, kal te kontrol, şletme, proje yönet m , endüstr yel ürün
tasarımı ve ler b l ş m teknoloj ler (b lg sayar destekl görüntü şleme, c s m
tanıma, ağ s stemler , let ş m protokoller , test s stemler , kullanıcı-sunucu
uygulamaları, kr ptoloj , opt m zasyon, yapay s n r ağları, kel me şleme ve d ğer
web ve b lg sayar tabanlı uygulamalar) alanlarında uzman akadem k b r kadro
le faal yetler n sürdürmüştür. Yen den yapılanma sürec çer s nde Hemosoft
faal yetler n elektromekan k s stem tasarım ve üret m , danışmanlık, eğ t m,
med kal pazarlama, yaşam b l mler , proje gel şt rme ve yönet m alanlarına
gen şletm şt r. Profesyonel ek b m z, tıp doktorları, b yologlar, endüstr
mühend sler , ekonom stler, endüstr yel ps koloj uzmanları, endüstr yel ürün
tasarımcılarından oluşan anal st ve proje yönet c ler le özell kle haberleşme,
güvenl k yazılımları ve web tabanlı yazılımlar konusunda yetk n, elektr kelektron k ve b lg sayar mühend sler nden oluşan akadem k b r yazılım
grubundan oluşmaktadır. Hemosoft halen ülkem z n önde gelen
ün vers teler n n Teknokent bölgeler nde konuşlu dört of ste faal yetler ne
devam etmekted r. Bu bağlamda ün vers teler ve akadem syenler le proje
ortaklığı ve danışmanlık temel nde yakın şb rl ğ çer s nde bulunmaktadır.
1
Sunulan Hizmetler
Yazılım Gel şt rme
2
Hemosoft'un Yazılım Gel şt rme Departmanı güven l r
b r temel ve geçm ş üzer ne nşa ed lm şt r. Yazılım
gel şt rme alanında yıllar boyunca elde ed len tecrübe ve
lg l alanlardak uzmanlarla şb rl kler , uygun çözümler n
yaratılması bakımından eşs z b r kuvvet oluşmasını sağlamıştır.
Sağlık başta olmak üzere Hemosoft b rçok alanda otonom, gen ş kapsamlı,
konsepte dayalı ve destekley c uzman yazılım s stemler sunmaktadır. Yazılım
ek b m z, b lg yönet m s stemler , karar destek s stemler , t car çözümler ve
özel AR-GE çözümler n n ht yaç duyulduğu her sektörde uzmanlık ve b lg s n
uygulama kab l yet ne sah pt r.
Hemosoft gen ş b r yazılım ürün portföyüne sah pt r (Y rm den fazla
satışa hazır ürün ve özel g r ş mc l k çözümler )
Hemosoft'un yazılım çözümler 1000'den fazla kurulum sayısına ve
6000'den fazla kullanıcıya ulaşmıştır.
Hemosoft'un yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uygulama deney m
bulunmaktadır.
Hemosoft ISO9001 ve ISO27001 sert f kaları sah b d r.
Elektro-Mekan k Ürünler
Hemosoft mekatron k departmanı, f k rler yaşama dünya
standardında ürünler olarak geç ren çok deney ml ve
yetenekl mak ne, elektron k, mekatron k, yazılım
mühend sler yle endüstr ürünler tasarımcıları ve tıp
doktorlarından oluşmaktadır. Sağlık c hazları ve yaşam
destek s stemler g b değerl ürün yelpazes ne bütünleş k
tasarım döngüsünü uygulayarak konsept tasarımdan n ha
ürüne kadar k tüm aşamalarda mükemmel yet lkes n korumak ve
uygulamak departmanın ana görev d r.
Sağlık c hazları, eczane otomasyon s stemler , e-sağlık, elektromanyet k,
m kroakışkanlar, b yomed kal c hazlar, sıcaklık ve tes s zlem s stemler , özel
amaçlı mak neler, yen leneb l r enerj ler ve hayvan refahı ve üretkenl ğ ne yönel k
veter ner c hazları g b özel konulardak der nlemes ne tecrübes yle Hemosoft
donanım ve mekatron k bölümü, hastane, eczane, depo, kl n k ve araştırma
merkezler nde sağlık profesyoneller nce nöroloj , hematoloj , enfeks yon
hastalıkları, eczacılık ürün ve serv sler , hayvan üretkenl ğ ve gıda kal tes g b
alanlarda kullanılan çeş tl yen l kç ürün ve çözümler üret r.
Ek p, son kullanıcı ve müşter ler yle ortak çalışmalar yaparak ht yaçlarını bel rley p
kavram fazından başlayarak onların hayaller n gerçeğe döndürür. Daha y ürün
ortaya koymak ç n mevcut gel şmeler araştırıp akadem k dünya ve stratej k
ortaklarla şb rl ğ yaparak teknoloj k gel şmeler günlük olarak tak p eder,
SCAMPER yöntem n uygulayarak yen l kç ve yaratıcı ruhunu taze tutar.
3
Danışmanlık
Sağlık, mühend sl k, sosyal b l mler ve yaşam
b l mler ndek kend uzmanlık ve b r k m m z , majör
ün vers telerde görevl akadem syenler n
uzmanlıklarıyla b rleşt rerek danışmanlık h zmetler
vermektey z. Bugüne kadar Hemosoft, b rçok bakanlık,
kamu kuruluşu, enst tü, dernek, kooperat f, sağlık
merkez , hastane ve b reye sayısız danışmanlık h zmet
verm şt r.
Eğ t m
4
Hemosoft'un sağladığı h zmetler tamamlayıcı eğ t m
h zmetler yle desteklenmekted r. S stem gel şt rme
tecrübeler m z b z eğ t c ler n, uygulama ve
gel şt r c ler n ve kullanıcıların eğ t lmes gereken b r
noktaya taşımıştır. Bu amaca uygun b r şek lde, uzman
eğ t m ve destek personel m z (uzaktan eğ t m uzmanları,
saha eğ t c ler ) yıllardan ber s stemler m z n son kullanıcıları
ç n görev yapmaktadırlar. Eğ t m ve destek personel m z hem
yazılım çözümler m z le lg l eğ t m , hem de sağlık, yaşam b l mler ,
otomasyon, elektron k s stemler ve d ğer konulardak eğ t mler verme
sorumluluğunu yer ne get rmekted r. Hemosoft yalnız yazılım çözümü
sağlamaz, aynı zamanda lg l alanda uzman olmak ç n gerekl olan eğ t m de
ver r. Bugüne kadar:
Yazılım çözümler n kullanan 6000'den fazla kullanıcıya eğ t m
ver lm şt r.
2000'den fazla profesyonel meslek uzmanlık alanlarında eğ t lm şt r.
Proje Gel şt rme ve Yönet m
Ş rkette gerçekleşt r len faal yetler n doğası gereğ ,
Hemosoft'un Proje Gel şt rme ve Yönet m becer s , ş rket n
kuruluşundan bu yana sah p olduğu b r kab l yett r. Proje
Gel şt rme Departmanı, çeş tl h be programları
çerçeves nde proje hazırlama ve yürütme süreçler hakkında
öneml deney me sah pt r. Hemosoft bu deney m n ,
gerçekleşt rm ş olduğu 30'un üzer nde başarılı proje geçm ş ne
borçludur. Proje Gel şt rme ek b m z f k rler n z projelend rmen zde ve
projeler n z yürütmen zde s zlere yardımcı olur.
30'un üzer nde ulusal ve uluslararası projey başarılı b r şek lde
gerçekleşt rm şt r (kapas te oluşturma/artırımı, yen den yapılandırma,
tekn k yardım projeler , Ar-Ge projeler , vb.)
Uluslararası h be programlarında deney m (Avrupa Kom syonu Çerçeve
Programları, Hor zon 2020, Hayat Boyu Öğrenme Programı – Leonardo da
V nc , EUREKA, EUROSTAR, UNDP, ERA-NET, vb.)
5
Yaşam B l mler
6
Yaşam B l mler Departmanı departmanı 2010 yılında
kurulmuştur. Departman çalışan kadrosu uzman veter ner
hek mler, z raat mühend sler ve akadem syenlerden
oluşmaktadır. Kurulduğu günden t baren departmanımız,
Türk ye’dek hayvancılık sektörüne katkıda bulunab lmek
amacıyla alanında öncü uzman k ş ler, kurum ve kuruluşlarla
şb rl ğ hal nded r. Kurum ve kuruluşlar arasında 11 adet
veter ner ve z raat fakültes , 5 adet enst tü, 3 adet yet şt r c b rl ğ
ve meslek oda mevcuttur. Departmanımız amaçladığı daha yüksek
hayvancılık standartlarını ülkem ze kazandırmak adına yoğun olarak saha
çalışmaları yürütmekte, sürü dare danışmanlığı h zmet vermekte, anahtar tesl m
ç ftl kler kurmakta, yüksek genet k ç ftl k hayvanları ve yüksek kal te et ve süt ürünler
thal etmekted r. Ayrıca y ne Hayvancılık ve IT departmanlarının ortak çalışması le
onl ne eğ t m s stem çeren gel şm ş b r tarım ve hayvancılık portalı (VETPORT) ve
akıllı algor tmalar ve erken uyarı s stemler ne sah p yen nes l b r sürü dare s stem
(ASYST – Akıllı Sürü Yönet m S stem ) gel şt rm şt r. TUBİTAK tarafından
desteklenerek gel şt r len sürü dare s stem dünyada lk olma özell ğ taşıyan 3
boyutlu l neer skorlama, 3 boyutlu kond syon skorlaması, eş zamanlı su çme süres
tak b , l neer rasyon opt m zasyonu modülü g b b leşenlere sah pt r.
Pazarlama
Hemosoft başta med kal ve yaşam b l mler olmak üzere
b rçok alanda gen ş b r yelpazede yen l kç ve ler teknoloj
ü r ü n l e r s u n m a k t a d ı r. B u ü r ü n l e r n d a ğ ı t ı m v e
pazarlanması, yüksek standart ve ver ml l kte, Türk ye,
Türk Cumhur yetler, Orta Doğu ve Körfez Bölges n de
ç ne alan gen ş b r pazarlama ağı kapsamında
gerçekleşt r lmekted r. Tüm ürünler yen l kç ve son
teknoloj ler yansıtan özell klere sah pt r.
Misyonumuz
Türk ye'de ve dünyada toplumların ht yacı olan, yaşam
kal tes n artırıcı, gel şt r c , dönüştürücü, var olan s stemler
düzenley c , yen ley c , tamamlayıcı, yurdumuzda b reyler n
ekonom k, kültürel, sosyal ve ruhsal hayatlarına katkı
sağlayıcı, d nam k yapıdak projeler , ulusal ve uluslararası
şb rl ğ çerçeves nde oluşturmak, gel şt rmek ve uygulamaktır.
7
Vizyonumuz
Sah p olduğumuz b lg b r k m le amaçlarımız doğrultusunda
b lg ve teknoloj ağırlıklı projeler üretmek, gel şt r len projeler
ç n yaygın uygulama alanları oluşturab lmek ve böylece
st hdam artışına katkıda bulunmak, f rmamızın ve ülkem z n
adını ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmaktır.
Ödüller ve Destekler
Kalite Politikamız
Avrupa Birliği Projeleri
F rmamız bünyes nde bel rlenen ve hayata geç r len kal te
prens pler şu şek lded r:
Paydaş Odaklılık:
Kuruluşlar paydaşlarına bağlıdırlar, bu nedenle
paydaşların şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, paydaş şartlarını yerine
getirmeli ve paydaş beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
8
Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin,
kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı
oluşturmalı ve sürdürmelidir.
Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam
katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
ž D agnost c Nanotech and M crotech Sensors
ž
(DINAMICS): Avrupa B lr ğ 6. Çerçeve Programı
tarafından desteklenm şt r.
Ped atr k Kem k İl ğ Transplantasyonu Hemş reler İç n
İnterakt f Eğ t m Materyal Hazırlanması : : Avrupa Kom syonu
Leonardo Da V nc Meslek Eğ t m Programı tarafından
desteklenm şt r.
ž Farklı Kültürlerde Yet şm ş Adolesanların Sorunlarının Tesp t
İç n Sağlık Personel ne Dönük E-Eğ t m Materyaller
Hazırlanması: Avrupa Kom syonu Leonardo Da V nc Meslek Eğ t m
Programı tarafından desteklenm şt r.
United Nations Development Program (UNDP)
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi,
kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
ž UNDP Norveç- Azerbaycan Kan H zmetler ve Transfüzyon
H zmetler Rehab l tasyon Projes
ž UNDP Türk ye- Web Tabanlı HIV/AIDS Hasta Kayıt S stem
Hemosoft, 2006 yılı t barıyla ISO 9001: 2000 ve ISO 27001
akred tasyon çalışmalarını tamamlamıştır.
9
TUBİTAK – TEYDEB ve 1001 Projeleri
ž Egzers z Reçetes Karar Destek S stem (InnovaFIT): F k r Sah b ve Gel şt r c .
TUBİTAK - TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r.
ž Ps kozda Genom Boyu Anal z : Hacettepe Ün vers tes yürütücülüğünde
gerçekleşt r lm şt r. TUBİTAK 1001 numaralı program tarafından desteklenm şt r .
ž Kan Bankası B lg Yönet m S stem (HemOnl ne): TUBİTAK TEYDEB programı
tarafından desteklenm şt r.
ž Doku ve Hücre Bankası B lg Yönet m S stem (CellBIMS): TUBİTAK TEYDEB
programı tarafından desteklenm şt r.
ž Kem k İl ğ Transplantasyonu Tak p ve Karar Destek S stem : TUBİTAK
TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r.
ž Terapöt k Kullanımlı 3 Boyutlu (3B) Kültürler n Büyütülmes Amacıyla Yen
10
Nes l Tek Kullanımlık B yoreaktör S stemler n n Gel şt r lmes : F k r Sah b ve
Gel şt r c . TUBİTAK - TEYDEB (EUREKA) programı tarafından desteklenm şt r.
ž Kan Tedar k Z nc r Yönet m ve Etk n/Güvenl Transfüzyon Karar Destek
S stem : F k r Sah b ve Gel şt r c . TUBİTAK - TEYDEB programı tarafından
desteklenm şt r.
ž Akıllı Sürü ve Ç ftl k Yönet m Karar Destek S stem : F k r Sah b ve Gel şt r c .
TUBİTAK - TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r.
ž Yen Nes l Genet k Tanı ve Araştırma S stem (GeneSense): F k r Sah b ve
Gel şt r c . TUBİTAK - TEYDEB programı tarafından desteklenm şt r.
ž 3 Boyutlu Esnek Akışkanlar (3DFF): F k r Sah b ve Gel şt r c . TUBİTAK TEYDEB (CATRENE) programı tarafından desteklenm şt r.
Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri
ž
ž
ž
ž
Tes s Kayıt ve İzlem S stem
Terapöt k Aferez B lg Yönet m S stem
Güvenl Kan Hastane Altyapı Projes
Durağan Hal Uyaranları Esnasında Eşzamanlı EEG-fNIRS Ölçümler
le
Nörovasküler Kuplajın İncelenmes
ž fMRI Destekl Opt k Tomograf S stem Anal z Platformu
SAN-TEZ Programı
ž Moleküler Baskılama Tekn kler n n Kullanımı le Hepat t B Test K t Üret m :
Proje Ortağı. Proje Koord natörü Hacettepe Ün vers tes ’d r. Sanay ve T caret
Bakanlığı tarafından desteklenm şt r.
11
Kalkınma Ajansı Programları
ž VIGENOS PLUS - Ankara Genet k Ver Anal z ve Karar Destek Merkez : F k r
Sah b ve Gel şt r c . Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenm şt r.
Referanslar, Bilimsel İşbirlikleri ve Yayınlar
Hemosoft 1000'den fazla akt f müşter ye sah pt r.
Hemosoft 30'dan fazla ün vers te ve 50'den fazla akadem syen le
b l msel şb rl ğ çer s nded r (12 akadem syen Hemosoft bünyes nde
yarı-zamanlı olarak çalışmaktadır).
12
Hemosoft 15'den fazla S v l Toplum Örgütü ve 20'den fazla
uluslararası ş rket ve Ar-Ge merkez le şb rl ğ çer s nded r.
Bugüne kadar; Hemosoft Ürünler n tanıtan, Hemosoft Ürünler
kullanılarak gerçekleşt r len Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını çeren
ya da Hemosoft Personel n n b zzat yer aldığı Ar-Ge çalışmaları
net ces nde elde ed len sonuçları çeren 50'den fazla b l msel makale
yayınlanmıştır.
Lütfen seç lm ş Referanslarımızın, B l msel İşb rl kler m z n ve Yayınlarımızın
güncel l stes le lg l daha fazla b lg ed nmek ç n web s tem z
(www.hemosoft.com) z yaret ed n z.

Benzer belgeler

Tanıtım Kataloğu - Neotech Teknoloji

Tanıtım Kataloğu - Neotech Teknoloji Hemosoft sağlık yazılımları gel şt rme odaklı faal yetler ne 1999 yılında Ankara'da ODTÜ-KOSGEB Teknoloj Gel şt rme Merkez bünyes nde başlamıştır. Faal yetler ve organ zasyonel yapısı 2002 yılında ...

Detaylı