Galaxyplugin

Yorumlar

Transkript

Galaxyplugin
OgameLand
Galaxyplugin
Cuma, 14 Mart 2008
Son Güncelleme Pazartesi, 07 Temmuz 2008
GalaxyPlugin Nedir?
GalaxyPlugin eklentisi Mozilla FireFox için bir eklentidir. Ve GalaxyTool için sistematik veri giriþi yapmak için kullanýlmaktadýr.
Toolbar, sadece Mozilla FireFox ile birlikte çalýþmaktadýr. Kurulum dosyasý Mozilla'da henüz çalýþmamaktadýr. Ayrýca toolba
Opera ve Internet Explorer'da da çalýþmamaktadýr.
Kurulum
GalaxyPlugin'i kurmak için http://www.galaxytool.eu/galaxyplugin.xpi adresinde bulunan linke týklamanýz yeterli. FireFox
otomatik olarak kuracaktýr.
Kurmak için diðer bir yöntem de, ilgili linkteki dosyayý bilgisayarýnýza kaydedip, File (Dosya) menüsünden Open File (Dosya Aç)
seçeneðini kullanarak kaydetmiþ olduðunuz kurulum dosyasýný göstermeniz.
Kurulum tamamlandýðýnda FireFox yeniden baþlatýlmasý gerekmektedir. Bir uyarý mesajý ile birlikte FireFox bunu kendisi
gerçekleþtirecektir.
Ayarlar
GalaxyPlugin'in ayarlarýnýn yapýlmasý için resimlerde gösterildiði gibi Tools (Araçlar) menüsünden Add-ons (Eklentiler) seçilerek
pencerede Preferences/Options (Özellikler/Seçenekler) butonuna týklamanýz gerekmektedir.
Açýlan pencerede þu ayarlar yapýlmalýdýr:
- Ogame Servername: Baðlandýðýnýz Ogame evreninin server adresi. Örnek: http://uni20.ogame.com.tr/ Bu örnekte Ogema
Türkiye server'larýndan 20.Evrenin sunucu adresi verilmiþtir. Genelde http://uniXX.ogame.XXXXX/ þeklindedir. Burada XX
Evren numarasýný, XXXXX ifadesi yerine de ülkedeki serverýn adres uzantýsýdýr. Bunu tam olarak þu þekilde öðrenebiliriz.
Ogame'de kendi oyunumuza girdiðimizde menüdeki Genel Durum linki üzerine mouse'u getirdiðimizde Tarayýcýmýz altta
týklanmasý durumunda baðlanacaðý adresi gösterecektir. Buradaki baðlantý adresinden kendi server'ýmýzýn adresini tam olarak
öðrenebiliriz.
- Universe: Bu bölüme bizim hiçbir þey yazmamýza gerek yok. "Ok" butonuna bastýktan sonra yazmýþ olduðumuz server
adresinden burasý otomatik olarak doldurulacaktýr.
http://www.ogameland.pandoraninkutusu.net
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 04:10
OgameLand
- Galaxytool URL: GalaxyTool hizmeti veren sunucunun adresidir. Örnek:
http://www.ogameland.pandoraninkutusu.net/glx20/secret/galaxyplugin.php Kurulum yapýlmýþ olan yerde bulunan
galaxyplugin.php sayfasýnýn adresidir.
- Username: Buraya GalaxyTool'a baðlanmak için kullandýðýmýz kullanýcý adýný yazmalýyýz.
- Password: Buraya GalaxyTool'a baðlanmak için kullandýðýmýz þifreyi yazmalýyýz.
Kullaným
Hazýrlanmaktadýr...
http://www.ogameland.pandoraninkutusu.net
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 04:10