SDS KUDOT PbS in Toluene – Kuantag_TR

Yorumlar

Transkript

SDS KUDOT PbS in Toluene – Kuantag_TR
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
-Kısım II-
BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1. Madde/Karışımın kimliği
Ürün Adı
KUDOT PbS – Toluen içinde
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Kullanım
Birçok optik veya elektronik uygulama. Daha detaylı bilgi için lütfen
Ürün Bilgi Formu’na bakın.
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Tedarikçi Adresi
KUANTAG Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş.
Barbaros Mah. Gelincik Sok. No: 4/28
Ataşehir, 34746, İstanbul
P: +90 216 522 9000 www.kuantag.com
1.4. Acil durum telefon numarası
112 – Acil Servis
114 – Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlaması
2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması
11.12.2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ‘e uygun olarak;
Fiziksel tehlike
Alev. Sıvı 2: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Sağlık için tehlike
Asp. Tok. 1: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt Tah. 2: Cilt tahrişine yol açar. BHOT Tek Mrz.3: Rehavete veya baş
dönmesine yol açabilir. Ürm. Sis. Tok. 1A: Doğmamış çocukta hasara
yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var. BHOT Tekrar. Mrz. 2:
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
açabilir.
Çevre için tehlike
Sucul Kronik 2: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Sayfa 1 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
2.2. Etiket unsurları
GHS02
Uyarı Kelimesi
GHS07
GHS08
GHS09
TEHLİKE
Zararlılık ifadeleri
H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H360Df: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Önlem ifadeleri
Tedbir
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P264: Elleçlemeden sonra derinizi su ve sabunla iyice yıkayın.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Sayfa 2 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
Müdahale
P301+310: YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU
veya doktoru/hekimi arayın.
P302+352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P304+340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes
alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P308+313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P331: Kusturmayın.
P332+313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için yangın söndürme tüpü kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
Depolama
P403+233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P405: Kilit altında saklayın.
Bertaraf
P501: İçeriği/kabı ulusal/uluslararası/bölgesel mevzuatlara uygun olarak bertaraf edin.
2.3. Diğer zararlar
Bilgi yoktur.
Sayfa 3 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
Madde
CAS No
EC No
Ağırlıkça %
Sınıflandırma
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik (11.12.2013-RG 28848)
Kurşun sülfür
(nanokristal
olarak)
1314-87-0
215-246-6
≤4
Akut Tok. 4 (H332)
Akut Tok. 4 (H302)
Ürm. Sis. Tok. 1A (H360Df)
BHOT Tekrar Mrz.2 (H373)
Sucul Akut 1 (H400)
Sucul Kronik 1 (H410)
Toluen
108-88-3
203-625-9
≥ 96
Alev. Sıvı 2 (H225)
Ürm. Sis. Tok. 2 (H361d)
Asp. Tok. 1 (H304)
BHOT Tek Mrz. 3 (H336)
BHOT Tekrar Mrz. 2 (H373)
Cilt Tah. 2 (H315)
Zararlılık ifadelerinin tam metni Bölüm 16’da verilmiştir.
BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Gözle temas durumunda: Kontak lenslerinizi kontrol edin, varsa çıkarın. Derhal gözlerinizi en
az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayın. Tıbbi yardım alın. Gözlerinizi ovuşturmayın.
Cilt teması durumunda: Etkilenen kişiyi kontaminasyon kaynağından uzaklaştırın. Derhal cildini
bol su ile yıkayın. Tahriş bölgesine yumuşatıcı bir krem sürebilirsiniz. Kontamine olmuş
kıyafetlerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın. Kıyafetlerinizi tekrar giymeden önce yıkayın.
Ayakkabılarınızı tekrar giymeden önce temizleyin. Ciddi bir deri teması durumunda,
dezenfektan bir sabun kullanın ve kontamine olmuş yere anti-bakteriyel bir krem sürün. Derhal
tıbbi yardım alın.
Sayfa 4 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
Yutulması durumunda: Derhal tıbbi yardım isteyin. Kazazedenin bilinci yerinde ise ağzını
yıkayın ve 100-250 ml su veya süt içirin. Kusturmayın. Bilinci yerinde olmayan bir kazazede ise
kesinlikle herhangi bir şey yedirmeyin veya içirmeyin.
Solunması durumunda: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkartın, ılık tutun ve rahat bir pozisyonda
dinlenmesini sağlayın. Soluk alıp vermede güçlük çekiyorsa, mümkünse oksijen verin. Soluk alıp
vermiyorsa, suni solunum yapın, ancak ağızdan ağıza suni solunum yapmaktan kaçının. Derhal
tıbbi yardım alın.
4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Tahriş, baş ağrısı, rehavet, uyuşukluk, sersemlik, yorgunluk, yönelim bozukluğu, uyku
bozukluğu, bulantı ve kusma, soluk alıp vermede güçlük, irileşmiş gözbebekleri, böbrek hasarı,
karaciğer hasarı.
4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Semptomatik olarak tedavi edin. Semptomlar gecikmeli olarak da ortaya çıkabilir. Soluma veya
yutma yoluyla maruz kalındığında akciğerlerde ödem veya zatürreye sebep olabilir.
BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1. Yangın söndürücüler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanın. Kapalı
kapları/konteynırları su spreyi ile soğutun. Su jeti kullanmayın.
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Buharları havada tutuşabilir ve tutuşturucu kaynağa doğru
hareket edebilir. Zararlı yanma ürünleri: Kükürt oksitler, kurşun oksitler, kurşun, karbon
monoksit, karbon dioksit.
5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda tam korumalı ve basınçlı hava desteği olan koruyucu kıyafetler giyin. Isıl
dekompozisyon tahriş edici gaz ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.
Sayfa 5 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın. Ortamın iyice havalandırılmış olduğundan emin olun.
Kişileri döküntü bölgelerinden uzak tutun. Cilt ve gözle temastan ve buharlarının
solunmasından kaçının. Tutuşturucu kaynaklardan uzakta çalışın. Statik boşalmalara karşı
önlem alın.
6.2. Çevresel önlemler
Denize, nehirlere, derelere, su kanallarına, yer altı ve üstü su yollarına veya kanalizasyona
boşaltmayın, döküntülerinin buralara ulaşmasına izin vermeyin. Ciddi bir döküntü veya sızıntı
olması durumunda yerel yetkililere haber verin. Çevreye salınmasından kaçının.
6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
İnert bir materyale emdirin veya silin ve uygun bir atık kutusuna koyarak bertaraf ettirin.
6.4. Diğer bölümlere atıflar
Kişisel koruyucular ve bertaraf yöntemleri Bölüm 8 ve Bölüm 13’te verilmiştir.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın/giyin. Göze, cilde ve kıyafetlere temas ettirmeyin.
Yutulmasından ve solunmasından kaçının. Çıplak alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturucu
kaynaklardan uzakta tutun. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Patlamaya dayanıklı (patlama
güvenceli; explosion-proof) ekipmanlar kullanın. Statik elektrik konusunda önlem alın. Statik
elektrik boşalması nedeniyle buharların tutuşmasından kaçınmak için tüm metal parçaları
topraklayın.
Sayfa 6 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Sıkıca kapatılmış kaplarda kuru, serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda muhafaza edin.
Karanlıkta ve argon atmosferi altında depolayın.
7.3. Belirli son kullanımlar
Laboratuvarlarda kullanılır.
BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Toluen için maruz kalma limitleri:
8-saat TWA
STEL (15 dakika)
: 50 ppm (192 mg/m3)
: 100 ppm (384 mg/m3)
8.2. Maruz kalma kontrolleri
Mühendislik tedbirleri: Çalışılan bölgesine yakın bir noktada göz yıkama istasyonu ve güvenlik
duşu olduğundan emin olun. Patlama güvenceli (explosion-proof) elektrik tesisatı /
havalandırma ekipmanları ve aydınlatma ekipmanları kullanın. Özellikle kapalı alanların iyi bir
şekilde havalandırılmasını sağlayın. Prosesi izole edin ve uygun bir havalandırma sistemi
kullanın.
Kişisel koruyucu ekipman:
Göz koruması: Kalkanlı koruyucu gözlük. (European Standard – EN 166)
El koruması: Koruyucu eldiven. (European Standard – EN 374)
Sayfa 7 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
Cilt ve vücut koruması: Uygun bir koruyucu eldiven ve kıyafet giyin.
Solunum koruması: Maruz kalma limitlerinin üzerine çıkıldığında onaylı bir solunum
cihazı ile müdahale edin. Solunum cihazının aparatlarının çalışanlar için uygun
büyüklükte olduğundan ve bakımlarının düzenli yapıldığından emin olun.
Büyük ölçek/acil durum: Maruz kalma limitlerinin üzerine çıkıldığında veya tahriş
benzeri semptomlar görüldüğünde NIOSH/MSHA veya Avrupa Standardı (EN 136)
onaylı bir solunum cihazı kullanın. Önerilen filtreler: EN14387 standardına uygun
organik gaz ve buhar filtreleri Tip A Brown.
Küçük ölçek/laboratuvar kullanımı: Maruz kalma limitlerinin üzerine çıkıldığında veya
tahriş benzeri semptomlar görüldüğünde EN 149 standardına veya NIOSH/MSHA
onaylı bir solunum cihazı kullanın. Önerilen yarım maskeler: EN 405 veya EN140, EN
141.
Hijyen tedbirleri: İyi laboratuvar uygulamaları çerçevesinde elleçleyin.
Çevresel maruziyet kontrolleri: Kanallara karışmasından kaçının. Yer altı su
sistemlerine girişlerine izin vermeyin.
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel durum: Sıvı
Renk: Açık kahverengi, açık yeşil
Koku: Aromatik
Koku eşiği*: 1,74 ppm
Moleküler ağırlık*: 92,14 g/mol
Parlama noktası*: 4 °C / 39,2 °F
Kaynama noktası*: 111°C / 231,8 °F @ 760 mmHg
Erime noktası*: -95°C (-139°F)
Buharlaşma hızı*: 2,4 (Butil asetat = 1,0)
Buhar basıncı*: 3,8 kPa (@ 25°C)
Özgül ağırlık* (su= 1): 0,866
pH: Uygulanmaz
Sayfa 8 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
Sudaki çözünürlük*: pratik olarak suda çözünmez. Etanol, benzen, kloroform, glacial asetik
asit, karbon disülfit gibi çözücülerde çözünür. Sudaki çözünürlük 0,5 g/l @ 20°C. Ürün yağda
daha fazla çözünür.
* Toluen için.
9.2. Diğer bilgiler
Bilgi yoktur.
BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1. Tepkime
Bilgi yoktur.
10.2. Kimyasal kararlılık
Normal koşullar altında kararlıdır.
10.3. Zararlı tepkime olasılığı
Bilgi yoktur.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken maddeler. Aşır ısı. Çıplak alevler, sıcak yüzeyler ve tutuşturucu kaynaklar.
10.5. Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli okside edici ajanlar. Kuvvetli asitler.
10.6. Zararlı bozunma ürünleri
Yanma sonucunda toksik yan ürünler meydana gelir: Kükürt oksitler, kurşun oksitler, kurşun,
karbon monoksit, karbon dioksit.
Sayfa 9 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgiler
11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Toluen için:
LD50 ağız: > 5000 mg/kg (sıçan)
LD50 cilt: 12000 mg/kg (tavşan)
LD50 soluma: 26700 ppm (sıçan) 1 saat
Asp. Tok. 1: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt Tah. 2: Cilt tahrişine yol açar.
BHOT Tek Mrz.3: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Ürm. Sis. Tok. 1A: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var.
BHOT Tekrar. Mrz. 2: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
açabilir.
BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgiler
12.1. Toksisite
Sucul Kronik 2: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Bu ürün ağır metal içerir.
PbS için (Kurşun sülfür):
LC50 : 0,915 mg/l/96 saat (Fathead minnow- Tatlı su balığı)
EC50 : 0,138 mg/l/48 saat (Dapnia magna- Su piresi)
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Toluen: Hızlı bir şekilde biyobozunurdur (20 günde %86’sı). Suda çözünmez. Ulaşılabilen
bilgilere göre kalıcılık söz konusu değildir.
Kurşun sülfür: Suda çözünmez. Kalıcıdır.
Sayfa 10 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Toluen: Biyobirikim söz konusu değildir. log Pow = 2,65. Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 90
Kurşun sülfür: Biyobirikim potansiyeline sahiptir.
12.4. Toprakta hareketlilik
Bilgi yoktur.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Bilgi yoktur.
12.6. Diğer olumsuz etkiler
Sucul yaşam için toksiktir.
BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1. Atık işleme yöntemleri
Tehlikeli atık olarak işlem yapın. Yürürlükteki mevzuatlara ve kullanım amacınıza göre uygun
olarak sınıflandırarak bertaraf edin.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgileri
14.1. UN numarası
1294 (IMDG/IMO, ADR, IATA)
14.2. Uygun UN taşımacılık adı
TOLUENE (IMDG/IMO, ADR, IATA)
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
3 (IMDG/IMO, ADR, IATA)
14.4. Ambalajlama grubu
II (IMDG/IMO, ADR, IATA)
14.5. Çevresel zararlar
Tanımlanmış bir zarar yoktur.
14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Özel bir gereklilik yoktur.
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve
IBC koduna göre toplu taşımacılık
Uygulanmaz, paketlenmiş ürün.
Sayfa 11 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29204
Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28848 Mükerrer
Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314
Atık Yönetimi Yönetmeliği
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Bölüm 3’te yer alan zararlılık ifadelerinin tam metni:
Alev. Sıvı 2 (H225): Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Akut Tok. 4 (H302): Yutulması halinde zararlıdır.
Asp. Tok. 1 (H304): Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt Tah. 2 (H315): Cilt tahrişine yol açar.
Akut Tok. 4 (H332): Solunması halinde zararlıdır.
BHOT Tek Mrz. 3 (H336): Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Ürm. Sis. Tok. 1A (H360Df): Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var.
Ürm. Sis. Tok. 2 (H361d): Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
BHOT Tekrar Mrz.2 (H373): Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol
açabilir.
Sucul Akut 1 (H400): Sucul ortamda çok toksiktir.
Sucul Kronik 1 (H410): Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Sayfa 12 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
Kısaltmalar
ADR
IMO
International Maritime Organization
BCF
The European Agreement
concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by
Road
Bioconcentration Factor
LD50
Lethal Dose, 50%
CAS No
Chemical Abstracts Service Number
MSHA
The Mine Safety and Health
Administration
CLP
Classification, Labelling and
Packaging
NIOSH
The National Institute for Occupational
Safety and Health
EC
European Community
PBT
Persistent, Bioaccumulative, Toxic
EC No
The European Community number
POW
Partition coefficient Octanol:Water
EEC
European Economic Community
REACH Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals.
EN
European Standard
SDS
Safety Data Sheet
GHS
Globally Harmonized System
STEL
Short-Term Exposure Limit
IATA
The International Air Transport
Association
TWA
Time Weighted Average
IBC
Intermediate Bulk Container
VOC
Volatile Organic Compounds
IMDG
International Maritime Dangerous
Goods
vPvB
very Persistent, very Bioaccumulative
Sayfa 13 / 14
-Kısım I-
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
KUDOT PbS – Toluen içinde
Revizyon tarihi ve numarası: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 - 10.02.2016
13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yer alan
“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”’e uygun hazırlanmıştır.
Bilgi kaynakları ve referanslar
Türkiye mevzuatları
Avrupa birliği regülasyonları
Tedarikçi güvenlik bilgi formları
Revizyon tarihi ve numara: Revizyon açıklamaları: GBF kodu ve hazırlanma tarihi: Qtag049 – 10.02.2016
FERAGAT
Bu Güvenlik Bilgi Formu, hazırlandığı tarih itibariyle mevcut ve ulaşılabilen bilgiler ışığında ürünün
sağlık tehlikeleri, çevresel zararları ve güvenlik tedbirlerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Burada verilen özellikler ürünün tipik özellikleri olup değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, ürünün
herhangi bir spesifik özelliğini garanti altına aldığı şeklinde yorumlanmamalıdır.
KUANTAG Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş., ürünün uygun olmayan kullanımından
kaynaklanan herhangi bir olumsuzlukla ilgili sorumluluk kabul etmez,
buradaki sorumluluk kullanıcıya aittir.
Güvenlik Bilgi Formu’nun Sonu
Sayfa 14 / 14

Benzer belgeler

SDS PDF 0.5MB

SDS PDF 0.5MB 1.4. Acil durum telefon numarası ADAMA: +90 232 462 61 40 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114 Acil Sağlık Hizmetleri : 112 2 ZARARLILIK TANIMLANMASI 2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması Fi...

Detaylı

güvenlik bilgi formu flexane prımer fl-10

güvenlik bilgi formu flexane prımer fl-10 P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın. P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın. P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler...

Detaylı

GBF-Hickson Decor Aqua Wood Stain-Çeşitli Renkler GBF

GBF-Hickson Decor Aqua Wood Stain-Çeşitli Renkler GBF yollarına girişini sınırlayarak ve engelleyerek kontrol altına altın. Suyun kirlenme tehlikesi

Detaylı

rulmanların bakım ve yağlanması

rulmanların bakım ve yağlanması bununla birlikte rulmanların çoğu için senede en az bir kere temizleme ve yeniden yağlama gereklidir. Rulman büyük ise, yüksek devirde çalışıyorsa, çalışma sıcaklığı 60°C derecenin üstünde ise, dah...

Detaylı

msds bilgileri

msds bilgileri 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Teknik kriterler/Depolama koşulları: Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Çıpla...

Detaylı