ButylCord White 6000 (TDS)

Yorumlar

Transkript

ButylCord White 6000 (TDS)
ButylCord White 6000
Butil Kauçuk Macun
Ürün Tan :
Bostik ButylCord White 6000, önceden ekillendirilmi , beyaz renkli, kullan ma haz r, butil kauçuk bazl macun
erittir.
Kullan ld Yerler :
Otomotiv, beyaz e ya endüstrisinde plastik ve metal parçalar yap rmada
Metal, ah ap, cam, ta vb. aras ndan hava ve nem geçi inin önlenmesinde
Özellikler:
yi yap rma özelli i yüzeye ba lant sa lar
Kolay ekillendirilir
Uygulamas kolay ve temizdir
Dayan kl , kal , sa lam, esnek yap ma sa lar
Kokusuzdur
Çok çe it malzemeyi yap
r
Suya kar dayan kl
De ik formlarda ve ebatlarda bulunabilir
Teknik Veriler:
Renk
Biçim
Kimyasal Tipi
Kuru çerik
Yo unluk
Is Direnci
Su ve Direnci
Ya ve Çözücü Direnci
Güne I
ve UV Direnci
Deterjan Çözeltisi Direnci
Beyaz
Kal planm
erit
Butil Kauçuk
%100
1,6 g/cm3
- 18°C + 70°C
Çok yi
Genel olarak dayan kl de il
yi
yi
Uygulama Öncesi Haz rl k:
Uygulama veya yap rma yap lacak bölge temiz ve sa lam olmal . Kir, toz, ya vb. temizlenmeli ve ar nd lmal
r.
Uygulama:
Arka band yap k olan Bostik ButylCord White 6000 gerekli miktarda kopar lmal r
Ba ar yap rma için yüzeye iyi temas etti ine emin olunmal r.
Arka band do ruca kald rarak de il, erit hizas nda tutarak kald lmal ve yüzeyin di er bölümünü
yap rarak, ba lant yerine bas nç uygulanmal r
Ambalaj:
De ik form ve ebatlarda bulunabilir
Depolama:.
5 ile +25°C aras nda kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir..
Yukar da belirtilmi olan depolama ko ullar na uyulmas kayd yla, üretim tarihinden itibaren en az 5 y l.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015
Güvenlik Önlemleri:
Genel in aat yap m kurallar ve güvenlik önlemleri gere ince, uygulama esnas nda, Genel Hususlarda tan ml
Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallar na dikkat edilmelidir.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015

Benzer belgeler

CeraBest Saniter

CeraBest Saniter durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı