Ă!+À`%2ŧ,ŧ-ÀĖ2Ė.,%2ŧ 2016 Haziran Fiyat Listesi

Yorumlar

Transkript

Ă!+À`%2ŧ,ŧ-ÀĖ2Ė.,%2ŧ 2016 Haziran Fiyat Listesi
$OoDN*HULOLP
*o.RQGDQVDW|UOHUL
.DoDN$NñP
$OJñODPDOñ'HYUH
.HVLFLOHU
Motor Koruma
úDOWHUOHUL
'LMLWDOYH$QDORJ
gOo$OHWOHUL
Açma Kapama
úDOWHUOHUL
$oñN7LS
*oúDOWHUOHUL
$*$NñP
7UDQVIRUPDW|UOHUL
$OoDN*HULOLP
3DUDIXGUODU
2WRPDWLN
6LJRUWDODU
.DoDN$NñP
.RUXPDúDOWHUOHUL
.RQWDNW|UOHU
$OoDN*HULOLP
'HYUH.HVLFLOHUL
!,Ă!+À'%2ŧ,ŧ-ÀĖ2Ė.,%2ŧ
2016 Haziran Fiyat Listesi
ƓIRKETÀ0RO˰LI
Ì 3İQJHXDÌ [email protected]Ì RDJSīQİMİMÌ īMCDÌ FDKDMÌ ͷ[email protected]@Qť[email protected]Ì [email protected]Ì $KDJSQHJÌ [email protected]@KHXDSKDQHMDÌ Ì XťKť[email protected]Ì [email protected]Ì [email protected]Ì İQDSHLHXKDÌ
[email protected]Ƒ[email protected]ťƑÌNKTOÌGDQÌFDĜDMÌFİMÌFDQĜDJKDƑSHQCHœHÌXDMHÌOQNIDKDQKDÌ3İQJÌDJNMNLHRHMDÌ[email protected]ťQťLÌ[email protected]@[email protected]Ì[email protected]ÌDSLDJSDCHQ
!TFİMÌŤ[email protected]Ì[email protected]@JSDODCDJHÌÌ[email protected]@Rť[email protected]Ì KĜ@JÌ&DQHKHLÌ#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ[email protected]Ì[email protected]@QÌ KĜ@JÌ&DQHKHLÌ JťLÌ[email protected]@SīQKDQH KĜ@JÌ
&DQHKHLÌ*[email protected]īQKDQHÌ[email protected]Ƒ[email protected]Ì[email protected]ÌİYDQDÌÌĜDƑHSKHÌ &Ì[email protected]ÌUDÌīKĜİÌ[email protected]@QťMťMÌİQDSHLHMHÌÌLNCDQMÌİQDSHLÌSDJMNKNIHKDQHMHÌ[email protected]@[email protected]ÌÌ[email protected]@MÌ
[email protected]Ì$KDJSQHJÌ[email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]ťÌXīMDSHLÌ@[email protected]ťƑťÌHKDÌJť[email protected]@ÌUDÌTYTMÌ[email protected]ÌGDCD͸DQHÌCNœ[email protected]ÌÌXťKÌHĜHMCDÌDKDJSQHJÌRDJSīQİMCDÌ
İKJDLHYHMÌKHCDQÌ[email protected]@[email protected]ť[email protected]ÌAHQHRHÌ[email protected]ťÌGDCD͸DLDJSDCHQ
[email protected]Ì$KDJSQHJSDÌ[email protected]@Qť[email protected]Ì[email protected]@[email protected]@[email protected]Ì[email protected]@QÌ[email protected]ÌSİLÌHƑÌRİQDĜKDQHÌ(2.ÌÌ*@KHSDÌ8īMDSHLÌ2HRSDLHÌFİUDMBDRHÌ@KSť[email protected]Ì
FDQĜDJKDƑSHQHKLDJSDÌ NKTOÌ SİLÌ İQİMKDQÌ HKFHKHÌ 32$Ì UDÌ [email protected]@[email protected]ťÌ [email protected]@[email protected]@Ì TXFTMÌ [email protected]@JÌ İQDSHKLDJSDÌ SDRSÌ UDÌ [email protected]Ì JNM
SQNKKDQHÌ[email protected]ťKCť[email protected]Ì[email protected]ÌLİƑSDQHXDÌFīMCDQHKLDJSDCHQ
ÌÌÌÌÌÌ%[email protected]ÌHĜHMCDÌDKDJSQHJÌ Q&DÌDKDJSQNMHJÌ Q&DÌUDÌ[email protected]Ì Q&DÌĜ@KťƑ[email protected]@QťÌAHQAHQHÌHKDÌ[email protected]@KDKÌXİQİSİKLDJSDÌUDÌATÌĜ@KťƑ[email protected]@QťMťMÌSDLDKHMHÌ
LİƑSDQHÌ[email protected]ÌNKTƑ[email protected]@CťQÌŤKFHKHÌ[email protected]@[email protected]ťÌ[email protected]@[email protected]ťMÌADKHQKDCHœHÌJQHSDQKDQHMÌİYDQHMCDÌAHQÌİQİMÌ[email protected]ť[email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]ÌHĜHMÌ
[email protected]ÌCDMÌDSJHMÌAHQÌƑDJHKCDÌ[email protected]@[email protected]ť[email protected]@CťQ
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ[email protected]Ì$KDJSQHJÌGDQÌSİQKİÌ[email protected]ťAťÌ[email protected]@AHKDBDJÌLNCDQMÌ[email protected]@[email protected]Ì[email protected]ťKLťƑÌFDKHƑLHƑÌAHQÌ[email protected]ť[email protected]Ì[email protected]ÌĒQİMÌ[email protected]@Qť[email protected]ťMťMÌ[email protected]ťOÌ
[email protected]@QťLť[email protected]ÌCīMİƑLDRHMHÌLİ[email protected]Ì[email protected]ťOÌ[email protected]ťLťÌGť[email protected]ÌFDQĜDJKDƑSHQHKLDJSDÌUDÌİQDSHLDÌSDRKHLÌDCHKLDJSDCHQÌÌĒQİMÌ[email protected]@QťLť[email protected]Ì[email protected]ť[email protected]Ì4MH
[email protected]Ì-7Ì[email protected]ťKťLťÌCİ[email protected][email protected]@BťKťJÌNSNLNSHUÌ[email protected][email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]ťOÌRDJSīQKDQHMCDÌ[email protected]@KHXDSÌFīRSDQDMÌÌHMÌİYDQHMCDÌ
ͷ[email protected]Ì[email protected]@Eť[email protected]ÌSDQBHGÌDCHKDMÌRNMÌCDQDBDÌFDKHƑLHƑÌīYDKKHJKDQDÌ[email protected]ÌAHQÌ[email protected]ťKťLCťQÌ!TÌ[email protected]ťKťLÌ[email protected]@[email protected]Ì[email protected]@Qť[email protected]ÌİQDSHLÌRİQDBHMDÌ[email protected]@QÌ
XDMHÌİQİMKDQÌHĜHMÌGťYKťÌ[email protected]@QťLÌĜīYİLKDQHÌ[email protected]@CťQÌ$MCİRSQHMHMÌDMÌFDMHƑÌ[email protected]ÌAİSİMKDƑHJÌ" #" ,Ì" $Ì[email protected]@[email protected]ťÌHKDÌ
-7ÌİQİMÌ[email protected]@QťLťÌ[email protected]@SťÌUDÌ
LİGDMCHRKHJÌ@[email protected]ÌFHAHÌFDKHƑSHQLDÌRİQDBHMHMÌGDQÌ@[email protected]ť[email protected]ÌRīYÌ[email protected]
RED COM
TE
REG
IS
REG
IS
9001:
2008
ISO
NY
PA
ISO
NY
PA
RED COM
TE
14001
ŤþŤ-#$*Ť+$1
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ [email protected]@Qť
*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
28
ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQH
[email protected]@XÌ3HOÌ[email protected]ťÌ8İJÌ XťQťBťRť
[email protected]Ì[email protected]@Q
2HKHMCHQHJÌ*@QSTƑÌ[email protected]@Q
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
&Ì*[email protected]īQKDQH3DQLHJÌ1īKDKDQ
/@JDSÌƐ@KSDQKDQ
,NSNQÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
&Ì JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
čKĜİÌ KDSKDQH
KĜ@JÌ&DQHKHLÌ&İĜÌ*[email protected]@SīQKDQH
82
KĜ@JÌ&DQHKHLÌ*[email protected]@RXNMÌĒQİMKDQH
*@KHSDÌ!DKFDKDQH
3DQLHJ,@MXDSHJÌ [email protected]ťÌ3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
3HO
"
*Ì
,
*Ì
,Ì
2Ì
4
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
[email protected]Ì JťLťÌ
ÌsÌ"ÌCD
ÌÌÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌ
ÌÌÌ
Ì
ÌÌÌÌÌ
Ì
Ì
ÌÌ
ÌÌÌ
Ì
ÌÌ
*TSTOÌ[email protected]ťRťÌ
ÌÌÌÌ
[email protected]@QS
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì
&DQHKHLH
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
ÌÌ
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
V
"
4H
V
"
V
"
kV
"
8
8
8
8
8
8
8
Ì5Ì "
8
8
8
Ì#@[email protected]Ì2İQDKHÌ3DRSÌ
&DQHKHLHÌ
4HLO
[email protected]Ì,@JRHLTLÌ
*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*DRLDÌ
*@[email protected]
ÌÌÌÌ
4D
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
[email protected]Ì8ťKCťQťLÌ#@QADÌ
&DQHKHLH
ÌÌ
(BT
J
Ì5Ì "
7
Ì5Ì "
22
22
22
415 V AC
25
36
50
36
50
70
36
Ì5Ì "
Ì5Ì#"ÌÌÌ
ÌJTSTOÌ
RDQH
Ì5Ì "
8
8
8
8
8
Ì5Ì "
7
Ì5Ì "
22
22
22
415 V AC
18
36
38
36
50
52
36
Ì5Ì "
Ì5Ì#"ÌÌÌ
ÌJTSTOÌ
RDQH
Ì5
*[email protected]ÌĒMHSDRH
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ[email protected]Ì
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ[email protected]
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ[email protected]
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ,@MX
DSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ť
$KDJSQNMHJÌ
*[email protected]ÌĒMHSDRHÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(QÌWKMÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌ(L
WKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌ
(LWKM
[email protected]ÌŤƑKDSLDÌ*ť[email protected]Ì
#DUQDÌ*DRLDÌ
*@[email protected]
(BR
J
*[email protected]@Ì*@SDFNQHRHÌ
*HQKDMLDÌ#DQDBDRHÌ
$KDJSQHJRDKÌčLİQÌ
.-ÌÌ.%%
,[email protected]ÌčLİQ
.-ÌÌ.%%
þ@KťƑ[email protected]Ì[email protected]Ì
2ť[email protected]ťœťÌ [email protected]ťœťÌ
s"
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
#[email protected][email protected]Ì
2ť[email protected]ťœťÌ [email protected]ťœť
s"
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
[email protected]Ì
$M
mm
Boy
mm
Ì
#DQHMKHJ
mm
ÌÌ
[email protected]@Q
ĜSť[email protected]Ì!NAHMH
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMHÌ
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]Ì*[email protected]œťÌ
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
,NSNQÌ,[email protected]@RťÌ
_
̏
_
̏
̏
_
̏
#īMDQÌ[email protected]@Ì*NKTÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]œ[email protected]ťÌ*KDLDMRHÌ
[email protected]@QSÌ
̏
_
̏
̏
_
̏
,[email protected]Ì [email protected]Ì
*HKHSÌ [email protected]@Sť
̏
̏
_
̏
̏
_
̏
[email protected][email protected]@RťÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
*Ì
,Ì
2Ì
*Ì
,Ì
2Ì
,
2
4
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
ÌÌ
8
8
8
8
8
8
8
8
8
22
36
50
70
36
50
70
50
70
70
_
8
8
22
8
18
36
52
18
36
35
36
35
35
_
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
3DQLHJÌ@[email protected]ťÌÌÌÌÌ
,@MXDSHJÌ@[email protected]ťÌ
$KDJSQNMHJ
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
(QÌWKMÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
(LWKM
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
Ì
ÌÌÌÌ
ÌÌ
ÌÌÌ
B
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏Ì
̏Ì
̏Ì
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
_
̏
̏
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
_
_
_
_
_
_
_
_
_
̏
̏
_
̏
̏
_
̏
̏
̏
[email protected]@QSÌ
[email protected]@QS
̏
[email protected]@QSÌ
[email protected]@QS
[email protected]@QSÌ
[email protected]@QSÌ
[email protected]@QS
[email protected]@QS
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
7
3DQLHJ,@MXDSHJÌ[email protected]Ì3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
*,
3HO
[email protected]@QS
[email protected]Ì JťLťÌÌÌsÌ"ÌCD
*TSTOÌ[email protected]ťRťÌ
-
-
-
-
-
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
32Ì$-Ì
ÌÌÌ
ÌÌÌ
Ì
ÌÌÌÌ
ÌÌÌ
Ì
Ì
Ì
ÌÌÌÌÌÌÌ
ÌÌÌÌÌÌ
ÌÌ
4D
V
"
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
4H
V
"
V
"
[email protected]Ì8ťKCťQťLÌ#@QADÌ&DQHKHLH
4HLO
kV
8
8
8
8
8
8
8
8
8
[email protected]Ì,@JRHLTLÌ*ť[email protected]Ì
#DUQDÌ*DRLDÌ*@[email protected]
(BT
J
400/415 V AC
36
25
36
36
25
36
36
36
36
[email protected]ÌŤƑKDSLDÌ*ť[email protected]Ì#DUQD
Ì*DRLDÌ*@[email protected]
(BR
J
400/415V AC
18
12,5
12,5
18
12,5
18
18
18
18
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
*HQKDMLDÌ#DQDBDRH
$KDJSQHJRDKÌčLİQÌ
.-ÌÌ.%%
,[email protected]ÌčLİQ
.-ÌÌ.%%
Ì
5Ì "
3DQLHJÌ [email protected]
,@MXDSHJÌ [email protected]
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
32Ì$-Ì
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
Ì#@[email protected]Ì2İQDKHÌ3DRSÌ&DQHKHLHÌ
8
32Ì$-Ì
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
sabit
þ@KťƑ[email protected]Ì[email protected]Ì
2ť[email protected]ťœťÌ [email protected]ťœťÌ
s"
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
#[email protected][email protected]Ì
2ť[email protected]ťœťÌ [email protected]ťœť
s"
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
$M
mm
Boy
mm
#DQHMKHJÌ
mm
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMH
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]Ì[email protected]œťÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
,NSNQÌ,[email protected]@RťÌ
#īMDQÌ[email protected]@ÌJNKTÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected][email protected]@RťÌ
_
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
̏
[email protected]Ì
[email protected]@Q
ĜSť[email protected]Ì!NAHMH
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HO
*TSTOÌ[email protected]ťRť
%
#
#
#
#
ÌÌÌÌ
ÌÌÌÌ
Ì
L Ì
&DBHJLDÌRİQDRHÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
@[email protected]@[email protected]
mili saniye
&DBHJLDRHYÌ@Ĝ[email protected]ÌRİQDRHÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
@[email protected]@[email protected]
mili saniye
[email protected]Ì JťLťÌÌsÌ"ÌCD
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ$ƑHJÌ
#DœDQHÌ
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
4D
V
"
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
4H
V
"
4HLO
kV
"
8
8
8
8
8
[email protected]Ì,@JRHLTLÌ*ť[email protected]Ì
#DUQDÌ*DRLDÌ*@[email protected]
(BT
J
400/415V
AC
36
36
36
50
50
[email protected]ÌŤƑKDSLDÌ*ť[email protected]Ì#DUQDÌ
*DRLDÌ
*@[email protected]
(BR
J
400/415V
AC
18
18
18
25
25
Ì5
ƑťQťÌ8İJÌ*[email protected]ťÌ
W(M
W(M
W(M
W(M
W(M
*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*[email protected]ť
W(M
W(M
W(M
W(M
W(M
ÌL Ì
ÌL Ì
ÌL Ì
ÌL Ì
ÌL Ì
LDUBTS
LDUBTS
LDUBTS
LDUBTS
LDUBTS
[email protected]Ì8ťKCťQťLÌ#@QADÌ
&DQHKHLH
*HQKDMLDÌ#DQDBDRHÌ
$KDJSQHJRDKÌčLİQÌ
.-ÌÌ.%%
,[email protected]ÌčLİQ
.-ÌÌ.%%
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ťÌ
*@Ĝ@JÌ@JťLÌ[email protected]ťMťÌ
CDUQDÌCťƑťÌAť[email protected]@ÌīYDKKHœHÌ
þ@KťƑ[email protected]Ì[email protected][email protected]ťœťÌ [email protected]ťœť
s"
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
ÌÌÌHKDÌ
#[email protected][email protected]Ì2ť[email protected]ťœťÌ
[email protected]ťœť
s"
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
ÌÌHKDÌÌ
[email protected]Ì
$M
mm
Boy
mm
#DQHMKHJÌ
mm
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
Boyutlar
+-
109
94
89
140
x2
M5
158
106
66
26
46
137
35
28
C160
x2
100
120
36
51
141
I
M4
30
0
25
32
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
93
78
75
90
23
30
30
++-
125
0.7
Ir Im
54
1 Ir
A
35
35
125
141
161
66
178
35
M
4x
2
94
89
105
28
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
M160
30
4x
90
28
M
107
92
89
4
107
123
138
60
,
48
Ir Im
30
30
S250
109
105
28
93
35
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
x4
M4
89
126
161
101
0
140
60
I
59
Ir Im
35
35
U250
Ir
160
140
200
93
225
92
250
100
A
Isd
95
94
175
125
110
9
4
96
1
x Io
97
3
98
2
35
125
161
141
66
Io
Ii=3000A
5
6
7
8
10
1,5
x Ir
54
178
35
M
4x
2
125
94
89
105
28
Ir Isd
35
K400-K630-M400-M630
138
109
104
140
28
56
10(K630)
6(K400)
56
28
30
28
O1
4
45
x4
M6
44
214
345
228
260
318
76
267
I
94
0
6
6
4 Im 8
4 Im 8
1 Ir
1
TEST
45
6
4 Im 8
45
S400 - S630
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
158
125
140
60
117
47
x4
M5
233
263
200
102
,
101
Ir Im
47
47
M800-S800
150
112
210
107
44,5
R7
35,5
14
10
22 10
51
70
244
244
276
378
91
93
280
4
6x
M
70
70
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
197
U1600
143
132
210
70
70
70
46
70
10
4
6x
M
0,5
O1
70
380
371
549
408
14 22
141
88
328
75
22,5
50
70
70
93
30
4
4x
M
78
74
90
29
5
132
155
134
75
50
0
55
159
I
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
A160
6
30
30
A160N
94
120
81
28
74
30
30
x4
M4
132
155
102
134
50
TEST
N
52
159
,
30
30
30
A250
93
x2
M4
78
74
105
37
35
126
165
146
50
0
58
170
I
35
35
A250N
95
81
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
140
74
35
35
4
4x
M
29
126
102
146
165
50
169
,
58
N
35
35
35
A400
155
140
117
110
4
6x
M
51
44
87
0
44
44
194
258
225
90
265
I
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
A400N
155
117
110
51
48
44
M
6x
4
185
194
258
225
90
262
,
85
1
44
44
44
A630N-A800N
70
70
70
0
243
243
276
281
91
I
93
TEST
N
70
70
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
51
117
110
M6
x4
155
282
70
F250
125
94
105
28
M
Ir Im
A
130
200
0.7
235
1 Ir
215
252
125
66
35
4x
3
89
310
150
60
0
vigi MH
1
0,5
0,3
0,1
0,03
35
35
D100
22
x2
M4
84
72
68
120
60
5
N
167
OFF
191
170
203
50
ON
89
6
30
30
D250
107
90
140
86
22
70
x4
M4
5
N
ON
102
OFF
6
35
35
35
170
189
210
221
50
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
30
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
D400
153
184
62
103
44
48
M
6x
4
110
5
1
ON
270
302
314
OFF
129
240
90
,
6
44
44
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
44
D630
22
2
4x
M
84
72
68
120
60
5
N
167
OFF
191
170
203
50
ON
89
6
30
30
30
Ì*TSTOKTÌ3DQLHJ,@MXDSHJÌ [email protected]ťÌ3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
3HOÌ*NCT
C160
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
K160
K250
K400
K630
M160
M250
M400
M630
M800
S250
S400
S630
S800
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ 3DQLHJÌ [email protected]Ì
JťLťÌ(QÌ ,@MXDSHJÌ [email protected]Ì
JťLťÌ(LÌ *DRLDÌ*@OÌ(BTÌ
J *NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
16
10-16
15xIn
25
8
3C160016
270,00
20
16-20
12xIn
25
8
3C160020
270,00
25
20-25
12xIn
25
8
3C160025
270,00
32
25-32
10xIn
25
8
3C160032
270,00
40
32-40
10xIn
25
8
3C160040
270,00
50
40-50
10xIn
25
8
3C160050
270,00
63
50-63
10xIn
25
8
3C160063
270,00
80
63-80
10xIn
25
8
3C160080
270,00
100
80-100
10xIn
25
8
3C160100
270,00
125
100-125
10xIn
25
8
3C160125
300,00
160
125-160
10xIn
25
8
3C160160
330,00
16
11-16
15xIn
36
6
3K160016
365,00
20
14-20
12xIn
36
6
3K160020
365,00
25
18-25
10xIn
36
6
3K160025
365,00
32
23-32
10xIn
36
6
3K160032
365,00
40
28-40
10xIn
36
6
3K160040
365,00
50
35-50
10xIn
36
6
3K160050
365,00
63
44-63
10xIn
36
6
3K160063
365,00
80
56-80
10xIn
36
6
3K160080
365,00
100
70-100
10xIn
36
6
3K160100
365,00
125
88-125
10xIn
36
6
3K160125
425,00
160
112-160
10xIn
36
6
3K160160
435,00
200
140-200
(5-10)xIn
36
6
3K250200
550,00
250
175-250
(5-10)xIn
36
6
3K250250
560,00
315
250-315
(5-10)xIn
36
2
3K400315
1.225,00
400
315-400
(5-10)xIn
36
2
3K400400
1.235,00
500
400-500
(5-10)xIn
36
2
3K630500
1.790,00
630
500-630
(5-10)xIn
36
2
3K630630
1.800,00
40
32-40
10xIn
50
6
3M160040
460,00
50
40-50
10xIn
50
6
3M160050
460,00
63
50-63
10xIn
50
6
3M160063
460,00
80
63-80
10xIn
50
6
3M160080
460,00
100
80-100
10xIn
50
6
3M160100
460,00
125
100-125
10xIn
50
6
3M160125
480,00
160
125-160
10xIn
50
6
3M160160
490,00
63
50-63
(5-10)xIn
50
6
3M250063
500,00
80
63-80
(5-10)xIn
50
6
3M250080
500,00
100
80-100
(5-10)xIn
50
6
3M250100
500,00
125
100-125
(5-10)xIn
50
6
3M250125
510,00
160
125-160
(5-10)xIn
50
6
3M250160
520,00
200
140-200
(5-10)xIn
50
6
3M250200
560,00
250
175-250
(5-10)xIn
50
6
3M250250
570,00
315
250-315
(5-10)xIn
50
2
3M400315
1.230,00
400
315-400
(5-10)xIn
50
2
3M400400
1.400,00
500
400-500
(5-10)xIn
50
2
3M630500
1.980,00
630
500-630
(5-10)xIn
50
2
3M630630
2.000,00
800
630-800
(5-10)xIn
50
2
3M800800
2.900,00
100
80-100
(5-10)xIn
70
6
3S250100
540,00
125
100-125
(5-10)xIn
70
6
3S250125
550,00
160
125-160
(5-10)xIn
70
6
3S250160
575,00
200
160-200
(5-10)xIn
70
6
3S250200
600,00
250
200-250
(5-10)xIn
70
6
3S250250
650,00
315
250-315
(5-10)xIn
70
2
3S400315
1.490,00
400
315-400
(5-10)xIn
70
2
3S400400
1.500,00
500
400-500
(5-10)xIn
70
2
3S630500
2.000,00
630
500-630
(5-10)xIn
70
2
3S630630
2.100,00
800
630-800
(5-10)xIn
70
2
3S800800
3.050,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Ì*TSTOKTÌ$KDJSQNMHJÌ ĜSť[email protected]ÌĒMHSDKHÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌÌÌÌÌÌÌ
3HOÌ*NCT
U250
U1600
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ 3DQLHJÌ [email protected]Ì
JťLťÌ(QÌ ,@MXDSHJÌ [email protected]Ì
JťLťÌ(LÌ *DRLDÌ*@OÌ(BTÌ
J *NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
100
40-100
(1,5-10)xIn
36
6
3U250100
890,00
160
64-160
(1,5-10)xIn
36
6
3U250160
900,00
250
100-250
(1,5-10)xIn
36
6
3U250250
930,00
1000
400-1000
(1,5-12)xIn
70
1
3U160010
6.500,00
1250
500-1250
(1,5-12)xIn
70
1
3U160012
7.200,00
1600
640-1600
(1,5-12)xIn
70
1
3U160016
7.500,00
3HOÌ*NCT
KM160
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ *DRLDÌ*@OÌ(BTÌ
J ,HM2HO CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
16
36
1
20
1KM200016
110,00
20
36
1
20
1KM200020
110,00
25
36
1
20
1KM200025
110,00
32
36
1
20
1KM200032
110,00
40
36
1
20
1KM200040
110,00
50
36
1
20
1KM200050
110,00
63
36
1
20
1KM200063
110,00
80
36
1
20
1KM200080
110,00
100
36
1
20
1KM200100
110,00
125
36
1
20
1KM200125
110,00
160
36
1
20
1KM200160
150,00
200
36
1
20
1KM200200
170,00
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
Ì*TSTOKTÌ3DQLHJ,@MXDSHJÌ[email protected]Ì3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
Tip Kodu
A160
A250
A400
$QPD$NÕPÕ,Q$
7HUPLN$\DU$NÕPÕ ,@MXDSHJÌ [email protected]Ì
,U$
JťLťÌ(LÌ .HVPH.DS,FX
N$
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
20
sabit
10xIn
25
6
3A160020
240,00
25
sabit
10xIn
25
6
3A160025
240,00
32
sabit
10xIn
25
6
3A160032
240,00
40
sabit
10xIn
25
6
3A160040
240,00
50
sabit
10xIn
25
6
3A160050
240,00
63
sabit
10xIn
25
6
3A160063
240,00
80
sabit
10xIn
25
6
3A160080
250,00
100
sabit
10xIn
25
6
3A160100
260,00
125
sabit
10xIn
25
6
3A160125
280,00
160
sabit
10xIn
25
6
3A160160
335,00
200
sabit
10xIn
36
6
3A250200
405,00
250
sabit
10xIn
36
6
3A250250
470,00
315
sabit
10xIn
36
2
3A400315
900,00
400
sabit
10xIn
36
2
3A400400
915,00
Ì*TSTOKTÌ3DQLHJ,@MXDSHJÌ[email protected]Ì3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
Tip Kodu
A160N
A250N
A400N
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
A630N
A800N
7HUPLN$\DU$NÕPÕ ,@MXDSHJÌ [email protected]Ì
,U$
JťLťÌ(LÌ .HVPH.DS,FX
N$
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
25
Sabit
10xIn
25
6
4A160025
360,00
32
Sabit
10xIn
25
6
4A160032
360,00
40
Sabit
10xIn
25
6
4A160040
360,00
50
Sabit
10xIn
25
6
4A160050
360,00
63
Sabit
10xIn
25
6
4A160063
360,00
80
Sabit
10xIn
25
6
4A160080
360,00
100
Sabit
10xIn
25
6
4A160100
360,00
125
Sabit
10xIn
25
6
4A160125
445,00
160
Sabit
10xIn
25
6
4A160160
460,00
200
Sabit
10xIn
36
6
4A250200
670,00
250
Sabit
10xIn
36
6
4A250250
720,00
315
Sabit
10xIn
36
2
4A400315
1.220,00
400
Sabit
10xIn
36
2
4A400400
1.785,00
500
Sabit
10xIn
36
2
4A630500
2.335,00
630
Sabit
10xIn
36
2
4A630630
2.450,00
800
Sabit
10xIn
36
1
4A800800
3.360,00
Ì*TSTOKTÌ3DQLHJ,@MXDSHJÌ [email protected]ťÌ3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
Tip Kodu
K160N
K250N
M250N
S400N
S630N
$QPD$NÕPÕ,Q$
$QPD$NÕPÕ,Q$
7HUPLN$\DU$NÕPÕ ,@MXDSHJÌ [email protected]Ì
,U$
JťLťÌ(LÌ .HVPH.DS,FX
N$
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
16
11-16
15xIn
36
8
4K160016
715,00
20
14-20
12xIn
36
8
4K160020
715,00
25
18-25
10xIn
36
8
4K160025
715,00
32
23-32
10xIn
36
8
4K160032
715,00
40
28-40
10xIn
36
8
4K160040
715,00
50
35-50
10xIn
36
8
4K160050
715,00
63
44-63
10xIn
36
8
4K160063
715,00
80
56-80
10xIn
36
8
4K160080
730,00
100
70-100
10xIn
36
8
4K160100
740,00
125
88-125
10xIn
36
8
4K160125
770,00
160
112-160
10xIn
36
8
4K160160
790,00
200
140-200
(5-10)xIn
36
6
4K250200
880,00
250
175-250
(5-10)xIn
36
6
4K250250
900,00
200
140-200
(5-10)xIn
50
6
4M250200
900,00
250
175-250
(5-10)xIn
50
6
4M250250
920,00
315
250-315
(5-10)xIn
70
2
4S400315
1.920,00
400
315-400
(5-10)xIn
70
2
4S400400
1.985,00
500
400-500
(5-10)xIn
70
2
4S630500
2.200,00
630
500-630
(5-10)xIn
70
2
4S630630
2.300,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
[email protected]Ì[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ,Q$
.HVPH.DS,FXN$
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
SATS-32
32
6
SATS032
1.300,00
SATS-40
40
6
SATS040
1.350,00
SATS-50
50
6
SATS050
1.365,00
SATS-63
63
6
SATS063
1.420,00
SATS-100
100
25
SATS100
2.950,00
SATS-125
125
36
SATS125
3.350,00
SATS-160
160
36
SATS160
3.500,00
SATS-200
200
36
SATS200
5.900,00
SATS-250
250
36
SATS250
6.090,00
SATS-400
400
36
SATS400
6.600,00
SATS-630
630
36
SATS630
7.550,00
SATS-800
800
36
SATS800
12.600,00
1RW$DUDVÖ2WRPDWLN7UDQVIHUúDOWHUOHULQGHNRUXPDYHWUDQVIHULûOHPLRWRPDWLNVLJRUWDODULOHJHUoHNOHûWLULOPHNWHGLU
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
%HVOHPH*HULOLPL9
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
C160
230 AC
C0160AB230AC
63,00
125,00
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250
230 AC
K0250AB230AC
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250
24- 30 DC
K0250AB030DC
125,00
M160, S250, S400,S630,S400N,S630N
230 AC
S0630AB230AC
150,00
K400, M400, K630, M630
230 AC
K0630AB230AC
210,00
A160, A160N
230 AC
A0160AB230AC
100,00
A250, A250N
230 AC
A0250AB230AC
145,00
A400, A400N, A630N, M800, S800, A800N
230 AC
A0800AB230AC
210,00
U1600
230 AC
U1600AB230AC
210,00
#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMH
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
%HVOHPH*HULOLPL9
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
C160
400 AC
C0160DG400AC
132,00
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250
400 AC
K0250DG400AC
136,00
M160, S250, S400, S630, S400N, S630N
400 AC
S0630DG400AC
168,00
K400, M400, K630, M630
400 AC
K0630DG400AC
231,00
A160, A160N
400 AC
A0160DG400AC
137,00
A250, A250N
400 AC
A0250DG400AC
168,00
A400, A400N, A630N, M800, S800, A800N
400 AC
A0800DG400DC
230,00
U1600
400 AC
U1600DG400AC
240,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICILERIÀ!KSESUARLARŨ
ĜSť[email protected]Ì!NAHMH
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
C160
1NO+1NC
C0160YK
63,00
C160
2NO+2NC
C0160YL
72,00
K160, K250, M250, K160N, K250N, M250N, U250
1NO+1NC
K0250YK
65,00
M160, S250, S400, S630, S400N, S630N
1NO+1NC
S0630YK
73,00
K400, M400, K630, M630
1NO+1NC
K0630YK
95,00
A160, A160N
1NO+1NC
A0160YK
72,00
A250, A250N
1NO+1NC
A0250YK
75,00
A400, A400N, A630N, M800, S800, A800N
1NO+1NC
A0800YK
105,00
U1600
1NO+1NC
U1600YK
135,00
[email protected]Ì*[email protected]œť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
C160
1NO+1NC
C0160AK
63,00
K160, K250, M250,K160N,K250N,M250N,U250
1NO+1NC
K0250AK
65,00
M160, S250, S400,S630,S400N,S630N
1NO+1NC
S0630AK
75,00
K400, M400, K630, M630
1NO+1NC
K0630AK
95,00
A160, A160N
1NO+1NC
A0160AK
72,00
A250, A250N
1NO+1NC
A0250AK
74,00
A400,A400N, A630N, M800, S800 ,A800N
1NO+1NC
A0800AK
105,00
U1600
1NO+1NC
U1600AK
137,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Adet
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
K160-K250-M250,U250
6
3K160BK
35,00
%LULP)L\DWÕ¨
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICILERIÀ!KSESUARLARŨ
[email protected]œ[email protected]ťÌ*KDLDMRHÌ
,NSNQÌ,[email protected]@Rť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Besleme Gerilimi
9
6LSDULú.RGX
K160, K250, M250,K160N,K250N,M250N,U250
230
K0250MM
735,00
K400, M400, K630, M630
230
K0630MM
1.575,00
A160, A160N
230
A0160MM
1.260,00
A250, A250N
230
A0250MM
1.365,00
A400,A400N
230
A0400MM
1.785,00
A630N, M800, S800 ,A800N
230
M0800MM
1.890,00
U1600
230
U1600MM
1.995,00
#īMDQÌ[email protected]@Ì*NKT
Ì[email protected]@ÌLHKHÌHKDÌAHQKHJSDÌ
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
K160, K250, M250,K160N,K250N,M250N,U250
K0250DK
160,00
M160
M0160DK
180,00
S250
S0250DK
200,00
K400, M400, K630, M630
K0630DK
315,00
A160, A160N
A0160DK
126,00
A250, A250N
A0250DK
137,00
A400,A400N
A0400DK
210,00
A630N, M800, S800 ,A800N
M0800DK
260,00
U1600
U1600DK
315,00
#īMDQÌ[email protected]@Ì*NKT
22
Ì#HQDJSÌ[email protected]Ì
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWՎ
M160
S250
M0160DU
S0250DU
126,00
160,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
,[email protected]Ì [email protected]Ì*HKHSÌ [email protected]@Sť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ$*'HYUH.HVLFLVL
KM160-C160-K160-K250-M250-K400-M400-K630-M630,U250
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
SEMK101
27,00
1RW$VPDNLOLWÀ\DWDGDKLOGHøLOGLU
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ$*'HYUH.HVLFLVL
7DNÕP$GHGL
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
K160, K250, M250, S250,A250,U250
6
K0250UB
32,00
K160N,K250N,M250N,A250N
8
K0250UN
42,00
A160,M160
6
A0160UB
32,00
A160N
8
A0160UN
42,00
A400,S400
6
A0400UB
126,00
A400N,S400N
8
A0400UN
168,00
S630
6
S0630UB
158,00
S630N
8
S0630UN
210,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICILERIÀ!KSESUARLARŨ
[email protected][email protected]@RťÌÌ2DSHÌÌÌ@CDSÌ[email protected]ťLÌ
*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@Ì,NCİKİ
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ$*'HYUH.HVLFLVL
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
K160-K250-M250,U250
0,03-0,3-0,5-1-3
0-0,1-0,5-1
3F250
1.050,00
*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@Ì1īKDRH
(úLN$NÕPÕ$
$oPDVUHVLV
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
0,03 - 30
0,03-3
SAR103LE
378,00
*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@Ì1īKDRHÌ[email protected]œ[email protected]ťÌƐ[email protected]ť
/
/
/
/
/
RESET
/
/
/
/
N
/
/
/
N
S1
T252ø'$/
TRANSFORMATÖR
S2
TEST
/
/
1
2
3
4
5
6
7
AÇTIRMA
B2%ø1ø
%50 KAÇAK AKIM
HATA KONT$ö,
8
9
SINY$/B/AMBASI
7
5
3
1
I>
I>
I>
I>
8
6
4
2
/
/
/
/
Q
S$5/(
75ø3KONT$ö,
$*'(95(.(6ø&ø
10 11 12 13 14
YUK
[email protected]Ì JťLÌ[email protected]@SīQİ
Tipi
øodDSɎPP
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
ST-55
55
ST055
112,00
ST-80
80
ST080
167,00
ST-110
110
ST110
230,00
ST-160
160
ST160
260,00
ST-210
210
ST210
420,00
ST-300
300
ST300
945,00
ST-280x115 (Dikdörtgen)
280x115
STD280
3.000,00
ST-470x160 (Dikdörtgen)
470x160
STD470
4.800,00
+AğAKÀ!KŨMÀ!LGŨLAMALŨÀ!'À$EVREÀ+ESICILERI
Ì*TSTOKTÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
Tip Kodu
D100
D250
D400
D630
$QPD$NÕPÕ
,Q$
.HVPH.DS,FX
N$
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ
¨
40
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4D100040
800,00
50
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4D100050
800,00
63
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4D100063
800,00
80
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4D100080
800,00
100
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4D100100
800,00
125
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D250125
990,00
160
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4D250160
1.050,00
200
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D250200
1.300,00
250
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D250250
1.340,00
250
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D400250
1.900,00
315
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D400315
2.270,00
400
50
0,1-0,3,0,5-1
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4D400400
2.350,00
630
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
1
4D630630
3.970,00
1RW'YH'WLS$*GHYUHNHVLFLOHUL]HULQGHEDUDOÕRODUDNVHYNHGLOLU
1RW'$$*GHYUHNHVLFLVLLoLQWHVOLPVUHVLVRUXQX]
Ì*TSTOKTÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ ĜSť[email protected]Ì!NAHMKHÌ
Tip Kodu
D100
D250
D400
D630
$QPD$NÕPÕ
,Q$
.HVPH.DS,FX
N$
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ
¨
40
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4E100040
880,00
50
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4E100050
880,00
63
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4E100063
880,00
80
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4E100080
880,00
100
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4E100100
880,00
125
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E250125
1.090,00
160
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4E250160
1.150,00
200
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E250200
1.390,00
250
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E250250
1.435,00
250
50
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E400250
2.000,00
315
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E400315
2.400,00
400
50
0,1-0,3,0,5-1
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4E400400
2.480,00
630
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
1
4E630630
4.100,00
1RW'YH'WLS$*GHYUHNHVLFLOHUL]HULQGHEDUDOÕRODUDNVHYNHGLOLU
1RW'$$*GHYUHNHVLFLVLLoLQWHVOLPVUHVLVRUXQX]
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Ì*TSTOKTÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH ĜSť[email protected]Ì!NAHMKH
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]ťÌ
Tip Kodu
D100
D250
D400
D630
$QPD$NÕPÕ
,Q$
.HVPH.DS,FX
N$
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ
¨
40
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4F100040
940,00
50
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4F100050
940,00
63
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4F100063
940,00
80
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
4
4F100080
940,00
100
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
4
4F100100
940,00
125
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4F250125
1.170,00
160
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4F250160
1.230,00
200
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4F250200
1.470,00
250
36
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4F250250
1.515,00
250
50
0,03-0,1-0,3-0,5
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4F400250
2.086,00
315
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
2
4F400315
2.500,00
400
50
0,1-0,3,0,5-1
0,1-0,3,0,5-1
1
2
4F400400
2.580,00
630
50
0,1-0,3-0,5-1
0,1-0,3-0,5-1
1
1
4F630630
4.230,00
1RW'$$*GHYUHNHVLFLVLLoLQWHVOLPVUHVLVRUXQX]
Ì*TSTOKTÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ KFť[email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
Tip Kodu
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
0,03-0,3-0,5-1-3
0-0,1-0,5-1
1
4
3F250025
1.300,00
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3F250032
1.300,00
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3F250040
1.300,00
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3F250050
1.300,00
63
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
4
3F250063
1.300,00
$QPD$NÕPÕ
,Q$
.HVPH.DS,FX
N$
(úLN$NÕPÕ$
25
36
32
36
40
50
80
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3F250080
1.300,00
100
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
4
3F250100
1.300,00
125
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
2
3F250125
1.300,00
160
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
2
3F250160
1.450,00
200
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
2
3F250200
1.550,00
250
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
2
3F250250
1.680,00
$QPD$NÕPÕ
,Q$
.HVPH.DS,FX
N$
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Adedi
Koli
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
25
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250025
1.500,00
32
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250032
1.500,00
40
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250040
1.500,00
50
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250050
1.500,00
F250
63
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
4
3G250063
1.500,00
!ğTŨRMAÀ
Bobinli)
80
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
4
3G250080
1.500,00
100
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
4
3G250100
1.500,00
125
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
2
3G250125
1.500,00
160
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
2
3G250160
1.675,00
200
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3-0,5-1
1
2
3G250200
1.790,00
250
36
0,03-0,3-0,5-1-3
0,1-0,3,0,5-1
1
2
3G250250
1.950,00
F250
Tip Kodu
+AğAKÀ!KŨMÀ!LGŨLAMALŨÀ!'À$EVREÀ+ESICILERI
1RW'YH'WLS$*GHYUHNHVLFLOHUL]HULQGHEDUDOÕRODUDNVHYNHGLOLU
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
D100
1NO+1NC
D0100YK
60,00
D250
1NO+1NC
D0250YK
80,00
D400
1NO+1NC
D0400YK
100,00
D630
1NO+1NC
D0630YK
130,00
F250
1NO+1NC
K0250YK
65,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Besleme Gerilimi
9
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
D100
230 AC
D0100AB
88,00
D250
230 AC
D0250AB
95,00
D400
230 AC
D0400AB
130,00
D630
230 AC
D0630AB
130,00
F250
230 AC
K0250AB
125,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Besleme Gerilimi
9
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
D100
230 AC
D0100MM
500,00
D250
230 AC
D0250MM
600,00
D400
230 AC
D0400MM
1.200,00
D630
230 AC
D0630MM
1.500,00
+AğAKÀ!KŨMÀ!LGŨLAMALŨÀ!'À$EVREÀ+ESICILERI
ĜSť[email protected]Ì!NAHMHÌ
,NSNQÌ,[email protected]@RťÌ
1RW'7LSL$*GHYUHNHVLFLOHULQGHNXOODQÕODFDNPRWRUPHNDQL]PDVÕLoLQWHVOLPVUHVLVRUXQX]
27
+AğAKÀ!KŨMÀ!LGŨLAMALŨÀ!'À$EVREÀ+ESICILERI
ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ
,[email protected]ÌÌƐDJKHÌ
*TSTOÌ[email protected]ťRťÌ
%LEKTRIKSELÀđZELLIKLERÀ
[email protected]Ì JťLťÌÌsÌ"ÌCD
[email protected]ÌÌþ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
4D
V
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLHÌ
4H
V
4HLO
kV
[email protected]Ì,@JRHLTLÌÌÌ*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*DRLDÌ*@[email protected]ÌÌÌ
(BT
J
[email protected]ÌŤƑKDSLDÌÌ*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*DRLDÌ*@[email protected]ÌÌÌ
(BR
J
[email protected]Ì#@QADÌ#@[email protected]@Ì&DQHKHLH
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
Kesme Kapasitesi
*[email protected]@Ì*@SDFNQHRHÌ
*HQKDMLDÌ#DQDBDRHÌ
$KDJSQHJRDKÌčLİQÌ
.-.%%
,[email protected]ÌčLİQ
.-.%%
ĜSť[email protected]ÌĒMHSDRH
4YTMÌ[email protected]@MÌ&DBHJLDÌ [email protected]Ì JťLť
(Q
4YTMÌÌ[email protected]@MÌ&DBHJLDÌ [email protected]ťœťÌ
S
*ť[email protected]Ì[email protected]@MÌ&DBHJLDÌ [email protected]Ì JťLťÌ
(Q
*ť[email protected]Ì[email protected]@MÌ&DBHJLDÌ2İQDRH
S
MHÌ*DRLDÌ JťLťÌ
(Q
[email protected]Ì'@[email protected]Ì JťLťÌ
(Q
sn
sn
/RTAMÀ3ŨCAKLŨŖŨÀ
ŤYHMÌ5DQHKDMÌþ@KťƑ[email protected]Ì[email protected]Ì2ť[email protected]ťœťÌ
s"
ŤYHMÌ5DQHKDMÌ#[email protected][email protected]Ì2ť[email protected]ťœť
s"
!KSESUARLARÀ
ĜSť[email protected]Ì!NAHMHÌÌÌ5Ì "
#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMHÌÌ5Ì "
&DBHJLDKHÌ#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMHÌÌ5Ì "
*@[email protected]@Ì!NAHMHÌÌÌ5Ì "
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]ÌÌ-.
-"
,NSNQÌ*[email protected]@ÌÌ,[email protected]@RťÌÌÌ5Ì "
,[email protected]Ì*HKHSKDLDÌ,[email protected]@RťÌ
28
2# 2% 2# Ì2% 2# Ì2% 2# þ[email protected]Ì
þ[email protected]Ì
þ[email protected]Ì
þ[email protected]Ì
8
8
8
8
Ì5Ì "
Ì5Ì "
Ì5Ì "
Ì5Ì "
!
!
!
!
$KDJSQNMHJ
$KDJSQNMHJ
$KDJSQNMHJ
$KDJSQNMHJ
W(M
W(M
W(M
W(M
W(M
W(M
W(M
W(M
(MÌJ Ì
.%%
(MÌJ Ì
.%%
(MÌJ Ì
.%%
(MÌJ Ì
.%%
W(M
.%%
W(M
.%%
W(M.%%
W(M.%%
ÌSNÌ
ÌSNÌ
ÌSNÌ
ÌSNÌ
ÌSNÌ
ÌSNÌ
ÌSNÌ
ÌSNÌ
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
standart
standart
standart
standart
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
HRSDœDÌ[email protected]œKť
"Ì
ÌÌ5
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERIÀ+ORUMAÀ$EVRESIÀđZELLIKLERI
5ZUNÀ3ijRELIÀÀ4ERSÀ:AMANÀÀ'ECIKMELIÀ!ƔŨRŨÀ!KŨMÀÀ+ORUMASŨÀ
JťLÌ@[email protected]ť
(Q
Hata
#DUQDCDMÌFDĜDMÌ
JťL
Ĝ[email protected]Ì2İQDRHÌR
W(Q
Ì[email protected]@SÌ Ĝ[email protected]@KťÌ
Hata
W(Q
]W(M
q·
WÌ(QÌÌS
ÌRM
ÌRM
ÌRM
ÌRM
ÌRM
ÌRM
q·
W(Q
ÌRM
ÌRM
ÌRM
ÌRM
ÌRM
ÌRM
q·
+ŨSAÀ3ijRELIÀÀ'ECIKMELIÀÀ!ƔŨRŨÀ!KŨMÀ+ORUMASŨÀ
JťLÌ@[email protected]ť
(Q
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
]W(M
Hata
#DUQDCDMÌ&DĜDMÌ JťL
Ĝ[email protected]ÌRİQDRHÌR
̘W(Q
GÌÌ Ĝ[email protected]Ì8NJ
(Q
GÌÌ&DBHJLDKHÌ Ĝ[email protected]
Hata
q·
&DBHJLDÌ [email protected]ťÌÌSR
ÌRM
ÌRM
ÌRM
ÌRM
q·
W(Q
ÌRM
ÌRM
ÌRM
ÌRM
q·
!NIÀ!ğMAÀ+ORUMASŨÀÀ
JťLÌ [email protected]ť
(Q
Ì(M]J
Hata
#DUQDCDMÌ&DĜDMÌ JťL
MHÌ Ĝ[email protected]
̘KQ
Ĝ[email protected]ÌXNJ
KQ
Ĝ[email protected]Ì[email protected]
qÌ·
4OPRAKÀ+AğAKÀ+ORUMASŨÀÀ
JťLÌ@[email protected]ť
(Q
Hata
#DUQDCDMÌFDĜDMÌ
JťL
̘W(Q
Ĝ[email protected]ÌXNJ
](M
q·
(Q
Ĝ[email protected]Ì[email protected]ÌRM
[email protected]Ì2İQDRHÌ3&
Ĝ[email protected]ÌRİQDRHÌR
ÌRDB
ÌRDB
ÌRDB
Hata
ÌRDB
q·
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Boyutlar
SFA-2000 SFA-2000(N)
413(4P)
318(3P)
292
112
258
a
335
402
a
40 17
15x
16
150
74
150
74
4
x2
13
95
95
95
AÀMM
a mm
10
2000 A
20
BÀMM
e mm
EÀMM
b mm
38
95
105
48
115
58
SFA-3200 SFA-3200(N)
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
TIP
252A-800 A
1000A-1600 A 15
340(3P)
95
435(4P)
4IP
95
12x
4
12
x4
60
28
95
32
13x
64
373
416
17 40
b
57
e
35
362
457
(N) 15x
12
60
28
(N)
493(4P)
378(3P)
352
335
112
a
32
13X
e
35
57
(N)
422
537
363
4
X2
13
115
64
C
115
115
X4
12
86
40
115
4IP
40
86
115
AÀMM
BÀMM
CÀMM
400(3P)
515(4P)
(N)
13
X1
2
40
86
115
15
13
X1
6
15 40
b
258
402
a
EÀMM
150
74
SFA-4000
510
30
120
50
97
175
212
15
92
24
13X
43
37
43
70
112
258
432
30
307
352
494
540
559
605
550
33
203
175
17
14
R5,5
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
203
440
50
110
15
13
X1
2
140
50
203
203
11
SDA-2000
335
112
a
a
60
28
97
17 40
b
175
70
179
4
X2
13
e
375
461
507
504
550
33
17
R5,5
175
14
40 17
77,5
15
X1
2
265(3P)
28
60
95
4IP
AÀMM
BÀMM
EÀMM
11
95
28
60
95
95
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
SDA-3200
510
112
a
a
179
175
97
92
100
40
e
461
507
504
550
33
100
40
b
40
115
R5,5
17
40 15
78
125
125
125
125
400
115
175
14
13
X1
6
14
15
307
352
550
AÀMM
BÀMM
EÀMM
78
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
4IP
11
SDA-4000
812
748
20
120
50
97
175
222
43
92
13X
32
247
292
R5,5
207
207
40
207
207
678
782
153
97
17
17
160
50
153
14
6
X1
13
15
504
550
569
615
4
11X
788
80
50
50
135
112
258
90
70
452
20
11
SDA-6300
928
30
92
37
70
112
258
439
903
307
352
175
97
45
391
33
175
180
40
20
260
818
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
103
15
X2
4
14
17
R5,5
317
324
140
11
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQHÌ
Tip Kodu
SFA-1600
SFA-2000
$QPD$NÕPÕ,Q$
.HVPH.DS,FXN$
.XUPD0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
252-630
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA0630H3
7.665,00
320-800
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA0800H3
7.875,00
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1000H3
8.140,00
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1250H3
8.400,00
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1600H3
9.135,00
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA2000H3
10.815,00
SFA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA2500H3
11.800,00
SFA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA3200H3
13.000,00
SFA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA4000H3
24.000,00
252-630
80
Motorlu
SFA0630M3
8.500,00
320-800
80
Motorlu
SFA0800M3
8.700,00
400-1000
80
Motorlu
SFA1000M3
8.750,00
500-1250
80
Motorlu
SFA1250M3
9.200,00
640-1600
80
Motorlu
SFA1600M3
10.000,00
SFA-1600
SFA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SFA2000M3
11.600,00
SFA-2500
1000-2500
100
Motorlu
SFA2500M3
12.900,00
SFA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SFA3200M3
14.900,00
SFA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SFA4000M3
25.000,00
1RW$oÕNWLSJoúDOWHUOHUL121&\DUGÕPFÕNRQWDNEOR÷XWDNÕOÕRODUDNVHYNHGLOPHNWHGLU
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ,Q$
.HVPH.DS,FXN$
.XUPD0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1000H4
12.600,00
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1250H4
12.870,00
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1600H4
13.400,00
SFA-2000
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA2000H4
13.600,00
SFA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA2500H4
17.500,00
SFA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA3200H4
20.370,00
(*)SDA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ
SDA4000H4
39.600,00
400-1000
80
Motorlu
SFA1000M4
13.400,00
500-1250
80
Motorlu
SFA1250M4
13.650,00
640-1600
80
Motorlu
SFA1600M4
14.000,00
SFA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SFA2000M4
14.300,00
SFA-3200
1000-2500
100
Motorlu
SFA2500M4
18.500,00
SFA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SFA3200M4
21.400,00
(*)SDA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SDA4000M4
40.700,00
SFA-1600
SFA-1600
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQHÌ
1RW.XWXSOX$$oÕN7LS*oúDOWHULoHNPHFHOLRODUDNUHWLOPHNWHGLU$oÕNWLSJoúDOWHUOHUL121&\DUGÕPFÕNRQWDNEOR÷XWDNÕOÕRODUDNVHYNHGLOPHNWHGLU
Ì*TSTOKTÌþDJLDBDKHÌ ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQH
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ,Q$
.HVPH.DS,FXN$
.XUPD0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
SDA-1000
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ
SDA1000H3
11.300,00
SDA-1250
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ
SDA1250H3
11.400,00
SDA-1600
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ
SDA1600H3
11.700,00
SDA-2000
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ
SDA2000H3
13.400,00
SDA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ
SDA2500H3
17.750,00
SDA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ
SDA3200H3
21.000,00
SDA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ
SDA4000H3
33.600,00
SDA-5000
2000-5000
100
%LLEÀKURMALŨ
SDA5000H3
46.700,00
SDA-6300
2560-6300
100
%LLEÀKURMALŨ
SDA6300H3
55.650,00
SDA-1000
400-1000
80
Motorlu
SDA1000M3
12.000,00
SDA-1250
500-1250
80
Motorlu
SDA1250M3
12.100,00
SDA-1600
640-1600
80
Motorlu
SDA1600M3
12.500,00
SDA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SDA2000M3
14.200,00
SDA-2500
1000-2500
100
Motorlu
SDA2500M3
18.800,00
SDA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SDA3200M3
22.000,00
SDA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SDA4000M3
34.650,00
SDA-5000
2000-5000
100
Motorlu
SDA5000M3
47.800,00
SDA-6300
2560-6300
100
Motorlu
SDA6300M3
56.700,00
1RW$oÕNWLSJoúDOWHUOHUL121&\DUGÕPFÕNRQWDNEOR÷XWDNÕOÕRODUDNVHYNHGLOPHNWHGLU
ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌƐ@KSDQKDQHMCDÌ*[email protected]ť[email protected]Ì [email protected]@Q
Tip Kodu
7DQÕP
g]HOOLNOHU
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
À!NIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
230 V AC
SADG230
250,00
ÀÀ!NIÀÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
380 V AC
SADG380
260,00
À'ECIKMELIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
230 V AC
SAGDG230
580,00
'ECIKMELIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
380 V AC
SAGDG380
580,00
SAAB
!ğTŨRMAÀ"OBINI
230 V AC
SAAB
250,00
SAKB
+APAMAÀ"OBINI
230 V AC
SAKB
250,00
SAMM-1
-OTORÀ-EKANIZMASŨŸÀ!
230 V AC
SAM1
800,00
SAMM-2
0RWRU0HNDQL]PDVÕ$
9$&
SAM2
SAMK
Mekanik Kilitleme
NDEOROXWLS
SAMK
SADG
SAGDG
9ATAYÀ4IPÀ3IGORTALŨÀ9ijKÀ!YŨRŨCŨSŨ
ease
Shunt rel
V
230
ge AC
Rated Volta
Spiccato
Working mode
Prod date
Tenuo
10017847
es
aplianc
[email protected]@XÌ3HOÌ[email protected]ťÌ8İJÌ XťQťBťRťÌ
4EKNIKÀđZELLIKLER
3HOÌ
2%'Ì
[email protected]@QS
-'Ì[email protected]Ì3HOH
*TSTOÌ[email protected]ťRťÌ
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì JťLť
[email protected]Ì&DQHKHLH
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
-'Ì[email protected]Ì*DRLDÌ*@[email protected]Ì
2%'ÌÌ
œťQKťJ
-'"Ì-'
-'
-'
V
V
J
"!Ì
"!Ì
"!Ì
*[email protected]@Ì*@SDFNQHRH
2%'Ì
32Ì$-ÌÌÌ$-Ì
kg
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ,Q$
Boy
0LQ6LSDULú$GHGL
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
SFH-160
160
ÀÀBUƔONSUZ
1
1
SFH160
125,00
SFH-250
250
ÀÀBUƔONSUZ
1
1
SFH250
275,00
SFH-400
400
ÀÀBUƔONSUZ
1
1
SFH400
365,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
[email protected]
SFH160
¨
XͲ¨
MAX
¨
90max
¨
XͲ¨
110max
9ATAYÀ4IPÀ3IGORTALŨÀ9ijKÀ!YŨRŨCŨSŨ
210max
SFH250
115max
¨
¨
247
280max
¨
XͲ¨
¨
185max
290max
SFH400
¨
XͲ¨
292
MAX
¨
140max
¨
¨
252max
87
355max
-'Ì!ťĜ@JKťÌ[email protected]Ì[email protected]ÌFīUCD
Boy
.HVPH.DSN$ 0LQ6LSDULú$GHGL
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
6
120
3
120
SNH00006
12,00
10
120
3
120
SNH00010
12,00
16
120
3
120
SNH00016
12,00
20
120
3
120
SNH00020
12,00
25
120
3
120
SNH00025
12,00
32
120
3
120
SNH00032
12,00
40
120
3
120
SNH00040
12,00
50
120
3
120
SNH00050
12,00
63
120
3
120
SNH00063
12,00
80
120
3
120
SNH00080
12,00
100
120
3
120
SNH00100
12,00
125
120
3
120
SNH00125
13,00
160
120
3
120
SNH00160
13,00
125
120
3
120
SNH10125
28,00
160
120
3
120
SNH10160
28,00
200
120
3
120
SNH10200
28,00
250
120
3
120
SNH10250
28,00
200
120
3
120
SNH20200
42,00
250
120
3
120
SNH20250
42,00
315
120
3
120
SNH20315
42,00
400
120
3
120
SNH20400
42,00
Boy
$QPD$NÕPÕ
,Q$
*|YGH
0LQ6LSDULú$GHGL
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
NH00
160
steatit
5
120
SNB00
13,00
NH1
250
BMC
5
120
SNB01
37,00
NH2
400
BMC
5
120
SNB02
65,00
NHC00
NH00
NH1
NH2
.(À3IGORTALAR
$QPD$NÕPÕ
,Q$
-'Ì!ťĜ@JKťÌ[email protected]Ì KSKťœťÌÌ
-'Ì!ťĜ@JKťÌ[email protected]Ì&İĜÌ*@Xť[email protected]ť
Boy
NHC00
NH00
NH1
NH2
[email protected]Ì JťLťÌÌ(MÌ $-Ì
2Ť&, Ì
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
125
160
200
250
200
250
315
400
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
12 W
23 W
23 W
23 W
23 W
34 W
34 W
34 W
34 W
1.8 W
2.1 W
2.4 W
2.7 W
2.9 W
3.7 W
4.3 W
4.7 W
6W
6.8 W
8.8 W
10.2 W
12 W
10.2 W
13.1 W
17.6 W
23 W
17.8 W
20.5 W
25.4 W
31 W
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
-'Ì!ťĜ@JKťÌ[email protected]Ì[email protected]ť
Boy
a1
a2
a3
a4
e1
e2
e4
f
b
C
d
M
n
o
00C
78
54
45
49
36
21
6
6
15
35
2
-
-
-
00
78
54
45
49
45
29
6
13
15
35
22
-
-
-
1
135
72
62
68
48
48
6
11
20
40
2.5
-
-
-
2
150
72
62
68
58
58
6
14
25
48
2.5
-
-
-
10
D4
5.8
d
D4
2.5
c1
e1
o
D2
f
b
c2
.(À3IGORTALAR
D1
-'Ì!ťĜ@JKťÌ[email protected]Ì KSKťœťÌ[email protected]ť
Boy
a
b
C
NH00
30
120
60
25
d
0
e
7.5
f
8
g
100
i
26
m
M8
s
23
U
2
v
56
K
NH1
54
200
81
25
30
10.5
18
175
36
M10
25
2
80
NH2
54
225
93
25
30
10.5
18
200
37
M10
31
2.5
80
ŧÀÀÀ
+ÀÀÀ
SÀÀÀ
v
c
m
g
f
e
UÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀA
d
b
[email protected]Ì[email protected]Ì3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
3HO
2-#Ì
*TSTOÌ[email protected]ťRť
[email protected]Ì JťLťÌÌs"ÌCD
(M
2
2-#Ì
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
[email protected]Ì[email protected]ťSťLÌ&DQHKHLH
4D
"Ì
5
V
kV
(BR
J
$KDJSQHJRDKÌčLİQ
NO
Ì
5Ì
,[email protected]ÌčLİQ
NO
*[email protected]Ì#DQDBDRH
(/Ì
þ@KťƑ[email protected]Ì[email protected]Ì2ť[email protected]ťœťÌ [email protected]ťœť
o
"
ÌHKDÌ
#[email protected][email protected]Ì2ť[email protected]ťœťÌ [email protected]ťœť
o
"
ÌHKDÌ
1DMJ
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
"
$MDQIHÌ+HLHSHÌ2ťMťEť
2
1 +Ì
,[email protected]ÌƐDJKHÌ$-Ì
!ÌW(M
"ÌW(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
#ÌW(M
4H
[email protected]Ì*DRLDÌ*@[email protected]
!ÌW(M
"ÌW(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
#ÌW(M
4HLO
[email protected]Ì#@QADÌ#@[email protected]@Ì&DQHKHLH
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
ÌÌÌ
*[email protected]@JÌƐDADJDÌ"HMRHÌ
[email protected]Ìþ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
Ì
!ÌW(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
"ÌW(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
MHÌ@Ĝ[email protected]ÌRťMťEť
2
2-#Ì
ÌLLÌ#(-Ì[email protected]ť
[email protected]œ[email protected]ťÌ*DRHCH
mm2
,@WÌ[email protected]Ì2ť[email protected]Ì,NLDMSH
-L
2
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
2#"Ì
2
ÌÌÌÌÌ
ÌÌÌ
"ÌÌW(M
"ÌW(M
2-#Ì
2
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
!ÌW(M
"ÌW(MÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
#ÌW(M
#"
2+#Ì
2
2-#Ì
ÌÌÌÌ
Ì
"ÌW(M
"ÌW(M
"
(/Ì
ÌHKDÌ
ÌHKDÌ
1 +Ì
ÌLLÌ#(-Ì[email protected]ť
2
2
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
2
2+#Ì
3 kA [email protected]Ì[email protected]@Q
Tip
SND 3000
<ƵƚƵƉ^ĂLJŦƐŦ
1
ŶŵĂŬŦŵŦ;ϯϬΣĚĞͿ
A
ŶŵĂĂůŦƔŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
Ue
ŶŵĂzĂůŦƨŵ'Ğƌŝůŝŵŝ
AC (V)
ŶŵĂĂƌďĞ
ĂLJĂŶŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
5IMP
kV
6
ŶŵĂ<ĞƐŵĞ<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
)CN
kA
3
AC (V)
230/400
690
OPE
DĞŬĂŶŝŬPŵƺƌ
OPE
230 V
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
7njŝŶsĞƌŝůĞƌĂůŦƔŵĂ
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-30 to +60
7njŝŶsĞƌŝůĞŶĞƉ͘
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-40 to +70
C
C
ZĞŶŬ
RAL 7035
DŽŶƚĂũbĞŬůŝ;EϲϬϳϭϱͿ
ÀMMÀ$).À2AIL
ĂŒůĂŶƨ<ĞƐŝĚŝ
MM2
1-25
DĂdž͘dĞƌŵŝŶĂů
^ŦŬŵĂDŽŵĞŶƟ
.M
2
10.000
5.000
1h
2.000
1.000
500
10.000
5.000
1h
2.000
1.000
500
200
200
100
50
100
50
1
20
10
5
t(s)
t(s)
2
1
0.5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0.005
2 3 4 5 7 10
XIn
B Curve
IP 20
!KŨM:AMANÀ+ARAKTERISTIKLERI
1
3.000
20.000
<ŽƌƵŵĂĞƌĞĐĞƐŝ
0.002
0.001
0.5
400
3
ůĞŬƚƌŝŬƐĞůPŵƺƌ
20 30 50 70 100
200
0.002
0.001
0.5
1
2 3 4 5 7 10
XIn
C Curve
3
4
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40,
50, 63
^ĞĕŝĐŝůŝŬ^ŦŶŦķ
20
10
5
2
20 30 50 70 1
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
4,5 kA [email protected]Ì[email protected]@Q
Tip
SND 4500
<ƵƚƵƉ^ĂLJŦƐŦ
1
ŶŵĂŬŦŵŦ;ϯϬΣĚĞͿ
2
3
4
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40,
50, 63
A
ŶŵĂĂůŦƔŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
Ue
ŶŵĂzĂůŦƨŵ'Ğƌŝůŝŵŝ
AC (V)
ŶŵĂĂƌďĞ
ĂLJĂŶŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
5IMP
kV
6
ŶŵĂ<ĞƐŵĞ<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
)CN
kA
4,5
AC (V)
230/400
400
690
^ĞĕŝĐŝůŝŬ^ŦŶŦķ
450 0
3
ůĞŬƚƌŝŬƐĞůPŵƺƌ
OPE
DĞŬĂŶŝŬPŵƺƌ
OPE
230 V
4.000
4500
20.000
<ŽƌƵŵĂĞƌĞĐĞƐŝ
7njŝŶsĞƌŝůĞƌĂůŦƔŵĂ
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-30 to +60
7njŝŶsĞƌŝůĞŶĞƉ͘
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-40 to +70
C
C
ZĞŶŬ
RAL 7035
DŽŶƚĂũbĞŬůŝ;EϲϬϳϭϱͿ
ÀMMÀ$).À2AIL
ĂŒůĂŶƨ<ĞƐŝĚŝ
MM2
1-25
DĂdž͘dĞƌŵŝŶĂů
^ŦŬŵĂDŽŵĞŶƟ
.M
2
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
IP 20
!KŨM:AMANÀ+ARAKTERISTIKLERI
t(s)
10000
6000
4000
3600
2000
1000
600
400
10000
6000
4000
3600
2000
1000
600
400
10000
6000
4000
3600
2000
1000
600
400
200
100
60
40
200
100
60
40
200
100
60
40
20
10
6
4
20
10
6
4
20
10
6
4
t(s)
2
1
0,6
0,4
0,2
t(s)
2
1
0,6
0,4
0,2
2
1
0,6
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,01
0,004
1,5 2
1
1,13
1,45
3
4
6
8 10
xln
"À#URVE
15 20 30 40
0,01
0,004
1
1,5 2
1,13
1,45
3
4
6
8 10
xln
C Curve
15 20 30 40
0,01
0,004
1
1,5 2
1,13
1,45
3
4
6
8 10
15 20 30 40
xln
D Curve
6 kA [email protected]Ì[email protected]@Q
Tip
SND 6000
<ƵƚƵƉ^ĂLJŦƐŦ
1
ŶŵĂŬŦŵŦ;ϯϬΣĚĞͿ
2
ŶŵĂĂůŦƔŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
Ue
ŶŵĂzĂůŦƨŵ'Ğƌŝůŝŵŝ
AC (V)
ŶŵĂĂƌďĞ
ĂLJĂŶŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
5IMP
kV
6
ŶŵĂ<ĞƐŵĞ<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
)CN
kA
6
AC (V)
230/400
3
DĞŬĂŶŝŬPŵƺƌ
OPE
230 V
5.000
20.000
<ŽƌƵŵĂĞƌĞĐĞƐŝ
IP 20
7njŝŶsĞƌŝůĞƌĂůŦƔŵĂ
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-30 to +60
7njŝŶsĞƌŝůĞŶĞƉ͘
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-40 to +70
C
C
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
ZĞŶŬ
RAL 7035
DŽŶƚĂũbĞŬůŝ;EϲϬϳϭϱͿ
ÀMMÀ$).À2AIL
ĂŒůĂŶƨ<ĞƐŝĚŝ
MM
DĂdž͘dĞƌŵŝŶĂů
^ŦŬŵĂDŽŵĞŶƟ
.M
2
1-25
2
!KŨM:AMANÀ+ARAKTERISTIKLERI
t(s)
10.000
5.000
1h
2.000
10.000
5.000
1h
2.000
1.000
500
1.000
500
200
200
100
100
50
50
20
10
5
20
10
5
t(s)
2
1
0.5
0.2
0.05
0.02
0.01
0.02
0.01
0.005
0.005
0.002
0.001
2
1
0.5
0.2
0.1
0.1
0.05
0.002
0.001
0.5
1
2
3 4 5 7 10
20 30
Xln
B Curve
400
690
^ĞĕŝĐŝůŝŬ^ŦŶŦķ
OPE
50 70 100
200
0.5
1
2
4
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40,
50, 63
A
ůĞŬƚƌŝŬƐĞůPŵƺƌ
3
3 4 5 7 10
20 30
Xln
C Curve
50 70 100
200
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
10 kA [email protected]Ì[email protected]@Q
Tip
SND 10000
<ƵƚƵƉ^ĂLJŦƐŦ
1
ŶŵĂŬŦŵŦ;ϯϬΣĚĞͿ
2
3
4
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40,
50, 63
A
ŶŵĂĂůŦƔŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
Ue
ŶŵĂzĂůŦƨŵ'Ğƌŝůŝŵŝ
AC (V)
ŶŵĂĂƌďĞ
ĂLJĂŶŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
5IMP
kV
6
ŶŵĂ<ĞƐŵĞ<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
)CN
kA
10
AC (V)
230/400
400
690
^ĞĕŝĐŝůŝŬ^ŦŶŦķ
3
ůĞŬƚƌŝŬƐĞůPŵƺƌ
OPE
DĞŬĂŶŝŬPŵƺƌ
OPE
230 V
5.000
20.000
<ŽƌƵŵĂĞƌĞĐĞƐŝ
IP 20
7njŝŶsĞƌŝůĞƌĂůŦƔŵĂ
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-30 to +60
7njŝŶsĞƌŝůĞŶĞƉ͘
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-40 to +70
C
C
ZĞŶŬ
DŽŶƚĂũbĞŬůŝ;EϲϬϳϭϱͿ
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
RAL 7035
ÀMMÀ$).À2AIL
ĂŒůĂŶƨ<ĞƐŝĚŝ
MM
DĂdž͘dĞƌŵŝŶĂů
^ŦŬŵĂDŽŵĞŶƟ
.M
2
1-25
2
!KŨM:AMANÀ+ARAKTERISTIKLERI
10000
6000
4000
3600
2000
1000
600
400
10000
6000
4000
3600
2000
1000
600
400
10000
6000
4000
3600
2000
1000
600
400
200
100
60
40
200
100
60
40
200
100
60
40
20
10
6
4
20
10
6
4
20
10
6
4
t(s)
t(s)
2
1
0,6
0,4
0,2
t(s)
2
1
0,6
0,4
0,2
2
1
0,6
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,01
0,004
1
1,5 2
1,13
1,45
3
4
6
8 10
xln
B Curve
15 20 30 40
0,01
0,004
1
1,5 2
1,13
1,45
3
4
6
8 10
xln
C Curve
15 20 30 40
0,01
0,004
1
1,5 2
1,13
1,45
3
4
6
8 10
15 20 30 40
xln
D Curve
6 kA [email protected]Ì[email protected]@QÌÌÌÌÌÌ
Tip
SLD 6000
<ƵƚƵƉ^ĂLJŦƐŦ
1
ŶŵĂŬŦŵŦ;ϯϬΣĚĞͿ
A
2
4
80,100,125
ŶŵĂĂůŦƔŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
Ue
ŶŵĂzĂůŦƨŵ'Ğƌŝůŝŵŝ
AC (V)
ŶŵĂĂƌďĞ
ĂLJĂŶŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
5IMP
kV
6
ŶŵĂ<ĞƐŵĞ<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
)CN
kA
6
AC (V)
230/400
400
690
^ĞĕŝĐŝůŝŬ^ŦŶŦķ
3
ůĞŬƚƌŝŬƐĞůPŵƺƌ
OPE
DĞŬĂŶŝŬPŵƺƌ
OPE
230 V
4.000
20.000
<ŽƌƵŵĂĞƌĞĐĞƐŝ
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
3
IP 20
7njŝŶsĞƌŝůĞƌĂůŦƔŵĂ
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
C
-30 to +60
7njŝŶsĞƌŝůĞŶĞƉ͘
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
C
-40 to +70
ZĞŶŬ
RAL 7035
DŽŶƚĂũbĞŬůŝ;EϲϬϳϭϱͿ
ÀMMÀ$).À2AIL
ĂŒůĂŶƨ<ĞƐŝĚŝ
MM2
1,5-50
DĂdž͘dĞƌŵŝŶĂů
^ŦŬŵĂDŽŵĞŶƟ
.M
3,5
!KŨM:AMANÀ+ARAKTERISTIKLERI
10000
5000
1h
2000
5000
1h
2000
1000
1000
200
200
100
100
100
50
50
50
20
20
20
5
t(s)
2
t (sec)
500
200
t (sec)
500
10
5
10
t(s)
5
2
2
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.005
0.005
0.005
0.002
0.001
0.02
0.002
0.001
0.002
0.001
0.5
1
2
3 4 5
7
10
20 30
xln
B Curve
1000
500
10
t(s)
08603251
10000
5000
1h
2000
08603250
10000
50 70 100
200 300
0.5
1
2
3 4 5
7
10
xln
20 30
C Curve
50 70 100
200 300
0.5
1
2
3 4 5
7
10
20 30
xln
D Curve
50 70 100
200 300
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
10 kA [email protected]Ì[email protected]@QÌÌÌÌÌ
Tip
SLD 10000
<ƵƚƵƉ^ĂLJŦƐŦ
1
ŶŵĂŬŦŵŦ;ϯϬΣĚĞͿ
A
2
3
4
80,100,125
ŶŵĂĂůŦƔŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
Ue
ŶŵĂzĂůŦƨŵ'Ğƌŝůŝŵŝ
AC (V)
ŶŵĂĂƌďĞ
ĂLJĂŶŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
5IMP
kV
6
ŶŵĂ<ĞƐŵĞ<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
)CN
kA
10
AC (V)
230/400
400
690
^ĞĕŝĐŝůŝŬ^ŦŶŦķ
3
ůĞŬƚƌŝŬƐĞůPŵƺƌ
OPE
DĞŬĂŶŝŬPŵƺƌ
OPE
230 V
4.000
20.000
<ŽƌƵŵĂĞƌĞĐĞƐŝ
7njŝŶsĞƌŝůĞƌĂůŦƔŵĂ
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
C
-30 to +60
7njŝŶsĞƌŝůĞŶĞƉ͘
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
C
-40 to +70
ZĞŶŬ
RAL 7035
DŽŶƚĂũbĞŬůŝ;EϲϬϳϭϱͿ
ÀMMÀ$).À2AIL
ĂŒůĂŶƨ<ĞƐŝĚŝ
MM2
1,5-50
DĂdž͘dĞƌŵŝŶĂů
^ŦŬŵĂDŽŵĞŶƟ
.M
3,5
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
IP 20
!KŨM:AMANÀ+ARAKTERISTIKLERI
10000
5000
1h
2000
5000
1h
2000
1000
1000
1000
500
200
200
200
100
100
100
50
50
50
20
20
20
5
t(s)
t (sec)
500
t (sec)
500
10
t(s)
08603251
10000
5000
1h
2000
08603250
10000
10
5
10
t(s)
5
2
2
2
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.05
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.005
0.005
0.005
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.001
0.5
1
2
3 4 5
7
10
20 30
xln
B Curve
50 70 100
200 300
0.5
1
2
3 4 5
7
10
xln
20 30
C Curve
50 70 100
200 300
0.5
1
2
3 4 5
7
10
20 30
50 70 100
200 300
xln
D Curve
16 kA [email protected]Ì[email protected]@Q
Tip
SLD 10000
<ƵƚƵƉ^ĂLJŦƐŦ
1
ŶŵĂŬŦŵŦ;ϯϬΣĚĞͿ
A
40,50,63,80,100,125
AC (V)
230/400
ŶŵĂĂůŦƔŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
Ue
ŶŵĂzĂůŦƨŵ'Ğƌŝůŝŵŝ
AC (V)
ŶŵĂĂƌďĞ
ĂLJĂŶŵĂ'Ğƌŝůŝŵŝ
5IMP
kV
6
ŶŵĂ<ĞƐŵĞ<ĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
)CN
kA
16
690
^ĞĕŝĐŝůŝŬ^ŦŶŦķ
3
ůĞŬƚƌŝŬƐĞůPŵƺƌ
OPE
DĞŬĂŶŝŬPŵƺƌ
OPE
230 V
4.000
15.000
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
<ŽƌƵŵĂĞƌĞĐĞƐŝ
7njŝŶsĞƌŝůĞƌĂůŦƔŵĂ
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-30 to +60
7njŝŶsĞƌŝůĞŶĞƉ͘
KƌƚĂŵ^ŦĐĂŬůŦŒŦ
o
-40 to +70
C
C
ZĞŶŬ
RAL 7035
DŽŶƚĂũbĞŬůŝ;EϲϬϳϭϱͿ
ÀMMÀ$).À2AIL
ĂŒůĂŶƨ<ĞƐŝĚŝ
MM2
2,5-50
DĂdž͘dĞƌŵŝŶĂů
^ŦŬŵĂDŽŵĞŶƟ
.M
3,5
!KŨM:AMANÀ+ARAKTERISTIKLERI
10000
6000
4000
3600
2000
1000
600
400
10000
6000
4000
3600
2000
1000
600
400
200
100
60
40
200
100
60
40
20
10
6
4
20
10
6
4
t(s)
t(s)
2
1
0,6
0,4
0,2
2
1
0,6
0,4
0,2
0,1
0,1
0,04
0,02
0,04
0,02
0,01
0,004
IP 20
1
1,5 2
1,13
1,45
3
4
6
8 10
xln
C Curve
15 20 30 40
0,01
0,004
1
1,5 2
1,13
1,45
3
4
6
8 10
xln
D Curve
15 20 30 40
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Boyutlar
3 kA - 4,5 kA - 6 kA (2A-63A)
70
4P
52.5
3P
35
74
17,5
45
64
1P
49
OFF.0
OFF.0
OFF.0
80
2P
OFF.0
10 kA (2A-63A)
52.5
3P
35
74
17,5
64
45
49
80
2P
1P
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
70
4P
6 kA - 10 kA (80A-100A-125A)
108
4P
81
3P
54
77
27
OFF
9
OFF
OFF
81
50
61
1P
45
2P
OFF
27
[email protected]Ì[email protected]@Q
ÌJ
.XWXS6D\ÕVÕ
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
1P
2P
3P
4P
$QPD$NÕPÕ
,Q$
Minimum Sip.
Adedi
Koli Adedi
%(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
&(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
2
12
240
3SM102B
3SM102C
13,50
4
12
240
3SM104B
3SM104C
13,50
6
12
240
3SM106B
3SM106C
10,00
10
12
240
3SM110B
3SM110C
10,00
16
12
240
3SM116B
3SM116C
10,00
20
12
240
3SM120B
3SM120C
10,00
25
12
240
3SM125B
3SM125C
10,00
32
12
240
3SM132B
3SM132C
11,50
40
12
240
3SM140B
3SM140C
12,50
50
12
240
3SM150B
3SM150C
14,00
63
12
240
3SM163B
3SM163C
14,60
2
6
120
3SM202C
28,00
4
6
120
3SM204C
28,00
6
6
120
3SM206C
23,00
10
6
120
3SM210C
23,00
16
6
120
3SM216C
23,00
20
6
120
3SM220C
23,00
25
6
120
3SM225C
23,00
32
6
120
3SM232C
26,00
40
6
120
3SM240C
27,00
50
6
120
3SM250C
30,00
63
6
120
3SM263C
31,00
2
4
80
3SM302C
45,00
4
4
80
3SM304C
45,00
6
4
80
3SM306C
35,00
10
4
80
3SM310C
35,00
16
4
80
3SM316C
35,00
20
4
80
3SM320C
35,00
25
4
80
3SM325C
35,00
32
4
80
3SM332C
38,00
40
4
80
3SM340C
39,00
50
4
80
3SM350C
43,00
63
4
80
3SM363C
49,00
2
3
60
3SM402C
55,00
4
3
60
3SM404C
55,00
6
3
60
3SM406C
43,00
10
3
60
3SM410C
43,00
16
3
60
3SM416C
43,00
20
3
60
3SM420C
43,00
25
3
60
3SM425C
43,00
32
3
60
3SM432C
49,00
40
3
60
3SM440C
52,00
50
3
60
3SM450C
55,00
63
3
60
3SM463C
60,00
1RW52+6X\JXQOX÷XQDVDKLSRWRPDWLNVLJRUWDODULoLQ¿\DWYHWHVOLPVUHVLLVWH\LQL]
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
.XWXS6D\ÕVÕ
1P
2P
3P
4P
$QPD$NÕPÕ
,Q$
Minimum Sip.
Adedi
Koli Adedi
%(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
&(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
'(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨
1
12
240
4SM101B
4SM101C
4SM101D
14,30
2
12
240
4SM102B
4SM102C
4SM102D
14,30
3
12
240
4SM103B
4SM103C
4SM103D
14,30
4
12
240
4SM104B
4SM104C
4SM104D
14,30
5
12
240
4SM105B
4SM105C
4SM105D
14,30
6
12
240
4SM106B
4SM106C
4SM106D
11,50
10
12
240
4SM110B
4SM110C
4SM110D
11,50
16
12
240
4SM116B
4SM116C
4SM116D
11,50
20
12
240
4SM120B
4SM120C
4SM120D
11,50
25
12
240
4SM125B
4SM125C
4SM125D
11,50
32
12
240
4SM132B
4SM132C
4SM132D
12,50
40
12
240
4SM140B
4SM140C
4SM140D
14,50
50
12
240
4SM150B
4SM150C
4SM150D
15,50
63
12
240
4SM163B
4SM163C
4SM163D
17,00
2
6
120
4SM202C
4SM202D
30,00
4
6
120
4SM204C
4SM204D
30,00
6
6
120
4SM206C
4SM206D
23,50
10
6
120
4SM210C
4SM210D
23,50
16
6
120
4SM216C
4SM216D
23,50
20
6
120
4SM220C
4SM220D
23,50
25
6
120
4SM225C
4SM225D
23,50
32
6
120
4SM232C
4SM232D
26,50
40
6
120
4SM240C
4SM240D
30,00
50
6
120
4SM250C
4SM250D
33,00
63
6
120
4SM263C
4SM263D
37,00
2
4
80
4SM302C
4SM302D
42,50
4
4
80
4SM304C
4SM304D
42,50
6
4
80
4SM306C
4SM306D
35,00
10
4
80
4SM310C
4SM310D
35,00
16
4
80
4SM316C
4SM316D
35,00
20
4
80
4SM320C
4SM320D
35,00
25
4
80
4SM325C
4SM325D
35,00
32
4
80
4SM332C
4SM332D
39,00
40
4
80
4SM340C
4SM340D
44,00
50
4
80
4SM350C
4SM350D
49,00
63
4
80
4SM363C
4SM363D
54,00
2
3
60
4SM402C
4SM402D
56,00
4
3
60
4SM404C
4SM404D
56,00
6
3
60
4SM406C
4SM406D
45,00
10
3
60
4SM410C
4SM410D
45,00
16
3
60
4SM416C
4SM416D
45,00
20
3
60
4SM420C
4SM420D
45,00
25
3
60
4SM425C
4SM425D
45,00
32
3
60
4SM432C
4SM432D
51,00
40
3
60
4SM440C
4SM440D
58,00
50
3
60
4SM450C
4SM450D
64,00
63
3
60
4SM463C
4SM463D
70,00
1RW52+6X\JXQOX÷XQDVDKLSRWRPDWLNVLJRUWDODULoLQ¿\DWYHWHVOLPVUHVLLVWH\LQL]
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
[email protected]Ì[email protected]@Q
ÌJ
[email protected]Ì[email protected]@Q
ÌJ
*TSTOÌ[email protected]ťRť
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
1P
2P
3P
4P
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
!Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
"Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
#Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1
12
240
6SM101B
6SM101C
6SM101D
17,00
2
12
240
6SM102B
6SM102C
6SM102D
3
12
240
6SM103B
6SM103C
6SM103D
4
12
240
6SM104B
6SM104C
6SM104D
5
12
240
6SM105B
6SM105C
6SM105D
6
12
240
6SM106B
6SM106C
6SM106D
10
12
240
6SM110B
6SM110C
6SM110D
16
12
240
6SM116B
6SM116C
6SM116D
20
12
240
6SM120B
6SM120C
6SM120D
25
12
240
6SM125B
6SM125C
6SM125D
32
12
240
6SM132B
6SM132C
6SM132D
40
12
240
6SM140B
6SM140C
6SM140D
50
12
240
6SM150B
6SM150C
6SM150D
63
12
240
6SM163B
6SM163C
6SM163D
2
6
120
6SM202C
6SM202D
41,00
4
6
120
6SM204C
6SM204D
41,00
6
6
120
6SM206C
6SM206D
27,00
10
6
120
6SM210C
6SM210D
27,00
16
6
120
6SM216C
6SM216D
27,00
20
6
120
6SM220C
6SM220D
27,00
25
6
120
6SM225C
6SM225D
27,00
32
6
120
6SM232C
6SM232D
31,00
40
6
120
6SM240C
6SM240D
35,00
50
6
120
6SM250C
6SM250D
37,00
63
6
120
6SM263C
6SM263D
40,00
2
4
80
6SM302C
6SM302D
64,00
4
4
80
6SM304C
6SM304D
64,00
6
4
80
6SM306C
6SM306D
45,00
10
4
80
6SM310C
6SM310D
45,00
16
4
80
6SM316C
6SM316D
45,00
20
4
80
6SM320C
6SM320D
45,00
25
4
80
6SM325C
6SM325D
45,00
32
4
80
6SM332C
6SM332D
50,00
40
4
80
6SM340C
6SM340D
55,00
50
4
80
6SM350C
6SM350D
60,00
63
4
80
6SM363C
6SM363D
63,00
2
3
60
6SM402C
6SM402D
74,00
4
3
60
6SM404C
6SM404D
74,00
6
3
60
6SM406C
6SM406D
60,00
10
3
60
6SM410C
6SM410D
60,00
16
3
60
6SM416C
6SM416D
60,00
20
3
60
6SM420C
6SM420D
60,00
25
3
60
6SM425C
6SM425D
60,00
32
3
60
6SM432C
6SM432D
65,00
40
3
60
6SM440C
6SM440D
72,00
50
3
60
6SM450C
6SM450D
77,00
63
3
60
6SM463C
6SM463D
80,00
1RW52+6X\JXQOX÷XQDVDKLSRWRPDWLNVLJRUWDODULoLQ¿\DWYHWHVOLPVUHVLLVWH\LQL]
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
ÌJ
1P
2P
3P
4P
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
!Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
"Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
#Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
2
12
240
1SM102B
1SM102C
1SM102D
24,00
4
12
240
1SM104B
1SM104C
1SM104D
24,00
6
12
240
1SM106B
1SM106C
1SM106D
21,50
10
12
240
1SM110B
1SM110C
1SM110D
21,50
16
12
240
1SM116B
1SM116C
1SM116D
21,50
20
12
240
1SM120B
1SM120C
1SM120D
21,50
25
12
240
1SM125B
1SM125C
1SM125D
21,50
32
12
240
1SM132B
1SM132C
1SM132D
24,00
40
12
240
1SM140B
1SM140C
1SM140D
25,00
50
12
240
1SM150B
1SM150C
1SM150D
26,50
63
12
240
1SM163B
1SM163C
1SM163D
27,50
2
6
120
1SM202C
1SM202D
56,00
4
6
120
1SM204C
1SM204D
56,00
6
6
120
1SM206C
1SM206D
42,00
10
6
120
1SM210C
1SM210D
42,00
16
6
120
1SM216C
1SM216D
42,00
20
6
120
1SM220C
1SM220D
42,00
25
6
120
1SM225C
1SM225D
42,00
32
6
120
1SM232C
1SM232D
44,00
40
6
120
1SM240C
1SM240D
48,00
50
6
120
1SM250C
1SM250D
59,00
63
6
120
1SM263C
1SM263D
61,00
2
4
80
1SM302C
1SM302D
81,00
4
4
80
1SM304C
1SM304D
81,00
6
4
80
1SM306C
1SM306D
72,00
10
4
80
1SM310C
1SM310D
72,00
16
4
80
1SM316C
1SM316D
72,00
20
4
80
1SM320C
1SM320D
72,00
25
4
80
1SM325C
1SM325D
72,00
32
4
80
1SM332C
1SM332D
75,00
40
4
80
1SM340C
1SM340D
78,00
50
4
80
1SM350C
1SM350D
81,00
63
4
80
1SM363C
1SM363D
83,00
2
3
60
1SM402C
1SM402D
112,00
4
3
60
1SM404C
1SM404D
112,00
6
3
60
1SM406C
1SM406D
85,00
10
3
60
1SM410C
1SM410D
85,00
16
3
60
1SM416C
1SM416D
85,00
20
3
60
1SM420C
1SM420D
85,00
25
3
60
1SM425C
1SM425D
85,00
32
3
60
1SM432C
1SM432D
91,00
40
3
60
1SM440C
1SM440D
95,00
50
3
60
1SM450C
1SM450D
107,00
63
3
60
1SM463C
1SM463D
112,00
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
*TSTOÌ[email protected]ťRť
[email protected]Ì[email protected]@Q
1RW52+6X\JXQOX÷XQDVDKLSRWRPDWLNVLJRUWDODULoLQ¿\DWYHWHVOLPVUHVLLVWH\LQL]
Ì[email protected]Ì[email protected]@QÌ
*TSTOÌ[email protected]ťRť
1P
2P
3P
4P
ÌJ
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
80
8
120
6SL180C
43,00
100
8
120
6SL100C
45,00
125
8
120
6SL112C
50,00
80
4
60
6SL280C
100,00
100
4
60
6SL200C
128,00
125
4
60
6SL212C
135,00
80
2
40
6SL380C
130,00
100
2
40
6SL300C
140,00
125
2
40
6SL312C
145,00
80
2
30
6SL480C
180,00
100
2
30
6SL400C
190,00
125
2
30
6SL412C
205,00
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
Ì[email protected]Ì[email protected]@Q
*TSTOÌ[email protected]ťRť
1P
2P
3P
4P
ÌJ
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
80
8
160
1SL180C
53,00
100
8
160
1SL100C
56,00
125
8
160
1SL112C
59,00
80
4
80
1SL280C
113,00
100
4
80
1SL200C
140,00
125
4
80
1SL212C
174,00
80
2
40
1SL380C
150,00
100
2
40
1SL300C
173,00
125
2
40
1SL312C
185,00
80
2
40
1SL480C
214,00
100
2
40
1SL400C
235,00
125
2
40
1SL412C
245,00
[email protected]Ì[email protected]@QÌÌ
ÌJ
*TSTOÌ[email protected]ťRť
1P
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
C40
1
5SM140C
90,00
C50
1
5SM150C
95,00
C63
1
5SM163C
100,00
C80
1
5SM180C
115,00
C100
1
5SM100C
120,00
C125
1
5SM125C
134,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
[email protected]Ì[email protected]@Q
ÌJ ÌÌÌÌÌÌÌÌ-īSQÌ*DRLDKHÌÌLLÌ&DMHƑKHJÌÌ/
-ÌÌ[email protected]Ì[email protected]@Q
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ *TSTOÌ[email protected]ťRť
1P+N
,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
6
12
240
4SN106C
17,00
10
12
240
4SN110C
17,00
16
12
240
4SN116C
17,00
20
12
240
4SN120C
17,00
25
12
240
4SN125C
17,00
32
12
240
4SN132C
19,00
%[email protected]Ì&İMDƑÌ$MDQIHRHÌ2HRSDLKDQÌHĜHMÌ#"ÌĒQİMKDQÌ
#"Ì[email protected]Ì[email protected]@QÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌJ
[email protected]Ì JťLťÌ(MÌ [email protected]Ì&DQHKHLHÌ#"ÌÌ5 ,HMHLTLÌ2HOÌ CDCH
12
240
1SD106C
22,00
12
240
1SD110C
22,00
16
12
240
1SD116C
22,00
20
12
240
1SD120C
22,00
12
240
1SD125C
22,00
32
12
240
1SD132C
24,00
40
12
240
1SD140C
26,00
50
12
240
1SD150C
27,00
63
12
240
1SD163C
28,00
6
6
120
1SD206C
46,00
10
6
120
1SD210C
46,00
16
6
120
1SD216C
46,00
20
6
120
1SD220C
46,00
6
120
1SD225C
46,00
32
6
120
1SD232C
50,00
40
6
120
1SD240C
53,00
50
6
120
1SD250C
54,00
63
6
120
1SD263C
56,00
6
3
80
1SD406C
92,00
10
3
80
1SD410C
92,00
16
3
80
1SD416C
92,00
20
3
80
1SD420C
92,00
3
80
1SD425C
92,00
32
3
80
1SD432C
100,00
40
3
80
1SD440C
110,00
50
3
80
1SD450C
113,00
63
3
80
1SD463C
117,00
250
500
25
4P
!HQHLÌ%[email protected]ťÌl
6
25
2P
[email protected]ƑÌ*NCT
10
25
1P
*NKHÌ CDCH
1000
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
*TSTOÌ[email protected]ťRť
#"ÌÌ KĜ@JÌ&DQHKHLÌ/@[email protected]@Qť
4IP
Un(V) AC
)MAXÀK!
In (kA)
5PÀK6
3IPARIƔÀ+ODU
SP3-DC40
1000
40
20
<3
SP3-DC40
"IRIMÀ&IYATŨÀº
400,00
ÌÌ#"Ì2HKHMCHQHJÌ[email protected]ƑÌ[email protected]Ì[email protected]@QťÌ
4IP
!NMAÀ!KŨMŨÀ!
SDC-125
25
!NMAÀ'ERILIMIÀ$#À6 +UTUPÀ3AYŨSŨ KARTUƔÀMMXMM
1000
1
10x38
-INÀ3IPÀ!DEDI
Koli Adedi
12
360
3IPARIƔÀ+ODU "IRIMÀ&IYATŨÀº
SDC125
20,00
WÌLLÌÌ#"ÌÌ2HKHMCHQHJÌ[email protected]ƑÌ[email protected]@Q
4IP
$#ÀSISTEMLERINÀ
KORUNMASŨÀÀ
!NMAÀ!KŨMŨÀ!
I1 (kA) !NMAÀ'ERILIMIÀ$#À6 +ARTUƔÀđLğijSijÀMM -INÀ3IPÀ!DEDI
Koli Adedi
3IPARIƔÀ+ODU "IRIMÀ&IYATŨÀº
8
25
1000
10x38
10
2000
SFDC08
14,00
20
25
1000
10x38
10
2000
SFDC20
15,00
25
25
1000
10x38
10
2000
SFDC25
16,00
[email protected]@Q
3HOÌ*NCT
SNAB
čYDKKHJKDQ
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
!#$#ÀÀ6ÀAğTŨRMAÀBOBINIÀÀÀK!ÀIğIN
SNAB220
26,00
!#$#ÀÀ6ÀAğTŨRMAÀBOBINIÀÀK!ÀIğIN
SNAB024
26,00
./.#ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀÀ+AÀÀIğIN
SNYK011
13,00
À6À!#ÀÀÀ6À$#ÀÀÀ!ğTŨRMAÀBOBINIÀÀÀK!ÀIğIN
SMAB220
26,00
À6À!#À!ğTŨRMAÀ"OBINIÀÀK!ÀIğIN
SMAB024
26,00
SMYK
./.#ÀYARDŨMCŨÀKONTAKHATAÀSINYALÀKONTAŖŨÀ
( Ith:6 A , 250 V AC) (10 kA için)
SMYK011
13,00
SMEK
%MNIYETÀ+ILIDIÀTijMÀTIPLERÀÀIğINÀORTAKÀKULLANŨM
SMEK
12,00
SNYK
SMAB
.LOLW¿\DWDGDKLOGH÷LOGLU
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
[email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]ƑÌŤĜHMÌ&DQDJKHÌ!HKFHKDQ
‡
2WRPDWLN6LJRUWD$QPD$NÕPÕ$
‡
2WRPDWLN6LJRUWD.HVPH.DSDVLWHVLN$N$N$N$N$
‡
2WRPDWLN6LJRUWD.XWXS6D\ÕVÕ3333
‡
2WRPDWLN6LJRUWD$oPD(÷ULVL%&'
MHÌ Ĝ[email protected]Ì$œQHKDQHMDÌ&īQDÌ[email protected]Ì[email protected]Ì2DĜHLH
%(÷ULVL
$NNRUÀDPDQOÕODPEDODUÕQÕVÕWÕFÕODUÕQ3/&VLVWHPOHULQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
&(÷ULVL
)ORUHVDQODPEDODUÕQJoSUL]GHYUHOHULQLQPDNLQDODUÕQGúNJoOPRWRUODUÕQNOLPDODUÕQVR÷XWPDPDNLQDODUÕQÕQ
JoGD÷ÕWÕPSDQRODUÕQÕQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
0RWRU\ROYHULFLOHULQSRPSDODUÕQNRPSUHV|UOHULQNRQGDQVDW|UOHULQND\QDNYHSXQWDPDNLQDODUÕQÕQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
'(÷ULVL
[email protected]Ì[email protected]Ì Ĝ[email protected]Ì5DÌ Ĝ[email protected]@Ì*NƑ[email protected]ť
Ĝ[email protected]Ì$œQHRH
[email protected]Ì JťLť
3DRSÌ JťLť
Ĝ[email protected]Ì2İQDRH
2NMTĜ
B,C,D
In”
1.13 In
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
B,C,D
In”
1.45 In
t < 3600s
!ğMALŨ
B,C,D
In>63
1.13 In
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
B,C,D
In>63
1.45 In
t < 7200s
!ğMALŨ
B,C,D
In”
2.55 In
1s < t < 60s
!ğMALŨ
B,C,D
In>32
2.55 In
1s < t < 120s
!ğMALŨ
B
HEPSI
3 In
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
B
HEPSI
5 In
t <0.1s
!ğMALŨ
C
HEPSI
5 In
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
C
HEPSI
10 In
t <0.1s
!ğMALŨ
D
HEPSI
10 In
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
D
HEPSI
20 In
t <0.1s
!ğMALŨ
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
+DCKHÌ[email protected]Ì3HOHÌ[email protected]Ì[email protected]@[email protected]ťÌ
1DMJ
þ@KťƑ[email protected]Ì&DQHKHLH
,HMHLTLÌ2HOÌ CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
220 V AC
12
120
SSL-B220A
16,00
24 V AC
12
120
SSL-B024A
16,00
16,00
-AVI
+ŨRMŨZŨ
9EƔIL
3ARŨ
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
24 V DC
12
120
SSL-B024D
220 V AC
12
120
SSL-R220A
16,00
24 V AC
12
120
SSL-R024A
16,00
16,00
24 V DC
12
120
SSL-R024D
220 V AC
12
120
SSL-G220A
16,00
24 V AC
12
120
SSL-G024A
16,00
16,00
24 V DC
12
120
SSL-G024D
220 V AC
12
120
SSL-Y220A
16,00
24 V AC
12
120
SSL-Y024A
16,00
24 V DC
12
120
SSL-Y024D
16,00
čYDKKHJKDQ
,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
À!ÀÀÀ6ÀÀTOPRAKLŨÀPRIZ
5
100
SPP-16T
20,00
-ODijLERÀ2AYÀ4IPIÀĖRijNLER
[email protected]Ì3HOHÌ[email protected]ťÌ/@MNÌ/QHYH
8İJÌ XťQťBťÌ [email protected]@[email protected]Ì*[email protected]Ì[email protected]@YÌ
*TSTOÌ[email protected]ťRť
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ 1P
2P
3P
4P
,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
40
12
240
SYA1040
13,00
63
12
240
SYA1063
14,00
80
12
240
SYA1080
15,00
100
12
240
SYA1100
16,00
125
12
240
SYA1125
18,00
40
6
120
SYA2040
26,00
63
6
120
SYA2063
29,00
80
6
120
SYA2080
31,00
100
6
120
SYA2100
33,00
125
6
120
SYA2125
35,00
40
4
80
SYA3040
39,00
63
4
80
SYA3063
43,00
80
4
80
SYA3080
46,00
100
4
80
SYA3100
50,00
125
4
80
SYA3125
53,00
40
3
60
SYA4040
53,00
63
3
60
SYA4063
57,00
80
3
60
SYA4080
62,00
100
3
60
SYA4100
66,00
125
3
60
SYA4125
70,00
#@QADÌ JťLÌ [email protected]@QťÌ
čYDKKHJKDQ
,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
16 A 230 V 1NO
12
SDA-16A
52,00
KĜ@JÌ&DQHKHLÌ/@[email protected]@Qť
3HO
[email protected]ťLÌ
*TSTOÌ[email protected]ťRť
4BÌ5Ì "
([email protected]ÌJ (MÌJ 4OÌJ5
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SP1-B100
4IPÀÀ"ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀĮNCESIÀKULLANŨM
1
255
50 (10/350μs)
100
<2.5
SP1-B100
440,00
SP4-B100
4IPÀÀ"ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀĮNCESIÀKULLANŨM
4
255
50 (10/350μs)
100
<2.5
SP4-B100
1.680,00
SP1-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
1
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP1-C040
79,00
SP2-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
2
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP2-C040
155,00
SP3-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
3
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP3-C040
225,00
SP4-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
4
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP4-C040
310,00
SP1-D005
4IPÀÀ$ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
1
275
5 (8/20μs)
3
<1
SP1-D005
61,00
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1RW$*3DUDIXGUODU%WLSLKDULoKDWDVLQ\DONRQWD÷ÕLOHELUOLNWHVHYNHGLOLU
3ILINDIRIKÀ+ARTUƔÀ3IGORTALARÀVEÀ0ARAFUDRLAR
2HKHMCHQHJÌ[email protected]ƑÌ[email protected]Ì[email protected]@Qť
3HO
SFH-232
[email protected]Ì JťLťÌ *TSTOÌ[email protected]ťRť
32
1
10x38
12
360
SFH132
8,50
32
1P+N
10x38
6
180
SFH232
17,00
32
3
10x38
4
90
SFH332
26,00
,HMÌ2HOÌ CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
WÌLLÌ2HKHMCHQHJÌ[email protected]ƑÌ[email protected]@QÌ
3HO
G'ÀTIPÀSIGORTALARÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
KABLOLARŨNÀVEÀELEKTRIKÀ
DEVRELERINÀAƔŨRŨÀYijKÀVEÀ
KŨSAÀDEVRELEREÀKARƔŨÀGENELÀ
AMAğLŨÀKORUNMASŨ
A-ÀTIPÀÀSIGORTALARÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
-OTORÀ$EVRELERININÀKŨSAÀ
DEVRELEREÀKARƔŨÀÀKORUNMASŨÀ
A2ÀTIPÀYijKSEKÀHŨZLŨÀSIGORTALARÀ503ÀYUMUƔAKÀYOLÀ
VERICIÀINVERTĮRÀKONVERTĮRÀ
!#$#ÀSijRijCijLERÀGIBIÀ
CIHAZLARŨNÀGijğÀYARŨILETKENÀ
DEVRELERININÀKŨSAÀDEVRELEREÀ
KARƔŨÀKORUNMASŨÀ
[email protected]ƑÌLLWLL
[email protected]Ì JťLťÌ [email protected]ƑÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LLWLL
2
10x38
10
2000
SFLG02
2,00
4
10x38
10
2000
SFLG04
2,00
6
10x38
10
2000
SFLG06
2,00
10
10x38
10
2000
SFLG10
2,00
16
10x38
10
2000
SFLG16
2,00
20
10x38
10
2000
SFLG20
2,00
25
10x38
10
2000
SFLG25
2,00
32
10x38
10
2000
SFLG32
2,00
2
10x38
10
2000
SFLM02
3,00
4
10x38
10
2000
SFLM04
3,00
6
10x38
10
2000
SFLM06
3,00
10
10x38
10
2000
SFLM10
3,00
16
10x38
10
2000
SFLM16
3,00
20
10x38
10
2000
SFLM20
3,00
25
10x38
10
2000
SFLM25
3,00
32
10x38
10
2000
SFLM32
3,00
2
10x38
10
2000
SFLR02
7,00
4
10x38
10
2000
SFLR04
7,00
6
10x38
10
2000
SFLR06
7,00
10
10x38
10
2000
SFLR10
7,00
16
10x38
10
2000
SFLR16
7,00
20
10x38
10
2000
SFLR20
7,00
25
10x38
10
2000
SFLR25
7,00
32
10x38
10
2000
SFLR32
7,00
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQHÌ3DJMHJÌčYDKKHJKDQH
4IP
+UTUPÀ3AYŨSŨ
SGM-2
SGM-4
SFM-2
2
4
2
!NMAÀ!KŨMŨ
In
A
25-40-63-80-100
!NMAÀ+AğAKÀ!KŨMŨ
)¼
M!
30, 300
!NMAÀ&REKANSŨ
Hz
50-60
ĂALŨƔMAÀ3ŨNŨFŨ
AC
A
ŸÀXÀ)¼N
ŸÀXÀ)¼N
!ğTŨRMAÀĖNITESI
!ğTŨRMAÀ!RALŨŖŨ
(ATAÀ+ESMEÀ3ijRESIÀ)¼NDE
MS
< 200
(ATAÀ$URUMUNDAÀ'ECIKMEYEÀ'ĮREÀ4IP
!NMAÀĂALŨƔMAÀ'ERILIMI
!NMAÀ9ALŨTŨMÀ'ERILIMI
Genel
Ue
(AC) V
240
Ui
V
660
5IMP
kV
6
kA
10
%LEKTRIKSELÀđMijR
OPERASYON
( 230 V)
6000
-EKANIKÀđMijR
OPERASYON
!NMAÀ$ARBEÀ$AYANMAÀ'ERILIMI
3IGORTALŨÀ+ŨSAÀ$EVREÀ!KŨMŨ
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
IP 20 (IP 40)
ĂALŨƔMAÀ/RTAMÀ3ŨCAKLŨŖŨÀ!RALŨŖŨ
o
-25 ile +60
$EPOLAMAÀ/RTAMÀ3ŨCAKLŨŖŨÀ!RALŨŖŨ
o
-40 ile +70
Boyutlar
C
C
En
MM
Boy
MM
Renk
35
70
80
RAL 7035
-ONTAJÀƓEKLIÀ%.À
"AŖLANTŨÀ+ESITIÀMINMAX
240
20000
+ORUMAÀ$ERECESIÀ-ONTAJÀ3ONRASŨ
415
ÀMMÀ$).ÀRAYŨ
MM2
1.5-35
35
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
SFM-4
SHM-2
SHM-4
SDM-2
SDM-4
4
2
4
2
4
25,40,63,80,100
30, 300
50-60
A
AC
AC
ŸÀXÀ)¼N
ŸÀXÀ)¼N
%LEKTROMEKANIKÀ
ŸÀXÀ)¼N
415
< 200
130<t<500
Genel
:AMANÀ'ECIKMELIÀ3ELEKTIFÀ
240
415
240
415
35
70
660
6
10
6
6000
20000
IP 20 (IP 40)
-40 ile +70
70
35
70
80
RAL 7035
ÀMMÀ$).ÀRAYŨ
1.5-35
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
-25 ile +60
Boyutlar
SGM-2 / SGM-4
35
70
45
66
80
T
69
83
T
17,5
17,5
17,5
17,5
4P
SHM-2 / SHM-4
35
70
T
75
17,5
2P
45
66
80
T
69
83
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
2P
75
17,5
17,5
4P
17,5
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQHÌ "Ì3HOH
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ *TSTOÌ
[email protected]ťRť
*[email protected]
2
(AYATÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀ
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL [email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
Jť[email protected]Ì Ĝ[email protected]Ì
[email protected]@MťÌLR
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
100
SHM2025030
86,00
100
SHM2040030
88,00
100
SHM2063030
89,00
80
100
SHM2080030
125,00
25
100
SHM2025300
86,00
100
SHM2040300
88,00
100
SHM2063300
89,00
80
100
SHM2080300
125,00
25
50
SHM4025030
115,00
40
50
SHM4040030
118,00
50
SHM4063030
123,00
25
40
63
SHM-2
40
63
63
2
4
80
SHM-4
SDM-4
'ECIKMELI
30
'ECIKMESIZÀ
'ECIKMESIZÀ
50
SHM4080030
160,00
50
SHM4100030
190,00
25
50
SHM4025300
115,00
40
50
SHM4040300
118,00
50
SHM4063300
123,00
160,00
4
80
SDM-2
(AYATÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀ
300
'ECIKMESIZÀ
100
63
'ECIKMELI
9ANGŨNÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀ
30
9ANGŨNÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
300
'ECIKMESIZÀ
50
SHM4080300
100
50
SHM4100300
190,00
40
100
SDM2040300
165,00
100
SDM2063300
175,00
100
SDM2080300
200,00
50
SDM4040300
220,00
50
SDM4063300
225,00
50
SDM4080300
255,00
63
2
9ANGŨNÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀSELEKTIVITEÀ
SAŖLAR
80
40
63
300
-INÀÀMS
4
80
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQHÌ "Ì3HOH
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ [email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
Jť[email protected]Ì Ĝ[email protected]Ì
[email protected]@MťÌLR
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
25
100
SGM2025030
100,00
40
100
SGM2040030
100,00
2
*[email protected]
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL *NKHÌ CDCH
63
SGM-2
*TSTOÌ
[email protected]ťRť
(AYATÀ+ORUMAÀ%ƔIKLIÀ
30
'ECIKMESIZ
100
SGM2063030
105,00
80
100
SGM2080030
147,00
100
100
SGM2100030
173,00
25
100
SGM2025300
100,00
40
100
SGM2040300
100,00
100
SGM2063300
105,00
63
2
9ANGŨNÀ+ORUMAÀ%ƔIKLIÀÀ
300
'ECIKMESIZ
80
100
SGM2080300
147,00
100
100
SGM2100300
173,00
25
50
SGM4025030
140,00
40
50
SGM4040030
140,00
63
50
SGM4063030
168,00
50
SGM4080030
200,00
4
(AYATÀ+ORUMAÀ%ƔIKLIÀ
30
'ECIKMESIZ
80
SGM-4
ÌJ
100
50
SGM4100030
210,00
25
50
SGM4025300
140,00
40
50
SGM4040300
140,00
63
50
SGM4063300
168,00
80
50
SGM4080300
200,00
100
50
SGM4100300
210,00
4
9ANGŨNÀ+ORUMAÀ%ƔIKLIÀÀ
300
'ECIKMESIZ
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
3HOÌ*NCT
ÌJ
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQHÌ Ì3HOH
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ *TSTOÌ
[email protected]ťRť
*[email protected]
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL ÌJ
[email protected]Ì*@Ĝ@JÌ
Jť[email protected]Ì Ĝ[email protected]Ì
[email protected]@MťÌLR
25
(AYATÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀ
40
63
2
80
SFM-2
!#ÀVEÀ$#ÀPULSÀ
KAğAKÀAKŨMLARŨNAÀ
KARƔŨÀKORUMA
30
'ECIKMESIZ
100
25
9ANGŨNÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀÀ
40
63
2
80
!#ÀVEÀ$#ÀPULSÀ
KAğAKÀAKŨMLARŨNAÀ
KARƔŨÀKORUMAÀÀÀÀÀÀÀÀ
300
'ECIKMESIZ
100
25
(AYATÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀ
40
63
4
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
80
SFM-4
!#ÀVEÀ$#ÀPULSÀ
KAğAKÀAKŨMLARŨNAÀ
KARƔŨÀKORUMA
30
'ECIKMESIZ
100
25
9ANGŨNÀ+ORUMAÀ
%ƔIKLIÀÀÀÀÀ
40
63
80
4
!#ÀVEÀ$#ÀPULSÀ
KAğAKÀAKŨMLARŨNAÀ
KARƔŨÀKORUMAÀÀÀÀÀÀ
300
'ECIKMESIZ
100
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
100
SFM2025030
130,00
100
SFM2040030
130,00
100
SFM2063030
137,00
100
SFM2080030
147,00
100
SFM2100030
168,00
100
SFM2025300
130,00
100
SFM2040300
130,00
100
SFM2063300
137,00
100
SFM2080300
147,00
100
SFM2100300
168,00
50
SFM4025030
163,00
50
SFM4040030
163,00
50
SFM4063030
168,00
50
SFM4080030
189,00
50
SFM4100030
195,00
50
SFM4025300
163,00
50
SFM4040300
163,00
50
SFM4063300
168,00
50
SFM4080300
189,00
50
SFM4100300
195,00
1RW$WLSL.$.ù¶OHU836*o.D\QDNODUÕ$VDQV|UOHU7ULVW|UYH'L\RWLoHUHQHOHNWURQLND\JÕWODUÕQNDoDNDNÕPODUDNDUúÕNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQHÌ3DRSÌ"[email protected]ť
*@Ĝ@JÌ JťLÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQHÌ3DRSÌ"[email protected]ťÌÌÌ*@[email protected]
*@Ĝ@JÌ@JťLÌSDRSÌ[email protected]ÌÌ
3QHOÌ[email protected]@MťÌīKĜİLİÌÌ
3DRSÌHĜHMÌ[email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]@ÌRİQDRH
%@YÌčKĜİLİ
ĒQİMİMÌÌĜ@KťƑ[email protected]ÌFDQHKHLHÌ
[email protected]
Pil ömrü
1RW7HVOLPVUHVLQLVRUXQX]
3HOÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
ÌdÌÌdÌdÌdÌÌdÌL ÌÌ@[email protected]@[email protected]ÌÌ
ÌdÌÌdÌdÌdÌÌdÌL ÌÌCDÌLRÌBHMRHMCDMÌSQHOÌ[email protected]@MťÌīKĜİLİ
LRÌ
JNMSQNKÌDCHKDBDJÌOQHYCDÌDMDQIHÌNKTOÌ[email protected]ťœťMťMÌ[email protected]@ÌÌUDÌ/61ÌKDCÌťƑťœťÌHKDÌFīQİKDAHKHQ
Ì5 "
WÌÌ+"#ÌÌ[email protected]Ì
ÌĒQİMÌ5ÌƑ@QIKťÌOHKHÌHKDÌÌ@CDSÌīKĜİLÌ[email protected]@AHKHQ
SCT-100
1.300,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
SCM-9
SCM-12
SCM-18
SCM-22
SCM-32
SCM-40
SCM-50
SCM-65
SCM-75
SCM-85
SCM-100
SCM-125
SCM-150
SCM-180
SCM-250
SCM-330
SCM-400
SCM-630
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
60
75
90
132
200
250
400
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì 9
12
18
22
32
40
50
65
75
85
100
120
150
180
250
330
400
630
25
25
40
40
50
60
80
100
110
135
160
160
210
230
260
400
500
1000
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
2NO+2NC
2NO+2NC
2NO+2NC
2NO+2NC
2NO+2NC
2NO+2NC
2NO+2NC
2NO+2NC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
42
42
42
24
24
10
10
10
10
4
4
4
1
1
1
1
1
SCM009230
SCM012230
SCM018230
SCM022230
SCM032230
SCM040230
SCM050230
SCM065230
SCM075230
SCM085230
SCM100230
SCM125230
SCM150230
SCM180230
SCM250230
SCM330230
SCM400230
SCM630230
50,00
53,00
65,00
78,00
105,00
155,00
210,00
240,00
315,00
330,00
680,00
765,00
880,00
1.175,00
1.300,00
1.800,00
2.050,00
3.900,00
Ì*TSTOKTÌþHͻÌ!NAHMÌ&HQHƑKHÌ8DMHÌ-DRHKÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
3HOÌ*NCT
SCG-9
SCG-12
SCG-18
SCG-25
SCG-32
SCG-40
SCG-50
SCG-65
SCG-80
SCG-95
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ "Ì
9
12
18
25
32
40
50
65
80
95
25
25
40
40
50
60
80
100
110
135
!NAHMÌ&DQHKHLHÌ5Ì "
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1NO+1NC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42
42
42
42
24
24
10
10
10
10
SCG009230
SCG012230
SCG018230
SCG025230
SCG032230
SCG040230
SCG050230
SCG065230
SCG080230
SCG095230
55,00
60,00
80,00
95,00
133,00
180,00
265,00
315,00
390,00
417,00
1RW7HVOLPVUHVLQLVRUXQX]
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌJ6ÌÌ
Ì5Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ "Ì [email protected]Ì JťLťÌ "Ì
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀVEÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
!NAHMÌ#DUQDRHÌÌ5Ì "ÌÌÌ5Ì#"Ì[email protected]ÌANAHM
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SCM-100
55
100
160
2NO+2NC
1
4
SCM100ADC
800,00
SCM-125
60
120
160
2NO+2NC
1
4
SCM125ADC
875,00
SCM-150
75
150
210
2NO+2NC
1
4
SCM150ADC
975,00
SCM-180
90
180
230
2NO+2NC
1
4
SCM180ADC
1.470,00
SCM-250
132
250
260
2NO+2NC
1
4
SCM250ADC
1.600,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
3HOÌ*NCT
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì !LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SDM-9
4
9
25
1NO+1NC
1
32
SDM009024
98,00
SDM-12
5,5
12
25
1NO+1NC
1
32
SDM012024
100,00
SDM-18
7,5
18
40
1NO+1NC
1
32
SDM018024
113,00
SDM-22
11
22
40
1NO+1NC
1
32
SDM022024
129,00
SDM-32
15
32
50
1NO+1NC
1
16
SDM032024
170,00
SDM-40
18,5
40
60
1NO+1NC
1
16
SDM040024
223,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì 3HOÌ*NCT
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SDM-9
4
9
25
1NO+1NC
1
32
SDM009048
98,00
SDM-12
5,5
12
25
1NO+1NC
1
32
SDM012048
100,00
SDM-18
7,5
18
40
1NO+1NC
1
32
SDM018048
113,00
SDM-22
11
22
40
1NO+1NC
1
32
SDM022048
129,00
SDM-32
15
32
50
1NO+1NC
1
16
SDM032048
170,00
SDM-40
18,5
40
60
1NO+1NC
1
16
SDM040048
223,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
Ì*TSTOKTÌ-.Ì&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌ
J6ÌÌÌ
5Ì[email protected]
SCF-9
4
9
SCF-12
5,5
SCF-18
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
25
1NO+1NC
1
42
SCF009230
68,00
12
25
1NO+1NC
1
42
SCF012230
70,00
7,5
18
40
1NO+1NC
1
42
SCF018230
84,00
SCF-22
11
22
40
1NO+1NC
1
42
SCF022230
100,00
SCF-32
15
32
50
1NO+1NC
1
34
SCF032230
140,00
SCF-40
18,5
40
60
1NO+1NC
1
34
SCF040230
175,00
SCF-50
22
50
80
1NO+1NC
1
10
SCF050230
305,00
SCF-65
30
65
100
1NO+1NC
1
10
SCF065230
365,00
SCF-75
37
75
110
1NO+1NC
1
10
SCF075230
430,00
SCF-85
45
85
135
1NO+1NC
1
10
SCF085230
490,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌ
J6ÌÌÌ
5Ì[email protected]
SCH-9
4
9
25
SCH-12
5,5
12
SCH-18
7,5
18
SCH-22
11
SCH-32
15
SCH-40
SCH-50
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì Ì*TSTOKTÌ-.
-"Ì&İĜÌ*[email protected]īQKDQH
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨ 1
42
SCH009230
70
75,00
25
1
42
SCH012230
80
85,00
40
1
42
SCH018230
90
95,00
22
40
1
42
SCH022230
110
115,00
32
50
1
34
SCH032230
155
160,00
18,5
40
60
1
34
SCH040230
185
195,00
22
50
80
1
10
SCH050230
300
320,00
SCH-65
30
65
100
1
10
SCH065230
355
370,00
SCH-75
37
75
110
1
10
SCH075230
420
440,00
SCH-85
45
85
135
1
10
SCH085230
480
500,00
Ì*TSTOKTÌ$MUDQRīQÌ*[email protected]īQKDQH
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
SCR-9
4
SCR-12
SCR-18
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì !NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
9
25
2NO+2NC
1
10
SCR009230
124,00
5,5
12
25
2NO+2NC
1
10
SCR012230
130,00
7,5
18
40
2NO+2NC
1
10
SCR018230
154,00
SCR-22
11
22
40
2NO+2NC
1
10
SCR022230
180,00
SCR-32
15
32
50
2NO+2NC
1
10
SCR032230
244,00
SCR-40
18,5
40
60
2NO+2NC
1
10
SCR040230
344,00
SCR-50
22
50
80
2NO+2NC
1
4
SCR050230
454,00
SCR-65
30
65
100
2NO+2NC
1
4
SCR065230
514,00
SCR-75
37
75
110
2NO+2NC
1
4
SCR075230
664,00
SCR-85
45
85
135
2NO+2NC
1
4
SCR085230
694,00
SCR-100
55
100
160
2NO+2NC
1
2
SCR100230
1.406,00
SCR-125
60
125
160
2NO+2NC
1
2
SCR125230
1.576,00
SCR-150
75
150
210
2NO+2NC
1
2
SCR150230
1.806,00
SCR-180
90
180
230
2NO+2NC
1
2
SCR180230
2.412,00
SCR-250
132
250
260
2NO+2NC
1
2
SCR250230
2.662,00
SCR-330
160
330
400
2NO+2NC
1
2
SCR330230
3.750,00
SCR-400
200
400
500
2NO+2NC
1
2
SCR400230
4.250,00
SCR-630
330
630
1000
2NO+2NC
1
2
SCR630230
7.950,00
Ì*TSTOKTÌ$MUDQRīQÌ*[email protected]īQKDQH
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌJ6Ì
ÌÌ5Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì JťLťÌ
"Ì !LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SCT-9
4
9
25
2NO+2NC
1
10
SCT009230
160,00
SCT-12
5,5
12
25
2NO+2NC
1
10
SCT012230
164,00
SCT-18
7,5
18
40
2NO+2NC
1
10
SCT018230
192,00
SCT-22
11
22
40
2NO+2NC
1
10
SCT022230
224,00
SCT-32
15
32
50
2NO+2NC
1
10
SCT032230
310,00
SCT-40
18,5
40
60
2NO+2NC
1
10
SCT040230
380,00
SCT-50
22
50
80
2NO+2NC
1
4
SCT050230
640,00
SCT-65
30
65
100
2NO+2NC
1
4
SCT065230
760,00
SCT-75
37
75
110
2NO+2NC
1
4
SCT075230
980,00
SCT-85
45
85
135
2NO+2NC
1
4
SCT085230
1.000,00
8DCDJÌ!NAHMKDQ
3HOÌ*NCT
SYB-1
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
SYB-2
SYB-3
!NAHMÌ&DQHKHLH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3#-Ÿ3#-
24 V AC 50/60 Hz.
SYB1-024AC
14,00
3#-Ÿ3#-
42 V AC 50/60 Hz.
SYB1-042AC
14,00
3#-Ÿ3#-
48 V AC 50/60 Hz.
SYB1-048AC
14,00
3#-Ÿ3#-
110 V AC 50/60 Hz.
SYB1-110AC
14,00
3#-Ÿ3#-
230 V AC 50/60 Hz.
SYB1-230AC
14,00
3#-Ÿ3#-
400 V AC 50/60 Hz.
SYB1-400AC
14,00
3#-Ÿ3#-
415 V AC 50/60 Hz.
SYB1-415AC
14,00
3#-Ÿ3#-
24 V AC 50/60 Hz.
SYB2-024AC
27,00
3#-Ÿ3#-
42 V AC 50/60 Hz.
SYB2-042AC
27,00
3#-Ÿ3#-
48 V AC 50/60 Hz.
SYB2-048AC
27,00
3#-Ÿ3#-
110 V AC 50/60 Hz.
SYB2-110AC
27,00
3#-Ÿ3#-
230 V AC 50/60 Hz.
SYB2-230AC
27,00
3#-Ÿ3#-
400 V AC 50/60 Hz.
SYB2-400AC
27,00
3#-Ÿ3#-
415 V AC 50/60 Hz.
SYB2-415AC
27,00
3#-Ÿ3#-
230 V AC 50/60 Hz.
SYB3-230AC
70,00
3#-Ÿ3#-
400 V AC 50/60 Hz.
SYB3-400AC
70,00
3#-Ÿ3#- 100-240 V AC / 100-220 V DC SYB3-0ACDC
375,00
SYB-4
SCM180-SCM250
400 V AC 50/60 Hz.
SYB4-400AC
410,00
SYB-5
SCM330
400 V AC 50/60 Hz.
SYB5-400AC
425,00
SYB-6
SCM400
400 V AC 50/60 Hz.
SYB6-400AC
525,00
SYB-7
SYD-1
SCM630
400 V AC 50/60 Hz.
SYB7-400AC
1.230,00
3$-Ÿ3$-
24 V DC
SYD1-024DC
37,00
3$-Ÿ3$-
48 V DC
SYD1-048DC
37,00
3$-Ÿ3$-
60 V DC
SYD1-060DC
37,00
3$-Ÿ3$-
110 V DC
SYD1-110DC
37,00
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]Ì[email protected]ť
!HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
*[email protected]īQ
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,[email protected]ÌƐDJKH
SAC-1
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
sol yan
SAC-1S11
15,00
SAC-100
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
sol yan
SAC-1B11
15,00
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
üst
SAC-2S11
17,00
3#-Ÿ3#-
2NO
üst
SAC-2S20
17,00
3#-Ÿ3#-
2NO+2NC
üst
SAC-4S22
22,00
3#-Ÿ3#-
3NO+1NC
üst
SAC-4S31
22,00
3#-Ÿ3#-
1NO+3NC
üst
SAC-4S13
22,00
3#-Ÿ3#-
4NO
üst
SAC-4S40
22,00
3#-Ÿ3#-
4NC
üst
SAC-4S04
22,00
3#-Ÿ3#-
2NO+2NC
üst
SAC-5S22
25,00
3HOÌ*NCT
SAC-2
SAC-4
SAC-5
!HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
*[email protected]īQ
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
STRP-22
STRP-40
STRP-85
STRP-100
STRP150
STRP220
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ 3DQLHJÌ [email protected]Ì
[email protected]@RťÌ !HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
*[email protected]īQ
,HMÌ2HOÌ CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
0.16
0.1-0.16
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-016
47,00
0.25
0.16-0.25
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-025
47,00
0.40
0.25-0.40
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-040
47,00
0.63
0.40-0.63
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-063
47,00
1
0.63-1
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-1
47,00
1.6
1-1.6
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-1.6
47,00
2.5
1.6-2.5
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-2.5
47,00
4
2.5-4
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-4
47,00
6
4-6
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-6
47,00
8
5-8
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-8
47,00
10
7-10
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-10
47,00
13
9-13
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-13
47,00
18
12-18
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-18
47,00
22
16-22
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-22
47,00
26
18-26
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-26
63,00
36
24-36
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-36
63,00
40
28-40
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-40
63,00
50
34-50
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-50
95,00
65
45-65
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-65
95,00
75
54-75
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-75
95,00
85
63-85
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-85
95,00
100
65-100
3#-Ÿ3#-
1
12
STRP100-100
190,00
125
85-125
3#-Ÿ3#-
1
12
STRP100-125
190,00
150
100-150
SCM-150
1
12
STRP150-150
220,00
180
120-180
SCM-250
1
12
STRP220-180
565,00
240
160-240
SCM-251
1
12
STRP220-240
565,00
3DQLHJÌ1īKDÌ[email protected]Ì,[email protected]Ì [email protected]īQİ
3HOÌ*NCT
!HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
3DQLHJÌ1īKD
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SDR-22
STRP-22
SDR-22
18,00
SDR-40
STRP-40
SDR-40
20,00
SDR-85
STRP-85
SDR-85
25,00
Ì*TSTOKTÌ,HMHÌ*[email protected]īQKDQ
3HOÌ*NCT
SCM-6M
SCM-9M
SCM-12M
SCM-16M
[email protected]Ì&İBİÌJ6
2.2
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì 6
[email protected]Ì3DQLHJÌ
JťLťÌ(SGÌ 20
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
3DQLHJÌ1īKDKDQ
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1NO
1
80
SCM0610230
44,00
2.2
6
20
1NC
1
80
SCM0601230
44,00
4
9
20
1NO
1
80
SCM0910230
48,00
4
9
20
1NC
1
80
SCM0901230
48,00
5.5
12
20
1NO
1
80
SCM1210230
50,00
5.5
12
20
1NC
1
80
SCM1201230
50,00
7.5
16
20
1NO
1
80
SCM1610230
52,00
7.5
16
20
1NC
1
80
SCM1601230
52,00
Ì*TSTOKTÌ,HMHÌ*[email protected]īQKDQ
3HOÌ*NCT
SDM-6M
SDM-9M
SDM-12M
SDM-16M
[email protected]Ì&İBİÌJ6
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì [email protected]Ì3DQLHJÌ
JťLťÌ(SGÌ [email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
2.2
6
20
1NO
1
80
SDM0610024
68,00
2.2
6
20
1NC
1
80
SDM0601024
68,00
4
6
20
1NO
1
80
SDM0910024
69,00
4
9
20
1NC
1
80
SDM0901024
69,00
5.5
12
20
1NO
1
80
SDM1210024
70,00
5.5
12
20
1NC
1
80
SDM1201024
70,00
7.5
16
20
1NO
1
80
SCM1610024
72,00
7.5
16
20
1NC
1
80
SCM1601024
72,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
,HMHÌ*[email protected]īQKDQÌŤĜHMÌ[email protected]ťLBťÌ*[email protected]Ì[email protected]ť
3HOÌ*NCT
SAC-4M
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
,[email protected]ÌƐDJKH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
2NO+2NC
üst
SAC-4M22
28,00
3NO+1NC
üst
SAC-4M31
28,00
4NO
üst
SAC-4M40
28,00
4NC
üst
SAC-4M04
28,00
!NAHMÌ&DQHKHLH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
24 V AC 50/60 Hz.
SYM1-024AC
16,00
42 V AC 50/60 Hz.
SYM1-042AC
16,00
48 V AC 50/60 Hz.
SYM1-048AC
16,00
110 V AC 50/60 Hz.
SYM1-110AC
16,00
230 V AC 50/60 Hz.
SYM1-230AC
16,00
24 V DC
SMD1-024DC
22,40
48 V DC
SMD1-048DC
22,40
110 V DC
SMD1-110DC
22,40
,HMHÌ*[email protected]īQKDQÌŤĜHMÌ8DCDJÌ!NAHMKDQ
3HOÌ*NCT
SYM-1
SMD-1
,HMHÌ*[email protected]īQKDQÌŤĜHMÌ3DQLHJÌ1īKDKDQ
3HOÌ*NCT
STRM-12
[email protected]Ì JťLťÌ
(MÌ 3DQLHJÌ [email protected]Ì
[email protected]@RťÌ ,HMÌ2HOÌ CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1.6
1-1.6
1
80
STRM12-1.6
49,00
2.5
1.6-2.5
1
80
STRM12-2.5
49,00
4
2.5-4
1
80
STRM12-4
49,00
6
4-6
1
80
STRM12-6
49,00
9
6-9
1
80
STRM12-9
49,00
13
9-13
1
80
STRM12-13
49,00
16
12-16
1
80
STRM12-16
49,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
,HMHÌ3DQLHJÌ1īKDÌ[email protected]Ì,[email protected]Ì [email protected]īQİ
3HOÌ*NCT
!HQKHJSDÌ*[email protected]ť[email protected]@œťÌ
3DQLHJÌ1īKD
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SDR-12
STRM-12
SDR-12
18,00
Ì%@YKťÌ,NSNQÌÌ5
J6
'O
[email protected]Ì
$KDJSQHJÌ
Federal
$KDJSQHJ
2HDLDMR
[email protected]
!!
[email protected]
+&Ì
&[email protected]Ì$KDBSQHB
*Ì,NDKKDQ
4
5
SCM-9
FC-O9D
3TF-40
LC1-D910
A9
CTX1 9A
GMC-9
CL00
DILM9
5.5
7.5
SCM-12
FC-12D
3TF-41
LC1-DI210
A12
CTX1 12A
GMC-12
CL01
DILM12
7.5
10
SCM-18
FC-18D
3TF-42
LC1-D1810
A16
CTX1 16A
GMC-18
CL02
DILM15
11
15
SCM-22
FC-25D
3TF-43
LC1-D2510
A26
CTX1 25A
GMC-22
CL025
DILM25
15
20
SCM-32
FC-32D
3TF-44
LC1-D3210
A30
CTX1 32A
GMC-32
CL04
DILM32
18.5
25
SCM-40
FC-40D
3TF-45
LC1-D4011
A40
CTX1 40A
GMC-40
CL45
DILM40
22
30
SCM-50
FC-50D
3TF-46
LC1-D5011
A50
CTX1 50A
GMC-50
CL06
DILM50
30
40
SCM-65
FC-65D
3TF-47
LC1-D6511
A63
CTX1 65A
GMC-65
CL07
DILM65
37
50
SCM-75
FC-80D
3TF-48
LC1-D8011
A75
CTX1 80A
GMC-75
CL08
DILM80
45
60
SCM-85
FC-95D
3TF-49
LC1-D9511
A95
CTX1 95A
GMC-85
CL09
DILM95
55
80
SCM-100
FC-115D
3TF-50
LC1-F115
A110
CTX1 110A
GMC-100
CL10
DILM115
75
100
SCM-150
FC-150D
3TF-51
LC1-F150
EH145
CTX2 150A
GMC-150
CK75
DILM150
*[email protected]īQKDQHMÌ$MÌþNJÌ*[email protected]ťKCťœťÌ*[email protected]@Ì*@SDFNQHKDQHÌ
*[email protected]@Ì
*@SDFNQHRH
8İJÌ*@[email protected]œH
&İĜÌ*@[email protected]ťRť
[email protected]@ÌčQMDJKDQH
*@[email protected]@Ì
JťLťÌ(
*DRLDÌ
JťLťÌ(B
Ie
Ie
2.5xIe
8xIe
6xIe
8xIe
6xIe
8xIe
AC-1
%NDijKTIFÀ/LMAYANÀ9ijKLER
#OS
)SŨTMAÀSISTEMLERIÀ4EKÀFAZLŨÀŨSŨTŨCŨÀDEVRELERININÀKUMANDASŨNDAÀÀ
KUTUPLUÀKONTAKTĮRÀKULLANŨLDŨŖŨNDAÀKUTUPLARÀPARALELÀBAŖLANMALŨDŨRÀ
ÀKUTUPÀPARALELÀBAŖLANŨRSAÀANMAÀğALŨƔMAÀAKŨMŨÀKONTAKTĮRÀ
IƔLETMEÀAKŨMŨNŨNÀÀKATŨÀÀKUTUPÀPARALELÀBAŖLANŨRSAÀÀKATŨÀ
ALŨNABILIR
AC-2
"ILEZIKLIÀASENKRONÀMOTORLARAÀ
YOLÀVERMEÀTERSÀYĮNDEÀğALŨƔTŨRMAÀADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMA
#OS
6INğÀVEÀMETALURJIÀUYGULAMALARŨÀTELÀVEÀKABLOÀğEKMEÀMAKINELERI
AC-3
3INCAPÀKAFESLIÀASENKRONÀ
MOTORLARAÀYOLÀVERME
AC-4
)EÀ!ÀIğINÀ#OSÀ +OMPRESĮRLERÀPOMPALARÀFANLARÀVAL˱ERÀASANSĮRLERÀKONVEYĮR)EÀ!ÀIğINÀ#OS
LERÀKLIMALAR
3INCAPÀKAFESLIÀASENKRONÀ
)EÀ!ÀIğINÀ#OSÀ
MOTORLARAÀYOLÀVERMEÀTERSÀ
)EÀ!ÀIğINÀ#OS
YĮNDEÀğALŨƔTŨRMA
"ASKŨÀVEÀMATBAAÀMAKINELERIÀTELÀVEÀKABLOÀMAKINELERIÀKESIKÀ
ğALŨƔMALŨÀTAKŨMÀTEZGAHLARŨ
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
"Ì2ťMťEťÌŤĜHMÌ[email protected]Ì*[email protected]īQKDQDÌ*@QƑťKťJÌ&DKDMÌ#HœDQÌ,@[email protected]@Q
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
*[email protected]@Ì*@SDFNQHKDQHMDÌ&īQDÌÌ%@YKťÌ&İĜÌ*[email protected]īQİÌ2DĜHLH
72
,[email protected]ÌčLİQÌ
NOD
$KDJSQHJRDKÌčLİQÌ
NODÌÌ "ÌÌÌÌÌÌÌÌÌ
4D̘Ì5ÌÌ
9
20.000.000
2.000.000
45
12
20.000.000
2.000.000
75
15
20.000.000
2.000.000
34
75
18
20.000.000
2.000.000
42
90
25
20.000.000
2.000.000
60
50
100
28
20.000.000
1.500.000
80
70
150
38
15.000.000
1.500.000
65
100
85
190
43
15.000.000
1.500.000
75
110
95
210
48
15.000.000
1.000.000
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì ÌÌÌ
̘Ü"
[email protected]Ì JťLťÌ
"Ì ÌÌÌÌÌÌ
ÌÌ[email protected]ÌRDQH
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌÌÌÌÌ
"ÌÌJ6ÌÌÌÌÌÌÌ
ÌÌ5
SCM-9
4
9
25
21
45
SCM-12
5,5
12
25
21
SCM-18
7,5
18
40
34
SCM-22
11
22
40
SCM-32
15
32
50
SCM-40
18,5
40
SCM-50
22
50
SCM-65
30
SCM-75
37
[email protected]Ì JťLťÌ "Ì
ÌÌÌ ̘Ü"
[email protected]Ì JťLťÌ "Ì
ÌÌÌ ̘Ü"
[email protected]Ì JťLťÌ
"@Ì SCM-85
45
85
135
115
250
60
15.000.000
1.000.000
SCM-100
55
100
160
135
300
70
10.000.000
500.000
SCM-125
60
120
160
135
300
90
10.000.000
500.000
SCM-150
75
150
210
180
400
100
10.000.000
500.000
SCM-180
90
180
230
230
500
5.000.000
500.000
SCM-250
132
250
260
260
550
5.000.000
500.000
SCM-330
200
330
400
400
900
5.000.000
500.000
SCM-400
250
400
500
500
1100
3.000.000
300.000
SCM-630
400
630
1000
1000
2200
3.000.000
300.000
32Ì$-ÌÌDÌÌ&īQDÌ*[email protected]īQÌ*[email protected]@Ì*@SDFNQHKDQH
*[email protected]@Ì*@SDFNQHRH
*[email protected]ťLÌ8DQHÌ
AC-1
%NDijKTIFÀOLMAYANÀVEYAÀğOKÀAZÀENDijKTIFÀOLANÀYijKLERÀÀŨSŨTŨCŨLARDIRENğÀOCAKLARŨÀVB
AC-2
"ILEZIKLIÀ!SENKRONÀMOTORLARAÀYOLÀVERMEÀÀVEYAÀDURDURMAÀÀVINğTELÀVEÀKABLOÀğEKMEÀMAKINELERIÀVB
AC-3
3INCAPÀKAFESLIÀMOTORLARŨÀğALŨƔŨRKENÀDURDURMAÀYOLÀVERMEÀÀPOMPALARFANLARKOMPRESĮRLERKLIMALARKONVEYĮRLERÀVB
AC-4
3INCAPÀKAFESLIÀMOTORLARŨÀADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMAYĮNÀDEŖIƔTIRMEÀYOLÀVERMEÀÀBASKŨÀVEÀMATBAAÀMAKINELERIKESIKÀğALŨƔMALŨÀTAKŨMÀTEZGAHLARŨ
AC-5a
$EƔARJÀLAMBALARŨNŨNÀANAHTARLANMASŨÀÀYijKSEKÀÀVEYAÀÀDijƔijKÀBASŨNğLŨÀSODYUMÀBUHARLŨCIVAÀBUHARLŨÀÀLAMBALARÀ
AC-5b
!KKORÀ˱EMANLŨÀLAMBALARŨNÀANAHTARLANMASŨ
AC-6a
4RANSFORMATĮRLERINÀANAHTARLANMASŨ
AC-6b
+ONDANSATĮRÀGRUPLARŨNŨNÀANAHTARLANMASŨ
AC-8a
-ANUELÀRESETLEMELIÀTERMIKÀRĮLELERLEÀDONATŨLMŨƔÀHERMETIKÀTIPÀKOMPRESĮRÀMOTORLARŨNÀKONTROLij
AC-8b
/TOMATIKÀÀRESETLEMELIÀTERMIKÀRĮLELERLEÀDONATŨLMŨƔÀHERMETIKÀTIPÀKOMPRESĮRÀMOTORLARŨNÀKONTROLij
DC-1
%NDijKTIFÀOLMAYANÀVEYAÀğOKÀAZÀENDijKTIFÀOLANÀYijKLER
DC-3
ƓĮNTÀMOTORLARŨNÀDURDURULMASŨTERSÀYĮNDEÀğALŨƔTŨRŨLMASŨADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMAÀ$#ÀMOTORLARŨNÀDINAMIKÀFRENLENMESI
DC-5
3ERIÀÀMOTORLARŨNÀDURDURULMASŨTERSÀYĮNDEÀğALŨƔTŨRŨLMASŨADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMAÀ$#ÀMOTORLARŨNÀDINAMIKÀFRENLENMESI
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
ÌÌ Ĝ[email protected]ÌÌ*@[email protected]@ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
SPA1
SPA3
*TSTOÌ[email protected]ťRťÌ
2İQDJKHÌþ@KťƑ[email protected]Ì JťLťÌ(SGÌ Ì
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1
10
SPA1-10
29,00
1
16
SPA1-16
30,00
1
20
SPA1-20
32,00
1
25
SPA1-25
44,00
1
32
SPA1-32
56,00
1
63
SPA1-63
78,00
3
10
SPA3-10
30,00
3
16
SPA3-16
33,00
3
20
SPA3-20
34,00
3
25
SPA3-25
50,00
3
32
SPA3-32
74,00
3
63
SPA3-63
93,00
3HOÌ*NCT
čYDKKHJKDQ
2İQDJKHÌþ@KťƑ[email protected]Ì JťLťÌ
(SGÌ Ì
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SPM-A
ÀPOZISYONLU
20
SPM-A
42,00
SPM-V
ÀPOZISYONLU
20
SPM-V
42,00
!ğMAÀ+APAMAÀƓALTERLERI
čKĜİÌ*NLİ[email protected]īQKDQH
3DQLHJÌ,@MXDSHJÌ*@[email protected]Ì,NSNQÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
-OTORÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
SMK-25
[email protected]Ì&İBİÌÌ "Ì
5ÌJ6
3DQLHJÌ [email protected]ÌÌ
*ť[email protected]Ì#DUQDÌ*DRLDÌ
,HMÌ2HOÌ
*NKHÌ CDCH
[email protected]@RťÌ *@[email protected]ÌÌ(BTÌÌJ ÌÌ5
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
0,02
0.1-0.16
100
1
48
SMK25-0.16
117,00
0,06
0.16-0.25
100
1
48
SMK25-0.25
117,00
0,09
0.25-0.4
100
1
48
SMK25-0.4
117,00
0,12
0.4-0.63
100
1
48
SMK25-0.63
117,00
0,25
0.63-1
100
1
48
SMK25-1
117,00
0,37
1-1,6
100
1
48
SMK25-1.6
117,00
0,75
1.6-2.5
100
1
48
SMK25-2.5
117,00
1,5
2,5-4
100
1
48
SMK25-4
117,00
2,2
4-6,3
100
1
48
SMK25-6.3
117,00
4
6-10
100
1
48
SMK25-10
120,00
5,5
9-14
15
1
48
SMK25-14
120,00
7,5
13-18
15
1
48
SMK25-18
123,00
9
17-23
15
1
48
SMK25-23
123,00
11
20-25
15
1
48
SMK25-25
123,00
,NSNQÌ*[email protected]ÌƐ@KSDQKDQHÌŤĜHMÌ [email protected]@Q
3HOÌ*NCT
Ĝť[email protected]@
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SMK25-F11
./.#ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀĮNDENÀMONTAJ
SMK25-F11
16,00
SMK25-F20
./ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀĮNDENÀMONTAJ
SMK25-F20
16,00
SMK25-L20
./ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀYANDANÀMONTAJ
SMK25-L20
20,00
SMK25-L11
./.#ÀÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀYANDANÀMONTAJ
SMK25-L11
20,00
SMK25-DG
À6ÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINIÀ
SMK25-DG
55,00
SMK25-AB
À6ÀÀÀUZAKTANÀAğTŨRMAÀBOBINIÀ
SMK25-AB
55,00
SMK25-K
Muhafaza kutusu
SMK25-K
30,00
SMK25-A
+ONTAKTĮRÀKOMBINASYONÀBLOŖUÀÀ3#-
SMK25-A
9,00
,[email protected]ÌŤĜHMÌ*TSTKTÌ8NKUDQHBHKDQÌ
3HOÌ*NCT
SMS009230
[email protected]Ì,NSNQÌÌ
&İBİÌJ6ÌÌ
Ì5Ì
[email protected]Ì[email protected]@RťÌ !NAHMÌ&DQHKHLHÌ
5Ì "
*TSTÌ@CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
0.37
1-1.6
230
1
SMS090037
168,00
0.75
1.6-2.5
230
1
SMS090075
168,00
1.5
2.5-4
230
1
SMS090115
168,00
2.2
4-6
230
1
SMS090220
168,00
3
5-8
230
1
SMS090300
168,00
4
7-10
230
1
SMS090400
168,00
SMS012230
5.5
9-13
230
1
SMS0120550
178,00
SMS018230
7.5
12-18
230
1
SMS0180750
190,00
SMS022230
11
16-22
230
1
SMS0221110
200,00
SMS032230
15
24-36
230
1
SMS0321150
250,00
SMS040230
18.5
28-40
230
1
SMS0401185
260,00
SMS050230
22
34-50
230
1
SMS0501220
650,00
SMS065230
30
45-65
230
1
SMS0651300
660,00
SMS075230
37
54-75
230
1
SMS0751370
680,00
SMS085230
45
63-85
230
1
SMS0851450
705,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
BKÌ
S25B
S20
S30
S40
S50
S60
S80
S100
/QHLDQÌ JťLťÌÌÌÌÌ
[email protected]Ì&İBİÌÌÌÌÌ
5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌÌLL
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
20
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500200510
78,00
25
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500250510
78,00
30
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500300510
78,00
40
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500400510
75,00
50
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500500510
75,00
60
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500600510
75,00
75
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500750510
75,00
100
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501000510
75,00
125
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501250510
75,00
150
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501500510
78,00
100
5
0,5
20X10
3
30
SS2001000505
135,00
125
5
0,5
20X10
3
30
SS2001250505
135,00
150
10
0,5
20X10
3
30
SS2001500510
137,00
150
5
0,5
30 X 10
3
30
SS3001500505
72,00
150
10
0,5
30 X 10
3
30
SS3001500510
140,00
200
10
0,5
30 X 10
3
30
SS3002000510
71,00
250
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3002500510
64,00
300
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3003000510
59,00
400
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3004000510
59,00
300
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4003000510
62,00
400
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4004000510
59,00
500
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4005000510
62,00
600
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4006000510
64,00
500
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5005000510
67,00
600
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5006000510
70,00
750
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5007500510
74,00
800
15
0,5
50 X 10
3
42
SS5008000515
74,00
1000
15
0,5
50 X 10
3
42
SS5001000515
77,00
750
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6007500515
87,00
800
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6008000515
87,00
1000
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6001000515
89,00
750
10
0,5
80 X 10
3
18
SS8007500510
94,00
800
10
0,5
80 X 10
3
18
SS8008000510
94,00
1000
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8010000515
101,00
1200
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8012000515
103,00
1250
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8012500515
108,00
1500
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8015000515
110,00
1200
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001200515
103,00
1250
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001250515
103,00
1500
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001500515
110,00
1600
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001600515
112,00
2000
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1002000515
116,00
2000
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1002000530
144,00
2500
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1002500515
160,00
2500
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1002500530
170,00
3000
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1003000530
175,00
S25B
S20
S30
S40
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
3HOÌ*NCT
JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
S60
S80
S100
BKÌ
JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S125
S125
S60D
DARÀTIP
S60D
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
S100D
DARÀTIP
/QHLDQÌ JťLťÌ
[email protected]ÌÌ&İBİÌ
5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌLL
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
2000
15
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1252000515
165,00
2500
15
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1252500515
175,00
3000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1253000530
180,00
4000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1254000530
206,00
5000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1255000530
232,00
600
5
0,5
60X10
3
36
SD6006000505
98,00
750
7,5
0,5
60X10
3
36
SD6007500507
103,00
1000
10
0,5
60X10
3
36
SD6010000510
108,00
1200
15
0,5
60X10
3
36
SD6012000515
112,00
1250
15
0,5
60X10
3
36
SD6012500515
112,00
1600
15
0,5
60X10
3
36
SD6016000515
128,00
600
5
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1006000505
113,00
800
7,5
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1008000507
123,00
1000
10
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001000510
144,00
1200
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001200515
160,00
1250
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001250515
160,00
1600
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001600515
169,00
2000
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1002000515
177,00
2500
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1002500515
185,00
3000
30
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1003000530
216,00
4000
30
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1004000530
257,00
S100D
BKÌ
JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S30
S30
S40
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌÌ CDCH
LL
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3
30
SS3001001005
82,00
30x10
3
30
SS3001501005
60,00
1
30x10
3
30
SS3002001005
52,00
5
1
30x10
3
42
SS3002501005
42,00
300
5
1
30x10
3
42
SS3003001005
40,00
400
5
1
30x10
3
42
SS3004001005
38,00
400
5
1
40x10
3
42
SS4004001005
40,00
500
5
1
40x10
3
42
SS4005001005
40,00
600
5
1
40x10
3
42
SS4006001005
40,00
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]ÌÌ&İBİÌÌ5 2ťMťEťÌBK
100
5
1
30x10
150
5
1
200
5
250
S40
BKÌ
JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S30
S30
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LL
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]ÌÌ&İBİÌÌ5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
50
2,5
3
30x10
3
30
SS300503002
40,00
60
2,5
3
30x10
3
30
SS300603002
40,00
75
2,5
3
30x10
3
30
SS300753002
40,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
S25B
S30
S40
S60
S100
S125
BKÌ
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌBK
[email protected]@ÌčKĜİRİÌLL
,HMÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
20
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500200510
91,00
25
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500250510
91,00
30
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500300510
91,00
40
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500400510
89,00
50
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500500510
89,00
60
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500600510
89,00
75
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500750510
89,00
100
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501000510
89,00
125
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501250510
89,00
150
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501500510
91,00
150
10
0,5
30 X 10
3
30
MS3001500510
160,00
200
10
0,5
30 X 10
3
30
MS3002000510
87,00
250
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3002500510
77,00
300
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3003000510
74,00
400
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3004000510
74,00
300
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4003000510
77,00
400
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4004000510
74,00
500
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4005000510
75,00
600
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4006000510
76,00
750
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6007500515
102,00
800
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6008000515
102,00
1000
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6001000515
103,00
1200
15
0,5
100x10
3
18
MS1001200515
116,00
1250
15
0,5
100x10
3
18
MS1001250515
116,00
1500
15
0,5
100x10
3
18
MS1001500515
124,00
1600
15
0,5
100x10
3
18
MS1001600515
128,00
2000
15
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1252000515
184,00
2500
15
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1252500515
190,00
3000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1253000530
201,00
4000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1254000530
220,00
5000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1255000530
247,00
S25B
S30
S40
S60
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
,İGİQKİÌ3HOÌ JťLÌ[email protected]@SīQKDQHÌ
S100
S125
Ĝť[email protected]Ì3HOÌ JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S60A
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌÌÌ ,HMÌ2HOÌ
LL
CDCH
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
400
3,75
1
60x30
500
5
1
60x30
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3
18
SA6004001003
340,00
3
18
SA6005000505
370,00
600
5
0,5
60x30
3
18
SA6006000505
400,00
800
7,5
0,5
60x30
3
18
SA6008000507
430,00
1000
10
0,5
60x30
3
18
SA6010000510
450,00
77
ÌLLÌ#(-Ì[email protected]ť[email protected]Ì,NMSDÌ$CHKDAHKDMÌ,HMHÌ JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LL
/QHLDQÌ JťLťÌ [email protected]Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌBK
75
2,5
1
20x10
100
2,5
1
125
2,5
150
S20M
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
S30M
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
3
51
SM2000751002
57,00
20x10
3
51
SM2001001002
59,00
1
20x10
3
51
SM2001251002
57,00
2,5
0,5
20x10
3
51
SM2001500502
57,00
200
5
0,5
20x10
3
51
SM2002000503
57,00
150
5
1
20x10
3
51
SM2001501005
57,00
200
5
1
20x10
3
51
SM2002001005
56,00
150
2,5
0,5
30X10
3
51
SM3001500502
54,00
200
2,5
0,5
30X10
3
51
SM3002000502
52,00
200
5
0,5
30X10
3
51
SM3002000505
56,00
250
10
0,5
30X10
3
51
SM3002500510
60,00
300
10
0,5
30X10
3
51
SM3003000510
60,00
400
10
0,5
30X10
3
51
SM3004000510
60,00
500
10
0,5
30X10
3
51
SM3005000510
57,00
600
10
0,5
30X10
3
51
SM3006000510
56,00
150
5
1
30X10
3
51
SM3001501005
57,00
200
5
1
30X10
3
51
SM3002001005
56,00
250
5
1
30X10
3
51
SM3002501005
54,00
300
5
1
30X10
3
51
SM3003001005
52,00
400
5
1
30X10
3
51
SM3004001005
57,00
500
5
1
30X10
3
51
SM3005001005
54,00
600
5
1
30X10
3
51
SM3006001005
53,00
&Ì JťLÌ[email protected]@SīQKDQHÌ3DLDKÌčKĜİKDQH
3HOÌ*NCT
78
*@AKNÌþ@OťÌÌÌÌÌÌÌ /DMBDQDÌčKĜİRİÌ
LL
LL
S25B
____
____
[email protected]@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌ
LL
____
*@AKNÌ*DRHSHÌÌÌÌÌ
LLʠ
____
/QHLDQÌ JťLÌÌÌÌÌÌÌÌ
[email protected]Ì&İBİÌÌÌÌÌÌÌ
5 #ťƑÌčKĜİKDQÌ&W8W#ÌÌÌÌ
LLÌÌ
Ÿ
Ÿ
80x100x40
S20
20
21x11
20x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S20M
20
21x11
20x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
62x80x(30-45)
S30
24
31x11
30x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S30M
24
31x11
30x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
62x80x(30-45)
S40
31
41x11
40x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S50
38
51x11
50x10
Ÿ
Ÿ
ŸŸ
80x100x(40-50-60)
S60
46
62x31
60x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
107x132x45
S60D
____
60x72
60x10
Ÿ
Ÿ
82x134x60
S80
67
81x31
2x(80x10)
Ÿ
Ÿ
145x165x55
S100
____
102x11
100x10
Ÿ
Ÿ
145x165x55
S100D
____
101x72
4x(100x10)
Ÿ
Ÿ
128x193x61
S125
126
126x11
3x(125x10)
Ÿ
Ÿ
190x220x55
Ÿ
Ÿ
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
JťLÌ[email protected]@SīQİÌ&İBİMİMÌ3DROHSH
$NÕPWUDQVIRUPDW|UQQJFQQEHOLUOHQPHVLQGHDúD÷ÕGDNLIRUPOGHQID\GDODQÕODELOLU%XUDGDNLHQ|QHPOLKXVXVWHVSLWHGLOHQJFQWDOHS
HGLOHFHNWUDIRJFQQWDP\NQGHQID]ODYHoH\UHN\NQGHQGHD]ROPDPDVÕGÕU$NVLGXUXPGD\DQOÕú|OoPHYH\D\DQOÕúNRUXPDVLQ\DOOHULQLQ
ROXúPDVÕQDVHEHSRODELOLU
PV = PA + PK + PT
(PV6HNRQGHU7RSODP*F9$
(PA$OÕFÕ*F9$
(PK%D÷ODQWÕ.DEOR.D\ÕSODUÕ9$
(PT7HPDVND\ÕSODUÕ9$DOÕQDELOLU
2DJNMCDQÌ*@AKNÌ*DRHSHMDÌ&īQDÌ[email protected]œ[email protected]ťÌ*@AKNÌ*@Xť[email protected]ťÌ/*
JťLÌ[email protected]@SīQİÌ8İJÌ [email protected]ťÌ
,[email protected]Ì
ÌLL2
ÌÌLL2
ÌLL2
ÌLL2
ÀM
0,36
0,22
0,15
0,09
ÀM
0,71
0,45
0,3
0,18
ÀM
1,07
0,67
0,45
0,27
ÀM
1,43
0,89
0,6
0,36
ÀM
1,78
1,12
0,74
0,44
ÀM
2,14
1,34
0,89
0,54
ÀM
2,5
1,56
1,04
0,63
ÀM
2,86
1,79
1,19
0,71
ÀM
3,21
2,01
1,34
0,80
ÀM
3,57
2,24
1,49
0,89
PK ,VQ[O6;
,VQ
O
6
6HNRQGHU$QPD$NÕPÕ$
$OÕFÕ6HNRQGHU$UDVÕøOHWNHQLQ8]XQOX÷XP
%DNÕUNDEORQXQNHVLWLPP)
%DNÕUNDEORQXQ|]JOLOHWNHQOL÷LPRKP[PP)
<XNDUÕGDNLWDEORKDULFLQGHNLLOHWNHQX]XQOXNODUÕQGDND\ERODFDNJoLoLQ\DQGDNLIRUPONXOODQÕODELOLU
KťBť
&İĜÌ5 !MPERMETRE
0,7 .... 1,5
7ATTMETRE
0,2 .... 5,0
#OSĒMETRE
2,0 .... 6,0
Sayaçlar
0,4 .... 1,0
Reaktif Güç Kontrol Röleleri
0,5 .... 1,0
!ƔŨRŨÀ!KŨMÀ2ĮLELERI
0,2 .... 6,0
4ERSÀ!KŨMÀ2ĮLELERI
1,0 .... 2,0
3EKONDERÀ4ERMIKÀ2ĮLELERI
7,2 .... 9,0
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
JťLÌ[email protected]@Qť[email protected]Ì[email protected]œ[email protected]@MÌ[email protected]ťÌ"[email protected]@QťMÌ [email protected]Ì&İBİÌ/ JťLÌ[email protected]ť[email protected]ťÌ5DÌ%@YÌ*@[email protected]ťÌ2ťMť[email protected]ťÌ32Ì$-ÌDÌFīQDÌÌRťMť͸@Qť
Ƒ@œť[email protected]Ì5DQHKDMÌ [email protected]Ì Jť[email protected]ť
8İYCDKDQHÌŤĜHMÌqÌ8İYCDÌ JťL
[email protected]Ì'@[email protected]ť
#NœQTKTJ
2ťMťEť
Ƒ@œť[email protected]Ì5DQHKDMÌ [email protected]Ì Jť[email protected]ťÌ8İYCDKDQHÌŤĜHMÌqÌ%@YÌ*@[email protected]ť
#@[email protected]
[email protected]@[email protected]
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
0,1
0,4
0,2
0,1
0,1
15
5
5
5
0,45
0,24
0,15
0,15
0,2
0,75
0,35
0,2
0,2
30
10
10
10
0,9
0,45
0,3
0,3
0,5
1,5
0,75
0,5
0,5
90
30
30
30
2,7
1,35
0,9
0,9
1,0
3,0
1,5
1,0
1,0
180
90
60
60
5,4
2,7
1,8
1,8
$QPDIUHNDQVÕQGDDNÕPKDWDVÕYHID]ND\PDVÕVHNRQGHU\NDQPD\NQQYH¶DUDVÕQGDGH÷LúWL÷LQGHWDEORGDNLGH÷HUOHUDúÕOPDPDOÕGÕU
JťLÌ[email protected]@SīQİÌ[email protected]ƑHÌŤĜHMÌ&DQDJKHÌ!HKFHKDQ
‡
dHYLUPH2UDQÕ$$
‡
3HQFHUHgOoVPP
‡
6HNRQGHU$QPDJF9$
‡
'R÷UXOXN6ÕQÕIÕ
#[email protected]ÌčKĜİÌ KDSKDQH
3HOÌ*NCT
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
CDCHÌ
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SD 72A
!ÀÀAKŨMÀTRAFOLUÀ!MPERMETRE
72x72
1
72
SD72A-5000
113,00
SD 96A
!ÀÀAKŨMÀTRAFOLUÀ!MPERMETRE
96x96
1
72
SD96A-5000
118,00
SD 72V
À6ÀÀ!#ÀÀ6OLTMETRE
72x72
1
72
SD72V-0600
113,00
SD 96V
À6ÀÀ!#ÀÀ6OLTMETRE
96x96
1
72
SD96V-0600
118,00
SD 96M
)6(ZÀÀ-ULTIMETRE
96x96
1
SD96M
288,00
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
CDCHÌ
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
!ÀÀDIREKTÀĮLğijMÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D030
54,00
[email protected]Ì#īMDQÌ#DLHQKHÌ LODQLDSQDKDQ
3HOÌ*NCT
$IJITALÀÀ!NALOGÀđLğijÀ!LETLERI
SA 72A
SA 96A
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D050
60,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D100
62,00
8À!ÀAKŨMÀTRAFOLUÀKULLANŨMÀIğINÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
* SA72A-X
55,00
!ÀÀDIREKTÀĮLğijMÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D030
54,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D050
60,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D100
62,00
8À!ÀAKŨMÀTRAFOLUÀKULLANŨMÀIğINÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
*SA96A-X
55,00
[email protected]Ì#īMDQÌ#DLHQKHÌ5NKSLDSQDKDQ
3HOÌ*NCT
SA 72V
SA 96V
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌLL
,HMHLTLÌ2HOÌÌ
CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
À6ÀÀ!#ÀÀ6OLTMETRE
72x72
1
48
SA72V-0250
56,00
À6ÀÀ!#ÀÀ6OLTMETRE
72x72
1
48
SA72V-0500
56,00
À6ÀÀ!#ÀÀ6OLTMETRE
96x96
1
27
SA96V-0250
56,00
À6ÀÀ!#ÀÀ6OLTMETRE
96x96
1
27
SA96V-0500
56,00
[email protected]Ì#[email protected]Ì LODQLDSQDKDQ
3HOÌ*NCT
SA 72D
SA 96D
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
adedi
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťĮ̀
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0250
138,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0400
138,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0600
138,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-1000
138,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0250
138,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0400
138,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0600
138,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-1000
138,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
&Ì&İĜÌ*[email protected]@SīQKDQHÌ
1SK230
3SK400
3SK440
&İĜÌJ5 QÌ
5
3HO
&DQHKHLÌ5
[email protected]Ì#WGÌ
LL
,HMHLTLÌ
2HOÌ
CDCH
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
0.25
Monofaze
230
76x105
3
3
1SK230-0.25
113,00
0.5
Monofaze
230
76x105
3
3
1SK230-0.5
118,00
1
Monofaze
230
76x105
3
3
1SK230-1
134,00
1.5
Monofaze
230
76x105
3
3
1SK230-1.5
155,00
2.5
Monofaze
230
76x120
3
3
1SK230-2.5
250,00
1,0
Trifaze
400
65x175
3
10
3SK400-1
125,00
1,5
Trifaze
400
65x175
3
10
3SK400-1.5
125,00
2,5
Trifaze
400
65x175
3
10
3SK400-2.5
140,00
5,0
Trifaze
400
76x175
3
7
3SK400-5
170,00
7,5
Trifaze
400
76x240
3
7
3SK400-7.5
215,00
10,00
Trifaze
400
76x240
3
7
3SK400-10
250,00
12,5
Trifaze
400
86x240
3
5
3SK400-12.5
300,00
15,0
Trifaze
400
96x240
3
4
3SK400-15
355,00
20,0
Trifaze
400
106x240
3
3
3SK400-20
440,00
25,0
Trifaze
400
116x240
3
3
3SK400-25
490,00
30,0
Trifaze
400
116X285
3
3
3SK400-30
550,00
40
Trifaze
400
116X325
3
2
3SK400-40
860,00
50
Trifaze
400
137X400
3
2
3SK400-50
1.235,00
1,0
Trifaze
440
65x175
3
10
3SK440-1
125,00
1,5
Trifaze
440
65x175
3
10
3SK440-1.5
125,00
2,5
Trifaze
440
65x175
3
10
3SK440-2.5
140,00
5,0
Trifaze
440
65x175
3
7
3SK440-5
170,00
7,5
Trifaze
440
65x240
3
7
3SK440-7.5
215,00
10,00
Trifaze
440
76x240
3
7
3SK440-10
250,00
12,5
Trifaze
440
76x240
3
5
3SK440-12.5
300,00
15,0
Trifaze
440
86x240
3
4
3SK440-15
355,00
20,0
Trifaze
440
96x240
3
3
3SK440-20
440,00
25,0
Trifaze
440
106x240
3
3
3SK440-25
490,00
30,0
Trifaze
440
116X240
3
3
3SK440-30
550,00
40
Trifaze
440
116X325
3
2
3SK440-40
860,00
50
Trifaze
440
137X400
3
2
3SK440-50
1.235,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
3HOÌ*NCT
!'À'ijğÀ+ONDANSATĮRLERI
3HOÌ*NCT
*TQTÌRHKHMCHQÌSHOÌ[email protected]ťÌJDMCHMHÌ[email protected]@AHKDMÌ@ƑťQťÌ[email protected]ťMĜÌ[email protected]ťÌ
Ì*[email protected]@RXNMÌ*[email protected]īQKDQH
[email protected]Ì
[email protected]Ì
*[email protected]@SīQÌ
*[email protected]@SīQÌ
,HMÌ2HOÌ
[email protected]ťLBťÌ*[email protected]
5Ì&İBİÌ 5Ì&İBİÌ
CDCH
J5 Q
J5 Q
*NKHÌ
CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
SCK-18
5
5
1NO+1NC
1
20
SCK018
105,00
SCK-22
6
10
1NO+1NC
1
20
SCK022
110,00
SCK-32
8
15
1NO+1NC
1
14
SCK032
115,00
SCK-40
12
20
1NO+1NC
1
14
SCK040
125,00
SCK-50
15
25
1NO+1NC
1
8
SCK050
210,00
SCK-65
20
33,3
1NO+1NC
1
8
SCK065
260,00
SCK-75
22
40
1NO+1NC
1
8
SCK075
335,00
SCK-85
33,3
50
1NO+1NC
1
8
SCK085
365,00
[email protected]Ì&İĜÌ*NMSQNKÌ1īKDRH
3HOÌ*NCT
čYDKKHJKDQ
čKĜİKDQÌÌÌÌLL
,HMHLTLÌ2HOÌ
CDCH
*NKHÌ CDCH
[email protected]ƑÌ*NCT
SR144
ÀKADEMEÀÀFAZÀAYRŨÀKOMPANZASYONÀ-ONOFAZEÀ
KONDANSATĮRÀ DEVREYEÀ ALŨPÀ ğŨKARMAHERÀ FAZŨÀ AYRŨÀ
GĮSTERENÀLEDÀDISPLAYÀDIJITALÀGĮSTERGE
144x144
1
6
SR144-012
!HQHLÌ%[email protected]ťÌ¨
1.160,00
&Ì*[email protected]@RXNMÌ,@KYDLDÌ2DĜHLH
!LğAKÀ'ERILIMÀ+OMPANZASYONÀĖRijNLERI
Ì5Ì "ÌÌ%@YKťÌ*[email protected]@SīQ
82
*@AKNÌÌÌ
[email protected]Ì JťLťÌ
*DRHSÌ
LLʠ
&Ì#DUQDÌ*DRHBHÌ
3HOÌ
[email protected]Ì[email protected]
[email protected]Ì JťLťÌ
[email protected]Ì JťLťÌ
*[email protected]@RXNMÌ
*[email protected]īQİ
[email protected]Ì&İĜÌ
*[email protected]īQİ
3HO
3HOÌ
3HOÌ*NCT
[email protected]Ì&İBİÌJ5 Q
3SK400-1
1,0
1,4
2.5
C6
SCK-18
SCM-18
3SK400-1.5
1,5
2,16
2.5
C10
SCK-18
SCM-18
3SK400-2.5
2,5
3,6
2.5
C10
SCK-18
SCM-18
3SK400-5
5,0
7,2
2.5
C160, K160
20
C16
SCK-18
SCM-22
3SK400-7.5
7,5
10,80
2.5
C160, K160
20
C20
SCK-22
SCM-32
3SK400-10
10,00
14,40
4
C160, K160
32
C25
SCK-22
SCM-40
3SK400-12.5
12,5
18,00
6
C160, K160
40
C32
SCK-32
SCM-50
3SK400-15
15,0
21,60
6
C160, K160
40
C40
SCK-32
SCM-65
3SK400-20
20,0
28,80
10
C160, K160
50
C50
SCK-40
SCM-75
3SK400-25
25,0
36,00
16
C160, K160
63
C63
SCK-50
SCM-85
3SK400-30
30,0
43,20
25
C160, K160
80
C80
SCK-65
SCM-100
3SK400-40
40
57,6
35
C160, K160
100
C100
SCK-75
SCM-125
3SK400-50
50
72
35
C160, K160
125
C125
SCK-85
SCM-150
+!,ŧ4%À"%,'%,%2ŧ-ŧ:
)3/ÀÀ+ALITEÀ9ĮNETIMÀ3ISTEMIÀ"ELGESI
9ERLIÀ-ALŨÀ"ELGESI
)3/ÀÀĂEVREÀ9ĮNETIMÀ3ISTEMIÀ"ELGESI
CE Uygunluk Belgeleri
4Ė6À"ELGELERI
4ijRKÀ3TANDARTLARŨNAÀ5YGUNLUKÀ"ELGELERI
GOST-R Uygunluk Belgeleri
UKRSEPRO Uygunluk Belgeleri
6DWÕúùDUWODUÕ
t )L\DWODUáPá]DKHUKDQJLELULKEDUDJHUHNGX\XOPDNVá]áQGHõLòLNOLN\DSPDKDNNáPá]
PDKIX]GXU
t )L\DWODUáPá]D.'9GDKLOGHõLOGLU
t )DWXUDODPDGDWHVOLPWDULKLQGHNLOLVWHIL\DWODUáJHÆHUOLGLU
t 7ÛPÛUÛQOHULPL]LPDODWKDWDODUáQDNDUòá\áOJDUDQWLNDSVDPáQGDGáU
t 7ÛPÛUÛQOHULPL]$YUXSD%LUOLõL7HNQLN0HY]XDWáQDX\XPOX&(LòDUHWLQHVDKLSROXS
XOXVDOYHXOXVODUDUDVáVWDQGDUWODUDX\JXQRODUDN76,62(1NDOLWHJÛYHQFH
VLVWHPLÆHUÆHYHVLQGHÛUHWLOPHNWHGLU
t %XOLVWHGHNLIRWRõUDIODUWHPVLOLGLU*HUÆHNÛUÛQOHUIRWRõUDIODUGDQIDUNOáOáNJÕVWHUHELOLU
3IGMAÀ%LEKTRIKÀ3ANÀVEÀ4ICÀ!Ɠ
8TMTRÌ$LQDÌ,@[email protected]Ì8DMHCNœ@MÌ8NKTÌ"@CCDRH
-NÌ ÌÌ[email protected]@JSDODŤ[email protected]İQJHXD
3Ì
ÌÌÌÌÌÌÌ%Ì
ÌÌÌÌ
[email protected]@DKDJSQHJBNL
[email protected]

Benzer belgeler

Ocak 2015 sigma fiyat listesi.indd

Ocak 2015 sigma fiyat listesi.indd ÌJTSTOKTÌÌÌ[email protected]Ì3HOÌÌÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌÌ3DQLHJ ,@MXDSHJÌ ĜSť[email protected]ÌĒMHSDKHÌ Ì &ĒþÌ# Œ(3(,Ì#$51$+$1Ť-Ť-Ì5$Ì* !+.+ 1(-Ì*.14-, 2(Ì

Detaylı

PROCESStemp

PROCESStemp „ GH÷LúHELOLU|OoPHNLLOH 3URVHV WHNQRORMLVL NLP\DVDO YH SHWURNLP\DVDO WHVLVOHU EDVÕQo NDSODUÕ YE  LoLQ 57' VÕFDNOÕN SUREODUÕ VÕYÕ YH JD]ODUGD VÕFDNOÕNODUÕQ |OoP LoLQ NX...

Detaylı

FOODtemp

FOODtemp 6R\XOPXúWHOXoODUÕ\NVNOHULOHD\UÕFDNRQWDNODULOHYH\DoRNNXWXSluNRnQHNW|UOHULOHPHYFXW 37)(L]LQYHULOHQRUWDPVÕFDNOÕ÷Õ...ƒ& 37)(VDSRUWDPVÕFDNOÕ÷ÕPDNVLPXPƒ&...

Detaylı

Sigma Fiyat Listesi Ocak 2014

Sigma Fiyat Listesi Ocak 2014 ÌÌÌÌÌÌ%[email protected]ÌHĜHMCDÌDKDJSQHJÌ Q &D ÌDKDJSQNMHJÌ Q &DÌUDÌ[email protected]Ì Q &DÌĜ@KťƑ[email protected]@QťÌAHQAHQHÌHKDÌ[email protected]@KDKÌXİQİSİKLDJSDÌUDÌATÌĜ@KťƑ[email protected]@QťMťMÌSDLDKHMHÌ LİƑSDQHÌ[email protected]ÌNKTƑ[email protected]@CťQ ÌŤKFHKHÌ[email protected]@[email protected]

Detaylı