Bildiri - Tepebaşı Belediyesi

Yorumlar

Transkript

Bildiri - Tepebaşı Belediyesi
10. ULUSLARARASI ESKĠġEHĠR PĠġMĠġ TOPRAK SEMPOZYUMU
(17 EYLÜL-2 EKĠM 2016)
Bildiri Sunumlarını yapmayan katılımcıların bildirileri e-kitaba basılmayacaktır.
Adres: Tepebaşı Belediyesi Hoşnudiye Mah. Şahin Cad. No:84 26130 Tepebaşı/Eskişehir
BİLDİRİ SUNUMLARI 22-23 EYLÜL 2016
09:00-10:00 KAYIT
10:00-10:30 AÇILIġ KONUġMALARI
22.09.2016 PERġEMBE
TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu Kat-1
HoĢnudiye Mah. ġahin Cad. No:84 26130 TepebaĢı/EskiĢehir
1. OTURUM
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Nuran AY
10.30-10.50
M. ÇAKI
F. AYDOĞDU
S. YEġĠLAY
10.50-11.10
O. A. YÜKSEL
11.10-11.30
Ö. KAPTAN
11.30-11.50
S.GENÇ
N. TURAN
11.50-12.10
T. AYDIN
N. KUNDURACI
12.10-13.30
SLEYT ATIĞININ SERAMĠK ÇAMURUNDA KULLANIMI
THE USE OF SLATE WASTE IN CERAMIC CLAY BODY
POP SANAT; ANDY WARHOL PORTRELERĠ VE RENKLĠ SIR (CUERDA
SECA) TEKNĠĞĠ ĠLE UYGULANMASI
POP ART; ANDY WARHOL PORTRAITS AND THE APPLICATION WITH CUERDA
SECA TECHNICS
KENT KÜLTÜRÜNDE BĠR DEĞER OLARAK SERAMĠK
CERAMIC AS A VALUE IN URBAN CULTURE
SODA ġĠġESĠ VE SICAK CAM DÖNÜġÜM ATIĞININ SERAMĠK
ÇAMURLARINDA KULLANIMININ ARAġTIRILMASI (1000, 1200°C)
THE RESEARCH ON USING SODA BOTTLES AND HOT GLASS RECYCLE WASTE
IN CERAMICS CLAY (1000°-1200°C)
KENDĠ KENDĠNĠ TEMĠZLEYEN PORSELEN KARO BÜNYELERĠN
GELĠġTĠRĠLMESĠ
DEVELOPMENT OF SELF-CLEANING PORCELAIN TILES
Öğle Yemeği
*POSTER SUNUM: (A. HELVACI) SOL-JEL YÖNTEMĠ ĠLE ALÜMĠNYUM BORAT SENTEZĠ VE
KARAKTERĠZASYONU SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ALUMINUM BORATE BY SOL-GEL METHOD
22.09.2016 PERġEMBE
TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu Kat-1
2. OTURUM
Oturum BaĢkanı: Prof. Pınar GENÇ
13.30-13.50
M. F. KARAGÜL
M. B. K. KARAGÜL
13.50-14.10
A. D. ENGĠN
14.10-14.30
D. O. ERMAN
14.30-14.50
A. C. KAYALIOĞLU
M. ÇAKI
14.50-15.10
M. POYRAZ
15.10-15.30
SERAMĠK SÜNGERLERĠN ARTĠSTĠK FORM TASARIMINDA KULLANIMI
THE USEAGE OF CERAMIC SPONGE IN ARTISTIC FORM DESIGN
MISIR ÇAMURU: KUYUMCULUK SANATINA ALTERNATĠF BĠR MALZEME
EGYPTIAN PASTE: AN ALTERNATING MATERIAL TO JEWELRY ART
ÇAĞDAġ SERAMĠK SANATINDA KADIN FĠGÜRÜ VE KĠġĠSEL
UYGULAMALAR
WOMAN FIGURE AND PERSONAL APPLICATIONS IN MODERN ART OF
CERAMICS
KALAY OKSĠT VE TĠTANYUM DĠOKSĠTĠN ġAMOTLU ÇAMURUN BÜNYE
ÖZELLĠKLERĠNE ETKĠLERĠ
EFFECTS OF TIN OXIDE AND TITANIUM DIOXIDE ON THE PROPERTIES OF
CHAMOTTE CLAY BODY
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR SERAMĠK CEPHELER
SUSTAINABLE CERAMIC FACADES
Çay Molası
22.09.2016 PERġEMBE
TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu Kat-1
3. OTURUM
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Münevver ÇAKI
15.30-15.50
S. GENÇ
G. KILIÇ
15.50-16.10
A. HELVACI
16.10-16.30
B. KESKĠN
16.30-16.50
Ö. KARAKUL
16.50-17.10
N. GÜLAÇTI
F. ERKÖYLÜ
17.10-17.30
M. GENÇ
METALĠK SIRLARIN ARAġTIRILMASI (1000,1200 oC)
INVESTIGATION OF METALLIC GLAZES, (1000,1200 oC)
SOL JEL METODU ĠLE NANOKRĠSTALĠN FORSTERĠT SENTEZĠ
NANOCRYSTALLINE FORSTERITE SYNTHESIS BY SOL GEL METHOD
DĠJĠTAL BASKI TEKNOLOJĠSĠNĠN ĠNORGANĠK BOYALAR ĠLE DÜZ CAM
YÜZEYLERDE KULLANIMININ ARAġTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE DIGITAL PRINTING TECHNOLOGIES INTO FLAT GLASS
SURFACES BY USING INORGANIC INKS
SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRAS ÖĞESĠ OLARAK
PĠġMĠġ TOPRAĞIN GELENEKSEL MĠMARĠDE KULLANIMI
USE OF BAKED CLAY IN TRADITIONAL ARCHITECTURE AS AN ELEMENT OF
BOTH TANGIBLE AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
STONEWARE ÇAMURUNDA ALTERNATĠF REÇETE ÇALIġMALARI VE
1180 ºC-1200 ºC’DE KĠ PĠġĠRĠM SICAKLIĞININ ETKĠSĠ
ALTERNATIVE FORMULA STUDIES IN STONEWARE CLAY AND THE EFFECT OF
BAKING TEMPERATURE AT 1180°C AND 1200 °C
BĠYOMĠMĠKRĠ BĠLĠMĠNĠN SANATTA FORM YARATIM SÜRECĠNE ETKĠSĠ:
SERAMĠK TERARYUM ÖRNEĞĠ
EFFECT OF BIOMIMICRY ON THE FORM CREATION PROCESS IN ART: A
CERAMIC TERRARIUM SAMPLE
23.09.2016 CUMA
TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu Kat-1
4. OTURUM
Oturum BaĢkanı: Yard. Doç. Sadettin AYGÜN
09.00-09.20
E. H. V. MARTINEZ
E. CAN
09.20-09.40
P. GENÇ
09.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
Ö. SAĞIROĞLU
G. GENÇ
A. Ö. YAVUZ
E. H. KARABAġ
A. BALYEMEZ
10.40-11.00
3 BOYUTLU YAZICILAR ĠLE UYGULANAN FARKLI SERAMĠK
ġEKĠLLENDĠRME YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILARAK
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
THE EVALUATION OF DIFFERENT METHODS OF CERAMIC SHAPING WITH 3D
PRINTER BY COMPARING THEM TO EACH OTHER
ANADOLU CĠN HĠKÂYELERĠ ETKĠSĠ ALTINDA SERAMĠK FORMLAR
CERAMICS FORMS UNDER THE INFLUENCE OF ANATOLIAN JINNI STORIES
HAMAM YAPILARININ TESĠSAT SĠSTEMĠNDE KÜNK KULLANIMI
USAGE OF TERRACOTTA PIPES IN PLUMBING SYSTEM OF BATHS 'HAMMAM'
"TUĞLA EKSPRESYONĠZMĠ’NĠN MĠMARĠ BĠÇĠMLENMEYE ETKĠSĠ"
“BRICK EXPRESSIONISM” IMPACT ON ARCHITECTURAL FORMATION
"SERAMĠKTE TURKUAZ RENK: ĠKĠ KÜLTÜR, ĠKĠ TEKNĠK"
TURQUOISE COLOR ON CERAMICS: TWO CULTURES, TWO TECHNIQUES
Çay Molası
23.09.2016 CUMA
TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu Kat-1
5. OTURUM
Oturum BaĢkanı: Yard. Doç. Oya UZUNER
11.00-11.20
S. GENÇ
K. AK
Y. ÇELĠK
11.20-11.40
B. ZOBĠ
Ö. SAĞIROĞLU
11.40-12.00
E. TAÇYILDIZ
S. SERTESER
12.00-12.20
D. Y. HOPA
12.20-12.40
B. KARASU
K. PEKKAN
Y. GÜN
E. TAġÇI
12.40-14.00
KEMĠK KÜLLERĠNĠN SERAMĠK BÜNYELERDE VE SIRLARDA
KULLANIMININ ARAġTIRILMASI (1000OC, 1200oC)
THE RESEARCH ON THE USE OF BONE ASH ON CERAMICS BODIES AND
GLAZES (1000 OC, 1200 oC)
KÜNK VE KÜPLERĠN ANITSAL MĠMARĠDE ÜST ÖRTÜDE KULLANIMI
USE OF CLAY PIPE AND CUBES IN COVER COAT IN MONUMENTAL
ARCHITECTURE
SERAMĠK SANATINDA SES DALGALARININ GÖRSEL TASARIMI
VISUAL DESIGN OF SOUND WAVES IN CERAMIC ART
SERAMĠK SAĞLIK GEREÇLERĠ BÜNYELERĠNDE KĠMYASAL BĠLEġĠMĠN
FAZ GELĠġĠMĠ VE PĠROPLASTĠK DEFORMASYON ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
EFFECTS OF CHEMICAL COMPOSITION OF SANITARYWARE ON PHASE
EVOLUTION AND PYROPLASTIC DEFORMATION
FOSFORESANS ETKĠLĠ SIRLARIN FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠNĠN IġIMAYA
ETKĠSĠ
EFFECTS OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF PHOSPHORESCENCE GLAZES ON
LUMINESCENCE
Öğle Yemeği
23.09.2016 CUMA
TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu Kat-1
6. OTURUM
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Keriman PEKKAN
14.00-14.20
M. BAYAZĠT
A. A. AKYOL
H. Ö. E. ERUġ
G. TAġKIRAN
14.20-14.40
B. KARASU
M. ÇAKI
M. S. ÖZER
14.40-15.00
M. ENGĠNERĠ
S. ÇĠZER
15.00-15.20
B. B. YILDIRIM
15.20-15.40
M. TÜRKTÜZÜN
S. ÜNAN
S. ALTUNKAYNAK
15.40-16.00
SERAMĠK ARKEOMETRĠSĠNDE SPEKTROSKOPĠK YÖNTEMLER (FTIR,
RAMAN)
SPECTROSCOPIC TECHNIQUES IN CERAMIC ARCHAEOMETRY (FTIR, RAMAN)
KIRMIZI ÇAMUR, UÇUCU KÜL, BORAKS ġLAMI VE ÜLEKSĠT
KARIġIMININ STONEWARE SIRLARINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
UTILIZATION OF RED MUD, FLY ASH, BORAX WASTE AND ULEXITE MIXTURE
AS STONEWARE GLAZE
BĠR JAPON DEKOR TEKNĠĞĠ "NERĠKOMĠ"
JAPANESE DECORATING TECHNIQUE “NERIKOMI”
MĠTOLOJĠDE KULLANILMIġ OLAN HAYVAN FĠGÜRLERĠNĠN SERAMĠK
YÜZEYLERDE KULLANIMLARI, ANLAMLARI VE TÜRK SANATINA
ETKĠLERĠ
MYTHOLOGICAL USAGE AND MEANING OF ZOOMORPHIC FIGURES ON
CERAMICS AND EFFECTS ON THE TURKISH ARTS
ATTEPE YERLEġĠMĠ’NDEN BĠR GRUP GEÇ DOĞU ROMA DÖNEMĠ ÇANAK
ÇÖMLEĞĠ
A GROUP OF LATE ROMAN PERIOD POTTERY FROM ATTEPE SETTLEMENT
Çay Molası
23.09.2016 CUMA
TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu Kat-1
7. OTURUM
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Bekir KARASU
16.00-16.20
N. K. MĠRDALI
E. K. GÜL
16.20-16.40
A. NABĠKOĞLU
N. DALKILIÇ
16.40-17.00
A. A. GÜREL
S. AYGÜN
17.00-17.20
B. ACARTÜRK
R.TĠMURKAAN
17.20-17.40
B. ACARTÜRK
E. F. DAL
DEMĠR ÇAĞI SERAMĠK BULUNTULARI ÜZERĠNDEKĠ BAZI DEKORLARIN
YENĠDEN YORUMLANARAK VĠTRĠFĠYE ÜRÜNLER ÜZERĠNE
UYGULANMASI
REINTERPRATATION OF SOME DECORATIONS ON IRON AGE CERAMIC
FINDINGS AND APPLYING ON SANITARY PRODUCTS
DĠYARBAKIR'DA HARMAN TUĞLASI YAPIM GELENEĞĠ VE
TARĠHĠ SURLARDA KULLANIMI
TRADITIONAL MANUFACTURING OF CLAY BRICK IN THE DİYARBAKIR AND
USING IN THE HISTORICAL CITY WALLS
GÜNÜMÜZDE SERAMĠĞĠN ÖRGÜ VE TEKSTĠL ĠLE BĠRLĠKTE
YORUMLANMASI
INTERPRETATION OF TODAY'S CERAMIC TOGETHER WITH KNITTING AND
TEXTILE
ALTERNATĠF PĠġĠRĠM TEKNĠĞĠ OBVARA’DA ORGANĠK MALZEME
KULLANIMI
THE USE OF ORGANIC MATERIAL IN ALTERNATIVE FIRING TECHNIQUE
OBVARA
SAKARYA BÖLGESĠNDE YETĠġEN BĠTKĠLERDEN ELDE EDĠLEN
KÜLLERĠN SERAMĠK SIRLARINDA KULLANIM OLANAKLARI
OPPORTUNITIES IN CERAMIC GLAZING TO USE ASHES OBTAINED FROM
PLANTS GROWN IN SAKARYA DISTRICT

Benzer belgeler

Yavuz CEYLAN

Yavuz CEYLAN • 1890 : Champney - Karın ve vagina , 1/1000 Süblime (CIVA KLORÜR) ile temizleniyor .

Detaylı