Denizcilere İlanlar - 2003 / 43 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi

Yorumlar

Transkript

Denizcilere İlanlar - 2003 / 43 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi
ISSN 1303-5568
HAFTALIK
DEN‹ZC‹LERE
‹LANLAR
KARADEN‹Z
MARMARA DEN‹Z‹
EGE DEN‹Z‹
AKDEN‹Z
Paragraf No.lar›
183 – 184
Say› : 43
25 Ekim 2003
SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I YAYINLARI
BAfiKANLI⁄IMIZ ADRES‹NDE ve YETK‹L‹ SATIfi BAY‹L‹KLER‹NDE
SATILMAKTADIR.
‹Ç‹NDEK‹LER
(Bir önceki ilan tarihi ile bu ilan tarihi aras›ndaki bilgileri ihtiva eder.)
I. Indeksler.
II. Harita ve Notik Yay›nlara Ait Düzeltmeler.
III. Fenerler ve Sis ‹flaretleri Kitab› (2001) 'e
Ait Düzeltmeler.
IV. Seyrüsefere Ait Bildiriler.
V. Di¤er Duyurular.
Co¤rafi mevkiiler
Kerterizler
: Bölgedeki en büyük ölçekli haritalara göre verilmifltir.
: 000°-360° (Hakiki) saat yelkovan› istikametindedir. Fenerlerin
kerterizleri denizden kerteriz alma esas›na göre verilmifltir.
Bilgilendirme amaçl› ön ‹lanlar'›n paragraf No.lar› yan›na (P).
Geçici ‹lanlar'›n paragraf No.lar› yan›na (T).
Yerli kaynaklar›m›z›n verdi¤i bilgilerden derlenen orjinal Türk ‹lanlar›n›n paragraf No.lar›
yan›na * iflareti konulmufltur.
( Ön bilgi (P) ve Geçici (T) ‹lanlar; Seyir haritalar›na kurflun kalemle ‹fllenecektir.)
Denizcilerin, seyir emniyetine tehlike teflkil eden durumlar›, bu ilan sonunda verilen
H‹DROGRAF‹K MEMORANDUM'daki esaslara uygun olarak afla¤›daki adrese bildirmeleri
can ve mal emniyeti bak›m›ndan önemlidir.
TEL
FAX
E-Mail
‹nternet
:
:
:
:
0 216 322 25 80 (4 Hat)
0 216 331 05 25
[email protected]
http://www.shodb.gov.tr
Haftal›k Denizcilere ‹lanlar; yay›n tarihinden bir gün önce Baflkanl›¤›m›z WEB
sitesinde yay›nlanmaktad›r.
SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
34805 ÇUBUKLU - ‹STANBUL
SEY‹R H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I'NDAN
YAPILACAK HAR‹TA TALEPLER‹
Seyir haritalar› en son düzeltmeleri ifllenmifl olarak, Bütünleflik Malzeme Yönetim Sistemi (BMYS) stok
ve kay›t ifllemleri yap›larak karfl›lanmas› gerekti¤inden, çok miktardaki son kulllan›c› taleplerin karfl›lanmas› için Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤› Harita Mal Saymanl›¤› ile koordine edilerek
gelinmesi ilgililere duyurulur.
Koordine Edilecek K›s›m
: Harita Mal Saymanl›¤›
E-Mail
: [email protected]
Internet
: http://www.shodb.gov.tr
Telefon
: 0 (216) 322 25 80 (4 hat) Dahili – 3277 / 3233
Fax
: 0 (216) 331 05 25
HAR‹TA VE NOT‹K YAYIN TEM‹N‹
Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan üretilen harita ve notik yay›nlar, Baflkanl›¤›m›zda sat›ld›¤› gibi; Baflkanl›¤›m›z›n
yetkili sat›fl bayiliklerinde de sat›lmaktad›r. ‹htiyaç sahipleri, ihtiyaçlar› olan harita ve notik yay›nlar›
Baflkanl›¤›m›z ve afla¤›da adresleri belirtilen Sat›fl Bayilerinden ücreti karfl›l›¤› temin edebilirler. Bayilerde
sat›fla sunulan harita ve notik yay›nlar›n sat›fl fiyatlar›, Baflkanl›¤›m›z sat›fl fiyatlar› ile ayn›d›r.
AKADEM‹ DEN‹ZC‹L‹K
Kemankefl Mah. Karamustafapafla Sk. No:59/61
Tel : 0 (212) 251 82 49
Fax : 0 (212) 243 67 94
Karaköy/‹STANBUL
ARMADOR DEN‹ZC‹L‹K L‹M‹TED fi‹RKET‹
Denizcilik Bankas› Site No : 27/A
Tel : 0 (212) 245 20 51
Fax : 0 (212) 252 26 45
Tophane/‹STANBUL
DEN‹Z MALZEME L‹M‹TED fi‹RKET‹
‹skele Cad. No : 17
Tel : 0 (212) 243 43 34
Fax : 0 (212) 251 10 92
Tophane/‹STANBUL
DELTA GEM‹ DONATIM LTD.fiT‹.
Ataflehir Gardenya Plaza A Blok D. 42 K. 19
Tel : 0 (216) 456 50 80
Fax : 0 (216) 456 50 88
Kad›köy/‹STANBUL
SOLAS DEN‹ZC‹L‹K
Gümrük Sok. Ada Han No : 35 Kat 2
Tel : 0 (212) 293 47 94
Fax : 0 (212) 252 38 01
Karaköy/‹STANBUL
fiENTÜRK DEN‹Z MALZEMELER‹ SAN. VE T‹C.
Kalam›fl Fener Cad. K›l›ç Sok. N0.: 3/1 Fenerbahçe
Tel : 0 (216) 336 01 26
Fax : 0 (216) 338 16 74
Kad›köy/‹STANBUL
DEN‹ZLER K‹TABEV‹ / KAPTAN YAYINCILIK LTD.fiT‹.
‹stiklal Cad. No.: 395
Tel : 0 (212) 249 88 93 Pbx
Fax : 0 (212) 243 31 74
Beyo¤lu/‹ST.
E - Mail : [email protected]
U⁄UR 44 VAPUR ACENTASI T‹C.LTD.fiT‹.
Vak›f ‹flhan› K.1 No.: 5
Tel : 0 (286) 217 62 53
Fax : 0 (286) 217 65 62
ÇANAKKALE
YATMAR YATÇILIK
K›z›lay Cad. No : 3
Tel : 0 (232) 421 70 88
Fax : 0 (232) 463 15 33
‹ZM‹R
LAHUR MARINE (Deniz ve Yat Malzemeleri Ltd.fiti.)
Anadolu Cad. No : 548
Tel : 0 (232) 361 23 30
Fax : 0 (232) 361 23 40
Karfl›yaka/‹ZM‹R
M‹LTA TUR‹ZM ‹fiLT. A.fi. (Bodrum Marina fiubesi)
Neyzen Tevfik Cad. No : 5
Tel : 0 (252) 316 18 60
Fax : 0 (252) 316 14 06
Bodrum/MU⁄LA
ÇÖLLÜ DEN‹ZC‹L‹K
Sanayi Sitesi 680 Sok. No : 31
Tel : 0 (242) 346 25 17
Fax : 0 (242) 345 53 84
ANTALYA
MARTI MAR‹NA
‹zzet Ünlü Akdeniz Bulvar› Liman Mah. Ya-Se Sitesi 538/B
Tel : 0 (242) 259 38 25
Fax : 0 (242) 259 38 26
ANTALYA
YILMAZ DEN‹Z ÜRÜNLER‹ TEKNE ‹ML.TUR.SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Ayd›nl›kevler Mah. GMK Bul. No 358
Tel : 0 (324) 326 00 41
Fax : 0 (324) 328 95 15
MERS‹N
UMUT DEN‹ZC‹L‹K
K›l›çalipafla Mescit Sok. No : 8
Tel : 0 (212) 251 81 02
Fax : 0 (212) 251 78 49
Tophane/‹STANBUL
ANADOLU DEN‹ZC‹L‹K KULÜBÜ
Ortado¤u Çaml›k Sitesi No : 87/7-8
Tel : 0 (312) 285 22 12 - 13 Fax : 0 (312) 285 22 12 - 13
Karakusunlar/ANKARA
ATLAS T‹CARET
Kale Mah. Nam›k Kemal Cd. No : 24
Tel : 0 (362) 431 58 84
Fax : 0 (362) 435 53 02
SAMSUN
‹NDEKSLER
I
‹lan Numaralar›
Paragraf
No.
Sayfa
No.
183
184
Paragraf
No.
Sayfa
No.
Paragraf
No.
Sayfa
No.
4
4
‹lgili paragraflar›n etkiledi¤i harita numaralar›
Harita No.
TR.10 B
TR.15
TR.19
TR.22 B
TR.215
TR.221 (INT 3784)
TR.224
TR.2210
TR.2212 (INT 3785)
Paragraf No.
183
183
183
*184
*184
*184
*184
*184
*184
Harita No.
Paragraf No.
‹NDEKSLER
I
Türk Deniz Seyir Haritalar› Son Düzeltme Paragraf Numaralar›
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
2
27-132-99
113
41-178-03
295 (INT 3752)
27-121-03
3
09-048-02
121
20-100-02
296
27-122-03
4
22-208-99
122
35-163-02
311
41-179-03
10 (INT 310)
20-091-03
123
27-137-02
312
41-179-03
10 A
36-157-03
131
17-080-03
313
25-115-03
10 B
43-183-03
132
17-080-03
321
14-064-03
11 (INT 3802)
38-166-03
133
38-176-02
322 (INT 3651)
41-179-03
12 (INT 3804)
27-137-02
141
38-176-02
323
44-222-01
13 (INT 3806)
17-080-03
142
17-106-01
324
26-119-03
14
46-207-02
143
11-066-01
331
34-151-03
14 A
49-246-01
144
46-207-02
332
41-179-03
15
43-183-03
151
15-067-03
333 (INT 3656)
41-179-03
16
37-162-03
152
39-170-03
334 (INT 3660)
41-179-03
17
35-153-03
154
23-116-02
335
13-069-02
18 (INT 3800)
18-166-03
161
29-130-03
341
33-148-03
19
43-183-03
162
37-162-03
342
13-057-03
20
17-081-03
171
39-168-03
343
49-223-02
20 A
22-103-03
172
35-153-03
344
35-155-03
21
24-110-03
181
38-166-03
345
50-227-01
22 A
36-159-03
193
24-108-03
1121
28-127-03
22 B
43-184-03
211
26-118-03
1131
41-178-03
23
33-146-03
212 (INT 3750)
40-175-03
1231
41-211-01
24
37-164-03
212 A
32-143-03
1311(INT3856)
37-163-03
25
35-154-03
212 B
40-175-03
1321
31-167-01
26
38-167-03
213
26-118-03
1331
30-145-02
29 (INT 3708)
27-122-03
214
19-088-03
1332
38-176-02
30 (INT 308)
Y.Yay›n 6/IX/03
215
43-184-03
1401
09-045-02
31
09-039-03
221 (INT3784)
43-184-03
1402
46-207-02
32 (INT 3600)
39-201-01
222
23-106-03
1411(INT3860)
37-163-03
33 (INT 3602)
16-077-03
223
23-106-03
1421
46-466-00
34
Y.Yay›n 22/III/03
224
43-184-03
1431
51-229-01
35
03-012-03
291
Y.Yay›n 2/VIII/03
1501
39-171-03
36
42-182-03
292
28-128-03
1611
29-130-03
14-059-03
40-173-03
111
38-166-03
293
27-121-03
1722
112
41-178-03
294
21-099-03
1723
‹NDEKSLER
I
Türk Deniz Seyir Haritalar› Son Düzeltme Paragraf Numaralar›
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
T.C.
Harita No.:
Son Düzeltme
Paragraf No.:
T.C.
Harita No.:
1811(INT3758)
38-166-03
2919
30-135-03
8005
1821
40-174-03
2920
51-231-02
8006
1822
17-079-03
2921(INT3756)
40-175-03
1911
39-170-03
2921 A
40-175-03
2111
10-40-03
2921 B
28-128-03
2121
32-143-03
2922
28-141-02
2131
33-157-02
2923(INT3754)
28-128-03
2134
26-118-03
2924
21-099-03
2136
20-093-03
2925
04-015-03
2141
12-069-01
2926
23-104-03
2142
16-073-03
2927
40-175-03
2143
17-082-03
2928
25-114-03
2144
19-088-03
2931
31-140-03
2145
17-082-03
2941
21-099-03
2146
46-209-02
2942
43-217-01
2147
14-062-03
3110
19-089-03
2149
29-144-02
3111
09-039-03
2210
43-184-03
3112
09-039-03
2211
19-097-02
3113
31-137-03
2212(INT3785)
43-184-03
3121
41-179-03
2213
14-062-03
3122
25-115-03
2214
14-062-03
3131
31-138-03
2215
34-160-02
3211
08-043-02
3212
10-42-03
2223
49-222-02
3221(INT3653)
41-179-03
2224
38-166-03
3222(INT3652)
41-179-03
2231
33-157-02
3331(INT3657)
41-179-03
2235
18-091-02
3341
48-482-00
2241
16-083-02
3342(INT3661)
41-179-03
2245
04-018-03
3344
41-179-03
2246
04-018-03
3361
42-436-99
2247
04-018-03
3401
18-084-03
2248
49-247-01
3402
35-155-03
2911
29-131-03
3403
Y.Harita 3.V.2003
2915
05-023-02
3511
12-133-99
Son Düzeltme
Paragraf No.:
HAR‹TA VE NOT‹K YAYINLARA A‹T DÜZELTMELER
183
KARADEN‹Z – Ukrayna – Kerçenskiy Polvostrov – Feodosiyskiy Zaliv –
Derinlik; Sualt› Kablosu; Bat›k; fiamand›ra
(1)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
II
Denizalt› kablosu afla¤›daki mevkiileri birlefltirecek flekilde çizilmelidir.
45°01'.91N., 35°23'.15E (Sahil)
45°02'.47N., 35°23'.55E
45°05'.22N., 35°28'.74E
45°06'.21N., 35°33'.49E
45°07'.68N., 35°32'.65E (Sahil)
ve
(f) 44°43'.20N., 35°11'.18E
(g) 44°51'.00N., 35°09'.00E
(h) 44°51'.10N., 35°08'.05E (Sahil)
(2)
44°40'.28N., 35°16'.02E mevkiine 345 metre derinlik koyulmal›d›r.
(3) 44°57'.00N., 36°20'.00E mevkiindeki derinli¤i bilinen bat›k sembolünün derinli¤i 25
metre olarak düzeltilmelidir.
(4) 44°46'.85N., 36°11'.15E mevkiindeki flamand›ra ve yak›n›ndaki (2 flamand›ra) PA
notu silinmelidir.
(5)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Afla¤›daki mevkiiler aras›nda çizili bulunan Denizalt› kablosu silinmelidir.
44°43'.20N., 35°11'.18E (15'te 44°44'.00N., 35°12'.00E)
44°51'.10N., 35°15'.50E
44°53'.50N., 35°22'.00E
44°57'.10N., 35°20'.40E (Sahil)
44°57'.10N., 35°20'.40E
44°57'.80N., 35°21'.00E (Sahil)
(6)
2 mevkii güneybat› yak›n›ndaki 439 metre derinlik notu silinmelidir.
Harita (Son Düzeltme) : – TR 15 (1-5a-d,6) (161/03) – 19 (1-5a-c,e,f) (181/03) – TR 10 B
(1-5a-d) (80/03) .
BA ilan No: 37/3995 ve 3996 - 03 .
*184
EGE DEN‹Z‹ – Türkiye – ‹zmir – Karaburun – Racon
Afla¤›dakiler koyulmal›d›r.
(1) 38°39'.59N., 26°21'.72E mevkiinde mevcut bulunan fenere racon sembolü
(Hrt. No.1, INT 1 sayfa 71/1) koyularak, yak›n›na Racon N notu yaz›lmal›d›r.
(2) 38°25'.26N., 27°01'.12E mevkiinde mevcut bulunan ›fl›kl› flamand›raya racon
sembolü (Hrt. No.1, INT 1 sayfa 71/1) koyularak, yak›n›na Racon Y notu yaz›lmal›d›r.
Harita (Son Düzeltme) : – TR 2212 (INT 3785) (Yenikale Geçidi, plan B) & 2212 (INT
3785) (2) (176/03) – 2210 (1) (62/03) – 221 (INT 3784) (2) (176/03) – 215 (1) (62/03) – 222
(1) (106/03) – 22 B (1) (164/03).
K›y› Emn.ve Gemi Kurt. ‹fllt. Gen. Md.lügü .
4
5
Fl G 4s
Fl R 6s
-- Bal›kç› Liman›. Kuzey 36 57.5
mendirek. Ucunda
8 45.9
*
35 17.1
2 55.2
35 16.7
2 55.2
35 16.6
2 55.3
Sha'b Ataqa
- Muelle de Beni Enzar.
Ucunda
- R›ht›m No. 2
Kuzeybat›
- R›ht›m No. 1
Kuzeydo¤u
34400
E6019
37830
E6462
40786
E6757.6
40787
E6757.7
40788
E6757.8
29 53.1
32 29.4
*
33 54.0
35 28.2
- Ras Beyrut
33550
E5934
7
QR
*
Fl R 2s
*
*
Oc G 3s
...
...
8
10
11
*
Fl(2) W 10s 52
Fl(4) W 20s 97
38 39.6
26 21.7
Karaburun
30770
E4630
Fl G 3s
38 25.5
27 01.1
Yenikale Geçidi sancak
taraf ›fl›kl› flamand›ra
30690
E4622.12
*
...
1
*
...
4
*
10
6
*
6
3
*
22
12
13
4
Beyaz kulübe üzerinde,
gri direk
*
*
Gri direk
*
Gri direk
Yeflil kule
*
Siyah bandl›, beyaz çatk› kule
*
Gri çizgili, betonarme kule
Beyaz betonarme kule ve konut
Yeflil boyal›, üçgen tepelik
FENERLER VE S‹S ‹fiARETLER‹ (2001) K‹TABI'NA A‹T DÜZELTMELER
*
fi1, k1, fl1, k3
fi1
K1
fi0.1, k2.4, fl0.1, k7.4 0.615M Do¤u
kuzeydo¤udaki radyo dire¤i
üzerinde FW ve FR fenerler.
*
(fi0.5, k2)x3, fl0.5, k12
045°-225°(180°) görülür. Racon
*
*
fi0.3, k2.7 Ra refl. Racon
43/03
III
7
38 21.2
0 24.3
*
40 36.9
0 36.2
*
Cabo de Huertas
---
45431.1
E0392.11
*
--- Kuzey ucta
41 06.4
1 14.6
*
41 06.4
1 14.6
41 06.4
1 14.6
- Lifting Köprüsü. Bat›
taraf güney ucunda
*
45431
E0392.1
45431.05 --- Merkez
E0392.105
*
45 05.3
1 13.6
- Banya. Do¤u
mendirek
*
*
*
*
37 39.1
0 46.9
*
...
36 29.1
4 57.2
--- Dirsekte
...
- Dique de Benabola.
Dirsekte
45390
E0388
45251
E0374.1
*
43170
E0166
42919.2
E0140.92
41820
E0031
*
...
...
7
*
Fl R 2s
*
Fl(2) R 7s
*
Fl R 9s
Oc W 3s
*
Fl(2) G 12s
*
5
4
4
27
*
4
Fl(5) W 19s 38
FR
Siren 60s
*
Fl R 3s
1
1
1
2
1
2
1
18
*
1
3
*
14
9
*
...
4
...
4
4
K›rm›z› direk
K›rm›z› direk
K›rm›z› direk
Direkler üzerinde 6 köfleli
kulübe
*
Gri direk
Beyaz yuvarlak kule
Gri direk
K›rm›z› fanuslu, tepesi kesik
tafl kule
FENERLER VE S‹S ‹fiARETLER‹ (2001) K‹TABI'NA A‹T DÜZELTMELER
fi0.5
*
*
fi0.5, k1.5, fl0.5, k4.5
*
fi0.5, Köprü üzerinde trafik sinyali
K1
*
fi0.5, k1, fl0.5, k10
*
(fi1, k2)x4, fl1, k6
Se 5.
III
9
-- Do¤u taraf.
Güney ucta
*
41 06.0
1 13.5
*
-- Bat› ucta
5
*
4
4
Siliniz
- Pontile ENICHEM No.1 40 50.1 Iso G 2s
27
Rehber fenerleri 180°
8 22.2
Bat› ön.
...
...
2FG (üstüste)
*
*
46320
E0481
52874
E1136.4
*
Fl(2) G 7s
*
...
42 15.4
3 10.7
*
-- Dirsekte. Dique
Transversal. Ucunda
*
46312
E0480.2
*
*
42 15.4
3 10.7
*
Fl(2+1) R 12s 6
*
Fl(2+1) R 12s 6
*
Fl G 2s
*
Fl(2) G 7s
*
Fl G 2s
- Muelle Comercial
Ucunda.
*
41 06.4
1 14.6
*
--- Kuzey ucta.
41 06.4
1 14.7
*
41 06.4
1 14.6
*
46310
E0480
45442
E0393.2
45431.3
E0392.13
45431.25 --- Merkez
E0392.125
*
*
45431.2
E0392.12
24
2
30
*
1
1
4
*
1
3
*
1
1
1
2
*
1
2
Madeni direk üzerine siyah çizgili
beyaz dikine dikdörtgen tepelik
*
Yeflil kule
*
Yeflil bandl›, k›rm›z› kule
*
Yeflil bandl›, k›rm›z› direk
Yeflil direk
*
Yeflil direk
Yeflil direk
FENERLER VE S‹S ‹fiARETLER‹ (2001) K‹TABI'NA A‹T DÜZELTMELER
*
*
*
135°-225°(90°) görülür. Özel.
Güvenilmez.
*
fi0.5, k1.5, fl0.5, k4.5
fi0.5, k0.5, fl0.5, k2.5, fl0.5, k7.5
170°-125°(315°) görülür.
*
fi0.5, k1.5, (fl0.5, k4.5)x2
265°-165°(260°) görülür.
*
fi0.5
*
fi0.5, k1.5, fl0.5, k4.5
fi0.5
III
11
40 05.9
23 18.4
40 05.9
23 18.4
*
40 05.9
23 18.5
*
40 05.9
23 18.5
*
- Sani. Marina. Güney
mendirek bat› bat›k
ucunda
*
--- Kuzey mendirek
bat›k bat› ucunda
*
--- Güney mendirek.
Bat› ucunda
*
--- Kuzey mendirek.
Bat› ucunda
*
87279
E4492.9
87279.2
E4492.92
*
87279.4
E4492.94
*
87279.6
E4492.96
*
*
38 51.5
23 02.4
*
-- Mendirek ucunda
86518
E4416.8
*
*
38 25.9
22 25.4
--- Marina. Mendirek
ucunda
81142
E3963.2
*
40 45.2
14 26.8
-
58380
E1687
7
*
*
*
*
Fl R 3s
7
*
*
Fl G 3s
7
*
7
*
Fl R 3s
*
Fl G 3s
*
6
*
*
Fl G 4s
7
5
QR
FR
*
3
*
3
*
3
*
3
5
5
*
*
5
4
4
K›rm›z› bandl›, galerili madeni
çatk› kule
*
Kaide üzerinde, yeflil bandl›
galerili sütun
*
Kaide üzerinde, k›rm›z› bandl›
galerili sütun
*
*
Yeflil bandl›, galerili madeni
çatk› kule
Yeflil bandl›, galerili madeni
çatk›
*
K›rm›z› bandl›, galerili madeni
çatk› kule
*
K›rm›z› direk
FENERLER VE S‹S ‹fiARETLER‹ (2001) K‹TABI'NA A‹T DÜZELTMELER
fi0.3
fi0.3
fi0.3
fi0.3
fi0.6
*
*
*
*
*
*
Güvenli mesafesi 15m.
III
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
Baflkanl›¤›m›z'ca yay›nlanan seyir bildirileri hakk›ndaki aç›klamalar için, Denizcilere ‹lanlar
Y›ll›¤› 2002 adl› yay›n›n 10 nolu paragraf›na bak›n›z. Afla¤›daki bildiriler; Baflkanl›¤›m›z'ca 20
Ekim 2003 tarihine kadar yay›nlanan SEY‹R B‹LD‹R‹LER‹'ni, Baflkanl›¤›m›z'a intikal etmifl, planlama aflamas›nda olup ve henüz bildiri numaras› verilmemifl SEY‹R B‹LD‹R‹LER‹ ile 14 Ekim
2003 gün ve saat 0600 UTC tarihi itibari ile NAVAREA 111 Saha Koordinatörlü¤ü'nce yay›nlanan
SEY‹R B‹LD‹R‹LER‹N‹ Kapsar.
(1) YERL‹ KAYNAKLI B‹LD‹R‹LER
(a) Halen yürürlükte olan yay›nlanm›fl Bildiriler :
1998 SER‹S‹
81. KARADEN‹Z - R‹ZE L‹MANI
Rize Liman›nda ana mendirek uzatma çal›flmalar› nedeniyle mendirek ucundaki fener sökülmüfl
olup, Rize Liman›na girecek olan gemilerin gece limana girmemeleri ve mevcut mendirek ucundan
az 50 - 60 metre aç›k geçmeleri denizcilere duyurulur.
368. ‹STANBUL BO⁄AZI
41°01'04"N., 28°59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü¤ü çal›flmamaktad›r.
1999 SER‹S‹
52. KARADEN‹Z - G‹RESUN L‹MANI
DLH ve TD‹ uzmanlar›nca liman mahalinde yap›lan incelemeler sonucunda, Giresun Liman›
k›smen deniz trafi¤ine aç›lm›flt›r. Giresun Liman›na girifl yapacak gemiler VHF Kanal 16 'dan
Liman Baflkanl›¤› ile irtibat kurmalar›; Denizcilere duyurulur.
78. KARADEN‹Z - FATSA
20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde, Fatsa Liman
Baflkanl›¤› yetki s›n›rlar›nda bulunan Bolaman ve Yal›köy bal›kç› bar›naklar› ana mendireklerindeki dolgu ve tahkimat tafllar›n›n, her iki mendire¤in girifllerine yay›ld›¤› için tehlike arzetti¤i; Denizcilere duyurulur.
81. KARADEN‹Z – ORDU
20 fiubat 1999 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde, Ordu Liman
Baflkanl›¤›'n›n yetki s›n›rlar› içinde bulunan Mersin Köyü bal›kç› bar›na¤›'n›n dolgu ve tahkimat
tafllar›n›n, her iki mendirek girifllerine yay›ld›¤› için tehlike arzetti¤i; Denizcilere duyurulur.
2000 SER‹S‹
205.
KARADEN‹Z – SAMSUN L‹MANI
Samsun Liman›nda; ÇEK‹RGE isimli tarak gemisi ile ikinci bir duyuruya kadar tarama çal›flmalar›
yap›lacakt›r. Tarama süresince r›ht›mlar, limaniçi ve demiryerleri zaman zaman trafi¤e
kapat›lacakt›r. Liman girifli yapacak gemiler VHF Kanal 16'dan Liman Baflkanl›¤› ile irtibat kurmalar›; Denizcilere duyurulur.
2001 SER‹S‹
37. KARADEN‹Z - G‹RESUN
Bulancak ‹skelesinin; Sahil Yolu yap›m çal›flmalar› nedeniyle iskele tam boyu 262 metreden 175
metreye düflmüfltür. Çal›flmalar nedeniyle derinliklerde de azalma olabilece¤inden iskeleyi kullanacak gemilerin VHF Kanal 16 'dan Liman Baflkanl›¤› ile irtibat kurmalar›; Denizcilere duyurur.
13
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
188.
IV
S‹NOP – AYANCIK L‹MANI
5 Haziran 2001 tarihinde meydana gelen kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde, Sinop
Ayanc›k Liman Baflkanl›¤›'n›n yetki s›n›rlar› içinde bulunan Denizciler Mahallesi bal›kç›
bar›na¤›'n›n dolgu ve tahkimat tafllar›n›n, her iki mendirek girifllerine yay›ld›¤› için tehlike
arzetti¤i; Denizcilere duyurulur.
2002 SER‹S‹
128.
KARADEN‹Z – ERE⁄L‹
‹kinci bir duyuruya kadar, k›y› dolgu çal›flmalar› 41°16'13" Kuzey., 31°24'11"Do¤u ve
41°14'58"Kuzey., 31°24'03"Do¤u mevkiilerini birlefltiren hat ile sahil aras›nda kalan sahada
yap›laca¤›; Denizcilere duyurulur.
441.
AKDEN‹Z
Desarj boru hatt› döfleme çal›flmalar›; 36°48'28"N., 34°43'28"E ve 36°46'34"N., 34°43'32"E
mevkiilerini birlefltiren hat boyunca ikinci bir duyuruya kadar yap›lacakt›r. Denizcilere duyurulur.
495.
KARADEN‹Z - TRABZON L‹MANI
20 fiubat 1999 tarihinde kötü hava ve deniz flartlar› neticesinde hasar gören, Trabzon Liman›
ana mendire¤inin onar›m çal›flmalar›, ikinci bir duyuruya kadar yap›lacakt›r.Trabzon Liman›na
girifl yapacak gemiler, VHF Kanal 16 'dan Liman Baflkanl›¤› ile irtibat kurmalar› ve Liman
Baflkanl›¤›
bilgisi d›fl›nda hareket etmemeleri; Denizcilere duyurulur.
568.
KARADEN‹Z – ‹NEBOLU L‹MANI
‹nebolu Liman› ana mendirek uzatma çal›flmalar› esnas›nda liman içersinde s›¤l›klar meydana
gelmifltir.Liman girifli yapacak gemilerin VFH kanal 16 'dan liman baflkanl›¤› ile irtibat kurmalar›; Denizcilere duyurulur.
2003 SER‹S‹
185.
‹STANBUL BO⁄AZI
41°04'.70N., 29°02'.70E mevkiindeki Bebek Koyu Yeflil ›fl›kl› flamand›ras› yerinden
kopmufltur.
187.
EGE DEN‹Z
38°15'.12N., 26°23'.57E mevkiindeki Mersinli/Alaçat› Körfezi ba¤lama flamand›ras› yerinden
kopmufltur.
302.
KARADEN‹Z
"RAMFORM CHALLENGER ve AQUARIUS" gemileri taraf›ndan 20 Temmuz 2003
tarihinden ikinci bir duyuruya kadar, afla¤›daki s›n›rlanm›fl saha içinde sismik çal›flmalar
yapacakt›r. "RAMFORM CHALLENGER" gemisi sismik kablo yedeklemektedir. Gemilerden
aç›k geçilmesi, Denizcilere duyurulur.
41°49'03.25"N., 40°54'33.14"E
41°35'37.84"N., 41°16'32.82"E
41°32'50.50"N., 41°26'54.70"E
41°22'26.75"N., 41°15'06.68"E
41°16'48.14"N., 40°56'11.40"E
41°30'02.53"N., 40°34'18.78"E
14
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
325.
IV
‹STANBUL BO⁄AZI – A.H‹SARI
01 Eylül 2003 - 07 Nisan 2004 tarihleri aras›nda 41°04'52"N., 29°03'47"E ile 41°04'53"N.,
29°03'43"E mevkiilerini birlefltiren hat boyunca deflarj boru hatt› döfleme çal›flmalar›
yap›lacakt›r. Çal›flma sahas› ›fl›kl› flamand›ralarla markalanacakt›r. Çal›flma gemilerinden aç›k
geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
375.
KARADEN‹Z
1 - 31 Ekim 2003 tarihleri aras›nda 40°58'00"N., 39°51'00"E mevkiine 1 adet markalama
flamand›ras› tesis edilecektir. Denizcilere duyurulur.
380.
‹STANBUL BO⁄AZI
41°04'.36N., 29°02'.54E mevkiindeki Bebek Koyu Yeflil ›fl›kl› flamand›ras› yerinden
kopmufltur.
388.
‹STANBUL BO⁄AZI
Cumhuriyetimizin 80. y›l› kutlamalar› nedeni ile 29 Ekim 2003 tarihinde Türk Deniz
Kuvvetleri gemileri ‹stanbul Bo¤az›nda 1000 - 1500B saatleri aras›nda Karadeniz'den
Marmara Denizi'ne, 1200 - 1700B saatleri aras›nda Marmara Denizi'nden Karadeniz'e tören
geçifli yapacaklard›r. Denizcilere, Denizcilikle ilgili kurum ve kurulufllara önemle duyurulur.
399.
KARADEN‹Z
30 Ekim 2003 tarihinde 0700Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan sahada
e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
K - 013 SAHASI
41°34'00"N., 29°15'00"E
41°34'00"N., 29°35'00"E
41°10'21"N., 29°35'00"E
41°13'00"N., 29°10'00"E
400.
EGE DEN‹Z‹
03 - 05 Kas›m 2003 tarihleri aras›nda 0500Z dan 1400Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde
kalan sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
072 (MUADDEL - I) SAHASI
073 (MUADDEL - I) SAHASI
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°51'00"N., 26°36'06"E
38°51'15"N., 26°46'15"E
38°44'30"N., 26°45'00"E
38°44'30"N., 26°45'00"E
39°00'00"N., 25°48'00"E
38°45'00"N., 25°41'00"E
38°42'44"N., 26°10'00"E
38°53'32"N., 26°10'00"E
074 (MUADDEL - I) SAHASI
38°40'50"N., 26°34'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
38°37'06"N., 26°46'00"E
38°33'45"N., 26°38'45"E
15
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
401.
IV
KARADEN‹Z
27 - 31 Ekim tarihleri aras›nda 0500Z dan 1600Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
41°10'00"N., 29°35'00"E
41°19'00"N., 29°30'00"E
41°18'00"N., 29°48'00"E
41°08'00"N., 29°48'00"E
412.
‹STANBUL BO⁄AZI GÜNEY‹
295 Say›l› biloiri ile yay›nlanan 40°59'48"N., 29°00'12"E ile 40°00'02"N., 28°59'39"E mevkiileri aras›ndaki desarj boru hatt› döfleme çal›flmalar› 31 Aral›k 2003 tarihine kadar uzat›lm›flt›r.
Çal›flmalar süresince yetkili makamlarca yap›lacak olan ikazlara, bölgeden geçifl yapacak tüm
denizcilerin uymalar› ve çal›flma yapan gemilerden aç›k geçilmesi; Denizcilere duyurulur.
(b)
Yay›nlanacak olanlar
...
EGE DEN‹Z‹
5 - 9 Kas›m 2003 tarihleri aras›nda 0600Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde
kalan sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
38°08'36"N., 26°49'42"E
38°04'00"N., 26°54'36"E
38°01'41"N., 26°41'49"E
37°52'58"N., 26°56'44"E
...
EGE DEN‹Z‹
6 ve 7 Kas›m 2003 tarihlerinde 0600Z dan 1400Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
064 SAHASI
065 SAHASI
40°02'30"N., 26°03'00"E
40°08'00"N., 26°03'00"E
39°53'00"N., 26°09'30"E
40°08'00"N., 26°14'30"E
39°53'00"N., 26°00'00"E
40°00'00"N., 26°00'00"E
39°53'00"N., 26°09'30"E
40°00'00"N., 26°11'30"E
...
EGE DEN‹Z‹
11 - 21 Kas›m 2003 tarihleri aras›nda afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan sahada e¤itim at›fllar›
yap›lacakt›r.
40°06'00"N., 26°12'12"E
40°08'12"N., 26°04'00"E
40°39'30"N., 26°04'00"E
40°39'30"N., 26°57'00"E
...
KARADEN‹Z
11 Kas›m 2003 tarihinde 0600Z dan 1400Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
K - 022 SAHASI
Ölüce burnu 41°19'00"N., 31°24'20"E mevkii merkez olmak üzerine 15 Mil yar›çap›nda
çizilen sahan›n içidir.
16
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
...
IV
EGE DEN‹Z‹
11 Kas›m 2003 tarihinde 0800Z dan 1100Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
40°17'12"N., 26°13'30"E
40°17'12"N., 26°16'48"E
40°13'12"N., 26°16'48"E
40°13'12"N., 26°13'30"E
...
KARADEN‹Z
12 Kas›m 2003 tarihinde 0600Z dan 1400Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
K - 013 SAHASI
41°34'00"N., 29°15'00"E
41°34'00"N., 29°35'00"E
41°10'21"N., 29°35'00"E
41°13'00"N., 29°10'00"E
...
AKDEN‹Z
13 ve 14 Kas›m 2003 tarihlerinde 0800Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde
kalan sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
A - 091 (MUADDEL II) SAHASI
36°30'00"N., 28°34'00"E
36°25'00"N., 28°34'00"E
36°09'00"N., 29°19'00"E
36°25'00"N., 29°19'00"E
...
EGE DEN‹Z‹
15 - 19 Kas›m 2003 tarihlerinde aras›nda 0500Z dan 1400Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin
içinde kalan sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
A - 080 SAHASI
36°50'00"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°32'30"E
36°46'54"N., 28°32'30"E
36°50'00"N., 28°27'06"E
...
EGE DEN‹Z‹
21 Kas›m 2003 tarihlerinde aras›nda 0700Z dan 1400Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde
kalan sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
40°37'00"N., 26°04'42"E
40°39'00"N., 26°49'00"E
40°35'00"N., 26°51'00"E
40°19'00"N., 26°13'00"E
17
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
...
IV
AKDEN‹Z
1 Aral›k 2003 tarihinde 0500Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde kalan
sahadalarda e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
LTD - 13 SAHASI
A - 76 SAHASI
36°26'00"N., 35°29'00"E
36°17'00"N., 35°24'00"E
36°32'00"N., 34°42'00"E
36°40'00"N., 34°52'00"E
36°15'00"N., 35°49'10"E
36°15'00"N., 35°32'30"E
36°34'45"N., 35°32'00"E
36°50'00"N., 35°53'00"E
36°34'48"N., 36°08'00"E
...
EGE DEN‹Z‹
1 ve 2 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda 0400Z dan 1200Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde
kalan sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
072 SAHASI
38°58'00"N., 26°48'00"E
38°51'00"N., 26°36'00"E
38°51'00"N., 26°19'00"E
38°42'00"N., 26°19'00"E
38°40'00"N., 26°44'30"E
...
EGE DEN‹Z‹
03 - 05 Aral›k 2003 tarihleri aras›nda 0600Z dan 1500Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde
kalan sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
073 (MUADDEL - I) SAHASI
39°00'00"N., 25°48'00"E
38°45'00"N., 25°41'00"E
38°42'44"N., 26°10'00"E
38°53'32"N., 26°10'00"E
...
EGE DEN‹Z‹
8 - 9 Aral›k 2003 tarihlerinde aras›nda 0500Z dan 1300Z ya kadar afla¤›daki mevkiilerin içinde
kalan sahada e¤itim at›fllar› yap›lacakt›r.
A - 080 SAHASI
36°50'00"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°22'00"E
36°41'30"N., 28°32'00"E
36°46'54"N., 28°32'30"E
36°50'00"N., 28°27'06"E
18
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
IV
(2) DIfi KAYNAKLI B‹LD‹R‹LER (NAVAREA III)
BÖLÜM 1
(NAVAREA III Saha Koordinatörlü¤ünce yay›nlanan ve yürürlükte olan bildiriler.)
2003 SER‹S‹
643.
KARADEN‹Z
Zmeinyy radyo bik›n ve DGPS kontrol istasyonu 45°15'.30N., 30°12'.30E mevkiine
kayd›r›larak, 085 numara, 288.0Khz, 100 millik sektör ve 360° lik aç›yla hizmet vermektedir.
644.
KARADEN‹Z
Yenikalskiy radyo bik›n ve DGPS kontrol istasyonu 45°23'.10N., 36°38'.40E mevkiine
kayd›r›larak, 095 numara, 288.0Khz, 100 millik sektör ve 360° lik aç›yla hizmet vermektedir.
645.
L‹BYA
36°53'.20N.,006°56'.60E mevkiindeki Marsa Dila feneri sönüktür.. Denizcilere duyurulur.
678.
TUNUS
22 Eylül 2003 tarihinde 37°04'.35N.,010°33'.90E mevkiinde bot kayboldu¤u rapor edilmifltir.
Denizcilere duyurulur.
683.
TUNUS
"AQUILARIA" A¤› 37°04'.05N.,010°53'.40E mevkiindene tafl›nm›flt›r. Denizcilere duyurulur.
687.
ROMANYA
Denizalt› kablo tesis çal›flmas› afla¤›daki mevkiiler aras›nda yap›lmaktad›r. Denizcilere duyurulur.
44°31'.60N., 28°33'.00E
44°31'.50N., 29°34'.00E
44°32'.00N., 29°32'.90E
690.
GPS SATELLITE SYSTEM
PRN 05 kullan›m d›fl›d›r.
704.
TUNUS
36°56'.6N.,011°30'.0E mevkiinde bat›k tekne tespit edilmifltir. Denizcilere duyurulur.
705.
TUNUS
"HAOURIA" A¤›n›n 36°59'.2N.,011°06'.3E, 36°58'.9N.,011°07'.0E, 36°58'.4N.,011°06'.8E,
mevkiilerindeki ›fl›kl› flamand›ralar› sönmüfltür. Denizcilere duyurulur.
19
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
710.
IV
TUNUS
"ISIS" Ya¤ platformu yak›n›na 34°33'.7N.,012°28'.7E mevkiine kabloyu markalayan bir
flamand›ra tesis edilmifltir. Denizcilere duyurulur.
711.
CEZAY‹R
S‹K‹DDA Liman› demirlme sahas› 36°53'.8N.,006°58'.0E mevkiine karakteri Fl R 5s olan
›fl›kl› flamand›ra at›lm›flt›r. Denizcilere duyurulur.
716.
CEBEL‹TARIK BO⁄AZI
Nato Savafl gemileri Cebelitar›k bo¤az›nda güvenli¤i ve müttefik gemilerin geçiflinde refakat
e¤itimleri yapmaktad›r. Cebelitar›k bo¤az›nda seyreden gemiler refakat gemilerinden 500
yarda nete olacaklar ve VHF kanal 16' y› dinleyeceklerdir. Muhabere kurmadan yaklaflan
tekneler tehlikeli olarak de¤erlendirilecektir.
Bu uyar› hiçbir flekilde gemilerin seyir özgürlü¤ünü k›s›tlamamaktad›r. Bu uyar› tümüyle
gemilere Nato kuvvetlerinin haz›rl›k durumuyla ilgili tavsiyelerde bulunmak için verilmifltir.
719.
KARADEN‹Z
"ISKATEL" isimli gemi 15 Ekim - 30 Kas›m 2003 tarihleri aras›nda afla¤›daki mevkiilerin
içinde kalan sahada sörvey çal›flmalar› yapacakt›r. Gemilerin 3 mil a盤›ndan geçilmesi;
Denizcilere duyurulur.
45°07'.20N., 30°01'.00E
45°36'.00N., 29°57'.00E
45°58'.20N., 30°23'.70E
46°13'.20N., 31°09'.20E
45°27'.80N., 30°43'.80E
45°14'.10N., 30°48'.20E
722.
45°16'.90N., 31°17'.10E
44°41'.80N., 31°38'.80E
44°24'.50N., 31°36'.50E
44°17'.80N., 30°48'.20E
44°54'.10N., 30°06'.10E
TUNUS
37°02'.0N.,011°06'.3E mevkiindeki "Cap Bon B" gaz boru hatt›n› markalayan ›fl›kl›
flamand›ra sönmüfltür. Denizcilere duyurulur.
BÖLÜM 2
722/03 no.lu ilana kadar NAVAREA III taraf›ndan yay›nlanm›fl Sondaj Platformlar›
BÖLGE/Platform ‹smi
Enlem
Boylam
35°47'.8N
31°55'.5N
34°05'.0N
37°00'.4N
31°43'.2N
34°17'.0N
31°46'.9N
31°39'.5N
33°51'.7N
36°02'.0N
34°44'.7N
34°43'.6N
34°41'.4N
34°44'.2N
14°31'.0E
32°31'.3E
11°34'.0E
13°37'.4E
34°15'.8E (NAV III 648/03)
11°25'.3E
31°14'.7E
31°14'.3E
12°03'.5E
11°42'.0E
11°05'.7E
11°06'.6E
11°05'.8E
11°05'.4E
Akdeniz (Bat›/Güney/Güneydo¤u)
Actina
Adrytic 4
Amilcar
Atwood Eagle
Atwood Hunter
Ashtart 6
Baltim East
Baltim S-1
BD 1
Bredford Dolphin
Cercina I
Cercina II
Cercina III
Cercina VI
20
SEYRÜSEFERE A‹T B‹LD‹R‹LER
Cercina VII
Darfeel
Darfeel 1
Didon
El Bibene
Happy
Isis
Jim Cunningham
Karous 1
Key Manhattan
Key Singapore
Mar› - B
Miskar
P.Fouad
P.Fouad (SE-1)
P.Fouad (IM - SE-2)
Sedco Forex Express
Santa Fe 136
Temsah
Nidoco 9
Wakar
West Aken
7 November
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
IV
34°41'.8N
31°34'.3N
31°34'.0N
33°47'.2N
33°26'.5N
31°55'.1N
34°34'.1N
31°47'.6N
31°37'.8N
31°21'.7N
31°54'.9N
31°44'.1N
34°22'.0N
31°33'.7N
31°29'.7N
31°30'.9N
31°35'.9N
33°41'.4N
31°51'.7N
31°35'.0N
31°42'.3N
31°54'.9N
34°23'.0N
31°24'.1N
31°24'.5N
31°27'.3N
31°34'.5N
31°34'.8N
11°05'.2E
32°26'.1E
32°26'.0E
11°53'.6E
11°18'.1E
31°51'.3E
12°31'.6E
29°55'.6E (NAV III 668/03)
32°14'.1E
32°08'.2E
31°54'.0E
34°17'.6E
11°52'.0E
32°29'.3E
32°34'.7E
32°31'.6E
29°29'.3E
11°38'.7E
32°06'.4E
31°16'.1E
32°24'.5E
31°54'.0E
12°15'.0E
30°12'.0E
30°14'.2E
30°05'.7E
30°07'.3E
30°07'.8E
44°28'.5N
43°36'.0N
44°41'.2N
44°44'.7N
44°47'.0N
44°13'.6N
44°04'.1N
44°32'.8N
44°12'.7N
44°12'.8N
44°30'.0N
40°50'.0N
12°27'.2E
14°21'.2E
13°13'.1E
13°14'.8E
13°15'.8E
12°29'.0E
14°00'.4E
12°29'.7E
12°42'.3E
12°46'.6E
13°00'.0E
18°17'.0E
44°39'.0N
44°36'.0N
45°40'.4N
44°28'.9N
45°34'.5N
45°15'.0N
29°20'.5E
29°21'.5E
31°41'.3E
29°38'.7E
32°49'.9E
31°43'.0E
Adriyatik Denizi - ‹yon Denizi
Armida 1
Bonaccia
Ivana B
Ivana E
Ivana D
Morena I
Panon
R.T. Mayer
R.W. Monwel
Steward
‹smi bilinmiyor
‹smi bilinmiyor
Karadeniz
Jupiter
F. Gloria
Número 11
Prometeu
Sivash
Taurida
21
D‹⁄ER DUYURULAR
V
(1) SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
WEB S‹TES‹
Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤› 'n›n " Web Sitesi " Ocak 2001 tarihinden itibaren hizmete girmifltir.
Haftal›k Denizcilere ‹lanlar, ACROBAT READER program› ile okunabilecek formatta "
Web Sitesinde " yay›nlanmaktad›r.
‹nternet
: http://www.shodb.gov.tr.
Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›.
(2) SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
TRT – TELETEKS YAYINLARI
Ar›zal› seyir yard›mc›lar›n›n gemilere duyurulmas› amac›yla haz›rlanan TELETEKS sayfas›, EK‹M 2001 tarihinden itibaren TRT – TELEGÜN (TELETEKS) 'de 193 sayfa numaras›
ve " ARIZALI SEY‹R YARDIMCILARI " bafll›¤› alt›nda hizmete girmifltir.
Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›.
22
H‹DROGRAF‹K MEMORANDUM
1 - 11 Nisan 1966 gün ve 12271 say›l› resmi gazetede yay›nlanan 6/6218 say›l› BAKANLAR KURULU
KARARNAMES‹ ve 1738 say›l› Seyir ve Hidrografi Hizmetleri kanunu uyar›nca denizcilerimiz
taraf›ndan Navigasyon ve Deniz emniyetini do¤rudan etkileyen afla¤›da belirtilen hususlar›n Seyir,
Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›'na bildirilmesi gerekmekte olup, can ve mal emniyetini
sa¤layan deniz emniyeti çal›flmalar›na tüm denizcilerin kat›lmas›n› bekleriz.
a. Liman ve k›y›larda mevcut harita ve planlara göre meydana gelmifl de¤ifliklikler, ilaveler ve uyumsuzluklar var m›? (Örne¤in yeni r›ht›m, yeni iskele, mendirek, denizin doldurulmas›, bat›k, deflarj,
yeni fener, flamand›ra tesisi, tarama, yat liman›, bal›kç› bar›na¤›, havuz, ponton, çekek yeri, dolfin v.b.)
b. Liman s›n›rlar› içinde tesbit edilen/rapor edilen derinlik de¤iflikli¤i mevcut mu?
c. Liman yaklafl›m›nda sahil görünümünde harita ve k›lavuz kitaplar›na göre meydana gelmifl
de¤ifliklikler var m›?
d. fiamand›ralar›n flekil ve renk bak›m›ndan harita ve notik yay›nlarla uyumsuzlu¤u var m›?
e. Fenerler, flamand›ral› fenerler, sis iflaretleri ve alametleri harita ve notik yay›nlar ile uyumsuzlu¤u
mevcut mu?
f. Görülecek tehlikeli yüzer cisimler.
g. Bildirilmesinde gerek duyulan di¤er hususlar.
2 - Yukar›da belirtilen hususlar›n bildirilmesi durumunda bölgedeki en büyük ölçekli harita kullan›lmal› ve
mümkün oldu¤u takdirde kroki gönderilmelidir.
3 - Tesbit edilen derinlik de¤iflikliklerinde kullan›lan (Eco Sounder) iskandil cihaz›n›n marka ve modeli ile
graf ka¤›d›n›n gönderilmesi yararl› olacakt›r.
Seyir, Hidrografi ve Oflinografi Dairesi Baflkanl›¤›
Tehlike teflkil eden bilginin genel yeri
:
Tehlike teflkil eden bilginin cinsi
:
Tehlike teflkil eden bilginin mevkii
:
Etkilenen haritalar
: TR.no.
N.
E.
SEY‹R, H‹DROGRAF‹ VE Ofi‹NOGRAF‹
DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
34805
ÇUBUKLU
‹STANBUL
1738 Say›l› Yasa ve 6/6218 Say›l› Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyar›nca Posta ücretinden muaft›r.
TCG
TCSG
M/S
S/S
Kaptan/Komutan
Gün
/
/2003
Rütbesi
Ad› ve Soyad›
‹mzas›

Benzer belgeler

Denizcilere İlanlar -2000/38 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

Denizcilere İlanlar -2000/38 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi az 50 - 60 metre aç›k geçmeleri denizcilere duyurulur. 368. ‹STANBUL BO⁄AZI 41°01'04"N., 28°59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü¤ü çal›flmamaktad›r. 1999 SER‹S‹ 52. KARADEN‹Z - G‹RESUN L‹MANI DLH...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2003 / 21 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi

Denizcilere İlanlar - 2003 / 21 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Yerli kaynaklar›m›z›n verdi¤i bilgilerden derlenen orjinal Türk ‹lanlar›n›n paragraf No.lar› yan›na * iflareti konulmufltur. ( Ön bilgi (P) ve Geçici (T) ‹lanlar; Seyir haritalar›na kurflun kalemle ‹fl...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2001/5 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

Denizcilere İlanlar - 2001/5 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi az 50 - 60 metre aç›k geçmeleri denizcilere duyurulur. 368. ‹STANBUL BO⁄AZI 41°01'04"N., 28°59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü¤ü çal›flmamaktad›r. 1999 SER‹S‹ 52. KARADEN‹Z - G‹RESUN L‹MANI DLH...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2003 / 22 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi

Denizcilere İlanlar - 2003 / 22 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Yerli kaynaklar›m›z›n verdi¤i bilgilerden derlenen orjinal Türk ‹lanlar›n›n paragraf No.lar› yan›na * iflareti konulmufltur. ( Ön bilgi (P) ve Geçici (T) ‹lanlar; Seyir haritalar›na kurflun kalemle ‹fl...

Detaylı

Denizcilere İlanlar - 2002 / 10 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi

Denizcilere İlanlar - 2002 / 10 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi en az 50 - 60 metre aç›k geçmeleri denizcilere duyurulur. 368. ‹STANBUL BO⁄AZI 41°01'04"N., 28°59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü¤ü çal›flmamaktad›r. 1999 SER‹S‹ 52. KARADEN‹Z - G‹RESUN L‹MANI ...

Detaylı

Denizcilere İlanlar -2001/38 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

Denizcilere İlanlar -2001/38 - Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi az 50 - 60 metre aç›k geçmeleri denizcilere duyurulur. 368. ‹STANBUL BO⁄AZI 41°01'04"N., 28°59'14"E mevkiindeki Sarayburnu sis düdü¤ü çal›flmamaktad›r. 1999 SER‹S‹ 52. KARADEN‹Z - G‹RESUN L‹MANI DLH...

Detaylı