Esmet Trading Ltd

Yorumlar

Transkript

Esmet Trading Ltd
SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI
Esmet Trading Ltd
Esmet Trading Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile
Lefkoşa, Sanayi Bölgesi’nde İmalat Sanayi Yerli Ürün Çeşitliliğinin Artırılması Projesi için mal ve hizmet alımı işini
sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Mal alımı işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda
sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje
faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda
belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma
kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın
alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep
edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Sözleşme Makamının;
a) Adı/Ünvanı: Esmet Trading Ltd.
b) Adresi: 2. Cadde, No 10, Sanayi Bölgesi, Lefkoşa, KKTC
c) Telefon numarası: (392) 2255245
d) Faks numarası: (392) 2255244
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ahmet Dağer
İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle
irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;
a)
Projenin Adı: İmalat Sanayi Yerli Ürün Çeşitliliğinin Artırılması
b)
Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü:
Kağıt İşleme makinesi 1 adet
Masura Makinesi 1 adet
Z-Katlama Makinesi 1 adet
Dispenser Peçete Makinesi 1 adet
Peçete Makinesi 25x25 1 adet
c)
d)
e)
İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: 2. Cadde, No 10, Sanayi Bölgesi, Lefkoşa, KKTC
Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Son teklif verme tarihi ve saati : 04/03/2014 – 15:30
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı
sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme
tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal
saat ayarı esas alınır.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:
a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından,
ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,
2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden
alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en
az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini
gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde,
sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler
aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş
sayılırlar.
İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:
a)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer
almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
b)
İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)
Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)
Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e)
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f)
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli
bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
g)
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.
h)
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı
ülkelerin isteklileri.
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son
teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle
kıyaslaması yapılacaktır.
Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif
sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...
İmza
Teklif Veren
Teknik Şartname Formu
İLAN NUMARASI: Esmet 01 2014
1. Genel Tanım
Şirketimiz 7 Eylül 2009 tarihinde Lefkoşa’da kurulmuştur. Şu an şirketimizin Lefkoşa Sanayi
Bölgesinde 1000 m2 kapalı alana depo ve fabrika binası bulunmaktadır. Firmamız oteller,
restoran/cafeler ve marketlere yönelik çeşitli ürünlerin üretimini ve toptancılığını yapmaktadır.
Bu proje ile imalat kapasitemizi artırmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda toplam 5 adet kağıt
ürün üretim makinası alınacak ve kurulumu yapılacaktır.
2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
LOT 1:
A
B
C
Sıra No
Teknik Özellikler
Miktar
Kağıt İşleme makinesi
Normal ve endüstriyel tuvalet kağıtı üretimi için kullanılmaktadır.
Ürün işleme kapasitesi : en az 100-120 m/dakika olmalıdır.
Çalışacağı ham kağıt için ana bobin çapı en az 1200 mm, bobin eni ise max : 1500
mm olmalıdır.
Bobin sayısı en az 2 adet olmalıdır.
1
Makinanın tüm aksamları paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Pnömatik bobin açma ve frenleme sistemi bulunmalıdır.
AC motor hız kontrolü olmalıdır.
Motor tahrikli bobin yüklemeye imkan sağlamalıdır
Kauçuk malzemeli alt gofraj en az 5 adet olmalıdır.
Asit oymalı üst gofraj en az 5 adet olmalıdır.
Zincir ve triger tahrik sistemi bulunmalıdır
Helisel perforeli rötatif kesim ünitesi olmalıdır
Tutkallama sistemi Miğfer tarzında yapılmalıdır
Otomatik uç tutkallama bulunmalıdır.
Motor tahrikli uç kesme ve Dairesel bıçaklı dilimleme ünitesi olmalıdır.
Makine etrafında en az 3 adet acil stop butonu bulunmalıdır
Sarım sonunda ağırlık merdanesinin otomatik kalkması gerkmektedir.
Havlu sarımı da yapabilmeli ve havluda dik sarım için aparat bulunmalıdır.
Laminasyon ünitesi en az 2 adet olmalıdır.
Keçe kaplama çekici merdaneler, 3 gurup gofraj ünitesi 2 gurup havlu 1 gurup
tuvalet kağıdı için bulunmalıdır.
Elektronik hız kontrol cihazı kurulu olmalıdır.
Elektronik kopma fotoseli olmalıdır.
Dijital sayım yapabilmelidir
LCD ekranlı dokunmatik kontrol panosu olması gerekmektedir.
Teknik Özellikler Aşağıdakileri Karşılamalıdır
Ana motor gücü : 3.5kw - 6.5 kw arası olmalıdır.
Çalışma hava basıncı: 6-8 bar omalıdır.
KESME ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ
Şerit uzunluğu : Minimum 3500, maximum 3800 mm arası olmalıdır
Motor gücü : 1.0-1.5 kw arası olmalıdır.
Bileme ünitesi bulunmalıdır
BOYUTLAR
En : En az 3m olmalıdır, Boy : En fazla 8 m olmalıdır , Yükseklik : En fazla 2m
olmalıdır
1 adet
Masura Makinesi
Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ürünlerin iç karton rulosunu üretmektedir.
2
1 adet
Makinanın tüm aksamları paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Dakikada en az 12metre ürün işleme kapasitesi olmalıdır.
Bitmiş ürün iç çapı 20 mm – 70 mm arasında üretim yapabilmelidir.
En az 3 katlı ürün işleme özelliği olmalıdır.
Askılık ve tutkallama ünitesi bulunmalıdır. Otomatik tutkallamalıdır.
Spiral takımı grubu ve Otomatik presel kesim bıçağı ile çapaksız kesim
yapabilmelidir.
Fotoselli boy ve istif grubu bulunmalıdır.
En fazla 2 metreye kadar ayarlanabilir miğfer uzunluğu olmalıdır.
En az 1 adet acil stop butonu bulunmalıdır.
Tutkal sıyırıcı bıçakları olmalıdır.
AC motor hız kontrolü ve elektronik hız kontrol cihazı bulunmalıdır.
Teknik Özellikler Aşağıdakileri Karşılamalıdır
Ana motor gücü : 2.0 kw-2.5 kw dediktörlü
Çalışma hava basıncı En az 6, en fazla8 bar
Çalışma bobin Çapı en az 1200 mm, eni en az 80mm olmalıdır.
BOYUTLAR
Eni : en fazla 2000 mm, Boyu en fazla 6000 mm Yükseklik ise en fazla1900 mm
olmalıdır.
Z-Katlama Makinesi
Z-katlamalı kağıt havlu ürünlerini üretmektedir.
3
Makinanın tüm aksamları paslanmaz çelikten olmalıdır.
Ürün işleme kapasitesi en az 1200 yaprak/dakika olmalıdır.
Pnömatik bobin açma ve frenleme sistemi bulunmalıdır.
AC motor hız kontrolü bulunmalıdır.
Pnömatik bobin yükleme bulunmalıdır.
Zincir ve triger tahrik sistemi bulunmalıdır.
Varyatör sistemi bulunmalıdır.
Tutkallama ünitesi point şeklinde olmalıdır.
Ters bıçak kesim sistemi bulunmalıdır.
En az 2 adet acil stop butonları bulunmalıdır.
Elektronik hız kontrol cihazı bulunmalıdır.
Elektronik kopma fotoseli bulunmalıdır.
Dijital sayım sistemi bulunmalıdır.
Makine kumanda paneli bulunmalıdır.
Bileme ünitesi bulunmalıdır.
Kızaklı kesim tablası bulunmalıdır.
Teknik Özellikler Aşağıdakileri Karşılamalıdır.
Ana motor gücü : 3.5 - 4.0 kw
Ana bobin çapı : En az 1300 mm
Bobin eni max : 500 mm
Bobin sayısı : en az 1 adet
Çalışma hava basıncı: En az 6, en fazla 8 bar
Şerit uzunluğu : en az 3500 mm
Vakum Sistemi: en az 2 adet
1 adet
Dispenser Peçete Makinesi
4
1 adet
Makinanın tüm aksamları paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Üretim kapasitesi en az dakikada 1000 yaprak olmalıdır.
Bobin açma ve frenleme sistemi bulunmalıdır.
AC motor hız kontrolü yapılabilmelidir.
Alternatif desen valsi bulunmalıdır.
Vilkonik fiber malzemeli alt gofraj ve asit oyma üst gofraj olmalıdır.
Zincir ve triger tahrik sistemi bulunmalıdır.
Düz bıçak kesim sistemi ve kağıt düzeltme sistemi bulunmalıdır.
Geliştirilmiş vakumlu ve pensli katlama sistemi olmalıdır.
En az 2 adet acil stop butonu olmalıdır.
Elektronik hız kontrol cihazı bulunmalıdır.
Elektronik kağıt kopma fotoseli bulunmalıdır.
Dijital sayım yapabilmelidir.
Kumanda paneli bulunmalıdır.
Teknik Özellikler Aşağıdakileri Karşılamalıdır.
Ana motor gücü : 2.5-3.0 kw
Ana bobin çapı : En az 1200 mm
Bobin eni max : 270 mm
Bobin sayısı : En az 1 adet
Çalışma hava basıncı: En az 6, en fazla 8 bar
Peçete Makinesi 25x25
Makine ile 25x25cm peçete üretimi yapılacaktır.
Makinanın tüm aksamları paslanmaz çelikten imal edilmelidir.
Üretim kapasitesi en az dakikada 1200 yaprak olmalıdır.
5
AC motor hız kontrolü olmalıdır.
Bobin açma ve frenleme sistemi olmalıdır.
Gofraj deseni ve vilkonik fiber alt gofraj imkanı bulunmalıdır.
Triger ve zincir Kayış Sistemi ve varyatör sistem olmalıdır.
Kağıt Kesme Ünitesi olmalıdır.
Kağıt Dizme Ünitesi olmalıdır.
Sistemin paketleme aparatı olmalıdır.
Acil stop butonu bulunmalıdır.
Elektronik hız kontrol ünitesi olmalıdır.
Elektronik kağıt kopma fotoseli olmalıdır.
Dijital sayım yapabilmelidir..
Teknik Özellikler Aşağıdakileri Karşılamalıdır.
Motor Gücü : 2.0 - 2.2 kw
Kesim motor gücü en az : 0.55 kw
Max bobin çapı: n az 1300 m
1 adet
3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler
Makinaların çalışması için gerekli tüm aksesuar ve aletler sağlanmalıdır. Bunlar için ilave bir ücret
istenmemelidir.
4. Garanti Koşulları
En az 12 ay boyunca imalat ve montaj hatalarına karşı garanti verilmektedir.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri
Montaj fabrikamız adresinde gerçekleştirilecek olup tüm destek unsurları (elektrik ve hava) sağlanacaktır. Arıza
durumlarında en fazla 24 saat içerisinde müdahale edebilecek şekilde katılımcı firmanın taahhüt vermesi
gerekmektedir.
6. Gerekli Yedek Parçalar
Makinanın tüm yedek parçalarının ve sürekli değişen malzemelerinin en az 10 yıl süreyle tedarik edileceği
hususunda tedarikçi firmaların tahhütte bulunması gerekmektedir.
7. Kullanım Kılavuzu
Kullanım kılavuzu Türkçe dilinde sağlanmalıdır ve makine montajında teslim edilmelidir.
8. Teslim süresi
Sözleşme tarihinden itibaren en fazla 90 gün.
9. Eğitim:
En az 2 adam/gün süresince fabrikamızda eğitim sağlanmalıdır. Bu süre boyunca deneme üretimi
gerçekleştirilmelidir.
10. Ödeme şekli
Makine – teçhizat tesis adresimiz olan 2. Cadde, No 10, Sanayi Bölgesi, Lefkoşa, KKTC adresine montajı
yapıldıktan sonra tutanak karşılığı ile teslim alınacak ve son ödeme firmanın banka hesabına havale edilecektir.

Benzer belgeler