SUMA DIP K1 - BSY Kurumsal

Yorumlar

Transkript

SUMA DIP K1 - BSY Kurumsal
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIP K1
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 4
Sayfa No: 1 / 8
Form No: MSDS3415
1
•
Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı
Madde/Müstahzarın tanıtılması
Müstahzarın adı: SUMA DIP K1
•
Madde/Müstahzarın kullanımı
Önerilen kullanım alanı: Profesyonel mutfak hijyen ürünü
•
Şirket/Đş sahibinin tanıtımı
Üretici/Tedarikçi: Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Değirmenyolu Cad. Huzur Hoca Sokak No:86, 34752 Đçerenköy/Đstanbul
Tel: 0216 578 64 00
Faks: 0216 578 64 01
•
Acil durum telefonu
Bilgi merkezi: Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel: 0216 578 64 00
2
Bileşimi/Đçeriği Hakkında Bilgi
•
Kimyasal yapısı
•
Tanım: Tehlikesiz hammaddelerin ve aşağıda listelenen maddelerin sudaki karışımı.
•
Tehlikeli maddeler:
CAS: 1310-58-3
potasyum hidroksit
%5-15
C; R 22-35
EINECS: 215-181-3
CAS: 7681-52-9
sodyum hipoklorit
<%5
C, N; R 31-34-50
EINECS: 231-668-3
CAS: 70592-80-2
aminler, C10-16 alkildimetil-, N oksitler
<%5
Xi, N; R 38-41-50
EINECS: 274-687-2
•
648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliğine göre içeriği
fosfatlar, klor bazlı ağartıcılar, noniyonik yüzey aktifler
<%5
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIP K1
Form No: MSDS3415
•
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 4
Sayfa No: 2 / 8
Ek bilgi:
Konu ile ilgili risk ibarelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir.
Mesleki maruziyet sınır değerleri, eğer mevcutsa, bölüm 8’de listelenmiştir.
3
•
Tehlikelerin Tanıtımı
Sınıflandırma:
C
•
Aşındırıcı
Đnsan ve çevre için tehlikeler:
R 31 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
R 35 Ciddi yanıklara neden olur.
•
Sınıflandırma sistemi:
Sınıflandırma, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının
Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092) ve
1907/2006/EC tüzüğü ile uyumludur.
4
Đlk Yardım Tedbirleri
•
Genel bilgi: Ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın.
•
Solunum: Hasta bilincini kaybederse taşımak için sabit bir yan pozisyona getirin.
•
Cilt ile temas:
Cildi hemen suyla iyice yıkayın. Ürünün bulaştığı giysileri hemen çıkarın.
Belirtiler artarsa tıbbi yardım alın.
•
Göz ile temas: Bol su ile hemen yıkayın ve tıbbi yardım alın.
•
Yutma: Maddeyi ağızdan çıkarın. Bir-iki bardak su veya süt için ve gecikmeden tıbbi
yardım alın.
5
•
Yangınla Mücadele Tedbirleri
Uygun yangın söndürücüler:
CO2, toz söndürücüler ya da su. Daha büyük yangınları söndürmede tazyikli su ya da
alkole karşı dayanıklı köpük kullanın.
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIP K1
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 4
Sayfa No: 3 / 8
Form No: MSDS3415
•
Koruyucu ekipman: Solunum ekipmanı kullanın.
6
Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
•
Kişisel tedbirler: Solunum ekipmanı kullanın.
Uygun koruyucu kıyafet, eldiven ve göz/yüz koruyucusu kullanın.
•
Çevresel tedbirler: Bol su ile seyreltin.
•
Temizleme yöntemi:
Sıvı bağlayıcı maddeler (kum, diatomit, genel bağlayıcılar, talaş) ile emdirin.
Toplanan maddeyi yerel yönetmeliklere göre imha edin.
•
Ek Bilgi:
Kişisel korunma ekipmanları için bölüm 8’e, atıkların bertarafı için bölüm 13’e bakın.
7
Elleçleme ve Depolama
•
Elleçleme (8. ve 15. bölümlere de bakın.)
•
Güvenli kullanım bilgisi: Kimyasallarla çalışmada yaygın ortak kurallara uyun.
•
Yangın ve patlamaya karşı korunma bilgisi: Özel bir önlem gerekmemektedir.
•
Depolama
•
Depolama odaları ve ambalajları için gereklilikler:
Yerel yönetmeliklere göre uygulanır.
•
Ortak bir depoda depolama durumu:
Asitlerle birlikte depolamayın.
Yerel yönetmeliklere göre uygulanır.
•
Depolama koşulları:
6°C ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda, asitli ürünlerden, dondurucu soğuktan ve direkt
güneş ışığından uzakta depolanmalıdır.
8
Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma
•
Maruziyet sınır değerleri
•
Sınır değerleri ile işyerinde kontrol gerektiren bileşenler:
1310-58-3
potasyum hidroksit (%5-15)
OES (Büyük Britanya)
Kısa süreli değeri: 2 mg/m3
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIP K1
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 4
Sayfa No: 4 / 8
Form No: MSDS3415
•
Ek bilgi: Toplama sırasında geçerli olan listeler baz olarak alınmıştır.
•
Maruziyet kontrolleri
•
Mesleki maruziyet kontrolleri:
•
Teknik sistemin tasarımı hakkında ek bilgi: Bkz 7. bölüm
•
Genel korunma ve hijyen önlemleri:
Yiyecek ve içeceklerden uzak tutun.
Bulaştığı giysileri hemen çıkarın.
Ellerinizi işe ara verince ve iş bitiminde yıkayın.
Göz ve cilt ile temasından kaçının.
•
Solunum donanımı: Normalde kişisel bir korunma gerekmemektedir.
•
Ellerin korunması: Bütil veya nitril kauçuktan yapılmış kimyasala karşı
dayanıklı koruyucu eldivenler (EN 374 Kategori III). Tedarikçiye danışma
sonucu benzer kalitede farklı tip koruyucu eldivenler de seçilebilir.
•
9
Gözlerin korunması: Sıkıca oturmuş güvenlik gözlükleri.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
•
Genel Bilgiler
•
Görünüş:
Fiziksel hali:
Sıvı
Renk:
Berrak
Sarı
•
Koku:
•
Önemli Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri
•
Kaynama noktası/Kaynama aralığı:
Saptanmadı
•
Parlama noktası:
Đlgili değildir
•
Kendiliğinden yanma:
Ürün kendiliğinden alevlenmez
•
Patlama tehlikesi:
Ürün patlayıcı değildir
•
Yoğunluk
•
Çözünebilirlik / Karıştırılabilirlik (ile)
•
Klor kokusu
20°C’de
1.15 g/cc
Su:
Tamamen karıştırılabilinir
pH değeri:
pH (%1 soln.)=12.0
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIP K1
Form No: MSDS3415
10
•
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 4
Sayfa No: 5 / 8
Kararlılık ve Tepkime
Kaçınılması gereken durumlar:
Önerilen şekilde depolandığında ve uygulandığında bozunma oluşmaz.
•
Kaçınılması gereken malzemeler: Asitler.
•
Tehlikeli bozunma / ayrışma ürünleri: Klor.
11
Toksikolojik Bilgi
•
Akut etkiler ve duyarlılık
•
Akut toksisite
Toksikolojik sınıflandırmaya dayalı olarak LD50 (oral) değeri 200-2000 mg/kg olarak
tahmin edilmiştir.
Bu değerin ürünün aşındırıcı doğasıyla ilgili pratikte bir önemi bulunmamaktadır.
•
Cilt üzerinde: Ciddi yanıklara neden olur.
•
Gözde: Ciddi veya kalıcı hasara neden olur.
•
Solunum: Ciddi tahriş edicidir, klora karşı hassas bireylerde akciğer ödemi ve
bronş spazmına neden olabilir.
•
Yutma: Ciddi yanıklara neden olur.
Yutulması ağızda, boğazda şiddetli yanmalara ve yemek borusunda, midede
delinmelere neden olur.
•
Ek toksikolojik bilgi:
EC sınıflandırması:
Aşındırıcı
12
•
Ekolojik Bilgi
Genel bilgi:
Seyreltilmemiş veya nötralize edilmemiş halde logar veya kanalizasyon sistemine
gönderilmemelidir.
Ürün belirtilen amaçta kullanıldığında çevre üzerinde herhangi bir ters etkisi olmaz.
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIP K1
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 4
Sayfa No: 6 / 8
Form No: MSDS3415
13
Bertaraf Bilgileri
•
Ürün
•
Kalıntı atıkları/kullanılmamış ürünler: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
•
Avrupa atık kataloğu: Resmi yönetmelikleri inceleyin.
•
Boşalmış ambalaj
•
Öneri: Resmi yönetmeliklere uygun şekilde imha edin.
•
Uygun temizleme maddesi: Su, gerekirse temizleme maddesi ile birlikte
14
Taşımacılık Bilgileri
•
ADR Karayolu taşıması ADR/RID
•
ADR/RID Sınıfı:
8
•
Kemler No:
80
•
UN-No:
1719
•
Paketleme grubu:
II
•
Etiket:
8
•
Uygun taşıma adı:
1719
(sınır ötesi)
Aşındırıcı maddeler
KOSTĐK ALKALĐ SIVI, N.O.S.*
(POTASYUM HĐDROKSĐT, HĐPOKLORĐT)
•
Denizyolu taşıması IMDG
•
IMDG sınıfı:
8
•
UN No:
1719
•
Etiket:
8
•
Paketleme grubu:
II
•
EMS No:
F-A, S-B
•
Deniz kirleticiliği:
Yoktur
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIP K1
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 4
Sayfa No: 7 / 8
Form No: MSDS3415
•
Uygun taşıma adı:
KOSTĐK ALKALĐ SIVI, N.O.S.*
(POTASYUM HĐDROKSĐT, HĐPOKLORĐT)
•
Havayolu taşıması ICAO-TI ve IATA-DGR
•
ICAO/IATA sınıfı:
8
•
UN/ID No:
1719
•
Etiket
8
•
Paketleme grubu:
II
•
Uygun taşıma adı:
KOSTĐK ALKALĐ SIVI, N.O.S.*
(POTASYUM HĐDROKSĐT, HĐPOKLORĐT)
•
Taşıma/Ek bilgi:
Taşımacılık yönetmeliği sınırlı miktarlarda paketlenmiş belirli sınıflardaki tehlikeli
maddeler için özel hüküm içermektedir.
N.O.S.*
15
•
Başka bir şekilde belirtilmediği takdirde
Mevzuat Bilgileri
Sınıflandırma:
Ürün, Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının
Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)
ve 1907/2006/EC tüzüğüne uygun şekilde sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
•
Ürün için sembol ve tehlike işareti:
C Aşındırıcı
•
Sınıflandırmadan sorumlu içerikler:
potasyum hidroksit
GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Đlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik (R.G. 26.12.2008-27092)’e Göre
Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIP K1
Form No: MSDS3415
•
•
Hazırlama Tarihi: 11.01.2011
Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011
Versiyon: 4
Sayfa No: 8 / 8
Risk ibareleri:
31
Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
35
Ciddi yanıklara neden olur.
Güvenlik ibareleri:
26
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
28
Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
45
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora
başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
16
Diğer Bilgiler
Bu dökümandaki bilgiler için mevcut en iyi bilgiler baz alınmıştır. Ancak, ürünün belli
özellikleri için bir garanti oluşturmaz ve yasal bir bağlayıcı anlaşma özelliği taşımaz.
•
•
2. bölümde listelenen hammaddelerin risk ibareleri:
22
Yutulması halinde zararlıdır.
31
Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
34
Yanıklara neden olur.
35
Ciddi yanıklara neden olur.
38
Cildi tahriş eder.
41
Gözde ciddi hasar riski.
50
Sucul organizmalar için çok toksiktir.
Đrtibat:
Diversey LTC (Lokal Teknik Merkez), Türkiye
•
Uluslararası referanslar:
•
Güvenlik bilgi formunu yayınlayan departman:
Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs,
Research & Development-EMA region, Utrecht, Hollanda
•
MSDS kodu: MSDS3415
•
Versiyon: 3

Benzer belgeler

clax floral 5vl2

clax floral 5vl2 devam eden belirtiler karşısında tıbbi yardım alın.

Detaylı

ROOM CARE R6 - BSY Kurumsal

ROOM CARE R6 - BSY Kurumsal Bu dökümandaki bilgiler için mevcut en iyi bilgiler baz alınmıştır. Ancak, ürünün belli özellikleri için bir garanti oluşturmaz ve yasal bir bağlayıcı anlaşma özelliği taşımaz.

Detaylı

orıon soft care star h100

orıon soft care star h100 Toplama sırasında geçerli olan listeler baz olarak alınmıştır.

Detaylı

TASKI JONTEC TERRANOVA F9f

TASKI JONTEC TERRANOVA F9f 8 Aşındırıcı Maddeler

Detaylı