BU YAZ

Yorumlar

Transkript

BU YAZ
Osmancýk Yeni Mahallesi Muhtarlýðýna merhum eski muhtar Turan
Bulduk'un eþi Aysel Bulduk seçildi.
VEFA
Osmancýk Yeni Mahallesi Muhtarlýðýna, merhum
eski muhtar Turan Bulduk'un eþi Aysel Bulduk
seçildi. 3 adayýn yarýþtýðý seçimde Aysel Bulduk
763 oyla Yeni Mahallesi Muhtarlýðýna seçilirken,
diðer adaylardan Cemil Güler 298, Havva Kalem
ise 37 oy aldý. Bu sonuçla mahalle sakinleri, merhum muhtar Turan Bulduk'un eþi Aysel Bulduk'u
mahalle muhtarlýðýna seçerek, Turan Bulduk'a
olan vefa borcunu ödemiþ oldular.
-5’DE
O.H.101
Osmancýk Haber
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE
FÝYATI: 1 TL
OSMANCIK VE ÇORUM’DA
ÇOK YAKINDA AMASYA’DA
YAZLIK
SEZONUMUZ
AÇILMIÞTIR
T.M.2
BU YAZ
YAZ
BU
Ege’den
gelen
Ege’den
Ege’den gelen
gelen
sýcak
moda
sýcak
sýcak moda
moda
dalgasýnýn
dalgasýnýn
dalgasýnýn
etkisi
altýnda...
etkisi
etkisi altýnda...
altýnda...
Gemici Mah. Sahil Yolu Cad. No: 9 Osmancýk
0364 611 22 77-78
KýzýlýrmakHavzasý'na
Havzasý'naekilen
ekilençeltik
çeltiktohumlarý
tohumlarýyeþermeye
yeþermeyebaþladý.
baþladý.Osmancýk
Osmancýkbölgesinde
bölgesindebu
buyýl
yýl24
24bin
bindekarda
dekardaçeltik
çeltikekimi
ekimiyapýldý
yapýldý
Kýzýlýrmak
ÇELTiK ÜRETiCiSi UMUTLU
Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya pek çok yemek ve tatlýnýn en önemli unsuru pirincin üretimi için kollarý sývayan Osmancýk çiftçisi, tarlalarýný hazýrladý. Ýyi bir tesviye isteyen çeltik için tarlalarýný düzleþtiren çiftçiler, daha sonra bol su içinde
yetiþen çeltik için su tutacak 'tava' adý verilen öbekleri yaptý.
Çorum Valisi
deðiþti
Üretici, çeltik tohumunu ise serpme usulüyle toprakla buluþturdu. Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali
Osman Þahiner, bu yýl Osmancýk'ta yaklaþýk 24 bin
dekar alana çeltik ekildiðini belirterek, çiftçilerin bu
yýl umutla tarlasýna girdiðini ve ekim iþlemlerinin tamamlandýðýný söyledi. Þahiner, "Çeltik üretimi meþakkatli bir üretim. Bu üründe risk çok büyük. Çiftçimiz tohumu ekmeden önce tarlasýný özenle hazýrladý. Çeþitli tarým aletleriyle tarlayý düz hale getirdi, tarlanýn sýnýrý oluþturulduktan sonra su salýmý yaptý ve
en son tohum suyla buluþturdu" dedi.
-7’DE
YAÐMUR YAÐDI,
DERELER TAÞTI
Son Valiler kararnamesiyle Çorum Valisi Ahmet Kara, merkeze
alýnýrken Niðde Valisi Necmeddin
Kýlýç, Çorum Valiliðine atandý.
Çorum Valiliðine atanan Niðde Valisi Necmeddin Kýlýç, Çorumlulara sevgi ve selamlarýný iletti. Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ'ýn cep telefonuyla
görüþerek, Çorum Valiliðine atanmasý dolayýsýyla tebrik ettiði Vali Necmeddin Kýlýç,
Hacý Odabaþ aracýlýðýyla Çorumlulara selam ve sevgilerini iletti. Çorum'un hassas
yapýsýný bildiðini ifade eden Vali Kýlýç, birlik
ve beraberlik içerisinde Çorum'un sorunlarýnýn çözümü konusunda gerekli tüm giriþimlerde bulunacaðýný kaydetti.
-7’DE
Osmancýk MHP’de
Karatað dönemi
Osmancýk'ta MHP Ýlçe Baþkanlýðýna Satýlmýþ Karatað getirildi. MHP Osmancýk Ýlçe
Baþkanlýðý görevinden istifa
eden Mehmet Erdinç Yiðit´in ardýndan boþalan
göreve Satýlmýþ Karatað
getirildi. MHP Osmancýk
Ýlçe Yönetimi, kendi arasýnda yaptýðý seçimle, Ýlçe Baþkanlýðý görevine
Satýlmýþ Karatað'ý seçerken, yeni görevlendirme MHP Genel
Merkezi tarafýndan da
onaylandý.
-2’DE
Memlekete
Ýran Irak'ý karýþtýrdýðýný itiraf etti. Buna en büyük delil Kasým Süleymani' nin
'Irak'ý biz yönetiyoruz' sözleri. Aslýnda
dünya alem biliyor ama…
-3’DE
Osmancýk ilçesinde aniden etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle taþkýn yaþandý. Þiddetli yaðmur nedeniyle Kavaközü Deresi, Leðen Deresi ve Uzunkavak Çayý'nda
taþkýn meydana geldi. Sebze bahçeleri ve tarým arazileri taþkýndan zarar gördü.
Birkaç ev ile bir düðün salonu da selden etkilendi. Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Dermicioðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Kadir Eskiadam, Bülent Karagöz
ve DSÝ yetkilileri selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.
-3’DE
Kýzýlýrmak Sahil Projesi
ilçeye vizyon kazandýracak
AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Obruk Mansap, Kýzýlýrmak
Yatak Tanzimi projesinin Osmancýk ilçesine yeni bir vizyon kazandýracaðýný söyledi.
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Cafer Karlý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye
Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler. Yatýrýmlarýn ayrýntýlý
olarak deðerlendirildiði görüþmede Karlý, ilçede yapýlan yatýrýmlar için Uslu'ya teþekkürlerini ileterek, yeni talepleriyle
ilgili destek istedi.
-7’DE
Ýhtiyaç sahiplerine
iftar ve sahur servisi
Osmancýk Belediyesi her yýl olduðu gibi bu Ramazan ayýnda da ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar ve sahur servisi yapacak. Osmancýk Belediyesi tarafýndan
hayýrseverlerin de desteði ile Ramazan
ayý boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar verilecek. Tarihi Ýmaret Aþevinde hazýrlanacak olan yemek yaklaþýk 250 ailenin
evlerine servis edilecek.
-2’DE
Gemici'ye
muhteþem
park
Osmancýk Belediyesi tarafýndan
Gemici Mahallesinde 11 dönüm
alan üzerine inþa edilen Gemici
Tabiat Parkýnda çalýþmalar hýzlandýrýldý.
-12’DE
AK Partililer durum deðerlendirdi
AK Parti Çorum Teþkilatlarý, parti çalýþmalarýný deðerlendirmek ve istiþare
yapmak üzere bir araya geldi.
-5’DE
Mehmet ÖZATA
[email protected]
HAREKET ETMEYEN ZÝNCÝRLERÝNÝN FARKINA VARAMAZ.
(ROSA LUXEMBURG)
Yaklaþýk 10 gündür Osmancýk'tayým.
Ýstanbul'un kargaþasýndan sonra Osmancýk'ýn sükûneti ilaç gibi geldi.
Her sabah Kamil yolu ve Çorum yolunda
yürüyüþler yapýyorum.
Otuz bin nufuslu koskoca Osmancýk'ta yürüyüþ yapan, spor yapan bir insan görememenin üzüntüsünü yaþýyorum.
Hareket etmeyen, yaþamýn farkýna varmayan insanlarýmýz bu yüzden hastalýklarla iç içe
yaþýyor. Hareket etmeyen bu insanlar baþým
dönüyor, dizlerim aðrýyor, midem bulanýyor,
ne yesem dokunuyor þikayetleriyle hayatý hem
kendilerine hem de yakýnlarýna zindan ederek
yaþamaya çalýþýyorlar.
Çarþamba günü Yücel Boyacý, Bekir Gürsoy ve Mustafa Gelgel'i zorla ikna ederek Kandiber kalesine çýktýk. Yetmiþe yakýn ihtiyar delikanlýlar olarak Belediye'nin kalede yaptýrdýðý
geniþ ve çýkýlmasý kolay merdivenlerden rahatlýkla kalenin zirvesine kadar týrmandýk. Ara
bölmelerden yapýlan çardak görünümlü yapýlar pek estetik olmamýþ ama oralardan seyrettiðimiz Osmancýk çok hoþumuza gitti.
Zirvede hayranlýkla seyrettiðimiz Kýzýlýrmak'ýn nazlý nazlý akýþý bizleri bir baþka âleme
sürükledi. Gemici mahallesi, Koyunbaba mahallesi, Þenyurt mahallesi, Güney mahallesi
ve Cumhuriyet mahallesinde yapýlan yeni binalar Osmancýk modern bir büyükþehir haline
getirmiþ.
Açýk denizi andýran çeltik tarlalarýnýn görünüþü ayrý bir güzellikti.
Eski evlerin yerine yapýlan yeni binalar Osmancýk'ýn çehresini deðiþtirmiþ.
Evlerde ve binalarda görülen bu deðiþim ve
güzellik maalesef insanlarýmýzýn ve özellikle
bayanlarýmýzýn zihniyetine hiç yansýmamýþ.
Çaðdaþ olmayan, allý pullu kýyafetlerle or-
talýkta dolaþan genç kýzlarýmýz ve bayanlarýmýzýn görüntüsünü çok yadýrgadým.
Neyzen Tevfik (1879-1953) bir zamanlar
yurtta artan taassubu þöyle yorumlamýþtý.
Hayliden hayli kalýnlaþtý taassup yeniden,
Softalýk zorlu anýrtý ile aldý yürüdü,
Kara bir kinle taassup pusudan çýktý yine,
Yurdu þahane cehalet yeni baþtan bürüdü…
Þair Eþref ( 1846-1912) Türk edebiyatýnýn
en büyük heccavlarýndan (Hiciv sanatçýsý) biridir. Osmanlý Devletinin çöküþ döneminde 2.
Abdülhamit'e yönelik taþlamalarý bir dönemin
perde arkasýný göstermesi açýsýndan çok öðreticidir.
Geçmiþe mâzi deme, tarih oku, / Hüsn-i
tatbikat için emsal olur,
Hâli hazýrda düþün âti için, / Çünkü istikbal
bir gün hal olur…
Geçmiþi bilmenin, bugün iyi iþler yapmak
için bir kýlavuz olacaðýný belirten ozan; geleceði de bugünden düþünmek gerektiðini, geleceðin de bir gün yaþanacaðýný vurguluyor.
Hýzla geliþen Osmancýk'ta erken kalkan
araba almýþ. Araba, traktör ve motorsikletler
trafiði felce uðratmýþ. Özellikle, yaþlý bayanlarýn hiçbir trafik kurallarýna uymadan kullandýklarý triportör denilen üç tekerlekli elektrikli motorlu bisikletler tam anlamýyla bir felaket. Yolda yürümesini beceremeyen teyzelerin
saðýna soluna bakmadan bu araçlarla yollara
çýkmasý akýl alýr bir þey deðil.
Trafiðe kayýtlý olmayan ve sürücülerden
ehliyet istenmeyen bu garip araçlar için Trafik
Amirliði ve Belediyenin mutlaka bir önlem almasý gerekir diye düþünüyorum.
Önümüzdeki Pazar günü Ýstanbul'a dönüyorum. Bir hafta sonra bu köþede görüþmek
üzere hoþcakalýnýz.
Osmancýk'ta MHP Ýlçe Baþkanlýðýna Satýlmýþ
Karatað getirildi.
MHP Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðý görevinden istifa eden Mehmet Erdinç Yiðit´in
ardýndan boþalan göreve Satýlmýþ Karatað getirildi.
MHP Osmancýk Ýlçe Yönetimi, kendi
arasýnda yaptýðý seçimle, Ýlçe Baþkanlýðý
görevine Satýlmýþ Karatað'ý seçerken, yeni görevlendirme MHP Genel Merkezi tarafýndan da onaylandý.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðýna
Satýlmýþ Karatað seçildi.
Mehmet Erdinç Yiðit'in görevinden istifasýyla boþayan
MHP Osmancýk Ýlçe Baþ-
Osmancýk Belediyesi her yýl olduðu gibi bu Ramazan ayýnda da
ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar ve
sahur servisi yapacak.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan hayýrseverlerin de desteði ile
Ramazan ayý boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar verilecek.
Tarihi Ýmaret Aþevinde hazýrlanacak olan yemek yaklaþýk 250 ailenin evlerine servis edilecek.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Belediyesi olarak
Ramazan ayýnda da ihtiyaç sahiplerinin yanýnda olacaklarýný belirterek "Ramazan ayý boyunca ihtiyaç
sahibi vatandaþlarýmýzýn evlerine
hem iftar hem de sahur için yemek
servisi yapýlacak. Evinde iftar ya
da sahur yapmakta zorlanan yaþlýlarýmýz, ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýz olmak üzere yaklaþýk 250 aileye yemek ulaþtýrýlacak. Bu hem
600 yýllýk bir Ýmaret geleneði hem
de Ramazan çadýrýna göre vatandaþlarýmýzýn daha kolay istifade
ettiði bir uygulama." dedi.
'RAMAZAN'A ÖZEL MENÜ'
Ýhtiyaç sahiplerine servis edilecek yemeðin Ramazan'a özel
Balýkesir Valisi Osmancýklý hemþerimiz
Mustafa Yaman, Mardin
Valiliðine atandý.
Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn
yayýmladýðý son Valiler
Kararnamesiyle 22 vali
merkeze alýndý, 24 ile
yeni vali atandý.
Kararnameyle Balýkesir Valisi hemþerimiz
Mustafa Yaman Mardin
Valiliðine atandý.
MUSTAFA YAMAN
KÝMDÝR?
1961 yýlýnda Osmancýk Ýlçesinde doðdu. Ýlk, orta ve lise tahsilini Osmancýk Ýlçesinde
tamamladý.
1985 yýlýnda Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Avukatlýk stajýný bitirdi.
1986 yýlýnda Kütahya'da Kaymakam Adayý
olarak göreve baþladý. Bilgi ve görgü artýrmak
Bektaþ'tan 'Pirinç Festivali' önerisi
Festival Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet
Þimþek ve Gaziantep Büyükþehir Belediye
Baþkaný Fatma Þahin'in katýlýmýyla baþladý.
Programa katýlan Çorum Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ þehirlerin ve yöresel kültürlerin tanýtýmý adýna Gaziantep'in böyle bir
organizasyonu gerçekleþtirmelerinden ötürü çok sevindiklerini ifade etti. Bektaþ, benzer organizasyonlarla Çorum'da da patentli
Osmancýk pirincini öne çýkarýlarak þehrin tanýtýmý adýna Pirinç Festivali düzenlenebileceðini belirtti.
(Haber Merkezi)
*****
O.H.102
SARAY DÜÐÜN SALONU
O.H.105
0364 611 2099 -0535 386 23 61
Gürleyik Mah. Ergenekon Cd. No: 74 OSMANCIK
beslenme kurallarýna uygun olarak hazýrlanacaðýný belirten Karataþ "Ramazan menüsü hazýrlanýrken bütün incelikler düþünüldü.
Aþçýlarýmýz en kaliteli malzemelerle günlük alýnmasý gereken kaloriye uygun olarak menüler hazýrlayacak. Yemek menüsünün yanýnda her gün tatlý servisi de yapýlacak" diye konuþtu.
'HAYIRSEVERLER DE
DESTEK
VERÝYOR'
Osmancýk Belediyesinin her
gün evlere iftar servisine hayýrseverlerin de destek verdiðini vurgulayan Baþkan Karataþ, hayra vesile olmak isteyen vatandaþlarýn
aþevine baðýþta bulunabildiðini ifade etti.
(Haber Merkezi)
Mustafa Yaman, Mardin Valisi oldu
kanlýðýna Satýlmýþ Karatað seçildi.
MHP Osmancýk Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri
arasýnda yapýlan seçimle ilçe baþkanlýðýna seçilen Karatað, gerekli mercilere evraklarýný
teslim ederek görevine baþladý.
Karatað seçimin ardýndan yaptýðý açýklamada, "öncelikle Ýlçe Baþkanlýðý görevine
beni layýk gören yönetim kurulundaki arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Bizden önceki baþkanlarýn yaptýklarý gibi bizde bu dava
için elimizden gelenin en iyisini yapmaya
hazýrýz. Benden önce görev yapmýþ
tüm baþkanlarýma teþekkür ediyor ve her zaman manevi desteklerine, tecrübelerine baþvuracaðýmýzý belirtmek istiyorum"
dedi. (Haber Merkezi)
alan Gaziantep, Türk mutfaðýnýn önemli gýdalarýndan olan bulguru tanýtmak için büyük
bir organizasyona ev sahipliði yaptý.
Sayfa
Ýhtiyaç sahiplerine
iftar ve sahur servisi
Osmancýk MHP´de
Karatað dönemi
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum'da patentli Osmancýk pirincini
öne çýkarmak için Çorum'da "Pirinç Festivali" düzenlenmesini önerdi.
Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný
Mustafa Boyraz ve Yönetim Kurulu Baþkaný
Ali Bektaþ, Gaziantep Ticaret Borsasý öncülüðünde Gaziantep Valiliði, Gaziantep Belediyesi ve Gaziantep Ticaret ve sanayi odalarý katkýlarýyla ilk olarak gerçekleþtirilen Bulgur Festivaline katýldýlar. Gastronomi dalýnda UNESCO yaratýcý þehirler aðýnda yer
2
OSMANCIK HABER
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
amacý ile 1 sene Belçika'da kaldý. Kaymakam
Adaylýðý stajý döneminde Ürgüp Kaymakam
Vekilliði görevinde bulundu. Kura ile Almus
Kaymakamlýðýna baþlayan Yakan, daha sonra
sýrasýyla Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarý
ve Niksar Ýlçelerinde
Kaymakamlýk yaptý.
Ýçiþleri
Bakanlýðý
Merkez Teþkilatýna Hukuk Müþaviri olarak
atandý. Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdür Yardýmcýlýðý, Personel Genel Müdür Yardýmcýlýðý, Personel Genel Müdürlüðü, Tunceli
Valiliði, Giresun Valiliði,
Kýrklareli Valiliði ve Balýkesir Valiliði görevlerinde bulundu. Son kararnameyle Mardin Valiliðine atanan Mustafa Yaman
evli ve bir çocuk babasýdýr.
(Haber Merkezi)
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
3
OSMANCIK HABER
Sayfa
OSMANCIK VE ÇORUM’DA
ÇOK YAKINDA AMASYA’DA
JAKAMEN’DE
HANGÝ SEN OLMAK
ÝSTERSEN...
YAZLIK SEZONUMUZ AÇILMIÞTIR...
BU YAZ Ege’den gelen sýcak moda dalgasýnýn etkisi altýnda...
Gemici Mah. Sahil Yolu Cad. No: 9 Osmancýk
0364 611 22 77-78
Yaðmur yaðdý, dereler taþtý
Osmancýk ilçesinde aniden etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle taþkýn yaþandý. Þiddetli yaðmur nedeniyle Kavaközü Deresi, Leðen
Deresi ve Uzunkavak Çayý'nda taþkýn meydana geldi.
Sebze bahçeleri ve tarým
arazileri taþkýndan zarar
gördü. Birkaç ev ile bir düðün salonu da selden etkilendi. Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Dermicioðlu,
Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Kadir Eskiadam, Bülent
Karagöz ve DSÝ yetkilileri
selden etkilenen alanlarda
incelemelerde bulundu.
Osmancýk Belediyesi tarafýndan trafiðe kapanan Ergenekon Caddesi'nin tekrar
açýlmasý ile birlikte selden
etkilenen yollarda temizlik
çalýþmalarýna baþlandý. Selden etkilenen bölgelerde zarar tespit çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi.
Gemici ve Gürleyik mahalleleri selden etkilenirken,
daha önceki yaðýþlarda yüz-
Ýran Irak'ý karýþtýrdýðýný itiraf etti. Buna en büyük delil
Kasým Süleymani' nin 'Irak'ý
biz yönetiyoruz' sözleri. Aslýnda dünya alem biliyor ama…
Ha bir de; Ýranlý Kara Kuvvetleri Komutaný Irak'ta Felluce operasyonuna katýlmýþ
Ýran/Ýsrail/Haçlýlar/Küreselciler kol kola
* * *
Memlekete
Dün sýrýtarak Arap baharý
naralarý atýyorlardý. Kendilerince Türkiye'ye de bahar gelsin istediler. Þimdi rüzgar tersine döndü
ve Avrupa baharý baþladý. Fransa
yanýyor, Belçika yanýyor ve Almanya'nýn etekleri tutuþtu.
* * *
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý bu yaz
Avrupa'ya seyahat edecek vatandaþlarýný uyardý. Anlamý AB nin sonu geliyor.
* * *
lerce ev ve iþyerinin baskýnlara maruz kaldýðý Þenyurt
Mahallesi'nde geçtiðimiz aylarda tamamlanan sel kanalý nedeniyle taþkýn meydana
gelmedi.
Osmancýk'ta sýk sýk taþkýnlarla anýlan Tillim Çayý'ndan gelen sel sularý Taþkýn Koruma Projesi kapsa-
mýnda inþa edilen kanaldan
Kýzýlýrmak'a tahliye edildi.
Böylelikle Þenyurt Mahallesi
ilk defa sel baskýnlarýndan
eskisi gibi etkilenmedi. (ÝHA)
AMCA OÐULLARI KAZADA CAN VERDi
Osmancýk ilçesi'nde bir TIR'ýn bariyerlere
çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 2 amca oðlu hayatýný kaybetti.
Alýnan bilgiye göre bugün sabah saatlerinde
Samsun-Ýstanbul D-100 karayolu Kalinse köyü
mevkisinde meydana gelen kazada Van'dan Ýstanbul'a saman götüren 26 yaþýndaki Fýrat Kahvecioðlu yönetimindeki TIR , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarýnda bulunan bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada TIR sürücüsü Fýrat Kahvecioðlu ile
yanýnda yolcu olarak bulunan amcasýnýn oðlu 47
yaþýndaki Turan Kahvecioðlu araç içerisine sýkýþarak olay yerinde yaþamlarýný yitirdiler. Kaza kýrým ekibinin uzun uðraþlar sonucu araçtan çýkartýlan Fýrat Kahvecioðlu ile Turan Kahvecioðlu'nun
cansýz bedenleri Osmancýk Devlet Hastanesi
morguna kaldýrýldý.
(Mustafa Ulusoy)
Osmancýk'ta
5 köye
kanalizasyon
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, Osmancýk ilçesine baðlý
5 yerleþim yerine kanalizasyon yapým iþi ihalesinin 17 Haziran .2016 tarihinde, ilçeye
baðlý bir köye içme suyu tesisi
yapým ihalesinin ise 09 Haziran 2016 tarihinde yapýlacaðýný açýkladý. Uslu, konuyla ilgili
yaptýðý açýklamada "Ýl Özel
Ýdaremiz 2016 yýlý yatýrýmlarýnýn ihalelerini yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda;Osmancýk Ýlçemizin Gökdere köyü, Çampýnar köyü Pelitpýnar
mahallesi,
Aþýkbüküköyü
Esenli ile Ýshaklý mahalleleri ve
Umaçköyü Kanalizasyon Tesisi yapým iþi ihalesini 17 Haziran Cuma günü, Aðýroðlan köyü içme ve kullanma suyu isale hattý yapým ihalesinin ise 9
Haziran Perþembe günü yapýlýyor. Hayýrlý olsun" dedi. Her
iki yapým iþinin sözleþmelerinin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içerisinde yer teslimi
yapýlarak iþe baþlanacaðý, Kanalizasyon tesislerinin 90 takvim gününde, Ýçme suyu tesisinin de 60 takvim gününde
tamamlanmasý planlandýðý bildirildi.
(Haber Merkezi)
Amerika Teksas eyaletindeki ýrkçý örgütler Müslümanlara karþý eðitim alýyorlar. Müslümanlarý öldürmek için domuz kanýna batýrýlmýþ
mermi kullanacaklarmýþ.
* * *
Bu çaðda bu kafa üstelik eðitimci; Osmancýk'ta ben filanca okula
gitmem, malzeme almam da vermem de diyen okul müdürü kimdir?
Merak etmeye baþladým.
* * *
* * *
Nusaybin'de ABD yapýmý AT-4
roketi bulunmuþtu. Þýrnak'ta da
ABD yapýmý havan mermileri bulundu. Bunun anlamý ne demektir?
Evet hemen her þey açýk ve net…
* * *
Ýsrail/Mossad'ýn eski þefi Efraim
Halevy: Ýran'ýn Ýsrail için varoluþsal
bir tehdit olmadýðý itiraf etmiþ.
Þia kurucusu da Abdullah Ýbn
Sebe adlý Yahudi deðilmiydi? Kapý
aralandý. Artýk gerçekler gün yüzüne çýkýyor. Yakýnda Ýran Ýsrail uçak
seferleri baþlar.
* * *
Van Çatak 'ta ilçe müftüsü sabah
namazýna gelen cemaate namaz
sonrasý keçi sütü tereyaðý ve baldan
oluþan kahvaltý ikram ediyormuþ.
Afiyet olsun. Böyle güzel örneklerin
çoðalmasýný arzu ediyorum.
* * *
Çorumlu Vali Mustafa Yaman'ýn
Bölgede bir Kürt sorunu yok.
Mardin Valiliðine atanmasýný Valiler Kürt ve Ermeni'yi kullanarak (BÝP)
kararnamesinde sayýn Cumhurbaþ- Büyük Ýsrail Projesinin aþamalarý
kaný'nýn izleri var þeklinde okumak iþleme konuluyor.
gerek.
* * *
Vali Yaman'ýn Mardin'e atanmasý
Bu günlerde AB devletlerinde
Cumhurbaþkanýnýn geleceðe attýðý Ermeni
kabul etme yarýþý
bir imza olarak deðerlendirmek ge- baþladý. tasarýsýný
AB bu yarýþla kendi ayaðýna
rek.
Daðýlma ve çözülme hýzlaGüneydoðu'da terör sonrasý sos- sýkýyor.
nacak.
yal açýdan Cumhurbaþkaný'nýn etkiOsmancýk'ta bu günlerde bazý
si derin olacak. Devlet kendini his- guruplar
kalabalýk görülmeye çalýsettirecek. Vali Yaman Mardin'de de þýyor. Çekme
su suyla deðirmen
Yaman iþlere imza atacak. Hayýrlý
dönmez.
Nereye
kadar?
uðurlu olsun.
Lezzetin Deðiþmez Duraðý
yolcu
iSKENDER
Alo Paket
85
0364 600 119 19
0543 209 1
O.H.114
O.H.104
Ulucami Mahallesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
No: 22/A
4
OSMANCIK HABER
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Küçük: Sanat
ruhun atýðýdýr
Ýlkay YORULMAZ
RAMAZAN AYI ÝLE MERHUM ALÝ
ÞÝRÝN ARASINDAKÝ ÝLGÝNÇ TEFAVUK
Ramazan ayý baþladý. 2016 Ramazan'ýn ilk günü 6 Haziran Pazartesi yani
bu gün. Pazar'ý Pazartesiye baðlayan bu
gece ilk sahur yapýldý. Ramazan ayýnýn
anlam ve önemini anlatmakla bitiremeyiz.
Biz Osmancýklýlar için Ramazan ayýnýn bir önemi daha vardý. Oda merhum
Ali Þirin. Ne ilginç bir tevafuktur ki 6 Haziran Ramazan ayýnýn birinci günü olduðu
gibi Osmancýklýlarýn sosyal hayatýnýn
farklý simgelerinden olan Ramazan davulcusu Ali Þirin'in de ölümünün birinci yýl
dönümü. Bu yýl ikisi de ayný güne denk
geldi.
Tefavuk diyorum çünkü bu durumu tesadüften farklý görüyorum. Bir Ýlahi maksat, bir Ýlahi hikmet gördüðümden "Allah
böyle denk getirdi" diye düþünüyorum.
Bir yýlýn ardýndan Osmancýk sokaklarý bu Ramazan'da da o çok sevdiði Rabbine kavuþtuðu için öksüz kaldý.
Ramazan ayýnýn bereketli atmosferine girdiðimiz bu günlerde Osmancýk sokaklarýnda gözler onu arayacaðý gibi kulaklar da hiç þüphesiz Ali Þirin'in coþkulu
ve gür sesini arayacak.
Osmancýk halký, Osmancýk ile ve Ramazan ayý ile bütünleþmiþ olan Ali Þirin'in
yokluðunun ardýndan geçtiðimiz yýl olduðu gibi bu yýlýn ilk sahuruna da yine onsuz kalktý.
Ali Þirin'in ölümünün ardýndan Ramazan ayýnýn simgesi olan ve asýrlardýr sürdürülen sahura davul ile kalkma geleneði
Osmancýk'ta bu yýl ve bundan sonraki yýllar da da maalesef onsuz devam edecek.
Cep telefonlarýna, alarmlý saatlere
raðmen her gece sokaklarýmýzý arþýnlayan, sokakta gördüðü insanlarý selamlayan merhum Ramazan davulcusu Ali Þirin'in vefatýnýn ardýndan kaleme aldýðým
yazýda ondan Allah'ýn Veli Kulu diye bahsetmiþtim.
Onun için bir yýl evvelki bu yazýyý tekrar sizlere sunuyorum.
ALLAH'IN VELÝ KULU MERHUM ALÝ
ÞÝRÝN'E
Ali Þirin Allah, Resul ve Kur'an-ý Kerim sevdalýsý, beþ vakit namazýný aksatmadýðýný söyleyen Rahmani yönleri olan
bir insandý.
Ali Þirin Hak'tan yanaydý, haklý'dan
yanaydý.
Okuma-yazmasý olmadýðý halde, inanýlmaz manevi bilgilere sahip olan ve
dünyayý çok iyi okuyabilen deðiþik bir insandý.
Ali Þirin ayný zamanda bir Osmancýk
sevdalýsýydý.
Yaþadýðý þehri sahiplenen mert ve
dürüst bir insandý.
Giriþken, yardýmsever ve çalýþkan kiþiliði ile hep en önde yer almaya çalýþýrdý.
Hile, hurda bilmez, doðruluk ve güzellik için ne yapýlmasý gerekirse onun peþinde koþardý.
Sabah namazýyla kalkýp yatsý namazýyla yattýðýný söyleyen, milletine, ülkesine ve tüm canlýlara faydasý olan bir insandý.
Sevgi, saygý, yardýmlaþma, dayanýþma ve paylaþma gibi insanda olan en asil
duygularýn hepsine sahipti. Bu nedenle
de herkes tarafýndan sevilirdi.
O, Osmancýk halkýnýn kalbinde yerini
bulurdu.
O, hepimizin hayatýnda önemli bir yere sahipti.
Düðünler, cenazeler, toplumsal olaylar
da baþkalarýnýn acýlarýný ve mutluluðunu
paylaþan, hem canýyla hem de kanýyla insanlýða faydalý olabilen asil bir insandý.
O, Osmancýk'ýn ayaklý kan bankasýydý.
A Grubu RH + kan arayanlarýn ilk adresiydi.
Ölümüne kadar 160 ünitenin üzerinde kan vererek tescilsiz bir rekora sahipti. Baðýþladýðý kanlarla fersiz gözlere, solgun yüzlere umut olan, hakikatte ise kendi dünya ve ahiret saadeti için ýþýk olma
çabasýnda olan bir kuldu.
Kanýný baðýþlayarak, yüzlerce belki
de binlerce insanýn gönüllerinde yaþamayý becerebilen ve bunu dini ve insani bir
vazife olarak gören müstesna bir kiþilikti.
Kan baðýþý konusunda tescilsiz bir rekora sahip olan Ali Þirin'in hayattayken
en çok istediði þey ise Guinness Rekorlar
Kitabýna girmekti. Olmadý…
Hiç evlenmemiþ, babasýndan kalan
evinde tek baþýna yaþamýþ, , mezarlýk iþlerini kendine vazife edinerek asýl mekanýnýn Osmancýk Asri Mezarlýðý olduðunu
söyleyerek "Sonunda gelip yatacaðýmýz
yer burasý deðil mi? Evimize ne kadar
özen gösteriyorsak, ondan daha çok mezarlýklara özen göstermeliyiz." diyen kendine has, þahsýna münhasýr bir hayat tarzýný benimsemiþ Allah'ýn sevgili kuluydu.
O "Osmancýk'ýn hem velisiyim, hem
delisiyim" diyebilecek kadar temiz ve açýk
yürekli bir insandý.
Tek kiþilik dünyasýný cümle alemle
paylaþmýþ Davulcu Ali, Þekerim, Hayatým, Osmancýk'ýn Gülü lakaplarýyla bir daha seslenemeyeceðimiz Ali aðabeyimiz
bana göre kalp gözü açýk olan Allah'ýn
veli kuluydu. (Veli: Allah'ýn dostu, sevgili
kulu, iyi Müslüman anlamýna gelir.)
Allah'ýn veli kuluydu diyorum, çünkü
ömrümce unutamayacaðým bazý durumlarýný gördüm ve þahit oldum.
Anlatmam ne kadar doðru bilmiyorum ama Ali aðabeyimizin kalp gözünün
açýk olduðunu görmeyi Rabbim bana nasip etti. Þahit olduðum olay Ali aðabeyin
açýk olan kalp gözüyle düþünceleri okuyabilme meziyeti.
Özetle anlatmam gerekirse:
Ölümünden yaklaþýk bir yýl önce muhabbet kaynaðý olan merhum Ali aðabeyim çalýþtýðým Osmancýk Haber Gazetesi'ne gelerek beni ziyaret eti.
Beni tanýyanlar ve gazeteye gelenler
bilir. Ben kýzýmý iþyerimde büyüttüm.
O zamanlar 1 yaþýnda olan kýzýmý kucaðýmda ninni söyleyerek eylerken Rahmetli Ali aðabeyim "Bak hele… bebeði
eylerken söylediðin ninninin aralarýnda
"eeeee,,eeee"deðil" Hu, Hu, Hu Allah
de"dedi.
Tebessümü yüzünden eksik olmayan
Ali aðabeyime hak verdim ve dediðini
yaptým. Ve o anda aklýmdan "Kýzýmýn Ali
aðabeyle bir fotoðrafý olmalý. Acaba versem tutabilir mi?, Beraber fotoðraflarýný
çeksem mi?" diye geçirdim.
Aklýmdan geçen düþüncenin hemen
ardýndan merhum Ali aðabeyim " Bak hele gadacým… Ver kýzýný düþürmem. Hadi
beraber fotoðrafýmýzý çek. Bunu düþünüyordun deðil mi?" dedi.
Ali aðabeye baka kaldým. Tüylerim
ürperdi…
Allah'ýn izni ile kalp gözü açýk olan Ali
aðabeyim benim manevi halimi görmüþ
ve aklýmdan geçenleri aynen okumuþtu.
Her ne kadar kendisi söylemiþ olsa
da bu insan "Deli" olabilir mi?
Benim kanaatim Ali aðabeyimin kutlu
bir insan, Allah'ýn veli kulu olduðu yönünde. Ve bu kutlu insan bir sabah aniden
ayrýldý aramýzdan. 6 Haziran 2015 Cumartesi günü sabah namazýný eda edip
evine döndüðü sýrada geçirdiði bir kalp
krizi koskoca Ali aðabeyi aldý götürdü
aramýzdan.
Osmancýk halký tarafýndan çok sevilen ve Osmancýk ile bütünleþmiþ olan Ali
aðabeyimin ölüm haberi sosyal paylaþým
siteleri dahil olmak üzere bir çok platformda kýsa süre içersinde duyuldu.
Geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný
yitiren 1958 Osmancýk doðumlu Ali Þirin
aðabeyim 31 yaþýndan itibaren 24 yýldýr
18 mahallesi bulunan Osmancýk'ýn 9 mahallesini Yeni Mahalle, Yazý Mahallesi,
Güney Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi,
Hýdýrlýk Mahallesi, Kýzýlýrmak Mahallesi,
Yeþilçatma Mahallesi, Ulucami Mahallesi
ve Koyunbaba Mahallesi'ni 3 tekerlekli bisikletiyle sokak sokak dolaþarak sahura
kaldýrýyordu.
Ramazan aylarýnda biz Osmancýklýlarýn en birinci imsakiyesi Ali Þirin aðabeyimin kendi adýna bastýrýp daðýttýðý imsakiye deðil miydi?.
Ali Þirin aðabeyimin vefatý herkesi üzdüðü gibi üçtekerlikli bisikletiyle her karýþýný gezdiði Osmancýk sokaklarý da öksüz kaldý.
Geniþ yürekli, herkese sevgi gösterip,
saygý sunan yüce bir gönül adamý olan
Ali Þirin aðabeyime Allah rahmet etsin
kabri nur dolsun.
O, çok iyi bir insandý çok severdik, Allah'ta çok sevsin günahlarýný affetsin, mekaný cennet olsun inþallah.
Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneði (TDED) Osmancýk
Þubesi, Düþünce Seminerlerinde Nenehatun Özel Eðitim
Ýþ Merkezi Öðretmeni Fahri
Küçük'ü konuk etti.
Fahri Küçük seminerde,
“Sanat nedir? Sanatçý kimdir?
Þiir sanatýn neresinde? Þair
bir sanatçý mýdýr?” sorularýný
açýkladý.
'Sanat ruhun atýklarýndan
ortaya çýkan ürünler bütünüdür' diyerek konuþmasýna
baþlayan Küçük," Nasýl ki bedenin fazlalýklarýný atarak rahatlamaya ve canlýlýðýný korumaya ihtiyacý varsa, ruhunda
içindeki sýkýþmalarý dýþarý atarak rahatlamaya ve diriliðini
korumaya ihtiyacý vardýr. Sanat kalýcýlýðý olandýr. Gündelik
ve dönemlik olarak ortaya koyulan ürünler eser deðeri taþý-
yamaz" diyerek sanatýn ne
demek olduðunu söyledi.
'Kendini sýradan iletiþim
kurmayý reddederek sanatsal
eserler aracýlýðýyla ifade eden
kiþi sanatçýdýr' diyen Küçük,
"Peþinde koþtuðu sanat dalýný
bir yaþam biçimi haline getirir.
Ýlgilisi olduðu sanat dalý muhabbetine, duygu durumuna ,
kýlýk kýyafetine deðin yansýr.
Kiþinin sanatçý olabilmesi için çilesini çekmesi ve çilesini çekerken kendine
koyduðu basamaklarý olmasý icap eder.
Esas sanatçýnýn hakikati
söylemek gibi bir derdi olmak
zorundadýr. Hakikati söyleyebilmesi içinde dünün , bugünün , ve geleceðin bilgilerini
öðrenmekle vazifelidir. Her
þeyin bilgisine vakýf olmasýnýn
önünde duran kýsýtlý zaman
ve unutmak engellerinden
ötürü elbette her þeyin bilgisine eriþemez. Lakin bunu ideal edinen sanatçý çok þeyin
bilgisine vakýf olarak toplumunu güzelleþtirme ve onu anlamlý bir bedene bürüme baþarýsýný elde edebilecektir." diye konuþmasýna devam etti.
Daha sonra karþýlýklý konuþmalar etrafýnda þekillenen
seminer Fahri Küçük'ün kendi
þiirlerini okuyarak seminer sona erdi.
(Haber Merkezi)
Saðlýkçýlarýn mezuniyet sevinci!
Toprak sanayicilerin enerji sorunu tartýþýldý
Tuðla ve kiremit sektörü temsilcileri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ev sahipliðinde düzenlenen "Ben daha az enerji
kullanýyorum" konulu bilgilendirme toplantýsýnda buluþtu.
Tuðla ve Kiremit Sanayicileri Derneði
(TUKDER) tarafýndan Türkiye genelinde
baþlatýlan "Ben daha az enerji kullanýyorum"
konulu bilgilendirme toplantýsý Çorum'da düzenlendi.
Toplantýya AK Parti Çorum Milletvekili ve
Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi
Ahmet Sami Ceylan, TUKDER Yönetim Kurulu Üyesi Çorum TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TUKDER Yönetim Kurulu Baþkaný Kadir Baþoðlu, Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlýðý Enerji Verimliliði
Daire Baþkanlýðý'ndan Burhan Güldibi, Çorum, Osmancýk ve çevre illerdeki Tuðla Kiremit imalatçýlarý ile enerji sektöründe söz sahibi firmalar katýldý.
Toplantýda SABO S.A, Arsan Makine,
MATES, HMF Hyundai, Schneider Electric
ve Gamak firma temsilcileri tarafýndan katýlýmcýlara, iþletmelerdeki enerji kullanýmý
azaltmak ve enerji maliyetlerini düþürmek
amacýyla geliþtirdikleri projeler hakkýnda bilgiler verildi.
Daha sonra, Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlýðý Enerji Verimliliði Daire Baþkanlýðý'ndan Burhan Güldibi'nin, bakanlýðýn enerji verimliliði faaliyetleri ve teþvikleri hakkýnda
bir sunum yapmasýyla toplantý sona erdi.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi'nde mezuniyet sevinci
yaþandý.
Okul konferans salonunda
gerçekleþtirilen
2015-2016 Eðitim Öðretim
yýlý mezuniyet programýna
okul idarecileri, öðretmenler, okul aile birliði üyeleri,
öðrenciler ve çok sayýda
öðrenci velisi katýldý.
Okul öðrencilerinden
Neslihan Özüdoðru ve Alperen Savaþ'ýn sunuculuðunu yaptýðý mezuniyet töreni, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla
baþladý.
Ardýndan okulu tanýtýcý
slayt gösterisi izletildi.
Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý
velileri temsilen Haluk
Uzun, okul öðrencilerini
temsilen Kübra Dað ve Ýngilizce Öðretmeni Rahman Candemir gerçekleþtirdi.
Mezun olan öðrenciler
tarafýndan bayrak ve flama, bir alt sýnýf öðrencilerine teslim edildi.
Mezun olan 86 öðrencinin plaket ve diplomalarý
okul öðretmenleri tarafýndan verildi.
ANILCAN SAÐLAM
UNUTULMADI
Mezuniyet töreninde
coþku ve heyecanýn yanýnda duygu dolu anlar da
yaþandý.
2015-2016 Eðitim ve
Öðretim yýlýný tamamlayan
Ýsmail Karataþ Saðlýk
Meslek Lisesi'nden 86 öðrenci, 16 Mayýs 2016'da
vefat eden Anýlcan Saðlam'ýn anýsýný yaþatýrken,
Anýlcan Saðlam'ýn mezuniyet diplomasý temsilen
kardeþi Burak Saðlam'a
verildi.
Diplomalarýný alan öðrenciler, hep birlikte kep fýrlatarak, mezuniyet coþkusunu doyasýya yaþadýlar.
Programýn ardýndan
davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu.
(Selma Çetindere)
5
OSMANCIK HABER
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Salim SAVCI
OKU!
DÝYENLER DE MÝ
OKUMUYOR?
Biz insanýz. Toplumsal bir varlýðýz. Toplumun temel taþýyýz. Doðduk, büyüdük,
okuduk, bir meslek sahibi olduk. Mesleðimiz de bize düþenleri yapýyoruz. Bir
çok niteliklere sahibiz. Bunlar ise ;
Merhametli olmak
' Güneþ gibi!
Cömert davranmak
' Akarsu gibi!
Alçak gönüllü olmak
' Toprak gibi!
Ayýplarý örtmek
' Gece gibi!
Ýþte bunlarý, bir zamanlar Mevlâna düþünmüþ. Ne demek isteðini de içtenlikle
söylemiþ. Okuyanlar ders almýþ. Okumayanlar ; aman sende, bana ne? Demekle yetinmiþtir. o denli alýþkanlýklar çok ki
; onlarýn arkasýna takýlýp kalmýþlar.
Analar, babalar, eðitimciler, yazarlar
durmadan OKUMAK üzerinde direnerek
duruyorlar. Söz dinliyor muyuz? Lütfen
oraya kocaman bir soru iþareti? koyuveririz ve düþünüveririz!
Düþünmek için; iyiliklerin, güzelliklerin,
doðrularýn, gerçeklerin yanýnda yer almanýz gerekiyor. Ýþ; dönüyor, dolaþýyor
OKUMAK eylemine kilitleniyor. Yoksa :
Oku! diyenler de mi okumuyor?
Sevgi benden, düþünmek sizden olsun
dileklerimle!
AK Partililer durum deðerlendirdi
AK Parti Çorum Teþkilatlarý, parti
çalýþmalarýný deðerlendirmek ve istiþare yapmak üzere bir araya geldi.
Haziran ayý AK Parti Çorum Ýl Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý.
Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye
Konferans Salonu'nda düzenlenen
toplantýya; yoðun bir katýlým olurken,
parti çalýþmalarý deðerlendirildi.
Toplantýya Osmancýk AK Parti Ýlçe
Baþkaný Cafer Karlý ile Belediye Baþkaný Hamza Karataþ da katýldý.
Toplantýya; AK Parti Genel Merkezi
tarafýndan Çorum, Tokat ve Amasya il-
lerini kapsayan bölge koordinatörlüðü
görevi verilen AK Parti Sakarya eski
Milletvekili Recep Yýldýrým da katýldý.
Toplantýya ayrýca; Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl
Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, il
ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri,
ilçe-belde belediye baþkanlarý, il genel
meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri,
gençlik ve kadýn kollarý ile partililer katýldý.
(Çaðrý Uzun)
VEFA
Osmancýk Yeni
Mahallesi Muhtarlýðýna
merhum eski muhtar
Turan Bulduk'un
eþi Aysel Bulduk
seçildi.
Osmancýk Yeni Mahallesi
Muhtarlýðýna, merhum eski
muhtar Turan Bulduk'un eþi Aysel Bulduk seçildi.
3 adayýn yarýþtýðý seçimde
Aysel Bulduk 763 oyla Yeni
Mahallesi Muhtarlýðýna seçilirken, diðer adaylardan Cemil
Güler 298, Havva Kalem ise 37
oy aldý.
Turan Bulduk'un 22 Mart
2016 tarihinde geçirdiði kalp
krizi sonucu vefat etmesi sonucu boþalan Yeni Mahallesi'nin
yeni muhtarýný belirlemek üzere dün seçim yapýldý.
Aysel Bulduk, Cemil Güler
ve Havva Kalem olmak üzere 3
adayýn yarýþtýðý seçimde mahalle sakinleri, merhum muhtar
Turan Bulduk'a vefa borcunu
ödeyerek, aday olan eþi Aysel
Bulduk'u mahalle muhtarlýðýna
seçti.
Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu'nda yapýlan seçimde
toplam 5 sandýkta oy kullanýldý.
Seçimde mahalleye kayýtlý
toplam 1780 seçmenden
1098'inin sandýk baþýna gitti.
Ýkisi bayan olmak üzere
toplam 3 adayýn yarýþtýðý seçimde, merhum muhtar Turan
Bulduk'un eþi 763 oy alarak,
mahallenin yeni muhtarý olurken, deðer adaylardan Cemil
Güler 298, Havva Kalem ise 37
oy aldý.
Huzurlu ve sakin bir ortamda yapýlan seçimlere katýlým
beklenenin altýnda olmasý dikkat çekti. (Selma Çetindere)
12 Adet Güneþ Paneli 250W
8 Adet Jel Akü 12V 143 AH
1 Adet Tam Sinüs Ýnvertör 48 VDC 4000W
1 Adet Þarj Kontrol Cihazý 48V 30A
40 Metre 6 mm Kýrmýzý Solar Kablosu
40 Metre 6 mm Siyah Solar Kablosu
12 Adet MCv Konnektör
1 Pako Þalter ve Kutusu
1 Adet Montaj Sistemi
Neler Çalýþtýrýr?
Eonomik bir kullaným ile bir evin bütün
elektrik ihtiyacýný karþýlar.
2 Adet Güneþ Paneli 100
1 Adet Jel Akü 12V 102 Ah
1 Adet Modifiye Sinüs Ýnvertör 12V 300W
1 Adet Þarj Kontrol Cihazý 12V 10A
5 Metre 6 mm Kýrmýzý Solar Kablosu
5 Metre 6 mm Siyah Solar Kablosu
4 Adet MC4 Konnektör
1 Adet Montaj Sistemi
Mehmet Özata'dan kutlama ziyaret
Neler Çalýþtýrýr?
4 Adet Tasarruflu Lamba 4-5 Saat
50 Ekran+Uydu Alýcýsý TV 2-3 Saat
Cep Telefonu ve Bilgisayar Þarjý
O.H.108
Eðitimci-Yazar Mehmet Özata, Çorum
Yayla Haber, Alaca Lider ve Osmancýk
Haber Gazetelerinin Ýmtiyaz Sahibi Hacý
Odabaþ'ý Osmancýk Haber'i bünyesine
katmasý nedeniyle kutladý.
Ayný zamanda Osmancýk Haber'in
köþe yazarý olan Mehmet Özata, Osmancýk Haber'i ziyaret ederek, gazetenin Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ ile bir
süre sohbet etti.
Osmancýk Haber'in Osmancýk'ýn en
eski ve en köklü gazetesi olduðunu ifade
eden Özata, Osmancýk Haber'de yaþanan yönetim deðiþikliðinin ilçeye çok daha büyük katkýlar saðlayacaðýna olan
inancýný dile getirerek, Hacý Odabaþ'a Osmancýk Haber'in devralýnmasýndan dolayý
baþarý dileklerinde bulundu. Hacý Odabaþ
ise Mehmet Özata'ya ziyaretinden dolayý
teþekkür etti.
(Selma Çetindere)
6
OSMANCIK HABER
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Ýmam Hatipliler buluþtu
Mehmet Akif'te Bilim Þenliði
Osmancýk Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun her yýl düzenlediði Bilim
ve Sanat Þenliði bu yýl da yoðun bir
katýlýmla gerçekleþti.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Bilim
ve Sanat Þenliðine; Osmancýk Belediye
Baþkan Vekili Kadir Delibaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mahmut Tökel, Þube Müdürleri Adem Daðcý ve Bayram Çýplak, Okul
Müdürü Sefa Kayalý, daire amirleri, diðer
okullardan gelen okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ile veliler katýldý.
Okul bahçesinde hazýrlanan, yoðun bir katýlýmla gerçekleþen Bilim ve
Sanat Þenliði programý açýlýþ kurdelesini Osmancýk Belediye Baþkan Vekili
Kadir Delibaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Mahmut Tokel ve Þube Müdürleri
Adem Daðcý birlikte kesti.
Bilim ve Sanat Þenliði katýlýmcýlar tarafýndan tam not aldý. Büyük emekler vererek bu etkinliði hazýrlayan ve sunan öðretmenler ile öðrenciler protokol mensup-
larý tarafýndan tebrik edildi.
Okul Müdürü Sefa Kayalý konuklarla
yakýndan ilgilendi. Öðrenciler hazýrladýklarý bilim çalýþmalarýný gelen tüm davetlilere uygulamalý þekli ile anlattý. Okul öð-
Çorum Belediyesi Prof.
Dr. Hayrettin Karaman Ýmam
Hatip Lisesi koordinatörlüðünde 'Ýmam Hatipliler Günü'
buluþmasý düzenlendi.
Ýmam Hatipliler Günü buluþmasýna Osmancýk Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Mahmut
Tökel ile birlikte, Osmancýkta
bulunan imam hatip okullarýnýn müdürleri ve öðrenciler
de katýldý.
Mehter takýmýnýn gösterisi ile baþlayan programda Ceyhun
Kayretli isimli öðrenci tarafýndan
Kur'an-ý Kerim tilaveti yapýldý.
Okul Müdürü Hayri Yýldýrým'ýn açýþ
konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük,
imam hatiplerin 100 yýllýk bir çalýþma ile
bu günlere geldiðini kaydederek, imam
hatiplerin bazen sakalýnýn kesildiðini
bazen de budandýðýný ancak dimdik
ayakta kalmaya devam ettiðini dile getirdi.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü
de konuþmasýnda Ýmam Hatip öðrencilerinin içinde bulunduklarý durumun
hakkýný vermek için ne kadar çaba sarf
ediyorsa öðretmenlerin de bu iþin hakkýný verebilmek için ellerinden gelen
yaptýðýný vurguladý.
150 yataklý kýz hafýzlýk kuran kursu-
nun ihale edildiðini ve gelecek yýl biteceðini belirten Külcü, yapýmý devam
eden 7 mahalle Kuran kursu bulunduðunu bunlarýn tamamlanmasýnýn ardýndan 7 kurs daha yapýlacaðýný dile
getirdi.
Diploma alýnmasý ile imam hatipli
olunmadýðýný vurgulayan Baþkan Külcü, önemli olanýn Ýmam Hatipli ruhuna
sahip olmaktan geçtiðini, öncelikle bu
davaya sahip çýkýlmasý ve bu günlerin
kýymetinin bilinmesi gerektiðini dile getirdi.
Cihad Pekcan ve Bedirhan Öndaþ
isimli öðrencilerin okuduðu þiirle devam eden programda Ýmam Hatip
Nesli bayrak devir teslim töreni gerçekleþtirildi. Program Ýmam Hatip okullarý
korosu ve semazen gösterisi ile sona
erdi.
(Çaðrý Uzun)
retmenlerinin hummalý bir çalýþma içerisinde organize olduklarý ve oldukça yoðun bir temponun yaþandýðý Bilim ve Sanat Þenliði katýmcýlara verilen ikram ile
son buldu.
(Selma Çetindere)
Aday öðretmenlerden okul ziyaretleri
Osmancýk Ýlçesinde çeþitli okul ve kurumlarda görev yapan aday öðretmenler
adaylýk eðitimleri çerçevesinde Osmancýk
ilçe merkezinde bulunan yatýlý ve pansiyonlu okullarý ziyaret etti.
Ýlk önce Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesini ziyaret eden aday öðretmenler burada Okul Müdürü Ýdris Makineci'nin refakatinde okulun pansiyonlarýný
gezerek bilgi aldýlar.
Daha sonra Okul Müdürü Makineci'nin
makamýnda kýsa bir süre sohbet edip bilgi
alýþveriþinde bulunan aday öðretmenler
Okul Müdür Baþ Yardýmcýsý Medet Sezgen
eþliðinde okulun pansiyondan sorumlu müdür yardýmcýsý Hasan Özel'den pansiyonlu
kurum ve okullarýn iþleyiþi, ilgili formlar ve
evraklar konusunda bilgi aldýlar.
Günün ikinci ziyaretinde ise Osmancýk Anadolu Lisesi ve pansiyonunu gezen aday öðretmenlere Okul Müdürü
Uður Uluçay eþlik etti.
Pansiyonlu okullarda yemek menüleri,
kalorilerin ayarlanmasý kahvaltý ve yemek
saatleri konusunda bilgiler alan aday öðretmenler kýsa notlar almak sureti ile ziyaretlerini rapor haline getirdiler. (Haber Merkezi)
Osmancýk’ýn En Güzide Mekaný
Sezona Girmiþtir.
Siz Deðerli Osmancýklýlarý ve Misafirlerinizi Deneyimli
Kadromuz Ýle Mekanýmýza Bekliyoruz.
HASTANE PARK
PARK
ISMAIL'iN YERI
BALIK-IZGARA-KAHVALTI-KÖFTE
Izgara Çeþitleri
Kahvaltý Çeþitleri
- Izgara Köfte
- Ciðer
- Tavuk Þiþ
- Kuzu Þiþ
- Pirzola
- Karýþýk Izgara
- Serpme Kahvaltý
- Tost
- Hamburger
- Çizburger
- Mini Büfe
Sýcak Ýçecekler
- Çay: 1 lira
- Küçük Osmanlý : 10 lira
- Büyük Osmanlý : 15 lira
- Küçük Semaver: 15 lira
- Büyük Semaver
: 20
lira
- Nargile Çeþitleri : 15 lira
- Soðuk Ýçecek Çeþitleri ile
Dondurma ve Mýsýr
- Çocuklar Ýçin
Oyun Alanlarý
Ýsmail'in Yeri Havuz Baþýnda: Düðün-Niþan-Sünnet DüðünüÖzel Gün ve Davetler Havuz Baþý Bahçesinde Yapýlmaktadýr.
Hastane Park
Ýsmail’in Yeri
Esentepe Mahallesi
Ömer Derindere Bulvarý
/ OSMANCIK
Ýsmail ÇIPLAK
Ýletiþim:
0545 201 37 49
O.H.107
Akþemseddin
Ýlkokulu'nda kermes
Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu
tarafýndan düzenlenen kermes yoðun ilgi gördü.
Okula gelir elde
etmek amacýyla
düzenlenen kermes, okul öðretmenleri ve öðrenciler tarafýndan organize edildi.
Ýlginç görüntülerin yaþandýðý kermeste palyaçolar
çocuklarla eðlendirirken, bir Osmanlý
geleneði olan pamuk þeker satýcýsý
yoðun ilgi gördü.
Kermesin açýlýþýna Osmancýk Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Mahmut Tökel Þube Müdürleri Bayram Çýplak, Adem Daðcý, Fuat
Bozdemir, Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný ve
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Salih Tuncay,
Meliha Rýfat Ortaokulu Müdürü Arif Pilavcý,
Atatürk Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ,
Osmancýk Org. Ahmet Çörekçi YBO Müdürü Mehmet Ali Hýzarbaþ, öðretmenler,
öðrenciler ve öðrenci velileri katýldý. Okul
Müdürü Lütfi Gökgöz konuklarla yakýndan
ilgilendiði kermeste okul öðretmenlerinin
hummalý bir çalýþma içerisinde organize olduklarý ve oldukça yoðun bir temponun yaþandýðý kermeste öðrenciler arasý çuval
yarýþý da yapýldý.
(Haber Merkezi)
7
OSMANCIK HABER
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Kýzýlýrmak Havzasý'na ekilen çeltik tohumlarý yeþermeye baþladý. Osmancýk bölgesinde bu yýl 24 bin dekarda çeltik ekimi yapýldý
ÇELTiK ÜRETiCiSi UMUTLU
Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya
pek çok yemek ve tatlýnýn en önemli unsuru pirincin üretimi için kollarý sývayan Osmancýk çiftçisi, tarlalarýný hazýrladý.
Ýyi bir tesviye isteyen çeltik için tarlalarýný düzleþtiren çiftçiler, daha sonra bol su
içinde yetiþen çeltik için su tutacak 'tava'
adý verilen öbekleri yaptý. Üretici, çeltik tohumunu ise serpme usulüyle toprakla buluþturdu. Hasat ve harmana kadar gübreleme, yabancý otla mücadele ve sulama
gibi meþakkatli bir yolculuðun ardýndan
sofralardaki yerini alan pirinç için, Osmancýklý çiftçiler alýn teri döktü.
24 BÝN DEKAR ALANA
ÇELTÝK EKÝLDÝ
Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Ali
Osman Þahiner, bu yýl Osmancýk'ta yaklaþýk 24 bin dekar alana çeltik ekildiðini belirterek, çiftçilerin bu yýl umutla tarlasýna
girdiðini ve ekim iþlemlerinin tamamlandýðýný söyledi. Þahiner, "Çeltik üretimi meþakkatli bir üretim. Bu üründe risk çok bü-
yük. Çiftçimiz tohumu ekmeden önce tarlasýný özenle hazýrladý. Çeþitli tarým aletleriyle tarlayý düz hale getirdi, tarlanýn sýnýrý
oluþturulduktan sonra su salýmý yaptý ve
en son tohum suyla buluþturdu" dedi.
TOHUMLAR YEÞERMEYE
BAÞLADI
Son birkaç haftadýr devam eden yaðýþlarýn çeltik geliþimini olumsuz yönde etkilediðini belirten Þahiner, hava sýcaklýðýnýn
düþmesi ile birlikte çeltiðin olmasý gerektiðinden daha yavaþ geliþtiðini söyledi.
Mayýs ayýnýn ilk günlerinde tarlaya giren üreticinin tohumu toprakla buluþturduðunu ve ay sonuna kadar Osmancýk'ta
tüm tarlalarýn ekildiðini ifade eden Þahiner,
yaklaþýk 35-40 gün önce ekilen tohumlarýn
tarlada yeþermeye baþladýðýný söyledi.
Kýzýlýrmak havzasýnda çeltik üretimi
yapan ve Türkiye'deki çeltiðin yüzde 7'sini
karþýlayan Osmancýklý çiftçilerin, hava
þartlarýna göre Eylül ayýnýn ikinci haftasý ilk
hasadý gerçekleþtireceðini belirten Þahiner, yaþanan ekonomik sýkýntýlarý da dile
getirdi.
ÇORUM
ÇORUM VALiSi
VALiSi
DEÐiÞTi
DEÐiÞTi
'Ana felsefemiz hizmet'
Valiler Kararnamesiyle Çorum
Valiliðine atanan Niðde Valisi
Necmeddin Kýlýç, Çorumlulara
sevgi ve selamlarýný iletti.
Osmancýk Haber Gazetesi
Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ'ýn
cep telefonuyla görüþerek, Çorum Valiliðine atanmasý dolayýsýyla tebrik ettiði Vali Necmeddin
Kýlýç, Hacý Odabaþ aracýlýðýyla
Çorumlulara selam ve sevgilerini
iletti.
Çorum'un hassas yapýsýný bildiðini ifade eden Vali Kýlýç, birlik
ve beraberlik içerisinde Çorum'un
sorunlarýnýn çözümü konusunda
gerekli tüm giriþimlerde bulunacaðýný kaydetti.
Çorum'un tarým ve hayvancýlýk alanýnda çok önemli bir potansiyele sahip olduðunu ve bu potansiyelin en iyi þekilde deðerlendirilmesi konusunda özel bir çaba
harcayacaðýný özellikle ifade
eden Vali Necmeddin Kýlýç, Çorum'un tarým ve hayvancýlýk baþta olmak üzere her alanda hak ettiði yere gelmesi konusunda çaba
göstereceðini dile getirdi.
Çorum'un sanayinin yanýnda
Hitit Medeniyeti gibi çok önemli
bir medeniyete ev sahipliði yaptýðýný özellikle hatýrlatan Kýlýç, 'Hedefimiz Çorum'un sanayi ve tarýmýn yanýnda turizmde de hak ettiði yere gelmesini saðlamak olacaktýr. Bu konuda el birliði içerisinde çok güzel iþlere imza atacaðýmýza gönülden inanýyorum"
dedi.
NECMEDDÝN KILIÇ
KÝMDÝR?
1960, Sivas doðumlu olan
Necmeddin Kýlýç sýrasý ile, Çüngüþ, Hassa, Birecik Kaymakamlýklarý, Karaman, Düzce Vali yardýmcýlýklarý, Hukuk Müþavirliði, Ýller Ýdaresi Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýlýðý, Müsteþar
Yardýmcýlýðý yapmýþtýr. 2 Aðustos
2013 tarih ve 2013/5197 sayýlý
Bakanlar Kurulu Kararý ile Niðde
Valiliðine atanmýþ olup, 01 Haziran 2016 tarihi ile Çorum Valiliði
görevine atanmýþtýr. Yeni Çorum
Valisi Necmeddin Kýlýç evli ve 4
çocuk babasýdýr. (Çaðrý Uzun)
ÇÝFTÇÝ UMUTLU
Hasat döneminin verimli geçmesini temenni eden Ali Osman Þahiner, "Çiftçimiz
en iyi verimi almak için çaba harcýyor. Bu
yýl çeltik üretiminden umutluyuz. Ýnþallah
verimli bir hasat dönemi geçiririz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum" ifadelerini kullandý.
(Selma Çetindere)
‘Kýzýlýrmak Sahil Projesi
ilçeye vizyon kazandýracak'
Valiler kararnamesi uyarýnca Çorum Valisi Ahmet Kara'nýn yerine Niðde Valisi Necmeddin Kýlýç atandý. Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesinde yapýlan atamalarda 22 vali merkeze çekilirken, 25
valinin de çeþitli illere atamasý yapýldý.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. Yeni atamalara göre;
eski Çorum Valisi, Ahmet Kara Merkeze alýnýrken, yerine Niðde Valisi Necmeddin Kýlýç atandý.
(Çaðrý Uzun)
Yeni Validen selam var
'ÇÝFTÇÝYÝ ÜZMEMEK GEREKÝYOR'
Çeltik üreticisinin geçen yýl fiyat açýsýndan bazý sorunlar yaþadýðýna dikkat çeken
Þahiner, özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan ithal edilen pirincin yerli üreticileri
zor durumda býraktýðýný söyledi.
Pirinç fiyatýnýn düþük seviyelerde olmasýndan kaynaklý, geçen yýl çiftçilerin para kazanamadýðýný öne süren Þahiner,
"Osmancýk'ta yaklaþýk 24 bin dönüm araziye çeltik ekildi. Bu oran yurt içi üretimin
yaklaþýk yüzde 7'lik bir bölümünü karþýlýyor. Türkiye çeltik ihtiyacýnýn yüzde 50'sini
yetiþtirebiliyor, geri kalanýný ise ithal ediyor.
Çiftçiyi üzmemek gerekiyor. Ýnsanlar para
kazanýrsa bunu ekerler, para kazanamazsa çeltik tarýmýndan uzaklaþýrlar. Ýthalata
baðýmlý kalýrýz. O zaman da böyle ucuz
çeltik yiyemeyiz, damak tadýmýz deðiþir"
ifadelerini kullandý.
Yurt içinde yetiþtirilen çeþitlerin Türk insanýnýn damak tadýna uygun olduðuna
deðinen Þahiner, beklentilerinin çeltik üreticisinin üzülmemesi olduðunu kaydetti.
Valiler Kararnamesi ile
Niðde Valiliði'nden Çorum
Valiliði'ne atanan Necmeddin Kýlýç, ana felsefelerinin
hizmet etmek olduðunu
söyledi.
Son valiler kararnamesi
ile Çorum Valiliði'ne yapýlan atamasýnýn ardýndan
açýklamalarda bulunan Vali Necmeddin Kýlýç, sevginin asýl þiarý olacaðýný belirterek, "Sevgi ile yoðrulacaðýz. Ýnþallah her santimetre
kareyi, en ücra noktayý
sevgi ile yoðuracaðýz. Sevgi ile kenetleneceðiz. Sevgi
asýl þiarýmýz olacak" dedi.
Kararnameyle birlikte
Çorum'a atanmýþ olmanýn
kendisi ve ailesi için sevinç
ve mutluluk vesilesi olduðunu dile getiren Vali Kýlýç,
"Ana felsefemiz hizmet etmektir. Bütün gücümüzü
insanýmýzýn hizmetine sunmaya gayret edeceðiz. Ancak bu tek kiþinin gayreti ile
olmaz. Tam bir senkronizasyon lazýmdýr. Bir olmak,
iri olmak ve diri olmak lazýmdýr. Milletvekillerimiz,
siyasi mekanizma, bürokrasimizle, insanýmýzla sivil
toplumumuzla kenetlenmeye bir olmaya iri olmaya
gayret edeceðiz. Koyduðumuz hedeflere hep beraber yürümeye gayret edeceðiz" ifadelerini kullandý.
Çorum'a yabancý olmadýðýný dile getiren Vali Kýlýç,
daha önce Çorum'a defalarca geldiðini ifade ederek, Çorum'a, Çorum halkýna selam ve sevgilerini
sundu. (ÝHA)
AK Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Obruk Mansap, Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi projesinin Osmancýk ilçesine
yeni bir vizyon kazandýracaðýný
söyledi.
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný
Cafer Karlý ve Ýskilip Ýlçe Baþkaný
Mustafa Lek, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ettiler.
Yatýrýmlarýn ayrýntýlý olarak deðerlendirildiði görüþmede ilçe baþkanlarý ilçelere yapýlan yatýrýmlar
için Uslu'ya teþekkürlerini ileterek,
yeni talepleriyle ilgili destek istediler.
Planlanan yatýrýmlarý yakýndan
takip ederek ihale edilmesini saðladýklarýný söyleyen AK Parti Çorum
Milletvekili Salim Uslu, "Bir yatýrýmýn
gerçekleþtirilmesi uzun ve meþakkatli süreçle oluyor. Yaþanan teknik,
idari, bürokratik ve mali engellerin
aþýlmasý için her yatýrýmý birebir takip etmemiz gerekiyor. Gerekli fizibilite ve proje çalýþmalarýnýn tamamlanmasý, ödeneðin saðlanarak
yatýrým programýna alýnmasý, ihale sürecinin sýkýntýsýz
bir þekilde tamamlanmasý, iþe baþlanma esnasýnda
yüklenici firmanýn hazýrlýklarýný eksiksiz yapmasý ve
destek verilmesi konularýnda süreci takip etmezseniz
ne yazýk ki sonuç almak çok zor. Bu süreçler ancak sýký takibimizle sonuçlanabiliyor. Ancak yapým veya hazýrlýk aþamasýnda vatandaþtan kaynaklý kamulaþtýrma
sorunlarý ile müteahhit kaynaklý yaþanan sorunlar bütün emeklerinize ve heyecanýnýza sekte vuruyor" dedi.
Obruk Mansap, Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi projesiyle Osmancýk ilçesi Kýzýlýrmak geçiþinin þehre yeni bir
görüntü kazandýracaðýný söyleyen Uslu, "Osmancýk ilçemiz sel sularýndan oldukça etkilenen bir topoðrafyada bulunmakta.
Etkilenmenin en aza indirgenmesi için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. 5,5 milyon TL yatýrým bedelli Kuzey
Yamaç Sularý Taþkýn Koruma çalýþmamýz tamamlandý.
Kavaközü Deresi ýslahý için ihale hazýrlýklarý yapýlýyor. Yaklaþýk 85 milyon yatýrým bedelli Obruk Mansap,
Kýzýlýrmak Yatak Tanzimi ile ilgili çalýþmalar hýzla sürüyor.
Bu proje sayesinde Kýzýlýrmak sahilimiz kent estetiðine uygun bir þekilde düzenlenirken Kýzýlýrmak'tan
gelecek taþkýnlardan da ilçemiz korunmuþ olacaktýr.
Koyunbaba köprüsü Karayollarý tarafýndan restore
edilirken mevcut asma köprü de yatak tanzimi projesi
kapsamýnda yenilenecektir.
Obruk Dutludere sulama projelerimiz, Ýncesu Barajý sulama projesi, Dereboðazý içme suyu göleti projelerimiz hýzla devam ediyor.
Çorum - Osmancýk yolumuzun yapýmýna baþlandý.
Osmancýk TOKÝ 2.Etap 198 konut, cami ve 2 dükkanlý ticaret merkezi ihalesi yapýldý. Daha sayamadýðýmýz
bir çok projemizi gerçekleþtirdik ve gerçekleþtirmeye
de devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. (Çaðrý Uzun)
8
OSMANCIK HABER
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
'KEÞKE BOLU,
DÜZCE, SAKARYA,
ÝZMÝT VE YALOVA'YI
GEZDÝREBÝLSEYDÝK'
Mahir Odabaþý
Ýstanbul'daki Osmancýklýlar piknikte buluþtu
Ýstanbul'da yaþayan Osmancýklýlar Yukarýzeytin Köyü
Eðitim Kültür ve Spor Derneði
tarafýndan düzenlenen geleneksel hemþeri pikniðinde bir
araya geldi.
Her yýl yüzlerce hemþerinin
bir araya gelme fýrsatý bulduðu
geleneksel hemþeri pikniðinin
17.'si Cumhuriyetköy'deki Baraj Piknik Alanýnda düzenlendi.
Piknikte Ýstanbul'un farklý
semtlerinden katýlan yüzlerce
Osmancýklý bir arada piknik
yaptý.
Piknik konserinde Osmancýklý sanatçý Rüþtü Þeker sahne aldý. Yöresel türkülerle zaman zaman piknikçileri duygulandýran sanatçý, Ankara oyun
havalarý ile eðlenmek isteyenleri coþturdu.
EN ÇOK ÇOCUKLAR
EÐLENDÝ
Piknikte çocuklar daha
þanslýydý. Düzenlenen çocuk
þenliðinde animasyon gösterileri yer aldý. Animasyon ekibi
çocuklarý doyasýya eðlendirdi.
Çeþitli yarýþmalarýn da düzenlendiði piknik eðlencesinde
aðalýk yarýþý yapýldý. Derneðe
en büyük baðýþý yapan Ramazan Uzun, Yukarýzeytin Köyü'nün yeni kültür aðasý oldu.
Dernek Baþkaný Kadir Baþ et-
kinliðin 17'sinin düzenlendiðini
belirterek birlik ve beraberliðe
katký saðlayan herkese teþekkür etti. Pikniðe Osmancýk'tan
katýlan Yukarýzeytin Köyü Muhtarý Mehmet Güngör de hem
köyde hem de farklý þehirlerde
yaþayan Yukarýzeytinlilerin birlik
ve beraberliðinden onur duyduðunu ifade etti. Dernek Yönetimi tarafýndan bu güne kadar
düzenlenen etkinliklere katký
saðlayan gönüllülere teþekkür
belgesi verildi. (Haber Merkezi)
Ünlü þairden Osmancýklý
heykeltýraþa övgü
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu
merhum Tuncel Kurtiz'in (Ramiz Dayý)
seslendirip yorumladýðý "Tut Yüreðimden Ustam" ve "Saat
On Ýkiyi Beþ Geçiyordu"
adlý þiiriyle kelimelere ve
bizlere dokunan Serkan
Uçar Osmancýklý Heykeltýraþý övdü.
41 yýllýk yaþamýna
þiirlerin yaný sýra söz
yazarlýðý alanýnda da
birçok eser sýðdýran,
yazdýðý þiir ve sözlerle
edebiyat dünyasýna
hizmet eden "Tut Yüreðimden Ustam" ve "Saat
On Ýkiyi Beþ Geçiyordu"
gibi þiirleri ünlü isimler tarafýndan seslendirilip yorumlanan þair
Serkan Uçar Osmancýklý Heykeltýraþ
Kerim Kaplan'ý övdü.
Þair Uçar, 'manevi babam' dediði
merhum Tuncel Kurtiz'in balmumu heykeli baþta olmak üzere yaptýðý ünlü ve
tanýnmýþ kiþiler ait balmumu heykelleri
Türkiye'nin çeþitli müzelerinde sergilenen Osmancýklý heykeltýraþ Kerim Kaplan hakkýnda övgü dolu sözlerle bahsederek, "Heykeltýraþ Kerim Kaplan ile
sergide tanýþtým. Özellikle Sabahattin
Ali için yaptýðý balmumu heykeli tabiri
caizse çok dehþet bir þeydi. Bu kadar
benzerlik olabilir. Boyu, posu, her
þeyi birebir aynýydý. Sanki Sabahattin Ali gelmiþ orada bizimle birlikteydi. Kerime de
sevgilerimi sunuyorum, çok
baþarýlý bir heykeltýraþ.
Yaptýðý balmumu heykeller hem benim hem de
eserlerin sergilediði müzede bulunanlarýn takdirini
topladý.
Hatta þöyle söyleyeyim,
bu heykelleri yapan adamý
daha yaþýný baþýný almýþ biri
olarak zannediyordum. Genç
bir arkadaþý karþýmýzda görünce
ben ve beraberimdekiler hayrete düþtük doðrusu. Sanat adýna yapýlan her
þeyi destekliyorum her þeyin ve herkesin bu anlamda yanýndayým." dedi.
'TUNCEL KURTÝZ
MANEVÝ BABAMDIR'
Çocukluðundan bu tarafa 2 binden
fazla þiir ve 600 'ün üzerinde söz yazan
ünlü þair Serkan Uçar, Osmancýklý heykeltýraþ Kerim Kaplan tarafýndan yapý-
lan bal mumu heykelini ilk gördüðünde
hissettiði duygularýndan da bahsederek "çok duygulandým. En son heykelin
sergilendiði müzeye Bulut Aras abimle
birlikte gittik. Bulut Aras'ta can dostu bir
insandýr. Fotoðraf çekindik, eðer dikkat
ettiyseniz heykele ayrý bir bakýþým var.
Çünkü þöyle bizim Tuncel Kurtiz ile
dünyamýz çok farklýydý. Rahmetli benim manevi babamdý. Hayattayken bir
babalar gününde ben onu aradýðýmda
"herkes manevi evladýný seçer, bende
seni manevi babam ilan ediyorum" dedim beraber gülüþmüþtük. Öyle bir
dünyamýz vardý, çok özlüyorum. Özellikle kimselerin olmadýðý zamanlar mezarýný ziyaret eder, dertleþirim" þeklinde
konuþtu. "Dilimde Ay Kesiði Bir Yara,
Yüzüm Yüzünden Utanýr", gibi Türk
Edebiyatýna kazandýrdýðý sözleri, terimleri ve deyimleri olan þair Uçar, 2013 yýlýnda hayatýný kaybeden usta oyuncu
Tuncel Kurtiz 'in vefatýndan duyduðu
üzüntüyü de dile getirerek sözlerine
þöyle devam etti:
"13 Yýllýk bir tanýþýklýðýmýz vardý. Sürekli görüþürdük. Ustam þiirini kendisi
için yazýp armaðan ettiðimde, bir gün
sonra yanýma gelip okumak istediðini
söylediðinde onur duydum. Okudu, bir-
kaç gün sonra da paylaþtýk ve þiir bu
günlere gururla yürümeyi baþardý.
Ustam, rahmetli büyüðüm Tuncel
Kurtiz'e hitaplarýmdan biri idi. Baba ve
ustam diye hitap ederdim kendisine.
Hayatýma çok þey kattý varlýðýyla. Hayata karþý direnmeyi, ayaklarýmýn üstünde durmayý, baþarmayý ve daha birçok manevi deðeri ondan öðrendim. Bir
vefa, bir gönül borcuna karþýlýk dahi
olamaz bu þiir ki ona kaç kitap dolusu
þiir yazýlsa varlýðý, deðeri anlatýlamaz
bir insan bir derinlikti. Ben de bu þiiri
ona ithaf ettim. Rahmet ve saygý ile anýyorum."
(Ýlkay Yorulmaz)
Hatýrladýðým kadarýyla son otuz yýl içerisinde Erzurum, Erzincan, Dinar, Adana, Elazýð,
Adýyaman, Van, 17 Aðustos ve 12 Kasým 1999
depremleri olmak üzere yýkýcý depremler meydana geldi. Bu depremlerde binlerce insanýmýz
hayatýný kaybetti. Hayatta kalanlar þükür kurtulduk deseler de pek sevinemediler. Çünkü ya bir
yakýnýný ya bir eþini dostunu kaybetti. Ya da malýný mülkünü, iþini, aþýný, kurulu düzenini kaybetti. Bir kýsmý hayata yeniden tutunmaya çalýþýrken bir kýsmý hayatta Allah'tan baþka kimsem
kalmadý, yaþasam neye yarar ki diye düþünmeye baþladý. Yýllarca psikolojik tedavi gördü. Ama
depremin D 'sini duyunca o günlere geri döndü.
Okullarda verdiðim deprem seminerlerinde birçok kez þahit olmuþumdur. Marmara depremini
yaþayan ve sevdiðini kaybeden öðretmenlerimiz ekranda deprem filmini izlerken hüngür
hüngür aðlamaya baþlamýþlardýr.
Keþke 17 Aðustos, 12 Kasým depremlerinin
vurduðu, bölge halký üzerinde unutulmaz acýlar
býraktýðý Bolu, Düzce, Sakarya, Ýzmit, Yalova,
Van illerimize depremden sonra geziler düzenleyebilseydik. Bu gezilere öncelikle sivil savunmacýlarý, il yöneticilerini, okul müdürlerimizi, öðretmenlerimizi, özellikle inþaat sektörüyle ilgili
bölümlerde okuyan üniversite öðrencilerimizi,
müftülerimizi, vaizlerimizi, imam- hatiplerimizi,
ilköðretim, orta öðretim öðrencilerimizi kýsmen
de olsa dâhil edebilseydik… Bütün samimiyetimle ifade ediyorum ki bu memleketin afetlere
bakýþý kesinlikle farklý olurdu… Bugün biz sivil
savunmacýlar zoraki bilinçlendireceðiz diye uðraþmazdýk.
Ben sivil savunmacý olarak SORUMLULUÐUMU deprem bölgesinde 45 gün görev yapýnca öðrendim. Ondan önce sivil savunma
personeli olarak hiç bir iþe yaramadýðýmý düþünüyordum. O bölgeleri görünce 'iþe yarayacaðýmýz ne görevlerimiz varmýþta bilmiyormuþuz'
diye düþünmeye baþladým. Ve karýnca, kadarýnca…
Ben Japonlarýn hayat hikâyelerini okumayý
çok severim. Kendime göre birçok ders çýkarýrým. Yukarýdaki yazýmý haklý çýkaran çok önemli bir örneði sizlerle paylaþmak istiyorum.
Yýl 1984… Sayýn Vehbi Dinçerler, milli eðitim bakanýdýr. O günlerde Japonya'dan bir heyet gelmiþtir ülkemize. Bu heyet çeþitli incelemelerde bulunacak ve izlenimlerini bizim yetkililere anlatacaktýr. Karþýlýklý iþbirliði yapýlacaktýr.
Bir panel düzenlenir ve bu panelde, ''Gençlere
milli þuur nasýl verilmeli, bu konuda neler yapýlmalý?'' sorusuna Japon yetkilinin verdiði cevap
takdire þayandýr.
''Biz gençlerimize, daha ilkokula baþlamadan önce þok testler uygularýz. Mesela uçak gibi giden trenlerimize bindirir bir tur yaptýrýrýz.
Çok katlý yollardan geçen tren onlarý þöyle bir
sarsar.Sonra, robotlarla çalýþan büyük fabrikalara götürür, gezdiririz.Mini mini çocuklarýmýz
teknolojinin baþ döndürücü neticesini görerek
þok olurlar.''
''Bu Þoktan sonra Hiroþima'ya, Nagazaki'ye
götürürüz. Ýkinci dünya savaþýnda atom bombasýyla tahrip olan bu bölgeleri biz aynen koruyoruz. Orada býrakýn insanlarýn, bitkilerin bile
hayat bulamayacaðýný anlatýrýz…
''Eðer sizler çalýþmaz, sizden öncekileri geçmezseniz vatanýnýz yine böyle düþmanlar tarafýndan bombalanýr. Yakar, yýkar ve çeker giderler… Çocuklarýmýz bu þoklarýn ardýndan; doðru, dürüst ve çalýþkan bir Japon olmaya karar
verirler…
Bir Türk yetkili peki biz ne yapabiliriz deyince '' Sizin iþiniz daha kolay. Bildiðim kadarýyla,
sizin Hiroþima'nýz, Nagaziki'niz Çanakkale.
Metre kareye altý bin merminin düþtüðü, iki yüz
elli bin þehit verildiði, inancýn ve vatan sevgisinin en geliþmiþ donanmaya nasýl galip geldiðini, þayet siz çocuklar çalýþmazsanýz yarýnda
yurdun diðer bölgelerine ayný niyetle baþka görüntüyle gelebileceklerini o çocuklara anlatýrsanýz, baþka bir þey yapmanýza gerek yok… Yeterde artar bile…'' Der.
ÖZETÝN ÖZETÝ: Son otuz yýlda bu kadar yýkýcý deprem yaþayan bir millete, afetlere karþý
bu bakýþ açýsý yakýþmýyor. ''Ders alýnmýþ baþarýsýzlýk, baþarý demektir'' sözünden hareketle
maalesef topyekün olarak gerekli dersi alamadýk. Bir þeyler yapýlmaya çalýþýlýyor ama ne kadar yeterlidir bilemiyorum. Japonlarýn Hiroþima'yý, Nagazaki' yi muhafaza ettikleri gibi, bizlerde 17 Aðustos, 12 Kasým depreminden sonra gelecek nesillerin ders alabilmesi için depremlerin deðil, insan hatasýnýn ölümlere sebep
olduðunu gösteren binalar býrakabilseydik.
(Ben sadece Yalova'da bir anýt var diye biliyorum. Fotoðraflar yeterli deðildir) Mecburi seminerlerle zoraki bilinçlendirmeye (!) çalýþmak
yerine, zaman zaman yukarýdaki gruplarý oralara götürebilseydik… Afetler karþý deðiþmemekte direnen bakýþ açýsý, belki deðiþime uðrardý…
Bir görmek kýrk okumaya bedeldir. Ýsterseniz bir
deneyin…
Dün Çorum'da 3,8 þiddetindeki mini deprem akabinde sosyal medya da 'ÇOK KORKTUK' yorumlarýný okuyunca inanýn çok üzüldüm. 5-6-7-8- þiddetindeki depremlere reçete
sunmaya çalýþan ama yeterince kale (gale)
alýnmadýðýmýzý / toplumda farklýlýk yaratmak
adýna gönüllü (ücretsiz) olarak eðitim önerilerimizin kabul görmediðini görmek þeddeli üzmektedir. Mesela;
(Osmancýk müftülüðünün, iki sene önceki
dilekçemize (ilçem deprem konumu itibariyle
önemli, ulu camide deprem ve korunmayý sinevizyonlu anlatayým) cevaben ; ''Biz size haber
vereceðiz'' resmi yazýsýnýn ekini beklediðimiz (!)
gibi…)
Vesselam ''Çan Çene Çon Çene Çin Çini
Çon Çene'' (Konfüçyus)
9
OSMANCIK HABER
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
Sayfa
Fotoðraf sanatçýlarýnýn
“ÇELTiK” yolculuðu
Okul müdürlerine performans eðitimi
Ýmsakiyeli tanýtým
Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi tanýtýmda farkýndalýk oluþturan uygulamalarýna devam ediyor.
Geçtiðimiz öðretim yýlýnda TÜBÝTAK Bilim Fuarý, 2015-2016 öðretim yýlýnda da 'Peygamber Efendimizin Hayatý' konulu söyleþiler,
spor müsabakalarý, okul ve kurumlarda öðrencilere yönelik sunumlar
P iknikçilerin
yeni gözdesi
gibi ilgi çeken tanýtýmlara imza
atan Osmancýk Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, þimdi de Ramazan ayýnýn yaklaþmasý ile birlikte üzerinde
okulun yeni binasý ve pansiyon resimlerinin bulunduðu imsakiye ile
öðrencilerin ve öðrenci velilerinin
dikkatlerini okula çekmeyi hedefliyor.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Ýlçesinde okul müdürlerine yönelik performans yönetimi semineri düzenlendi.
Osmancýk Öðretmenevi'nde gerçekleþtirilen seminere Osmancýk ve Kargý ilçelerinde görev
yapan toplan 42 okul
ve kurum müdür katýldý.
Çorum Kýnýk Ortaokulu Müdürü Ýbrahim Halilullah Iþýk tarafýndan verilen seminer iki gün devam
etti.
Seminer süresinde bilgi alýþveriþi
ve tecrübe paylaþýmýnda bulunan okul
müdürleri
20152016 öðretim yýlýndan itibaren okulda
görev yapan öðretmenlerin
performanslarýnýn deðerlendirilmesi ile ilgili
kriterler, ilgili mevzuat ve öðretmen
performans ölçümü
ve deðerlendirilmesi
sürecinde
dikkat
edilmesi gereken
hususlar konusunda bilgilendirildi.
Seminer programýnýn ikinci gününde
bir selamlama konuþmasý yapan Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mahmut
Tökel, Kargý ilçesinden gelen okul ve
kurum
müdürleri
baþta olmak üzere
bütün okul müdürlerine 'hoþ geldiniz' diyerek seminerin gerekliliði ve bundan
sonra okul müdürlerinin öðretmen performanslarýný deðerlendirilmesinin önemine deðindi.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Fotoðraf Sinema
Amatörleri ve Kültür Sanat Turizm
Araþtýrma Derneðinin düzenlediði
"Çeltik Ekimine Yolculuk" Osmancýk Fotoðrafçýlar Buluþmasý Kültür
ve Sanat etkinliði sona erdi.
Osmancýk'ýn sahip olduðu tarihi ve kültürel deðerleri ile ünlü Osmancýk pirincinin fotoðraf sanatýyla tanýtmak, halký fotoðraf sanatý
hakkýnda bilinçlendirmek, fotoðraf
tutkunu ve profesyonel fotoðraf
çalýþmalarý yapan sanatçýlarla tanýþtýrmak, kaynaþtýrmak ve etkinlik
aracýlýðý ile fotoðraf sanatýnýn geliþmesine katký saðlamak amacý
ile düzenlenen etkinlik fotoðraf
gruplarýnýn katýlýmýyla gerçekleþti.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý
destekli, OFKAD Baþkaný Ýsmail
Kabakdere'nin ev sahipliði ve rehberliðinde gerçekleþtirilen etkinlikte fotoðraf sanatçýlarý OsmancýkDodurga ilçeleriyle Kumbaba, Girinoðlan, Ýnal , Gökgözler, Çatar
köylerindeki çeltik tarlalarýnda fotoðraf çekimleri yapýldý.
Etkinlik kapsamýnda tuðla fabrikalarý, Girinoðlan köyü leylek yuvalarý, her þeyiyle otantik duran
Ýnal Köyü'nün ahþap evlerini ve
Mayýs ayýnýn sonuna doðru çeltik
tarlalarýnýn sular altýnda kalmasý
ile ortaya çýkan manzaralarý objektiflerine yansýtan fotoðraf sanatçýlarý ayný zamanda çeltik tarlalarýnda su ve çamur içinde çalýþanlarýn
zor þartlarda neler baþardýðýna da
tanýklýk etti.
Fotoðraf sanatçýlarýný Osmancýk'ta aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný dile getiren OFKAD Baþkaný Ýsmail Kabakdere "Ýlçemiz fotoðraf çekimi için eþsiz bir mekan.
Özellikle çeltik tarlalarý fotoðraf çekimi için inanýlmaz bir görsellik
saðlýyor. Bu güzellikleri fotoðraf
gruplarýnýn objektiflerine yansýtmalarýna vesile olmaya çalýþtýk.
Elimizden geldiðince ilçemizi uluslararasý platformlarda tanýtma gayretlerimiz sürüyor" dedi.
Etkinliðin Kültür ve Turizm Bakanlýðý destekli olduðunu ifade
eden Ýsmail Kabakdere, bu tür etkinlikleri dernek olarak 6 yýldýr yaptýklarýný belirterek "Bizim dernek
olarak kuruluþ amacýmýz ve üstendiðimiz misyon Osmancýk dýþýna
geziler düzenleyen deðil, dýþarýdan Osmancýk'a insanlarýn gelmesini saðlayacak çalýþmalar yaparak turizm açýsýndan geliþmesine
ve ilçe ekonomisine katkýda bulunmak. Bu amacýmýz doðrultusunda
dernek olarak bu tür etkinlikleri 6
yýldýr zor þartlar ve imkansýzlýklar
içersinde yaparak ilçemizin tanýtýlmasý için seve seve elimizi taþýn
altýna koymaktan çekinmiyoruz.
Ayrýca OFKAD yönetimi olarak ilçemizin tanýtýmýna yönelik yaptýðý-
OSMANCIK
KENT ORMANI
l
l
l
l
l
OYUN GRUPLARI
MANZARA SEYÝR TERASLARI
AHÞAP ÇAY BAHÇESÝ
FUANA TANITIM ALANI
BOTANÝK BAHÇE
Ramazan ayý
boyunca 500 kiþiye
kadar toplu iftar
yemeði verilir.
mýz bu çalýþmalarýmýza inanarak
destek veren ilçemiz iþ adamlarýmýza ve Belediye Baþkanýmýza da
çok teþekkür ederiz" þeklinde konuþtu.
'BÝZE KALAN SADECE
KADRAJIMIZI BELÝRLEYÝP
DEKLANÞÖRE BASMAK'
OFKAD'ýn düzenlediði etkinliðe katýlan fotoðraf sanatçýlarýndan
Dilek Erim ise çeltik tarlalarýnda su
ve çamur içinde çalýþanlarýn zor
þartlarda neler baþardýðýna tanýklýk ettiklerini kaydederek, "Çorum,
tarihi, taþ köprüleri, çeltik tarlalarý,
tuðla fabrikalarý ile dikkat çeken bir
ilimiz. Alacahöyük, Boðazköy, Hattuþaþ gibi yerleþimler Çorum tarihinde önemli yer tutuyor, tarihi yapýlardaki zenginliði de beraberinde
getiriyor. Kurulmuþ olduðu Kýzýlýrmak havzasý bölgeyi tarýmsal olarak da zenginleþtiriyor. Bölgenin
en çok pirinç üretimine sahip olan
illerinden biri olan Çorum'da çeltik
tarlalarý geçim kaynaklarýnýn baþýnda geliyor. Mayýs ayýnýn sonuna doðru çeltik tarlalarýnýn sular altýnda kalmasý ile ortaya çýkan
manzaralarý görüntülemek için bir-
ELEMAN
ARANIYOR
Paspas Temizlik Þirketi'nde;
Paspas halý yýkamada
çalýþtýrýlmak üzere
gündelik temizlik iþleri
üzerine BAYAN;
Çalýþma arkadaþlarý arýyoruz.
Haftanýn tüm günleri
sabah kahvaltýsý, Pazar
günleri ise açýk büfe
kahvaltý keyfi...
750 KÝÞÝLÝK
"EFSANE DÜÐÜN SALONU"
O.H.111
Kendin piþir-kendin ye
barbekü alanlarý, 26
hektar alan içerisinde
yer alan 2 büyük mesire
alaný ve 7 gün-24 saat
açýk lüks lokantada tüm
ýzgara çeþitleri...
Yýl: 20
/ Sayý: 1012 / 6 Haziran 2016 Pazartesi
Sahibi
Hacý ODABAÞ
Muhabir-Ýnternet Editörü
Çaðrý UZUN
Sayfa Editörü
(Sayfa Sekreteri)
YIKAMA FABRÝKASI
Ýrtibat Numarasý:
Serap OLCAN
E-mail
[email protected]
[email protected]
YILLIK ABONE
Kent içi: 50 TL - Yurt içi: 100 TL - Yurt dýþý: 300 TL
0364 611 65 65
REKLAM-ÝLAN
YAYLAÇorum’unHABER
dünyaya açýlan penceresi...
yaylahaber.com
Kurucusu: Orhan GÜÇLÜ
(31 Temmuz 1996)
Selma ÇETÝNDERE
PASPAS HALI
www.
OSMANCIK HABER
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
O.H.160
Orman içi yürüyüþ
yollarý, çocuk parký,
piknik alaný, kýr
lokantasý, kafeterya,
geniþ aile çay bahçesi,
vitamin bar, büfe, çeþme,
mescit, bay-bayan WC,
Paintball sahasý
çok fotoðrafçý bölgeye gidiyor. Biz
de bu amaçla gece yarýsý Ýstanbul'dan çýkýyoruz yola. Günün ilk
ýþýklarý ile beraber, sisler altýndaki
çeltik tarlalarýný gördüðümüzde
yolculuðumuzun sonuna geldiðimizi anlýyoruz. Osmancýk, Çorum'un pirinç üretimi en fazla olan
ilçelerinden. Fotoðraf çekimlerimiz
Osmancýk-Dodurga çevresinde
yoðunlaþýyor. Kumbaba, Girinoðlan, Ýnal, Gökgözler, Çatak köyleri
ve etrafýnda çekimler yapýyoruz.
Girinoðlan köyü leylek yuvalarý ile
Ýnal köyü güzel köy evleri ile karþýlýyor bizi. Biraz dinlenmek için uðradýðýmýz her köy kahvesinde güler yüzlü köy halký tarafýndan karþýlanýyor ve doyumsuz sohbetlere
ortak oluyoruz. Bu sohbetler sýrasýnda, çeltik ekimini, pirincin yolculuðunu, çok fazla emek verilerek
yetiþtirildiðini öðreniyoruz. Mayýs
ortasý gibi ekilen çeltiðin Eylül ayýna kadar olan tarla macerasýný,
Eylül'de hasat yapýldýktan sonra
kurutulmasýný ve fabrikaya gidiþinin hikayesini dinliyoruz. Çeltik tarlalarýnda su ve çamur içinde çalýþanlarýn zor þartlarda neler baþardýðýna tanýklýk ediyoruz"
(ÝHA)
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun)
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk, Kayýp,Eleman,vb Ýlanlar (2stx5cm)
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý (Maktu)
Birinci Sayfa (Maktu) Ýlan (4stx6cm)
Tam Sayfa
3¨
60.00 ¨
20.00 ¨
75.00 ¨
250.00 ¨
125.00 ¨
600.00 ¨
Yönetim Yeri
Yazý Mh. Yeniçeþme Sk. No:60/1 OSMANCIK
Tel&Fax: (0364) 611 30 49
GSM: (0535) 680 99 64
Baský
Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk
Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No:
O.H.113
27/22 ÇORUM
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
OSMANCIK HABER
10
Sayfa
DEREBOÐAZI GÖLETi
HIZLA YÜKSELiYOR
Altýnkoz Tesisleri'nde iftar keyfi
Oðuzlar Ýlçesi'nde Oðuzlar
Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve özellikle yaz
aylarýnda bölge halkýnýn akýnýna uðrayan Altýnkoz Tesisleri,
Ramazan ayýnda da hizmet veriyor.
Obruk Barajý üzerine inþa
edilen Altýnkoz Sosyal Tesisleri;
Ramazan ayý nedeniyle vatandaþlara 5 yýldýzlý bir iftar programý hazýrladý.
Doðayla içi içe bir mekanda, eþsiz Obruk Barajý manzarasý eþliðinde vatandaþlara huzur vaade den Altýnkoz Tesisleri, Ramazan ayýna özel bir de iftar menüsü sunuyor.
Her türlü ýzgara çeþitleri,
hafta sonlarý açýk büfe kahvaltý,
sürat teknesi, gezi teknesi, jet
ski, deniz bisikleti, yemekli ve
yemeksiz düðün organizasyonu ile baraj üzerinde teknede
nikâh töreni gibi birçok aktiviteye ev sahipliði yapan Altýnkoz
Tesisleri'nde Ramazan ayýnda
toplu iftar yemeði de veriliyor.
Oðuzlar Belediye Baþkaný
Orhan Ateþ, 0533 6501610 numaralý telefondan rezervasyon
yapýlabileceðini belirterek; Ramazan ayýnýn ilimiz, ülkemiz ve
tüm Müslümanlar için barýþa,
huzura ve kardeþliðe vesile olmasýný diledi. (Serap Olcan)
Osmancýk Dereboðazý
Ýçme Suyu Göleti'ndeki çalýþmalar yoðun bir tempoda
devam ediyor.
Osmancýk Köpekçayýrý
Deresi üzerinde inþaatý devam eden ve tamamlandýðýnda Osmancýk ilçesine
yýlda 2,76 milyon m3 içmesuyu saðlayacak olan Dereboðazý Ýçme Suyu Göleti,
2050 yýlýna kadar ilçenin içme suyu ihtiyacýný karþýlamasý planlanýyor.
Osmancýk'ta içme suyu
ihtiyacýnýn karþýlanmasý
amacýyla yapýlmasý planlanan ve 'Bin Günde Bin Gölet' kapsamýna alýnan Dereboðazý göletinin gövde yüksekliði 42 metre olurken,
yaklaþýk 6,3 milyon TL'ye
ihale edildi.
DSÝ 5 Bölge Müdürlüðüne baðlý DSÝ Çorum 54. Þube Müdürlüðü Kontrollüðünde inþaatý devam eden
baraj inþaatýndaki çalýþmalar devam ediyor.
DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü'nden gelen teknik bir
ekip, geçtiðimiz günlerde
gölet zemininde incelemelerde bulundu.
(Selma Çetindere)
Odabaþ ve Ulusoy HGYD yönetiminde
Osmancýk
Haber
Gazetesi Sahibi Hacý
Odabaþ ile Osmancýk
Gündem Sahibi Mustafa
Ulusoy Hitit Gazeteciler
ve Yayýncýlar Derneði
Yönetim Kurulu Üyeliðine seçildi.
Hitit Gazeteciler ve
Yayýncýlar Derneði'nin
4. Olaðan Genel Kurulu
yapýldý. Dernek binasýnda yoðun bir katýmla gerçekleþtirilen genel kurulda, derneðin yeni yönetim ve diðer organlarý seçimle belirlendi. Genel kurulda mevcut baþkan
Birkan Demirci güven tazeleyerek yeniden HGYD
Baþkanlýðýna seçildi.
Oluþturulan 5 kiþilik
yeni yönetimde Hacý
Odabaþ Baþkan Vekili,
Satýlmýþ Ýnaç Sekreter,
Özer Özsaray Sayman
olarak görev alýrken, Volkan Sakallý ile Mustafa
Ulusoy ise yönetim kurulu
üyesi olarak yer aldýlar.
Denetleme Kurulu;
Bayhan Özsaraç, Ali
Atan ve Bülent Özkömürcü'den oluþurken, Gazeteciler Federasyonu delegeliðine ise Birkan Demirci, Hacý Odabaþ, Volkan Sakallý ve Mehmet
Güley seçildiler.
(Serap Olcan)
Atatürk Ortaokulu'ndan Samsun gezisi
Osmancýk Atatürk Ortaokulu öðrencileri, öðretmenleri ile birlikte Samsun'u gezdi.
Samsun'da Bandýrma Vapuru, Hayvanat Bahçesi,
Gazi Müzesi, Samsun MEB Bilim Þenliði, Amisos Tepesi ve Tümülüslerle birlikte Çocuk Dünyasý parkýný
O.H.226
gezen öðrenciler öðretmenleri ile birlikte güneþli bir
Samsun gününü deðerlendirdiler.
Okul Müdür Sakin Karakaþ'ýn kafile baþkanlýðýný
yaptýðý günübirlik gezi akþam saat 23.30'da okul
önünde vedalaþma ile sona erdi. (Haber Merkezi)
Memur Sen'den Karabudak'a ziyaret
Memur Sen Osmancýk Ýlçe
Temsilcisi Kazým Sekili, Osmancýk Adliyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü görevine atanan Mahmut Karabudak'a kutlama ziyaretinde
bulundu.
Memur Sen Osmancýk Ýlçe
Yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Kazým Sekili, Mahmut Karabudak'ý tebrik ederek,
yeni görevinde baþarýlar diledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Osmancýk Adliyesi Yazý Ýþleri Müdürü Mahmut
Karabudak ise Sekili ve beraberindekilere teþekkür etti.
(Selma Çetindere)
OSMANCIK HABER
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
11
Sayfa
Osmancýk'ta Satranç Turnuvasý
Atlý Spor Kulübü sezon açtý
Osmancýk Atlý Spor Kulübü Derneði sezon açýlýþýný gerçekleþtirdi.
Sezon açýlýþýna Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu,
Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Ýrfan Kýymaz, Cumhuriyet Savcýsý Ýsmail Boncuk, Askerlik Þubesi
Baþkaný Personel Yüzbaþý Serhan
Töngüç, Ýlçe Emniyet Müdürü Abdurrahim Esmek, Ýlçe Gençlik ve Spor
Müdürü Abdullah Küçükgöz, Ak Parti
Ýlçe Baþkaný Cafer Karlý, CHP Ýlçe
Baþkaný Sadýk Eker, dernek üyeleri
ve davetliler katýldý.
Programda konuþan Osmancýk
Atlý Spor Kulübü Derneði Baþkaný
Muzaffer Ayna, birlik ve beraberlik
adý altýnda sezon açýlýþý kapsamýnda
düzenlenen yemeðe katýlan herkese
teþekkür ederek, "Osmancýk Atlý
Spor Kulübü olarak bizler birlik ve beraberlik içerisinde bu sporu ilçemizde
yaþatmaya çalýþýyoruz. Her geçen
gün ata ve atlý spora ilgi biraz daha
artýyor. Ýçinde at sevgisi olan halkýmýzýn yarýþ alanlarýna gelerek atlarýmýzý
görmeye, binmeye ve bu duyguyu
yaþamaya bekliyoruz. Ýlçemiz açýsýndan son derece önemli bir olay. Pirinci ile dünyaya nam salmýþ, tarihi ve
kültürel deðerleriyle ismi her zaman
duyulan bir ilçe konumunda olan Osmancýk ilçemizde Atlý Spor Kulübü
Derneði bünyesinde ülke genelinde
katýldýðý tüm yarýþlardan kupa be birincilikle dönen atlara sahip olduðumuz için de çok þanslýyýz. At yarýþlarýnýn tüm yurtta olduðu gibi Osmancýk'ta da heyecan içinde izlendiði aþikar, ve bu yarýþlarýmýz Osmancýk ve
ülke genelinde konuþulan bir yarýþ olma özelliðine de taþýyor" dedi.
FEDERASYON YARIÞLARI
OSMANCIK'TA
Osmancýk Atlý Spor Kulübü Derneði yönetim kurulunun 2016 yýlý
Rahvan Atçýlýk çalýþtayýna katýlarak
ülke genelinde yýl içerisinde 12 adet
olan yarýþýn birinin Osmancýk'a verilmesi teklifi, federasyon tarafýndan
onaylandý. 02 Ekim 2016 Pazar günü
düzenlenecek olan yarýþlara yaklaþýk
150 atýn katýlmasý bekleniyor. Atlý
Spor Kulübü Derneði
Baþkaný Muzaffer Ayna bu vesileyle, Türkiye Geleneksel Spor
Dallarý Rahvan At Federasyonu yetkililerinin bu yýl Osmancýk'a
yarýþ tahsis etmesinden dolayý duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, Osmancýk ilçesi açýsýndan son
derece önemli olan
bu organizasyona
içinde bu spora sevgisi olan herkesi davet etti.
(ÝHA)
Gençlik ve Spor Bakanlýðý Osmancýk Gençlik
Merkezi ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi iþbirliðinde düzenlenen satranç kurslarý sona erdi.
Satranç kursunun tamamlanmasý dolayýsýyla kursa katýlan öðrenciler arasýnda satranç turnuvasý düzenlendi. Satranç Öðretmeni Soner Taþçý eþliðinde
kursiyerler arasýnda düzenlenen turnuva geçtiðimiz
Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlýðý Osmancýk
Gençlik Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
Turnuvaya Osmancýk Askerlik Þubesi Baþkaný
Personel Yüzbaþý Serhan Töngüç, Osmancýk Halk
Eðitim Merkezi Müdürü Ýbrahim Gökdere, Osmancýk
Mal Müdürü Hüseyin Zengin, Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Murat
Aksan, Osmancýk Gençlik Merkezi Spor Eðitim Uzmaný Naz Anuþoðlu, Biliþim Uzmaný Gençlik Lideri
Murat Þahan, Santraç Öðretmeni Soner Taþçý ile öðrenciler ve çok sayýda veli katýldý.
Turnuva sonunda, satranç kursuna katýlan öðrenciler ile turnuvada dereceye giren öðrencilere belge
ve ödülleri Askerlik Þubesi Baþkaný Personel Yüzbaþý Serhan Töngüç, Osmancýk Halk Eðitim Merkezi
Müdürü Ýbrahim Gökdere, Ýlçe Mal Müdürü Hüseyin
Zengin ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü
Abdullah Küçükgöz tarafýndan takdim edildi.
Turnuvanýn Genç Kýzlar Grubunda Nehir Sarý birinci, Gizem Say ikinci, Miray Aslaner ise üçüncü
olurken, Genç Erkekler Grubunda Ömer Faruk Erkoç birinci, Ertuðrul Zengin ikinci, Samet Odabaþý ise
üçüncü oldu. Turnuvanýn Genç Minikler kategorisinde de Arda Zengin birinci, Efe Bacak ikinci, Taha Aksan ise üçüncü oldu.
(Selma Çetindere)
Gençler Samsun'u gezdi
Cahit Baðcý Çeþmesi'nde
çevre düzenlemesi
2015 yýlýnda Kargý Golaz Divaný
bölgesinde yapýlan Dr. Cahit Baðcý
Çeþmesi'nde çevre düzenlemesi yapýlýyor. Golaz Divaný köyleri adýna bir açýklama yapan Mehmet Aydoðanoðlu "Bizler 10 köyden oluþan Golaz Köyleri Birliði olarak köylerimize sayýn vekilimiz
Cahit Baðcý tarafýndan getirilen hizmetleri unutmamýz mümkün deðildir.
Yaptýrmýþ olduðumuz Dr. Cahit Baðcý Çeþmesi çevresinde düzenleme ve
geniþletme kararý aldýk.
Önce sayýn vekilimiz adýna bir çeþme yaptýrdýk. Açýlýþýnda bir arada olduk.
Oruçlarýmýzý birlikte açtýk. Bu bir vefadýr. Þimdi kendi imkanlarýmýzla bu çeþmenin etrafýný geniþletip piknik alaný ha-
line getireceðiz.
Golaz divaný var oldukça Dr. Cahit
Baðcý çeþmesinin pýnarlarýndan dostluk, kardeþlik, hayýr, insanlýk ve vefa sularý akacak. çeþmenin çevresindeki
aðaçlarýn gölgesinde piknik yapýlabilecek dinlenme alanlarý oluþturacaðýz.
Çevre düzenlemesi tamamlandýðýnda sayýn vekilimizi davet etmeyi ve bir
açýlýþ yapmayý planlýyoruz. Çocuklarýmýz ve yakýnlarýmýz bu çeþme suyundan içtikçe sayýn Baðcý'nýn bölgemize
yaptýðý hizmetleri hatýrlayacaklar. Sayýn
Baðcý'nýn Golaz köyleri ile birlikte Kargý
genelindeki bu hizmetlerini iþte tarih yazýyor. Sayýn vekilimize saygý ve selamlarýmý iletiyorum" dedi. (Haber Merkezi)
T.C. OSMANCIK
ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ÝLAN
ESAS NO
: 2015/1253 Esas
Davacý, MUSTAFA TETÝK ile Davalý, HAZÝNE VE MALÝYEYE ÝZAFETEN OSMANCIK MALMÜDÜRLÜÐÜ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Tapu
Ýptali Ve Tescil (Zilyetliðe Dayalý) davasý nedeniyle;
Dava konusu Osmancýk Ýlçesi Güvercinlik Köyü doðusu 176 ada 15 parsel
Mehmet Kayar'a ait, batýsý Kýzýlýrmak, kuzeyi 176 ada 14 Parsel Ahmet Kýsakol
tarlasý, güneyi Muharrem Çevik'in kullanmýþ olduðu tescil harici tarla niteliðindeki taþýnmazýn MK 713 maddesi gereðince zilyetlik nedeniyle adýna tescili talep ve dava edilmiþtir. Ýþ bu dava konusu taþýnmaz, üzerinde üstün hak iddia
edenlerin veya davacýnýn davasýna itirazý olanlarýn son ilan tarihinden itibaren
3 (üç) ay içinde mahkememize baþvurarak kendi adlarýna tescil talep edebilecekleri veya davacýnýn davasýna itiraz edebilecekleri ilan olunur. 03/06/2016
BASIN NO: 36
Gençlik ve Spor Bakanlýðý Osmancýk Gençlik Merkezi tarafýndan
Samsun'a gezi düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 'Þehirler ve
Kültürler Yörelerimiz'
projesi kapsamýnda düzenlenen geziye Osmancýk'ta ve çeþitli yurtlarda kalan gençler katýldý.
6 okuldan 44 öðrencinin katýldýðý gezi Osmancýk Gençlik Merkezi
Spor Eðitim Uzmaný Naz
Anuþoðlu ve Biliþim Uzmaný Gençlik Lideri Murat Þahan nezaretinde
gerçekleþti.
Gezide; Bandýrma
Vapuru, Kent Müzesi,
Gazi Müzesi, Hayvanat
Bahçesi, Atatürk Anýtý ziyaret edildi.
Geziye katýlan öðrenciler, Aminos'da teleferiðe binerek Samsun'un
güzelliklerini havadan izleme fýrsatý buldular.
Gezi esnasýnda öðrencilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Samsun
sahil boyunda serbest
zaman etkinliði yapýldý.
Osmancýk Gençlik
Merkezi Spor Eðitim Uzmaný Naz Anuþoðlu ve
Biliþim Uzmaný Gençlik
Lideri Murat Þahan yaptýklarý açýklamada "bundan sonraki yeni dönemlerde Ýþaret Dili, Ýngilizce, Maket Uçak ve Fotoðrafçýlýk Kulübü gibi
çeþitli kurs ve etkinlikler
düzenleyeceðiz.
Yaz
döneminde gençlerin
boþ kalmamasý amacýyla gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere hýz kesmeden devam
edeceðiz Tüm gençlerimizi bu kurslarýmýza davet ediyoruz" dediler.
(Selma Çetindere)
AK Partili baþkanlar Ankara'da toplandý
Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin 109. Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý Ankara'da yapýldý.
Baþbakan Binali Yýldýrým'ýn açýlýþ konuþmasý
ile baþlayan toplantýda bazý bakanlar kendi çalýþmalarýyla ilgili sunumlarda bulundu. AK Parti Ýl
Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþta olmak üzere toplantý için Ankara'ya giden Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç, Ýlçe Baþkanlarý Cafer Karlý, Ümit
Tokgöz, Fatih Balcýoðlu, Sadýk Aþýk, Abdullah
Uysal, Mustafa Lek, Mustafa Akpýnar, Mustafa
Otluseki, Aliþan Yaþar, Aladdin Çoþkun, Osman
Kara, Ýlyas Özkan ve Yakup Torun, Genel Merkezde Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan ile de biraraya gelerek deðerlendirme toplantýsý yaptýlar.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Haber
6 HAZÝRAN 2016 PAZARTESÝ
SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE
FÝYATI: 1 TL
YAYLA
HABER
Çorum’un
dünyaya açýlan penceresi...
yaylahaber.com
www.
O.H.113
Adatepe, Belediyeye devredildi
Gemici'ye muhteþem park
Osmancýk Belediyesi tarafýndan
Gemici Mahallesinde 11 dönüm alan
üzerine inþa edilen Gemici Tabiat
Parkýnda çalýþmalar hýzlandýrýldý.
Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge,
Muhtarlar Derneði Baþkaný Faruk
Delibaþ ve Koyunbaba Muhtarý Yaþar
Tezer ile birlikte Gemici Tabiat Parkýnda incelemelerde bulundu.
Gemici Tabiat Parkýnýn tasarým ve
temasýyla bölgede ilk olduðunu belirten Baþkan Karataþ "Bu alan mahallemizin merkezinde atýl durumdaydý.
Ýçerisinde yetiþkin aðaçlarý barýndan
bu büyüklükteki bir alaný deðerlendirmek istedik. Gemici Mahallemize güzel bir sosyal alan kazandýrmak amacýyla baþlattýðýmýz çalýþmalar tamamlanma aþamasýna geldi. Gemici Tabiat Parký, ahþap yürüyüþ yollarý, yapay göletler, çeþitli bit örtüsü temasýyla bölgede ilk olan bir konsept oldu"
dedi. Baþkan Karataþ, tabiat parkýnda ahþap yürüyüþ yollarý ve kamelyalarýn yaný sýra kafeterya ve restoran
ile oyun alaný ve spor alanýnýn da yer
aldýðýný belirtti.
(Haber Merkezi)
Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü (OGM) tarafýndan Osmancýk ilçesinde tesis
edilen Adatepe Mesire Alaný Osmancýk Belediyesi'ne
devredildi. Yapýlan devir-teslim töreniyle hizmete açýlan mesire alaný yöre halkýnýn hizmetine sunuldu.
Devir-teslim törenine Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Cafer Karlý ile
Orman Genel Müdürlüðü yetkilileri katýldý.
Orman Genel Müdürlüðüne baðlý Osmancýk Adatepe mevkiinde 400 dekar alan üzerinde tescil edilen
Adatepe B Tipi Mesire Alaný iþletim için Osmancýk
Belediyesi'ne devredildi.
24 Mayýs 2016 tarihinde hizmete açýlan mesire
alaný vatandaþlarýn kullanýmýna sunuldu.
Açýlýþý yapýlan B tipi piknik ve mesire alanýnda 1
adet kýr kahvesi, 20 adet piknik masasý, 15 adet kamelya, 2 adet çeþme, 10 adet üstü kapalý piknik masasý, 15 adet ocak ve çocuk oyun sahasý bulunuyor.
Ülke genelinde olduðu gibi insanlara hizmet
vermek maksadýyla Çorum'da da mesirelik alanlar
tesis ettiklerinin altýný çizen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu "Çorumlulara boþ vakitlerinde stresten uzak ve hoþça vakit geçirebilecekleri alanlar oluþturuyoruz. Huzurlu bir ortamda
tabiatla iç içe vakit geçirmek ve aileleriyle bir arada
piknik yapmak isteyen vatandaþlarýmýz, tesis ettiðimiz bu alanlarý kullanýyorlar. Ayrýca, mesirelik alanlarda içme suyu, temizlik ve tuvalet gibi ihtiyaçlarýn
en iyi þekilde karþýlanmasý hususunda azami hassasiyet gösterilecek. Söz konusu alanlarda yaþanacak herhangi bir problemde vatandaþlarýmýzýn
þikayetlerini bize iletmeleri halinde gerekli müdahaleyi de anýnda yapacaðýz" dedi.
'MESÝRE YERLERÝ ORMAN
YANGINI RÝSKÝNÝ AZALTIYOR'
Mesirelik alanlarýn baþka bir faydasýnýn ise orman yangýnlarýný azaltmak olduðunu belirten
Prof. Dr. Veysel Eroðlu "Ýnsanlarýn piknik maksadýyla bu alanlarda bir araya gelmesi, lüzumlu emniyet tedbirlerinin alýnmasý ve piknik için tasarlanmasý sebebiyle yangýn riski de en aza indiriliyor"
þeklinde açýklamada bulundu. (Haber Merkezi)
KARABACAK MOBiLYA MAÐAZALARI
OSMANCIKLI KARDEÞLERÝME ÖZEL
Mobilyasýz Ev Kalmasýn...
KOLTUKLAR
1.550 TL
YATAK ODALARI
1.550 TL
YEMEK ODALARI
1.550 TL
‘Güle Güle Kullan Osmancýklým’
O.H.112
ADRES: ASKERLÝK ÞUBESÝ CÝVARI TEL: 0364 212 31 28

Benzer belgeler

9 may\375s 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd

9 may\375s 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd 1985 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve Avukatlýk stajýný bitirdi. 1986 yýlýnda Kütahya'da Kaymakam Adayý olarak göreve baþladý. Bilgi ve görgü artýrmak

Detaylı

BU YAZ - osmancık haber

BU YAZ - osmancık haber nasip olmasý ayrý bir gurur verici durum. Babamýn vefatý sonrasý þahsýmýn ilgilendiði camii diyanet vakfýna baðýþ yapan ve bu yapmýþ olduðu hayýrdan dolayý deðerli büyüðüm Durkaya Topçubaþý'na ve T...

Detaylı

25 nisan 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd

25 nisan 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd Samsun-Ýstanbul D-100 karayolu Kalinse köyü mevkisinde meydana gelen kazada Van'dan Ýstanbul'a saman götüren 26 yaþýndaki Fýrat Kahvecioðlu yönetimindeki TIR , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini k...

Detaylı

BU YAZ - osmancık haber

BU YAZ - osmancık haber AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi, 22. Dönem Ak Parti Çorum Milletvekili ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Ali Yüksel Kavuþtu, sivil toplum kuruluþlarýna inþa ve ihyada çok önemli görevle...

Detaylı

4 nisan 2016 pazartesi osmancık.qxd

4 nisan 2016 pazartesi osmancık.qxd Osmancýk ilçesi'nde bir TIR'ýn bariyerlere çarpmasý sonucu meydana gelen kazada 2 amca oðlu hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Samsun-Ýstanbul D-100 karayolu Kalinse köy...

Detaylı

11 nisan 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd

11 nisan 2016 pazartesi osmanc\375k.qxd nacak. yal açýdan Cumhurbaþkaný'nýn etkiOsmancýk'ta bu günlerde bazý si derin olacak. Devlet kendini his- guruplar kalabalýk görülmeye çalýsettirecek. Vali Yaman Mardin'de de þýyor. Çekme su suyla ...

Detaylı